You are on page 1of 1

PEMBELIAN HARTANAH LELONGAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA

1. 2. 3.

Hartanah mempunyai Hakmilik Individu/Strata. Rumah atau petak rumah kediaman telah siap 100%. Jika harga belian melebihi amaun kelayakan, wang beza hendaklah dibayar kepada Perbendaharaan Malaysia semasa mengemukakan permohonan pinjaman. Kontrak Jualan daripada mahkamah/pejabat tanah atau Surat Pengesahan daripada Pentadbir Tanah yang mengesahkan pemohon berjaya dalam lelongan. Permohonan pinjaman perlu dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia dalam tempoh empat belas (14) hari selepas lelongan berjaya. Borang Gadaian perlu disempurna dan dikemukakan oleh peguam kepada Perbendaharaan Malaysia dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh surat kelulusan pinjaman tertakluk kepada Surat Setuju Terima Pinjaman (Borang E) telah dikembalikan oleh peminjam.

4.

5.

6.