ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ : οργανωμένο σύνολο λέξεων και φραστικών μέσων. Αποτελεί τον καθιερωμένο
κώδικα επικοινωνίας με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται και συνεννοούνται.

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γλώσσα είναι ο πολιτισμός της κάθε χώρας.
Αναβαθμίζει το πνευματικό επίπεδο διότι κινητοποιεί τη σκέψη.
Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κοινωνικοποίησης (επιτρέπει και προάγει το
διάλογο).
Συντελεί στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας (συνεκτικό στοιχείο του
πολιτισμού καθώς διασώζει την κληρονομιά κάθε λαού).
Πηγή δημιουργικότητας και έκφρασης.

ΑΙΤΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ

Τεχνοκρατισμός = χρήση ξένων όρων
Γρήγοροι ρυθμοί ζωής = μείωση διαπροσωπικής επαφής
Αποξένωση= γρήγορη και εύκολη επικοινωνία πίσω από μια οθόνη
Greeklish= χρήση ξένων γραμμάτων σε συνδυασμό με ελληνικές λέξεις=
ανορθογραφία, ξενομανία
Γλώσσα της Διαφήμισης= συνθηματική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Οικογένεια : έχει χρέος να παρέχει πνευματικά ερεθίσματα στα παιδιά ώστε να
κατανοήσουν τη σημαντικότητα της γλώσσας.
Σχολείο : Ανάπτυξη κριτικής σκέψης ώστε να αναγνωρίζουν τι είναι σωστό να
κάνουν, ενδυνάμωση του πολιτισμικού φρονήματος του κάθε νέου ώστε να
εκτιμά την πολιτιστική του κληρονομιά και να την διαφυλάσσει
Μ.Μ.Ε: ορθή χρήση της γλώσσας γιατί αποτελούν πρότυπο για πολλούς νέους
και έναν διαδεδομένο φορέα κοινωνικοποίησης.
Από την πλευρά του πολίτη : οφείλει να διαβάζει , να μαθαίνει και να
ενδιαφέρεται για την γλωσσική του ταυτότητα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ • • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ • Δεκτικότητα • Αμεροληψία • Σεβασμός • Αυτοπειθαρχία • Επιδίωξη Ισοτιμίας ΑΞΙΑ ΓΟΝΙΜΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ • Τρέφει το νου • Γόνιμη Αμφισβήτηση – καλλιεργεί την αμφιβολία • Ωθεί σε εσωτερικό διάλογο – αυτοκριτική • Αποτελεί μέθοδο κοινωνικοποίησης • Μυεί στο σεβασμό • Αποτελεί παράδειγμα δημοκρατίας • Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful