fax. telefonul ºi denumirea ºcolii. RO35PIRB4203700224004000 Piraeus Bank – Victoria. IX-X.ro. 021-315. XI-XII. din care 7 lei rãmân la dispoziþia ºcolii ºi organizatorului. Contribuþia fiecãrui elev este de 19 lei. viteza de citire. PREMII . ZIUA CONCURSULUI 9 noiembrie 2012 8 900 9 – 915 915 – 1015 pânã la 1600 30 Intrarea elevilor în sãli.P. BARAJUL O comisie va desemna participanþii la proba de baraj care se va desfãºura la Bucureºti. Coletele cu subiecte ºi fiºe de rãspuns vor fi expediate pe numele organizatorului cu numãrul cel mai mare de elevi înscriºi din ºcoalã.35. 36. IX-X. dar nu mai mult de 5 întrebãri de 5 puncte. VII-VIII. cunoºtinþele de limbã românã. Se distribuie elevilor fiºele de concurs. CLASELE V-XII 9 noiembrie 2012 Organizatori: Ministerul Educaþiei. INFORMAÞII ªI ÎNSCRIERI: • Tel. • Concursul constã în teste grilã formate din câte 50 de întrebãri grupate pe niveluri de clase. e-mail sau online pe site-ul www.70 • E-mail: fies@cangurul.com • Site web: www. • Concurenþii cu cele mai bune rezultate din fiecare ºcoalã vor primi premii constând în cãrþi. Premiile importante (excursii în strãinãtate ºi tabere în þarã) se acordã pe baza rezultatelor de la proba de baraj. Organizatorul prezintã concursul în ºcoalã.39. • Premiile importante: 20 de locuri în excursii în strãinãtate ºi 50 de locuri în tabere în þarã. Bucureºti) ianuarie 2013 martie aprilie 2013 REZULTATELE În centrele de concurs se trimit rezultatele. profesori. iar cele de la 41 la 50 câte 5 puncte. Atenþie! Nu recomandãm transmiterea înscrierilor doar prin mandat poºtal. numele ºi telefonul organizatorului.36. diplomele pentru profesorii organizatori ºi premiile elevilor. clasã. fies_cangurul@yahoo. cele de la 11 la 40 câte 4 puncte. Se expediazã foile de concurs pe adresa Editura Sigma (O. informaþiile despre înscriere.40. evalueazã ºi antreneazã capacitatea de înþelegere a textului. atunci se puncteazã în ordine descrescãtoare maximum 5 întrebãri de 5 puncte ºi maximum 40 de întrebãri în total. CUI RO27669 Se scrie pe cotorul mandatului adresa. iar restul vor fi trimiºi prin mandat poºtal sau virament bancar în contul: Sigma. • Concursul dezvoltã interesul elevilor pentru lecturã./fax: 021-243. 021-243.52.19 octombrie 2012 PREGÃTIREA CONCURSULUI În ºcoalã se afiºeazã lista cu repartiþia concurenþilor în sãli. înscrie elevii ºi transmite Fundaþiei prin telefon. Elevii trebuie sã rãspundã la maximum 40 de întrebãri.cangurul. Elevii completeazã fiºele cu datele lor de identificare (nume.40. Vã rugãm sã ne comunicaþi telefonic sau prin e-mail înscrierile ºi modalitatea de platã. jocuri ºi diplome de participare. 021-313. VII-VIII. 7-8 noiembrie 2012 MODEL DE FOAIE DE RÃSPUNS PENTRU POVEªTILE CANGURULUI 1 . Poveºtile Cangurului cont nr.96. 83. Dacã un elev rãspunde la mai mult de 40 de întrebãri sau la mai mult de 5 întrebãri de 5 puncte.52.ro Fiecare elev va gãsi pe internet analiza lucrãrii sale. Bucureºti. adresã). • Participanþii vor primi o broºurã de concurs cu texte literare pentru clasele V-VI. XI-XII. Textele vor fi însoþite de întrebãri care le solicitã atenþia. Tineretului ºi Sportului Fundaþia pentru Integrare Europeanã Sigma Institutul pentru Dezvoltarea Evaluãrii în Educaþie Doamnelor ºi domnilor directori. C.ro. 031-402.42.25 031-402. • Toþi concurenþii primesc broºuri ce conþin: subiectele de concurs.POVEªTILE CANGURULUI. Desigilarea coletelor de concurs. Sperãm cã subiectele antrenante ºi premiile atractive vã vor convinge sã participaþi la concursurile Cangurul! ETAPELE DESFêURÃRII CONCURSULUI ÎNSCRIEREA ELEVILOR Concursul se poate desfãºura în orice ºcoalã pentru minimum 10 elevi înscriºi. astfel: V-VI. cultura generalã ºi imaginaþia. Cercetãrii. Întrebãrile de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte. • ªcolile participante ºi profesorii organizatori primesc diplome. Concurenþii primesc broºurile cu subiecte ºi completeazã foile de rãspuns. vã rugãm sã expuneþi acest afiº în ºcoalã.cangurul.P.24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful