P. 1
P100-2006

P100-2006

|Views: 0|Likes:
Published by Stefania Tamas

More info:

Published by: Stefania Tamas on Jun 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

Anul 174 (XVIII) — Nr.

803 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 25 septembrie 2006

SUMAR
Pagina Anex„ la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.711/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006 .................

3–232

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2006**), elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa***) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismic„ a construc˛iilor de locuin˛e, social-culturale, agrozootehnice ∫i industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 3/N/1992 publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 1—2/1992, cu cap. 11 ∫i 12 completate ∫i modificate prin Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului nr. 71/N/1996, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1996, se aplic„ astfel: a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006; b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic. Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile referitoare la ac˛iunea seismic„ cuprinse Ón cap. 3 ∫i anexa A din Codul de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului, formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007. Art. 5. — La data public„rii prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare pentru cl„diri“, indicativ P 100-1/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 462 ∫i 462 bis din 31 mai 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se abrog„. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.711.
*) Ordinul nr. 1.711/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Revizuirea Codului de proiectare seismic„ P 100-1/2004. ***) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006
ANEX√ COD DE PROIECTARE SEISMIC√ — PARTEA I

3

Prevederi de proiectare pentru cl„diri, indicativ P 100-1/2006

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

Nr. PARTEA I.IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 5 .

Nr.2006 .6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 7 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.

IX. 803 bis/25.8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 . PARTEA I.

803 bis/25. Nr.2006 9 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

13

Nr.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX.14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25. PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 15 .

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

2006 17 . PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

2006 .18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.

2006 19 . Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX.

PARTEA I. Nr.IX.2006 . 803 bis/25.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 21 . Nr.IX. 803 bis/25.

2006 . 803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 23 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

803 bis/25. PARTEA I. Nr.24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX.

IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 25 .

IX. 803 bis/25. PARTEA I.2006 .26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

IX. PARTEA I. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 27 . Nr.

803 bis/25.28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. Nr.IX.

IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 29 . PARTEA I. Nr.

2006 . 803 bis/25.30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.

Nr. 803 bis/25.IX.2006 31 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 .32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr. 803 bis/25.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 33 . 803 bis/25. Nr. PARTEA I.

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. PARTEA I.2006 . Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

IX. PARTEA I.2006 39 . Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25. PARTEA I.2006 .IX.40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

PARTEA I.IX.2006 41 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

2006 .IX. PARTEA I. 803 bis/25.42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2006 43 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.IX.

2006 . 803 bis/25.44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.

PARTEA I.IX. 803 bis/25. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 45 .

PARTEA I. Nr.IX. 803 bis/25.2006 .46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25. Nr. PARTEA I.IX.2006 47 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. PARTEA I.2006 . 803 bis/25. Nr.48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 49 . 803 bis/25.IX. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . PARTEA I. 803 bis/25.50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 51 . 803 bis/25. PARTEA I.

803 bis/25. Nr.52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 53 .

803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

Nr.IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 55 .

803 bis/25.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .IX. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 57 . Nr. 803 bis/25.

2006 . 803 bis/25. Nr.IX.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 803 bis/25.2006 59 .IX.

2006 . 803 bis/25.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.IX.

PARTEA I. Nr. 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 61 .

Nr. PARTEA I.62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. 803 bis/25.

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. PARTEA I.2006 63 .

IX. PARTEA I.64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. 803 bis/25.

IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 65 .

66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. PARTEA I.2006 . Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr.2006 67 . 803 bis/25.

Nr.IX.68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . 803 bis/25.

Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX.2006 69 .

Nr.IX.70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 . PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 71 . Nr. 803 bis/25.IX. PARTEA I.

PARTEA I. 803 bis/25.2006 .72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. Nr.2006 73 . PARTEA I.

Nr. 803 bis/25. PARTEA I.74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX.

2006 75 . 803 bis/25. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.

IX. Nr.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. 803 bis/25.2006 77 .IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.

PARTEA I. Nr.2006 79 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

Nr.IX. 803 bis/25. PARTEA I.2006 .80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 81 .IX. PARTEA I. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2006 .IX. 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 83 . Nr.IX. PARTEA I. 803 bis/25.

803 bis/25. Nr.2006 .IX.84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

2006 85 . Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.

86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 . PARTEA I. 803 bis/25.

PARTEA I. Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 87 .

2006 . Nr.IX.88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr.2006 89 .

PARTEA I.90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 .IX. 803 bis/25.

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 91 .IX.

803 bis/25. PARTEA I.IX.92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.2006 93 .

PARTEA I.94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . Nr. 803 bis/25.IX.

PARTEA I. Nr.2006 95 . 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . PARTEA I. 803 bis/25.96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.2006 97 . PARTEA I.

2006 .98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 99 . 803 bis/25.IX. PARTEA I. Nr.

PARTEA I. Nr.2006 .100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.

2006 101 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.IX. PARTEA I.

IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 .102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.2006 103 . 803 bis/25.

PARTEA I.104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. 803 bis/25.2006 .

Nr.IX. 803 bis/25. PARTEA I.2006 105 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 .IX. 803 bis/25.

803 bis/25.IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 107 .

2006 .108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.

Nr.2006 109 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. PARTEA I.

Nr. PARTEA I.2006 .110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.

Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 111 .IX. 803 bis/25.

IX. Nr.112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 . PARTEA I.

IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 113 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. Nr. 803 bis/25.IX.114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

IX.2006 115 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I. 803 bis/25.

803 bis/25. PARTEA I.2006 . Nr.116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 117 . Nr.

Nr. PARTEA I.2006 . 803 bis/25.118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25. Nr.2006 119 .IX.

803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 121 . Nr. 803 bis/25.IX. PARTEA I.

803 bis/25. PARTEA I.2006 .122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 123 . PARTEA I. Nr. 803 bis/25.IX.

2006 . PARTEA I.IX.124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 125 . Nr. 803 bis/25. PARTEA I.

126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. 803 bis/25. PARTEA I. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.IX.2006 127 . PARTEA I.

IX. Nr.2006 . 803 bis/25.128 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr.2006 129 .

IX. PARTEA I.2006 .130 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.

803 bis/25. PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 131 .

2006 . Nr. 803 bis/25.132 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 133 . Nr. PARTEA I. 803 bis/25.IX.

IX. Nr. PARTEA I.134 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25.

2006 135 . Nr. PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

PARTEA I. Nr.2006 .IX. 803 bis/25.136 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 137 . 803 bis/25.IX. PARTEA I.

2006 . PARTEA I.138 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.IX.

2006 139 . 803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.IX.140 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . Nr.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 141 .IX. 803 bis/25. Nr.

142 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 .

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 143 . PARTEA I. 803 bis/25.IX.

144 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.

Nr.IX.2006 145 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.

2006 . Nr.146 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr.IX. PARTEA I.2006 147 .

148 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 . Nr.IX. PARTEA I.

IX. 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 149 .

2006 . Nr.150 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.IX.

PARTEA I. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 151 .

IX.152 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.

2006 153 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr.

Nr.2006 .IX.154 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.

Nr. 803 bis/25.2006 155 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

2006 .156 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. Nr. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 157 . 803 bis/25. PARTEA I. Nr.

IX. PARTEA I. Nr. 803 bis/25.158 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

IX.2006 159 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

PARTEA I. Nr.160 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 .IX.

2006 161 . PARTEA I. Nr. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

162

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

163

164

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

165

2006 . Nr. PARTEA I.166 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. Nr.2006 167 . 803 bis/25.

PARTEA I.2006 .168 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.IX.

Nr.2006 169 . 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

IX.2006 . Nr. PARTEA I.170 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

Nr. 803 bis/25.IX.2006 171 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.IX. PARTEA I.2006 .172 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

803 bis/25. Nr.IX. PARTEA I.2006 173 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr. 803 bis/25.2006 . PARTEA I.IX.174 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.IX. 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 175 .

176 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I. Nr. 803 bis/25.

Nr.IX. 803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 177 . PARTEA I.

PARTEA I.2006 .IX.178 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 179 . PARTEA I.IX. Nr. 803 bis/25.

803 bis/25.2006 . Nr. PARTEA I.IX.180 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.2006 181 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

PARTEA I. 803 bis/25. Nr.IX.182 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr.2006 183 . 803 bis/25.

PARTEA I.IX. 803 bis/25. Nr.184 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 185 . 803 bis/25. PARTEA I.

IX.2006 . 803 bis/25. Nr.186 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 187 . Nr. PARTEA I. 803 bis/25.

188

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

189

190

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 803 bis/25.IX.2006

191

192 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

IX. Nr. PARTEA I. 803 bis/25.2006 193 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

194 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.IX.2006 .

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 195 . Nr.IX. PARTEA I.

PARTEA I. Nr.IX.196 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.2006 197 . PARTEA I. 803 bis/25.

803 bis/25. Nr.IX.198 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 .

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 199 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

IX. PARTEA I.200 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.2006 .

803 bis/25. PARTEA I.2006 201 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.

202 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. Nr. PARTEA I.2006 .IX.

IX. Nr. 803 bis/25. PARTEA I.2006 203 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.IX.2006 . 803 bis/25. Nr.204 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 803 bis/25.2006 205 . PARTEA I.IX.

Nr. 803 bis/25.206 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I.IX.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 207 . PARTEA I. 803 bis/25. Nr.

208 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.IX. Nr.

2006 209 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. Nr. 803 bis/25.

2006 .IX. 803 bis/25.210 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.

PARTEA I. 803 bis/25.IX.2006 211 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.2006 . PARTEA I.IX.212 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

803 bis/25. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 213 .

IX. PARTEA I. Nr.2006 .214 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.

2006 215 . PARTEA I. 803 bis/25.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.IX.216 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 803 bis/25. PARTEA I.

Nr.2006 217 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I.

IX. PARTEA I.2006 . 803 bis/25.218 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr.2006 219 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 803 bis/25.IX.

IX.220 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . Nr. 803 bis/25.

Nr.2006 221 .IX. 803 bis/25. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.2006 . PARTEA I. Nr.222 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. Nr.2006 223 . PARTEA I.

Nr.224 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25.IX. PARTEA I.2006 .

Nr.IX. 803 bis/25.2006 225 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

803 bis/25.226 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 227 . 803 bis/25.IX.

2006 .228 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 803 bis/25. PARTEA I. Nr.IX.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 803 bis/25. Nr.2006 229 .

803 bis/25. PARTEA I. Nr.IX.230 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

803 bis/25.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 231 .IX. PARTEA I.

monitoruloficial. E-mail: marketing@ramo. nr.47. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S. Partea I.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul. Pre˛ul: 46.77. sectorul 5. 411. ∫os.ro.51.A.. Str. Monitorul Oficial al Rom‚niei.29/150. 427282.15.U. 65. Bucure∫ti. Parcului nr. 803 bis/25. 803 bis/25.IX.36 ∫i 410.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R. C. Internet: www. Panduri nr.A. .47. fax 410. sectorul 1. 318.232 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.I.58. Nr.33 ∫i 410. tel. parter.40 lei &JUYDGY|133020] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului. fax 318. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. bloc P33. 1. Bucure∫ti.A. PARTEA I.30.51.2006 con˛ine 232 de pagini.2006 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR îMonitorul Oficial“ R.IX. Atribut fiscal R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->