FRANCIA NYELV KEZDŐKNEK

http://francianyelv.extra.hu

Nyelvcsere club a Second Life-ban
http://locoling.ning.com

Francia ábécé

Francia nyelv kezdőknek

A francia ábécében 26 betü, 37 fonéma van. A 26 betü (les lettres)
a b c d e f g h i j k

á

szé

ö

ef

zsé

as

i

zsi

l

m

n

o

p

qu

r

s

t

u

v

el

em

en

o

er

esz

ü

w

x

y

z

dubl vé

iksz

igrek

zed

Betőzés a á c szé e ö g zsé h,j ás j zsi q kü s esz u ü w dublövé y igrek z zed

Ékezetek Nem a hosszúságot, hanem a hangszínt jelölik, illetve idınként csupán két szó megkülönböztetésére szolgálnak. accent ciconflexe ê â û ï î ô œ ç

accent aigu é

accent grave è à ù

accent trema ë

e dans l'o

cédille

37 fonéma (les phonèmes) A francia nyelv 37 hangot számláló hangrendszerében háromféle hangot különböztetünk meg:

1/5

magánhangzókat (les voyelles), mássalhangzókat (les consonnes) és ún. félhangzókat (les semi-voyelles). 19 magánhangzó 12 orális, szájüregben képzett (les voyelles orales) 4 elől képzett (les voyelles antérieures) 4 középen képzett (les voyelles centrales) 4 hátul képzett(les voyelles postérieures) 4 nazális, orrüregben képzett (les voyelles nasales) 3 félhangzó (les semi-voyelles) 19 mássalhangzó (les consonnes) A kiejtett hangnál nem fonetikai jeleket használok, csupán igyekszem "magyarul" leírni. Szóvégi mássalhangzót nem ejtünk (csak ha "e" betű követi) ..er, ..ez, ..es,....et => [é] parler [párlé] és parlez [párlé]

2/5

Leírt bető(k) és kiejtésük a A à â B b c c+h => [s]

Példa armoire [ármuár] à [á] âge [ázs] bâtir [bátir] célèbre [szelebr] chambre [sábr] ciel [szjel]

c+e, i => [sz] C

recevoir [r(e)szevuár] merci ]merszi] Cuba [küba]

c+a, o, u => [k]

cobra [kobra] cafe [káfé]

c+msh => [k] ç => [sz] mindig a, o, u elıtt D d e => [ö] szótag végén röviden ejtett ö e => [-] szó végén általában néma e => [e] E zárt szótagban è => [e] rövid é => [é] hosszú -er, -ez => [é] szó végén ê => [e] f => [f] F p+h=> [f] g g+i,e, y=> [zs] G g+a,o,u => [gJ g+n [ny] magánhangzók elıtt erıs h gyenge h i => [i] î => [i] I il => [j] a szó közepén v. végén î => [i] J K L i+ll => [j] j => [zs] k => [k] l => [l] "h" hangot nem ejtik

croquant [krok(an)] français [fr(an)sze] demain [döm(aen)] demain [döm(aen)]

blonde [bl(on)d]

belle [bel] mer [mer] été [été] porter [porté] fenêtre [fnetr] fenêtre [fnetr] phénomène [fenomen] géant [zse(an)] girafe [zsiráf] Gabriel [gábrijel] Gaulois [goluá] campagne [k(an)pány] la Hongrie [longri] l'héroïne [léroin] Ibiza [ibiza] île [il] taille [táj] maïs [maisz]= kukorica (vigyázz, mais [me] =de) jour [zsur] kangourou [k(an)goru] lieu [ljo] fille [fij]

H

3/5

M N O

m => [m] n => [n] o => [o] ô => [o] p => [p]

maître [metr] nager [názsé] mot [mo] hôtel [otel] père [per] phénomène [fenomen] qualité [kálité] ("u" betüt nem ejtik) roi [roá] nous parlons [nu párl(on)] réserver [rézervé]

P p+h => [f] Q R q => [k] r => [r] szó végén nem ejtjük s => [-] szó végén nem ejtjük s => [z] két magánhangzó között S s => [sz] szó elején v. magánhangzóval salon [szál(on)] ss => [sz] t => [t] T t+i => [ty] ....tion => [....szi(on)] u => [ü] U û => [ü] V W v => [v] w => [vh] x => [ksz] X x => [sz] x => [z] két magánhangzó között y => [i] idegen szavakban, Y magánhangzók mögött y => [j] Z z => [z] sûr [szür] verre [ver] wagon [vag(on)] lynx [l(aen)ksz] soixante [szuász(an)t] deuxiéme [dözjem] type [tip] payer [péjé] zèbre [zebr] laisser [lészé] télé [télé] tien [ty(en)] action [ákszi(on)] tulipe [tülip]

Kettıshangzók

Leírt bető(k) és kiejtésük ai => [e] E aî => [e] ei => [e] ...ais, ...ait-ra végzıdı szavak ai => [é] rövid vagy hosszú É er => [é] ez => [é] eau => [o] O au => [o] eu => [ö] Ö oe => [ö] œ => [ö]

Példa mais [me] (vigyázz maïs [maisz]= kukorica) maître [metr] seize [szez]

j'ai [zsé] és ai-ra végzıdı szavak a szavak végén (lásd igék) eau [o] aussi [oszi] jeune [j(oe)n] œufs [(oe)f] cœur [k(oe)r]

4/5

eu => [ü] Ü ui => [üi] ou => [u] U oû => [u] aoù => [u] oi => [oá] UÁ oî => [oá]

jeu [zsö] nuit [nüi] rouge [ruzs] goûter [guté] aoùt [ut] roi [r(oá)] oî Kivétel oï [oi] és ou + ï [vi]

Orrhangok (Les voyelles nasales) Az orrhangok kiejtésénél a hangsúly az elsı betőn van, de azért alig érezhetıen az "n", "m" hangokat is mondani kell. Az elsı hang után az orrban, mint amikor valaki megfázott. Nem szabad elhanyagolni ezeknek a gyakorlását, mert a szavak majdnem érthetetlenek lesznek nélkülük.

Kiejtett hang * (aön) oa nazális hang

Leírt bető(k) Példa un um en in un [(aön)] parfum [parf(aön)] bien [bij(aen)] vin [v(aen)] simple [s(aen)pl] pain [p(aen)] faim [f(aen) (vigyázat, femme [fam] majdnem így hangzik) plein [pl(aen)] sympa [sz(aen)pa] dans [d(an)] champ (s(an)] enfant [(an)f(an)] emporter [(an)pörté] non [n(on)] nom [n(on)]

(aen) oa nazális hang

im ain aim ein (yn) an

(an)

am

a nazális hang en em (on) on

o nazális hang om

5/5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful