pw©lopinWt

(
— pU,mR d" pU,…R md' pU,;‹TpU,mR du Cyte
pU,SR y pU,mR ;d;y pU,mR ve ;v≤x„yte
aq h pw©lo y;DvLKymupsmeTy √;dxvWRx≈ë WU ;pUvk
R ˘ prmrhSykìvLymnubhU[ Iit pp[Cz ) s hov;c y;DvLKy" sdev soMyedmg[ a;sIt(
) t…•Tymuˇ_m…vi£y' sTyD;n;nNd' p·rpU,| sn;tnmekmev;i√tIy'b˜[ )
t‚SmNm®xu·ˇ_k;Sq;,uSfi$k;d* jlr*Pypu®Wre%;idvLloihtxëKl’„,gu,myI gu,s;My;inv;‹Cy; mUlp[’itr;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt'yˇTs;≤=cwtNym;sIt( ) s; pun…vR’it' p[;Py sÊvoi{ˇ_;åVyˇ_;:y;vr,x·ˇ_r;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt' yˇdIêrcwtNym;sIt( ) s Sv;/Inm;y"svRD" sOi∑æSqitly;n;m;idkt;‹ jgdïrÂpo .vit Sv‚Sm‚NvlIn'skl' jgd;…v.;‹vyit ) p[;…,kmRvx;deW p$o y√Tp[s;·rt" p[;…,kmR=y;Tpun‚Stro.;vyit ) t‚Sm•ev;≤%l' …vê' s'ko…ctp$v√tRte )
Èx;…/…œt;vr,x·ˇ_to rjoi{ˇ_; mhd;:y; …v=epx·ˇ_r;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt' yˇ≤ır<yg.Rctw Nym;sIt( ) s mhˇÊv;….m;nI Sp∑;Sp∑vpu.vR it ) ihr<yg.;‹…/…œt…v=epx·ˇ_tStmoi{ˇ_;h'k;r;…./; SqUlx·ˇ_r;sIt( ) tTp[it…b‚Mbt' yˇi√r;$(ctw Nym;sIt( ) s td….m;nI
Sp∑vpu" svRSqUlp;lko …v„,u" p[/;npu®Wo .vit ) tSm;d;Tmn a;k;x"s'.tU " ) a;k;x;√;yu" ) v;yor…¶" ) a¶er;p" ) aŒ" pO…qvI
) t;in pç tNm;];…, i]gu,;in .v≤Nt ) ß∑ëk;mo jg¥oinStmogu,m…/œ‰ysU+mtNm;];…, .Ut;in SqUlIkt|u soåk;myt ) sO∑"e
p·r…mt;in.Ut;Nyekmek˘ i√/; …v/;y punítu/;‹ ’Tv; SvSvetri√tIy;'x"w
pç/;s'yoJy pçI’t.Utrw nNtkoi$b[˜;<@;in tˇd<@o…ctctudx
R .uvn;intˇ∫⁄vno…ctgolkSqUlxrIr;<ysOjt( ) s pç.Ut;n;' rjo'x;'ítu/;‹’Tv; .;g]y;Tpç;vOÊy;Tmk˘ p[;,msOjt( ) s teW;' tuy.R ;gen kme≤R N{y;<ysOjt( ) s teW;' sÊv;'x' ctu/;‹ ’Tv; .;g]ysmi∑t" pçi£y;vOÊy;TmkmNt"kr,msOjt( ) s teW;' sÊvturIy.;gen D;ne≤N{y;<ysOjt(
) sÊvsmi∑t î≤N{yp;lk;nsOjt( ) t;in sO∑;Ny<@º p[;…c≤=pt( )
1

(1 )

…..….nVy.oˇ_OTvt.‚Nvd.y./mRyˇu _o`$IyN]vdui√¶o j.lyt( ) a<@Sq.Ly.r.Py t.TktOTR v.d.to mOt îv k⁄l.dp.nup.gkÀm’ R krdevdˇ/n'jy.nenk w .….y" aq pw©lo y.lexsm‚Nvto Vyi∑deh' p[…vXy ty.n.in cetnIkt|su oåk.k..Dy.gen D.s.'x." 2 (2 ) .mnobu≤ı…cˇ.msOjt( ) p[.lcm.in ) a.[ …vxt( ) td.m.n." idGv.n.y Vyi∑sm∑‰.….r.' sOi∑æSqTyNt’i√.snn.m£o/.<yp.‹©.t' kmR….TmkSqUlxrIr.in cetnvTSvkm.Nyr=t( ) ihr<yg.Utrjo'x.£mmkrot( ) kp." ) glvdnn.idk..æSqm." ) Ev' .…. ¨pp[.in Sq.nus/' .nod..mohmwqnu .¥.idkmb'x.myt b[˜.n..yUpSq.Kp.t.x.Sti√Wy.Utlex.urIx"kq' jIvTvmgmidit ) s hov.`[.l.pçI’tmh..k<#sv.h'k.RStd..‹mr.g]ysmi∑toåNt"kr." ) =uˇ„O .ne≤N{ymsOjt( ) ≈o]TvKc=u…jR◊." ) ˙d.uítuvKR ]"x'.p.idyuˇ_' b.Nyip t.Sved.St√»ˇy" ) s'kLpiníySmr.turIy. sU+m.‹….Yv'x.. n xek"⁄ ) t.nsm.g]ysmi∑t" p[.r.g[TSv“suWiu ¢mUCz.TMy.'sn%.n. smStVyi∑mStk.St√»ˇy" ) xBdSpxRÂprsgN/.nm( ) .m( ) Èx" pçI’tmh.$( SqUl.….dyo Vyom..MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION PAINGALA • UPANISHADS td.˙dy..íu kr.DvLKy" SqUlsU+mk.Nyitœn( ) td." ) k.UtsÊv..UtsÊvturIy." cN{o …v„.<@b[˜rN/[.g[ty..‹nNd.mgmt( ) j.deho∫vpUvk R ˘ jIveêrSvÂp' …v…vCy kqy." ) rˇ_mU]l.Spd' bÛdoW.in ten …vn.≈y' SqUlxrIr' .Sti√Wy.'x. ci£re ) svRDx e om.idrjogu.n.v.v/.in t.åh'k. sm∑‰<@÷ Vy. Sp≤Ndtu' cei∑tu' v. s'…ct'Tvg." ) EtTs'`.r.DvLKymuv..…/p." ) p[c.p.Dy.ê.…..c y.vit ) aq. yq.¥vSq.‹N]..Dy.c svRlok.in pO…qVy'x.[mtIit 1 îit pw©lopinWTsu p[qmoå?y.. ≈Uyt.msOjt( ) aNt"kr.yen p·r.kúpc[ te oå…ívˆIN{opeN{mOTyuk.oˇ.n.mIit s. j@.gen kme≤R N{ymsOjt( ) v.d.St√»ˇy" ) vcn.o„." p[. moihto jIvTvmgmt( ) xrIr]yt.vOˇy" ) n..yR tdev.rsm‚Nvto…vr.ngmn…vsg.m.[mU ?y' Sq.lc£Ny.d. a¶‰'x.Sti√Wy.

Dy.idD.yop. .r.….tw" kMp…•v mOttuLy.nm.vit ) .syNyqe‚Pst' Svy' .p[it…b‚MbtcwtNy' yˇdev. sU].Dy.¥vSq.Tm.DSyn.vit ) t] …vê Ev j.vSq.vit ) Èx.]y..mkmRtm.Ky.xrIr' p[…vXyp[. suW¢u ‰vSq.vit ) s j.in b[˜.u¤π ) s s.p.' jguntRe ryoVy.G.m.UTv. m.n.Cz^.vit ) tˇTfl.ne≤N{yw" sh mno mnomykox" ) D.idpçk˘ …vyd.idv.r.g[TSv“suWiu ¢mUCz.mu%' yq.…≈Ty itœit ) kr.roTqp[bo/vÌ[. .vit ) Èx.mykox" ) D.mNy..nNdmykox" ) tTk.g[h.Py..wkt.vit ) aq j.rlop. jIvoåipj.ne≤N{yw" xBd.mymnomy…vD.vit ) j.…sk" Sv“k‚Lpt îit twjsSy n.xrIrm( ) aq D. SqUldeh…vsjRnI mr.Dy.vit ) lok.g[dvSq.…@tv∫y.nmy.m .•rsen.NmuÌrd<@.Âpk˘ jg√¯…c}y'Sv..jo Vyi∑deh' p[…vXy bu≤ım…/œ.D.nI kmR.gRm.Doå…væCz•" p.rm.to mOt îv æSqto ." p[.u¤' π ) …cˇwkkr..vR." pç .‹vSq..D.@«m?y' cr'StwjsTvmv.…skyo" ) aNt"kr.dmStk˘ Vy.[mU ?y' gtojIv a.sn..¥wSt."pç kox.…/rVyˇ_sm‚Nvto Vyi∑k..ctu∑y' k.…m≤N{ys'`.idtp.vit ) t] .m.•.vit ) kme≤R N{3 (3 ) ..vSq.ne≤N{ypçk˘ kme≤R N{ypçk˘ p[.g[Ts'Sk.Cz.….vh. Vyi∑sU+mxrIr' p[…vXy mn a…/œ.‹…jRtfl' s Ev .it.‹ .‹mr.·U rit c …vêSyn.Ág[. .vSq.Py`$IyN]vdui√¶o j.Py v.ååb[˜.¥≤%li£y.s..u¤π ) akSm.idStMbpyRNt'svRjIv.m .vit ) aVyˇ_lex. …cd.g[TSv“suW¢u ‰vSq.n' D. .g[√‰vh.·rko j.hkÂpSf⁄r.‹vh..'yi√lIyte soå•mykox" ) tdev SqUlxrIrm( ) kme≤R N{yw" sh p[.….nmykox" ) EtTkox]y' ≤l©xrIrm( ) SvÂp.Tm.g[TSv“p[pçe Vyv˙Ty ≈.…qRkjIvSy tÊvmSy.n.ukc™ .nNdmy.g[TSv“suWiu ¢mUCz.¥qR…vWyg[h..D.oprme j.so …vêo Vy.y …vêTvmgmt( ) …vD.vO≤ı' p[..n..nNd' .rm.…qRk" suW¢u ‰….n. .Ntxk⁄in" p=* s'˙Ty nIW.r.•myp[.D.‹ .nIit p[. gCzit tq.…vr.m.ytwjsTvmgmt( ) twjs" p[.·rkp[.it.>y.ne≤N{yw"sh bu≤ı…vRD.‚Nvtw" ≈o]." ) a•rsenvw .yp[d.g[TSqUldeh..'Sy∑purm( ) Èx.•rsmypO…qVy.idpçk˘ p[.*mv√‰vh.Py ’iW≈v.NtoåNt.Rvn' p[v∑e 'ë m.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pw©lopinWd( • PAINGALA UPANISHAD aq.v≤Nt ) tˇ∂ºvt.idpçkmNt"kr.kt.mUCz.[m…v≈.n' p[…vXy Sv.DTvmgmt( ) p[.Ntrgt" km..NtoåD.' Sv“..

vit ) s Ev.o jg¥oinStTpdv.Tshßx" sd.dnumIyNte ) îh.…/m. .DvLKyStÊvm…s Tv' td…s Tv' b[˜.…/.lsevy.g.…vc. vOˇy" smu‚Tqt.vit ) Èx" pçI’t.n' mnn' .pe smUloNmU≤lte p[.sn..mpçIkr.nNdl=.•' b[˜ ) tÊvmsITyh' b[˜.le in"xeWmmun.[ Û" ) v.•' b[˜vw .ne≤N{y.U…m' jle jl' vˆ* viˆ'v.….MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION PAINGALA • UPANISHADS y.Syh' b[˜. …vlIyte ) …vr.v.vt.‹Ntrk°#vi√≈.ids's.it ) a…vc.=.myt ) b[˜.Nk.ryet( ) a?y.idl=.q.ro+yxbl" svRDTv.Tprm.ipte kmRsc' ye pu<yp.rop.Kpro=mip krtl.n'ky⁄ ..tæSqtdIpvı‰eyk w gocr' …cˇ' sm.vit ) tSm.nvˇy.mkm.iór<yg.Ntr' p[.Tsd.mnnin…vR…cikTSyeåqeR vStuNyekt.c y.<@tÌtlok.vjg∫.re c.Np[.≤Nt ) ttoå>y.Tv' p[.<yNt"kr.Nten ≈v.•bo/oåSmTp[Tyy.r'ps[ yU te ) td.Py lok. ¨p.UtpçkÉ s'yoJy . cet"Sq.'í k.…≈Ty …crk.Tmgocr..ne…vh.DvLKy' mh. tˇi√Wy.dt" SvÂp' iníyIkt|u xKyte ) tSm.t.…/…vly.….Ut.Utvei∑tojIvo deh.mlkv√.r.r" ≈v.'mo=eCz.pro=s.≤Nt' nwv gCzit ) sTkmRp·rp.SmITynus/' .åmOt/.y.yum.Tsd.h'k. vWR≤Nt ) tto yog…vˇm. sÌu®m.*itk. p[.ne≤N{y. jIvNmuˇ_o .kto bÙn.…vc.o m.e .Tmin lIyNte ) pçI4 (4 ) .…/' /mRm`e p' .vlMbnSTv'pdv.s'….v≤Nt ) t.xmh'k.Nmo=o .kÉn.Ntr' gCzit ) p[.pn' inid?y.y tÊv'pdl+y' p[Tyg….nIm.v≤x„yt îit 1 îit pw©lopinWTsu i√tIyoå?y.mnubhU[ Iit )s hov. p[…vl.k.r..Ns'˙Ty k.yop.‘mRflp.xe c.Kymp[itbı. j.….mNte nO..y* v.yRÂp.vit ) Ek.y inv.Ky.pv.Tmno jIv.tO?y.r.‹t( ) t] p." kmRko$yoånenvw …vly' y.vb.qR…vc.sp.ctu∑y' cwk°’Tysv..D. .vit ) ≈v.…v¥e …vh.y" aq hwn' pw©l" pp[Cz y.' kt|su oåk.r’to bN/o …vc..re s'…ct.‹….©÷ kme≤R N{y.n.vit ) prjIvop." Smr. bN/' mo='k…íTp[y.'.n..yte ) td.' jNmn.vit ) ?y.Rvit ) td.r' mhit mhdVyˇ_eåVyˇ_' pu®We£me.‹nsu /' .Cyo ." sm.eêR r.$v.…/" s≤∞d.sn' . tt"sU+m.k.. aD.Cyo .Ky…vvr.r./e p[Tyg….rye∆g∆Ivprm.'í D.Tk.Nt"kr.p…yTv.‹‚Nvt a…v¥.SmIit v.in k.

vit ) tto b[.inv.in ˙dy.års' inTymgN/v∞ yt( an.p.ihto . tÊv'pdwKymev sd.Tp[Tyg.'SteWu gocr.Uts'.n( j©m.n.Ste muiníwv c.n' klx.inTv. c æSqit·rit ) s hov.¥ tTk.yeTkÀ$SqmVyym( ?y.' p[.w" sh prm. k.D.mOtSe tu y" 2 jIvNmuˇ_" s …vDey" s /Ny" ’t’Tyv.yeå' xëm.Tm.Tkéte …vxTydehmuˇ_Tv' pvnoåSpNdt.su¢re .k w °.Û…vRWy.ktoåp-çIkr.' kÀ$Sqep-[ Tyg.ids'p•o mum=u ru k e …v'xitk⁄lt' .r.Tm.ls.ryit a.å…v.nm/UmJyoitÂpkm( 1 p[k.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pw©lopinWd( • PAINGALA UPANISHAD ’tmh.NtrdIpvt( a©ëœm.r.UTv.]m.….vkmRs…' ctSqUldeh" kmR=y.r.inn" ik˘ kmR k.Tmin lIn' .n( jIvNmuˇ_pd' TyKTv." 2 5 (5 ) .DvLKy' D.n.n' r…qn' …v≤ıxrIr' rqmev c bu≤ı' tu s.TsTkmRp·rp.y" 3 aq hwn' pw©l" pp[Cz y.ryit ) b[˜…vNm.UTv.DvLKy" ) am.n.TminlIyNte ) a<@÷ D.Rvit ?y.Py sU+me.¥nNt'mht" pr' /[vu ' tdev ≤x„yTyml' inr. k⁄lmekoˇrxt' t." sm..ÂpTvm.c y." SvSvop.y•. dG/' k.…mv 3 axBdmSpxRmÂpmVyy' tq. hy.…¶n.in mnIiW.r…q' …v≤ı mn" p[gh[ mev c 1 î≤N{y. m?ySqm.Tmin …vlIyte ) …vêtwjsp[.s.Svdehe k.xyNtmNt"Sq'?y.Tm.‹t( ) ttome`.Tm. k⁄y.˜.]e.Tv.…/ly.in …vm.mym( 4 îit îit pw©lopinWTsu tOtIyoå?y.

…¶k. n k⁄y.≤Ntpd' gte td.n'D.Pyn.¢e D."s.ns"xëı…c{Up" sih„.‹y..it kìvLym( ) p[.ı' n c i£y.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION PAINGALA • UPANISHADS a.y.nen…vD..' tTpu]We u c vtRnm( 8 xëım.i√Gb≤l' k⁄y. …cNt…yTv.vit ) D.y y.cn 5 n.=.Tm.u" soåhm‚Sm sih„.oˇ_eTy.n.Tme≤N{ymnoyuˇ_' .mnobu≤ıxUNy' . tnu…' vh.pI .it kìvLym( t' pí.vit ˙dy' inmRl' ’Tv.v∞op.y kd.vR.ne Deye prm.vit ) amOtne tO¢Sy pys. D.‹Tp.x*c' n..mym( ahmev pr' svR…mit pXyeTpr' su%m( 9 6 (6 ) .…¶dG/dehSy n c ≈. p[. ik˘ p[yojnm( ) Ev' Sv. svRVy. ved"w p[yojn' ik˘ .n.y ….…/pyRNt' t.dIin b[˜.vCz⁄≈WU yeÌ®u m( gu®vÌu®. Svnn' cret( pus' " p[vj[ n' p[oˇ_' netr.inkÉtn" 4 tIqeR êpcgOhe v.ı»dye supi[ t…œt" 3 p[.‚St pKvSy pcn' yq.u" soåhmSmIit p[.=ve 6 dG/Sy dhn' n.ÛmRhWRy" tto n.Tm. 7 y..nvk°yR y.‹dqv..Tmin ˙id s'æSqte dehe lB/x.y.r.y| c n ip<@÷ nodki£y.mOttO¢yo…gno n ik˘…cTktRVym‚St td‚St ce• s tÊv…v∫vit ) dUrSqoåip n dUrSq" ip<@v…jRt"ip<@Sqoåip p[Tyg.rB/kmRpyRNtmihinmoRkv√‰vhrit cN{v∞rte dehI s muˇ_í.Ut.Tv.

yu" x. sb.ip cçlm( …vh.k.' n. jlejl' ≤=¢' =Ire =Ir' `Ote `Otm( a…vxeWo .…¶n. pXyit c.Ám>yNtriníl.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION pw©lopinWd( • PAINGALA UPANISHAD yq.Tm.rÂp.…/s'æSqt" 11 a.n' …vly' ve·ˇ tÊvt" s gCzit inr.TmÂpo in®p.k.yuvdNtr. .xvTsU+mxrIr a.dæSqto nr" EtSy?y.Tm. n ÎXyte v.l.m( yqodkÉ toymnup…[ v∑' tq.m( 17 anNtkmRx*c' c jpo yDStqwv c tIqRy.in yTsTy' tdup.vˇÊv' n …vNdit 18 ah'b˜[ ie t inyt' mo=hetmu hR . Ekp.nyogSy kl.Nb[˜D.nen dIipte bu≤ır%<@.nI yen v.y x.n.Tmprm.Ntr.lMb'D.…/gCzit 16 …vDeyoå=rtNm.].]o jI…vt' v. yd.…v√.n. yq.Tmn.veˇ√∆Iv.S]. svRgt' Vyom t] t] ly' gt" 13 `$. 12 y] y]mOto D. kÉn mOTyun. D.Syt.tu…mCzit aip vWRshß.Tm.Mbr.vit td.n…md' Dey' tTsv| D.Nt' n.m( 7 (7 ) .hRit Wo@xIm( 15 îd' D.Tmno" 10 dehe D.k.Tm. kmRbN/' indRhte ( tt" p…v]' prmeêr.…..….noLky.x…mv.gmn' y.Tm.S]j.lok˘ smNtt" 14 tpe√WRshß.:ym√¯tÂp'…vml.

vit ) s b[˜pUto .vit ) b[˜hTy.v≤Nt ) p[.myut' j¢' ..n.tR" %<@yeˇWu m( 22 n.in fl.mR du Cyte pU.‹Ndxoˇr. tTprm' pdm( y] y] mno y.TyuNmnI.ve √¯t' nwvopl>yte 20 yd.it ) s p…¤p..n.vit ) s ®{pUto .gOv.vno .ttm( ) ti√p[.h'b˜[ ie t j.so …vpNyvo j...mR d" pU.'s" s…mN/te ) …v„.vit ) ti√„.' ®{.…R md' pU.yuptU o .vit ) s a.Npun.n.d.uptU o .p.nSv.vit ) dxpUv..idTypUto .vit ) s svRvde v[tcy.v.‹su c·rto .k.to .y.spur.¢.it tSy mu·ˇ_nR j.tkÉ>y" pUto . 8 (8 ) .RSteygu®tLpgmntTs'yo…gp.r.sur.y n mmeit mmeit c 19 mmeit b?yte jNtuinRmmR ie t …vmuCyte mnso ÁuNmnI.mR .SR y pU. j¢.vit s v.Nmui∑…..y pU.vit ) s …v„.yte y EtdupinWd' inTym/Ite soå…¶pUto .vStd.….vit ) s sveWR u ved„e v/Ito.N..vit ) ten-e ith.‹TpU.in . pXy≤Nt sUry" ) idvIv c=ur.vit ) s mh.oyRTprm' pdm( 23 — sTy…mTyupinWt( — pU.'xtshß.x'=/u .vit ) s sveWR u tIqeWR u ò.mR ve .o"prm' pd' sd.v≤x„yte îit pw©lopinWTsm.MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION PAINGALA • UPANISHADS √π pde bN/mo=.it t] t] pr' pdm( 21 t] t] pr' b[˜ svR] smvæSqtm( hNy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful