KESAN

PEMBANGUNAN SEKITAR.

PERINDUSTRIAN KAJIAN:

TERHADAP KAWASAN

SOSIOEKONOMI PERINDUSTRIAN

PENDUDUK

KAWASAN

PENGKALAN CHEPA.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Pembangunan perindustrian adalah penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kepesatan pembangunan perindustrian ini telah meningkatkan kemajuan dalam guna tanah di Malaysia. Seperti yang kita tahu, perindustrian dapat dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu industri ringan, industri sederhana, industri berat, industri khas dan industri kecil dan sederhana (IKS). Pembangunan kawasan perindustrian memberi kesan sama ada secara langsung dan tidak langsung terhadap kawasan sekitarnya. Kesannya adalah berbentuk positif atau negatif adalah dari segi sosial, ekonomi dan masalah persekitaran. Menurut Hirscham (1995), pembangunan industri dapat menjanakan perkembangan sektor ekonomi yang lain dan seterusnya memberi kesan kepada perubahan guna tanah. Kawasan perindustrian bukan sahaja tertumpu di kawasan bandar tetapi di kawasan yang dikatakan agak mundur seperti di kawasan perkampungan atau pekan. Menurut Abdullah (2006), pembangunan kampung perlu diperkasakan sehingga tahap terbilang dan tidak tercicir atau terpinggir daripada arus kemajuan negara. Hal ini bermaksud, kawasan ini juga perlu di majukan dan setaraf dengan kawasan yang lebih membangun seperti menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dengan meningkatkan pembangunan perindustrian di kawasan seperti ini. Contohnya, pembangunan perindustrian di kawasan Pasir Gudang yang ditekankan oleh kerajaan sejak tahun sejak tahun 1970an lagi yang berasaskan buruh dan eksport yang bertujuan untuk menyediakan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk dan seterusnya meningkatkan sosioekonomi dan taraf hidup penduduk.

Oleh itu, kajian terhadap kesan pembangunan perindustrian harus dilakukan bagi mengetahui kesan-kesan terhadap sosioekonomi penduduk di kawasan sekitar. Di Malaysia, sejak tahun 1980, galakan kepada pembangunan perindustrian telah diutamakan terutamanya industri berat bagi memperkukuhkan asas-asas perindustrian negara dan meningkatkan teknologi dalam kalangan rakyat. Pembangunan perindustrian dianggap matlamat jangka panjang kerajaan untuk negara.

1.2

Latar Belakang Kajian

Dalam tahun 1970, kerajaan telah menggalakkan pertumbuhan perindustrian bagi menampung keperluan negara untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Tumpuan yang diberikan adalah kepada aktiviti industri yang berasaskan buruh dan eksport. Mulai tahun 1980an, pembangunan perindustrian pula adalah lebih kepada kemasukan teknologi maklumat dan memberikan kepakaran kepada rakyat. Sektor perindustrian merupakan rancangan jangka panjang kerajaan dan pelbagai strategi yang diwujudkan dalam sektor perindustrian negara. Bagi mencapai matlamat ini, kerajaan telah menggubal Pelan Induk Perindustrian Pertama (PIP 1) bermula tahun 1986 hingga 1995. Penggubalan dasar ini adalah untuk mengukuhkan lagi keazaman kerajaan dalam sektor perindustrian negara. Melalui PIP 1, nilai eksport sektor perkilangan bertambah dan jumlah peluang guna tenaga juga akan bertambah daripada 758,500 dalam tahun 1985 kepada 1,463,900 dalam tahun 1995. Pembangunan perindustrian bukan sahaja dapat menyumbangkan pendapatan negara dan rakyat namun meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam pelbagai teknologi yang masuk ke dalam negara kita. Perancangan pembangunan kawasan perindustrian perlu dilihat kepada beberapa komponen utama untuk mengelakkan pelbagai masalah yang timbul iaitu perancangan tapak dan pengezonan, keluasan dan saiz minimum lot, susunan lot, anjakan bangunan, had ketinggian bangunan, ruang untuk pemunggahan barang, tempat letak kereta, tempat letak lori dan treler, sistem jalanraya, tempat pelupusan sisa toksid, zon penampan dan pusat peniaga kecil.

3 Penyataan Masalah Dewasa ini. Memamg tidak dapat dinafikan pembangunan perindustrian lebih memberikan pelbagai kebaikan namun.1. telah wujud pelbagai impak sama ada positif atau negatif terutama kepada sosioekonomi iatu daripada segi sosial seperti masalah akibat kemasukan pendatang asing. pengwujudan peluang pekerjaan yang membawa kepada taraf hidup penduduk serta dari segi alam sekitar berlakunya pencemaran udara dan pencemaran air. pecah rumah. . Semenjak pembangunan pesat di kawasan Perindutrian Pengkalan Chepa sekitar tahun 1990an . Peranan pelbagai industri telah menyumbangkan pendapatan yang utama seiring dengan sumber ekonomi lain di negara ini. mengganggu penduduk dan masalah pencemaran seperti pencemaran udara. terdapat juga masalah yang terjadi akibat pembangunan perindustrian di kawasan ini yang dapat dikenalpasti mengganggu kesejahteraan penduduk dengan adanya kemasukan pekerja asing yang menyebabkan pelbagai masalah sosial seperti kecurian. pergaduhan. pembangunan perindustrian telah menjadi nadi utama dalam sektor ekonomi Malaysia. pencemaran air yang wujud daripada pelbagai kilang di kawasan ini.

1. Kajian yang perlu dijalankan juga bagi mencapai matlamat ini adalah dengan mengkaji dan menganalisis sejauh mana keadaan pembangunan perindustrian ini dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi penduduk dan mewujudkan kawasan perindustrian yang mampan dimana terdapatnya perhubungan di antara kemanusiaan dan fizikal di kawasan tersebut. 1.4 Matlamat Kajian Matlamat utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauh mana perhubungan diantara pembangunan perindustrian di Pengkalan Chepa telah memberikan impak atau kesan terhadap sosioekonomi dan keadaan fizikal persekitarannya terhadap penduduk skitarnya.5 Objektif Kajian Bagi mencapai matlamat kajian. beberapa objektif telah dibentuk seperti berikut :i) ii) Mengetahui perkembangan kegiatan perindustrian di Pengkalan Chepa. Mengenal pasti sejauh mana pembangunan sesebuah kawasan perindustrian dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi setempat dan sekitar seperti kewujudan peluang pekerjaan dan perniagaan yang membawa kepada peningkatan taraf hidup. . iii) Mengkaji kesan sosial seperti kesejahteraan hidup akibat kemasukan pekerja asing dan masalah fizikal iaitu pencemaran.

1. Kajian ini juga sangat penting sebagai satu panduan untuk penduduk untuk mengetahui mengenai hala tuju dan perkembangan kawasan kajian hasil daripada perkembangan perindustrian ini. 1.6 Skop dan batasan kajian Kajian ini adalah dijalankan dalam skop kajian bagi mengetahui mengenai hubungan di antara pembangunan perindustrian yang terdapat di kawasan kajian iaitu Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa dengan kesan kepada sosioekonomi daripada aspek sosial . Skop kajian ini juga meliputi kajian terhadap kewujudan permintaan tinggi kepada tenaga kerja dan ia menyebabkan kemasukan pekerja asing dan kesan kepada penduduk sekitarnya. kajian ini juga membataskan untuk mengenal pasti hubungan diantara pembangunan perindustrian di kawasan ini dengan masalah fizikal iaitu pencemaran. Kebanyakan kajian terdahulu dijalankan adalah untuk mengetahui mengenai kepentingan perindustrian. pengeluaran perindustrian namun.7 Kepentingan Kajian Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sektor perindustrian di Pengkalan Chepa dan fungsinya kepada penduduk setempat. ekonomi dan persekitaran penduduk.1. Skop kajian ini dijalankan dengan memberikan soalan soal selidik meliputi aspek sosioekonomi penduduk iaitu sejauh mana pembangunan perindustrian ini dapat memperbaiki dan meningkatkan ekonomi atau pendapat penduduk dan corak hidup mereka seperti keselesaan hidup. Melalui kajian ini juga penting untuk menyedari masalah yang timbul ekoran perindustrian ini dan langkah-langkah yang perlu diambil pada masa hadapan. Kajian ini hanya dibataskan atau fokus kepada kawasan pembangunan perindustrian di Pengkalan Chepa.8 Kerangka konseptual . Populasi yang dipilih ialah penduduk yang mendiami sekitar kawasan ini sebagai fokus utama kajian. Seterusnya. kurang menekankan aspek kesan kepada penduduk setempat akibat daripada pembangunan perindustrian ini sama ada kesan positif atau negatif. Keseimbangan antara pembangunan kemanusiaan dengan fizikal adalah amat penting dalam mencapai pembangunan yang tersusun.

Peningkatan ekonomi dan taraf hidup penduduk. Hipotesis Kajian Kesan pembangunan perindustrian kepada sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk. Kesan kemasukan pekerja asing. Kesan kepada sosioekonomi penduduk. .9 Organisasi penulisan laporan.1 : Kerangka Konseptual 1.Pembangunan perindustrian di Pengkalan Chepa. Rajah 1. Fizikal (Pencemaran).

Dalam bab dua. bab tiga pula adalah mengenai metodologi dan kawasan kajian. Carta alir di bawah ini adalah organisasi penulisan laporan. ia mengenai ulasan literature atau kajian yang lepas yang melibatkan tajuk kajian melalui pembacaan buku. penyataan masalah. matlam dan objektif. Manakala bab empat mengenai hasil kajian kseseluruhan dan bab terakhir iaitu bab lima mengenai kesimpulan mengenai kajianndan cadangan-cadanagn yang di buat. skop dan batasan kajian.Organisasi penulisan laporan ini menggambarkan mengenai perkara dan bab-bab yang akan dikemukakan oleh pengkaji untuk mnyiapkan keseluruhan kajiannya. BAB 1 PENGENALAN BAB 2 LITERATURE REVIEW BAB 3 METODOLOGI KAJIAN BAB 4 HASIL KAJIAN BAB 5 CADANGAN DAN KESIMPULAN 2.0 Kesimpulan . jurnal. kertas kerja. kerangka konseptual dan organisasi penulisan. Seterusnya. Dalam bab pertama organisasi ini adalah mengenai latar belakang kajian. kepentingan kajian.

skop kajian yang terperinci perlu dilaksanakan dalam pelbagai aspek untuk mnegetahui sesuatu mengenai pembangunan perindustrian ini terutamanya seperti dalam kajian ini adalah untuk mnegetahui mengenai kesan atau impak pembangunan perindustrian kepada sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk setempat. BAB 2 .Kajian mengenai pembangunan perindutrian ini adalah merangkumi pelbagai bidang yang sangat luas dan pelbagai aspek yang dapat dikaji mengenai pembangunan perindustrian ini.

empirikal dan praktis bagi memandu penyelidik berhubung dengan kesan pembangunan perindustrian terhadap kualiti dan kesejahteraan penduduk. Kawasan perindustrian Pengkalan Chepa ini sebenarnya telah membangun sejak tahun tahun 1990an lagi. . Dalam kajian yang ingin dilakukan ini adalah bertujuan untuk mengetahui mengenai kesan atau impak yang terjadi akibat daripada pembangunan perindutrian di kawasan Pengkalan Chepa.1 Pengenalan Ulasan literatur ini adalah bertujuan untuk menerangkan dan memberi gambaran serta kefahaman asas dalam bidang dan skop penyelidikan daripada sudut teori. Namun. Kesan yang dapat dilihat adalah berdasarkan aspek sosioekonomi yang dapat dilihat daripada segi peningkatan ekonomi serta taraf hidup dan sosial penduduk daripada segi kesejahteraan penduduk daripada kesan kemasukan pekerja asing dan masalah pencemaran yang mengganggu kesejahteraan penduduk sekitarnya.2 Kesan pembangunan perindustrian terhadap sosioekonomi penduduk. kawasan ini sebenarnya merupakan kawasan hutan yang sangat tebal dan dibangunkan sebagai satu kawasan perindutrian yang utama di Kelantan sehingga kini.ULASAN LITERATUR 2. Pada asalnya. 2. pembangunan yang pesat ini memberikan pelbagai kesan atau impak sama ada positif atau negatif kepada penduduk sekitarnya.

. meningkatkan keadaan sosioekonomi. pemilikan kenderaan sendiri. Tujuan kajian ini mengenai kesan pembangunan perindustrian terhadap sosioekonomi di Pengkalan Chepa adalah untuk membawa kepada pertumbuhan sosial dan ekonomi penduduk. peningkatan ekonomi. Dalam kajian ini.1 Konsep asas sosioekonomi. Kesan sosial merupakan satu kajian yang meluas berbanding kesan tempatan terhadap sesuatu komuniti dan perubahan masyarakat. Pemboleh ubah yang biasa digunakan dalam bagi mnegetahui indeks sosioekonomi adalah seperti bilangan isi rumah yang bekerja dan anak-anak yang masih bersekolah. Hal ini beerti pembangunan perindustrian di sesuatu kawasan akan menjadi penyumbang besar terhadap sosioekonomi penduduk sekitarnya. di mana pembangunan perindustrian mendapat kelebihan daripada kedudukannya yang berhampiran denagn kawasan maju. kemudahan asas. pembangunan sektor perindustrian boleh membawa kepada perubahan struktur guna tanah. Kebiasaanya. kesan mengenai sosial penduduk dilihat daripada segi aspek masalah akibat pendatang asing dan masalah alam sekitar akibat daripada perkembangan perindustrian ini. Menurut Zaliah (1993). ia diwakilkan dengan tingkahlaku yang pelbagai. Perbandingan setiap aspek ini dilihat berdasarkan data-data yang dikumpul dan dianalisis.2. tahap pengangguran. Matlamat kajian sosooekonomi adalah untuk membawa kepada pertumbuhan sosial dan ekonomi. ekonomi. menyediakan peluang pekerjaan dan dapat mengurangkan jurang antara kawasan yang maju dengan kawasan yang mundur dari segi ekonomi. perkembangan taraf hidup. fokus sosioekonomi adalah kepada kesan terhadap perubahan ekonomi dan cara hidup penduduk sekitarnya. menggunakan teori dan keadah daripada segi sosiologi. Kebiasaanya.2. sejarah. daraipada aspek peningkatan dalam pengukuran seperti Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). sekitar. Dalam kajian ini. Sosioekonomi merupakan satu kaitan yang sangat rapat diantara aktiviti ekonomi dan cara hidup masyarakat.

jalan pengangkutan yang baikadalah sangat penting untuk memastikan perkembangan perindustrian ini.Kesan pembangunan perindustrian juga akan menyumbang kepada pembangunan daerah serta mempengaruhi perkembangan ekonomi di sektor pekerjaan. Terdapat industri yang ditempatkan di kawasan pinggir bandar atau di pusat bandar. Perletakan kawasan perindustrian Pengkalan Chepa adalah jauh daripada pusat bandar tetapi mempunyai kriteria yang cukup sebagai kawasan industri kerana mempunyai jalan masuk kepada perhubungan yang baik dan berhampiran dengan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra. Dalam hal ini. kawasan perindustrian sepatutnya ditempatkan jauh dari pusat bandar tetapi berhampiran dengan kemudahan asas. Kesan sosioekonomi ini juga dapat dilihat di sesuatu kawasan pembangunan perindustrian berdasarkan lokasi letakannya. Faktor utama yang menjadikan sesuatu kawasan perindustrian itu berkembang adalah akibat daripada tarikan kepada pembangunan kemudahan asas yang disediakan dan secara langsung akan membantu meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk ini. . pada asasnya.

3 Kesan pembangunan perindustrian terhadap sosial penduduk. 2. Sektor perindustrian negara .2.2.2. . taraf hidup meningkat. taraf hidup penduduk (peluang pekerjaan).2 Kesan pembangunan perindustrian terhadap ekonomi.

.Bincang psl pekerja asing n pencemaran.

.

data sekunder pula akan diperolehi daripada sumber yang tersimpan di perpustakaan. buku dan jurnal. Dalam kajian ini. Seramai 80 orang responden dipilih secara rawak dan ditemu bual secara bersemuka berdasarkan satu set soalan yang telah disediakan terlebih dahulu. Sampel yang dipilih dalam kajian ini adalah terdiri daripada penduduk perumahan di Taman Desa Kemumin. Kaedah yang dipilih haruslah bersesuaian agar tujuan dan keperluan kajian dapat diperolehi bagi dapat memenuhi kehendak dan objektif kajian.BAB 3 METODOLOGI DAN KAWASAN KAJIAN 3.01. kaedah soal selidik digunakan untuk mendapatkan data primer. Sampel dipilih secara rawak daripada senarai populasi penduduk di taman perumahan ini dan teknik yang digunakan adalah “random sampling”. daripada majalah. Hubungan yang diperolehi adalah positif atau negatif pada aras signifikan 0.05 dan 0. Data yang dikumpulkan akan diproses menggunakan program SPSSdan dianalisis berdasarkan teknik kolerasi tertentu.1 Pengenalan Metodologi merupakan satu cara atau kaedah untuk menentukan bagaimana kajian ini dijalankan supaya keputusan pada akhir kajian dapat diperolehi dengan hasil yang memuaskan. Seramai 80 orang responden dipilh secara rawak di taman perumahan ini. . jika hubungan akhirnya positif maka menunjukkan adanya hubungan yang saling kuat antara pemboleh ubah dan sebaliknya jika hubungan yang ditunjukkan negatif. Dalam kajian ini. Kaedah kajian yang dijalankan perlu mencapai objektif kajian yang dinyatakan.

Kawasan perindustrian Pengkalan Chepa adalah berada hampir dengan pusat Bandar Kelantan iaitu Kota Bharu. Kilang yang terletak di kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa dirangkumi oleh sektor perindustrian elektronik. . Kawasan perindustrian Pengkalan Chepa terletak berhampiran dengan kawasan perumahan. sektor perindustrian elektrik. sektor perindustrian plastik dan produk plastik. bahan kimia industri dan bahan radioaktif.3. karbonat bahan organik seperti racun serangga.2 Kawasan Kajian Kajian ini dijalankan di kawasan perindutrian utama di Kelantan iaitu di Pengkalan Chepa. Kawasan Perindutrian Pengkalan Chepa juga berada hampir dengan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra iaitu hanya 3 kilometer dari kawasan ini. Pembangunan perindustrian di kawasan ini telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk setempat. Jarak kawasan ini ke Kota Bharu adalah sejauh 7 kilometer. sektor perindustrian berasaskan bahan kimia. sektor perindustrian pembuatan makanan dan minuman.

2 : Kedudukan Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa. Rajah 1.2.3. .1 Lokasi Kajian Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa.

Rajah 1.3 : Kawasan Perindustrian Pengkalan Chepa .

Rajah 1.4 : Pelan Guna Tanah Kawasan Perindustrian Pengkaan Chepa. .

DAN CARIAN UNTUK DATA SEKUNDER) ANALISIS KEPUTUSAN MELALUI PROGRAM SPSS Rajah 1.4 Peringkat pengumpulan data .3.3 Metodologi Kajian MENGENAL PASTI LOKASI KAJIAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN CHEPA MENGENAL PASTI MATLAMAT SERTA OBJEKTIF KAJIAN DAN SAMPEL KAJIAN PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN (SOAL SELIDIK UNTUK DATA PRIMER.5 : Carta Alir Metodologi Kajian 3.

Sampel yang digunakan untuk kajian ini adalah seramai 80 orang responden.6 Sampel dan kaedah persampelan kajian Dalam kajian ini adalah berkait rapat dengan kegiatan perindustrian di Pengkalan Chepa. jumlah industri. . Kaedah persampelan yang digunakan adalah persampelan kebarangkalian rawak mudah. Analisis kajian ini akan menghasilkan data kuantitatif dalam bentuk statistik diskriptif iaitu frekuensi dan peratusan dengan menggunakan kaedah program “SPSS” bagi kajian yang menggunakan kajian soal selidik.Kaedah mendapatkan maklumat adalah dengan mengumpulkan data-data yang terbahagi kepada dua jenis iaitu data primer dan data sekunder. Program SPSS ini merupakan kaedah yang bermutu tinggi dan tepat dalam menganalisis data. 3. Pemaparan hasil kajian dalam bentuk seperti jadual dan graf akan dapat memudahkan penyampaian maklumat untuk mudah difahami oleh pembaca. Data primer adalah dimana data diperolehi secara sendiri dan kaedah pengumpulan data primer ini diperolehi melalui penggunaan set borang soal selidik yang disediakan terlebih dahulu. dan jabatan-jabatan lain berhubung dengan perancangan kawasan. Pengkaji akan mencabut satu sampel secara rawak dalam membuat soal selidik. Bilangan sampel tidak terlalu ramai kerana ini akan memudahkan pengkaji mendapatkan data daripada sampel dan dapat mengatasi pelbagai masalah yang mungkin timbul seperti masalah kekangan masa dan kewangan untuk menjalankan soal selidik ini. Pengumpulan data sekunder pula diperolehi melalui carian data daripada jabatan-jabatan tertentu seperti Pihak Berkuasa Tempatan Kota Bharu. Teknik persampelan rawak mudah ini sebagai teknik yang sesuai dalam menentukan sampel bagi kajian yang dilakukan terhadap penduduk di sekitar kawasan perindustrian ini. Sampel kajian yang dipilih adalah terdiri daripada penduduk di sekitar terutamanya penduduk di kawasan perumahan berdekatan dan lebih difokuskan kepada penduduk di Taman Desa Kemumin dengan menggunakan sampel soal selidik yang dipilih secara rawak mudah.5 Peringkat Analisis Kajian Berdasarkan kepada skop kajian dan maklumat yang diperolehi akan dikumpulkan serta dianalisis. Sementara itu data-data dan maklumat yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. 3. 3.7 Jadual kerja dan budget. Penggunaan set borang selidik ini melibatkan responden tertentu yang menjadi sampel dalam kajian ini.

Jadual 1. .1 : Jadual kerja Bil Perkara Minggu Pembelajaran M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 1 Jadual 1.2 : Jadual anggaran penyelidikan.

Bayaran tiket bas RM50 X 4 = RM 200 3. Alat tulis Jumlah RM 15 RM 290 3. Borang soal selidik 30sen x 80helai = RM 24 2. Belanja makan PERBELANJAAN RM 25 RM 200 RM 50 4.ITEM 1.8 Kesimpulan .

Dalam pemaparkan kawasan kajian dengan terperinci. Pendekatan ini merengkumi kaeadah-kaedah yang digunakan seperti keperluan data dalam melakukan kajian. kaedah pengumpulan data daripada sumber primer dan sekunder dan penjelasan mengenainya. penerangan yang jelas mengenai lokasi kajian dan memaparkan peta lokasi kajian.Dalam bab metodologi dan kawasan kajian ini pengkaji lebih fokus membincangkan mengenai kaedah yang digunakan dalam menyiapkan kajiannya. Semua maklumat dan paparan ini bertujuan untuk memantaokan lagi hasil kajian dan memudahkan kerja pengkaji dalam menjalankan kajian . Beberapa aspek atau penekanan yang yang telah diambil dan akan dilaksanakan dalam kajian yang akan dijalankan. . pembentukan hipotesis serta kaeadah persmapelan yang akan digunakan ketika membuat kajian. kaedah analisis data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.