You are on page 1of 11

ta je prometna logistika-definicija ?

Sadri i podrazumijeva svladavanje prostorne i vremenske komponente koje zauzimaju centralno mjesto u procesu premjetanja robe, sa jedne strane i prijevoza putnika sa druge strane.

Koji su osnovni ciljevi strategije europske prometne logistike ? cjelovit i ravnomjeran razvitak drava u cjelini prometno objedinjavanje svih dijelova Europe prometno povezivanje prema svim prostorima Europe i Svijeta s ukljuenjem glavnih koridora u mreu Paneuropskih prometnih koridora razvitak suvremenih transportnih tehnologija povedanje protonosti i sigurnosti prometa smanjenje negativnih utjecaja prometa na okoli

Na koje naine se drutveno-ekonomske beneficije primjene intelegentnih transportnih sustava kao infrastrukturne nadgradnje manifestiraju u prometnom ininjeringu? smanjenju prometnih zaguenja i ekanja smanjenju trokova putovanja povedanju sigurnosti reduciranju tetnih emisija i potronje goriva povedanju uinkovitosti prijevoznika poboljanju efektivnosti investicija u mrenu infrastrukturu.

Koji su osnovni zakljuci sa tredeg europskog kongresa o temi Prometno povezivanje europskog sjevera i juga? - Uspostaviti djelotvorniji prometni i infrastrukturni sustav u procesu povezivanja europskog sjevera i juga. - Izvriti rekonstruiranje eljeznikog prometa u zemljama pristupnicama EU s ciljem kompleksnog povezivanja procesa razvoja eljeznikog prometa na razini Europe, s novim lanicama EU i onima koje de tek postati u dogledno vrijeme. - Stvaranje optimalnih uvjeta prijevoza svih vrsta roba i putnika u procesu povezivanja

europskog sjevera i juga. - Mreu sveeuropskih koridora odreenu na konferencijama o transportu potrebno je proiriti -Uklanjanje gospodarskih razlika, koje postoje i u prometnim sustavima zemalja koje su postale, a i onima koje imaju status kandidata za ulazak u lanstvo EU u narednom desetljedu. Koje su to negativnosti koje nastaju pri razvoju prometa? Najede negativnosti odnose se na povedanju broja prometnih nezgoda, te raz nih oblika ugroavanja izvornog stanja prirode. Pitanja iz seminarskog rada Logistika i pedicija: Logistiki centri kao strateki znaajan faktor povedanja kvaliteta usluga

Kako se dijele logistiki centri, vezano za vidove transporta? Dijele se na: unimodalne i multimodalne

Kako se dijele logistiki centri po veliini i koje su im funkcije? Dijele se na: male (imaju osnovne funkcije), srednje (imaju osnovne i pratede funkcije), velike (imaju osnovne, pratede i dopunske funkcije).

Nabroji osnovne funkcije logistikih centara? pretovar i manipulacija robom, skladitenje, punjenje i pranjenje, odvozno-dovozni red, carinski, pediterski i poslovi kontrole, kompletna logistika usluga.

Objasniti city logistike i meunarodne glavne logistike centre?

City logistiki centri smjeteni su u gravitacionim zonama privrednih zona odn.urbanih centara, dominantno sabirno distributivne funkcije na podrujima do 50 km, gdje dominira vrsta drumskog transporta. Veliina i struktura ove vrste logistikog centra zavisi od veliine i karakteristike odreenog ponuenog trita, broja stanovnika, te prostorne konfiguracije.

Meunarodni glavni logistiki centri smjeteni su na glavnim pravcima privrednog, ekonomskog i transportnog razvoja, direktno vezanog i usmjerenog na realizaciju interkontinentalnih robnih i transportnih tokova. Koriste visok nivo intermodalnih mogudnosti i tehnologije svih vrsta transporta (eljezniki, drumski, vodni, zrani). Takoer pruaju kompletnu logistiku uslugu velikih kapaciteta povrina za obavljanje transportnih, pretovarnih i skladinih operacija sa mogudnodu efikasne razmijene informacija.

ta se ubraja u trokove mirovanja, a ta u trokove kretanja robe? Trokovi mirovanja robe se dijele na trokove skladitenja, trokove pretovara i istovara, trokove zaliha. Trokovi kretanja robe obuhvataju trokove prevoza i trokove rukovanja robom.

Definisati integralnu logistiku? Integralna logistika se definira kao proces predvianja kupevih potreba i elja, sakupljanje kapitala, materijala, ljudi, tehnologija i informacija potrebnih za zadovoljavanje tih potreba i elja. Te stvaranje usluge proizvodedi mreu sa ciljem ispunjenja kupevih zahtijeva.

Vrste prijevoza ? Vrste prijevoza su: zrani prijevoz cestovni prijevoz prijevoz cjevovodima eljezniki prijevoz vodeni prijevoz

Koje tri logistike aktivnosti moraju djelovati da bi se zadovoljile kupeve potrebe?

Da bi se zadovoljile kupeve potrebe moraju djelovati tri logike aktivnosti a to su vrijeme ekanja, kapacitet i isporuka. Vrijeme ekanja se odnosi na upravljanjem vremenom tijekom kojeg kupac treba ekati prije nego to dobije uslugu.Kapacitet je upravljanje, rasporeivanje i postavljanje ljudi i opreme sa ciljem zadovoljavanja usluge.Treda aktivnost je isporuka. Definira se kao odabir naina kako bi se usluga isporuila kupcu.

Objasniti vezu integralne logistike sa marketingom? Integralna logistika komunicira sa marketingom kroz vanjski prijevoz, skladitenje i planiranje, fiziki smjetaj skladitenja, zaliha svih tipova, pakiranje proizvoda, procesiranje narudbi, te predvianje potronje.

Definicija transportne logistike? Transportna logistika je specifina vrsta logistike koja omogudava prevoz/prenos stvari, ljudi i informacija s jednog na drugo mjesto i predstavlja kljuni elemenat u lancu snabdijevanja.

Komponente logistikog sistema? Logistiki sistem sainjavaju tri komponente koje su usko povezane i to su: logistike usluge, informacioni sistemi i logistika infrastruktura.Logistike usluge podravaju kretanje proizvoda i materijala od ulaza do proizvodnje i dostave korisnicima, kao i sve pratede aktivnosti vezane za povratne tokove ukljuujudi i odnoenje otpadnog materijala.

Informacioni sistemi obezbjeuju neophodne podatke i konsultativne informacije u svakom koraku aktivnosti i u interakciji izmeu logistikih usluga i odredine take. Logistika infrastruktura se sastoji od ljudskih resursa, finansijskih resursa, materijala za pakovanje, skladita, transporta i komunikacija.

Kako se djeli organizacija logistike u preduzedu? Postoje tri oblika organizacije logistike u preduzedima, a to su: centralizovana, decentralizovana i kombinovana centralizovano-decentralizovana logistika koncepcija. Centralizovana logistika koncepcija odnosi se na manja preduzeda.

Decentralizovana logistika koncepcija odnosi se na veda preduzeda razliitih tokova i proizvoda.

Kombinovana logistika koncepcija se bavi i velikim i malim preduzedima.

Definii kooperaciju i nabroj nekoliko razloga zbog kojih je kooperacija nastala? Kooperacija je definisana obimom i brojem logistikih aktivnosti u lancu koje su predmet zajednikog rada, od poruivanja pakovanja, skladitenja, dranja zaliha, loko transporta, daljinskog transporta, do sortiranja, komisioniranja i svih informacionih kontrolnih aktivnosti.

ta je JIT i nabroj varijante isporuke u okviru JIT-a? JIT je sveobuhvatni pristup rjeavanja problema iji je cilj povedanje kvaliteta i poboljanje vremenske komponente u podruju nabavke, proizvodnje i distribucije. Tri su varijante u okviru JIT-a: Standardna JIT isporuka Doprema na mjesto koritenja Isporuka preko integrisanog logistikog mjesta

Nabroj i objasni faze na kojima je zasnovana funkcionalno razgranienje , logistikog industrijskog preduzeda? 4 osnovne faze su: 1. Faza logistika nabavke obuhvata tokove sirovina, polufabrikata, pomodnih i pogonoskih materijala, rezervnih dijelova za maine 2.Faza logistika proizvodnje obuhvata sve materijalne tokove koji prolaze proces proizvodnje i zavravaju se u skladitima gotovih proizvoda kao konanog produkta posmatranog preduzeda. 3.Faza logistika distribucije obuhvata tokove finalnih proizvoda preduzeda od skladita finalnih proizvoda do skladita za isporuku na trite ili do krajnjeg korisnika. 4.Faza logistika snabdjevanja se bavi protokom otpadnih materijala, povratnim tokovima za reciklau, praznom ambalaom i sl.

ta je logistiki operator? Logistiki operator je pravna ili fizika osoba koja u svoje ime i za svoj raun izvrava brojne logistike aktivnosti do take isporuke i koja pritom uz minimalne uloene resurse maksimalno zadovoljava zahtjeve trita odnosno partnera.

Koji podsistemi ine sloene dinamike i logistike sisteme? 1)megalogistika, 2) globalna logistika, 3) makro - mikro - metalogistika, 4) inter i intralogistika, 5) servisna logistika, 6) informacijska logistika, 7) menadment logistika, 8) primarna logistika, 9) sekundarna logistika, 10) tercijarna logistika, 11) kvartarna logistika, 12) kvintarna logistika, 13) logistika odrivoga razvoja.

ta je pedicija? pedicija (latinski expedire, otpremiti) je privredna djelatnost koja se bavi organizacijom odvoza i dovoza robe te provozom robe kroz neku zemlju i ostalim poslovima koji su s tim u vezi. pediter se jo moe definisati i kao privrednik, pravna ili fizika osoba koja se iskljuivo i u obliku stalnog zanimanja bavi organizacijom odvoza, dovoza i provoza robe svojih nalogodavaca pomodu prijevoznika, te drugim poslovima koji su u vezi s odvozom, dovozom i provozom robe.

ime se bavi meunarodna pedicija? Meunarodna pedicija se odnosi na skup specifinih funkcija, poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omoguduju odvoz robe iz vlastite u strane drave, dovoz robe iz stranih u vlastitu dravu i provoz robe izmeu stranih drava preko vlastite drave.

Koliko pravnih sistema u svijetu postoji koji se bave meunarodnom pedicijom? To su: evropski i anglosaksonski pravni sustavi.

ta je podpediter? Podpediter je pediter na kojega je glavni pediter prenio izvrenje pediterskog posla u cjelini. 4. Kako se dijeli pedicija se prema teritorijalnom obuhvatu pedicija se prema teritorijalnom obuhvatu dijeli na unutranju i meunarodnu. 5. Vrste meunarodne pedicije?---Izvozna, uvozna i tranzitna. 6. ta podrazumijevamo pod graninom pedicijom? Pod graninom pedicijom podrazumijevamo carinsko otpremanje izvozne, uvozne i tranzitne robe kao i druge poslove koji se javljaju prilikom prelaska robe preko carinske linije 1. emu su namjenjena vozila javnog prijevoza putnika? Slui za prijevoz putnika u javnom gradskom prijevozu.

Dali masa vozila utjee na posljedice saobradajnih nezgoda?

Presudno utie na posljedice saobradajne nezgode tj. Kod sudara dva vozila, voza i putnici u lakem vozilu imaju vede posljedice.

Na sto se baziraju prognoze transporta? -dosadasnjem razvoju transporta -razvoju stanovnistva i ekonomije -razvoju transporta u Evropi

2.Kako definiemo pojam kvalitete ? Pojam kvalitete,u smislu kvalitete proizvoda i usluuga,danas se najcesce definira s dva osnovna aspekta,a to su : -aspekt proizvoda i usluga -aspekt potroaa (korisnika) usluga

3.Sta je to TQM ? TQM je integracija sredine i proces rada u okviru vremenske i prostorne distance,zahtjeva visok kvalitet upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremene tehnologije.

Koji parametri utiu na kvalitet transportne usluge? 1. Zatita upotrebne vrijednosti robe u obimu i kvalitet koji je predat u logistii proces, posebno se to odnosi na robu koja ima vremenski ogranienu upotrebu, lahko kvarljiva roba itd.; 2. Vrijeme realizacije cjelovitog ciklusa zahtjeva korisnika, podrazumijeva vrijeme od trenutka naruivanja proizvoda do trenutka isporuke naruene robe korisniku; 3. Pouzdanost i tanost naruene robe to jest rokova i intervala snadbijevanja; 4. Mogudnost prilagoavanja zahtjevanjih koliina primjenom odgovarajudeg pakovanja, obiljeavanja, tovarnih jedinica, osiguranja i drugo; 5. Sposobnost brzog prilagoavanja zahtjevima korisnika, uslovljenih dinamikim promjenama na tristu; 6. Tanost i pouzdanost informacija za korisnika u svim dijelovima logistikog lanca.

ta je Incoterms ?

Incoterms su meunarodna trgovaka pravila , moemo redi da je incoterms skup pravila , klauzula i pojmova.

Koja je svrha i cilj Incoterms-a ? Osnovna je svrha i cilj Incotermsa osigurati prodavateljima i kupcima u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora primjerno reguliranje pravnih i ekonomskih odnosa kako bi tijekom nastanka svojih obaveza , prava i odgovornosti potpuno iskljuili nesporazume , pogreno tumaenje odredaba kupoprodajnog ugovora.

U koje 4 grupe se mogu svrstati Incoterms klauzule ? Incoterms klauzule se mogu svrstati u etiri grupe prema poetnom slovu skradenice : grupu E , grupu F , grupu C i grupu D

Koje su klauzule prispeda a koje otpreme ? Klauzule E , F i C grupe su klauzule otpreme , a klauzule D grupe su klauzule prispeda

ta podrazumijeva E klauzula ? E klauzule podrazumijevaju minimum obaveza za izvoznika pri isporuci robe. Izvoznik mora staviti robu na raspolaganje kupcu , na dogovorenom mjestu otpreme. Sve ostalo u vezi otpreme prevoz , osiguranje , izvozno i uvozno carinjenje realizuje kupac.

Kako se dijele operativni poslovi koje obavlja spedicija ? Operativne poslove koje obavlja spedicija dijelimo na : Poslove uvoza Poslove izvoza Polsovi prevoza Sajamski poslovi Poslovi zbirnog transporta

Koji su osnovni ciljevi FIATA saveza : -bolja saradnja nacionalnih udruenja peditera -standardizacija postupaka,procedura,obrazaca,podizanje nivoa znanja i usluga

-pruanje pomodi u oblasti profesionalne obuke i usavravanja kadrova -razmjena iskustava i poslovnih veza -zatita interesa peditera, promoviranje i predstavljanje djelatnosti na ekspertskim skupovima meunarodnih organizacija -upoznavanje privrede i javnosti sa uslugama koje prua pedicija

Nabroj 4 asocijacije FIATA regiona ? FIATA regioni su: -Afrika i Srednji Istok -Amerika -Azija i Pacifik -Evropa

5.Ko moe ostvariti lanstvo u FIATA savezu? lanstvo u FIATA savezu moe ostvariti : -nacionalna udruenja -grupni lanovi -individualni lanovi -poasni lanovi