P. 1
Javne Financije-nova Skripta2011 FET PULA

Javne Financije-nova Skripta2011 FET PULA

|Views: 239|Likes:
SKRIPTA ZA KOLEGIJ JAVNE FINANCIJE-FET PULA, AK GOD 2010/2011
SKRIPTA ZA KOLEGIJ JAVNE FINANCIJE-FET PULA, AK GOD 2010/2011

More info:

Published by: Marijana Malkia MaryJane on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

Javne financije –skripta 2011

1. JAVNE FINANCIJE
EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA

Javne se financije bave ekonomikom javnog sektora i njegovim djelovanjem u mješovitom gospodarskom sustavu. Javne financije znače prikupljanje, upravljanje, raspodjelu i trošenje novčanih sredstava od strane države i njezinih javnopravnih tijela. Predmet JF su financije javnog sektora, odnosno ekonomska analiza djelovanja države (izravni nadzor, regulacija i donošenje zakona, stabilizacija...) Mikroekonomska funkcija države- utjecaj na alokaciju izvora i raspodjelu, preraspodjela dohotka i bogatstva. Makroekonomska- korištenje oporezivanja i potrošnje na inflaciju i nezaposlenost. Stavovi/Nazori o državi ORGANSKI- pristalice smatraju da je država organizam koji služi svojoj svrsi tj. da država ima smisla ukoliko vodi ostvarenj zadanih ciljeva ali koji se ne tiču želja i interesa pojedinca. Platon: « država ima smisla ukoliko svki pojedinac služi ostvarenju njezinog cilja». Na takvom su stajalištu nastali naciosocijalistička, komunistička teorije koje su apsolutizirale interese države, a zanemarile interese i preferencije potrošača. MEHANIČKI- pristup koji želi naglasiti demokratsko odlučivanje o državnim poslovima i da država nije ta koja osjeća potrebu, već su to pojedinci koji imaju potrebe i koristi. Pristup ne negira opće dobro Npr. ekološku zaštitu, obrazovanje, zdravstvo, ali i koristi od tih dobara su u biti želje i prferencije pojedinca. Tu spadaju liberali/libertarijanci- zagovaraju vrlo ograničenu državu i socijaldemokrati- ističu značajnu drž. Intervenciju za dobrobit pojedinca. Metode istraživanja u javnim financijama: Normativni pristup- Govori kako bi nešto trbalo biti i pod kojim kriterijima, npr. kolika bi trebala biti veličina javnog sektora, kako bi se trebala obaviti raspodjela novca, kakav pšorezni sustav je dobar i sl. Pozitivistički pristup -razne metode koje polaze od istraživanja stvarnosti tj. kako nešto jest, npr. kakvi su učinci javne potrošnje na gospodarska kretanja u određenom razdoblju, koliko u u određenom razdoblju usklađene monetarna i fiskalna politika, odgovora li postojeći porezni sustav proporcijama o dobrom poreznom sustavu, itd. Javne financije izučavaju: 1. 2. 3. 4. 5. Javne prihode Javne rashode Proračun Javni dug Fiskalno izravnavanje

76

Javne financije –skripta 2011

Tržište je najbolji alokator resursa ako je osigurana savršena konkurencija, što je veoma teško ostvariti. Tržišni mehanizam ne može sam izvršavati sve ekonomske funkcije, ono nije učinkovito u nizu slučajeva, nije savršeno u svom djelovanju. 2 su osnovna razloga tržišnih neuspjeha: - zbog utjecaja na tržište(asimetričnosti informacija) - zbog nepostojanja tržišta.

Politika javnog sektora potrebna je kako bi usmjerila,ispravila i nadopunila djelovanje tržišta u slučajevima:

1. Ponuda javnih dobara - Javna dobra su pr. razne usluge države, na području obrane, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva…to su sva dobra koja služe većem broju korisnika i gdje uključivanje novog korisnika ne smanjuje zadovoljstvo postojećih i graničan trošak uključivanja novih korisnika jednak =0. Dobro se mora ponuditi svim korisnicima pod jednakim uvjetima – nije lako utvrditi preferencije glede korištenja pojedinih javnih dobara jer ih potencijalni korisnici ne žele otkriti – nitko neće izraziti spremnost da plati neko javno dobro koje mi je dostupno besplatno zato se cijena dobra i preferencije utvrđuju u političkom procesu glasovanja 2. Eksternalije ili vanjski učinci- nastaju kada djelovanje jednog subjekta (potrošača ili proizvođača) utječe na blagostanje drugog, a da se to ne odražava u troškovima i cijenama njegovih proizvoda i usluga. Ovisno o tome odražava li se djelovanje jednog subjekta na povećanje ili smanjenje blagostanja drugih vanjski učinci mogu biti pozitivni i negativni. Oni su uvijek razlika između individualnih i društvenih troškova i individualnih i društvenih koristi. 3. Veliki rizici i negativna selekcija u osiguranju- postoje rizici koji su teško podnošljivi za bilo kojeg pojedinačnog poduzetnika i ne mogu se tretirati na komercijalnoj osnovi, a odnose se na projekte korisne za zemlju kao cjelinu; u takvim prilikama razumno je da u pokriću rizika sudjeluje i država jer se bez toga takvi projekti ne bi mogli realizirati, situacije kod 76

Javne financije –skripta 2011

nekih oblika osiguranja gdje dolazi do negativne selekcije i izostanka solidarnosti – intervencija države se javlja kao jedino moguće rješenje 4. Monopol- budući da učinkovito djelovanje tržišta pretpostavlja savršenu konkurenciju, postojanje monopola izravno razgrađuje i negira zdravu tržišnu utakmicu država se mora uključiti u ograničavanje i eliminiranje monopola razvijanjem tržišne konkurencije, poticanjem slobodnog ulaska na tržište, određenim fiskalnim mjerama….. 5. Preraspodjela dohotka- civilizirano društvo mora voditi računa o pravdi odnosno o pravednoj raspodjeli dohotka između pojedinaca i obitelji. Tržište ima selektivnu funkciju da iz tržišne igre izbaci nedjelotvorne i nemoćne i time vodi sve većem raslojavanju stanovništva i sve većim rasponima u raspodjeli dohotka. Tu se javlja potreba za državnom intervencijom u preraspodjeli dohotka da bi se ti rasponi doveli u društveno prihvatljive oblike tj. da bi se svakom osigurao barem minimum sredstava potrebnih za preživljavanje 6. Stabilizacijske mjere- svako tržišno gospodarstvo podložno je oscilacijama. Kao dinamički sustav ono mora biti fleksibilna, ali nije dobro kada oscilacije prijeđu onu mjeru koja dovodi u pitanje samu opstojnost sustava tj. prijeti njegovoj entropiji. Zato se traži aktivna uloga države koja će osigurati da gospodarstvo ne sklizne s putanje ravnoteže, a ako se to dogodi da ga vrati na tu putanju. 7. Pravna regulativa- tržište ne može djelovati bez zakona i pravila igre utvrđenih tih zakonima je ako se ne poštuju ugovori, ako nema zaštite vjerovnika i sl., tada ne može biti govora ni o učinkovitom funkcioniranju tržišta, u tom slučaju javljaju se nelikvidnost, inflacija i dr. poremećaji stoga mora postojati pravna regulativa Kao što su tržišta nesavršena u svom djelovanju tako i država ima svojih nesavršenosti i manjkavosti: ograničene informacije, ograničena kontrola reakcija privatnog tržišta, ograničena kontrola nad birokracijom te ograničenja koja nameće politički proces...

Tri su temeljne funkcije javnih financija: 1. Alokacijska funkcija ima zadatak da raspoloživa sredstva u državi usmjeri namjenski, na optimalan način, na onaj dio koji služi zadovoljavanju javnih potreba ili financiranje javnih dobara. Zadovoljavanje javnih dobara, tj. proces kojim se ukupna upotreba resursa dijeli između privatnih i javnih dobara i kojim se odabire određena kombinacija javnih dobara. 2. Redistribucijska funkcija se tiče same preraspodjele dohotka između pojedinca i obitelji, tj.među regijama i među sektorima; (socijalna pomoć, subvencije i poticaji poljoprivredi/ industriji, dotacije) 3. Stabilizacijska funkcija se javlja kada je gospodarski sustav izbačen iz ravnoteže, a intervencijom države, mjerama fiskalne politike treba se djelovati na ostvarivanje stabilnosti nacionalnog tržišta. Ekspanzivnom politikom protiv recesije i restriktivnom da se obuzda 'pregrijavanje' za vrijeme ekspanzije. Naglasiti treba da se sve tri funkcije javnih financija moraju ostvarivati istodobno, u jednom proračunskom procesu. Ne može se jedna funkcija odvajati od druge! Oblici državne intervencije: 1) Stvara pravni sustav i regulira privrednu aktivnost 76

opće države (središnja država+ lokalna i regionalna državna tijela) 2. One su realne i 76 . kao i neprofitne institucije koje država financira i kontrolira. javnih financijskih institucija Mjesto javnog sektora u kružnom toku sredstava U procesu reprodukcije ravnopravno sudjeluju 3 sektora: tvrtke. kućanstva i država. nefinancijskih javnih poduzeća 3. uključivši i izvanproračunske fondove. a obuhvaća nacionalne i subnacionalne državne jedinice (imaju izvršne.Javne financije –skripta 2011 2) Kupuje i prodaje robe i usluge 3) Vrši transferna plaćanja 4) Vodi stabilizacijsku makroekonomsku politiku 5) Porezima i subvencijama usmjerava alokaciju resursa ka poželjnim upotrebama Državni sektor. dio je javnog sektora.prema terminologiji MMF-a se naziva sektorom opće države. Javni sektor se sastoji od: 1. zakonodavne i sudske funkcije). Transakcije su vrlo intenzivne i različite između pojedinih sektora.

3. Država se ne rukovodi u obavljanju djelatnosti isključivo ostvarivanjem profita. Osnovno načelo u djelovanju javnog sektora nije u pribavljanju koristi pojedinim pravnim osobama nego u zadovoljavanju što je moguće većeg broja osoba. 5. 8. One omogućuju da se utvrdi veličina makroekonomskih agregata i udio svakog sektora u njihovom stvaranju.Javne financije –skripta 2011 financijske.sposobnost prisilne naplate poreza pod prijetnjom kazni. Prihodi javnog sektora prisilnog su karaktera. Realne obuhvaćaju faktore proizvodnje i proizvoda i usluga. 7. 76 . Razlike javni sektor vs. Država posjeduje fiskalni suverenitet. Međusektorske transakcije se prate i evidentiraju u sustavu nacionalnih računa (SNA – metodologija UN-a). JAVNA DOBRA sva ona dobra koja nam suvremena. 6. 2. moderna država stavlja na raspolaganje putem mehanizma javnog sektora. Financijske obuhvaćaju novčane izdatke i primitke. privatni sektor 1. Država se ne povodi načelom ''činidba za protučinidbu''/ ''usluga za protuuslugu'' 4. Pojedinci koji vode i zaduženi su za upravljanje državnih institucija izabrani su ili imenovani od strane nekog tko je izabran. Djelatnosti države koje zadovoljavaju utvrđene javne potrebe uglavnom su nematerijalne prirode. Mehanizam odlučivanja o javnim prihodima i javnim rashodima razlikuje se od gospodarske djelatnosti privatnih osoba.

ona dobra koji nisu predmet ponude i potražnje na tržištu već je njihovo korištenje osigurano od države (obrana. nac. vremenu. Neiscrpnost.dobra koja proizvodi i privatni i javni sektor. Potražnja je slična kao i kod privatnih dobara.. prisutna je isključivost) Države su sve više suočene sa manjkom novca – sredstava u proračunu.nepotpuno javno i nepotpuno privatno dobro (kazalište. Temeljne karakteristike: 1. slijepi putnici) Nema konkurntnosti u potrošnji jer je granični trošak upotrebe javnog dobra jednak nuli (uključivanje novog korisnika ne stvara dodatne troškove).(šverceri. 4. sudstvo) 2. mnogobrojnim trendovima u vidu demografskih promjena. starenja stanovništva. naporu).. nastaju kada proizvodnja ili potrošnja nekog gospodarskog subjekta generira koristi ili troškove koji se ne ograničavaju samo na taj gospodarski subjekt. nečista. a nisu uključeni ni u cijenu proizvođača ni u cijenu potrošača.ali se na strani ponude nalazi samo država (poduprta je silom pa nema 'uzmi ili ostavi' nego 'uzmi'). mješovita. prostitucija. ali uz uvjete koje odredi država (obrazovanje.pojedinac koji ima koristi od dobara i usluga što su ih drugi proizveli bez ikakvog svoga doprinosa (u novcu. Država zbog toga najčešće prisiljava sudjelovanje pojedinca kroz oporezivanje (indirektno u novcu).To su ona dobra čiju za čiju korisnost država nastoji poticati (minimalno obrazovanje. Neisključivost.. policija.Javne financije –skripta 2011 - Bez djelovanja države tržište ih nije u stanju osigurati ili ih može osigurati u nedovoljnoj mjeri. opadanja poreznih prihoda poradi porezne konkurencije i dr. povećanog broja nezaposlenih. kultura. EKSTERNALIJE ILI VANJSKI UČINCI Vanjski učinci su troškovi i koristi tržišnih transakcija koji se ne reflektiraju u cijenama. Nedjeljivost. čista. okoliš) odnosno obuzdati njihovu štetnost (demeritorna. meritorna dobra. koncertne dvorane. Javna dobra su besplatna i dostupna svima pa pojedini potrošači ne žele otkriti svoje preferencije za tim dobrima te se mogu javiti neplatiše. 3.korištenje javnog dobra ne znači iscrpljivanje tog dobra. slobodni strijelac). freerideri. sigurnost.. pa se sve više zagovara privatizacija u javnom sektoru Slijepi putnik (free rider. zdravstvo. slobodni jahač.javna dobra se ne mogu dijeliti na jedinice i kao takve prodavati pojedincima. Računa na nedjeljivost javnih dobara pa ne želi otkriti preferencije za tim dobrima.) jer smatra da ih pojedinac nije u stanju ispravno procijeniti. 76 .korištenje javnog dobra od jedne osobe ne isključuje korištenje tog istog dobra za druge osobe. Podjela javnih dobara: 1.droga. njih financiraju porezni obveznici. sport) 3. 2.

utvrđivanje vlasničkih prava. potpore. . • • Javni izbor je analiza državnog procesa Ekonomska studija o netržišnom odlučivanju 76 ... rashodi na javna dobra određuju se u okviru političkog procesa kojeg zovemo JAVNI IZBOR. koji se određuju preko sustava cijena.). istraživanje novih tehnologija. Teorem govori da ukoliko su jasno definirana vlasnička prava tada će se i zainteresirane strane efikasno riješiti problem eksternalija relativno jeftinim pregovaranjem.propisivanje određenih standarda u proizvodnji i potrošnji . U tom slučaju ne postoji mogućnost povećanja zadovoljstva jedne osobe.) kao odgovor problemu korištenja radijskih frekvencija. Pozitivni(obrazovanje.. (dobitnik nobelove nagrade iz ekonomije 1991. Coaseov teorem je uvjetovan niskim troškovima pregovaranja i mogućnošću utvrđivanja izvora koji uzrokuje štetu. se javljaju kada su društveni troškovi veći od privatnih odnosno javljaju se vanjske disekonomije.The Problem of Social Cost.jasno definiranje vlasničkih odnosa Coaseov teorem Teorem je iznio britanski ekonomist Ronald Harry Coase u članku objavljenom 1960. Paretov optimum U uvjetima opće ravnoteže gospodarstvo ostvaruje alokativnu ili pareto efikasnost. Smatra se snažnim argumentom protiv državnog intervencionizma. Naziva se i prvo najbolje riješenje. JAVNI IZBOR DRŽAVNI PROCES ODLUČIVANJA Za razliku od rashoda na konvencionalna privatna dobra. 2.sporazumijevanje i dogovaranje zainteresiranih strana radi kompenzacije . 2. Negativni (zagađenje okoliša. stvaranje tržišta.usvajanje međunarodnih konvencija . Internalizacija vanjskih učinaka Privatna rješenja -spajanje poduzeća i internalizacija eksternalija -primjena društvenih konvencija i moralnih pravila Državna rješenja : porezi. dim cigareta.dolazi do intervencije države.) Kada su društvene koristi veće od privatnih odnosno javljaju se vanjske ekonomije. buka. ali obzirom da je tržište sve samo ne savršeno tada tražimo drugo najbolje riješenje (second best solution).zabrana određene proizvodnje ili potrošnje . Gospodarstvo doseže granicu svojih proizvodnih mogućnosti i pruža pojedincu maksimalno zadovoljstvo.subvencioniranje određene proizvodnje ili potrošnje .zakonsko reguliranje radi prevencije . a da to ne ide na uštrb druge.Javne financije –skripta 2011 Vanjski učinci mogu biti: 1. preventivno liječenje od zaraznih bolesti.

Javne financije –skripta 2011 • • Primjena ekonomije na političku znanost Zasniva se na odnosima između preferencija članova društva i kolektivnih drž. regulaciji.nevladine organizacije . odnosno izbornog sustava sudjeluju u procesu donošenja važnih javnih odluka Drugi sudionici su: .donošenje kolektivnih odluka u javnom sektoru teško je i složeno.glasači=birači (potrošači) . Osnovni sudionici jesu: . (javne odluke su nedjeljive) Glasovanje – u demokratskim državama najvažniji postupak agregiranja različitih individualnih preferencija u društvene preferencije i temeljem kojih se donosile odluke Proces glasovanja se odvija u sustavu: 1) Izravne demokracije . Jednom kad je javna odluka donesena. a kod javnih dobara novac je zamijenjen glasačkim listićem. ona je obvezujuća za sve građane neke države. namjeni javne potrošnje. jer država u političkom procesu saznaje sklonosti svojih građana kako bi na temelju toga donosila javne odlike. Na tržištu privatnih dobara novcem se javno iskazuje vrednovanje nekog privatnog dobra. Velik broj individualnih preferencija treba sumirati u jednu kolektivnu odluku.građanske inicijative . Neposredni izbor je demokratskiji. transfernim plaćanjima i ostalim fiskalnim politikama. b) DEMOKRATSKA DRUŠTA .agencije za istraživanje javnog mijenja . odluka.glasači donose odluke neposredno.donošenje kolektivnih odluka u javnom sektoru je jednostavno.grupe za pritisak . Bazira se na pretpostavci maksimiziranja broja glasova radi pobjede na izborima.političari (stranke) koji zajedno u okviru određenog političkog.stručnjaci raznih profila i masovni mediji 2 su temeljne vrste društva: a) DIKTATORSKA DRUŠTVA . jer su individualne preferencije diktatora nametnute društvenim preferencijama te zato ni nema problema javnog izbora. visinu poreza. ali mnogo skuplji 2) Predstavničke demokracije . TEORIJA JAVNOG IZBORA predstavlja granu ekonomske znanosti koja se bavi načinom na koji države donose svoje kolektivne odluke prvenstveno vezane uz prikupljanje javnih prihoda. Predstavnička demokracija je praktičnija i sve prisutnija 76 .odluke se donose preko izabranih predstavnika.

nažalost jednoglasnost je nemoguće dosegnuti kada glasa više milijuna ljudi na temelju vlastitih preferencija. U slučaju izravne demokracije kolektivne se odluke u pravilu donose referendumom između glasača. b) Pravilo većine 76 .Javne financije –skripta 2011 I u jednom i drugom sustavu odluke se donose jednoglasno ili prema većinskom načelu Najčešći mehanizam javnog odlučivanja je pravilo većine – ali ni ono nije savršeno! Jednoglasno donošenje odluka predstavlja pareto optimum. SUSTAV IZRAVNE DEMOKRACIJE Građani glasovanjem o jednom ili više programa izravno donose društvene odluke odnosno svaki pojedinac-birač izravno sudjeluje u odlučivanju. Odluka se usvaja onda kada je odobre svi glasači te tako za razliku od pravila većine štiti manjinu. teško se dolazi do odluke. a nikom lošije. Lindhalovim modelom Lindahlove cijene – ako pojedinci snose svoju cijenu za jedinicu javnog dobra. što znači da ona povećava zadovoljstvo svakog glasača. ne ide protiv ničijih interesa. ovisnu o njihovu udjelu u porezima. No. Prikazuje se tzv. Pravila po kojima se određuje presudan glas jesu: a) Pravilo jednoglasnosti b) Pravilo većine c) Pravilo pluralističkog glasovanja d) Pravilo izglasavanja bodovima a) Pravilo jednoglasnosti Nijedna se odluka ne može donijeti bez pristanka svakog pojedinca.zasniva se na konsenzusu i jamči da će sve javne odluke dovesti do Pareto poboljšanja u kojem će svima biti bolje. Srednje rješenje predstavlja kvalificirana (2/3) većina. postoji količina opskrbe javnim dobrima koja svima odgovara i ta je količina Pareto učinkovita. Pravo veta može upotrijebiti svaka osoba ako se ne slaže s nekom odlukom i zbog toga često ne dovodi do rezultata ili iziskuje više vremena za postizanje općeprihvaćenog rješenja i tako dovodi do ucjene manjine nad većinom. skupo je i teško izvedivo.

Pravilo većine ne dovodi do ravnoteže interesa u alokaciji javnih dobara. Medijanski glasač Većinsko glasovanje se uglavnom svodi na tzv. postoje i glasačke preferencije koje ne vode ravnoteži. 76 . već vode kruženju. Pojavu paradoksa glasovanja uzrokuje postojanje preferencija s dvostrukim vrhom.više od polovice glasača mora odobravati odrenenu mjeru da bi bila usvojena. odobri većina glasača. Svaki pojedinac raspolaže jednim glasom i više od polovice glasača mora odobriti određenu mjeru da bi bila usvojena. medijanskog glasača . Pravilo ve ćine ne garantira korist za sve. jer većina svojom političkom voljom može ugroziti interese manjine (tiranija većine nad manjinom). Prema pravilu većine odluka se usvaja odnosno između dviju alternativa prevladava ona koju izabere tj. rezultat većinskog glasovanja odražava sklonost medijanskog glasača. jer većinsko odlučivanje ima nedostatke. poredanih prema veličini nekog obilježja) svih glasača (glasači s ekstremnim preferencijama su obično u manjini) Paradoksa glasovanja No. Teorem medijanskog glasača kaže da rezultat većinskog glasovanja u pravilu odražava ponašanje središnjeg u skupini (ona osoba koja se nalazi na sredini ukupnog broja glasača u nizu. Apsolutna većina uz n glasača (n/2+1 glas kada je paran broj glasača odnosno n+1/2 kada je broj glasača neparan).Javne financije –skripta 2011 Pravilo većinskog glasanja .dok god su sve preferencije jednovršne.

pa onda opet raste. Po glasovanju.ako svatko mogućnost X preferira u odnosu na mogućnost Y tada to mora vrijediti i za društvo 4. a pobjeđuje onaj koji je dobio najmanji broj glasova. Birač ima određeni broj bodova koje po svojoj želji daje različitim 76 . Zapravo u svom je teoremu iznio postavke koje moraju biti zadovoljene da bi se izbjegao paradoks glasovanja ili ciklično(kružno) glasovanja. Preferencija s dvostrukim vrhom – udaljavanjem od ishodišta kojemu je glasač najviše sklon korisnost najprije pada. glasovanju se mogu dodijeliti ponderi.društvene preferencije ne smiju oblikovati preferencije jedne osobe Pitanje je mogu li se Arrowljewi uvjeti ublažiti. Može se donijeti odluka bez obzira na konfiguraciju glasačkih preferencija . d) Pravilo izglasavanja bodovima Kako bi glasači izrazili intenzitet svojih preferencija prema alternativama. Moguće je rangirati sve rezultate 3. Pravilo donošenja odluka mora odgovarati individualnim preferencijama . Pravilo mora biti konzistentno (A>B i B>C. Traganje za idealnim sustavom glasovanja okončano je nalazima dobitnika Nobelove nagrade Kenneth Arrow-a -dokazao da ne postoji pravilo(takvo većinsko glasovanje)koje će zadovoljiti sve željene/idealne karakteristike političkog mehanizma. Arrowljev teorem nemogućnosti Arrow (1951) je predložio da u demokratskim zemljama pravilo donošenja odluka treba zadovoljavati sljedeće uvjete: 1. te potom svakoj važnosti daje određeni broj glasova.Javne financije –skripta 2011 Vidjeti možemo da glasovanje može ići u nedogled bez postizanja rezultata izbora – kruženje. glasovi se zbrajaju. Društveno rangiranje A i B ovisi samo o individualnom rangiranju A i B 6.dopuštena je svaka zamisliva konstelacija individualnih rangiranja preferencija 2. Za konačni rezultat glasovanja s preferencijama presudan je zapravo red glasovanja. a jedno od rješenja ovog problema je smanjenje broja ponuđenih mogućnosti c) Pravilo pluralističkog glasovanja Svaki birač svrstava pitanja po važnosti. Nije dopušteno diktatorstvo . onda A>C) 5.

Razmjena glasova omogućuje glasačima da izraze jačinu svojih preferencija trgujući glasovima.je neto gubitak tj. Birač tako može svoje glasove dati jednoj mogućnosti ili ih može podijeliti. Razmjena glasova značajnija je u indirektnoj(predstavničkoj) nego direktnoj(izravnoj) demokraciji. Vjerojatnost za razmjenu je veća kada se zahvaljujući razmjeni glasova može utjecati na rezultat glasovanja. Na taj način. Razmjena glasova Pri većinskom glasovanju «Jedan čovjek jedan glas» ne izražava intenzitet odnosno jačinu preferencija glasača.je neto gubitak tj. Razmjena glasova može pogoršati. manjina može ostvariti svoje želje na teret većine koja će snositi troškove. time što mijenjaju glasove otkrivaju jačinu svojih preferencija za razne opcije. trošak veći od koristi + neto korist tj. Razmjena glasova koja poboljšava blagostanje 3 društvena projekta – 3 glasača: njihova korist od svakog projekta: . Glasovanje bodovima je složen i skup postupak. već i kontroverzna. Ona otvara mogućnost da do državnih odluka dođe i onda kada te odluke ne podržavaju srednji glasači. To se događa uvijek onda kada je potreban relativno malen broj glasova da bi se postigla većina. koristi veće od troškova Razmjena glasova koja pogoršava blagostanje 3 društvena projekta – 3 glasača: njihova korist od svakog projekta: . Razmjena glasova = trgovina glasovima Za otkrivanje intenziteta preferencija i uspostavljanje stabilne ravnoteže može se koristiti razmjena glasova pri čemu se glasači dogovaraju o međusobnoj podršci alternativama za koje su zainteresirani. jer nije savršena. koristi veće od troškova 76 . Pobijedit će ona mogućnost koja je dobila najviše glasova. trošak veći od koristi + neto korist tj.Javne financije –skripta 2011 mogućnostima za koje glasuje. ali ne uvijek. ponekad. ali i poboljšati blagostanje.

padaju pod utjecaje lobija. Obilježja javnih prihoda: JP se ubiru u novcu 76 . Pretpostavka da kao što birači pokušavaju maksimizirati svoju korist. nego se rukovode vlastitim interesima. u Hrvatskoj građevinski lobi (MOR. birači ne donose odluke izravno. gdje željezni trokut formiraju Kongres (Komiteti oružanih snaga Doma i Senata). Kod predstavničke demokracije pravo glasovanja ograničava se na izbor predstavnika. Izborni predstavnici najčešće ne nastupaju kao agenti biračkog tijela.a kada ga mora vratiti je rashod). carina. itd.Javne financije –skripta 2011 PREDSTAVNIČKA DEMOKRACIJA U suvremenim demokracijama u pravilu. novčana sredstva koja su državi potrebna za ostvarivanje brojnih zadataka i mjera u njezinoj nadležnosti Država stječe prihode u obliku: poreza. političke stranke) koji odlučuju za njih. turistički lobi. Oni se okupljaju putem različitih interesnih skupina i biraju predstavnike (političare. Glasači na izborima biraju svoje predstavnike u javna tijela za koja očekuju da će na najbolji mogući način ispuniti njihova očekivanja.) 3. Predstavnička demokracija – politički sustav u kojem postoje opći izbori u kojem se 2 ili više stranaka natječu za glasove birača. naknada (komunalna naknada) i javnog duga (kada ga država dobije. činovnika (birokracija) koji ga provode. te posebnih interesnih skupina koje imaju koristi od programa (npr. pri čemu parlament u suradnji s vladom i birokracijom donosi odluke o opskrbi javnim dobrima. JAVNI PRIHODI Javni prihodi su prihodi tj. “Željezni trokut” (iron tirangle) se kao pojam javio u politici SAD-a (često upotrebljavan primjer tog pojma odnosi se na sveukupnost (kompleks) vojne industrije. medija i sl. suradnje zakonodavca (sabor/kongres) koji je donio program. on je prihod. doprinosa. Sabor. pristojbi. građevinska poduzeća). obrambeni (vojni) poduzetnici te Ministarstvo obrane SAD-a) Koristi se za opisivanje političkih veza tj. tako političari djeluju kako bi maksimizirali broj glasova.

. (od poslovanja. POREZI Porezi .. Prihodi od užih teritorijalno političkih jedinica . broju stanovnika. SUSTAV PARTICIPACIJE. jedinica: 1.... Prihodi od stanovništva (porez na dohodak) Prihodi od pravnih osoba (porez na dobit) 4. svoje moći.Javne financije –skripta 2011 - JP se ubiru iz dohotka JP se ubiru konstantno/periodično JP služe za podmirenje javnih potreba VRSTE: 1. hrvatskih šuma.vlastite prihode imaju dvije jedinice koje iz svojih prihoda vrše preraspodjelu dohotka. ovisno o ustrojstvu države.vlastite prihode ima samo jedna. MJEŠOVITI. a za onoga tko ga plaća je trošak.gradovi. općine. razvijenosti. pol.imamo korist od izdvojenih prihoda Nepovratni .. hrvatskih cesta.drž ih ubire na temelju svoje moći.porez nametnut na temelju zakona 76 . Pravna obilježja poreza 1) Derivativan prihod države.. gosp. 2) Prisilan prihod države. uglavnom šira jedinica i ona vrši preraspodjelu prihoda. smanjuje financijsku moć fizičkim i pravnim osobama kako bi ojačala svoju. Namjenski (destinirani) – vezani su za utvrđeni javni rashod Nenamjenski – nepoznata je svrha njihova trošenja Imamo 3 načina za određenje prihoda koji su širih odnosno užih terit. 2. 5. Izvorni (originarni) – država ih stječe na temelju svoje vlastite ekonomske aktivnosti ili na temelju prava vlasništva. Prihodi od širih političko teritorijalnih jedinica . (to je javni prihod države. Redovni – prihodi koje država konstantno ubire (porez na promet). županije.prihodi koji se izdvajaju se ne vraćaju..) Izvedeni (derivativni) – država ih ubire na osnovi financijskog suvereniteta. Država ih uvodi kako bi financirala kupovinu dobara i kako bi platila zaposlenike u javnom sektoru koji su potrebni da bi se osigurala ponuda javnih dobara. veličini. 2. 6. 3.svaka jedinica ima svoje vlastite prihode. poduzeća.. SUSTAV SEPARACIJE.kantoni. Povratni . cijena javnih dobara i trošak za porezne obveznike) S ekonomskog gledišta za državu je prihod.osnovni financijski instrument prikupljanja prihoda kojima se podmiruju javni rashodi. Izvanredni – država ih ubire kada za to postoji povećana potreba 3.

Porezi moraju što je manje moguće utjecati na odnose cijene kako bi se efikasno 2) Pravednost .. vezivanje za određeni rashod dovodi do stvaranja posebnog instrumenta raspodjele Prednosti destiniranih poreza: 1.Porezni se sustavi ne smiju često mijenjati.Porezi trebaju biti pravednoraspoređeni između članova neke zajednice. plaćanjem destiniranih poreza uspostavlja se bolja veza između poreznog obveznika i države. (ugodnije je za porezne obveznike jer znaju na što se troši) 2. ciljevi u demoni demografske strukture.nije bitno državljanstvo nego ovisno o teritoriju unutar kojeg je ostvaren prihod ili vlasništvo imovine. 4) Jednostavnost . obveznici lakše pristaju na povećanje poreza 5. ekonomski ciljevi.. zadržavaju se u sustavu i onda kada se određene potrebe zadovolje 5. omogućuje se kontinuitet financiranja određenog javnog rashoda 4. osiguravamo sredstva za neki javni rashod pa se može desiti da nedostanu sredstva za druge 3. decentralizacija Ciljevi oporezivanja 1. jer je poduzećima i kućanstvima potrebna stabilnost za donošenje ispravnih ekonomskih odluka. 5) Stabilnost . Nefiskalni – provedba ekonomske politike. 3) Izdašnost . jasniji i razumljiviji kako bi troškovi ubiranja poreza za poreznu administraciju i porezne obveznike bili što niži.Javne financije –skripta 2011 3) Služe za podmirivanje javnih rashoda tj.Porezi moraju biti što jednostavniji. zdravstveni. povećavaju porezno opterećenje jer se pored njih javlja potreba za nedestiniranim porezima 4. otežana je kontrola njihova trošenja jer se ubiru iz više izvora 2.Porezi moraju osigurati dovoljan iznos javnih prihoda za pokrivanje razumne visine javnih rashoda. redistribucijski ciljevi. Nedostaci destriniranih poreza: 1. Kao 76 . osigurava se bar minimum sredstava za određeni javni rashod 3. Fiskalni – prikupljanje javnih prihoda za financiranje javnih rashoda 2. ubiru se u javnom interesu 4) Nema neposredne protunaknade za plaćeni porez (ne postoji niti međuovisnost iznosa plaćenog poreza i koristi od javnih dobara i usluga koje pruža država) 5) Plaća se u novcu 6) Nedestinirani/nenamjenski su prihod (rijetko su destinirani) 7) Plaćaju se po teritorijalnom načelu.ekološki. sportski. Ekonomska obilježja poreza 1) Efikasnost .

porez na dohodak.. c) Hoffmanova teorija – Ako su porezni izvori stalni onda bi se primjenjivali izravni porezi. Adolph Wagner. Danas: Izravni (direktni.željeni. a posredne poreze plaćaju treće osobe na koje je porez prevaljen. S. 76 . b) Mnogi teoretičari (John Stuart Mill. ali i broj članova njegove obitelji (invaliditet). a kao posljedicu za sobom povlače potrebu prikladne intervencije koja će takve učinke neutralizirati ili bar ih ublažiti. Subjektni i objektni (osobni i realni) porezi Subjektni uzimaju u obzir ekonomsku snagu poreznog obveznika.Javne financije –skripta 2011 instrument ekonomske politike mogu se primijenjivati za ostvarivanje željene raspodjele dohotka i usmjeravanje privatne gospodarske aktivnosti. 2. posredni) porezi su oni koji se plaćaju pri trošenju dohotka. neposredni) porezi su oni koji se plaćaju na izvoru-odnosno prije trošenja dohotka. Opći i namjenski porezi Opći su oni koji se ubiru i koji nisu vezani uz podmirenje točno utvrđenog rashoda. d) Schefflerova teorija – Ako je vidljiv porezni izvor onda se primjenjuju izravni porezi. Neposredni i posredni porezi : (podjela je izvršena s obzirom na kriterij tko. zdravstveno stanje.neželjeni. učinci koji su se primjenom adekvatnih poreznih instrumenata i htjeli postići i koji su potpuno u skladu ciljem porezne politike Nenamjeravani . Vauban) – Tvrde da je neposredni onaj koji direktno plaćaju osobe koje po zakonu moraju platiti porez. Objektni su oni kod kojih se pri oporezivanju ne vodi računa o osobi koju se oporezuje. Podjela poreza prema zajedničkim obilježjima 1. a kada se pojedini porezni izvori iskorištavaju u potrošnji tada se primjenju neizravni. Namjenski su oni kod kojih je cjelokupan iznos ubranog poreza vezan uz podmirenje točno utvrđenog rashoda. kako.napr. a ako su promjenjivi trebalo bi primijeniti neizravne. neplanirani.. odnosno iz čega plaća porez. Neizravni (indirektni. odnosno poreznom obvezniku. učinci koji se manifestiraju mimo zacrtanih planova. (porez na dobit) 3.) a) Fiziokratska teorija – fiziokrati smatraju da se višak proizvoda stvara isključivo u poljoprivredi dok se u drugim djelatnostima samo mijenja oblik vrijednosti i zato su zaključili da se porezi svih drugih gospodarskih grana moraju prevaliti na poljoprivrednike. bračni status. Učinci oporezivanja Namjeravani . dob. planirani.

Relativno su pravedni. 6.. jer se neizravno naplaćuju kod usluga i sredstava. jer se naplaćuju izravno od poreznih obveznika i prema njihovoj gospodarskoj i ekonomskoj snazi Nisu elastični glede konjukturnih kretanja Nema općenitosti plaćanja Poreznom obvezniku su „noćna mora“ u naplati. Vrijednosni(ad valorem) i specifični porezi (Kriterij podjele je vrsta porezne osnovice) Vrijednosni . (uglavnom kod posrednih poreza) 5.Javne financije –skripta 2011 4. litra.). direktnih) poreza: Razmjerno su postojani..su oni kod kojih se oporezivanje obavlja na temelju vrijednosti. Katastarski i tarifni porezi (Podjela izvršena s obzirom na tehniku ubiranja poreza).prikupljamo jako puno prihoda u proračun Nesocijalni. Obilježja izravnih (neposrednih. indirektnih) poreza: Elastični su glede konjukturnih kretanja Ugodni su za plaćanje poreznom obvezniku. Lokalni porezi – ubiru ih lokalne jedinice. jer se izravno naplaćuju iz njegovog dohotka ili imovine Obilježja neizravnih (posrednih. Izvanredni porezi su oni koji se uvode radi pokrića izvanrednog javnog rashoda 7. Centralnih i lokalnih političko teritorijalnih jedinica porezi Centralni porezi – ubire ih država u državni proračun.regresivno djelovanje na poreznog obveznika lako prevaljivi Sve više je izražena obveza njihovog plaćanja 76 . Redovni i izvanredni porezi (Podjela poreza prema vremenu u kojem je porezna obveza na snazi. Izdašni su. Specifični porezi – porezna se obveza utvrđuje na temelju nekih mjernih jedinica (metar. kilogram. Katastarski su oni porezi kod kojih se porezna obveza utvrđuje na temelju podataka koji su sadržani u katastarskim knjigama. Tarifnim porezima oporezivanje se obavlja na temelju elemenata koji su sadržani u tarifi.) Redovni porezi su oni koji se razrezuju i ubiru kontinuirano iz godine u godinu i služe za podmirenje redovitih javnih rashoda.

5) Organska terija.Javne financije –skripta 2011 Teorije opravdanosti ubiranja poreza 1) Teorija sile ili teorija jačega. a porez smatra kao cijenu za usluge države: a)teorija osiguranja.javlja se u vrijeme liberalnog kapitalizma (Smith.porez kao cijena osiguranja zemlje b)teorija uživanja.razmatra se pri opredijeljenju za proporcionalno ili progresivno oprezivanje Može se promatrati sa: a) šireg. Gornju granicu oporezivanja je teško točno odrediti. Mill. a ne svi građani.(Albert Schaffle) opravdanje nalazi u organskoj povezanosti države i građana te se porezima omogućuje zajednički život jer u protivnom država nebi mogla funkcionirati.zalaže se za progresivno oporezivanje.porez kao cijena za nesmetano uživanje u svom dohotku i imovini 3) Teorija žrtve.oprezuju se najprije bogati pa siromašni.porezi se smatraju nepotrebnima osim u slučajevima rata ili kada bi plaćali određeni ljudi. Opravdava oprezivanje na 3 žrtve: a) apsolutno jednaka žrtva.opravdavala ubiranje poreza u robovlasništvu i u srednjem vijeku.stajališta poreznog obveznika Minimalna granica (donja) utvrđena je troškovima razreza naplate kontrole ubranog poreza...svi plaćaju jednak iznos poreza b) proporcionalno jednaka žrtva-svi plaćaju porez u istom postotku na osnovicu c) minimalno jednaka žrtva. Gornja granica oporezivanja određena je njegovim raspoloživim dohotkom (imovinom) poreznog obveznika. Ricardo). kultura. 2) Teorija cijene. obrazovanje.stajališta države Donja granica određena je egzistencijalnim minimumom kako bi obveznik mogao preživjeti. smatralo se da pojedinci imaju pravo nametati poreze kmetovima i robovima te se tako opravdavalo ubiranje od strane apsolutističkih vladara. Granica poreznog opterećenja . Kriteriji su BDP. POREZNI OBVEZNIK 76 . 4) Teorija reprodukcije poreza. naime ono će se tošiti u produktivne svrhe i povećati nacionalni dohodak i blagostanje pa će se time mogu osigurati i veći iznosi poreza. b) pojedinačnog. Sve što je ispod egzistencijalnog minimuma država ne smije oporezivati. 6) Socijalistička teorija. zato jer su države različite kao takve. broj stanovnika.(Adolph Wagner i Lorenz von Stein) opravdanje nalazi u samom trošenju ubranog iznosa.

utvrđuje se u novcu.ukupni dohodak se ravnomjerno dijeli na oba supružnika.j. Obiteljski dohodak .porez se razrezuje na dva odvojena. obitelj? . jer ga utvrđujemo prema ekonomskoj snazi ps 10% na 2000 n. tj. jer je će takva grupa raspolagati većom ekonomskom snagom.problem se javlja kod progresivnog oporezivanja S fiskalnog stajališta izbor grupe kao poreznog je povoljnije rješenje. a rjeđe u mjernim jedinicama Vrste: a) Paušalna. Osnovni modeli poreznog tretmana obitelji: 1) Pojedinačno oporezivanje.Javne financije –skripta 2011 Pitanje je trebali uzeti za poreznog obveznika fizičku osobu pojedinca ili grupu tj.utvrđuje se na osnovi podataka koji odražavaju stvarnu ekonomsku snagu 76 . POREZNA OSNOVICA Služi za obračun poreza.pri njezinom utvrđivanju se ne uzimaju svi relevantni čimbenici koji je određuju b) Stvarna.j.porez se razrezuje na onoliko nominalno jednakih djelova ukupnog dohotka obitelji koliko ima i njezinih članova. ali nominalno jednaka djela.teže porezno opterećenje.porez se razrezuje na obiteljski dohodak koji je zbroj pojedinačnih dohodaka unutar obitelji 3) Zajedničko oporezivanje primjenom djelomične diobe(splitting metoda) . ps 20% na 4000 n. Osoba koja ostvaruje dohodak iznad egzistencijalnog minimuma postaje porezni obveznik. 4) Zajedničko oporezivanje primjenom pune diobe(splitting metoda).porez se razrezuje na svakog pojedinca unutar obitelji koji ostvaruje prihod 2) Zajedničko oporezivanje.

relativno se opterećenje ne mijenja. a smanjenjem porezne osnovice smanjuje se i porezna stopa. 2.predstavljaju ljestvicu stopa Vrste: 1. metar. kilogram.porezna stopa se povećava rastom porezne osnovice a) progresivno-proporcionalna porezna stopa raste u istom omjeru kao i porezna osnovica.progresivna raste brže nego porezna osnovica c) progresivno-regresivna raste sporije nego porezna osnovica 3. 3) Indirektna metoda (prijave treće osobe).određena je količinom izraženom u mjernim jedinicama (litra.. 4) Službena metoda (administrativna). uspoređivanja).porezna se stopa ne mijenja visinom porezne osnovice. 76 .Proporcionalne.kada su dostavljeni podaci poreznog obveznika smatraju nepotpunima ili netočnima tada se porezna osnovica utvrđuje služeći se poreznom osnovicom drugog poreznog obveznika koji obavlja istu ili sličnu djelatnost.porezna stopa se smanjuje povećanjem porezne osnovice DEGRESIVNE POREZNE STOPE – kada se na najveću poreznu osnovicu utvrdi najviša porezna stopa. POREZNE STOPE Predstavljaju odnos između porezne osnovice i ubranog poreza. banke.Javne financije –skripta 2011 poreznog obveznika.kada porezni organ sam prikuplja podatke od banke ili neke druge institucije jer smatra da podaci koje je prijavio porezni obveznik netočni.na temelju vidljivih indicija 2) Direktna metoda (vlasničke prijave). Metode utvrđivanja porezne osnovice: 1) Indicijarna metoda (automatska).podatke prijavljuju knjigovođe. Regresivna.kada porezni obveznik sam prijavi podatke poreznoj službi. (najčešće se utvrđuju u postocima.. u sličnim uvjetima i sličnih prihoda. o njihovoj veličini ovisi iznos poreza i ekonomska snaga koja preostaje poreznom obvezniku nakon oporezivanja.) d) Porezna osnovica po vrijednosti (ad valorem).. rjeđe u apsolutnim iznosima) Mogu biti: a) fiksne. b) progresivno.. a apsolutni iznos poreza raste ili pada zajedno s rastom ili padom porezne osnovice. c) Porezna osnovica po količini.utvrđuje se po vrijednosti predmeta oporezivanja koja je izražena u novcu.ne mijenjau obzirom na visinu porezne osnovice b) varijabilne. 5) Metoda parifikacije (komparacije.Progresivne.

Prosječna porezna stopa. 30% do 5000 n. Direktna progresija a) Puna (stalna) progresija porezna osnovica porezna stopa do 1000 n. 20% do 3500 n. klizeća.Javne financije –skripta 2011 Stvarna porezna stopa.porezna stopa se primjenjuje na cjelokupan iznos porezne osnovice u razredu .iznos poreza koji je dobiven primjenom svih poreznih stopa kod jednog poreza. traširana) progresija .j. 76 .povećana porezna stopa se primjenjuje samo na povećanje osnovice u tom razredu.povećana porezna stopa dovodi do primjene nove povećane stope ne samo na iznos unutar razreda nego i na djelove osnovice u prethodnim razredima Nedostatak je što pri samo malom povećanju porezne osnovice znatno se povećava porezno opterećenje. 40% .j.j. a ne na cjelokupni prethodni dio osnovice.j.uklanja nedostatak pune progresije . Granična porezna stopa.označava koliko će se povećati porezno opterećenje ako se poveća porezna stopa za određeni iznos. 1.prikazuje odnos iznosa poreza i porezne osnovice. b) Lomljena (raščlanjena.porezna osnovica je podijeljena na razrede . 10% do 2000 n. OPOREZIVANJE PROGRESIVNIM POREZNIM STOPAMA Može se obaviti u obliku direktne i indirektne progresije.

Prikrivena progresivna stopa uvijek je manja od propisane proporcionalne stope. Neovisno o visini porezne osnovice. Indirektna progresija. Naime pri oprezivanju dohotka proporcionalnim stopama se zbog odbitaka od osnovice (egzistencijalnog minimuma) dobiva isti učinak kao da oporezuje cjelokupan iznos (bez odbitaka) primjenom progresivnih stopa pa govorimo o prikrivenom.indirektnom oporezivanju.predstavlja način progresivnog oporezivanja kod kojeg se progresivne porezne stope ne vide izvana. 2) može se pozitivno ocijeniti i sa stajališta ukupne ekonomske politike jedne države 76 .Javne financije –skripta 2011 2. stvarna (progresivna) porezna stopa neće nikada doseći visinu propisane proporcionalne porezne stope. Vidimo da se porezni teret povećava i apsolutno i relativno za veće porezne osnovice. Prednosti progresivnog oporezivanja: 1) može pridonijeti ostvarenju fiskalnih ali i nefiskalnih ciljeva gospodarstva. jer se od osnovice uvijek odbija jedan utvrđeni iznos za koji se ona smanjuje.

Javne financije –skripta 2011 3) sam otpor pri plaćanju poreza ne mora nužno biti vezan uz primjenu progresivnih poreznih stopa. zbog postojanja inflacije vrijednost odbitka će se iz godine u godinu smanjivati te bi ga stoga trebalo povećati za stopu inflacije. odnosno poreznu evaziju (neplaćanje). Primjena proporcionalnih poreznih stopa kod jednog ili dva porezna obično NE ZNAČI UJEDNO I PROPORCIONALNO OPOREZIVANJE. kao što ni primjena progresivnih poreznih stopa ne mora dovesti do PROGRESIVNOG OPOREZIVANJA. Kada porezni obveznik ima pravo na odbitak. 5) zahtijeva vrlo brojnu. veoma obrazovanu.pri daljnjem povećanju porezne osnovice neće doći do povećanja porezne stope 3) negativno utječe na gospodarsku aktivnost poreznih obveznika (potiče neaktivnost. Apsolutna progresija Ako je visina progresivnih poreznih stopa utvrđena tako da je u potpunosti anulirano regresivno djelovanje posrednih poreza i postignuto da bogatiji porezni obveznici plaćaju postotno veći porez od obveznika čija je ekonomska snaga niža. nesposobnost) 4) može pridonijeti povećanju otpora. 4) problemi tehničke prirode kod primjene progresivnih poreznih stopa su precijenjeni. 76 . lijenost. Nedostaci progresivnog oporezivanja: 1) odsutnost objektivnog kriterija pri utvrđivanju najviše i najniže porezne stope 2) porast progresivnih poreznih stopa mora se na određenoj visini zaustaviti. Kompenzatorna progresija Primjena progresivnih poreznih stopa dovodi do smanjenja regresivnog djelovanja posrednih poreza pa ne možemo govoriti o stvarnom progresivnom oporezivanju. kvalitetnu. umanjenu zainteresiranost. 6) pitanje utjecaja inflacije na sam sustav primjene poreznih stopa. ali time i skuplju administraciju. Hladna progresija Upozorava na slabosti vezane uz progresivno oporezivanje i na utjecaj inflacije kod oporezivanja.

porezna sposobnost – ili porezna snaga poreznog obveznika označuje njegovu ekonomsku mogućnost da udovolji svojoj obvezi u plaćanju poreza.Javne financije –skripta 2011 POREZNA TERMINOLOGIJA porezni obveznik (porezni dužnik) – je pravna ili fizička osoba koja je na osnovi zakona dužna platiti porez/podmiriti porezni dug/ porezni teret. porezni platac – je pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun poreznog obveznika mora obračunati i uplatiti porez. * Da bi govorili o poreznom destinataru mora se unaprijed predvidjeti tko snosi porezni teret i čiji se dohodak ili imovina opterećuje konačni platac poreza – je osoba koja stvarno snosi porezni teret. 76 . jedinicu koja ima pravo uvesti poreznu obvezu b) financijska tijela/organe koji obavljaju razrez inaplatu poreza razrez poreza – je propisima utvrđen postupak koji provode nadležni financijski organi radi utvrñivanja visine porezne osnovice da bi se primjenom porezne stope mogla utvrditi porezna obveza za porezne obveznike. neovisno o intenciji zakonodavca. * Porezni platac = i ≠ porezni obveznik porezni destinatar – je osoba koja je po intenciji zakonodavca pozvana snositi porezni teret iz svog dohotka ili imovine. porezni jamac – je osoba koja jamči da će porezni obveznik udovoljiti svojoj poreznoj obvezi.-teritor. porezna vlast – označava: a) politič.

porezni iznos/dug apsolutni iznos poreza koji treba platiti porezni objekt ili predmet – jesu sve činjenice. nadležno financijsko tijelo šalje poreznom obvezniku opomenu o dospjelom. svote novca. pravno-ekonomske transakcije koje čine osnovu za uvoñenje porezne obveze * Može se i ne mora poklapati s poreznim izvorom. s naznakom da u određenom roku ispuni svoju poreznu obvezu poček ili odgoda poreza – ukoliko porezni obveznik ne može u predviđenom roku podmiriti svoju poreznu obvezu iz opravdanih razloga. prije prisilne naplate. odobriti poček ili odgoda plaćanja poreza unutar odreñenog vremena u kojem obveznik mora prikupiti potrebita sredstva za podmirenje poreza porezna zastara – pravo na razrez i naplatu poreza.Javne financije –skripta 2011 * Veća je što je veći njegov dohodak ili imovina porezni izvor – čine sva ona dobra koja pripadaju poreznom obvezniku i iz kojih on plaća porez. naplata poreza izvršit će se prisilno *No. te mogući povrat dijela poreza nepravilno obračunatog. stvari. može mu se propisati tj. Predmet oporezivanja je uzrok nastanka porezne obveze porezna osnovica –je kvalitativna i kvantitativna konkretizacija poreznog objekta odnosno tehničkofizička ili monetarna veličina na osnovi koje se određuje visina poreznog duga. zastarijeva nakon odreñenog broja godina po isteku one u kojoj je trebalo razrezati i naplatiti porez porezna oslobođenja – utvrđenom politikom oporezivanja se izuzimaju od oporezivanja pojedini porezni izvori 76 . ali nenaplaćenom porezu. porezna jedinica – je dio porezne osnovice izražen u novcu ili jedinici mjere odnosno jedinica porezne osnovice koju određuje zakonodavac. i na koju se primjenjuju porezne stope porezna stopa – je dio porezne osnovice za koji će se ona smanjiti u ime plaćanja poreza odnosno omjer poreznog iznosa i porezne osnovice *Određene su u pravilu u % porezni katastar – sustavno sređen pregled svih činjenica koje se uzimaju u obzir pri oporezivanju porezna lista – sustavno sređen popis poreznih obveznika uz naznaku visine zaduženja porezna tarifa – sustavni pregled objekata oporezivanja i poreznih stopa odnosno jednoznačno uređen odnos izmeñu veličine porezne osnovice nekog poreza i pripadajućeg poreznog iznosa porezna opomena – ako porezni obveznik u propisanom roku ne plati porez.

a osiguravaju pravilnu primjenu poreznih propisa.stoljeća. provode mjere porezne politike. Svaki porez bi trebalo ubirati u najpogodnije vrijeme i na najugodniji za način poreznog obveznika 4. Financijsko – politička načela oporezivanja a) Načelo izdašnosti – ubiranjem poreza treba prikupiti sredstva koja sa svim ostalim javnim prihodima omogućuju podmirenje javnih rashoda u državi. 2. b) Načelo elastičnosti . naplate i kontrole poreza moraju biti što je moguće niži Ova su načela vladala sve do kraja 19. NAČELA OPOREZIVANJA Smithova načela ili kanoni ili klasišne maksime 1.. Kroz to načelo treba težiti ravnoteži ukupnih rashoda i prihoda. 3. ali možemo reći da su i danas jednako aktualna kao i onda Načela Adolpha Wagnera (u nekim zemljama se zadržala do danas): 1. porezna žalba – dopuštena je za nekog od sudionika postupka kojim se žali na prvostupanjsko rješenje ako je njime povrijeđen pravni interes *Upućuje se preko prvostupanjskog organa drugostupanjskom poreznom organu 4. prate i proučavaju djelovanje pojedinih poreza i poreznog sustava u cjelini..smanji porezna osnovica ili . porez na cestovna i 76 . 2. Dohodak služi kao temeljni izvor oporezivanja. Svi stanovnici jedne države dužni su sudjelovati u podmirivanju javnih rashoda ovisno o dohotku kojim raspolažu. Npr. moraju se što je moguće brže i uspješnije prilagoditi promjenama u visini državnih rashoda. Porezna obveza mora biti točno utvrđena da tako ne bi došlo do samovolje financijskih organa.zahtijeva da porezni oblici koji čine porezni sustav moraju biti elastični. U poreznim sustavima susreće se jedan ili nekoliko oblika poreza na imovinu.smanji iznos razrezanog poreza *Mogu biti vezane ili uz osobu poreznog obveznika ili porezni objekt *Može biti utvrñena u % ili apsolutnom iznosu od porezne osnovice ili od razrezanog poreza porezni organi ili tijela – u tijela uprave nadležna za razrez i naplatu poreza. Troškovi razreza i ubiranja . Ekonomsko – politička načela oporezivanja a) Izbor poreznog izvora (dohodak i imovina su dva temeljna izvora poreza).Javne financije –skripta 2011 *Mogu biti trajna ili privremena porezne olakšice – su smanjenja poreza tako da se: . jer je dohodak izvor koji se obnavlja.

porez na plovne objekte – imovinski oblici poreza. Kod prevaljivosti se djeluje na pitanje dostatnosti prihoda za podmirenje javnih potreba.troškovi koji nastaju prilikom ubiranja poreza. U Hrvatskoj je to neoporezivi dio i iznosi 1800kn. kriterij mogućnosti plaćanja – podrazumijeva plaćanje poreza prema mogućnostima poreznog obveznika. b) Izbor poreznog oblika – povezano je sa uređenjem samog poreznog sustava. 4. Negativno oporezivanje je sustav državnih transfera siromašnim osobama. . Država mora voditi računa o prevaljivosti poreza kod izbora poreznog oblika. Ekonomsko stajalište znači da si porezni obveznik može sam utvrditi poreznu obvezu u svakom trenutku i to prije dospjeća. kriterij koristi (ekvivalencije) – smatra se da visina plaćenog poreza treba u globalu biti proporcionalna koristima dobivenih od države. b) Ravnomjernost u oporezivanju–znači da bi porezni teret trebao biti ravnomjerno raspoređen na sve porezne obveznike i oporezivanje trebalo bi biti oporezivanje srazmjerno njihovim dohotcima. Ubiranje poreza mora pravno odrediti ustavom i zakonom i propisima. . kada je imovina izvor oporezivanja to je realno oporezivanje (uništava sam porezni izvor). Dva su kriterija u smislu ravnomjernosti: 1. Cilj je smanjiti broj poreznih oblika i troškova koje tvore porezni sustav kako bi se stvorio što veći neto učinak. kada. Imamo pitanje egzistencijalnog minimuma. a) Univerzalnost porezne obveze – poreze bi trebali plaćati svi građani unutar jedne zemlje (ima osoba koje nemaju ekonomsku snagu (dohodak) da plaćaju porez tako da ga ne plaćaju – izuzeće). Ravnomjernost je temeljni princip oporezivanja danas. jer ne plaćamo porez iz imovine (automobila) nego iz dohotka. b) Ugodnost plaćanja poreza – u smislu naplate poreznom obvezniku. 3. Te poreze na imovinu zovemo nominalnim porezima.ukupan iznos (bruto učinak oporezivanja). gdje i kako plaća porez. Kada porez na imovinu plaćamo realno iz imovine. Imamo tri osnovna porezna oblika: porez na promet.neto iznos – ukupna svota dobivena krajnjim oporezivanjem. Socijalno – politička načela oporezivanja Vezana su uz pitanje kako porez djeluje na poreznog obveznika s aspekta naplate poreza. 2.Javne financije –skripta 2011 motorna vozila. Porezno tehnička načela oporezivanja a) Određenost porezne obveze – s pravnog i ekonomskog stajališta. c) Jeftinoća ubiranja poreza . Imovina nije obnovljiva pa se ne uzima često kao izvor oporezivanja. 76 . Okomita pravednost – porezni obveznici s većom platežnom sposobnosti trebali bi platiti više poreza. Vodoravna pravednost – porezni obveznici koji imaju slične platežne mogućnosti trebali bi platiti slične iznose poreza.elementi koji su važni: . na dohodak i na dobit.

kažnjavati porezne neplatiše . 76 . c) pojedinci ne žele žrtvovati niti rad. 2. .obrazovati svoje osoblje. ispunjavati porezne propise. Tri mogućnosti kroz koje se iskazuju troškovi pojedinca : a) može se javiti mogućnost da pojedinci rade manje jer se bave poslovima oko ispunjavanja svoje porezne obveze.troškovi koje poduzeća imaju kako bi platili poreze. Administrativni troškovi(TPV) – Kako bi porezna uprava ubrala poreze mora provoditi čitav niz mjera: .putem medija informirati porezne obveznike . niti dokolicu pa angažiraju porezne savjetnike koji umjesto njih rješavaju sve što je vezano uz njihovu poreznu stopu.odgovoriti na pitanja poreznih obveznika.Javne financije –skripta 2011 UTO(ukupni obveznika) troškovi oporezivanja) = TPV(troškovi poreznih vlasti) + TPO(troškovi poreznih Ukupni (UTO) troškovi ubiranja poreza sastoje se od: 1. Tu spadaju i troškovi suda i troškovi vezani uz agencije za ubiranje poreza (FINA). Troškovi ispunjenja porezne obveze(TPO). . . pratiti sve pravne propise koji se mijenjaju. rješavati porezne žalbe. Dio zaposlenih mora voditi knjige. b) ispunjavanjem svoje porezne obveze ostaju bez dijela svoje dokolice.donositi određene upute vezane uz pojedine vrste poreza.donositi rješenja za razrez poreza.

zaposlenost. Postojanje poreza u određenoj mjeri mijenja odnose unutar procesa reprodukcije (ekonomski aspekti oporezivanja): . P = početna cijena. cijene i rast . dok porez na dobra i usluge iskrivljuje obrasce u potrošnji potrošača i proizvodnji proizvođača. Što su krivulje elastičnije to je i neučinkovitost koju porezi unose na tržište veća. te raste s povećanjem poreza. 76 .Utječe na opseg proizvodnje. Druga važna odrednica veličine mrtvog tereta oporezivanja jest veličina poreza. = mrtvi teret oporezivanja E = elastičnost potražnje.MRTVI TERET Gubitak blagostanja vezan je uz činjenicu da porezi iskrivljavaju ponašanje pojedinaca i poduzeća. Mrtvi teret oporezivanja predstavlja smanjenje ukupnog viška (proizvođačevog i potrošačevog) na tržištu nakon uvođenja poreza. u = porezna stopa Proizvođači i potrošači uvođenjem poreza gube više nego što država dobiva. Može se pokazati da je u uvjetima istih cjenovnih elastičnosti ponude i potražnje mrtvi teret oporezivanja mali kod malih poreza. Q = početna količina.Utječe na raspodjelu dohotka i učinkovitost korištenja resursa Trošak koji tako nastaje naziva se mrtvim teretom oporezivanja ili viškom poreznog tereta Cilj je svakog poreznog sustava da smanji što je moguće više višak poreznog tereta. (zbog toga alokacija resursa nije pareto optimalna) Porez na dohodak iskrivljuje izbor između rada i dokolice. Veličina mrtvoga tereta oporezivanja određena je nagibima krivulja ponude i potražnje koji odražavaju različite cjenovne elastičnosti ponude i potražnje.Javne financije –skripta 2011 5.

Ekletička (Say. Problem utvrđivanja porezne incidence javlja se. pa ako se porezna stopa udvostruči. 76 . jer se ZAKONSKA INCIDENCA ne poklapa s EKONOMSKOM INCIDENCOM. b) Diferencijalna. • ZAKONSKA INCIDENCA pokazuje tko je stvarno po zakonu dužan snositi porez. snosi porezni teret. osobu. ali prevaljivost ipak ponajprije vezujemo uz indirektne/posredne poreze. PREVALJIVANJE POREZA ILI POREZNA INCIDENCA Danas je vladajuće stajalište da se svi porezi mogu prevaliti. Mill). Teorija difuzije. 3.Javne financije –skripta 2011 Mrtvi teret oporezivanja raste brže od veličine poreza: veličina mrtvog tereta oporezivanja raste sa kvadratom porezne stope.pokazali slabosti ostalih teorija i smatraju da se pitanju prevaljivosti mora posvetiti velika pažnja. prevali porezno opterećenje na nekog drugog. pa je za poreznog obveznika ugodnije da ako je to moguće. Teorije o prevaljivanju poreza 1.postoji ako se utvrđuje učinak promjene ili uvođenja 1 poreza pod pretpostavkom ceteris paribus da ostali porezi i državna potrošnja ostaju isti. 5. c) Proračunska. Da bismo mogli raspravljati o učinkovitosti poreznog sustava mora se sagledati i problem porezne incidence tj.podrazumijeva učinke koji nastaju zamjenom jednog poreza drugim pod pretpostavkom da je opseg državne potrošnje ostao nepromijenjen. 3 koncepta incidence: a) Apsolutna. PREVALJIVANJE POREZA znači da je osoba poreznog obveznika različita od konačnog platca poreza. mrtvi teret oporezivanja će se učetverostručiti. krajnjeg snošenja poreznog tereta. Pesimistička(agnostička). Apsolutna (Smith i Ricardo).svi porezi moraju se prevalit na zemljoposjednike (plaćaju iz viška vrijednosti) 2. Fiziokratska. Za razliku od porezne evazije uz prevaljivanje nisu vezane određene sankcije.proučava položaj pojedinca ili kućanstva u raspodjeli dohotka koje nastaju kao posljedica obostranog djelovanja proračunskih prihoda i rashoda. Prevaljivanjem poreza porezni se obveznik “brani” od nepovoljnih učinaka koji su vezani uz podmirenje porezne obveze.profit i najamninu se ne prevaljuje. 4. • EKONOMSKA INCIDENCA pokazuje tko stvarno plaća tj.smatraju da će se porez uvijek moći prevaliti na 2. a razlikovanje incidence proizlazi upravo iz procesa prevaljivanja poreza.za njih je problem prevaljivosti neriješiv.

Difuzija. što je elastičnija krivulja ponude to manje poreza snose proizvođači. 3.ono gdje se po namjeri zakonodavca porezni obveznik razlikuje od osobe koja snosi porezni teret (destinatara). Namjeravano prevaljivanje.utvrđujemo tko je porezni obveznik.javlja se kada se porez ne prevaljuje pravocrtno s jednog na drugog poreznog obveznika već se porez koji tereti jedan proizvod nastoji prevaliti kroz povećanje cijene drugog neoporezivog proizvoda ili usluge za kojim postoji mala elastičnost potražnje. Incidenca. Socijalistička. 2. 4.smatraju da su svi porezi prevaljivi i da se kao takvi prevaljuju radničku klasu i siromašne. Vrste prevaljivanja: 1.pokazuje kumulativne učinke procesa prevaljivanja na nacionalno gospodarstvo. Prevaljivanje unatrag.kada porezni obveznik uspije prevaliti porezni teret na kupce kroz povećanu cijenu proizvoda i usluga. prodavače pogonskog materijala. Reperkusija. 4. 76 . elastičnost pokazuje mjeru sposobnosti ekonomskih subjekata da izbjegnu porez - Što je elastičnija krivulja potražnje to manje poreza snose potrošači i obrnuto. Bočno prevaljivanje.tu započinje prevaljivanje i vrši se samo u ovoj fazi neovisno o broju prevaljivanja. na radnu snagu kroz snižavanje nadnica kako bi smanjio vlastite troškove proizvodnje. 5. Faze prevaljivanja poreza: 1. Nenamjeravano prevaljivanje.ono gdje porezni teret ne snosi osoba koja je bila predviđena za to. (podudaraju se ciljevi porezne politike s učincima oporezivanja) 2. O čemu ovisi prevaljivanje poreza? Ovisi o elastičnosti ponude i potražnje sasvim je svejedno govorimo li o prevaljivanju na strani ponude ili na strani potražnje u uvjetima relativno elastičnih krivulja.Javne financije –skripta 2011 6. Prevaljivanje unaprijed. Perkusija. kolika je porezna osnovica i porez koji će se trebati platiti.kada porezni obveznik uspije prevaliti svoj teret na dobavljače.faza u kojoj nam je poznat konačan platac poreza i u kojoj ne postoji mogućnost prevaljivanja. jer porezni teret djelomično snose i proizvođači i kupci. 3.

Javne financije –skripta 2011 76 .

svrsi trošenja ubranih sredstava oporezivanjem . zdravstvene. razini obrazovanja i dr. kažnjivo izbjegavanje poreza ili porezna utaja (tax evasion) odnosno nezakonita porezna evazija Zakonita porezna evazija – definira se kao potpuno korištenje svih mogućnosti smanjenja porezne obveze koju pruža zakon odnosno izbjegavanje plaćanja poreza koje ne dovodi do sukoba sa zakonom. i ovisi o mnoštvu faktora: poreznom moralu. Očituje se na razne načine: a) pronalaženjem ''rupa'' u zakonu pomoću poreznih savjetnika b) promjenom mjesta boravka ili mjesta obavljanja djelatnosti (tax heaven) c) smanjenjem potrošnje d) vertikalna koncentracija u proizvodnji (obveznik smanjuje broj proizvodnih faza) e) kroz izdvajanja u humanitarne. obrazovne i dr. visini poreznog opterećenja.Javne financije –skripta 2011 POREZNA EVAZIJA ili IZBJEGAVANJE PLAĆANJA POREZA «Razlika između utaje poreza (tax evasion) i izbjegavanja poreza (tax avoidance) jest u debljini zatvorskih zidova. kvaliteti i stručnosti porezne administracije. tehnici oporeziovanja. zaklade. staležu. f) pod utjecajem poreznih propisa izvršiti izmjene tehničkog karaktera (promjena osnovice) 76 . općeprihvaćenih kriterija. Neplaćanje poreza ima dva aspekta: a) legalno ili prihvatljivo izbjegavanje poreza (tax avoidance) ili zakonita porezna evazija b) nelegalno.» Denis Healey .ekonomski prekršaj koji znači nepoštovanje zakonskih odredbi koje osiguravaju ponašanja građana u skladu s ekonomskim interesima zajednice • Ona narušava javne interese i ugrožava mehanizme kojima raspolaže država za ostvarivanje tih interesa. jer narušava poreznu osnovicu i ima utjecaja na strukturu prihoda.Otpor je pasivan. POREZNA EVAZIJA . njegovu svjetonazoru.

. gospodarska struktura.. veličina bdpa. Danas se smatra da su mnogi porezni sustavi pretjerano složeni (nazivaju ih poreznim džunglama.mora biti adekvatan da zadovolji potrebe društva za javnim rashodima 5) jednostavan i stabilan .) 6.kako bi“višak poreznog opterećenja” bio što manji 4) izdašan . Swiftovo pravilo – pri povećanju poreznog opterećenja za 50% neće se ubrati 50% više poreza nego uvijek manje kao posljedica povećanog otpora plaćanju poreza pri sve višem poreznom opterećenju.porezni sustav mora dopustiti da se pravedno i nearbitrarno primjenjuje 3) neutralan . socijalnog. u prošlosti se temeljilo samo na jednom poreznom obliku (porezni monizam). Danas u većini zemalja oporezivanje se obavlja primjenom većeg broja poreznih oblika (porezni pluralizam..biti razumljiv poreznom obvezniku i poreznoj administraciji kao i niski troškovi primjene i urednog izvršenja poreznih obveza moraju biti što niži. pripadnost ekonomskim integracijama. Djelotvoran porezni sustav mora biti: 1) transparentan 2) pravedan .oporezivanje dohotka i/ili imovine). (Panama. Lichstenstein. odnosno država je porezna država) Umnožavanje raznovrsnih izuzeća i povlastica ne često je neopravdano i vrlo skupo (troškovi primjene i provedbe dostižu i do 20% ukupnih poreznih prihoda) Na uređenje poreznih sustava utječe: uređenje i veličina zemlje. poreznim labirintima. a derivat je ekonomskog. ali i manjim zemljama oporezivanju potrošnje ima veći značaj. društveno-politički odnosi. Honduras. krijumčarenju ili kontrabandi.poreze treba birati tako da se minimizira njihove uplitanje u ekonomsko odlučivanje. demografska struktura.POREZNI SUSTAV ukupnost svih poreznih oblika na području jedne zemlje. poreznim kaosom. U nerazvijenim. jedan od najvažnijih institucionalnih okvira u tržišnom gospodarstvu.Javne financije –skripta 2011 Nezakonita porezna evazija – predstavlja neplaćanje utvrđenih poreza koje poreznog obveznika dovodi u sukob sa zakonom. 76 . broj stanovnika. povijesni razvoj. San Marino. Monaco. političkog sustava zemlje. religija. uzimajući u obzir i ostvarenje ostalih ciljeva 6) stabilizacijsko i razvojno djelovanje – porezni sustav mora dopustiti korištenje fiskalne politike za postizanje stabilizacijskih i razvojnih ciljeva. Andora. (književnik Jonathan Swift taj je zaključak iznio na primjeru carinjenja svile i vina) Porezne oaze – neki teritorij (obično država) na kojem je porezno opterećenje znatno manje nego negdje drugdje. bdp per capita.o poreznoj utaji se češće govori kod indirektnih poreza pa govorimo o švercu. Imamo dva slučaja: a) potpuna porezna utaja ili potpuna defraudacija poreza b) djelomična utaja poreza .

76 .Porezi na promet (PDV+ trošarine) .stupovi suvremenih poreznih sustava: .Porez na dohodak . - Nakon osamostaljenja Hrvatska je prišla reformi naslijeđenog poreznog sustava.Javne financije –skripta 2011 Većinu poreznih sustava današnjice karakterizira: 1) visoko sudjelovanje javnih rashoda u BDP-u 2) povećanje poreznog opterećenja 3) naglašeni zahtjevi za harmonizacijom poreznih sustava 4) porezne reforme Najznačajniji porezni oblici.Doprinosi za socijalno osiguranje* POREZNI SUSTAV HRVATSKE -utemeljen je na skupu izravnih i neizravnih poreza.Porez na dobit .

Cilj porezne reforme bio je stvaranje modernog tržišno usmjerenog poreznog sustava koji se temelji na općeprihvaćenim osobinama dobrog poreznog sustava - POREZ NA DOHODAK . postojanje raznih poreznih olakšica i oslobođenja 6. stoljeća u Engleskoj kao cedularni oblik poreza na dohodak. 2) Germanski (sintetički ili jedinstveni). godine kada je primijenjen Zakon o porezu na dodanu vrijednost koji je bio donesen 1995. te uvedene trošarine.kombinacija engleskog i germanskog gdje se najprije oporezuju ceduli (progresivnom ili proporcionalnom stopom ili njihovom kombinacijom) .ukupni dohodak se oporezuju primjenom progresivne porezne stope. Uveo ga je William Pitt mlađi kako bi financirao rat protiv Napoleona. 2.Javne financije –skripta 2011 - Započela je 1994. . a završila je 1998. najprije se oporezuju cedulidijelovi dohotka primjenom proporcionalne porezne stope. ponajprije se oporezuju fizičke osobe. Naziva se dvotračno oporezivanje . objekt oporezivanja i osnovica oporezivanja. Za porez na dohodak kažu da je porezni oblik razvijenog kapitalizma. Temeljna obilježja poreza na dohodak 1. Godine. onda se zbroje 76 . 3) Romanski. 3.u Hrvatskoj do ’94. Najveći broj zemalja ga primjenjuje.KRALJ MEĐU POREZIMA Javio se krajem 18. 4. a ne pretpostavljeni dohodak oporezuje se dohodak neovisno iz kojih je izvora ostvaren i neovisno o svrsi za koju je utrošen 5. onda se zbroje ceduli i ako ukupni dohodak prelazi zakonom utvrđenu visinu tada se oporezuje progresivnom stopom. Zbog primjene najčešće progresivnih poreznih stopa može se prilagoditi sposobnosti plaćanja pojedinca ili domaćinstva te se tako može postići pravednija raspodjela dohotka nakon oporezivanja. glavni reprezentant je subjektnih poreza oporezuje se neto dohodak oporezuje se uglavnom ostvareni. Dohodak je izvor oporezivanja. skup porezni oblik s aspekta ubiranja i primjene Vrste poreza na dohodak 1) Engleski (cedualrni ili analitički). godine kada su doneseni Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit.

pravne ili institucionalne prirode koji se razlikuju od zemlje do zemlje. Zbog složenosti poreza na dohodak i visoke troškove prikupljanja narušilo se načelo jednostavnosti tog poreza. No. Dohodak je novčana vrijednost potrošne snage pojedinca u nekom razdoblju. godine stupio je na snagu novi Zakon koji se primjenjivao od 01. načelo ograničene porezne obveze – ako pak porezni obveznik radi u RH i negdje drugdje gdje živi tada država oporezuje samo onaj dio dohotka koji je ostvaren na teritoriju RH. Problemi kod oporezivanja dohotka vezani su za utvrđivanje porezne osnovice: a) prostorna dimenzija: načelo neograničene porezne obveze – ako napr. godine. Siječnja 2001. Dohodak – prema Haig-Simonsovoj definiciji cjelokupnog dohotka poreznu osnovicu mora činiti dohodak iz svih izvora. Krajem 2000. dohodak je jednak iznosu koji se stvarno potroši u nekom razdoblju uvećanom za neto prirast imovine ili štednju. godine 76 . u stvarnosti malo koja zemlja primjenjuje tako široko definiranu osnovicu poreza na dohodak. Stoga je osnovica poreza na dohodak u praksi izraz kompromisa uvjetovanog različitim faktorima administrativne.Javne financije –skripta 2011 ceduli i ako ukupni dohodak prelazi zakonom utvrđenu visinu tada se oporezuje progresivnom stopom. prosinca 2004. porezni obveznik živi i radi u RH primjenjuje se načelo neograničene porezne obveze (rezident). (razna izuzeća i olakšice. godine do 31. tj. političke. siječnja 1994. različiti tretmani pojedinih oblika dohotka te sve veći broj poreznih stopa). a stupio je na snagu 1. primjenjuje se ograničeno načelo porezne obveze (nerezident) b) stvarna dimenzija – postavlja se pitanje što smatramo dohotkom koji ćemo oporezivati c) osobna dimenzija – pitanje utvrđivanja dohotka kao porezne osnovice pojedinca ili obitelji d) vremenska dimenzija – pitanje vremena u okviru kojeg oporezujemo dohodak (u RH kalendarska se godina podudara sa fiskalnom godinom) POREZ NA DOHODAK U HRVATSKOJ Oporezivanje dohotka fizičkih osoba u Hrvatskoj uvedeno je Zakonom o porezu na dohodak koji je donesen krajem 1993. socijalne.

uvedene porezne stope od 15 i 45% te je mijenjan raspon porezne osnovice za primjenu stopa 5) uvedene su porezne olakšice za izdatke za zdravstvenu zaštitu i stambene potrebe 6) porezne olakšice za poticanje istraživanja i razvoja te 7) porezne olakšice za školovanje i usavršavanje poduzetnika i njihovih zaposlenika Tko plaća porez na dohodak? Obveznik poreza na dohodak je domaća (rezident) i inozemna(nerezident) fizička osoba koja ostvaruje dohodak Rezident je fizička osoba koja u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište. mirovine.800 kn) izmjenjeni su osnovni osobni odbici za područja posebne državne skrbi izmjenjeni su faktori osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu mijenjane su tj. (N. primanja u stvarima) 2. prosinca 2004. slobodnih zanimanja. tj. siječnja 2005. dohodak od osiguranja 76 . a zaposlena je u državnoj službi RH i po toj osnovi prima plaću.Javne financije –skripta 2011 Od 1. a smatra se i fizička osoba koja u RH nema prebivalište ni uobičajeno boravište. a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona Što se smatra dohotkom? Dohodak se definira kao razlika primitaka i izdataka nastalih tijekom poreznog razdoblja. tek nakon primljenih uplata odnosno obavljenih isplata. Oporezivim dohotkom se smatra 6 oblika: 1. dohodak od imovine i imovinskih prava 4. premije osiguranja koje plaćaju poslodavci za svoje zaposlene. 73/08) + Pravilnik Oporezivanje dohotka je tijekom 10 godina doživjelo veće promjene: 1) 2) 3) 4) povećavao osnovni osobni odbitak (s početnih 700 kn na 1. nagrade i stipendije iznad propisanih iznosa. dohodak od kapitala 5. dohodak od nesamostalnog rada (plaće. Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište. godine primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak koji je donesen 3.N. potpore. dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta. poljoprivrede i šumarstva i drugih samostalnih djelatnosti) 3.koji se utvrđuju načelom blagajne.

Javne financije –skripta 2011 6. 35 i 45% . .visina stopa vezana je uz visinu osnovnoga osobnog odbitka .mjesečni osnovni osobni odbitak iznosi 1800 kuna od 1. srpnja 2008.porez na dohodak plaća se po stopama od 15. 25.mjesečni osnovni osobni odbitak za umirovljenike je visina mirovine do max. 3200 kuna 76 . drugi dohodak Stope poreza na dohodak . godine.

koji umanjuju poreznu osnovicu jer se sa stajališta pravednosti smatra da ne treba oporezivati dohodak koji služi za pokrivanje osnovnih životnih potreba poreznog obveznika. djecu i druge uzdržavane osobe nazivaju se osobnim odbicima za uzdržavane članove obitelji 76 . egzistencijalni minimum. tzv. Osobni odbitak koji se odobrava za poreznog obveznika naziva se osnovnim osobnim odbitkom. a odbici za supružnika.Javne financije –skripta 2011 Osnovni osobni odbitak Osobni su odbici iznosi dohotka koji nisu oporezivi. tj.

.takodjer ti obveznici mogu umanjiti dohodak za izdatke za školovanje i stručno usavršavanje poduzetnika i njegovih zaposlenika . Obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine ili grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza. obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost mogu za iznos plaća i doprinosa na plaću novih radnika umanjiti dohodak za razdoblje od godine dana od dana njihova zaposlenja.(jedanput se odbija kao poslovni izdatak a drugi puta kao umanjenje dohotka) . a ako na tim područjima obavljaju samostalnu djelatnost tada im se utvrđeni porez na dohodak umanjuje za 25.75 odnosno 100% . STOPE PRIREZA 1) Općina po stopi do 10% 76 .članovi obitelji smrtno stradalih.skrbi) i brodsko-planinskim područjima.utvrđene su i porezne olakšice za obveznike i uzdržavane članove njihove uže obitelji na PPDS (područja posebne drž. zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja ne plaćaju porez na dohodak od obiteljske mirovine .dodatne olakšicesu propisane za obavljanje samostalne djelatnosti u Vukovaru .dohodak se dodatno može umanjiti za izdatke istraživanja i razvoja Prirez porezu na dohodak Na porez na dohodak obračunan prema nevedenim stopama primjenjuje se još i prirez porezu na dohodak. Porezna osnovica je već utvrđen iznos poreza na dohodak.Javne financije –skripta 2011 Porezne olakšice ratni vojni invalidi ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti.radi poticanja zapošljavanja.

Brzi razvoj gradova u Njemačkoj i potreba za infrastrukturom doprinijeli su razvoju doprinosa.5%. poplunar.00 kn “krizni porez” se NE obračunava!!! • porezne stope: neto plaća od 3. tkalac na tkalačkom stanu. lutkar. lančar. keramičar. urar (isključivo održavanje i popravci). Za razvoj doprinosa kakve danas poznajemo zaslužan je Otto Von Bismarck (njem.a koja obavlja samostalnu obrtničku djelatnost (osim ugostiteljstva i trgovine) .te ispunjava sljedeće uvjete: samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu djelatnost ne obavlja s posloprimcima. odnosno nema zaposlenih nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona Iznimno. U 15.00 kn – 4% Paušalno oporezivanje dohotka Obveznik paušalnog poreza na dohodak može biti fizička osoba koja nije obveznik PDV-a .000.klobučar. ljevač. fizičke osobe koje obavljaju sljedeće samostalne djelatnosti dohodak.00 do 6. kancelar) koji je još 1889.000 stanovnika po stopi do 12% 3) Grad iznad 30.000 stanovnika po stopi do 15% 4) Grad Zagreb po stopi do 30% • Grad Pula ima stopu prireza 7. mlinar.000. glazbalar. remenar. stoljeću postojala je obveza sudjelovanja stanovnika okolnog zemljišta u troškovima obrane od poplava. krznar. i 16. bačvar. brodograditelj.000. izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju pojedine regije. licitar. tokar. vlasuljar. stolar koji se isključivo bavi restauriranjem. medičar. Kada je bila uvedena obveza održavanja i obnove nasipa za okolno stanovništvo.djelatnosti slobodnog zanimanja i djelatnost poljoprivrede i šumarstva.000. Na mjesečnu neto plaću ispod 3.model-stolar. kovač. užar. košarač. puškar-graver. tesar. a grad Zagreb 18% “Krizni porez” Porezna osnovica je obračunata neto plaća. odnosno iako imaju jednog ili više zaposlenika: puhači. sitar. svjećar. pekar. porez mogu utvrživati u paušalnom iznosu iako djelatnost obavljaju s posloprimcima. lončar. kitničar. Karakteristike doprinosa: 76 .00 kn – 2% neto plaća iznad 6. postolar. uveo pojam države blagostanja.Javne financije –skripta 2011 2) Grad ispod 30. kolar. brusač stakla. Prvi je slučaj ubiranja zabilježen je 1250. i po toj osnovi su obveznici poreza na dohodak. DOPRINOSI Prethodnikom doprinosa smatra se Betterment Charge koji se u Engleskoj ubirao za podmirenje raznovrsnih rashoda. bakrokotlar.

nije prihod glavne državne blagajne već različitih fondova) postojanje stvarne ili moguće koristi određenog kruga ljudi od aktivnosti države i drugih javnopravnih tijela visina obveze plaćanja doprinosa ovisi o troškovima tih aktivnosti i usluga doprinosi imaju obvezni karakter obveza plaćanja doprinosa nije inicirana zahtjevom obveznika ubiru se u novcu Doprinosi za obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj 1. Doprinosi za zdravstveno osiguranje doprinos za zdravstveno osiguranje poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti 4. Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti doprinos za zapošlavanje Prikupljena sredstva navedenih doprinosa su prihodi: Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.Javne financije –skripta 2011 - parafiskalno su davanje (država je nametnula obvezu prikupljanja i odredila za što će se koristiti. 76 . Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem 3. Zavoda za zdravstveno osiguranje. te Zavoda za zapošljavanje. za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem 2. Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti.

Najniža mjesečna osnovica je umnožak iznosa prosječne bruto plaće i koeficijenta 0.296. iznosi 7.700. 3.35 te iznosi 2.00 kuna. problem pogrešnog izbora – obično će se za osiguranje odlučiti samo oni koji smatraju da će živjeti iznad prosijeka svoje generacije što za osiguravajuće društvo predstavlja veće troškove(rizik) pa će zaračunati veće premije. 2. problem državnog paternalizma – polazi od ideje da pojedeinci ne uštede dovoljno u mladosti kako bi imali omogućenu željenu razinu potrošnje u starosti. Preraspodjela dohotka – obveznim mirovinskim osiguranjem država teži za preraspodjelom dohotka među pojedincima i među generacijama 7.) - - osnovica za obračun doprinosa je plaća prosječna bruto plaća RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2009. a najviša mjesečna je umnožak iznosa prosječne bruto plaće i koeficijenta 6. propisima su određene osnovice za različite kategorije osiguranika Temeljni argumenti za ustrojstvo javnog sustava mirovinskog osiguranja 1.60 kuna.00 te iznosi 46. te će premije još više narasti pa zbog toga velika većina ostala bez ikakvog osiguranja. te im obveznim osiguranjem država jamči određenu razinu mirovine. Obveznim osiguranjem za sve država stvara velik broj osiguranika što smanjuje premiju.Javne financije –skripta 2011 Osnovica za obračun doprinosa (2010.POREZ NA DOBIT Porez na dobit ili porez na dohodak poduzeća ili porez na dohodak pravnih soba.00 kuna.716. 76 . a to će utjecati na smanjenje potencijalnih osiguranika.

jer se profiti nakon raspodjele oporezuju dva puta: najprije na razini društva (P/D). zaklade. porezne olakšice..uveden je relativno kasno u porezne sustave. oslobođenja.Odbici raznih vrsta (npr.) Ovaj oblik javio se iz potrebe da se posebno oporezuje dohodak (dobit) koji ostaje za samofinanciranje društva kapitala i dio koji se dijeli (dividenda). poticaj akumulaciji.TROŠKOVI EKONOMSKE NARAVI = II. a potom na razini pojedinaca (P/Y) Cilj ovih ekonomista jest izbjegavanje dvostrukog oporezivanja 2. kamate na lokal. “porez na koristi”.. nakon 2.) . svj.Izuzeća (npr.. obveznice) ..koji su u pojedinim državama riješeni na različite načine (posebno pitanje tretmana ubrzane amortizacije. Pristaše uvođenja P/D opravdavaju P/D iz 2 temeljna razloga: koristi koja poduzeća imaju plaćajući tzv. korištenje vlastitog i tuđeg kapitala. doprinosi) ..Gubici 76 . Porezni obveznici su pravne osobe Osnovica je profit odnosno dobit Stope su uglavnom proporcionalne Glavno je pitanje zašto uopće oporezivati DOBIT?? Prilikom oporezivanja dobiti prisutni su određeni problemi.Javne financije –skripta 2011 . gdje se P/D promatra kao instrument kontrole nad ponašanjem društva: kontrola monopola. Protivnici ovog poreza smatraju da se dohodak/dobit društva treba pripisati vlasnicima društva (dioničarima). BRUTO KORPORACIJSKA DOBIT . utjecaj na investicije.. profiti u doba rata.Razni poticaji . OPOREZIVANJE DOBITI • I. društva osoba. jer država pruža usluge koja unaprijeđuju poslovanje društva koja koriste javna dobra ostvarivanje ciljeva regulacije. rata Predmet oporezivanja je utvrđeni dohodak/ dobit koju ostvare pravne osobe (trgovačka društva. NETO KORPORACIJSKA DOBIT . kontrola extra profita.Nejednaki tretman domaćih i stranih ulaganja protivno je načelu neutralnosti poreza 1.

. raspoređena se dobit blaže oporezuje od neraspoređene dobiti a) Na razini društva: • Sustav dvojnih stopa . one mogu biti opet oporezivane i to porezom na dohodak fizičkih osoba. Neraspoređena dobit • Iz sheme se može vidjeti tzv. pa je jedno od najznačajnijih pitanja vezanih uz P/D pitanje poreznog tretmana same dobiti/profita 1. tj. jer korporacija može platiti porez prije razdiobe dobiti/ profita na dioničare* • No.suma poreza* V.-isplaćene dividende** VII. dobit) oporezuje dvaput (prvi put porezom na dobit. pa otuda opasnos t dvos t rukog oporezivanja za dioničare** • Zbog toga je oporezivanje korporacija društveni i tehnički vrlo odgovoran i složen postupak.Sustav djelomične integracije raspoređene dobiti različito tretira raspoređenu od neraspoređene dobiti. a drugi put porezom na dohodak. nakon razdiobe dividendi. Fenomen ekonomskog dvostrukog oporezivanja.različite se stope poreza na dobit trgovačkih društava naplaćuju na zadržanu i na raspodijeljenu dobit. povlastica se odobrava u obliku nižih poreznih stopa za 76 .Javne financije –skripta 2011 III. onda kad ulazi (dividenda) kao sastavni dio dohotka dioničara 2. društvo je samostalan subjekt koji u odnosu na vlasnika društva. Klasični sustav ili sustav separacije (u pravilu se danas ne koristi) – nema razlike između raspoređene i neraspoređene dobiti. =OPOREZIVA DOBIT/PROFIT IV. jer se dividenda (rasp. =DOHODAK KORPORACIJE/DOBIT poslije oporezivanja VI. raspolaže vlastitom ekonomskom snagom • U ovom sustavu dolazi do pojave ekonomskog dvostrukog oporezivanja.

Javne financije –skripta 2011 raspodijeljenu dobit.oporezuje se samo razlika između dobiti i raspoređene dobiti b) Na razini dioničara/vlasnika udjela kapitala: • Barem dio poreza što ga trgovačko društvo plaća na svoju dobit odbija se od porezne obveze dioničara pri primitku raspodijeljenog dijela dobiti trgovačkog društva • Mnoge države prihvatile su sustav imputacije u različitim oblicima: • Sustav pune imputacije/punog uračunavanja. odnosno samo dio poreza na dobit koja se isplaćuje vlasnicima udjela uračunava u porez na dohodak koji treba platiti 3. integrirao s porezom na dohodak vlasnici udjela porez plaćaju bez obzira na to jeli dobit raspoređena ili nije • Društvo je pritom tek “transmisija”/kanal kojim bi dobit ostvarena u društvu dospjela do vlasnika udjela. kada je dioničar ovlašten za puni odbitak za plaćeni porez na dobit trgovačkog društva. gdje bi bila oporezovana primjenom poreza na dohodak • U praksi se ne primjenjuje 76 .Sustav pune integracije • Ako bi se porez na dobit u cijelosti. odnosno cjelokupni se plaćeni porez na dio dobiti koja se isplaćuje vlsnicima udjela uračunava u porez na dohodak koji treba platiti • Sustav djelomičnog uračunavanja pri kojemu dioničar može samo djelomično odbiti plaćeni porez na dobit. a razlog je tome činjenica da će raspodijeljena dobit biti podvrgnuta dodatnom oporezivanju na strani dioničara • Svrha sustava odvojenih poreznih stopa jest smanjivanje dvostrukog oporezivanja dividendi • Sustav odbitka dividendi .

Ubrzana amortizacija. a ne oporezive dobiti tj.poduzeće kojem je država odobrila primjenu poreznih praznika ne mora u cjelosti ili samo djelomično plaćati porez na dobit u vremenu na koje se porezni praznik odnosi. davanje koristi dioničarima uz naknadu nižu od tržišne ili pak veće isplate naknada od tržišnih dioničaru za isporučena dobra ili usluge tom društvu - - Porezni poticaji 1. 2. Narušavaju poreznu osnovicu i ne pomažu poduzećima koja ne ostvaruju dobit. ali može doći i do skrivene tako što se napr. omjer vlasničkog i zajmovnog kapitala skrivena raspodjela dobiti.01.godinama iskoristivog vijeka poslovne imovine. Krajnji oblik jest jednokratni otpis koji dopušta oduzimanje ukupnog troška investicije u godini njezine realizacije .porezni obveznici mogu ostvariti veće odbitke po osnovi amortizacije u 1.određeni dio investicije oduzima se od iznosa utvrđene obveze poreza na dobit. a društvo isplatu kamate općenito može odbiti pri izračunu oporezive dobiti što nije slučaj kod dividende pa država nastoji regulirat max.ako se iskazuje dividenda kao takva govorimo o otvorenoj raspodjeli dobiti. porezne osnovice POREZ NA DOBIT U RH donošenjem Zakona o porezu na dobit (NN 127/00) od 1.kada je vlasnički kapital malen u odnosu na zajmovni. počinje nov način oporezivanja dobiti Glavna obilježja su: ukidanje zaštitne kamate drugačije određivanje porezne osnovice (kao razlike prihoda i rashoda) porezna stopa se snižava s 35 na 20% 76 . Porezni praznici.cijenama koje ne odgovaraju tržišnim cijenama stanjena kapitalizacija. Olakšice po osnovi ulaganja .omogućuju poduzeću da oduzme određeni postotak vrijednosti investicije od iznosa oporezive dobiti u godini u kojoj je investicija realizirana .Javne financije –skripta 2011 U kontekstu izbjegavanja plaćanja poreza na dobit može se pojaviti nekoliko opcija: postojanje tzv. povezanih osoba (transferne cijene) .Odbitak poreza po osnovi ulaganja.Umanjenje osnovice po osnovi ulaganja.pravne osobe povezane kapitalom i/ili poduzetničkim ugovorom koje stupaju u dužničko-vjerovnički odnos po transfernim cijenama. često potiču samo kratkoročna ulaganja pa vlasnici gase društvo kad izgube pravo na porezni praznik.2001.

10. tj. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit(NN 163/03) od 16. a za inozemnog poduzetnika dobit ostvarena u Hrvatskoj u poreznu osnovicu ulazi i dobit ostvarena u postupku likvidacije 76 . poticanje ulaganja i zapošljavanja.2003. uvedene su olakšice za istraživanje i razvoj. tj.Javne financije –skripta 2011 - uvodi se porez po odbitku po stopi od 15% za određene naknade što se plaćaju inozemnim osobama ne plaća se porez na dividende i udjele u dobiti tuzemnih poreznih osoba propisuju se olakšice i oslobođenja te poticaji ulaganjima i zapošljavanju Namjena tih promjena u oporezivanju dobiti je oživljavanje gospodarstva. Obveznik poreza na dobit trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti tuzemna poslovna jedinica inozemnog obveznika. razlika prihoda i rashoda poduzeća za tuzemnoga poreznog obveznika to je ukupna dobit ostvarena u Hrvatskoj i u inozemstvu. onoga koji u Hrvatskoj nema sjedište ili upravu (porezni je obveznik i predstavništvo inozemnog poduzetnika za agencijske poslove u zračnom i drugom prometu ako u Hrvatskoj ostvaruje prihode od prodaje karata. Jednostavnijim određivanjem porezne osnovice i nižom poreznom stopom zakonodavac namjerava porezni sustav učiniti usporednim i konkurentnim zemljama u okruženju. slobodnih zanimanja te poljoprivrede i šumarstva ako to na vlastiti zahtjev želi biti - Porezna osnovica porezna osnovica je dobit. a međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno) fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta. te olakšice za školovanje i usavršavanje zaposlenika.

Javne financije –skripta 2011

Porezni gubitak Porezni gubitak nastaje kada su porezno priznati rashodi veći od porezno priznatih prihoda, tj. kad je osnovica za obračun poreza negativna. 76

Javne financije –skripta 2011

-

Tako nastali porezni gubitak može se prenijeti na razdoblje od pet godina na način da se svake godine smanjuje osnovica poreza na dobit, tj. smanjuje se iznos dobiti prije primjene porezne stope i izračuna porezne obveze.

Amortizacija Amortizacija ili otpis označava umanjenje vrijednosti realne imovine koja s vremenom ili korištenjem postaje fizički ili ekonomski potrošena Svaki poduzetnik mora svake godine izdvajati amortizacijska sredstva za zgrade, opremu i nematerijalnu imovinu kojima se u svojem poslovanju koristi Smisao tog izdvajanja jest osiguravanje dostatnih sredstava za zamjenu imovine kada se ona jednom istroši Obično se u svim poreznim zakonodavstvima određuje visina amortizacije koja se priznaje kao porezni rashod

U Hrvatskoj obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit amortiziraju materijalnu i nematerijalnu imovinu, tj. stvari i prava čiji je pojedinačni trošak veći od 2000 kn i vijek uporabe duži od godine dana. Amortiziraju se zgrade,oprema,voćnjaci,vinogradi,hmeljnaci, osnovno stado i dugotrajna nematerijalna imovina. Ne amortiziraju se zemljišta,šume, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnička djela. Iznos amortizacije određuje se tako da se trošak nabave (korigiran za inflaciju) imovine primijene propisane amortizacijske stope. Dopušten je i jednokratni otpis, tj. amortizacijska se stopa može povećati za 100%. godišnje amortizacijske stope određuju se prema amortizacijskom vijeku za pojedine grupe dugotrajne imovine:

1. za građevinske objekte i brodove veće od 1000 BRT, (20 godina), 5%, 2. za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%, 3. za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%, 4. za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže (2 godine), 50%, 5. za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10% POREZNE OLAKŠICE,OSLOBOĐENJA I POTICAJI Područja posebne državne skrbi Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na područjima posebne državne skrbi i zapošljavaju više od 5 zaposlenika na neodređeno vrijeme, a više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit po stopama: I.SKUPINA 25% od propisane porezne stope

76

Javne financije –skripta 2011

II.SKUPINA 50% od propisane porezne stope III.SKUPINA 75% od propisane porezne stope Slobodne zone - korisnik slobodne zone -50% od propisane stope - korisnik slobodne zone koji u zoni gradi ili sudjeluje u gradnji objekata ulaganjem sredstava u iznosu većem od 1.000.000kn ne plaća porez na dobit u godini ulaganja i narednih 5 godina poslovanja u zoni(najviše do visine uloženih sredstava) - korisnik slobodne zone na područje Vukovarsko-Srijemske županije ne plaća porez na dobit 5 godina od početka obavljanja djelatnosti - posebnim propisom predviđeni su i desetogodišnji poticaji za ulaganja - povlaštene stope poreza na dobit ovise o visini ulaganja i broju novozaposlenih osoba Porez po odbitku - je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u RH - porezni obveznik poreza po odbitku je tuzemni isplatitelj - porezna osnovica je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu (ino-poduzetniku) Obveza plaćanja poreza po odbitku za poreznog obveznika koji plaća inozemnim osobama naknade za upotrebu različitih prava vlasništva, usluga istraživanja tržišta, revizorstva, poreznog savjetništva i sl., te isplate dividendi, udjela u dobiti i kamata po poreznoj stopi od 15%.

Poticaji ulaganja

76

'' ovjeren od svojih poreznih vlasti 8.Javne financije –skripta 2011 Poticaji zapošljavanja Kada ne treba platiti porez po odbitku (ili je moguće primijeniti nižu stopu)? Ako je RH zaključila sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom čiji je rezident ino-poduzetnik kojemu isplačiujemo naknadu (ako je taj sporazum u primijeni) Ako je ino-poduzetnik dostavio hrvatskom poduzeću (isplatitelju naknade) ''Zahtjev za umanjenje porezne obveze.. izuzimanje od porezne obveze..POREZ NA PROMET • Za njega kažu da je “zlatni rudnik” ili “zlatna koka” državnih financija 76 .

Javne financije –skripta 2011 • S oporezivanjem prometa tj. potrošnje susrećemo se već u starim civilizacijama, pa za njega kažemo da je drevni porezni oblik • Javio se ponajprije kao pojedinačni, a ne opći porez na promet • Španjolska 1342. godina – ALKABALA • Svoju “renesansu” doživio je nakon I. Svjetskog rata, a nakon II. svj. rata dolazi do povećanih potreba za prihodima što je značajno utjecalo na uvođenje poreza na promet u porezne sustave

Danas je on porezni oblik kojim se oporezuju gotovi svi proizvodi i usluge u prometu. Porez na promet propisuje se postotkom na cijenu dobra (ili usluge) koje se razmjenjuje. Općenito ga plaća kupac pri svakoj kupovini robe, ali je prodavatelj odgovoran za njegovo prikupljanje i uplaćivanje državi. Porez na promet za potrošača poreznoj upravi uplaćuje trgovac koji taj porez ne snosi, već ga u plaćenoj cijeni snosi kupac. Taj se porez često smatra regresivnim, jer teret poreza teže pada, proporcionalno gledano, poreznim obveznicima (tj. konačnim platcima poreza) s nižim dohocima. Financijska obilježja poreza na promet (ujedno i njegove prednosti): a) b) c) d) Izdašnost – najizdašniji porezni prihod mnogih suvremenih država Konstantnost – relativno stabilan i stalan prihod države Jeftinoća – prihod države kod kojeg je neto efekat oporezivenja vrlo velik Ugodnost – kažemo da se plaća pod ''anestezijom''-uključen u cijenu robe a da toga nismo ni svijesni

Socijalno obilježje jest njegov temeljni nedostatak koji se ogleda u regresivnosti. Relativno više opterećuje siromašne tj.siromašni plaćaju relativno veći iznos poreza na promet u relativno većoj potrošnji No, u pitanje se dovodi konvencionalno stajalište o distribucijskim obilježjima poreza na promet Zbog kompliciranog procesa prevaljivanja nije lako odrediti tko u konačnici snosi porez na promet pa je stoga teško donositi konačne zaključke o njegovoj regresivnosti

Anuliranje/ublažavanje regresivnog učinka tj. djelovanja poreza na promet - Izuzimanje od oporezivanja, tj. sniženje poreznog opterećenja proizvoda u prometu kojim se zadovoljava svakodnevna esencijalna potreba građana - Primjena povišenih poreznih stopa na promet luksuznih proizvoda - Primjena progresivnih poreznih stopa pri plaćanju drugih poreza (P/Y) - Mjerama izvan poreznog sustava kroz mjere socijalne politike tj. transferima 76

Javne financije –skripta 2011

Ekonomska obilježja poreza na promet Vezana su uz pitanje prevaljivosti poreza na promet Ako do prevaljivanja poreza na promet ne dođe tada porezni teret snosi porezni obveznik Alokativni učinci su također vrlo značajni jer posredni porezi sudjeluju znatno u ukupnim prihodima, tj. njihovom udjelu u BDP-u Porez na promet je i važan instrument fiskalne politike u ostvarivanju ciljeva stabilizacijske politike Njegovim uključivanjem u cijenu dobara omogućava se utjecaj na odnose ponude i potražnje za tim proizvodima na tržištu, a ti odnosi pak imaju utjecaja na gospodarski razvoj pojedinih gospodarskih grana te ojedinih proizvođača

Porez na promet razlikuje se prema određivanju osnovice, broju poreznih stopa i točki ubiranja. Različiti kriteriji za sistematizaciju poreznih oblika kojima se oporezuju dobra i usluge u prometu: 1. Prema broju proizvoda koji se oporezuju p.p.: OPĆI I POSEBNI/POJEDINAČNI/SPECIFIČNI P.P. 2. Prema načinu utvrđi vanj a poreznog opterećenja: PREMA VRIJEDNOSTI PROIZVODA i PREMA MJERNOJ JEDINICI 3. Prema broju faza prometnog ciklusa u kojima se vrši oporezivanje: BRUTO i NETO P.P.

Bruto svefazni i višefazni p.p. ili Kumulativni porezi Bruto svefazni porez na promet je oblik općeg poreza na promet kojim se oporezuju sve faze prometnog ciklusa od proizvođača do krajnjeg kupca Bruto višefazni porez na promet je oblik općeg poreza na promet kojim se oporezivanje obavlja u dvije ili više faza prometnog ciklusa, ali ne u svim fazama 76

Javne financije –skripta 2011

Nedostatak koji se javlja kod ovih oblika jest KUMULATIVAN (kaskadni, lavinski) UČINAK. Plaćeni porez u prvoj (prethodnoj) fazi prometnog ciklusa ULAZI u osnovicu sljedeće faze prometnog ciklusa tako da visina opterećenja ovisi o broju prometnih faza.

Problem oporezivanja proizvoda koji se uvoze odnosno izvoze Problem stvarnog poreznog opterećenja kod ovih poreza otežan je zato što isti ili istovrstan proizvod različitih proizvođača može proći kroz različiti broj faza prometnog ciklusa. Rezultat toga je i različit iznos poreza sadržan u njegovoj cijeni. Kako je u prometu više tisuća proizvoda velikog broja proizvođača, gotovo je nemoguće za svaki od njih utvrditi koliki je iznos poreza na promet sadržan u njihovoj cijeni Nominalna porezna stopa i stvarno porezno opterećenje se ne poklapaju te je to opterećenje za istovrsne proizvode različitih proizvođa različito

JEDNOFAZNI POREZ NA PROMET Tim poreznim oblikom oporezuje se samo jedna faza prometnog ciklusa, pa stoga ovaj oblik i ima niz prednosti u odnosu na svefazni p/p: Nema kumulativnog učinka Jednostavan je u izvozno-uvoznom ophođenju prema proizvodu Manji je broj poreznih obveznika

1) Jednofazni p.p. u fazi proizvodnje Tereti proizvode onda kada ih proizvođač prodaje veletrgovini, maloprodaji ili pak krajnjem potrošaču. Kod ovog oblika je teško utvrditi trenutak kada je neki proizvod završen, pa može doći do kumulativnog oporezivanja.Porezne su stope kod ovog oblika više u odnosu na ostale faze, a porezna osnovica je uža tj. niža. 2) Jednofazni p.p. u fazi trgovine na veliko Tereti veletrgovca koji prodaje proizvode maloprodaji ili krajnjem potrošaču. Ovdje nema problema određivanja konačnog proizvoda. No i za ovaj oblik možemo reći da ima svoje 76

von Siemensa. jer se porez prevaljuje na njega.Zadnjih godina u svoje porezne sustave uvode ga sve bivše socijalističke zemlje Prednosti PDV –a u odnosu na bruto P/P: a) izostanak kumulativnog učinka b) otežano izbjegavanje plaćanja poreza c) neutralnost PDV-a. 3) Jednofazni p. ili POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – za razliku od brutosvefaznog poreza na promet kod neto poreza na promet nema kumulativnog učinka.p. No. Što je dodana vrijednost? Dodana vrijednost je razlika između vrijednosti prodaje proizvedenih dobara i usluga (outputa) i vrijednosti kupovina (inputa. ali i veću poreznu osnovicu (cijenu proizvoda). godine . jer p/p plaćen u prethodnoj fazi ne ulazi u osnovicu naredne faze.vrijednost što je proizvođač dodaje inputima prije nego što ih proda kao nove proizvode i usluge. Cijena proizvoda je niža nego u maloprodaji. . ali više nego u maloprodaji. već se on oduzima iz porezne osnovice u narednoj fazi prometnog ciklusa. druga i šesta smjernica/direktiva EU-a. što znači i manji čisti učinak poreza i mogući veći stupanj utaje. u fazi trgovine na malo Tereti maloprodaju onda kada trgovac namalo proda proizvod krajnjem potrošaču. Porezne stope su niže nego kod jp/p u fazi proizvodnje. ne mogu se točno odrediti porezni obveznici. ali ne inputa rada) kojima su ta dobra i usluge proizvedeni. Mana mu je puno poreznih obveznika (u odnosu na ostala dva oblika).uvođenje PDV-a vezujemo uz razvitak EEZ – prva.Javne financije –skripta 2011 “mušice”. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Ideja o PDV-u rođena je još 1918/19. jer oporezovani predmet može biti predmet prometne transakcije većeg broja veletrgovaca. Oporezivanje dodane vrijednosti provodi se tako da porezna osnovica ne obuhvaća porez obračunan pri nabavi roba i usluga (ulazni porez) nego se porez plaća na vrijednost dodanu u oporezovanoj fazi (izlazni porez). Dodana vrijednost . jer se prevaljuje na maloprodaju.p. kod njemačkog tvorničara W.Prva ga je uvela Francuska 1958. a zadnja Italija 1970. Obračun PDV-a 76 . godine. Ovaj oblik ima znatno nižu poreznu stopu. Iako se izbjegava plaćanje. Neto svefazni ili višefazni p. Porezni teret snosi krajnji kupac.

pa je smanjuju. tj. tj. 2. Kako on obeshrabruje štednju. Metoda zbrajanja – obveza PDV-a se utvrđuje tako da se zbroje svi elementi cijene i na iznos se primijeni stopa PDV-a. kako su oduzimanja od porezne osnovice velika. osuvremenjivanje proizvodnih kapaciteta danas se više ne koristi. drugim riječima poduzetniku se ne dozvoljava odbitak troška amortizacije i troška nabavke kapitalnih dobara od porezne osnovice. Ova se metoda koristi u RH.. ulaganja. 3.. (output-input)t 3. često su u praksi u primjeni visoke porezne stope. 76 . DOHODOVNI OBLIK PDV-a ili porez na neto dodanu vrijednost je oblik kojim se oporezuje neto dodana vrijednost. No. ulaganjima. PROIZVODNI ILI BRUTO OBLIK – kod ovog oblika oporezuje su bruto dodana vrijednost. a oporezuju se neto investicije. (koristi se u RH) Metode obračuna pdv-a 1. Metoda oduzimanja – porezna se obveza utvrđuje tako da se od ukupne vrijednosti prodaje oduzme vrijednost kupnje i na tu se razliku primijeni stopa PDV-a. jer ne utječe na odluke o štednji. ukupne bruto investicije. nego se porezna obveza izračunava tako da se vrijednost poreza na dodanu vrijednost plaćenog u nabavkama odbije od poreza na dodanu vrijednost kojeg plaćamo na vrijednost prodaje.Javne financije –skripta 2011 t=10% Oblici pdv-a: 1. dozvoljava se odbitak troška amortizacije od porezne osnovice. POTROŠNI OBLIK PDV-a – dozvoljava poduzetniku ukupan odbitak bruto investicija od porezne osnovice. t (nadnice+renta+kamata+neto profit) 2. Na taj se način otklanjanju nedostaci prethodna dva oblika. jer je ovaj oblik stimulativan/neutralan za poduzetnike. Kreditna/fakturna metoda – dodana vrijednost se ne utvrđuje neposredno.

Pretporez i odbitak pretporeza Pretporez je razlika iznosa PDV-a kojeg je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i kojeg ima pravo odbiti od PDV-a na svoje outpute tj. Načelo odredišta ili destinacije robe Kod ovih načela. ODBITKOM PRETPOREZA oporezivanje PDVom svodi se na oporezivanje dodane vrijednosti koju je poduzetnik dodao u svojoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa. Račun omogućuje državi provjeru da li je poduzetnik isporučitelju svojim evidencijama iskazao PDV kao svoj dug Porezne stope kod pdv-a • • • • • • Posebno pitanje kod PDV-a je i pitanje koliko poreznih stopa primjeniti? Naglasak je na zagovaranju jednostopnog sustava PDV-a sa širokom osnovicom Danas su u primjeni različite vrste i visina poreznih stopa kod PDV-a STANDARDNA ili OPĆA stopa NIŽA. NULTA . Utvrđenu razliku PDV-a porezni obveznik dužan je uplatiti PU kao iznos svoje porezne obveze... obveza PDV-a= t(output). prodaje. Podložne su čestim promjenama Zašto uvoditi jednu ili što manje stopa? • Pojam regresivnosti teško je jednoznačno definirati i egzaktno odrediti razmjere regresivnosti • Uvođenje više stopa zahtijeva i potanko definiranje oporezivih proizvoda • Nejasno definiranje proizvoda otvara vrata poreznoj evaziji • Povećanjem broja stopa povećavaju se administrativni troškovi ubiranja poreza 76 . VIŠA. s obzirom na temelju iskustva prednost se daje više načelu odredišta.t(input) Načela PDV-a Kod PDV-a se pri oporezivanju dobara koja su predmet međunarodne razmjene javljaju 2 temeljna načela: 1. Načelo podrijetla robe 2. jer omogućuje ravnopravno natjecanje domaćih i stranih proizvoda na domaćem tržištu. IZDANI RAČUN s iskazanim PDV-om kojeg izdaje poduzetnik isporučitelj omogućava poduzetniku primatelju dokazivanje da je opterećen PDV-om u cijeni i da ostvaruje pravo na odbitak pretporeza.Javne financije –skripta 2011 Por.

• Uz porezno oslobođenje pri isporuci se ne obračunava porez. ali imaju pravo odbitka pretporeza sadržanoga u ulaznim računima dobavljača odnosno pravo na odbitak plaćenog PDV-a pri uvozu koji se odnosi na njihovu gospodarsku djelatnost.Javne financije –skripta 2011 • • • • Niže stope PDV-a nisu jamstvo nižih cijena Različite stope PDV-a iskrivljuju sklonosti potrošača Niže stope PDV-a znače i manje prihoda za državni proračun Europska unija teži manjem broju stopa PDV-a Razlika između nulte stope i poreznog izuzeća • Nulta stopa znači da proizvođači i uvoznici pri isporuci proizvoda ne obračunavaju PDV. • To znači da je za poreznog obveznika povoljnija primjena nulte stope negoli porezno oslobođenje. PDV U RH 76 . ali se ne može odbiti pretporez sadržan u ulaznim računima.

opreme. tijela državne vlasti. • Izvoznik za izvozne isporuke dobara i oplemenjivanje dobara. Uvoznik kada uvozi dobra u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom smatra i unos. Porezna osnovica • • Porezna osnovica je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge.. osim poreza na dodanu vrijednost. novoizgrađenih građevina. 4. tijela državne i lokalne samouprave. Na uvoz dobara u tuzemstvo 5. • Izdavatelj računa ako na računu za isporučena dobra i obavljene usluge izdvojeno iskaže PDV iako za to nije ovlašten.00 kn: • nije obveznik PDV-a • nema pravo na iskazivanje poreza na izdanim računima • ne može odbiti porez koji mu zaračunaju ostali poduzetnici • ne podnosi poreznu prijavu On može do kraja tekuće godine zatražiti od porezne uprave da od 1. • Domaći poduzetnik kojem uslugu obavi poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu. roba. • Iznimno. Na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge. a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica. Na usluge što ih domaćem poduzetniku obaviinozemni poduzetnik u tuzemstvu Pretporez • Iznos PDV-a iskazan na računima za isporuke dobara ili usluga koje su drugi poduzetnici obavili poreznom obvezniku. Porez na dodanu vrijednost plaća se: 1. političke stranke.Javne financije –skripta 2011 Tko je porezni obveznik? • • Poduzetnik (fizička ili pravna osoba) koji isporučuje dobra ili obavlja usluge. 2. sindikati i komore ako navedeni obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost. uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge koje nisu naplaćene u skladu s propisima o deviznom i vanjskotgovinskom poslovanju.. Na vlastitu potrošnju 3.siječnja iduće godine bude obveznik PDV-a. • Iznos PDV-a koji je obračunala i naplatila carinarnica pri uvozu • Iznos poreza kojeg je platio domaći poduzetnik kojem je uslugu u inozemstvu obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu Pretporez se može odbiti: • Samo na temelju računa koji sadrže zakonom propisane podatke 76 . prijam i drugi oblici uvoza dobara. Poduzetnik čija godišnja vrijednost oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85. Porezna uprava to utvrđuje rješenjem koje ga obvezuje narednih 5 kalendarskih godina.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu.000. Na isporuku dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom.

s pravom na odbitak poreza obračunanog u njihovim inputima.000 kn • Godišnji obračun – svi Porezna oslobođenja Porezna oslobođenja svrstana su u tri skupine: • oslobođenja u tuzemstvu • oslobođenja pri uvozu i • oslobođenja pri izvozu • Sva su porezna oslobođenja u tuzemstvu bez prava odbitka pretporeza. dok su proizvodi koji se izvoze prema načelu odredišta oslobođeni od plaćanja PDV-a.Javne financije –skripta 2011 • • Na temelju uvozne carinske dokumentacije u kojoj je iskazan PDV obračunan i plaćen pri uvozu Na temelju dokaza o uplati poreza kojeg je platio domaći poduzetnik kojem je uslugu obavio poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu Obračun PDV-a • Mjesečno – poduzetnici s vrijednosti isporuka roba i usluga veće od 300.000 kn • Kvartalno – poduzetnici s manje od 300. 76 .

Rimu. stoljeća kada su u Nizozemskoj posebnim porezom koji se nazivao excijsen oporezivali pivo. sol i alkoholna pića. „POREZI NA GRIJEH“) Ovi porezi po svom nastanku spadaju u vrlo stare poreze. TROŠARINE ILI AKCIZE (pojedinačni porezi na promet. duhan i alkohol) U različitim zemljama primjenjuju se različite trošarine s različitim stopama i na raznovrsne proizvode Trošarine se u pravilu primjenjuju usporedo s primjenom općeg poreza na promet Naplaćuju se i pri uvozu i izvozu. šećer.plaća se u % od vrijednosti proizvoda c) Mješoviti porez Dva osnovna oblika trošarina: a) proizvodne trošarine . Sam naziv akciza potječe iz 16. na Bliskom Istoku.terete proizvođače i uvoznike (najčešće se primjenjuju) b) trošarine u trgovini na malo . Primjer Nizozemske ubrzo slijede Njemačka i Engleska (engleske kolonije) te ostale europske zemlje. Snažnije su se razvile u Saskoj u 15. s time da se cijena izvoznog proizvoda opterećuje iznosom trošarine Tri načina utvrđivanja trošarinske obveze: a) Jedinični porez .plaća se u apsolutnom iznosu po jedinici mjere b) Ad valorem porez (prema vrijednosti) .terete trgovca na malo 76 . • • • • • • Njima se oporezuje jedan ili nekoliko istovrsnih proizvoda Najčešće se nameću na proizvode za kojima je potražnja neelastična Tradicionalne trošarine (na naftu. i 16. Njima se oporezivalo još u antičkoj Grčkoj.Javne financije –skripta 2011 9. stoljeću.

P. mala mogućnost evazije) 2. godine Tako je te godine prvo uvedena trošarina na kavu. duhanske prerađevine.) i ubrajaju se u skupinu neizravnih poreza 76 . mali broj poreznih obveznika. duhan i naftu 2) Strukturna smjernica (Strukturrichtlinie): utvrđuje za svaku kategoriju trošarinskih dobara krug poreznih predmeta koji podliježu oporezivanju 3 ) Smjernica o poreznim stopama (Steuersatzrichtlinie): utvrđuje najniže porezne stope za sve porezne predmete koji podliježu usklađenim trošarinama 4) Uredba u svezi s otpremanjem robe: utvrđuje prateću dokumentaciju za postupak prijevoza trošarinske robe Karakteristike trošarina • Obveza plaćanja trošarina primjenjuje se na točno određeni krug proizvoda • Fiskalna izdašnost • Istodobna primjena općeg P. a sredinom 1994. godine uvedene su i trošarine na još šest proizvoda: naftne derivate. alkohol. satovi.P.(trošarine) • Stabilnost prihoda • Jeftinoća ubiranja • Ugodnost plaćanja • Prevaljivost Razlozi ili ciljevi uvođenja trošarina 1. bezalkoholna pića i automobile Naknadno su trošarine osim na automobile proširene i na ostala motorna vozila. godine uvedena je i trošarina na luksuzne proizvode u koje se ubrajaju nakit.(pdv) i posebnog P. plovila i zrakoplove Krajem 1999..Javne financije –skripta 2011 Usklađivanje trošarina 1) Sustavna smjernica (Systemrichtlinie): postignuto usklađenje samo najvažnijih trošarinatrošarina na alkohol. FISKALNI – primarni razlog njihova uvođenja (da bi povećali javne prihode. oružje. ali velik obujam prodaje. pivo. te krzna Kao posljednja trošarina uvedena je trošarina na PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I PREMIJE KASKO OSIGURANJA CESTOVNIH VOZILA Trošarine u RH po svojoj izdašnosti dolaze odmah iza PDV-a CARINE “Carina je porez na uvoz namijenjen zaštiti domaćeg proizvođača od pohlepe domaćeg potrošača”. NEFISKALNI • uvođenje progresivnosti u porezni sustav • smanjivanje ovisnosti • ublažavanje zagađenja • zahvaćanje gospodarske snage poreznog obveznika • izbjegavanje društveno nepoželjnog ponašanja poreznih obveznika • naknada poreznog obveznika za korist koju ima od potrošnje nekog proizvoda Trošarine u RH • • • • • • U Hrvatskoj su trošarine kao poseban oblik poreza na promet uvedene u sklopu porezne reforme koja je započela 1993. Ambrose Bierce • Carine su jedan od najstarijih poreznih oblika. a plaća se na svu robu koja se uvozi (izvozi.. odjeća i obuća od kože reptila.

Država Uloga/namjena carina . Carinska deklaracija je pismena prijava o robi koja podliježe carinjenju. između ostaloga. one čine jedan od proračunskih prihoda Dok je ostalim porezima temeljna zadaća prikupiti što više prihoda. Carinska dražbina je ukupni iznos svih davanja kojima je opterećena roba pri carinjenju. slobodniji.Druga je zadaća carina fiskalna.Poduzeća . postale svjesne opasnosti koje donosi protekcionizam te je formiran GATT (General Agreement on Tariffs andTrade) čiji je temeljni cilj bio znatno snižavanje carina i drugih prepreka trgovini.Javne financije –skripta 2011 • Uloga carina bila je snažno naglašena do kraja tridesetih godina 20. a podnosi je vlasnik ili treća osoba (špediter). carine imaju primarnu ulogu u vanjskotrgovinskoj politici neke zemlje Terminologija: Carinski sustav je sustav koji se bazira na propisima o carinjenju određene robe na područje određene zemlje. svj. pravedniji i predvidljiviji tijek trgovine • WTO ima 146 zemalja članica (do travnja 2003. kao i ukidanje diskriminacijskog tretmana u međunarodnoj trgovini • Urugvajskom rundom pregovora u sklopu GATT-a osnovan je 1995. Carinski obveznik je fizička ili pravna osoba koja je dužna platiti carinu Podjela carina 1) Prema pravcu kretanja: a) UVOZNA (naplaćuje se pri uvozu) b) IZVOZNA (naplaćuje se pri izvozu) c) TRANZITNA (na robu u tranzitu) 2) Prema cilju uvođenja: a) FINANCIJSKE ili FISKALNE (njima se prikupljaju sredstva u proračun) b) EKONOMSKE ili ZAŠTITNE (njima se štiti domaća proizvodnja) 76 . a iza II. godine WTO (World Trade Organization) kao nasljednik GATT-a • Temeljni cilj WTO-a je što lakši. stoljeća.Potrošači . rata na ovamo ekonomska uloga carina se smanjuje • Na smanjenje carina je utjecalo formiranje brojnih integracija i asocijacija • Nakon Drugog svjetskog rata zemlje su. tj.godine). različite carinske pristojbe (uvozne / izvozne) i carinska ležarina(iznos koji se plaća za robu koja je smještena u carinskom skladištu) Carinska tarifa predstavlja pregled svih roba koja se carini i carinskih stopa. a to su: sama carina. uvozi. Carinsko skladište je skladište gdje vlasnik smješta robu koju će zastupnik preuzeti i prodati. Sastoji se od nekoliko odsjeka. iznosi. Carinski kontigent je popis robe koja se smije na temelju težine ili nekih drugih svojstava uvesti u određeno vrijeme. Carinska roba je roba koja se unosi. što čini 97% svjetske trgovine • Carine su stoljećima služile vladama kako bi utjecale na razvoj pojedinih sektora • Uvođenjem carine na uvezenu robu povećava se cijena te robe. Carinska nomenklatura je dio carinske tarife. izvozi na carinsko područje. Popis robe u carinskoj tarifi prema kakvoći. i to tako da uvezenu robu čine skupljom i time potiču domaću proizvodnju . ali istodobno se snižava količina koja se troši i uvozi te se povećava domaća proizvodnja • Tri aktera su u toj “priči”: .prije svega da štite domaću proizvodnju.

temelj je novog carinskog sustava Republike Hrvatske u koji su ugrađena rješenja sadržana u Europskom carinskom kodeksu i Međunarodnoj konvenciji o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka • Paralelno s primjenom novog Zakona u carinski postupak uvedena je i Jedinstvena carinska deklaracija (JCD) uz mogućnost njezina podnošenja elektronskim putem • Zakon o carinskoj službi mijenjan je samo jedanput • Novi Zakon o carinskoj službi stupio je na snagu 23. Svjetskom carinskom organizacijom. Svjetskom trgovinskom organizacijom i susjednim zemljama. Reforma u vidu racionalizacije i modernizacije carinskog sustava i carinske službe. • Slijedi usklađivanje nomenklature carinske tarife sa Savjetom za carinsku suradnju u Bruxellesu te priprema za pregovore u GATT-u i WTO-u • Donošenjem novog Zakona o carinskoj tarifi. carina je postala jedini oblik zaštite koja se plaća na uvoznu robu. pri čemu su osobito određeni poslovi koji se obavljaju u carinarnicama. jer su tim zakonom ukinute dotadašnje ''druge pristojbe'' kao oblici izvancarinske zaštite • Carinski zakon Republike Hrvatske iz 1991. 76 . mijenjan je devet puta • Novi Carinski zakon u primjeni od 1. jer su posebni porezi (trošarine) u cijelosti prešle u njezinu nadležnost. pa je carinska služba od 1.Javne financije –skripta 2011 c) RETROZIVNE ili REPRESIVNE (odgovor jedne države na uvođenje carine od strane druge države) d) ANTIDAMPINŠKE (uvozne carine koje štite domaće proizvodnju od dampinga) 3) Prema načinu odmjeravanja carinske obveze: a) VRIJEDNOSNE (u postotku od cijene robe) b) SPECIFIČNE (mjernim jedinicima) c) MJEŠOVITE (kombinacijom vrijednosne i specifične) 4) Prema načinu donošenju propisa o carinama: a) AUTONOMNE (država ju može samostalno mijenjati) b) UGOVORNE (vezane su ugovorom dvaju ili više zemalja) 5) Prema visini carinskog opterećenja: a) DIFERENCIJALNE (primjenjuje se najviša stopa) b) PREFERENCIJALNA (primijenjuje se niža stopa od opće) Carine i carinski sustav u RH Hrvatski carinski sustav uređen je trima temljniim zakonima: . radi očekivane suradnje i razvijanja gospodarskih i drugih odnosa sa zemljama Europske unije. • Novi Zakon o carinskoj službi proširio je i sam djelokrug rada carinske službe.ZAKON O CARINSKOJ SLUŽBI • Od 1991. • Tim zakonom uređeni su mnogobrojni poslovi i zadaci Carinske uprave. koji je stupio na snagu 1. srpnja 1996. kolovoza 2001. siječnja 2000.CARINSKI ZAKON .ZAKON O CARINSKOJ TARIFI . godine.

što znači da obveznik plaća pristojbu samo ako je zatražio neku intelektualnu (apstraktnu. a sve više postajati samo jedan od izvora javnih prihoda • Sukladno obvezama preuzetim u okviru pregovora o prijemu Hrvatske u članstvo WTO-a. proširila nadzor i na tuzemnu proizvodnju i promet roba koje podliježu zakonima o posebnim porezima • Hrvatska je postala punopravnom članicom WTO-a 30.Javne financije –skripta 2011 siječnja 2002. Plaćanje pristojba u feudalnoj državi i opseg obveze ovisio je o samoj snazi vladara. Hrvatska se obvezala na postupno smanjenje carinske zaštite te su se tako smanjivali iznosi carina u proračunu • Carine su u Hrvatskoj bile značajan prihod državnog proračuna do kraja 90-tih PRISTOJBE Pristojbe (takse) su kao oblik prikupljanja prihoda države poznate već u robovlasničkim (npr. ostvarivali su značajne prihode prodajom činovničkih ili drugih mjesta. udio prihoda ubranim naplatom priostojbi u ukupnim prihodima države sve se više smanjuje Obilježja pristojbi • pristojbe su protunaknada za uslugu koju država čini obvezniku. odnosno vladar.2000. u Rimu. Pristojbe su se naplaćivale za usluge koje su državni organi činili fizičkim osobama. osim obračuna i naplate posebnih poreza na uvoznu robu. Iznos ubran kao pristojba. Država.11. što znači da obveza plaćanja nije ograničena samo na državljane zemlje koja uvodi tu obvezu • u plaćanju pristojbe prisutan je element prisile. pristojbe za pristup hramovima gdje se prinosila žrtva bogovima. jer je obvezu i visinu plaćanja te obveze utvrdio državni organ Visina pristojbe • Najvažniji problem vezan uz pristojbe jest utvrđivanje njihove visine • Kako je pristojba ekvivalent za rad državnih tijela i drugih ustanova za čije se usluge plaća pristojba. u pravilu je bio prihod onog državnog službenika koji je građaninu izvršio traženu uslugu. Tako se javio i naziv za tu vrstu pristojba: činovnička ili službenička pristojba. što znači da ako su troškovi tijela za čije se usluge naplaćuju pristojbe veći. godine • Pristupanjem WTO-u Hrvatska je pristala na postupno smanjivanje carinske zaštite. pristojbe za upotrebu vode u gospodarske svrhe i sl. njena visina trebala bi biti određena visinom troškova koje državno tijelo ima kada obavlja traženu uslugu. nematerijalnu) uslugu (bilo da je ona slobodno izabrana od obveznika ili mu je nametnuta propisima nadležnog tijela) • neka prava ili činidbe mogu se ostvariti samo nakon što obveznik pokrene propisani postupak i obveza će se naplatiti prisilno • pri plaćanju pristojbe primjenjuje se teritorijalno načelo. građanima. U mnogim su se robovlasničkim državama naplaćivale sudske pristojbe. Ateni i drugim) antičkim kao i u feudalnim državama. a visina naknade za to mjesto utvrđivala se ovisno o očekivanoj koristi koju je pojedino mjesto (položaj) imalo za osobu koja je od države (vladara) to mjesto kupila • • Danas je pristojbena obveza povezana sa razvojem državne uprave Povećanjem kruga poreznih obveznika. novčani iznos koji treba platiti treba biti veći 76 . broja poreznih oblika i poreznog tereta. čime će one gubiti karakter vanjskotrgovinskog instrumenta.

sudske..naplaćuju se pred sudovima po sudskim tarifama Javnobilježničke pristojbe – kada nam usluge obavi javni bilježnik i naplati po javnobilježničkim tarifama b) Pristojbe u širem smislu: . obveznik ne dobiva nikakvu protunaknadu Vrste pristojbi 1. 2. funkcija unapređenja stanovanja • Njihova naplata utvrđena je podzakonskim aktima poput naredbi. novčane kazne.boravišna pristojba – plaćaju je građani pri korištenju usluge noćenja izvan svog prebivališta NEPOREZNI PRIHODI • Registrom su obuhvaćena 245 neporezna prihoda • Ovi prihodi uključuju sudske i administrativne pristojbe.Upravne . ne samo stvarni troškovi koje državno tijelo ima pri izvršavanju te usluge. naknade. nego i više od toga.plaćaju se tijelima drž.. konzularne. šuma.. Prema tijelima koja obavljaju radnje za koje je propisana obveza plaćanja pristojbe: upravne pristojbe. prometa i komunikacija. Prema vremenu plaćanja: pristojbe koje se plaćaju unaprijed i unatrag 3. urbanističkog planiranja. Prema načinu plaćanja: direktno i indirektno plaćanje pristojbi 4. carinske. pristojbe.uprave radi izdavanja domovnice. odluka. članarine • Neporezni prihodi regulirani su posebnim propisima vezanim uz pojedine administrativne poslove i ekonomske funkcije u području voda.rodnog lista. stručne ispite. Sudske . upravnim aktima kao što su rješenja te općim aktima poput statuta ili samim cjenicima (tarifama) 76 .Javne financije –skripta 2011 • • Međutim u praksi. katastarske. Prema namjeni trošenja: destinirane i nedestinirane pristojbe Pristojbe u RH U Hrvatskoj pristojbeni sustav poznaje sljedeće pristojbe: a) Pristojbe u užem smislu: . pravilnika. to funkcionira malo drugačije Ako je visina pristojbe takva da su u njoj sadržani.građevinske.. onda taj višak ima karakter poreza i za taj uvećani iznos pristojbe koji plaća.

iznenadni događaji (rat).ispod one točke gdje je MC=MB) • promjene proračunskog postupka .socijalna skrb. širenje programa socijalne skrbi.teško je kontrolirati državnu potrošnju 1. potpore. primici ne smiju biti veći od rasta BDP-a.mirovine.Javne financije –skripta 2011 10. javni sektor mora rasti kako bi apsorbirao prekomjernu privatnu potrošnju. Veliki je dio zadan od ranije odlukama prethodnih vlada . institucionalni i ideološki.opasno.. promjene u tehnici sastavljanja proračuna. otplata duga. mogli bi previše smanjit proračun . porast broja stanovnika. Povećanje državne potrošnje može se pojasnit raznim uzrocima: želja građana za većom državom. Politički sustav ima ugrađene defekte Mogućnosti smanjenja javnih rashoda: • konkurencija privatnog sektora • promjene pobuda birokrata .Saboru se npr.. 2. porast broja stanovnika. Peacock. a obvezna su ih ostvariti na temelju Ustava. sistemski. povećanje gustoće naseljenosti.. PRIVIDNI – inflacija.npr. Prema Timm-u uzroci se nalaze u vremenskim pomacima – prirodni. određene skupine koje koriste državnu potrošnju za preraspodjelu dohotka u svoju korist. JAVNI RASHODI JAVNI RASHODI su u širem smislu riječi svi izdaci države Javni rashodi su izdaci države i njezinih javnopravnih tijela što ih ona moraju učiniti kako bi ostvarila zadatke i mjere iz svoje nadležnosti. Wiseman kao uzroke rasta javnih rashoda navode vanjske šokove. izdaci = primici. zdravstveno. porast plaće ako smanje potrošnju . STVARNI – širenje funkcija države. • • • • Kontrola rasta državne potrošnje . 76 . proces urbanizacije.npr. • ustavna ograničenja .Jeze-u postoje PRIVIDNI(apsolutni) i STVARNI(relativni) uzroci rasta javnih rashoda. Wagner kao uzroke navodi: podjela rada. zakona i ostalih pravnih propisa Uzroci rasta javnih rashoda • Po G. nametne skup stalnih ciljeva za smanjenje proračuna i/ili deficita u određenom razdoblju..

c) financijski – služe za otplatu javnih zajmova 3. poboljša taj odnos.Pitanje racionalizacije javne potrošnje posljedica je ekspanzije javnih rashoda i ukupne javne potrošnje. naknada za rodilje.kompenz. ODGODIVI(popravak zgrade. • VANJSKU PRODUKTIVNOST – definira se kao ukupna korist koja se može brojčano izraziti.možemo je mjeriti trima pokazateljima: 1. mirovina. RASHODI CENTRALNIH I RASHODI LOKALNIH TIJELA 5. a s druge strane su ograničene materijalne mogućnosti taj se problem sve više aktualizira. invalidnine.plaće) 4. Princip štednje (zagovara štednju prilikom trošenja sredstava. povećava se ako neka izmjena u trošenju javnih prihoda. autoceste) I NEODGODIVI(mirovine.regresi. Udjelom javnih rashoda u BDP-u (R=G/Y) 2. NOVČANI I NATURALNI Principi/načela javnih rashoda 1. INVESTICIJSKI . OSOBNI I MATERIJALNI 6.minimalne troškove i optimalan rezultat) 3. Zbog toga je povećanje učinkovitosti imperativ koji predstavlja mjerilo opravdanosti i djelotvornosti sustava javnih rashoda. kao i ona koja se ne može kvantificirati. a koju imaju korisnici javni rashoda kao i društvo u cjelini. 76 . Princip hitnosti i proporcionalnosti (ako se ne može odlučiti imeđu više hitnih rashoda tada smanjujemo troškove za sve u jednakom %) 4.ne utječu na rast BDP–a: a) socijalni . dječji doplatak. Koeficijentom elastičnosti javnih rashoda (E=ΔG/G * Y/ΔY) 3. pomoć. Princip podudarnosti prihoda i rashoda (pojedini se rashodi trebaju rasporediti prema iznosu i točno određenom vremenu i kao takvi se trebaju podudarati s prihodima) Efikasnost/učinkovitost javnih rashoda kako se izdvaja velika masa za financiranje javnih rashoda. odnosno dohotka. REDOVNI I IZVANREDNI 2. Princip javnog interesa (a ne pojedinačnog) 2.Javne financije –skripta 2011 Dinamika rasta javnih rashoda . Racionalizacija javnih rashoda . u iznimnim slučajevima iz imovine) 5. b) ekonomski-njima država utječe na gospodarsko stanje.soc. subvencije. U raspravama o efikasnosti javnih rashoda razlikujemo: • UNUTARNJU EFIKASNOST – podrazumijeva se odnos između koristi od uloženih sredstava i veličine uloženih sredstava. Princip izvora sredstava (rashodi se podmiruju iz BDP-a.rashodi koji utječu na rast BDP-a i TRANSFERNI . Graničnom sklonošću javnoj potrošnji (g=ΔG/ΔY) Podjela javnih rashoda: 1. .

izmjeriti i novčano izraziti 4. Monetarno utvrđivanje troškova i koristi 2. te klasifikaciju ustanova koje ih obavljaju. U primjeni CBA kod nesavršenih tržišta (u nerazvijenim zemljama) treba koristiti ispravljene tržišne cijene 5. nego su predmet političkog procesa odlučivanja.Javne financije –skripta 2011 - Racionalizacija znači utvrđivanje normativa. problem: Odabir diskontne stope 3. a koje se ne može jednostavno novčano izraziti • CBA je zapravo skup tehnika koje služe za ispitivanje i procjenu prihvatljivosti određenog investicijskog projekta u javnom sektoru. Metode za ocjenu efikasnosti javne potrošnje 1. KORAK: Diskontiranje troškova i koristi 5. KORAK: Definiranje ciljeva projekata 2. Projekt je potencijalno vrijedan ako umanjena vrijednost koristi premašuje troškove. standarada i postupaka. KORAK: Utvrđivanje troškova i koristi projekata 3. Metode izbora (CBA i CEA) 2. Metode planiranja i programiranja(statističko-matematički i ekonometrijski modeli) COST – BENEFIT ANALIZA • Ishodište za ovu metodu kao i za cost effectiveness analizu jesu društveni troškovi i društvene koristi • Troškovima je izražen novčani gubitak a pod koristima se smatraju dobitak (ili gubitak) neke vrijednosti značajne za društvo kao cjelinu. bez obzira tko ih uživa (dobiva) 2. Kao troškove treba uzeti u obzir i izgubljene koristi. problem: Neusklađenost ciljeva pojedinih alternativnih projekata 76 . KORAK: Odabir diskontne stope 4. CBA je pogodna kod projekata koji donose višestruke učinke koje uživa širi krug korisnika 6. CBA treba doprinijeti optimalnoj alokaciji ograničenih resursa Postupak/procedura CBA . Metode optimalizacije ( linearno programiranje. uvažavajući pritom da: se takve odluke NE donose putem tržišta. operacijska istraživanja) 3. Kod CBA treba uzeti u obzir sve koristi i troškove. Provodi se ugovaranjem državne/javne nabave te procesom privatizacije javnih usluga. a kao koristi i smanjenje troškova 3. KORAK: Odabir projekta Problemi cost benefit analize 1. Sve koristi i troškove treba utvrditi. te da se obuhvaćaju i učinci koje tržište zanemaruje se ocjenivanje provodi sa stajališta javnih financija (prihoda/rashoda) Načela CBA 1. • CBA je instrument za ocjenjivanje projekata i donošenje odluke na razini cjelokupnog gospodarstva. problem: Spremnost za plaćanje tj.5 koraka cost-benefit analize 1.

sigurnost) 8. već odabrati optimalan put ostvarivanja jednog ili više ciljeva Postupak CEA: 1) Utvrđivanje cilja ili skupine ciljeva 2) Razmatranje izvora rješenja ostvarivanja 3) Specifikacija resursa za ostvarivanje svake od alternativa 4) Utvrđivanje mjerila za definiranje najpovoljnijeg rješenja Nedostaci/slabosti CEA 7. nije moguće utvrditi operacijske ciljeve u nekim oblastima ljudske djelatnosti (zdravstvo. godine u SAD-u Ovaj sustav osigurava kontinuirani proces analize i ocjene opravdanosti. opdnosno ne želi snižavati troškove projekta. olakšati i osigurati donošenje odgovarajuće olduke Ipak. primjenom ovog sustava ne može se odgovoriti na svako pitanje koje se može postaviti pri zadovoljavanju javnih potreba Uspješna primjena PPBS-a: a) pruža potpune informacije b) omogućuje analizu i kritičku ocjenu poduzetih mjera c) dovodi do povećane odgovornosti subjekata koji utvrđuju političko zadovoljenje javnih potreba d) osigurava odluke koje će pridonijeti unutarnjoj i vanjskoj produktivnosti javnih rashoda 76 . PPBS(Program-Planning-Budgeting-Sistem) ili PPB SUSTAV • • • • PPB sustav počeo se primjenjivati početkom 1960. a ujedno traži najefikasniji način ostvarivanja određenih projekata • Ova metoda pomaže pri izboru opcija (alternativa). ali ne može odgovoriti na pitanje njihova izbora i realizacije • Kaže se da je ova metoda manje zahtjevna od CBA. prioriteta i efikasnosti trošenja sredstava za zadovoljavanje određenih javnih potreba. jer ne zahtjeva mjerenje očekivanih društvenih koristi u monetarnom izrazu • CEA nastoji utvrditi alternativni program koji uz najmanje troškove osigurava ostvarenje unaprijed utvrđenog cilja ili niza komplementarnih ciljeva. fondova ili nekih drugih instrumenata Podaci dobiveni primjenom PPBS trbali bi omogućiti. rezultati analize se ne mogu koristiti u nastojanju da se poveća efikasnost trošenja javnih rashoda-posebice onih neproizvodnih COST – EFFECTIVENESS ANALIZA • Usko je povezana s CB analizom • Koristi se u slučajevima kada je teško odrediti monetarne vrijednosti realiziranih rezultata nekog projekta • Ova analiza razmatra pitanje troškova. tj. bilo iz proračuna. zaštita okoliša. teško je donijeti zaključak kada treba ostvariti višeslojne ciljeve 9. kako postići postavljeni cilj uz najmanje troškove.Javne financije –skripta 2011 - Ne daje zadovoljavajući odgovor o prioritetu projekta. nije moguća pojava “trade off-a” između razina ciljeva i dr.

Ekonomski proračun – sagledava ukupnost uloge javne potrošnje u okviru nacionalnih računa(SNA) Zlatno pravilo proračuna 76 . odnosno koliko će novca i na koji način prikupiti u jednoj godini. Konsolidirani gotovinski proračun – prikazuje ukupnu javnu potrošnju. prikazuje najvažnije ciljeve države u fiskalnoj godini 2. rashode. služi ocjeni i analizi likvidnosnih učinaka javne potrošnje 3. raspodjelu dohotka. potrošnju. odnosno koliko će novca potrošiti u toj godini i za koje namjene • Proračun služi kao instrument ekonomske politike kojim se utječe na ekonomsko stanje zemlje (ekonomski rast. Preraspodjela bogatstva (dohotka) 3. u funkciji je kontrole prikupljanja i trošenja proračunskog novca 2. služi kao instrument kojim država utječe na ekonomsko stanje zemlje 3. zaposlenost. te 2. štednju. inflaciju.Javne financije –skripta 2011 e) pridonosi optimalnom zadovoljavanju društvenih potreba i kvalitetnijem radu korisnika javnih prihoda PRORAČUN ''Način da se o novcu počnete brineti prije nego što ga potrošite'' • Osnovni instrument financiranja javnih rashoda 1) Brojčano uspoređenje javnih rashoda i prihoda 2) Brojčano izražen program državnih aktivnosti i mjera za njihovo izvršenje 3) Orijentacija zabuduće razdoblje i ima plansko značenje 4) Rashodi i prihodi u proračunu sustavno su prikazani Što prikazuje i čemu služi proračun? • Država proračunom planira: 1.) Proračunom se provode 3 cilja ekonomske politike: 1. prihode. Administrativni proračun – pokazuje kako su razvrstani i iskazani javni prihodi i javni rashodi. Stabilizacijski cilj (teži punoj zaposlenosti uz malu inflaciju) 3 glavne funkcije proračuna 1. služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava • Svaki proračun mora biti dovoljno velik s obzirom na društveni proizvod kako bi mogao utjecati na ekonomska kretanja • Mora postojati mogućnost stvaranja proračunskih deficita ili suficita kojima bi se moglo djelovati na ciklička kretanja u gospodarstvu • Fiskalna i monetarna politika trebaju biti koordinirane kako bi zajednički usmjeravale gospodarstvo u određenom pravcu Tri koncepta proračuna 1. itd. Alokacija ili dodjela javnih dobara građanima 2.

vremenska – izvršenje prema utvrđenom vremenu. b) Načelo potpunosti – moraju biti iskazani svi javni prihodi i javni rashodi u punim iznosima – bruto proračun. u kojoj se prikupljaju planirani novci (prihodi) u proračun i troši za proračunom planirane namjene za tu godinu. a isto tako javni prihodi i javni rashodi se prebijaju pa prikazujemo samo salda – neto proračun. kvalitativna – izvršenje u svrhu koje je donesen. direktne procjene – posebno svake godine prema korisnicima i njihovim zahtjevima. U trećoj se fazi obavlja i kontrola naplate i korištenja proračunskih sredstava KLASIČNA(tradicionalna) NAČELA PRORAČUNA 1. Osnovna proračunska načela 76 . c) Načelo specijalizacije proračuna – 3 vrste specijalizacije: kvantitativna – izvršenje proračuna mora biti u iznosima u kojima je donesen. e) Načelo ravnoteže proračuna – kada se rashodi financiraju neovisno iz kojih se izvora i instrumenata prikupljaju prihodi govorimo o formalnoj ravnoteži. majoracije – ukoliko se utvrde promjene BDP-a. c) Načelo preglednosti/jasnoće – prihodi se prikazuju prema izvorima. 2. d) Načelo javnosti proračuna – mora se izglasati i donijeti u obliku zakona. a kada se rashodi financiraju iz redovnih prihoda govorimo o materijalnoj ravnoteži.Formalno statična: a) Načelo jedinstva – svi prihodi jedne teritorijalne jedinice moraju biti prikazani u jednom jedinstvenom proračunu. 3 su metode: automatska – slijedeće se godine donosi proračun na temelju prethodne.Javne financije –skripta 2011 – Prihodi poslovanj a = rashodi poslovanja – Zaduživanje samo za financiranja kapitalnih projekata Proračunski proces • Proračun je rezultat proračunskog procesa • Proračunski proces označava cijeli splet odnosa između glavnih sudionika proračunskog procesa na temelju kojega se u Saboru raspravlja i usvaja proračun • “Život” proračuna (proračunski proces) traje ukupno 3 godine • Prva je faza priprema i izrada proračuna u kojoj se planiraju prihodi i izdaci proračuna (ta faza traje oko devet mjeseci) • Druga je faza rasprava i donošenje o proračunu u Saboru • Treća je faza izvršenje proračuna. proračun ćemo povećati ili smanjiti.Materijalno-dinamična: a) Načelo točnosti – da rashodi i prihodi budu stvarno prikupljeni i potrošeni. dakle mora biti javan. te objaviti u NN. f) Načelo periodičnosti proračuna – Sabor treba redovito zasjedati i pratiti izvršenje proračuna(u načelu 2X godišnje) SUVREMENA NAČELA PRORAČUNA 1. a ne proizvoljno i improvizirano izvršavanje proračuna. a rashodi prema namjeni. b) Načelo prethodnog odobrenja proračuna – osigurati smišljeno. korisnicima.

nameće se potreba uporabe različitih oblika postupaka za pojedina područja c) Načelo integrativnog proračunskog menađmenta .traži se da zakonodavna i izvršna vlast putem okomitog informirabnja dođu do potrebnih informacija b) Načelo pluralizma metoda . Načela nadležnosti a) Načelo dostatne operativnosti . domovi zdravlja itd. ali prema tome ima i veća prava kod sastavljanja. mirovinski.proračunske pozicije ne bi trebale biti preusko shvaćene kako bi se omogućila fleksibilnost i ekonomičnost mjera uprave c) Načelo promjenjivih rokova .sastavljanje proračuna izvršne vlasti trebalo bi tći usporedo s prijedlozima programa vlade b) Načelo odgovornosti izvršne vlasti .pravo koje dano nekome kao obveza koju trba izvršiti b) Načelo autonomnog odlučivanja . državne agencije i poduzeća financirana iz drž. jer je to ponekad neefikasno 3.vlada snosi punu odgovornost pri izvršenju proračuna.) • Proračunski fondovi (za razvoj i zapošljavanje. ministarstva. Proračuna) • Vlada(kao izvršna vlast) • Sabor(kao zakonodavna vlast) i predsjednik RH • Narod Tko je proračunski korisnik? • Državna i tijela lokalnih jedinica (ministarstva.pošto su djelovnja države raznolika. vrtići.Postupovna načela a) Načelo vertikalnog informiranja .želi se odstupiti od načela jednogodišnjosti. regionalni razvoj. lokalna administracija) • Ustanove (škole.Javne financije –skripta 2011 a) Načelo proračuna izvršne vlasti .princip modernog budžetiranja i pretpostavka postojanja posebnih ogranizacijskih jedinica za donošenje odluka. zdravstveni…) • Mjesna samouprava • Sve javne institucije čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni troškovi financiraju iz proračuna (državnog ili lokalnog) Kako se izrađuje i donosi proračun? 1) Najčešće Ministarstvo financija poziva korisnike proračunskih sredstava da mu dostave podatke o sredstvima koja će im biti potrebna u narednoj godini kako bi ostvarili zadatke iz svoje nadležnosti 2) Korisnici izrađuju prijedloge svog proračuna i šalju ga ministarstvu natrag 76 . donošenja i izvršenja proračuna 2. sastavljanje proračuna I izvršenja proračuna Glavni sudionici u proračunskom procesu: • Ministarstvo financija i ostali korisnici državnog proračuna (sve institucije. agencije.

Javne financije –skripta 2011 3) Na osnovi svih izrađenih prijedloga MF izrađuje proračunu i sastavlja nacrt proračuna kojeg dostavlja Vladi 4) Kad Vlada razmotri nacrt proračuna. pristupa se glasanju o proračunu 6) Proračun se donosi u obliku zakona i kao takav se potom objavljuje u službenom glasilu zemlje 7) Sastoji se od općeg i posebnog dijela Proces planiranja državnog proračuna Republike Hrvatske Izvršenje državnog proračuna • Izvršiti proračun znači prikupiti one prihode koji su u proračunu planirani i utrošiti ih za one svrhe i u onom iznosu kako je proračunom utvrđeno • Dok su modaliteti prikupljanja prihoda po pravilu utvrđena posebnim propisima. Parlamentu) • Odgovarajući odbori predstavničkog tijela analiziraju i kritički ocjenjuju proračunske stavke. te nakon provedene rasprave prijedlog proračuna se šalje se na razmatranje na zasjedanje predstavničkog tijela 5) Nakon saslušanih izvještaja i provedene rasprave o budućoj politici Vlade u sljedećoj godini i eventualnih izmjena i primjena u prijedlogu dostavljenog proračuna. izrađuje se prijedlog proračuna koji se upućuje predstaničkom tijelu (Saboru. svrha njihova trošenja određena je proračunom 76 .

način izrade. valja zbrojiti sve tri vrste proračuna i prikazati kao jedan – proračun opće države 76 . proračuna lokalnih jedinica te proračuna izvanproračunskih fondova • Sve tri razine proračuna (državni proračun. proračuni lokalnih jedinica i proračuni izvanproračunskih fondova) imaju svoje prihode i rashode • Da bi se saznalo kolika je ukupna javna (državna) potrošnja.Javne financije –skripta 2011 • Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih prihoda i kako bi se što uspješnije ostvarili zadaci i mjere utvrđene proračunom propisan je relativno složen postupak trošenja proračunskih prihoda Kontrola državnog proračuna • Da bi se spriječile razne nepravilnosti zlouporabe u raspolaganju proračunskim Sredstvima. ali može omogućiti kažnjavanje krivca. donošenja i izvršavanja državnog proračuna. te kako bi se osiguralo da se ta sredstva troše za one svrhe za koje su namijenjena i u iznosima koji su za to proračunom bili predviđeni. PREMA DJELIMA: a) upravna – više tijelo kontrolira niže b) računsko-sudska – obavljuju je tijela nezavisna i odvojena od uprave c) politička – obavlja je predstavničko tijelo PREMA SADRŽAJU: a) kontrola zakonitosti – nadležno tijelo utvrđuje dali je raspolaganje proračunskim sredstvima po pravnim propisima b) kontrola svrsishodnosti – inzistira se na štedljivosti javnih rashoda PRORAČUN U RH • U Republici Hrvatskoj se Zakonom o proračunu (NN 96/03*-87/08) određuje planiranje. PREMA VREMENU: a) prethodana ili ex ante – kontrola koja prethodi izvršenju proračuna b) naknadana ili ex post – kontrola koja ne može spriječiti nezakonito raspolaganje sredstvima.

zatim konsolidirati (poništiti) transfere novca Isplaćenoga iz državnog proračuna izvanproračunskim fondovima Konsolidirani proračun opće države • Za dobivanje potpune slike treba konsolidirati proračun središnje države s proračunom lokalnih jedinica 76 . te isto napraviti za sve ostale fondove) 2. konsolidaciju unutar izvanproračunskih fondova. primitaka i izdataka dvaju dijelova: državnog proračuna i proračuna izvanproračunskih fondova • Pri konsolidaciji se eliminiraju (izostavljaju) međusobne transakcije novca (prebacivanje novca) iz jednog dijela državnog proračuna u drugi dio (izvanproračunske fondove) • Sve se to radi kako bi se saznalo koliko je novca ukupno stiglo u ta dva dijela proračuna te koliko je iz njih isplaćeno. prikuplja i troši novac pomoću tri različita proračuna.Javne financije –skripta 2011 • Sve tri vrste proračuna prolaze višemanje jednake procedure pripreme. Konsolidirani proračun središnje države • Konsolidirani proračun središnje države nije ništa drugo nego zbroj prihoda. onoga novca što ga je Hrvatski fond za zdravstveno osiguranje isplatio Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i obrnuto. odnosno obaviti: 1. transfera. donošenja i izvršenja • Država. • Da bi se došlo do konsolidirane središnje države valja proći dva koraka. dakle. uobičajeno je da proračuni izvanproračunskih fondova i proračuni lokalnih jedinica jedan dio prihoda dobivaju iz državnog proračuna u obliku tzv. odnosno iz tri dijela istog “novčanika” • Međutim. što podrazumijeva poništavanje – izostavljanje transakcija (transfera) između pojedinih fondova (npr.

izvršenje proračuna. kod Svjetske banke. onoga novca što ga je Hrvatski fond za zdravstveno osiguranje isplatio Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i obrnuto. zatim konsolidirati (poništiti) transfere novca Isplaćenoga iz državnog proračuna izvanproračunskim fondovima 3. odnosno sredstava poreznih obveznika i fiskalne discipline • Temeljne funkcije Državne riznice u Republici Hrvatskoj jesu: priprema proračuna. izvještavanje. te isto napraviti za sve ostale fondove) 2. Europske banke za obnovu i razvoj i sl.Javne financije –skripta 2011 • Na taj se način izostavljaju sve transakcije između svih proračuna i dobiva se (konsolidirani) proračun opće države • Do konsolidiranog proračuna opće države dolazi se u četiri koraka: 1. financijsko planiranje. konsolidaciju unutar izvanproračunskih fondova. proračunsko računovodstvo i upravljanje javnim dugom • Državna riznica ustrojena je kao upravna organizacija unutar Ministarstva financija i predstavlja sustav upravljanja javnim novcem kojemu je cilj racionalizacija u upravljanju javnim novcem • Sve financijske transakcije proračunskih korisnika obavljaju se preko sustava državne riznice. odnosno preko jedinstvenog računa riznice.novac koji je država dobila zaduživanjem (npr. upravljanje gotovinom. koji se nalazi u depozitu HNB – a 76 . konsolidacija plaćanja između proračuna središnje države i proračuna lokalnih jedinica čime se dobiva konsolidirani proračun opće države Račun financiranja • Primici financiranja . ali i na potrebu povećanja pojedinih izdataka • Uglavnom su vezani za promjene razine gospodarske aktivnosti koje izravno utječu na redovito pritjecanje prihoda u državni proračun DRŽAVNA RIZNICA • Riznica može biti definirana kao skup funkcija usmjerenih uspješnom upravljanju javnom potrošnjom putem: efikasnog i efektivnog korištenja javnog novca.) • Otplate . što podrazumijeva poništavanje – izostavljanje transakcija (transfera) između pojedinih fondova (npr. upravljanje bankovnim računima države. upravljanje prihodima.novac kojim država otplaćuje dospjele domaće i inozemne dugove (glavnicu i kamate) • Stanje viška (suficita) .korištenje viška nije izravno prikazano u računu financiranja Rebalans proračuna • Rebalans proračuna obuhvaća izmjenu proračunskih iznosa odnosno njihovo smanjenje/ povećanje u odnosu prema planu proračuna donesenom na početku kalendarske godine • Razlozi rebalansa proračuna često se odnose na nerealnost procjene pojedinih proračunskih prihoda. konsolidacija plaćanja između lokalnih jedinica i njihovih proračunskih korisnika (županija i općina/gradova) – tako se dobiva konsolidirani proračuna lokalnih jedinica(proračun lokalne države) 4.

dobiva informacije o stvarnim rashodima korisnika proračuna. osigurava informacije o unutarnjem i inozemnom zaduživanju države.rashodi države veći od prihoda u određenom vremenskom razdoblju • Ukupni deficit – deficiti države u širem smislu (državnog proračuna. PRORAČUNSKI DEFICIT ili (državna) negativna štednja • Svaki dohodak. proračun iskazuje deficit koji se mora financirati i to najčešće pozajmljivanjem • Iznos deficita povećava dug i samo ga suficit može smanjiti • Od iznnimne je važnosti u kojem se dijelu proračuna javlja proračunski deficit? • Proračunski deficit se može pojaviti na tekućem ili kapitalnom dijelu proračuna Proračunski deficiti • Deficit/manjak . Upravom za izvršenje državnog proračuna – Prati izvršenje državnog proračuna. najčešće godini dana • Proračunski deficit je tijek • Država povećava javni dug kada njezin proračun bilježi deficite. tvrtki ili državi. a pri tom se misli na "deficit" • Razlika između ta dva pojma može se jednostavno objasniti: Ako su DR veći od DP. C>Y = negativna štednja= deficit ili gubitak • Ukoliko imamo negativnu štednju mi zapravo imamo dug koji ćemo morati podmiriti u narednom razdoblju • Kumulativ deficita zapravo je dug koji dužnik ima prema vjerovnicima • Proračunski deficit predstavlja višak državnih rashoda nad državnim prihodima u određenom razdoblju. priprema statističkih podataka na temelju kojih se donose odluke.Javne financije –skripta 2011 • Od 1. se dijeli na potrošnju i štednju • Međutim. Upravavom za upravljanje gotovinom i javnim dugom – osigurava dobivanje podataka o stanju dnevne likvidnosti i potrebe za gotovinom. te stanju gotovine. bez obzira da li se radi o obitelji.siječna 2007. Ukinuti su svi računi koje su proračunski korisnici imali u raznim bankama • Za obavljanje tih poslova povezana je s 3 uprave Ministarstva financija: 1. dnevno osigurava podatke za upravljanje gotovinom i javnim dugom. Upravom za državno računovodstvo – određuje državne računovodstvene standarde. 3. ukoliko se troši više od raspoloživog dohotka tj. izvanproračunskih fondova i lokalnih jedinica) • Gotovinski – transakcija se evidentira u trenutku izvršenja plaćanja • Obračunski – transakcija se definira u trenutku nastanka obveze (ispostavljanja fakture) • Modificirani obračunski deficit 76 . prutjecanju prihoda. te obavlja poslove kontrole radi zakonitosti proračuna • Smisao tih uprava je da država u svakom trenutku zna kojim sredstvima raspolaže zahvaljujući jedinstvenom računu kod HNB – a. 2. dok proračunski suficit smanjuje javni dug • Često se upotrebljava riječ "dug".

ali dovodi do odljeva kapitala iz zemlje. autonomna kretanja pojedinih stavki proračuna. manje proinflatorno i nema odljeva kapitala iz zemlje.ne dovodi do istiskivanja privatnih investicija. 2. 2.ovaj je oblik najnepovoljniji jer rasplamsava inflaciju. oni nisu sinonimi 76 . mora posegnuti za sredstvima svojih stanovnika • Ona to čini na taj način da izdaje državne obveznice.razvoj domaćeg financijskog tržišta i manja izloženost vanjskim rizicima. Zaduženjem na domaćem tržištu. utjecaj različitih izvora financiranja na gospodarstvo. • MMF Učinak istiskivanja (crowding out efect) • Definira se kao smanjivanje privatnih investicija koje nastaje kao posljedica postojanja deficita državnog proračuna • Učinak istiskivanja proizlazi iz povećanja kamatnih stopa do kojeg dovodi postojanje proračunskog deficita • Istiskivanje privatnih investicija proračunskim deficitom obično se objašnjava kretanjima na financijskim tržištima u uvjetima kada se država odluči na deficitarno trošenje • Kada država troši više nego što ubire porezima.Javne financije –skripta 2011 Mjerenje proračunskog deficita 1. ALTERNATIVNE MJERE DEFICITA: a) PRIMARNI DEFICIT – od klasičnog mjerenja deficita se oduzimaju svi izdaci za kamate b) OPERATIVNI DEFICIT – proračunski deficit korigiran za inflaciju c) STRUKTURNI DEFICIT – iskazivanje deficita nakon provedenih strukturnih promjena d) DEFICITI NA KAPITALNOM RAČUNU – iskazuje se samo trošak amortizacije po godinama e) OSTALE MJERE DEFICITA Financiranje proračunskog deficita • Prodaja imovine (npr. KONVENCIONALNA MJERA DEFICITA – izračunava se najčešće u razdoblju od godine dana kao ostvarena razlika između prihoda i rashoda. Nedostatak mu je što dovodi do istiskivanja privatnih investicija. povećava vanjski dug i u slučajevima prezaduženosti dovodi do problema njegova servisiranja. sadrži valutni rizik. prihodi od privatizacije) • Zaduživanje (kratkoročno i dugoročno) • Proračunski deficit može se financirati iz 3 izvora: 1. privatni investitor kupujući državne obveznice odustaje od kupnje dionica privatnih izadavatelja koji će na taj način ostati bez sredstva za investiranje u svoja društva. te tako napr. Zaduženjem kod središnje banke. Zaduženjem u inozemstvu. Nedostaci: različit utjecaj prihoda i rashoda na potrošnju. 3. JAVNI DUG • U praksi se često javni zajam poistovjećuje s javnim dugom • No. JAVNI ZAJAM vs.

odnosno stanje zaduženosti države u jednom trenutku • Kada se deficitu državnog proračuna dodaju deficiti proračuna lokalnih jedinica. te izvanproračunskih fondova koji imaju deficite (manjak novca).Javne financije –skripta 2011 • Javni zajam je ugovor kojim zajmodavac predaje državi-zajmoprimcu određenu količinu zamjenjivih i potrošnih stvari uz obvezu zajmoprimca da nakon isteka određenog vremena vrati istu svotu novca. odnosno istu količinu stvari koje je primio u trenutku zaključivanja ugovora • Javni dug je pojam koji u sebi uključuje javni zajam Prednosti javnih zajmova: a) Vlada je spremnija štititi sadašnje obveznike u odnosu na buduće b) Javni zajmovi koji služe za dugoročne investicije od kojih imaju koristi i sadašnji i budući korisnici – korisni su i prijekopotrebni c) Javnim zajmovima trebalo bi financirati izvanredne i nepredvidive rashode koji se nebi mogli podmiriti dodatnim oporezivanjem d) Često se javlja umjesto uvođenja novog poreza ili povećanog poreznog oporezivanja Nedostaci javnih zajmova: a) Povećavaju teret poreznog obveznika jer se ta sredstva trebaju vratiti b) Potiču rast javnih rashoda c) Unutarnji javni zajam državi izvlači novčana sredstva iz ruku gospodarskih subjekata d) Nesocijalna mjera jer se teret za zadovoljenje točno određenih potreba prebacuje na najširi krug poreznih obveznika Što je javni dug? • Javni dug su akumulirane obveze države odnosno zbroj svih potraživanja koja prema javnom sektoru imaju njegovi vjerovnici u određenom trenutku. Javni dug zapravo predstavlja kumulativ proračunskih deficita. Javni dug • Državni dug – izravne obveze države 76 . državnim jamstvima i zajmovima objavljuju se u “Narodnim novinama” a) UNUTARNJI je javni dug države kojeg posjeduju domaći vjerovnici. • Izravni javni dug – ugovorene obveze države prema vjerovnicima • Potencijalni javni dug – dio duga čije dospijeće nije sigurno • Javni dug je fond. dobije se ukupnu zaduženost države prema domaćim ili inozemnim vjerovnicima u određenom trenutku • Zakonom o izvršenju državnog proračuna za svaku se godinu utvrđuje gornji iznos zaduživanja i ukupni iznos jamstava • Tu odluku donosi Sabor na prijedlog Vlade • Ministarstvo financija vodi popis dugova. izdanih jamstava i zajmova • Odluke o državnom dugu. raste trgovinski deficit) Državni vs. (dovodi do preraspodjele kupovne moći od poreznih obveznika kreditorima džavnog duga) b) VANJSKI javni dug nastaje zaduženjem države u inozemstvu (njegovim otplaćivanjem sredstva izlaze iz zemlje.

umirovljenici. izboru ročne strukture javnog duga koja minimizira troškove zaduženja i sl. Debt office) • MF u suradnji sa središnjom bankom Granice zaduženja države (kriteriji ugovora iz Maastrichta) • Zaduženje država se iz godine u godinu povećava • Kriteriji mogu biti: zaduženje po stanovniku. plaća i dohodka • destabilizira domaće gospodarstvo mogućim povećanjem inflacije i kamatnih stopa • smanjuje gospodarski rast Upravljanje javnim dugom • Veličina i struktura javnog duga utječu na visinu troškova kamate za njegovo servisiranje. zdravstvo) Vlasnici duga • Banke • Osiguravajuća društva • Privatne kompanije • Međunarodne financijske institucije Osnovni problemi što ih državi donosi veliki javni dug • ekonomske posljedice mogu biti kratkoročne i dugoročne • zbog otplate kamate i glavnice smanjena je količina novca • otplata putem visine poreza tereti sadašnje i buduće porezne obveznike • država ograničava količinu novca koji bi privatni sektor mogao posuditi • javni dug djeluje na smanjenje proizvodnje. ali se također. emitiran na podlozi utrživih državnih vrijednosnih papira • Zadatak je onih koji su zaduženi za upravljanje javnom dugom da optimalno kombiniraju njegovu visinu i ročnu strukturu • Javnim dugom upravlja: • Ministarstvo financija • Izdvojena agencije (tzv.Javne financije –skripta 2011 • Javni dug = izravne obveze + potencijalne Kako nastaje javni dug? • Potreba financiranja kapitalne izgradnje • Tekućih rashoda države • Budućih potencijalnih obveza države (sanacije financijskih institucija i poduzeća. u odnosu prema državnoj imovini. emisiji novog duga. opseg investicijske aktivnosti i ukupnu dinamiku gospodarskih kretanja • Upravljanje javnim dugom podrazumijeva donošenje odluka o refinanciranju ili otplati javnog duga. konverziji i reprogramiranju javnog duga. kriteriji MMF • Kriteriji prema Ugovoru iz Maastrichta: 76 . izravno odražavaju na likvidnost gospodarstva.odnos zajmodavca prema dužniku. prema proračunskim prihodima. • Suvremeni javni dug je sekjuritiziran tj.

Španjolska.17. u UŽEM smislu: a) otvoreni(repudijacija) – država javno izjavi da odbija ispuniti svoju obvezu b) prikriveni(moratorij) – privremeno obustavi vraćanje zajma i izvršava prisilnu konverziju zajma 2.. teret duga može se preraspodijeliti. već je poznat od davnina (stari Rim.Javne financije –skripta 2011 • • proračunski deficit ne smije premašivati 3% bruto domaćeg proizvoda javni dug ne smije biti veći od 60 % bruto domaćeg proizvoda Statistički pokazatelji javnog duga • Niz je pokazatelja kojima se na posredan način utvrđuje zaduženost zemlje a) Odnos izdataka za kamate po javnom dugu u poreznim prihodima b) Odnos izdataka za kamate po javnom dugu u ukupnim javnim izdacima c) Udio izdataka za kamate u BDP-u d) Udio prirasta duga u ukupnim javnim rashodima e) Udio prirasta duga u ukupnom BDP-u f) Udio ukupnog javnog duga u BDP-u Porezi ili zaduživanje? 1. Ako smatramo da će buduće generacije biti bogatije. u ŠIREM smislu: kada država prisilno pretvori jedan ili više kratkoročnih zajmova u jedan dug koji će vratit nakon dvije ili više godina pod novim uvjetima (prisilna konsolidacija) a) konverzija – financijska operacija kojom se mijenjaju sastavni djelovi ugovora o zajmu kojim se postiže poboljšanje financijskog položaja dužnika. stolj. Sa stajališta učinkovitosti – povoljnije financiranje dugom jer iziskuje malo povećanje poreza u dugom roku.dok financiranje porezima zahtjeva veće poreze u kratkom roku Bankrot države • Povećanjem zaduženja države povećava se problem podmirivanja preuzetih obveza • To može poprimiti takve razmjere da država prestaje biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze prema zajmodavcima • U tom slučaju govorimo o bankrotu države • Bankrot nije financijski fenomen novijeg vremena. Francuska. Načelo ostvarenih koristi – ako buduće generacije imaju koristi. 3. Danska. Rusija. 16. radi međugeneracijske preraspodjele dohotka. Nizozemska.. trebaju snosit teret 2.) novijeg datuma Argentina • Bankrot dijelimo na bankrot: 1. b) konsolidacija – financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu jednim novim s jedinstvenim uvjetima. 76 .

javnih prihoda i rashoda za ostvarivanje ciljeva ekonomske politike. tj.Javne financije –skripta 2011 FISKALNA POLUGA FISKALNA POLITIKA Jedan od temeljnih segmenata ekonomske politike – određuje fiskalne političke ciljeve i kriterije za ocjenu njezine učinkovitosti. Pod fiskalnom politikom podrazumijevamo korištenje instrumenata javnih financija. Nositelji: svi subjekti koji neposredno utječu na izbor i ostvarivanje ciljeva ekonomske politike (središnje i lokalne vlade. političke stranke. središnja banka. razne međunarodne organizacije. interesne skupine. 76 . To je disciplina koja izučava javno ekonomsko djelovanje.

Inflacija ruši učinkovitost privatnog. prihodi od poreza T. koje se temelje na upravljanju potražnjom. Inflacija . koji se u cjelosti potroše povećavaju nacionalni dohodak za iznos T. Učinak uravnoteženog proračuna (na formiranje potražnje) nije neutralan – saldo proračuna ne može biti mjerilo proračunske politike na potražnju.a ponekad i pad cijena) Fenomeni gospodarske nestabilnosti ( utjecaj na agregatnu potražnju ) 1. smanjenje javnih rashoda (povećanjne poreza). b) Učinak likvidnosti – utječe na raspoloživa sredstva plaćanja u gospodarstvu. smanjeno investiranje. d) Učinak dohotka – promjene u ponašanju gospodarskih subjekata koje nastaju zbog promjene dohotka potrošača. 2)stabilnost cijena. Fiskalna poluga – L(neto učinak fiskalne politike na potražnju)=(1/1-c)(G-c(T-TR)) Stabilizacijska uloga fiskalne politike – 3 temeljna cilja: 1) stabilnost tržišta i cijena 2) ostvarivanje zadovoljavajuće razine zaposlenosti 3) ostvarivanje zadovoljavajućeg salda bilance plaćanja jedan od osnovnih preduvjeta za uspostavljanje opće gospodarske ravnoteže je da kretanje agregatne potražnje bude u skladu s kretanjem agregatne ponude. Teorem uravnoteženog proračuna – ''Haavelmov teorem'' (1/1-c)-(c/1-c)=1 . povećanjem javnih rashoda i gospodarskih aktivnosti (smanjuje poreze). ali slabi i javni sektor. S obzirom na uzroke. Restriktivna uvodi progresivno oporezivanje. galopirajuću (5-10%). neto učinak fiskalne politike na potražnju ne ovisi samo o predznaku salda javnih prihoda i javnih rashoda nego i o njihovoj dinamici. Fiskalni 76 .Javne financije –skripta 2011 Ciljevi: 1)puna zaposlenost. a ukupne gospodarske investicije konstanta. 4)gospodarski rast. dok im je utjecaj na eliminiranje inflacije ponude jako mali. Mjeri se najčešće pomoću pokazatelja: rasta maloprodajnih i proizvođačkih cijena te rasta troškova života. umjerenu. 5)preraspodjela dohoka (nije makroekonomski element) Ekspanzivna fiskalna politika provodi se u uvjetima depresije. c) Učinak supstitucije – povećanjem poreza dolazi do povećanja cijene. ostavljajući pritom ukupni raspoloživi dohodak i osobnu potrošnju nepromijenjenu. najučinkovitije su u suzbijanju i prevladavanju inflacije potražnje. inflacija potražnje i inflacija troškova. S obzirom na visinu rasta cijena dijeli se na: blagu (5%). 3)poboljšanje bilance plaćanja. 4 temeljna učinaka fiskalne politike: a) Učinak potražnje – djelovanje fiskalnih elemenata na promjenu strukture agregatne potražnje. te hiperinflaciju(10%+).opći rast cijena u zemlji. Nesklad je moguć u 2 oblika: inflatorni jaz(stanje gospodarskog poleta i inflacije) i deflatorni jaz(stanje gospodarske depresije. ali i ostalih cijena – utjecaj na promjenu relativnih cijena supstitucije.ako je potrošnja linearna funkcija. nedovoljne zaposlenosti. Fiskalna i monetarna politika. inflacija može biti : inercijska.

Inflacija pak smanjuje teret javnog duga i kroz pretjeranu ponudu novca omogućuje državi ubiranje tzv. ili ciklička.Potpunu zaposlenost praktično nije moguće ni postići. kada je rezultat nedovoljnog korištenja kapaciteta i recesijske situacije u gospodarstvu. Otvoreno gospodarstvo Dolazi do odljeva jednog djela potražnje u inozemstvo. Fiskalna politike snažnije djeluje na reguliranje razine potrošnje nego investicija te je zbog toga učinkovitija kod ostvarivanja stabilizacijskih ciljeva. 3. Fiskalna politika relativno je moćnija u reguliranju agregatne potražnje. bilo zato što su u procesu traženja novog zaposlenja. Nezaposlenost . cijena i zaposlenosti u zemlji. Ako zemlja želi manji deficit na tekućem računu platna bilanca mora ostvariti potrebnu kontrolu nad kretanjem agregatne potražnje i kamatnih stopa. Metode primjene fiskalne politike: 1) ugrađeni stabilizatori . dok monetarna poltika bolje rezultate daje u suzbijanju inflatornog procesa. preko izbora načina financiranja proračunskog deficita. a druga tek posredno. svi drugi oblici nezaposlenosti moraju se rješavati drugim mjerama a ne ekspanzivnom fiskalnom politikom koja je primjerena samo oživljavanju proizvodnje. Visoki deficit ako dugo traje dovodi do pretjeranog vanjskog zaduženja države i ugrožava njezinu vanjsku likvidnost. Zatvoreno gospodarstvo Povećanje javnih rashoda izravno djeluje na povećanje potražnje.Javne financije –skripta 2011 kapacitet države u inflaciji se smanjuje. Fiskalna poltika je zbog izravnog utjecaja na potražnju učinkovitija u suzbijanju depresije. Prva varijabla je izravno pod utjecajem fiskalne politike. uvijek će biti jedan broj onih koji su svojevoljno nezaposleni. Može biti sturkturna. situacija kada ljudi žele raditi. inflatornog poreza. Ako se proračunski deficit djelom ili ucjelini financira zaduženjem na financijskom trižištu u zemlji onda će uslijediti povećanje kamatnih stopa.na agregatnu potražnju djeluju automatski. Problem nositeljima ekonomske politke pričinjava tzv. bilo zato što im je potreban privremeni odbor. a ne mogu naći zaposlenje. Povećanje javnih prihoda smanjuje agregatnu potražnju. koja se javlja kako posljedica profesionalne. dok kod poticanja održivog gospodarskog rasta primat pripada monetarnoj politici.Izražava se u njezinom deficitu na tekućem računu. za razliku od monetarne poltike koja je prikladnija za održavanje platnobilančane ravnoteže. 76 . 2. što može biti razlog za veći dotok stranog kapitala i ublažavanje eventualnog financijskog deficita na tekućem računu platne bilance. Prisilna nezaposlenost. Neravnoteža platne bilance . Mjere stabilizacijske fiskalne politike povezane s upravljanjem potražnjom mogu biti učinkovite u prevladavanju samo cikličke nezaposlenosti. sektorske ili regionalne nepokretljivosti radne snage. I prisilan nezaposlenost može imati različite uzroke. Za učinkovitost ekonomske politike stabilizacije osobito je važan izbor najprimjerenije kombinacije fiskalne i monetarne politike. Naime.

promjena veličine i strukture javnih rashoda i slično. Ostvarivanje tih učinaka postiže se bez ikakve intervencije nositelja ekonomske politike glede promjena parametara fiskalnog sustava. POTPUNU JEDANKOST STVARNU DISTRIBUCIJU ZARADA – Lorenzovu krivulju Što je područje između dijagonale potpune jednakosti i Lorenzove krivulje veće. veći je stupanj nejednakosti zarada (veći je i Ginijev koeficjent) GINIJEV KOEFICJENT = područje između dijagonale i Lorenzove krivulje / ukupno područje jugoistočno od dijagonale 76 .Javne financije –skripta 2011 Njihovi su određeni funkcioniranjem ekonomskog sustava i samim svojim postojanjem u njemu. Mana je da nisu dovoljno predvidivi i nemogu biti adekvatno definirani u skladu s konkretnim prilikama u kojima se ostvaruju. 40% radnika 40 % zarada itd. Ugrađeni stabilizatori se najčešće vezuju za tri fiskalna instrumenta.kombinirana primjena ugrađenih stabilizatora i diskrecijskih mjera. na okomitoj osi. Mjere koje se tiču ukidanja postojećih ili drugih elemenata oporezivanja. 2) diskrecijske mjere (suprotnost od ugrađenih stabilizatora) . Obično se smatra da je fiskalna politika djelotvornija u upravljanju potražnjom nego ponudom. Da je svaki radnik primio prosječni dohodak. LORENZOVOM KRIVULJOM – pokazuje kumulativni postotak svih primatelja nadnice na vodoravnoj osi te odgovarajući kumulativni postotak ukupnih zarada koje prima taj postotak radnika. u ostavrivanju stabilizacijskih ciljeva nego u ostvarivanju dugoročnih ciljeva gospodarskog rasta i razvoja. proporcionalno ili progresivno oporezivanje dohotka pojedinca i dobiti trgovačkih društava te naknade za nezaposlene. tj. Lorenzova krivulja bila bi dijagonala (savršena jednakost) koja dijeli graf jer bi 20% svih radnika primalo 20% svih zarada. Zbog svog spontanog djelovanja ne uvjetuje nikakve vremenske odgode. Vrlina je brzina djelovanja.korištenjem javnih prihoda i javnih rashoda utječu na gospodarska kretanja. 3) formula fleksibilne ekonomske politike .

585-587 Jedna od ideja o kojoj se vodila velikih rasprava u SAD-u osamdesetih godina kada je u ekonomskoj politici Reaganovog doba prevladavala ekonomika ponude bila je vezana uz porezne stope i visinu poreznih prihoda državnog proračuna. Osnovni analitički instrument pomoću kojeg su oni uspjeli uvjeriti predsjednika Reagana u nužnost provedbe porezne reforme bila je krivulja koja je pokazivala odnos između poreznih stopa i poreznih prihoda. bili su uvjereni kako će smanjivanje graničnih poreznih stopa dovesti do poboljšanja ekonomskih prilika u SAD-u. Zagovornici ekonomike ponude. Škola ekonomike ponude bila je uvjerena kako visoke granične porezne stope predstavljaju glavnog krivca za postojanje niske nacionalne štednje. 76 .Javne financije –skripta 2011 Lafferova krivulja autorica: Marina Kesner-Škreb izvor: Financijska praksa. malih investicija i recesije u SAD-u. 1996. Ova je krivulja po svojem tvorcu i nazvana Lafferovom krivuljom i pod tim imenom zauzela je svoje mjesto u ekonomskoj teoriji. predvođeni Arthurom Lafferom. 20 (5-6).

Daljnjim porastom porezne stope nakon točke M opadaju i porezni prihodi. i država nije uspjela potaknuti rast. ako se gospodarstvo nalazi nadesno od točke M. manji je radni napor. te da na američko gospodarstvo utječu brojni drugi čimbenici. Ovi su se ciljevi trebali ostvariti pomakom krivulje ponude. smanjenje porezne stope dovelo bi do porasta radnog napora i do porasta štednje čime bi se i gospodarstvo izvelo na veću stopu rasta. Dakle. no nakon neke točke porast porezne stope više ne puni dodatno i poreznu blagajnu već upravo obrnuto. a država ostvaruje i niže porezne prihode. Ono bi dovelo do porasta poreznih prihoda. a mirovanjem krivulje potražnje. sasvim suprotno od uvriježene veze kojom se tumači da pad porezne stope za sobom povlači i pad poreznih prihoda. Povećanjem porezne stope iznad visine određene u točki M ljudi počinju manje raditi. Država se dakle ne mora bojati smanjivanja porezne stope. visoke porezne stope destimuliraju ljude da rade i da štede. Povećanjem porezne stope država nije dakle posegnula za prihvatljivom mjerom fiskalne politike: državni prihodi su manji.Javne financije –skripta 2011 Kako se vidi iz prikazane krivulje pri poreznoj stopi od nula posto i pri stopi od sto posto porezni su prihodi jednaki nuli. te do smanjenja proračunskog deficita. Točka M predstavlja optimalnu poreznu stopu uz koju se ostvaruju maksimalni porezni prihodi. Porastom porezne stope rastu i porezni prihodi. ali bez pratećeg povećanja cijena. niže investicije i niži rast. ili se pak odlučuju na više dokolice. Oni svoju gospodarsku aktivnost ili sele u područje neslužbenog gospodarstva. Zadržala se recesija. a manje rada. Naime. 76 . Tako su oni tvrdili da se maksimalni porezni prihodi ostvaruju kod točke koja prikazuje poreznu stopu od 80 posto. No istovremeno s povećanjem poreznih prihoda. Naime. Fiskalna mjera smanjenja porezne stope tako se činila izuzetno prihvatljivom. Neki su ekonomisti nakon empirijskih istraživanja pokazali da se točka maksimalnih poreznih prihoda nalazi mnogo više u desno od točke koju su predlagali ekonomisti ponude. Oni su smatrali da ljudi nisu posebno osjetljivi na pomake poreznih stopa. te su predsjedniku Reaganu predlagali da smanji porezne stope. Tek nakon te točke snižavanje porezne stope dovelo bi do porasta poreznih prihoda. Ostali ekonomisti bili su uglavnom podozrivi prema ovakvom prijedlogu fiskalne politike za SAD. čime se trebao ostvariti veći rast gospodarstva. Ekonomisti ekonomike ponude smatrali su da se američko gospodarstvo nalazi nadesno od točke M. Ona je trebala poslužiti ostvarenju većeg broja gospodarskih ciljeva: povećanju poreznih prihoda i oživljavanju proizvodnje. tada bi smanjivanjem porezne stope došlo do porasta poreznih prihoda.

Oni koji su u tržišnoj utakmici bili lošije sreće pa su nezaposleni kako niti ne plaćaju porez.. te će učinak na proizvodnju i cijene biti kombinacija povećane ponude (rada i kapitala) i povećane potražnje (trošenja pojedinaca i poduzeća). • smanjivanje poreznih stopa trebalo bi dovesti do većeg radnog napora i veće štednje. Ekonomisti su smatrali da zagovornici ekonomike ponude preuveličavaju blagotvorne učinke smanjivanja poreznih stopa na poticaje za rad i štednju pojedinaca. 1984. Ali. Tako snižavanje poreznih stopa prvo djeluje na povećanje agregatne potražnje. Troškovi nabave opreme dolaze mnogo prije povećanja kapaciteta. dok je većina građana bila oporezivana po stopi od 15 posto. godine dohodak najbogatijih Amerikanaca oporezivan je po stopi od 28 posto. U takvim uvjetima doći će ipak do povećanja cijena. Porezni prihodi nisu se povećali već su se prema predviđanjima mnogih ekonomista zaista i smanjili što je između ostalog pridonijelo povećanju proračunskog deficita. Snižavanje poreznih stopa nije dovelo do veće ponude rada. te je ona izašla iz mode u primjeni fiskalne politike. Smatralo se da će se takvom politikom povećati ponuda kako rada. tako i kapitala i potaknuti oporavak američkog gospodarstva bez popratnih neželjenih nuspojava (bez većeg proračunskog deficita i većih cijena). tako niti smanjenje poreznih stopa neće utjecati na promjenu njihova ponašanja.Javne financije –skripta 2011 No bez obzira na sve kritike predsjednik Reagan ipak je prihvatio poreznu reformu kojom je snizio porezne stope u osamdesetim godinama. ovaj se poticaj odnosi na one koji su zaposleni. a ubrzo je napustila i ekonomske udžbenike. Dakle.porezni su prihodi opali. • smanjivanje poreznih stopa povećat će investicije poduzetnika. No ponekad može proći i više godina dokle se kapaciteti doista povećaju. a ne samo rezultat povećane ponude kako tvrde ekonomisti ekonomike ponude. Pad poreznih stopa nije prtio i potreban porast porezne osnovice koji bi osigurao porast poreznih prihoda. Njih će smanjenje poreznih stopa upućivati na takvo ponašanje. a proračunski se deficit povećao. Upravo obrnuto . veće štednje i većih poreznih prihoda. To se prvenstveno odnosilo na povećanje agregatne potražnje koja potiče porast cijena. ali će ih svakako potaknuti da više troše. 76 . i 1986. Zato pad poreznih stopa ne jamči da će ljudi više raditi. Zato se ekonomici ponude i prigovara da širi ekonomske nejednakosti. Tako su i praksa i teorija opovrgnule postojanje Lafferove krivulje. Osim veće ponude povećat će se tako i agregatna potražnja. ljudi na pad poreznih stopa nisu odgovorili povećanim radnim naporom. Empirija je pokazala da su se stope štednje nakon smanjivanja poreza smanjile. praksa je demantirala Lafferovu krivulju. Osnovni prigovori bili su slijedeći: • smanjivanje poreznih stopa potaknut će možda pojedince da više rade. Tako su se predviđanja ekonomista ponude pokazala pogrešnim. te da zanemaruju neželjene nuspojave. Nakon smanjivanja poreznih stopa 1981. • snižavanje stopa poreza nije povećalo porezne prihode. Međutim. a tek u dugom roku dolazi do povećanja ponude.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->