Kuruc.

info - Korlátlanul magyar

2012.07.02. 1:39

Publicisztika, Extra :: 2012-07-01. 15:40

Korunk nagy hazugságai: a sötét középkor meséje
Ugye ismerjük a liberális történetírás azon tételeit, amelyek természetesen saját nézőpontjukból - úgy állítják be a történelem menetét, hogy egy adott korszakban a liberális gondolatok és -erkölcs fokozottabb jelenléte esetén történelmi haladásról beszélhetünk? (Ilyen volt a görög és római "demokrácia", a késő római császárkor, a reneszánsz, vagy a "felvilágosodás" kora.) Ellenkező esetben - szerintük - viszont a történelem kereke visszafelé forgott és csak átmeneti visszaesés után tudott újra nekilendülni a történelmi gépezet. Ilyen korszak volt meglátásuk szerint például a korai középkor, amikor ugye a "fényes" Római Birodalom bukása után sötét évszázadok következtek, hogy aztán legközelebb csak a reneszánsz korának fényei világítsák meg az emberi haladás "sötéten kanyargó" ösvényét. A reneszánsz előtti és utáni évszázadok azonban a legsötétebb vallási és világi babonáktól, boszorkányüldözésektől, inkvizíciótól és emberi önsanyargatástól "terheltek" - őszerintük.

Nézzünk csak utána egy kicsit jobban ezeknek a mérhetetlen és brutális ostobaságnak! A régi "demokráciák" vizsgálatát talán átugorhatjuk azzal a biztos információval, hogy szó szerinti népuralom - a többség uralma - soha nem létezett, és valószínűleg soha nem is fog. Ez csak a mindenkori "megvezetettek" rétegének szóló maszlag, az uralkodó csoportok félrevezetési eszköztárának egy eleme. A társadalmakat mindig - még a legkommunistább vagy legdemokratább berendezkedés esetén is - egy szűk csoport vezette. Jelenleg sincs ez másként, abban a korban pedig, a lehetőségek sokkal alacsonyabb szintjén, ez fokozottan így volt. A hatalom
http://kuruc.info/p/7/98154/ 1/8 oldal

ezt most rögtön tegyük hozzá. Perzsia stb. hódították meg Rómát. pedig egy akkori európai erőegyensúly egyik eleme voltak. és valószínűleg hasonló lelki és anyagi lepusztulást hagy maga mögött.Kuruc. Tegyük rögtön hozzá: a mai kor euroatlanti demokráciája rövid tündöklés után ugyanezt az összeomlási pályát látszik befutni. akkor látjuk. és csak keveseknek adatott meg a Pax Romana viszonylagos és átmeneti nyugalma. kegyetlenségen alapuló. (Nincs új a nap alatt. hogy a mai Európa egy jelentős szelete (nagyjából a Rajnától keletre. Csehország.felülmúlta a római impérium teljesítményeit. bizony egyre erősebbé válik a sejtés. ahol az életnek semmi értéke nem volt. Róma kétségkívül létrehozott egy olyan társadalmi szervezettséget és kultúrát.) A liberális történetírás állandó félrevezető motívuma a római kor mérhetetlen feldicsőítése. A római impérium kora egyáltalán nem volt egy fényes világ. diverzifikálásának kísérletei . ami az azt megelőző korokban nem létezett ebben a térségben.info/p/7/98154/ 2/8 oldal .info . De Rómának még ebben a térségben is volt konkurenciája. Az ebbe a környezetbe érkező keresztényi gondolatok nem véletlenül váltak rövid időn belül kiirthatatlanokká. A Római Birodalom kora bizony egy embertelen világ volt. Más térségekben viszont . mint régen. Keveset beszélnek róla. Az emberek elsöprő többségének osztályrésze a tudatlanság és a nyomor volt.hamar összeomlottak. . És végül ők döntötték le. A társadalom alsóbb rétegeinek fékentartására elsősorban a könyörtelen megfélemlítést és sokszor bizony a tömeggyilkosságokat alkalmazták.létezett.Korlátlanul magyar 2012. Népek tucatjait törölte ki a történelemből. ami útjában állt. majd hamarosan uralkodóvá. Ezt a részt – nagyjából a mai Németország. A római jog hatókörében sütkérező szűk elit és írástudó társadalmi csoportok olyan leírásokat hagytak ránk.Kína. de ha ránézünk a térképre. amik egy teljesen hamis dicsfényt vonnak a mediterrán birodalom életformája köré. Ahogy napjainkban egyre több részletét ismerjük meg az ősi Kína életének. és a Dunától északra eső rész) sosem állt Róma fennhatósága alatt. Valójában egy nagyon szűk társadalmi csoport idealizált. 1:39 és/vagy az anyagi eszközök arányosabb elosztásának. Lengyelország alkotta területet . Ezt felerősítik napjaink hollywoodi alkotásainak idiotizmusa és a kötelezően beépített és történelmileg hamisan visszavetített liberális kellékek. Vajon tényleg annyira barbárok voltak? Kevés szó esik róluk. Mindent letiport. India. miszerint a régi Kína technikai értelemben legalábbis .és a rajta élő "barbár" germán népeket a Római Birodalom még hatalma tetőpontján sem tudta befolyása alá vonni. átfényezett történetei ezek. Könyörtelenségen.07.amennyiben ezek őszinték voltak egyáltalán . Az úgynevezett demokratikus kísérletek fehér hollónak számítanak a régmúltban. gátlástalan elnyomó gépezet volt. http://kuruc.02.

megfélemlített és sokszorosan megalázott tömegek kitörési lehetősége és reménysége volt az újonnan megjelenő vallás. folyamatos rögzítéséről és gyarapításáról van szó. 1:39 A római kor társadalmi vezető rétegének a legcsekélyebb köze sem volt olyan gondolatokhoz. A kereszténységnek már nem volt elég ideje talpra állítani ezt a társadalmat.02. A mai tudományok csírái akkor jöttek létre. vagy akár csak egy minimális könyörületesség. A római kor bukása idején az újabb kutatások szerint. És eltűnnek a látványos luxus életmód kellékei. nem lehet mai ismeretekkel felvértezve bírálni a középkor tudományát.Korlátlanul magyar 2012. melyből gyakran csak egy példánynak a lemásolására egy egész emberélet ment rá? És habozás nélkül megtették. elfeledkezve arról. sehol nem létezett az emberiség történetében. A mai kor terminológiájával szólva az egyház létrehozta az emberiség közös tudásbázisát. pénzfetisizmus. De ennek oka elsősorban a római arisztokrácia. A tudás jelentőségét a keresztény egyház ismerte fel először a történelemben. és a teljes erkölcsi szétesés. a devianciák elterjedése. mert felismerték a jelentőségét. amely először döcögve. hogy mindent a saját korában kell értelmeznünk. Amiben ténylegesen egy nagyon rövid visszaesés tapasztalható: az építészet és néhány művészeti ág.Kuruc. amely a korabeli kolostori rendszerben valósult meg és ezer évig csaknem az egyetlen letéteményese volt a nyugati félteke kultúrájának. hogy a tudatlanság és a babonás hiedelmek jelenléte a római korban még sokkal http://kuruc. A középkor első századaiban megfordul a trend: egy lassú népességgyarapodás indul el.info/p/7/98154/ 3/8 oldal . Az akkori tudomány nehézségeit és kezdetlegességét a liberálisok sokszor szeretik felnagyítani és tudatlanságnak feltüntetni. Az emberi tudás szervezett. embereinek tíz és százezreit áldozta a tudás terjesztésére. egészségügyét. mint humanizmus. Az egyház. közös teherviselés. és a tudás mindvégig fokozott prioritást kapott. Az új vallás globális elterjedését azonban a birodalom szétesése sem tudta megállítani. másolására. Az állati létbe kényszerített. Ha ez akár csíráiban is létezett volna. De ezek csak nagyon felszínes dolgok. A mezőgazdasági termelési módszerek és az eszközök is hatalmasat fejlődnek a római korhoz képest. Ugye ismerjük azokat a kódexeket. látszólag szürkébbé válnak a mindennapok. a kereszténység sosem futhatott volna be ekkora "karriert". amely azelőtt soha. később (főleg a könyvnyomtatás megjelenése után) már igen jó hatásfokkal teljesítette feladatát. Viszont egy olyan folyamat veszi kezdetét. Meg kell jegyeznünk. higiéniáját. de az azt megelőző korhoz képest egy új világot jelentettek.info . túl későn érkezett és a saját gyermekbetegségeivel is meg kellett küzdenie. mai szemmel nézve rendkívül kezdetlegesek voltak.07. megjelent a mai korszakra is jellemző népességcsökkenés. mint fő fogyasztó eltűnése. nehézkesen.

Ez azt jelenti. hogy a kereszténység . vagy a közben megteremtett felsőoktatásban résztvevő civilizált embert adta tovább a polgári társadalmaknak. és sokszor a teljes szennytől.info . és a leginkább próbálják ellehetetleníteni . A világon akkor jelenlevő semmilyen kultúra nem tudta felvenni vele a versenyt. század végéig. Ez a periódus a római kor ember-selejtjét kapta "megmunkálásra" a történelemtől. de ha az anarchia kora még századokig tartott volna.de kivezette a római impérium csődjéből az érintett népeket. hogy ez az egyetlen ideológia. ostobán megcsonkított szolgák tömegéről. Mire a kapitalizmus megjelent. Ezért kell egy kicsit hátrébb lépve. akkor ezek a liberális urak . Összefoglaló megállapításunk tehát a következő: nem osztogatnak. a kannibalizmus gyakori megjelenéséről jó nagyokat hallgat a liberális történetírás és Hollywood. hogyan lehet egy kis moslékot elorozni az állatok elől. akkor azt lehet és kell mondanunk. elkótyavetyélni. súlyos hibákkal. És a keresztény egyházak 2000 év után is léteznek. Ez a kor nem sötét volt. mint ahogy ennek a mostaninak is csak percei vannak hátra. hogy ott ülnének valahol rabként a gazdájuk disznóóljában és kivágott nyelvvel arról próbálnának értekezni. nagyobb horizonton szemlélni a történéseket. Tudom. A beszélni sem tanított. amely vitathatatlanul a világ vezető anyagi és szellemi központjává tette ezt a térséget. csaknem töretlenül. Ha a kereszténység nem létezett volna. És még egyszer mondom. amely nem csőddel ért véget. akkor nem lehetetlen a fenti vízió.info/p/7/98154/ 4/8 oldal . hanem fosztogatnak. egyházi oktatásban.még megközelítőleg sem . oda nem való emberekkel.Kuruc. miután a munka nehezét elvégezte.02. és az anyagi lehetőségektől függően a széleskörű népi. Az egyházi tudomány dominanciája nagyjából a 18. a provincia méretű folyamatos éhezésekről. Egy olyan kontinenst adott át a megjelenő "felvilágosodott" polgári életformának. 19 http://kuruc. Az euroatlanti térség a versenyelőnyét ebből a korból örökölte.könnyen lehet. ember által működtetett szervezet sem képes .megtisztítani magát az emberi gyarlóságoktól. hogy hangsúlyos legyen: nem a kapitalizmus tette a világ vezető térségévé Európát. Európa már évszázadok óta domináns volt a világon. sőt általános volt. És ha ezt a sajnos minden szervezetre és korra jellemző szennyet lemossuk a felületről és így tekintjük végig az egyház által uralt évszázadokat.Korlátlanul magyar 2012. Egyetlen. ezer éven át tartó szellemi és anyagi felívelési periódusa.07. a felesleges tömeggyilkosságokról. és ezt látszik most végérvényesen eljátszani. hogy ez kicsit erősnek hangzik. Minden más ideológia történelmileg igen rövid idő alatt eltűnt a süllyesztőben. amely kiállta az idő próbáját. hanem az ismert emberi történelem egyetlen. 1:39 szélesebb körű.ha kisebb-nagyobb kitérőkkel is . Természetesen az egyház története is tele van visszásságokkal. sőt bűnökkel.akik a legjobban köpködnek rá.

1:39 Az egyházi tudomány dominanciája nagyjából a 18.Kuruc. hogy mégis mozog a Föld. hogy a világegyetemben nem létezhetnek tökéletes körpályák. mint Mendel. időszámítási módszert talál ki. .Nicolas Oresme (1323-1382). vagy Pasteur a mikrobiológia atyja. mossa kezeit és láthatóan jól meg van félemlítve. a genetika megteremtője. a témához kapcsolódóan nem tehetjük meg. mert civil tudós volt. Az egyház a http://kuruc. bár kutatásait a milánói érsekség. hogy a Földet körbe lehet utazni. liberális mese szerint ugye. német bíboros. aki megfogalmazta.Nicolaus Cusanus (1401-1464). Nieuwland. a Baconszalonna is az ő találmánya. mint amit rájuk erőltettek. megfélemlítésnek és persze a butaságnak. ezt a szegény Galileit tanai visszavonására kényszerítették a "gonosz egyháziak". Személye azért alkalmas a "liberáltaknak". francia püspök. században Béna Hermann bencés szerzetes megfigyeli a Föld-Hold és a Föld-Nap kapcsolatokat.És végül: Nikolaus Kopernikusz (1473-1543).info/p/7/98154/ 5/8 oldal . az egyház megpróbálta útját állni a természettudományos haladásnak. Ebben az ügyben a mai egyház is meghátrált. De még később is olyan óriásokat adott az egyház a tudománynak. napórát és csillagászati kvadránst szerkeszt.) De térjünk vissza Galileihez. nem egyházi. úttörője és népszerűsítője. A modern tudományok egyik legfontosabb megalapítója. Az ő története mintapéldája a ferdítésnek. .politikai okokból kissé eltúlozzák jelentőségét. A hivatalos. Nos. 19 század elejéig tartott.bár nem volt egy kopernikuszi nagyság . Szintén vallotta. mint a többi. Keplert megelőzve azt tanította. (Ha jól emlékszem.07. hogy kihagyjuk a liberális hazugságtenger egy fényesen világító darabját: Galileo Galilei történetét.Korlátlanul magyar 2012.Roger Bacon (1214-1294). hogy nem a Föld az univerzum közepe. ebből így annyi igaz. előrejelzi a holdfogyatkozást.02. Merthogy ez a lehetőség adva volt. pápai tanácsadó megállapítja a Föld gömb alakját és a déli félteke lakhatóságát. és érvekkel alátámasztotta. elhallgatásnak. a modern heliocentrikus világnézet megalkotója. címszavakban tekintsük át a csillagászat fejlődését az őt megelőző időkben: . később a pápai kincstár finanszírozta. ferences szerzetes. és ő a végén lábával toppantva kijelentette. Végül. Ő volt az első. . a Rákosi-féle népbíróságokon ez a lehetőség nem volt adott. a polimerizáció úttörője. hogy valóban visszavonta kéréseit (nem tanait) és szabadon elsétálhatott. (Mellesleg. Pedig az egyházi iratok és az egyházi szájhagyomány egy egész más történetet valószínűsít. Jó tudós volt .info . Ezen a ponton kicsit lépjünk vissza az időben és nagyon röviden. Kelet-poroszországi kanonok volt. Ő is megerősíti Föld gömb alakját. Szent Albert és az ő művei adták Kolumbusznak azt a gondolatot.) . . hanem ugyanolyan bolygó. mert gömbölyű.Szent Albert (Albertus Magnus 1200-1280) dominikánus szerzetes.A 11. század végéig. hogy nem a Föld a világ középpontja.

És az a képtelenség. a Szent Inkvizíció elé 5 és fél évszázad alatt 4800 ügy került. De a liberálisok (és a Wikipédia) leírásaival ellentétben nem a tanai miatt. Ők is csak a kemény politikai szakba lépett ügyekben mozdultak. azt senki sem tudja. hiszen a 17. csupa egyházi ember vitte előre a természettudomány fejlődését. kérte törölni. miszerint az egyház azt erőltette. hogy "Józsua megállítá az égen a napot".info/p/7/98154/ 6/8 oldal . hogy az akkor még mindig modernnek számító elméletet Galilei megpróbálta mechanikusan alkalmazni a Bibliára. Nem is ez volt az igazi vita tárgya. sőt meglehetős együgyűségre utal ez a szándék. mint elméleti lehetőséget. (Összehasonlításul: a sztálini Szovjetunióban egyedül 1938. hájas és igen buta http://kuruc. Kelet-poroszországi kanonok volt. (Sokan szerepelhetnének még ebben a névsorban. de végül értett a szóból. hanem mert személyében támadott egyházi elöljárókat és ő valóban létre is hozott egy szervezetet az egyházon belül. vagy ha említik is őket.Kuruc.) A politikai érzék teljes hiányára. csaknem kilencezer embert végeztek ki. amikor megpróbált anyagiakat gyűjteni és egy szervezetet létrehozni. Sokkal rosszabbul járt utóda Giordano Bruno akit meg is égettek. de akkor céltudatosan. Brutálisan leállították. és ezeknek az embereknek emiatt soha egyetlen hajaszála sem görbült meg. hiszen veszélyeztetni kezdte a hivatalos államvallás integritását és szuverenitását. Az igazi problémát az jelentette. század elejére ezen már rég túl voltak. nem vették komolyan.Korlátlanul magyar 2012. ennek keresztülvitelére. hogy a Föld lapos és a világ középpontja. Komollyá akkor vált a dolog. és hogy mennyi ember halt meg aznap a Gulágon. (Egy konkrét példa: Józsua könyvében azt a mondatot. Az egyház tehát Galilei korára már évszázadok óta tudta.mely abban a korban az állam létét is veszélyeztette . A saját emberei állapították meg ezt. A nagyságrendet is tegyük helyre: a liberálisok által sugalmazott állandó inkvizició-fenyegetettséggel szemben. Megpróbált átíratni részeket az Ószövetségből. Ennek nagyjából a felében született elmarasztaló ítélet. Az egyház a kopernikuszi modellt. Az egyházellenes szervezet .) A hollywoodi filmekben az inkvizítorok általában nagy. november 21-én.07.) Mint látjuk tehát.02. hogy az inkvizició minden kis ideológiai ügyre rárepült. Először csak mulattak rajta.létrehozásáért halál járt. 1:39 világnézet megalkotója.info . matematikai modellt már megjelenése után azonnal támogatta. Őket általában elfelejtik megemlíteni a liberálisok. sőt tanította is. Ettől a ponttól kezdve politikai üggyé vált a dolog. akkor nem teszik hozzá. hogy kivétel nélkül egyházi tudósok voltak. ezek tényleg csak címszavak. már ezen a felsoroláson is megdől. Azt sem kell elhinni a "liberáltaknak". hogy a Föld gömb alakú és nem központja az univerzumnak.

William of Ockham (filozófia). Armand David (zoológia). Georgius Agricola (ásványtan). század!). Vincent Priessnitz (hidroterápia) Andreas Vesalius (anatómia). Jean Baptiste Biot (meteoritok). Jean-Antoine Nollet (ozmózis). Nicholas Malebranche (színelmélet). Thomas Bradwardine (irracionális számok). Friedrich Schönborn (kórbonctan). vetítőgép 17. Michael Heller (szingularitás). akik hatalmas karosszékekben pöffeszkedve sötét döntéseket hoznak. szikvíz). Celestine Opitz (mesterséges altatás). század!).info/p/7/98154/ 7/8 oldal . Luca Pacioli (kettős könyvelés). Amedeo Avogadro (molekulasúly). permutáció. Pierre Duhem (termodinamika). mikroszkóp elv). Berthold Schwarz (puskapor).automatikusan. akik nem is olyan régen még teljesen egyedül tolták a tudományos haladás szekerét ezer éven át. Gimesi Nándor István (mikrobiális taxonómia). elektromotor. És még több száz oldalon keresztül folytathatnánk a "sötét egyház" tudósainak névsorát.Kuruc. Egnatio Danti (asztrolábium). Ruder Boskovic (atomelmélet 18.info . Johann Dzierzon (méhkaptár). Michel Chevreul (zsírsavak) Laurent Cassegrain (távcső). Marin Mersenne (akusztika) Jean Hautefeuille (belső égésű motor). Aki tehát az egyházat sötétséggel vádolja. Nicolas Steno (a geológia atyja). Albertus Saxonia (impetuselmélet). Aquinói Szent Tamás (filozófia). században!). Marin Mersenne (primszámok.Korlátlanul magyar 2012.07. Andrew Gordon (elektrosztatikus motor). Galilei perében sem jelentett nekik semmiféle nehézséget több. Francesco Lana de Terzi (léghajózás) . És nem főpapok voltak a szakértők. Galileihez hasonló kvalitású pap-szakértő felvonultatása. sokszor az adott tudományterület megteremtői is egyben. Louis Pasteur (mikrobiológia). Jacques de Billy (számelmélet). Még egy fontos adalék: az alább szereplő tudósok. század!). Carlos Chagas Filho (neurológia). Freiburgi János (fénytörés). Jedlik Ányos (dinamó. Angelo Secchi (színképelemzés). Francesco Grimaldi (fény elhajlás). Ugyanis az egyháznak volt a legnagyobb szakértő gárdája a világon. egyházi szakértéssel. A valóságban az inkvizíció egy világi bíróság volt. kombináció). Nicholas Cusa (a tér görbülete 15. 1:39 püspökök. René Laennec (sztetoszkóp).02. Nicholas Callan (indukciós tekercs). Bernhard Bolzano (matematikai analízis). hanem tényleg a téma hozzáértői. Athanasius Kircher (megafon. az tulajdonképpen a saját sötétségi bizonyítványát állítja ki . És végül egy nagyon hevenyészett rövidke névsor a sok tíz vagy százezer egyházi tudósból. Pierre Gassendi (atomelmélet) Jean Carnoy (sejtosztódás). Roger Bacon (fény hullámelmélete. Paul Guldin (Guldin tétel). Marcello Malpighi (mikroszkópikus bonctan). Pázmány Péter (nyelvészet). Giovanni di Casali (gyorsuló testek fizikája). Jose María Algue (meteorológia). Honoré Fabri (vérkeringés). Hell Miksa (földrajzi szélességmérés). Bonaventura Cavalieri (geometria). Edme Mariotte (gázok térfogata). Georges Lemaitre (táguló világegyetem) Robert Grosseteste (ősrobbanáselmélet a 12. Néri Szent Fülöp (oktatás). http://kuruc. Jean Roquetaillade (alkohol lepárlás). John Casey (kör geometriája).a Depositum névsoraiból válogatva. Lazzaro Spallanzani (ősnemzés).

info . 1:39 tudósainak névsorát.info/p/7/98154/ 8/8 oldal . Kocsis Márk .info http://kuruc.Kuruc.07.Korlátlanul magyar 2012.02.Kuruc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful