You are on page 1of 65

SKAKAVAC 1

1
SKAKAVAC 1

SKAKAVAC 1 - MALKUT

SADRŽAJ:

SKAKAVCI
SKAKAVCI REDA TELEMITA

MANIFESTACIJA
MANIFESTACIJA REDA TELEMITA

SIMBOLIKA
SIMBOLIKA ZAPADNOG HERMETIZMA

DO
DO TAMO I NAZAD

USPON
USPON I PAD HRIŠĆANSTVA

ALISTER
ALISTER KROULI 1875 E.V. - 1947 E.V.

SINTEZA
SINTEZA HOROSKOPA

O PENTAKLU

VREME
VREME - U NAMA I OKO NAS

PANTAKL
PANTAKL I MAGIČKI DNEVNIK

LIBER
LIBER PIRAMIDOS SA KOMENTAROM

CEREMONIJA
CEREMONIJA SEDAM SVETIH KRALJEVA

LEPTIROV
LEPTIROV NAUK

TRI
TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD MALKUTA

Prvi broj. Privatno štampano izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
Jesenji Ekvinocij 2003.e.v.

2
SKAKAVAC 1

ORDO THELEMA
SKAKAVCI REDA
TELEMITA
frater ALION

Red Telemita nije klasičan Magički, Religiozni, niti Mistički Red. OT proučava učenja i
znanja svih duhovnih orijentacija i grupacija, a sve u jednom cilju, ispunjenju svrhe Reda.
Konstitucijom OT je to jasno definisano: spoznaja i vršenje Istinske Volje čoveka. Stoga OT i ima
samo tri ranga, jer oni se razlikuju u suštinskim odnosima, traženja i pronalaženja Istinske Volje,
njenog izvršenja i duhovne transcedencije u odnosu na tu Istinsku Prirodu.
Sistem OT je uporediv sa mnogim drugim sistemima, bilo da su oni zasnovani na
kabalističkom Drvetu Života, ili na nekom drugom konceptu duhovnog rada - prepoznatljivi su u
svakom od tih sistema osnovni "stadijumi" postignuća, koji su predstavljeni u OT sa tri ranga.
Mi izvlačimo naše znanje iz različitih istočnjačkih i zapadnjačkih izvora, bilo da su to
misticizam Joge ili Magika Teleme. Sve ceremonije ili prakse se preporučuju samo u skladu sa
osnovnim principom - u cilju pronalaženja i manifestacije Istinske Prirode svakog muškarca i žene.
Iz tog razloga OT nije religiozni niti magički red u uobičajenom smislu reči.
Ne može se reći ni da je OT "povezan" sa nekim drugim Telemitskim Redom, ali je očito da
baš zbog svoje koncepcije on sadrži Sve u sebi, pa programi i sistemi tih redova praktično
upotpunjavaju procese bitne za dostizanje Inicijacije ova tri ranga. Članovi OT mogu bez razlike biti
članovi drugih Redova, a njihova postignuća spram OT mogu biti automatski prepoznata zbog
jasnih korespodencija i definicija sistema datih Redova. Konstitucija OT daje jasnu naznaku
odnosa individualnog rada spram Reda Srebrne Zvezde, ali svaki drugi Red koji postavlja svoj
sistem korespodentno ovome, bilo da se radi individualno ili grupno, može se potvrditi kao deo
opšteg Toka Teleme, koji je formulisan kao Ordo Thelema.
Normalno, OT nepromoviše, nezagovara, niti sprovodi ilegalne, nasilne ili kriminalne
radnje, jer se to suprotstavlja principima i smislu Teleme. Štaviše, iako mnogi koji su pogrešno
obavešteni i sa izmanipulisanim ispranim mozgom tvrde, Mi nismo satanistički kult, niti
praktikujemo "crnu magiju". U Konstituciji OT je jasno naznačeno da mi jesmo protiv svih oblika
ograničavanja religioznih, duhovnih, intelektualnih, socioloških, materijalnih i drugih sloboda, ali
nikako ne zagovaramo sprovođenje "opamećivanja" na načine koji bi bili kontradiktorni smislu
sticanja slobode duha i uma na ne-telemitskim osnovama. MI ne pričamo previše u tom smislu, niti
želimo da preobratimo druge u "našu veru" niti vredi da se raspravljamo da li je nešto bolje ili lošije
za nekoga. To je stvar lične spoznaje Istinske Prirode, a nas ćete poznati po delima našim, po
našem životu.
Svrha našeg postojanja je ljudski progres, Sloboda u svim oblicima i domenima Istinske
Volje naša želja svima ("Čini što ti je volja će biti sav Zakon"), kao i garant jednakih prava u
sprovođenju Istinske Volje za svakoga, za sve ljude. Naš glavni cilj je stoga ispunjenje Velikog Dela
Duhovne i Materijalne Evolucije kroz religiozne i naučne metode.

Naša se Volja sada manifestuje. "Skakavac" jeste i časopis i zbornik radova Telemita, bez
obzira kom Redu da pripadaju. Svi oni su svesni Duhovnog Puta i svog duhovnog Rada, kako na
Samo-Spoznaji tako i na prenošenju svojih shvatanja svetu. Članovi više telemitskih redova su
priložili svoje tekstove i time započinjemo jedan ozbiljan posao. Posao promene, posao
prenošenja znanja, posao kristalizacije učenja, posao sveopšteg sagledavanja učenja i
ispoljavanje rezultata, prikazivanje plodova Teleme. Verujemo da obim tema, kao i obim i
posvećenost kojim je svemu pristupljeno govori o ozbiljnosti sadržaja koji pokrivaju kako tematsku
oblast svakog broja, tako i pojedine specifične aspekte našeg Rada. Koliko smo svi sposobni da
budemo jedno u našoj Volji u manifestaciji ovog "skakavca" toliko Telema u svakom od nas pokreće
procese koji individualno deluju na okolinu.

Stoga nas po plodovima našim znajte.

3
SKAKAVAC 1

Ovde sada dolazimo i do jedne od poenti imena našeg zbornika radova. Da bi mogli
verodostojno da prezentujemo Neoskrvnjeno Znanje (koje imamo i koje stičemo) moramo da
satremo u korenu sve one karakteristike "starog doba" koje ograničavaju ljude ove planete. To je
zasnovano na čuvenom "proročanstvu" iz knjige "Vizija i Glas". Služitelji Zvezde i Zmije, po svojoj
prirodi Telemiti, prvo će kao pošast ogoliti ljudski um od neznanja, gluposti, predrasuda,
zatucanosti i navike da slepo slede druge a ne sebe, a uz to prikazati svoju Svetlost. Ovo je naše
služenje svetu, transmisija Gnoze, Iniciranje Novog Aeona. Stoga možete sa nama stupiti u novo
doba Univerzalne Religije koja je Duhovna suština zvezdane svetlosti i materije svakog od nas,
svakog dela ovog sveta, Univerzalne Religije koja ne traži od Vas da sledite lažne proroke, niti
"istinske" proroke, već da sledite sebe i svoju Prirodu. U tom cilju mi smo obavezani Svetim
Obavezama da svakom ko traži i pita pomognemo na duhovnoj stazi. Ne da bi bio član našeg
Reda ili naš "sledbenik" već da bi spoznao svoju Slobodu i Svoju Svetlost. Univerzalna Religija je
zasnovana na naučnom sticanju znanja o Univerzumu i Čoveku, ona je direktno iskustvo Istine,
Ona je vaša iskustvena sigurnost, a ne verovanje u nešto nepoznato.

Telema nije Univerzalna Religija, ona je reč Zakona putem koga se Univerzalna Religija
postiže, stiče, ostvaruje i manifestuje u svet. Univerzalna Religija je Svest Beskrajnog Prostora i
Bezbroj Zvezda u Njemu. Ona je Svest, Svetlost, Energija i Materija Života. Mi smo svesni da je
pred nama Rad, mi znamo da veći deo čovečanstva ne poznaje svoju Istinsku Prirodu, mi znamo
obmane i obmanjivače koji to stanje održavaju, mi znamo metode i imamo Znanje i Moć da
sprovedemo Promenu. Mi smo Služitelji Zvezde i Zmije. "Mi se ne uzdamo u devicu ili goluba, naš
cilj je religija, naš metod je nauka".

Mi Vas pozivamo da strgnete sa sebe tu lažnu utvaru vekova. Prekinite da verujete. Budite
Sigurni - u Sebe. Spoznajte Sami Sebe! Ne nekog drugog spasitelja, gurua, mesiju ili vođu, već
sebe. Ne očekujte da će vas neko drugi u lažnoprprokovanom času spasiti i iskupiti vaše grehe -
jer i to je laž, uz mnoge druge. Samo je u vama vaše "spasenje" a to je Jedinstvo sa božanskom
suštinom koja je u Vama.

Mi Vam predstavljamo naša pisana dela, upućujući vas takođe i na druge izvore sa kojih
možete sticati znanje prosvećenja i prosvetljenja. Kako, iz broja u broj budemo širili horizonte, tako
će se i sveopšti poredak manifestovati dajući uvide koji su u skladu sa Tokom 93, tokom koji
emanira Red Telemita.

93!

Frater Alion'.'Aiwass'.'

4
SKAKAVAC 1

MANIFESTACIJA REDA
TELEMITA
frater ALION
Čini po svojoj volji će biti sav zakon.

Mi, iz Reda Telemita, se sada manifestujemo vama, darujemo vam Znanje našeg Svetog
Reda, koji je Red Posvećenika i Prosvetljenih, koji je oslobođen ograničenja Hrišćanstva i drugih
starih religija i koji teži da emancipuje svo čovečanstvo iz Zla Sveta, od emocionalne kuge i od
velike laži Greha koji je izopačio svet ljudi i žena.

Mi, iz Reda Telemita, imamo samo jedan cilj, da dosegnemo SLOBODU. Naš Rad se
zasniva na tome da oslobodimo svet od uticaja Starog Doba Hrišćanstva i da uspostavimo Zakon
Slobode. Doba Teleme je Doba Slobode, u kome će svaki muškarac i svaka žena otkriti sebe kao
Zvezdu, ili Božanstvo njihovog vlastitog Univerzuma, slobodnih da putuju po vlastitoj orbiti
ispunjavajući njihovu vlastitu Istinsku Volju bivajući u harmoniji sa Velikim Kretanjem Stvari.

Mi, iz Reda Telemita, prihvatamo i tražimo da uspostavimo Zakon Zveri 666 kao Zakon
Slobode na Zemlji koji ce osloboditi čovečanstvo od otrova i koji će omogućiti Slobodnu Evoluciju
Ljudske Rase. Sloboda je Duh i Suština Teleme. Ali to nije sloboda običnog čoveka, to je Sloboda
Mudrih, koja je sloboda Duha Života samoga. To je Sloboda Zvezda kojom mi možemo odrediti naš
vlastiti Put u Životu.

Mi, iz Reda Telemita, smo stoga zavereni, i u spoljašnjem i u unutrašnjem Radu, da


okončamo i dovedemo kraju lažnu Hrišćansku religiju i da uspostavimo Novi Svetski Poredak, koji
je ustrojstvo Horusovog Eona, uspostavljajući tako Novo Doba Slobode. Mi tražimo da oslobodimo
sve muškarce i žene na zemlji, da im damo Mudrost i Moć da budu ono što istinski jesu, a to je
samosvojna Božanstva beskrajnog prostora, slobodna da sijaju u Beskrajnom Kosmosu poput
jasnih i veličanstvenih Zvezda, jedinstvenih i veličanstvenih.

Počujte, drage Sestre i Braćo na zemlji, ovu Svetu Poslanicu, koja sada manifestuje naš
Red u spoljašnjem, kao simbol Novog Svetskog Poretka koji se uzdiže iz drakonskih dubina Duha
Teleme, koja se širi zemljom, tražeći da oslobodi sve od starih Ograničenja.

Sistem Reda Telemita je trostruki. Poseduje tri ranga samo-inicijacije. Ova tri Ranga
korespondiraju izvesnim mističkim i magičkim principima koji definišu i konstituišu prirodu svakog
ranga, a samim tim su i istinska relacija sa Istinskim Poretkom Univerzuma. Struktura Reda je
detaljnije izložena u Konstituciji Reda a sastoji se od Tri ranga:

Čovek zemlje (Zelator/Inicijat)


Ljubavnik (Adept)
Samotnik (Majstor/Magister)

Pre nego li neko može postati inicijat našeg Reda neophodna je samo jedna stvar, a to je
upoznavanje sa Knjigom Zakona, (Liber AL vel Legis; i propratnim komentarima na nju) i
prepoznavanje usklađenosti svog bića sa Telemom, kao i istinska želja i potreba za spoznajom
Istinske Prirode i za oslobađanjem od Ograničenja starog doba i starih propalih religija koje
trenutno tlače Svet. Period upoznavanja sa Telemom i jeste period iskušenja. Iskušeništvo se
sagledava u tome dali je neko sposoban da Voljom odbaci ‘grehe’ starog doba i prihvati sebe kao
Zvezdu kroz učenje Teleme. Ovaj period nije vremenski ograničen i svako po svom vlastitom
unutarnjem impulsu u sazrevanju može prihvatiti Telemu. Davanje Zaveta Čoveka Zemlje je i sama
Inicijacija u Red, nakon čega inicijat može nastaviti sam svojim putem ili se priključiti određenoj
grupi Telemita koja odgovara prirodi inicijata. Ove grupe ili središta Telemita svaka za sebe može
imati svoje specifičnosti i rituale kojima teži da spozna svoju Istinsku Prirodu i da je nadalje
Manifestuje u Duhu Teleme po Volji.

5
SKAKAVAC 1

Rad Čoveka Zemlje se zasniva na otkrivanju i izvođenju njegove/njene Istinske Volje na


zemlji kroz duboko upoznavanje i iskustvo sa Telemitskim i Magičkim delima Majstora Teriona. Ovo
se može, telemitskom simbolikom, okarakterisati saznanjem o prirodi Khua, ličnosti i magičke
persone, spoljašnje manifestovane prirode i buđenjem spoznaje Khabs-a, Zvezde, duhovne suštine
i Svetlosti lepote lične božanstvenosti.

Magički simbol Zelatora je Petokraka Zvezda ili Pentagram, koji je simbol pet elemenata i
Mikrokosmosa ili Malog Univerzuma. Pentagram je povezan sa Četiri Elementa Moći Sfinge i sa
petom Moći Duha. Četiri elementalne Moći su zvane Velle - Volja, Audere – Hrabrost, Tacere –
Tišina i Scire – Znanje. Peta Moć Sfinge je zvana Ire (na latinskom) i ona predstavlja Idenje.
Pentagram je je simbol Magičke Moći Idenja, koja predstavlja funkciju i osobinu Bogova, tj. vršenja
vlastite Istinske Volje. Zelator Reda Telemita je stoga inicijat Četiri Moći Sfinge sintetišući ove Četiri
Moći u Jednu za postignućem Pete Moći Idenja.

Mi, iz Reda Telemita, vam dajemo na znanje koje su to moći Sfinge. To su četiri elementa
Drevnih, Vatra, Voda, Vazduh i Zemlja. To što Sfinga ni u jednom dobu nije bila oruđe ropskih
bogova je izuzetna Istina: Znati, Hteti, Smeti i Ćutati. Ako posmatramo svaku Moć primetićemo da
je, recimo, Znanje, u prošlom eonu bilo izuzetno teško steći i da je bilo samo pod domenom ‘crkve’
i uske ‘elite’ i vladara, pa čak i takvo znanje je bilo tada ograničavano. Oni koji su hteli više da znaju
morali su kršiti barijere svog doba. Onda se nije moglo ‘Hteti’ – sve je bilo određeno ‘zapovestima’ i
odredbama crkve i vladara, pa je volja (pojedinaca i grupe) bila podređena njima. ‘Smeti’ je bilo
zatrto pretnjom bezbrojnih grehova (nametnutim ograničenjima crkve i vladara), a kada bi neko i
bio ‘bezgrešan’ opet bi mu nad glavom visio “prvotni greh”. A tek pretnje Paklom! Smelo se samo
ono što se dozvoli, lično smenje je bilo usmereno samo na služenje tim zapovestima i zakonima.
Ćutnja i Tišina su bili obezbeđeni inkvizicijom i ostalim oblicima satiranja neistomišljenika. Znanje je
bilo izobličeno, Volja i Hrabrost sputani, Tišina obesvećena! Novi, Horusov Eon, ‘ukida’ ta
ograničenja: Mi hoćemo svo moguće Znanje koje možemo svojim umom i moćima da steknemo. Mi
se usuđujemo i hoćemo lični i opšti napredak kontrolisan prirodnim uslovima a ne izmišljenim
(‘moralnim’ i drugim) zakonima. Naša Ćutnja je uspeh i ekstaza ispunjenja Slobode Volje koju
ispunjavaju Svetlost, Život, mudrost i Ljubav! Ni jedna ‘religija’ niti ‘crkva’ nije sposobna to da
omogući ljudima, to bi ih poništilo i ukinulo. Ropstvo bi bilo okončano!

Pentagram Zelatora je obrnut simbolišući time Misteriju Istinske Volje, ili Moći Idenja, koja
je skrivena ponad Sveta Četiri Moći, da bi bila otkrivena u dubinama eliminišući sve elementalne
nečistoće iz Prve Materije Velikog dela. To predstavlja prvu od alhemijskih i magičkih formula
Inicijacije.

Sav Rad u Rangu Čoveka Zemlje se može odvijati individualno, ili u zajedništvu sa drugim
Telemitima. Takođe je neprikosnoveno moguće raditi po instrukcijama i nadzorom izvesnih
Superiora A.’.A.’. koji sprovode određeni trening i merenja postignuća za svaki rang tog Svetog
Reda čiji Spoljašnji Red “Zlatna Zora” je korespodentan Rangu Čoveka Zemlje.

Rad Ljubavnika se sastoji u tome da postigne “Znanje i Razgovor sa Svetim Anđelom


Čuvarem” koje se ostvaruje putem samo-Inicijacije, ali se o ovom postignuću malo može reći
zelatorima, osim da sav pripremni Rad Čoveka Zemlje uspostavlja ravnotežu Bića u kome može i
treba da se probudi ovo Više Postignuće Zvezdane-Solarne Svesnosti. Ljubavnici takođe dosežu
izvesno tajno Znanje Alhemije i sprovode u praktičnoj primeni tajnu formulu i magičku operaciju
Ruže i Krsta, koja je Vrhovni Arkanum Svetilišta Gnoze (o ovom tajnom znanju se teorijski
upoznaju Zelatori A.’.A.’.). To je velika Misterija Egipatskih Magova, Gnostika, Ofita, Inicijata Mitre,
Vitezova Templara, Slobodnih Masona i Bratstva Ruže i Krsta. Cela tajna ovog Magnum Opus-a je
simbolisana Sakramentalnim Jedinstvom Ruže i Krsta i geometrijskim simbolom Heksagrama. Ovo
takođe znači i magičku implikaciju i življenje u energijama koje su oličene u ‘konceptima’ Imena
Terion i Babalon, kao i u smislu njihovog duhovnog sjedinjenja, gde je Terion, energija Khabs-a,
osvešćena u ličnoj Zvezdi, a Babalon predstavlje Duhovno Razumevanje koje upravlja svom
prirodom Bića.

Magički simbol Adepata je šestostruka Zvezda ili Jednopotezni Heksagram, zvan još i Sveti
Heksagram Zveri 666, koji je simbol Jednog Puta Sunca i Makrokosmosa ili Većeg Univerzuma
(Boga). On naznačuje Jedinstvo Phallus-a i Kteis i tajni proizvod njihovog Svetog Sjedinjenja, koga

6
SKAKAVAC 1

mi zovemo Kamenom Filozofa, Lapis Philosophorum. Heksagram je savršen geometrijski simbol,


koji je naša Misterija nad Misterijama i “Tajna nad Tajnama”.

Rang Samotnika Reda Telemita se postiže samo-Iniciranjem, davanjem “Zaveta Bezdana”


i postignućem anihilacije personalnosti, čime se postaje Beba Ambisa, a zatim i Majstor Hrama (u
Redu Srebrne Zvezde A.’.A.’.).

Rad Samotnika se sastoji u tome da postane Majstor Misticizma, Magike i svih Oblika
Postojanja. Samotnik je Niko (NEMO), što znači da je Samotnik uništio svoju personalnost prilikom
prelaska Bezdana. Kao Zvezda on/a je zatim bačena u nebo da osvetljava Zemlju i da zaposedne
obličje u kome može završiti Veliko Delo u pomaganju Telemitima da pređu Ambis i time dosegnu
Vrhovnu Krunu Jedinstva. Može se reći da uzdizanje Svesnosti Čovečanstva preko Ambisa
Podeljenosti u Večno Jedinstvo Svega putem sprovođenja zakona Teleme jeste vrhovni cilj Reda
Telemita, kao što je sprovođenje Zakona Teleme u ‘spoljašnjem’ osnovni cilj Reda. To je i obaveza
Majstora Reda prilikom postignuća njihove Inicijacije u Rang Samotnika.

Majstori Reda uglavnom čuvaju u Tišini svoju Inicijaciju u Rang Samotnika, ali se njihov
Rad očituje u “gajenju vrta” zelatora i adepata koji teže Naj-višoj Inicijaciji. Oni su takođe impulsom
sjaja njihove Zvezde obavezani da daruju tu Svetlost i Slobodu svim muškarcima i ženama bez
razlike čime se na svoj ‘tajni’ način bore protiv ograničenja starog doba. Moguće je da oni sa
drugim Majstorima stvaraju ‘zavere’ čiji je cilj uništenje Hrišćanstva, Budizma, Islama u obličjima
kako se sada manifestuju kroz javne religije. Oni tako prosvetljujući umove ljudi šire Duh Slobode i
potpomažu Duhovnu Evoluciju Ljudske Rase.

Magički simbol Majstora je Sedmostruka Zvezda ili Heptagram, koji je simbol BABALON i
onih koji su dali krv svog života Njenoj Službi. Ta Zvezda je sedmostruka ukazujući na
Upotpunjenje Velikog Dela i Postignuće Više Forme Egzistencije. Ona simboliše upotpunjenje
Alhemijske formule VITRIOL, koja je Notarikon za “Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies
Occultum Lapidem” što znači “Posetivši Unutrašnjost Zemlje, Pročišćenjem Otkrivate Tajni Kamen”.
Samotnici, koji su dosegli naj-viša magička i mistička postignuća se prepuštaju ‘konačnoj’ spoznaji
Nuit-e i Hadit-a.

Kao što je naznačeno u Konstituciji Reda Telemita sva uputstva i sva teorija Reda se
zasniva na Knjizi Zakona i u njoj treba pronaći i razotkriti Misterije Univerzuma i Ljudi jer u njoj je
data Vrhovna Gnoza Novog Horusovog Eona.

Mi, iz Reda Telemita vas pozdravljamo kratkom porukom kroz reči Horusa, Gospoda
Novog Eona: “Nuit je vaše utočište. Hadit je vaša svetlost. A ja sam snaga, sila i žestina vaših
ruku!”

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Dato iz Grada Neofita u središtu Mora PAN-ON-a.


21.8.2001.e.v. AH XCVIII

Frater ALION.’.

7
SKAKAVAC 1

SIMBOLIKA
ZAPADNOG
HERMETIZMA
frater GNONP
“...jer, spustila se magla.
prva, pred samo svitanje;
a njene prozirne niti, poput
paučine, spajaju noć i dan,
praveći most između svetova.”

Čovek je oduvek koristio simbole, i uvek će ih upotrebljavati. I ne samo on. Simboli su


označavali i označavaju sve, od najelementalnijih prirodnih pojava do suptilnih apstraktnosti. Od
kada je svest sa svojim logičkim, uzročno - posledičnim procesima počela da prevladava
nesvesno, čovek je imao potrebu za struktuisanjem, za organizacijom neorganizovanog i
definisanje nedefinisanog, a sve u cilju upoznavanja i ostvarivanja prisnosti i jedinstva sa
univerzumom. Sve to je uspevao koristeći se simbolima. Takođe, simboli su omogućavali
klasifikaciju sila, mogućnost stupanja u kontakt sa njima i upoznavanje, i voljno manipulisanje
silama.
Kada se kaže simbolično obično se misli : “ne ono i ne samo ono” za šta se predstavlja,
već nešto kompleksnije što “stoji iza”. Simbol je znak, slika, reč kojom se predstavlja određeni
pojam, koji može biti konkretan ili apstraktan. Simbolične mogu biti i određene priče (alegorije,
parabole), zvuci i pokreti. Konkretni pojmovi svode se na simbole zbog univerzalnosti,
pojednostavljivanja i brzine komunikacije. Takvi simboli pojavljuju se u svim naukama, a posebno u
“prirodnim”, kao što su matematika, fizika, hemija, itd. Apstraktni simboli se simbolizuju, između
ostalog, zbog svoje apstraktnosti.
Kao što je pojam misao o suštini predmeta mišljenja, tako bi se moglo reći da simbol
predstavlja suštinu izražavanog pojma, kao što je na primer, reč u kabalističkom načinu mišljenja.
Međutim, simbol takođe može biti proizvoljno, pojednostavljeno označavanje/izražavanje tog
pojma. Proizvoljno, zato što sam simbol u većini slučajeva nema nikakve istinske povezanosti sa
pojmom. Kakve veze ima kriva linija sa brzinom osim za nekog fizičara? Međutim, u određenom
segmentu ezoterične nauke sve ima svoje značenje, pa i “slučajan” oblik linije.
Svesno ili ne, sami ili uz pomoć bića unutrašnjih i spoljašnjih svetova, drevni su konstruisali
čitav sistem simbola koji objašnjavaju jedni druge, pojedine sile i delove univerzuma i univerzum u
celini.
Osnovnu strukturu simbolizma zapadne magijske tradicije čine 4 (ili 5) elemenata drevnih,
7 svetih planeta (+3) i 12 znakova zodijaka. Zajedno sa 22 slova hebrejskog alfabeta, sa kojima su
veoma prisno povezani, oni čine temelj sadržaja geometrijske strukture univerzuma, Drveta Života.
Ovaj set simbola čini skladnu celinu i kao takav u mogućnosti je da fleksibilno apsorbuje bilo koji
drugi skup simbola i da se njime nadgrađuje, bez promene u svojoj osnovnoj strukturi. Upotreba
ovog simbol - sistema je mnogostrana; on može da se koristi kao algebra čijim posredstvom se
saznaju osobine i tajne nepoznatih potencijala, kao sredstvo misaonog vođstva u dređeni deo
univerzuma...

ELEMENTI

Najelementarniji deo pomenutog simbol - sistema jesu elementi drevnih. Elemenata ima 5 i
to su duh , vatra O, voda N, vazduh M i zemlja L. Ove elemente ne treba poistovećivati sa
fizičkim, hemijskim elementima. Svim pojavama može se pripisati dejstvo i osobine jednog ili
kombinacije elemenata, makar ih svodili na aktivno/pasivno. Ovi elementi obuhvataju i opisuju više
ravni, kako fizički, spoljašnji, tako i unutrašnji univerzum čoveka sa svim svojim podelama.
Elementi su, najjednostavnije rečeno, totalitet svih sila, energija i kvaliteta u univerzumu.
Element duha jeste suština koja prožima druge elemente, iz koje su oni nastali. To je
neformulisana stvarnost koja im je zajednička, na osnovu koje postoje. Element duha nema
atribucije kakve imaju ostala četiri elementa jer u svom najvišem vidu on sadrži sve suprotnosti. Na

8
SKAKAVAC 1

“nižem luku” mogao bi se povezati sa inspiracijom, bljeskom iluminacije...element vatre je prvobitni


element u ispoljavanju, on je najčistiji i najaktivniji. Njegova suprotnost element vode je takođe čist,
ali je pasivan. Njihovim sjedinjavanjem dobija se element sa zajedničkim svojstvima oba elementa,
a ipak drugačiji od njih. Poslednji element, zemlja, smatra se nekom vrstom konsolidacije i
kristalizacije prethodna tri.

O - VATRA : aktivan, toplo i suvo, svetlost, pozitivno, dinamično, delovanje,


energija, snaga, entuzijazam, strast, volja, intuicija...
N - VODA : pasivan, hladno i vlažno, tečno, ženski princip, plodnost, moć
prenošenja, održavanja i oblikovanja, emocije...
M - VAZDUH : aktivan, toplo i vlažno, pokretljivost, nestalnost, dah, um, intelekt,
mentalni procesi...
L - ZEMLJA : pasivan, hladno i suvo, tvrdoća, gustina, plodnost, fizičko telo,
čula, instikti...

Svakom elementu pripada određena vrsta bića. Ova bića se nazivaju elementalima.
Elementali vatre su salamanderi; vode undine; vazduha silfi i zemlje gnomi.
U ističnoj školi magike simboli koji predstavljaju elemente jesu Tatve (Tattwas). Element
duha, Akasha, predstavljen je kao crno jaje; element vatre, Tejas, kao crveni trougao; element
vode, Apas, kao srebrni polumesec; element vazduha, Vayu, kao plavi krug; i element zemlje,
Prithivi, kao žuti kvadrat.

PLANETE

Planeta ima deset. Pored sedam svetih: Mesec, Merkur, Venera, Sunce, Mars, Jupiter,
Saturn, postoje još tri: Uran, Neptun i Pluton. Simboličnost planeta i simbolično gledanje na njih ne
treba mešati sa astronomijom, posebno u slučaju sunca i meseca koje su stari narodi smatrali
planetama. Koncept svake planete je postavljen na filosofskoj koncepciji grčkih i rimskih bogova,
čije su mitološke podudarnosti skoro potpuno identične. Nakon razmatranja astroloških uticaja i
kvaliteta, planetama su data imena bogova. Osobine bogova, čija imena nose, čine osnovu
značenja planeta.

MESEC 2 - pasivni princip, plodnost, promenljivost, periodičnost,


prilagodljivost, nesvesno, instikti, čula, telesna svest.
MERKUR 3 - um, intelekt, mentalna svojstva, moždana tkiva i nervi, samosvest,
komunikacija.
VENERA 4 - emocije, senzualnost, kreativnost, niža ljubav.
SUNCE 1 - aktivni princip, vitalnost, energija, sjaj, harmonija, svesni nivo
ličnosti, ljudska volja, životna sila.
MARS 5 - muški kvalitet u svom najnižem smislu, gruba i sirova energija,
snaga, želja, težnja, seksualna moć, telesna volja, mišićni sistem.
JUPITER 6 - viša ljubav, ekspanzija, prosperitet, rast, usklađivanje.
SATURN 7 - načelo discipline, organizacije i odgovornosti; ograničenja,
rigidnost, mudrost, starost, ego, skelet.
URAN 8 - istinska volja, duhovna energija, magijska snaga u čoveku,
dinamičan, eksplozivan, revolucionaran, upravlja iznenadnim
promenama; tajnovita, čudnovata i kontradiktorna planeta.
NEPTUN 9 - istinsko JA, duhovna okolina, žeđ za beskonačnim, čežnja,
čovekov neobuzdani duh, upravlja tečnostima, iluzijom,
abnormalnošću.
PLUTON 0 - predstavlja sve procese replikacije, predstavlja generisanje,
regenerisanje i degenerisanje, izlaže sve ono što je tajnovito ili
ono što je bilo prikriveno.

ZODIJAK

Planete opisuju oko Sunca eliptične putanje; u zajedničkoj žiži tih elipsi nalazi se Sunce.
Orbite planeta su, osim u slučaju Plutona i Merkura, veoma malog ekscentriteta i ne razlikuju se

9
SKAKAVAC 1

mnogo od kružnih. Sve planete obilaze oko Sunca u istom smeru, po putanjama koje leže skoro u
istoj ravni. Izuzetak su Plutonova i Merkurova putanja. Plutonova orbita u odnosu na orbite ostalih
planeta ima nagib od 17°, a Merkurova 7°.
Dakle, grubo govoreći, Sunčev sistem najviše liči na ravan disk. Kretanja se
odigravaju u jednoj ravni nevelike debljine i u istom osnovnom pravcu.
Zodijak se može predstaviti kao krug sazvežđa koji sačinjava zamišljeni obod tog ravnog
diska, sunčevog sistema. Ranije se verovalo, što je i potvrđeno, da su nepomične zvezde povezane
sa prividnim kretanjem Sunca na specifičan način, jer se uticaj Sunca na Zemlju menjao sa svakim
njegovim “prolaskom” kroz različita sazvežđa. Svako sazvežđe tog zamišljenog oboda, zodijaka,
jeste jedan znak. Sazvežđa su dobila sledeća imena: ovan, bik, blizanci, rak, lav, devica, vaga,
škorpija, strelac, jarac, vodolija i ribe.
Dakle, znakova zodijaka ima dvanaest. Svakom znaku, pored njegovog
specifičnog značenja, pripisuje se jedan element i planeta. Neki znaci imaju po dve planete
vladaoca.

1. ARIES, Ovan a - Mars 5


2. TAURUS, Bik T - Venera 4
3. GEMINI, Blizanci g - Merkur 3
4. CANCER, Rak c - Mesec 2
5. LEO, Lav l - Sunce 1
6. VIRGO, Devica U - Merkur 3
7. LIBRA, Vaga L - Venera 4
8. SCORPIO, Škorpija S - Pluton 0 i Mars 5
9. SAGITTARIUS, Strelac s - Jupiter 6
10.CAPRICRONUS, Jarac C - Saturn 7
11.AQUARIUS, Vodolija A - Uran 8 i Saturn 7
12.PISCES, Ribe p - Neptun 9 i Jupiter 6

Ovih dvanaest znakova je raspoređeno u četiri trijade, ili grupe od po tri znaka, od kojih se
svaka pripisuje jednom od četiri elementa.

VATRA - Ovan, Lav, Strelac


VODA - Rak, Škorpija, Ribe
VAZDUH - Blizanci, Vaga, Vodolija
ZEMLJA - Bik, Devica, Jarac

Dvanaest zodijačkih znakova dele se i u tri grupe od po četiri znaka. U svakoj grupi nalaze
se znaci koji imaju izvesne zajedničke kvalitete. To je podela na kardinalne, fiksne ili kerubičke i
promenljive znake.

Kardinalni znaci - Ovan, Rak, Vaga, Jarac


Fiksni znaci - Bik, Lav, Škorpija, Vodolija
Promenljivi znaci - Blizanci, Devica, Strelac, Ribe

Kardinalan znak predstavlja rođenje elementa, fiksni znak njegov život, a promenljivi znak
njegov prelaz ka duhovnom obliku. Kardinalni znaci započinju godišnjim dobima i glavne
karakteristike su im aktivnost i dinamičnost. Fiksni znaci označavaju središnji mesec godišnjeg
doba kojem pripadaju. Njih karakteriše princip stabilnosti i uravnoteženja. Promenljivi znaci
označavaju završni mesec svakog godišnjeg doba. Oni predstavljaju princip promenljivosti ili
transformacije.
Pomoću fiksnih ili kerubičkih znakova zodijaka deluju kerubimi. Kerubimi su predstavnici
četiri elemenata. Oni predstavljaju žižu spajanja zodijaka i elemenata.

Kerubim Vatre : Lav - Leo l


Kerubim Vode : Orao - Scorpio S
Kerubim Vazduha: Čovek - Aquarius A
Kerubim Zemlje : Bik - Taurus T

10
SKAKAVAC 1

DRVO ŽIVOTA

Drvo Života predstavlja dijagram i strukturu univerzuma. Sastoji se od deset sefirota i 22


staze. Sefiroti su božanske emanacije. Svaka sefira predstavlja specifičan potencijal i kvalitet
kosmosa, određenu ravan i vrstu egzistencije. Takođe, kaže se da su sefiroti “numeričke
emanacije”. Oni predstavljaju najapstraktnije oblike brojeva decimalne skale.
Ime prve sefire je KThR, Keter, Kruna. Božansko ime koje mu je pripisano je AHIH, Ehejeh,
Ja sam (onaj što jeste). Keter je prva manifestacija iz Nepoznatog, čisto postojanje, i sadrži ostalih
devet. Jedno od naziva Ketera je makroprozopus, Veliko Lice.
Ime druge sefire je CLKMH, Chokmah, Mudrost. Chokmah je aktivna muška potencija. Ovu
sefiru predstavljaju Božanska imena; IH, JAH i IHVH, Jehova. Naziva se i AB, Ab, Otac.
Treća sefira je BINH, Binah, Razumevanje. Njoj su pripisana Božanska imena ALHIM,
Elohim i IHVH ALHIM, Jehova Elohim. Još se naziva i AMA, Ama, Majka i AIMA, Aima, velika
plodna majka. Binah je pasivna ženska potencija.
Četvrta sefira je ChSD, Chesed, Milost ili Ljubav. Chesed nastaje sjedinjavanjem drugog i
trećeg sefirota. Takođe, ime mu je i GDVLH, Gedulah, Veličina ili Veličanstvenost. To je muška
potencija koju predstavlja Božansko ime AL, El, Moćni.
Peta sefira je GBURH, Geburah, Snaga ili Hrabrost. Geburah predstavljaju Božanska
imena ALHIM GBVR, Elohim Gibor i ALH, Eloh. To je pasivna ženska potencija.
Šesta sefira je ThPARTh, Tifaret, Lepota ili Blagost. Tifaret je predstavljen Božanskim
imenom IHVH ALVH VDOTh, Jehova Eloah ve - Daat. Ova sefira, zajedno sa četvrtim, petim,
sedmim, osmim i devetim sefirotom sačinjava ZOIR ANPIN, Zaur Anpin, Manje Lice,
Mikroprozopus. Tifaret se još naziva i MLK, Melek, Kralj.
Sedma sefira je NTzCh, Necah, Pobeda. Necahu je pripisano Božansko ime IHVH
TzBAVTh, Jehova Cabaot, Gospod nad Vojskama.
Osma sefira je HVD, Hod, Sjaj. To je pasivna ženska potencija koja odgovara Božanskom
imenu ALHIM TzBAVTh, Elohim Cabaot, Bog nad Vojskama.
Sefiroti Necah i Hod stvaraju ISVD, Jesod, Temelj. Njega predstavlja Božansko ime AL ChI,
El Hai, Moćni živi Bog, i ShDI, Šadai, Svemoćni.
Iz Jesoda proizilazi deseta sefira MLKVTh, Malkut, Kraljevstvo. Predstavljaju ga Božanska
imena ADNI, Adonai i ADNI HARTz, Adonai ha-Arec. Malkut se još naziva Niža Majka, nevesta
Mikroprozopusa i Kraljica.

Pored toga što svaki od ovih sefirota označava određeni vid aktivne ili pasivne potencije, on
je u suštini dvo - polan, ženski ili pasivan u odnosu na sefiru koja mu prethodi, a muški, aktivan i
sprovodni u odnosu na sefiru koja ga sledi.
Sefiroti se dele na tri stuba. Desni stub je stub Milosrđa i njega čine drugi, četvrti i sedmi
sefirot. Levi stub je stub Strogosti i on se sastoji od trećeg, petog i osmog sefirota. Srednji stub je
Stub Blagosti i čine ga prvi, šesti, deveti i deseti sefirot.
Pored deset Božanskih Emanacija postoji još i svet ljuski. To je boravište zlih duhova,
demona, koji se nazivaju QLIPVTh, Klifoti, materijalne ljušture. Demoni su podeljeni u deset vrsta i
imaju određene navike. Njihovih deset stepeni odgovara desetostrukoj podeli Sefirota, ali u obrnutoj
srazmeri, zato što se tama i nečistoća povećavaju sa smanjivanjem svakog stepena. Prva dva su
nedostatak vidljivog oblika i organizovanosti. Treći stepen predstavlja boravište tame. Sledećih
sedam paklova su nastanjeni demonima koji predstavljaju inkarnirane ljudske poroke.

Postoji jedinstvena formula procesa stvaranja, a koju predstavlja ime IHVH, Jehova,
Tetragramaton. Tetragramaton znači Ime od četiri slova i odnosi se na Neizrecivo Ime Boga.
IHVH, Tetragramaton, obuhvata sve sefirote izuzev Ketera. Kaže se da najviša tačka slova
Iod, I, pripada Keteru; slovo I Chokmahu, Ocu; slovo H, “nebesko He”, Binahu, Nebeskoj Majci;
slovo Vau, V, obuhvata narednih šest sefirota i slovo H, “niže He”, pripada Malkutu, desetoj sefiri.
IHVH označava i četiri elemenata. Jod označava vatru, “nebesko He” vodu, Vau vazduh i
“niže He” zemlju.
Svi procesi sadrže u sebi etape Tetragramatona.

Drvo Života sadrži dvadesetdve staze. Svaka staza reprezentuje ravnotežu dva Sefirota
koja povezuje. Smatra se da su sefiroti objektivni a staze subjektivne. Dvadesetdve staze
nerazdvojivo su povezane sa 22 slova hebrejskog alfabeta. Svakoj stazi pripada jedno hebrejsko
slovo i jedan od simbola elemenata, planeta ili zodijaka.

11
SKAKAVAC 1

12
SKAKAVAC 1

Hebrejski alfabet ima 22 slova. Hebrejsko pismo se piše zdesna na levo. Svako slovo je
broj i ima svoju određenu simboliku. Pet slova imaju drugačiji oblik i numeraciju kada se pišu na
kraju reči. To su završno Mem, Kaph, Nun, Pe i Tzaddi. 22 slova se dele na tri majčinska slova
Aleph, Mem i Shin; zatim na sedam dvostrukih slova Beth, Gimal, Daleth, Kaph, Pe, Resh i Tau; i na
dvanaest jednostavnih slova He, Vau, Zain, Chet, Teth, Iod, Lamed, Nun, Samekh, A`ain, Tzaddi i
Qoph.

Slovo Ime slova Vrednost Ekvivalent Značenje


a Aleph 1 A Vo
b Beth 2 B, V Kuća

g Gimel 3 G, Gh Kamila

d Daleth 4 D, Dh Vrata

h He 5 H, E Prozor

w Vau 6 V, U, O Klin, čavao


z Zain 7 Z Mač, oklop
j Cheth 8 Ch Ograda

f Teth 9 T Zmija

y Jod 10 Y, I, J Ruka. šaka

k Kaph 20, 500 K, Kh Dlan


l Lamed 30 L Volovski bič

m Mem 40, 600 M Voda

n Nun 50, 700 N Riba

s Samekh 60 S Podupirač, stub

u A`ain 70 O, Aa, Ngh Oko

p Pe 80, 800 P, Ph Usta

x Tzaddi 90, 900 Tz Udica

q Qoph 100 Q Potiljak, uho

r Resh 200 R Glava, lice

c Shin 300 S, Sh Zub

t Tau 400 T, Th Krst

13
SKAKAVAC 1

ALHEMIJA

Alhemija je veoma drevna nauka. Mada se obično vezuje za srednji vek, dejstvo njenih
principa uviđa se od naranije istorije čovečanstva kod različitih vrsta spiritualnih metoda i misli.
Arapski pojam, alhemija, sastoji se od člana “al” i prideva “chemy” (ili rhemi), što znači “ono što
pripada Egiptu”.
Alhemija je nauka o transformaciji osnovne ili niže supstance u višu. “Prva materija rada”
određenim procesom postaje svoje savršenstvo. Taj proizvod najčešće se naziva “kamen mudraca”
i “eliksir života”. Objekti alhemijske transformacije mogu biti i fizičke supstance i um čoveka.
Osnovu alhemijskog simbolizma čine tri principa prirode; sumpor , živa i so ; i sedam
svetih metala, olovo7, kalaj6, gvožđe5, bakar4, živa3, srebro2 i zlato1.
Sumpor predstavlja aktivnost, energiju i delovanje. Živa je tečnost i moć prenošenja. So je
posrednik ova dva vida energije, ali poseduje i svoje osobine.
Najprecizniji opis tri principa prirode predstavlja opis guna, koje su hinduistička tačna
paralela ovim principima. Reč “guna” u sebi obuhavta nekoliko značenja. Ona je mnogo širi pojam
od elementa. Pojmovi poput elementa, kvaliteta, potencijala i faze, mogu se svrstati zajedno pod
značenje gune.
Postoje tri gune. To su sattvas, rajas i tamas, i mogu se prevesti kao “staloženost”,
“živahnost”, i “troma tama”.
Rajas predstavlja kinetički princip koji karakterišu želja, akcija i strast; to je energija,
uzbuđenje, nemir, vatra, blještavilo. Tamas je inercija, tama i tromost. Sattvas predstavlja svetlost,
spokojnost, razum, ravnotežu i harmoniju.
Sedam svetih metala alhemije predstavljaju određene principe čoveka, metode i stadijume
postignuća.
Olovo je najgrublji od svih metala i predstavlja prvu fazu napredovanja ka stazi. Purifikacija
olova podrazumeva ostvarivanje samostalnosti. Inicijat mora naučiti da se nosi sa teškoćama i
iskušenjima, razvijanjem unutrašnje sigurnosti i nezavisnosti. Takođe, pod proces purifikacije olova
spada i preuzimanje odgovornosti za svoje postignuće. Mora se savladati nesigurnost, neodlučnost
i lenjost, i prionuti na rad. Purifikacija kalaja jeste postizanje određene indiferentnosti u odnosu na
zadovoljstva svetovnog života. Kalaj ne zahteva samo posvećenost magičko - mističnom idalu,
nego i ravnodušnost inicijata prema bilo čemu drugom, tako da ništa ne sputava njegov napredak
ka “Kamenu Mudraca”. Purifikacija gvožđa predstavlja istraživanje nesvesnog, spoznavanje
potisnutog i razjedinjavanje struktura sa nabojem negativne energije. Može se reći da se ovim
približavanjem nesvesnog svesnom započinje proces individuacije. Purifikacija bakra podrazumeva
kontrolu čula i emocija.
Živa predstavlja um u stadijumu racionalizacije, analize i sinteze. Purifikacija žive jeste
uvođenje svesnosti u um, svesnog kontrolisanja misli i ideja i dopuštanja samo onim sadržajima
koji su u skladu sa vrhovnim idealom. Živa kao metal nije identična živi kao principu prirode.
Srebro i zlato se shvataju kao dva rezultata petočlane alhemijske staze. Proces purifikacije
srebra i transformacije u zlato jeste završni proces samoistraživanja sa ciljem uviđanja istinske
prirode svog bića.
Purifikacijom srebra dobija se Luna Philosophorum. To je čisti Živi alhemijski Duh Srebra -
rafinirana Suština Toplote i Vlage. U ovom stadijumu dolazi se do bljeska Iluminacije koji samo na
trenutak skida zavese sa Suštine. Međutim, ovo stanje još uvek nije stalno i postojano.
Daljim procesom dobija se Sol Philosophorum. To je čisti Živi alhemijski Duh Zlata -
rafinirana Suština Toplote i Ognja. U ovom krajnjem stadijumu bljesak Iluminacije više nije samo
bljesak, postao je stalno isijavanje Vrhovne Supstance, Kamena Mudraca.

14
SKAKAVAC 1

DO TAMO I NAZAD
ILI
TEMELJ KABALISTIČKE
DOGME
frater Gaia Aleluia

Svaki temeljan i ozbiljan sistem podrazumeva baziranost na određenim principima za koje


važe univerzalna pravila, nezavisna od okolnosti. Stoga takav sistem, ukoliko je baziran na osnovi
dijamantske jasnoće, može imati samo pogrešno shvatanje ili razumevanje koje se zasniva na
nesavršenosti ljudske inteligencije i znanja.

Što je glavni objekat interesovanja određenog sistema apstraktniji, to će on zahtevati


jednostavniju metodološku bazu. No to nikako ne znači da će se iz takve baze razviti jednostavne
grane. Sistemi imaju prirodu matematičke progresije, gde je svaki naredni stepenik veći od
prethodnog. Ukoliko se baza zasniva već na samom početku od nejasnoće i apstraktnog modela,
koliko će biti teško otpratiti sa jasnoćom njegov pun razvoj? Ako je objekat sistema apstraktan,
baza apstraktna, onda je sasvim normalno pretpostaviti da će završetak sistema biti apstrakcija
apstraktnosti. Stoga ključ svakog sistema koji teži univerzalnosti i prilagodljivosti leži u graduiranom
pojačavanju apstraknosti, koju pokušava da integriše. Ako pokušamo proširiti trajanje udaha na
više od jednog minuta, onda zasigurno moramo početi što laganijim, neforsiranim ritmom.

Kabala, kao sistem koji uokviruje Stvarnost u jednom univerzalnom glifu, kao mapu svih
mogućih i nemogućih mogućnosti, jeste jedan od blistavih primera sjajnog temelja i sjajne krune.
Njegova univerzalnost leži upravo u onome što je uslov svakog pravog napretka, a to je mudrost
definisanja odnosa. Kabala definiše celokupan Univerzum ne opisima, već odnosima. Ona ne
stvara nove pojmove koji postoje nezavisno od nje, već stvara jedan univerzalan način na koji se
povezuju pojmovi u celinu.

Ako je neko od vas kojim slučajem imao (ne)sreću da dobije strogog profesora knjževnosti
koji traži naučene i nimalo poznate književne opuse napamet, onda zna o čemu se ovde priča.
Postoje dva načina na koji se može naučiti pesma. Autmatskim ponavljanjem, do iznemoglosti.
Drugi način podrazumeva učenje ili bolje rečeno TRAŽENJE odnosa koji se mogu primeniti na
celokupnu pesmu i koji služi kao neki vid jednostavnog mehanizma na kome je cela pesma
napisana. To traženje često predstavlja imaginarnu pojavu, jer pesma sama po sebi nikako nije
konstruisana po tom mehanizmu. Ali pesma ima ono što omogućava da se stvori veštačka šema, a
to je konačnost njenog trajanja. Uzmimo na primer brojeve i biće vam jasnije. Ako pogledamo
sledeće brojeve 1 3 5 7 9, videćemo da se ređaju po neparnom nizu. Međutim, ako posle broja 9
dođe neki drugi broj, to ne znači da se šema uzastopnog neparnog kretanja gubi. Ako posle dođe
broj, recimo 133, onda se ceo niz deli u dve grupe. Prva grupa je grupa brojeva koji ide prirodnim
neparnim uzastopnim pokretom, a posledni broj je jednostavno 133. A i za taj broj se može naći
šema koja ga pripaja prvoj grupi, čineći da tako postoji jedna šema, a ne dve. Nema potrebe učiti
napamet svaki broj ponjedinačno. Ovakav vid učenja ide neuporedivo brže, da ne govorimo o tome
koliko se takav podatak duže nalazi u svesnom umu.
Kabala ima svoju prednost upravo zbog njenog jednostavnog i prirodnog načina
definisanja odnosa koji je primenjiv na sve grupe, bez obzira koliko neke stvari izgledale
nepovezano. Drugim rečima, Kabala ima izuzetno jednostavnu i jasnu kartoteku, sadržaj iz koga se
može izvući bilo koji kontekst. Na taj način, ne postoji dovoljno apstraktna pojava koja se ne može
klasifikovati. Po njoj, sam glif Univerzuma je potpuno opipljive, da ne kažem mundane, i
pragmatičane prirode. Još jednom, savršenost sistema se ne ogleda u njegovoj kompleksnosti niti
pak jednostavnosti, već u kristalno jasnoj definiciji odnosa.

Sada možemo preći na konkretnije stvari, i da razmotrimo konačno Kabalin glif onakav
kakav on jeste. Zapravo, potrebno je razmatrati glif onako kako funkcioniše u toj istoj stvarnosti
koju pokušava da definiše, a ne kakav on “jeste” ili možda “nije”. Mi ovde ne pokušavamo odrediti
istorijsku autentičnost određenog modela mišljenja, niti pokušavamo da polemišemo o varijantama.

15
SKAKAVAC 1

Pokušajmo uhvatiti suštinu glifa, jednu suštinu koja se može modifikovati u beskonačno varijanti, a
koja će uvek biti ta ista suština. Samo na taj način, mi možemo od jedne dogme napraviti
pragmatičan sistem, od jedne teoreme suštu Istinu.

Da bi to uspeli, potrebno je dosta vremena i široko otvorene oči. Zapravo, najpotrebniji jesu
pokušaji. Pokušavati, pokušavati i pokušavati. Primenjivati jednu šemu, u ovom slučaju glif, u svim
mogućim slučajevima. Dokle god se pojavi i makar samo jedan slučaj gde se šema ne može
lagodno primeniti, to znači da moramo još pokušavati. Ti pokušaji ne mogu menjati glif. Oni
zapravo menjaju našu svest koja pokušajima postaje fleksibilnija na glif. Tek tada se može iskusiti
logika apstraktnog mišljenja koja je nužna da bi se shvatila mapa koja opisuje apstraktno.

Vratimo se glifu. On se široko navodi imenom opšte poznatim kao “Drvo Života”. Poput
pravog drveta, ono ima svoj rast i određenu morfologiju. A to podrazumeva korene, stablo, krošnju i
plodove. Da bi ga razumeli, moramo prvo krenuti od korena, idući naviše. Imajmo u vidu da
savršen sistem u ovom slučaju mora imati savršene korene. Strakturu Drveta Života ovde nećemo
razmatrati, jer to bi nam oduzelo previše prostora, a danas je napisano na tu temu tuce knjiga. Sve
se uglavnom svodi na vizuelan opis glifa i njegovih suštinskih tačaka. Ako baš želite savet, nije loše
pročitati Regardijeovu knjigu “Drvo Života”, kao i “Mističnu Kabalu” od Dion Forčn.

Ovaj tekst se usmerava na razmatranje osnove Drveta Života, na razmatranje baze ovog
Univerzuma. Baza našeg Drveta nazvana je Malkut i da bi shvatili glif ili Stvarnost, morate shvatiti
na kakvoj bazi je taj glif izgrađen. Opet napominjem, ovde nećemo ulaziti u razjašnjavanju onoga
šta je Malkut i šta je Drvo Života. To svako od vas može naučiti napamet. Ovde se vodimo time ne
da razmatramo, već da razmotrimo. Svaki degenerik može izdvojiti par dana na studiranju osnove
Kabale i crtanja Drveta Života napamet. Još par dana za filosofiranje i puf!, rođen je još jedan pravi
naučeni Kabalista. Ja ovde neću pisati o tome ŠTA jeste, već KAKO i GDE se nalazi to famozno
DRVO ŽIVOTA oko nas, tu i sada. Ovaj prostor je posvećen učenju da se integriše znanje, a ne da
se ono stekne. Samim time što možete sricati ova slova, znači da ste prosečno inteligentna osoba,
koja može da stekne znanje čistom upornošću. Ono što pokušavamo da uradimo, jeste da naučimo
kako to stečeno znanje sada da iskoristimo. Umesto da proučavamo i učimo o DRVETU ŽIVOTA,
mi ćemo naučiti kako da ga zalivamo i naposletku jedemo njegove slatke plodove. I to baš ovde i
sada.

Od ovog mesta, podrazumevaću da vam je glif Drveta Života teorijski i morfološki potpuno
jasan. Ukoliko ste to ostvarili, a nema razloga da niste, onda je jedino što vam sada treba spisak
analogija koja se sa simboličkog sveta glifa može dovesti u vezu sa svetom koji je svuda oko vas.
Drugim rečima, potebno je napraviti takav most između sveta simbola i vašeg sveta, da se po
njemu sigurno može ići, do tamo i nazad.

Jedan takav rečnik, kojim bi se služili svi, zapravo ne postoji, sasmim time što svako od
nas drugačije uviđa pojmove. Postoji jedan sasvim dobar pokušaj oličen u knjizi pod nazivom “777 i
ostali kabalistički spisi”. No ono što je vama najbitnije jeste da shvatite pod kojim uslovima se mogu
spajati naizgled nespojive ideje; iz jednog prostog razloga. Da bi to vi uradili za sebe! Drugačije
govoreći, sve postojeće analogije čemo proučiti da bi sami za sebe, postavili svoje analogije koje
funkcionišu. Da li ćete u potpunosti prihvatiti već ponuđene koje možete naći u toj knjizi, ili makar
samo delimično, potpuno je nebitno. Važno je da razvijete specifičnu svest koja savršeno klasifikuje
ideje.

U ovoj lekciji, kao što sam napomenuo, držaćemo se baze Drveta Života i kao što sam
napomenuo ranije, ona se naziva Malkut, ili u prevodu Kraljevstvo. Ono što je potrebno jeste da
uočite Malkut SADA I OVDE oko vas. Ostavite ovu lekciju na trenutak i pogledajte Malkut! Postoji
velika verovatnoća da to neće uraditi, samim time što apsolutno i ni pod kojim slučajem, ne znate
šta kog đavola to treba da znači. Drugim rečima, nedostaju vam primeri praktičnih atribucija, ili
prevod simboličkog jezika kojim se služi Kabala. Na ovom mestu ćemo nabrojati zanimljive
analogije iz gore pomenute knjige 777, a koje se tradicionlano pripisuju Malkutu.

MALKUT

1. prevod Kraljevstvo

16
SKAKAVAC 1

2. jevrejki način pisanja MLKVTh

3. božje ime u Asiahu ADONAI MALEK (ADNI MLK)

4. mistični broj sefire 55

5. element zemlja

6. kraljeva skala boja žuta

7. kraljičina skala boja limun žuta, maslinasta, boja rđe i crna

8. careva skala boja kao u kraljičinoj, ali crna prošarana zlatnom

9. caričina skala boja crna ozračena žutom

10. praktična atribucija egipatskih bogova Oziris

11. izbor egipatskih bogova Seb, Izis i Neftis neudate

12. grčki bogovi Persefona, Psiha

13. hinduistička božanstva Lakšmi, Kundalini

14. hrišćanski pojmovi Hristova crkva, Devica Marija

15. rimski bogovi Serera

16. sistem Taoizma Kan

17. drago kamenje kameni kristal

18. biljke vrba, ljiljan, bršljan

19. imaginarna životinja sfinga

20. magijske moći vizija Svetog Anđela Čuvara

21. mineralne droge magijski sumpor

22. biljne droge žito

23. mirisi kritski jasenak

24. magijska oruđa magijski krug i trougao

25. tradicionala moralnost skepticizam

26. figure čistih brojeva oltar, dvostruka kocka, krst raspeća

27. delovi duše nefeš

28. alhemijsko drvo života filosofska živa

29. deset nesreća egipta voda koja se pretvara u krv

30. magijski lik sefire mlada žena, krunisana i prekrivena velom

31. Naziv i atribucija diskova (Tarot) venera u devici, bogatstvo

17
SKAKAVAC 1

32. Naziv i atribucija mačeva (Tarot) sunce u blizancima, propast

33. Naziv i atribucija pehara (Tarot) mesec u ribama, potuni uspeh

34. Naziv i atribucija štapova (Tarot) saturn u strelcu, nevolja

35. magička formula V.I.T.R.I.O.L.

36. bolesti sterilnost

Šta se iz svega ovoga može naučiti? Može se učiti mnogo toga, međutim, još su male
šanse da se bilo šta nauči. Idemo redom.

Malkut je baza, oslonac Drveta Života. To je poslednja emanacija Apsolutnog. Mislite malo
o tome. Ako usvojimo princip da je mudrost magike mudrost nalaženja pravilnih odnosa, da bi lakše
shvatili Malkut, razmotrićemo šta je to zapravo baza, odnosno oslonac. Ovaj princip je jednostavno
iskazan u matematici. Ukoliko naiđemo na sledeću jednačinu sa dve nepoznate koja je
predstavljena 30x + 40y = 180, malo toga nam može pomoći u njenom rešavanju. Ali ukoliko sada
naiđemo na jednu drugu jednačinu gde je isto x i y predstavljeno u obliku 5x + 8y = 34, to nam već
obezbeđuje rešenje, jer možemo uporediti odnose.

Na sličan način Malkut ćemo prividno zameniti njegovim ponuđenim sinonimima i


shvatajući sinonime, shvatićemo Malkut.

Baza kao oslonac uglavnom mora biti što sigurnija, odnosno čvršća. Ako pogledamo u
tabeli šta se nalazi pod rednim brojem 5, videćemo da definitivno ima nečeg bitnog u ideji čvrstine.
Samo ime MLKVTh znači Kraljevstvo, a svako Kraljevstvo mora biti jako i utemeljeno na čvrstini
Kralja. Uporedite ostale pojmove i iznađite suštinu koja je zajednička. Ja ću samo malo
prokomentarisati svaku od analogija isnesenih u tabeli, jer nemam nameru da zapišavam Vaše
Drvo.

Za prvu tačku sam donekle dao smernicu, druga je čisto tehnička stvar kako se kabalističkim
slovima piše samo ime, jer će vam to trebati kasnije, ukoliko usvojite kabalističku metodu. Sve u
svemu, nije zgoreg da se i to zna (sa tim u vezi, MLKVTh se speluje kao Mem, Lamed, Ket, Vau i
Tau).

Dolazimo do treće tačke. To je božje ime Malkuta. Neko se može zapitati čemu to. Ako na ulici
počnem vikati neko ime, postoje ogromne šanse da se neko pod tim imenom i okrene, čak iako
uopšte niste mislili na tu osobu. Čak se može destiti da se okrene više osoba istovremeno!
Probajte to uraditi prilikom nekih glamuroznih svečanosti, deluje koliko glupavo, toliko zabavno!
Stoga ako pozovete Malkut njegovim božanskim imenom, moguće je da će vas uzeti za ozbiljno i
osvrnuti se na par trenutaka, što će vam pružiti taman toliko vremena da ga locirate i obeležite u
vašem Umu. Božje ime Malkuta glasi ADONAI MALEK, što prevedeno znači “moj gospod Kralj”.
Stoga je ovde puna asocijacija na Kraljevstvu i svime što vam može implicirati taj pojam.

Četvrta tačka je predstavljena brojem 55. Malkut kao poslednja emanacija Apsolutnog se ispoljava
kao deseti sefirot. Zbir svih brojeva od 1 do 10 jeste broj 55. To je kao potvrđivanje tog broja kao
celine, od 1 do 10. Možda nije zgoreg podsetiti da 5+5=10, Malkut. Te dve polovine su jednake i
uravnotežene. Dobar balans je uslov čvrstine.

Peta tačka jeste elementalna atribucija i u slučaju Malkuta to je zemlja. Zapravo, nijedna od ostalih
“viših” sfera ne uključuje zemlju. Iz ovoga se čvrstina i ostale implikacije mogu uzeti još ozbiljnije.

Od 6. do 9. tačke se nalaze skale boja. Razlozi zbog kojih su takve, sasvim fino su objašnjeni u
knjizi “777”, a razlog zbog koga ja to ne navodim ovde jeste zbog toga što shvatanje toga
podrazumeva shvatanje ostalih sfera Drveta Života. Za sada mislim da je sasvim dovoljno uočiti
analogiju između tih boja sa bojom zemlje. Kasnije, kada prođemo kroz ostale sfere, možemo se
vratiti ovome gore. Kao što sam napomenuo mnogo puta ranije, ovde smo da naučimo da
praktično baratamo Malkutom, a ne da odredimo razloge zbog čega su baš te analogije koriste, a

18
SKAKAVAC 1

ne neke druge. Za to će biti vremena kasnije, idemo jedno po jedno. Dovoljno je za početak da
mislite o tome. Vremenom će vam se razlozi razotkriti sami. Da ne govorim da mnogi razlozi i
argumenti prosto ne važe za neke ljude, obzorom na njihov mentalni sklop i njihovu prirodu. Za
početak, potrebno je samo definisati osnovne pokrete, raditi na skici a ne na finalnoj verziji. A dobra
skica itekako može prethoditi genijalnom delu.

Od 10. do 15. tačke, prikazana je analogija sa raznim božanskim principima, u okviru mnogih
panteona. Tu nema preterane filosofije, potrebno je proučiti određenu mitologiju i shvatiti priridu
određenog božanstva. O tome je napisano hiljade knjiga i svaka biblioteka sadrži takve spise.
Proučavajte božanstva dok vam ne budu potpuno bliska. 777 o ovome kaže sledeće:

O Egipatskim bogovima
Seb kao bog zemlje. Niže Izida i Neftida kao nesavršene dok se ne oplode. Sfinga, pošto sadrži
četiri elementa ili heruvima.
O Grčkim bogovima
Persefona, devica zemlja. Vidi legende o njoj. Ona je Malkut Demetre i Binaha. Adonis je sumnjiva
atribucija, budući veza sa Adonaiem kao bogom zemlje. Psiha je neiskupljena duša.
O Rimskim bogovima
Cerera, boginja zemlje.

17. tačka nosi atribuciju dragog kamenja. Kameni Kristal je zemljane prirode, obzirom da nosi
epitet čvrstine. O tome ima još toga da se kaže, ali to ćemo ostaviti dok ne razmotrimo i ostale
delove Drveta Života.

O 18. tački, to jest o biljkama, 777 kaže sledeće :


Vrba je tradicionlano drvo zapuštene device, neizbavljenog Malkuta. Ljiljan upućuje na čistotu
device, a bršljen na njenu prijanjajuću i vitku prirodu...
Očigledna prisutnost Device, zahteva malo zabave sa astrologijom. Devica je sušti zemljani znak. I
naravno, niko vam ne brani da proučavate dalje od ovoga.

20. tačka navodi viziju Svetog Anđela Čuvara kao jednu od magijskih moći. Sveti Anđeo Čuvar je
vaš Gospod, ili Adonai u prevodu. Ako se to poveže sa božjim imenom Malkuta, mogu se izvući
zanimljive analogije...Adonai Malek ili moj Gospod Kralj. Malkut kao Kraljevstvo.

Dalje se po tačkama navode sumpor, žito itd. Nije teško naći vezu sa Zemljom. Ovde vidimo da se
Malkut uveliko preziva Zemlja. Takođe ima nadimke poput čvrstina, baza, kraljevstvo itd.

Pod tačkom 24. navodi se magijsko oruđe. U slučaju Malkuta, to je Krug i Trougao. Trougao je
mesto u kome se određeni duh manifestuje po magičarevoj volji, dok krug grubo i školski rečeno
predstavlja magičarevu zaštitu. Manifestacija je krajnji silj nekog stvaranja, najgrublji vid
ispoljavanje neke ideje u čvrstom, materijalnom obliku. Stoga su ova oruđa pripisana Malkutu.
Možemo reći da je zaštita kao ideja, našla svoje udomljenje u Malkutu. Zaštitini krug mora da je
konkretan i čvrst, u suprotnom on neće biti dobra zaštita.
Skepticizam se pominje u 25. tački. O čemu se zapravo radi? Grubo rečeno skepticizam se bazira
na insistiranju nepobitnih dokaza. Priroda takvih dokaza za skeptika mora biti konkretna, čvrsta i
opipljiva. Nisu li to atribucije zemlje, odnosno Malkuta?

Na sličan način, probajte rešiti i ostale “zagonetke”. Poslednja, kao sterilnost, osnosi se na ono što
Malkut nije. A to je neplodnost, nemogućnost manifestacije, itd.

Nadam se da vam je nakon ovoga jasnije šta je Malkut. Sada nam ostaje jedna velika
lekcija, a to je da prepoznamo mesta GDE se on nalazi. Samo na taj način, Kabala može ispoljiti
određenu svrhu i vi ćete od jedne dogme dobiti pravu mapu po kojoj možete sigurno ići, i doživeti
ono o čemu govori. Da rezimiramo; Kabala sama po sebi ne objašnjava KAKO, koliko govori ŠTA.
Ona usmerava ljudski duh ka određenim pravcima, ali sama ne govori mnogo o egzaktnim
načinima na koji se dolazi do cilja. A to i nije toliko bitno; ukoliko aspirant ima kristalno jasnu svest
gde ide, objekat njegove pažnje će sam od sebe usloviti određeni metod. Tako, do nekog pustog
ostrva, teško da će se doći peške. Pod uslovom da se ZNA gde je ostrvo i da se ima VOLJA za taj
put, put brodom se sam nameće.

19
SKAKAVAC 1

Postoje dva dijametralna načina na koji pronalazimo Malkut. Prvi način jeste da nađemo
konkretno neku stvar koja savršeno predstavlja Malkut i taj način zateva direktnost i sigurnost.
Postoji problem javljanja drugih asocijacija, pošto je teško naći neku stvar koja označava samo
jedno. Drugi način jeste da se u određenoj stvari zapravo prepoznaju oni njeni aspekti, koji
odgovaraju Malkutu. Generalno, svaka stvar može biti Malkut, samim tim što je stvar, ali
pogledajmo malo bolje u suštinu ideje koja stoji iza te stvari i zbog koje je ta stvar i namenjena.

Uzmimo jedan predmet. Neka to bude lonče za čaj. Da li je ono Malkut? Probajte ga
dovesti u vezu sa analogijama koje su nabrojane u tabeli i ostalih analogija koje vam mogu pasti na
pamet, a koje su po vašem mišljenju Malkut. Ako je odgovor da, onda morate znati zašto da.
Moguće je da nađete vezu lonca kao predmeta u kome se drži “nešto”. ČVRST predmet u kome se
nalazi TEČAN. To možda može imati vezu sa Malkutom. Ili recimo njegova namena za kuvanje
čaja. Čaj predstavljaju sasušene biljke, ukoliko je taj čaj od biljaka koje su analogne Malkutu, onda
to može biti Malkut. Baš me zanima kakav je čaj od vrbe?

Pogledajmo neki drug predmet. Na primer ciglu. Prva analogija koja nam pada na pamet
jeste da se tim predmetom grade kuće. To sasvim sigurno može biti Malkut. Svojim oblikom, može
biti shvaćen kao dvostruka kocka, odnosno kvadar. Pri tome, ispoljava čvrstinu i izdržljivost.

Uzimimo drvo. Drvo kao živo biće, koje crpi energiju od Sunca i daje nam kiseonik? I nije
baš očito. Drvo koje se njiše na vetru? Drvo koje rađa plodove? Breskva, Jabuka, Trešnja? Ne
deluje tako jasno, zar ne? Ali ako uzmemo drvo kao građevinski materijal, možda ovde ima neka
veza. Recimo drvena kuća, koliba? Ovo je već mnogo bolje. Čamac takođe izgleda kao pristojna
veza, ali je kod njega prisutna pre svega Voda, preko koje ide; stoga i može a i ne mora.
Pogledajte viteški oklop. On kao metod čvrste odbrane može predstaviti Malkut. Pogotovo
oklop koji pokriva njegov donji trup, noge. Noge možemo smatrati bazom ljudskog tela, što još više
odgovara konceptu Malkuta.

Pokušajmo sada pronaći aspekte Malkuta u nekim stvarima koje na prvi pogled nisu
Malkut. Trudimo se da razvijemo drugi način traženja.

Šta je sa recimo jastukom? Da li bi on mogao biti Malkut i u kom aspektu, ako već ne može
kompletno? Jastuk služi za spavanje. San je nešto što i nije baš direktno Malkut, ali ako jastuk
posmatramo kao podupirač, onda to i ne izgleda toliko daleko. Da, sada sam se setio da postoje
oni smešni maleni jastuci koji služe samo za podmetanje ispod nogu, i koji se dobijaju besplatno
ukoliko kupite neku veliku udobnu fotelju. Da, takav jastuk već može biti Malkut. Poduprtost
izgrađenom čvrstom telu, noge; to su asocijacije koje mogu biti dovedene u vezu sa Malkutom.

A bajati sendvič sa tunjevinom. Bajato je nešto što je ustajalo, dugo vremena


neiskorišćeno. Bajato je nepokretno. Može biti Malkut, kao troma zemlja. Sendviči se prave od
hleba, a on uglavnom od žita, može biti i ovde Malkut. Tunjevina baš i ne priliči ovde, ali kladim se
da taj bajati sendvič ionako ne biste probali, stoga ta tunjevina nema mnogo veze!

Pogledajmo recimo sedište za bicikl! Sedište kao oslonac zadnjice jeste Malkut. A sada se
sećam priče koje još uvek mogu čuti od nekih zaluđenika za sport da su banana sedišta jako
nezdrava zbog moguće sterilnosti. Ovo je idealan način da ugrabimo vezu sa Malkutom,
posmatrajući 35. kolonu naše tabele.

Idemo dalje, nadam se da se niste umorili.

Probajmo naći domaću životinju koja najbolje podražava Malkut. Pas, mačka, kokoška,
ovca? Još sam kao mali čuo da je slon u Indiji domaća životinja! On tako robusan, veliki i čvrst
mooooože nekako da se ugura pod Malkut. Razmislite.

Ajmo sada, ajmo sada, daaa, recimo...ajmo sada recimo da odredimo koji tip žene bi
mogao da se podvede pod Malkut. Poslovna žena, samostalna žena? Ne bih rekao. Tinejdžerka,
Tetka, Bakica? Možda pre svega klasična domaćica! Zašto da ne. Održava stan, kuva ručak, pere,
zapravo radi sve one stvari koje se tiču doma. A kuća sigurno može da se shvati kao Malkut. Ona
je polazna osnova iz koje čovek svakodnevno kreće na posao, u avanturu, ko zna gde sve, ona pre
svega treba biti čvrsta i suva. Sobe su kockastog oblika; da ovo bi moglo biti jedno od rešenja.

20
SKAKAVAC 1

Koji kozmetički pribor bi mogao biti Malkut? Recimo pedikirski pribor, toalet papir takođe,
mada ovo drugo ne spada u kozmetički pribor, ali sam prosto morao da stavim. Bilo bi glupo kada
bih ga stavio pod tip žene. Hajde sada malo da upotebimo skale boja. Recimo crni lak za nokte koji
je prošaran zlatnom. Ili, još bolje, crne čarape prošarane zlatnim koncem. Čarape kao nožni ogrtač,
a noge za Malkut. Kada su već noge u pitanju, onda je i ono crno ispod noktiju, pogotovo od
zemlje, jasno Malkut.
Već je vreme mom ručku, a ja još pišem ovaj tekst. Kada smo već kod toga, koji je
gurmanluk dodeljen Malkutu? Pileći bataci recimo, još ako su u nekom teškom, mirišljavom crno -
braon sosu! Naravno, ne mislim na ONO što ste pomislili da ja mislim. Ne mislim na to. A kada smo
već kod toga, interesantan je materijal koji se koristi na selu za građevinu i izolaciju. Mislim na
kravlji izmet. To stvarno može biti dobar Malkut.

Predmet u školi? Definitivno geografija. Ali može i biologija, fizika, čak i fizičko vaspitanje.
Zavisi kakve aspekte pronađete i koliko ti aspekti udovoljavaju zahtevima Malkuta.

Kola? Možda Volvo ili Saab, definitivno. Mercedes svojim znakom suviše sugerira na
princip broja 3, pa ćemo ga ostaviti za neku drugu priliku.

Da li bi radijator mogao predstaviti Malkut? Iako obezbeđuje toplinu i lak život u domu,
njegova suštini je upravo u toplini, a ne u domu, stoga možda i nije baš dobar predstavnik Malkuta.

Šta je sa pićima? Pivo bi vam sigurno palo na pamet, zbog svog Malkutovskog sastava,
pogotovo tamno pivo, koje ima dodatnu korespondentnu boju.

U redu, dovoljno smo razradili jednostavne imenice, sada možemo pokušati isto to sa
glagolima. Takođe, probajte da analizirate rečenice. Na primer, u rečenici : “Džon Kaprijati je
smršao preko 30 kilograma dok je pisao svoju novu knjigu”, pronađite reč ili mesto gde se krije
Malkut. Na prvi pogled, to može biti knjiga kao nešto što je plod i baza Džonovog rada. Ali to mogu
biti i kilogrami, Džonu se nešto konkretno desilo, a to je da je izgubio kilograme. Težina, masa,
čvrstina, drugim rečima Malkut. Ne morate tražiti perfekciju, dovoljno je samo da mislite na ovaj
način i da date odgovor koji je definitivan, bez umišljanja.

Osmotrite predmet koji najbolje poznajete, osmotrite sebe i pokažite gde je tu Malkut.
Možda vam noge nisu dovoljno razvijene, možda je Malkut ispoljen više na nekom drugom mestu?
Odredite neki vaš talenat koji potpada pod Malkut, kao i manu.

Ovo je kao neka vrste magijske slagalice, odnosno mozaika. Sve što treba da uradite, jeste
da izađete napolje i da popišete Malkut. Kabala na popisu i u praksi je izvrsna stvar za Um, i neće
proći puno vremena, i vi ćete uočiti kako ste već krenuli drugačije da razmišljate o stvarima i da u
njima nalazite dublja značenja. Potrebna je izvesna doza suptilne igre, u tom stanju intuicija i
imaginacija se odlično ispoljavaju, ozbiljnost i strogost bi sve pokvarile. Nije potrebno da stvarate
veze, stavite akcenat na njihovom pronalaženju. Kada to radite, više od svega vam je potreban
dečiji entuzijazam i smisao za igru.

21
SKAKAVAC 1

USPON I PAD
HRIŠĆANSTVA
frater Babae Babalonis Bestia Bellore

Hrišćane lavovima ili u  Iskušenički test! Kako god, neće se dobro provesti. Lavovi bi bili možda
nešto milosrdniji, brži, jer njh vodi samo prosta egzistencijalna glad, ali jedanog 'pravog' Inicijata
Našeg Svetog Reda vodi egzistencijalistička glad za Slobodom, Istinom i Spoznajom, a ta Glad je
neuporedivo pogubnnija za nama drage hrišćane. Međutim, ovde nije reč o tome, shvatam, ovde
nam je posao da hladno, racionalno i nepristrasno, kol'ko smo to u stanju, opišemo uspon i pad tog
fenomena osvrćući se na poteze, ideje, verovanja i uverenja te religije, kroz istorijsku prizmu
njegovih glavnih istorijskih tokove... Ovde se radi o gladi za Znanjem, mada nisam uveren da ih i ta
glad ne bi najrađe proždrala, barem kol'ko i oni lavovi...
Šta je to hrišćanstvo? Pitanje zvuči kao suvišno, ali, da li je? Na svetu danas ima toliko miliona
'hrišćana', a ko nam od njih može reći šta je to hrišćanstvo? Toliko različit broj, različitih ljudi se iz,
isto tako, najrazličitijih mogućih razloga identifikuje s tim terminom, najčešće, ne shvatajući, šta bi
to, zapravo moglo biti. Da budem otvoren do kraja, i pravedan prema nesrećnicima, najveći broj
njih to ni ne zanima.
Da bi se shvatilo, otkud danas takvo stanje među 'braćom' u Hristu, ma šta to značilo za svakog
od njih, a to je uveravam Te, dragi prijatelju, svašta, moramo se vratiti malo dalje u istoriju, u doba
prvih hrišćana, pra-hrišćana, da tako kažem. Na sam početak Ozirisovog Eona, kako nazivamo taj
period.
Treba pogledati, najpre, kako je izgledala Judeja, tog vremena, gde je postavljena kulisa za ovu
dramu koja će ostaviti pečat na licu čovečanstva kroz vekove. Mislim da je najverodostojniji prikaz
te jevrejske skupine dat u jednom popularnom i komičnom TV ostvarenju koje se naziva 'Žitije
Brajanovo', poznatog britanskog Letećeg cirkusa Monti Pajtona. Ne kažem da su ingeniozni autori
imali nameru da budi sarkastični prema 'sinu božijem', ali hoću da kažem da, ko je shvatio 'Žitije
Brajanovo' nije mu lako da bude hrišćanin i da bez nelagode čita dobre vesti o dogodovštinama te
iste družine.
Dakle, treba jasno pretstaviti, najpre, jedan narod, koji je već dugo, pod okupacionim vlastima
rimske Imperije. A okupacione vlasti, k'o svake okupacione vlasti nisu bile preterano omiljene međ'
jevrejima1, a ni tako benevolentne, kako stičemo utisak iz Jevađelja. Razloge tog i takvog opisa u
Novom Zavetu treba tražiti u tome što su, po svemu sudeći, autori primenjivali autocenzuru, jer je
čitalačka publika istih, ciljna grupa, zaprvo i bila rimska publika. Ima dosta dokaza koji idu tome u
prilog. Ne treba prenebregnuti ni to da se u prkos crkvenoj mitologiji, autori jevanđelja, prema svim
relevantnim istoričarima religije ne mogu naći među savremenicima, pa samim tim ni među
učesnicima i svedocima, osobe koju poznajemo kao Isusa ('Hrista'), i datirana su od otprilike od
sedamdesete do sto i neke godine ere vulgaris, u zavisnosti od jevanđelja do jevanđelja, dakle više
decenija posle Isusove smrti.
Najpre da vidimo, koliko nam mogu biti pouzdan izvor informacija takvi spisi? Pa, ne preterano.
Zavirimo li u sama Jevanđelja, kanda ona donose dobru vest na upadljivo različite i neusklađene
načine, gotovo kao svako od njih govori o različitoj osobi. Pogledamo li samo rodoslov na početku,
to je posve uočljivo. Ova tri, tzv. 'sinoptička', nazvana tako jer, navodno, vide jednim pogledom na
stvari, po Mateji, Luki i Marku, od kojih se ovo poslednje smatra najpouzdanijim (sa izuzetkom
opisa 'vaskrsenja', koje je kasnija interpolacija), nemaju baš tako jedinstven pogled, dok je ono po
Jovanu sasvim različitog porekla, neki kažu više mističkog, gnostičkog. U svakom slučaju ova tri
'jednooka', crpu iz jednog ili više srodnih izvora, dok je Jovanovo crpelo iz sasvim različitog. Služeći
se sećanjem, ne želeći da ih nanovo studiram, i konsultijem literaturu, mada bi i to bilo zanimljivo
za jednu ozbiljniju studiju, držeći se okvira ove teme, potsetiću samo da je razlika u prikazu zaista u
toj meri očita, da je prosto neverovatno kako to nikome ne pada u uči u dovoljnoj meri, i to u pitanju
redosleda događaja, samih događaja, koji su upadljivo raznorodno opisani, mesta i načina rođenja,
dana raspeća i tsl.
Imajući u vidu višedecenijsko isčekivanje Mesije, svetovnog i duhovnog poglavara, od strane
jevrejske zajednice tog doba, jedne primitivne, sirove svetine, koji bi ih oslobodio ropstva i vratio
staru slavu kući Davidovoj, koje je poprimilo već uveliko razmere masovne histerije, mesiju je

1
'Jevreji' pišem mali slovom, jer se to odnosi prvenstveno na jevreje kao judaiste, u religioznom smislu.
Shvatanje jevrejstva kao nacije, u savremenom značenju tog termina, straijeg je datuma podosta.
22
SKAKAVAC 1

neobarzovan i lakoveran puk video svudge. Situacija je bila slična situaciji onoj u Indiji, gde svaka
čatrljica ima svog 'favorite' gura, avatara ili već kakvog božijeg pretstavnika, ali umnogome
fanatičnija, desperantnija. Ne treba zaboraviti da je nemali broj ljudi video mesiju u Jovanu
Krstitelju, recimo, i to dugi niz godina i posle Isusove tragične smrti, a postoji i anegdota, o prijatnoj
popodnevnoj šetnji Pontija Pilata, godinama posle tog 'incidenta', Golgotom, gde je na način na koji
je usmrćen Isus, što je bio poprilično čest i uobičajen način egzekucije tog doba, usmrćeno na
stotine drugih nesrećnika iz raznoraznih razloga, u kojoj je Pilatu saopšteno da je tu usmrćen i Isus.
Pilat je upitao: 'Koji Isus?'.
Bilo je tu i raznoraznih sekti, a špekuliše se da li je Isus pripadao jednoj od njih i kojoj. Najviše je
pristalica među istoričarima, koji ga svrstavaju među esene ili , pak, u, nepravedno ocrnjene,
fariseje. Doduše, nije neverovatna ni ona teza, da je Isus, po svemu sudeći, imao i jasan politički
cilj, te da ono 'INRI', ili-ti 'Car Judejski', istaknuto iznad njegovog rasčerečenog i prikucanog tela,
nije samo posprdno tu istaknuto. No, to nije naša tema...
Ono što želim da istaknem je, da nam se valja otrgnuti tom utisku koji stvaraju Crkva i
neohrišćanska pop kultura kroz filmove i opskurne propagandističke tekstiće, da su se nebo i
zemlja, maltene, zaustavili i da je pozornica čovečanstva bila Judeja tog toba. Zapravo ni sama
Judeja tog doba, nije bila preterano zagledana u misiju 'sina božijeg'. Nije ga prepoznala kao
takvog, s pravom ili ne, videćemo kasnije. Zapravo još dugo ga niko nije prepoznao, kao takog, sve
dok jedan mudar i lukav čovek, koga upoznajemo najpre kao Savla, a potom i kao Pavla, i to
'svetog', nije dosetio da uzme stvar u svoje ruke. Nije preterano reći da je ono što poznajemo kako
hrišćanstvo, sa svim njegovim varijacijama, kako danas, tako i kroz istoriju, u velikoj meri 'zasluga'
tog čoveka. Ali ne samo njegova, svačijih i svakakvih prstiju tu ima. U tom smislu krajnje je poučno
štivo Kroulijevo 'Jevanđelje po Svetom Bernardu Šou'.
Čitajući o podvizima prvih hrišćana, ako sklonimo u stranu fantastične elemente tih priča, ne
mogu se oteti utisku da je hrišćanstvo potsećalo na masovan i, uprkos uverenju, specifično
militantani pokret, sličan onome koji danas možemo videti u Jehovinim svedocima, recimo. Ne
može im se ne priznati hrabrost i fanatična odanost ideji, kao ni međusobna solidarnost. Hrišćanski
pokret tog doba odlikovale su sve karakteristike jednog revolucionarnog, pokreta - nezadovoljstvo
vladajućim društvenim vrednostima i samim odnosima u društvu, profetsko pozivanje na novo i
bolje doba koje je pred nama, pravdoljubivost, kako su je prvi hrišćani videli i tsl.
Socijalna struktura rimskog društva išla je na ruku hrišćanima, koji su, svesno ili ne, podilazili
strahovima i nadanjima običnog čoveka onog doba. U religioznom smislu, sve je bilo transparentno
jasno - dobro, zlo, greh, kazna, nagrada, ono što je 'bogougodno'...; a egalitaristički element
socijalne demagogije, gotovo socijalistički, na neki primitivan način, kako bismo to danas
klasifikovali, ili možda, čak, skoro komunistički, samo bez prčkanja u privatnu svojinu, je više nego
odigrao bitnu ulogu, među obespravljenim staležima rimskog društva, među robovima i
siromašnijim paganima prvenstveno.
Priča o prvim verovanjima hrišćana nije tako jednostavna kao što se to, na prvi pogled čini.
Hrišćani još nisu imali razvijen sistem verovanja, nego su lutali od ideje do ideje u jevrejskom
potkontekstu, prvenstveno. Isusova božanska priroda, zapravo i nije, bila nesumnjiva, na način na
koji je to danas, sve tamo negde do četvrtog veka. To je bio dug i složen proces, posebno imajući u
vidu da sam Isus nikada nije tvrdio ništa slično, uprkos široko rasprostranjenom uverenju o tome
među današnjim hrišćanima. Čak ga ni Pavle nije nikada nazivao tako, iako ga nije smatrao ni
'običnim' čovekom. On je predvodio neku vrstu reformisanog hričćansko-mesijanskog judaizma.
Treba, prvenstveno, razumeti religiozni milje iz koga je poniklo hrišćanstvo i stepen fanatičnog
monoteizma koji je odlikovao judaizam, pa onda shvatiti da je bilo sasvim nemoguće pojmiti
'otelovljenje sina božijeg' na način na koji ga hrišćani vide danas, ma kome u Izraelu tog doba.
Mesija nije bio bog, niti je to iko ikada tvrdio, a sasvim izvesno, nikako nije mogao završiti onako,
već doneti slobodu jevrjima. Tako su, barem, svi 'upućeni' videli njegovu ulogu.
Pavle, inače i sam jevrejin i farisej, bio je ubeđen, ili je barem tako tvrdio, da on jeste mesija, i
da Isus, koji, u međuvremenu, postaje Isus Hrist (Hrist na grčkom znači upravo to - mesija) nije
ekskluzivno jevrejski 'prorok', te da hrišćani nisu isključivo jevrejska sekta, što je i izazvalo sukobe
među prvim hrišćanima. Možemo samo zamisliti šta bi učinila njegova deifikacija, u tom trenutku.
Za tako nešto je bilo potrebno vreme, do nje je došlo dosta kasnije, i to do sasvim neočekivane,
imjući u vidu iz kakvog mita je poteklo to verovanje. Najpre je hrišćanstvo moralo da se udalji od
uticaja judaizma, a hrišćanstvo i judaizam su u tim prvim danima, bili neraskidivi deo jedne te iste
priče, i to nije bilo u toj meri neprirodno, kako nam se iz današnje vizure čini, naprotiv. Rimljani su
hrišćane i doživljavali, najpre, kao samo jednu od mnogobrojnih jevrejskih sekti. Bogomolje su im
bile slične sinagogama, a nisu ni njih izbegavali, u prvo vreme.

23
SKAKAVAC 1

Verujem, da je u šoku, nakon smrti njihovog učitelja, koji je morao nastati među njegovim
sledbenicima, u prirodnom psihološkom impulsu, došlo do neke vrste nesvesne racionalizacije, u
kojoj su pokušali sebi i drugima da objasne taj užas, imajući u vidu očekivanja koja su od njega
imali, pa se tako rađaju prve ideje o tome da je on umro radi iskupljenja neke vrste. On sam nikada
ni o čem sličnom nije govorio. Gresi čovečanstva su sasvim dobra osnova za stvaranje nove
legende. Naravno, u tom trenutku, još uvek nema nikakvog spomena o 'prvobitnom grehu', a
Adama i Eve se malo ko još seća. Čovečanstvo će na taj mit potsetiti tek Sabor u Nikeji održan
325. godine, na kome će uostalom tek biti konceptualno uobličeno hrišćanstvo. Sasvim je jasno da
'običan' smrtnik, po verovanju ondašnjih ljudi, nije bio u stanju da učini takav poduhvat, čin velikog
iskupiteljskog posla i tu su koreni te ideje o bogočoveku. Izbezumljeni, dakle, bez
svog voljenog vođe, i njegove moći i mudrosti, preneli su deo toga na sebe kreirajući mit koji je s
vremenom postao vezivno tkivo mitologije zapadnog društva, utkano u njegovu samu srž. Naravno,
ideja o posredništvu između ljudi i boga, te vrste nije nova, nov je ekskluzivitete te žrtve. Božiji
jedini sin, koga je poslao da iskupi 'grehe' čovečanstva strašnom nevinom žrtvom. Motiv nevine
žrtve nije, takođe, nov.
Nakon raspeća, hrišćani su počeli da veruju da je Hrist 'vaskrsao', i što je posebno neobično - u
telu. Njegovo telo 'uzneto' je na nebo, što je jedan od primitivnijih oblika verovanja te vrste, mada
primeren sujeverju onog doba i doživljaju 'neba', božijeg obitavališta, kao geografskog pojma,
sličnom Madagaskaru, recimo. Jedino što nemamo tačne koordinate, inače...
Postoji niz kontraverzi o tom nestanku Isusovog tela o kome pišu jevanđelja, neka od nih
špekulišu, na manje ili više uverljiv način, da je Isus nekako, volšebno preživeo celu tu dramu. Ne
bih ulazio u opravdanost takvih tvrdnji, ali čine mi se malo verovatnim.
Otud, dakle, i danas tako rasprostranjeno verovanje da će prilikom tvz. 'sudnjeg dana', kada će
Hrist doći, da 'sudi' (!) ljudima, i razvrstava, ko je za 'raj', a ko za večne (!) paklene muke, naša tela
biti vaskrsnuta i u njima ćemo uživati te blagodeti ili muke tog suda, svako prema 'zasluzi', naravno.
Verovanje da je Hristov 'drugi dolazak' jako blizu, bilo je izuzetno izraženo među prvim hrišćanima,
o čemu jasno svedoče mnogi tekstovi Novog zaveta. Iščekivanje se, evo, nastavlja...
Onog momenta kad je hrišćanstvo postalo nezaobilazni društveni činilac, zbog sve veće
masovnosti i popularnosti, kod narodnih masa, Rimljani su rešili da ga inkorporiraju u svoj sistem.
To je odlika svih jakih i dugovečnih društvenih poredaka, fleksibilnost u pogledu stvari koje nisu
nužno u potpunosti antagonistične, iako se u početku čine takvima, i sposobnost sistema da ih
učine svojim sastavnim delom. Pogledaj samo zapadno liberalno-kapitalističko društvo od Drugog
svetskog rata do danas i njegov odnos prema rokenrolu, sindikatima, hipicima, manjinskim
grupama... Poznato je da je Konstantin 312. najzad legalizovao hrišćanstvo, ono je postalo državna
religija, i mada ne jedina, jer su pagani i dalje bili brojni, u Crkvu su polako počeli da ulaze ljudi i da
bi obezbedili udobniji život, i određene pogodnosti koje je to vuklo sa sobom. Glavnom religijom
postaće tek pedesetak godina kasnije. Nejasno je u potpunosti kako je do toga došlo i zašto.
I tada, mic po mic, kao mnogo puta u istoriji progonjeni postaju najbolji progonitelji. Revnost ih je
ubila! Iz katakombi hrišćani su izašli sa osvetničkim duhom, vrlo nespremni da se strpe i
popričekaju da njihov 'nebeski sudija' dođe, počeli su sa progonima i satiranjem svega
nehrišćanskog, a paganske kulture posebno. Dobro je poznata priča o tome da bogovi starih
religija postaju demoni novih. Ni u ovom slučaju nije bilo nikakvih iznenađenja... Vekovima potom,
mogli smo da slušamo, gotovo iste gadosti koje su mogli čuti i prvi hrišćani o sebi samima, iz usta
neprijateljski nastrojenih Rimljana. To se posebno odnosilo, kroz vekove, na jevreje, koji su na neki
volšeban način postali glavni krivci za Isusovu smrt, pri čemu su hrišćani nastojali da potpuno
potisnu svest o tome da je i sam Isus bio jevrejin, prenebregavajući da su i njegova porodica i svi
njegovi učenici i prijatelji bili, takođe, jevreji, te da je hrišćanstvo izniklo upravo na jevrejskom
religioznom tlu, bez koga ne bi ni postojalo. Psihijatri, psihopatolozi možda, ovo bi mogli,
verovatno, da objasne nekakvim sindromom oceubistva.
S vremenom, a počev od tih najranijih dana, hrišćani su imali potrebu da stvore sebi, neku vrstu,
arhi-neprijatelja, čiji su im se pipci, potom počeli pričinjavati svuda, čak i među 'nepravovernim'
hrišćanima, vekovima kasnije. To je posebno zanimljiv fenomen. Tom neprijatelju nadenuli su ime
Satana, što je termin koji se u Novom zavetu, koji je osnovno izvorište, ili barem trebao da bude,
verovanja za hrišćane, uopšte ne spominje, dok se u Starom zavetu, što je proizvoljno napravljen
odabir starih jevrejskih tekstova, koje su hrišćani počeli da priznaju kao svoje, pominje sporadično,
na par mesta, i označava 'protivnika', što je i značenje ove hebrejske reči. Satana je bio neka vrsta
anđela, kome je posao bio da optuži čoveka pred bogom, mada je još uvek bio u službi božijoj. Nije
ga karakterisala zloćudnost, koju su mu pripisali hrišćani, kasnije. Bio je nešto kao 'doctore in
contrario' za papu, u vekovima koji dolaze.

24
SKAKAVAC 1

S vremenom, hrišćani su Satani, tj. đavolu, poklonili mnogo veću ulogu. Postao je sila koje je
gotovo jednaka Bogu, i deluje u potpunosti nezavisno od njegove volje (mada i tu postoje neka
sporenja među teolozima), samo sa suprotnim predznakom. Postao je oličenje svega
nehrišćanskog najpre, pa potom i anti-hrišćanskog. Njegove tragove hrišćani su počeli da vide
zaista svugde, počeli su da ga prepoznaju i u starim mitovima, uključujući i u onom drevnom,
danas svima po zlu dobro poznatom - o Adamu i Evi, gde je dobio ulogu zmije, koja 'iskušava' ovo
dvoje nesrećnika. Taj mit će postati osnovnim nosiocem ideja za hrišćane. Borba protiv ovog pra-
neprijatelja uzeće svoj danak u krvi i mnogo će ljudi stradati, jer su negde, nekako, prepoznati kao
sluge ove mračne sile.
Međutim, do toga ćemo još morati da popričekamo. Dugo je još ljude, najpre, zbunjivala ta
pričao o bogu i njegovom sinu - jeste jedno, nije jedno; kako jeste, ako jeste i tsl., kao i o nizu
drugih uznemirujućih pitanja. U nedostatku zvanične ideje bilo je tu papazjanija svakakvih vrsta.
Najzad je, kada su ti sporovi počeli da, verovao ili ne, prete podelama u Rimskom Carstvu, car
Konstantin sazvao taj po mnogočemu zlosrećan Sabor u Nikeji, današnjoj Turskoj. Sudbina
čovečanstva bila je zapečaćena, za narednih gotovo dve hiljade godina. Na tom saboru su
hrišćanski biskupi, te premudre glave iz čitavog hrišćanskog sveta, uobličile izgled sadašnje Biblije,
Stari i Novi zavet, najčitanije knjige ikada napisane, koja će uticati na generacije i generacije ljudi.
To je ključni dokument Ozirisovog Eona. Pozabaviću se malo svim tim teološkim judeo-hrišćanskim
zavrzlamama.
U Nikeji, početkom četvrtog veka ere vulgaris, dakle, usvojen je čuveni Simbol vere, i najzad je,
iz te kuhinje, svetu u lice pogledao - trolični bog! To je doktrina kojom bi prvi hrišćani bili neobično
zbunjeni, a sam Isus ponajviše. U već konfuznu priču o ocu i sinu koji su jedno, a nisu, uveden je
element 'svetog duha', meni iz ne baš razumljivih razloga, i nikada, po meni, do kraja definisan,
iako su se svojski trudili. Sasvim je moguće da je nedostatak ženskog principa, prirodan u takvoj
konstelaciji stvari, nadoknađen sterilnim 'svetim duhom', bezuspešno doduše. Sabor u Nikeji
pretstavljao je početak viševekovnih, beskonačnih teoloških rasprava, kakve pretstavljaju presedan
za istoričare religije, jer ih svet nikada do tada nije video, niti će ih, verujem, ikada videti, izvan
hrišćanskog korpusa. Vredi se setiti sarkastčanog prikaza Umberta Eka, u 'Imenu ruže', hrišćana
kao, u mnogome, gomile mračnjaka i mizantropa, koji vekovima nisu ništa drugo radili, nego su se
sporili oko krucijalnih religioznih pitanja tipa - da li je Isus imao pupak ili ne, i da li je imao kesu ili,
pak nije, i na tome i takvim pitanjima, koja su van svake ozbiljne rasprave i interesovanja za
inteligentno biće, što bi homo sapiens trebalo da bude, po definiciji, gradili teologiju i filozofiju.
Na Saboru je otkrivena još jedna neobična stvar - prvobitni praroditeljski greh! I iako hrišćani
tvrde da je to duboka tema, koju sva pojednostavljivanja skrnave, ona se bez ikavih problema
može izložiti na vrlo jednostavan način. Bog je, njenim usvajanjem, bespovratno postao hladni
legalista, a njegovi zakoni su učinjeni apsolutnim, iako su pokušavali da objasne, kasnije, da su
oni, tj. bog i njegovi zakoni, zapravo nekako identični. To ne pravi nikakvu suštinsku razliku. Bog se
sveo na policajca i sudiju, koji brine o javnom redu i miru, o javnom moralu, koji ponekad iskaže,
doduše iskaže i svoju milost, jer bez njegove milosti i nema 'spasenja'. Evo kako...
Temeljom svoje, inače bizarne, teologije su učinili apsurdno i čudovišno uverenje da je bog svog
sopstvenog sina, poslao da iskupi 'prestup' prvih ljudi, koji su proždrali neku jabuku, a to im nije bilo
dozvoljeno (no, no...), zbog čega se on izuzetno ražestio i nikako da se odljuti. To je 'praroditeljski
greh', koji se prenosi na svakoga od nas(!). Međutim, kao da to nije dovoljno teško saznanje samo
po sebi, moramo imati na umu, da je on milostivo (!?) žrtvovao svog sina da bi to nekako učinio
egal situacijom. Da bi dobio zadovoljštinu, jednom rečju. I, čiča-miča i gotova priča, mi sada treba
da budemo zahvalni do neba (i više), te da zarad toga slušamo našeg lokalnog protu. Jer izuzev
pokornosti, kajanje nam je jedino oruđe da umilostivimo tog moloha surovijeg i od one divljačke
figura Jehove, čiji prikaz imamo u Starom Zavetu. Teolozi možda jesu govorili o bogu ljubavi, ali su
se svesrdno trudili da oslikaju samo patnje večno prokletih i neugasli pakleni plamen, a strah od
boga proglase vrhovnom vrlinom.
Naravno, svesno karikiram, ali treba imati u vidu da je velika većina ljudi to videla upravo na
ovakav način i živela u nezamislivo nepovoljnom, prenapregnutom psihološkom stanju, bliskom
užasu.
Hrišćanstvo je, kao i sve ozirijanske religije, izrazito muška, patrijarhalna religija, što nikako ne
znači da je bila i muževna, naprotiv. Međutim, ono što je njena posebna osobenost, čini mi se, je
da je ona do krajnosti dovela, kod jevreja već imanentno prisutnu, duboko bolesnu opsesiju o
nečistoti tela, kao takvog, i krajnje neurotičan odnos prema seksualnosti, samim tim i izrazito
ženomrzački stav an general, koji karakteriše hrišćanstvo u svim njegovim vidovima, bez izuzetka.
Doduše nijedna religija Ozirisovog Eona nije ostala imuna na taj otrov.

25
SKAKAVAC 1

Mada ta tendencija nije bila izražena, u tako drastičnoj meri, u ranom hrišćanstvu, postaće
jednim od sigurnim znakova raspoznavanja među hrišćanima, vekovima potom. U tom autističnom
krugu ludila, žena, čija je jedina uloga bila rađanje, je bila prenosilac kuge tog istog 'prvobitnog
praroditeljskog greha', koji je njoj i stavljan na dušu, i inače. I tu se taj krug mučne krivice, u tom
protivrečju života i prirodi, monstruozno zatvarao. Polna ljubav bila je, razume se, isključivo
sredstvo za reprodukciju, i to najblaže rečeno nepraktično i nelagodno sredstvo. Prljavo i 'grešno',
nedostojno čoveka, kako su hrišćani u u grču samooptuživanja osećali. Kao da su, iz sasvim
nepoznatih razloga, bili neverovatno zbunjeni što im je bog uopšte i 'dao' takvo sredstvo. Gnušali
su ga se, kao i sebe samih, uostalom.
Genezom te u suštini anti-ljudske doktrine, neprijateljski nastrojene prema životu samom, par
excelance, kao i prirodi, opšte uzev, pozabavio se neobično snažno Fridrih Niče u samo
praskozorje Horusovog Eona, najavljujući velike promene. Hrišćanski pojam boga, smatrao je
jednim od najiskvarenijih pojmova o Bogu, koji su ikad pohodili ljude. To je ozbiljna i velika tema,
pred kojom ljudski um i duh ostanu nesposobni da nađu odgovore, korene i razumevanje.
Da bih ilustrovao tu mržnja prema polovini čovečanstva i dubinu nepoverenja i straha, u kome
su ljudi živeli, citiraću hrišćanskog 'mislioca' Tertulijana, koji je napisao: 'Zar ne znate da je svaka
od vas Eva? Božija osuda vašeg pola živi u ovom dobu, i krivica mora nužno da živi, vi ste vrata
Đavola; vi ste one koje ste prekršile božanski Zakon; vi ste ona, koja je ubedila Njega koga ni Đavo
nije bio dovoljno hrabar da napadne. Vi ste tako nemarno uništile muškarca, Božiju sliku. Vašom
zaslugom, čak je i Sin Božiji morao da umre.'
S druge strane, hrišćani su, taj očiti nedostatak ženskog principa u svojoj religiji, i hrišćanskom
panteonu (sic), delimično pokušali da nadoknade obogotvovenjem i Isusove majke. Njoj, razume
se, nije bilo dozvoljen pristup u 'prvu ligu', na Tron, tu je svoja mesta ljubomorno čuvala 'božanska
porodica', otac i sin, sa sve duhom svetim (!?), ali je kult 'bogorodice', za prost svet, pretstavljao
upravo to, na neki način. Mislim da su crkveni oci bili toga duboko svesni, pa su na mestima
hramova boginjama plodnosti iz paganskog perioda, gotovo bez izuzetka građene crkve
posvećene Mariji, Isusojoj majci, proizvedenoj ekspresno u 'majku božiju' (!). Korene mita o
'bezgrešnom' začeću i tog koncepta 'bogorodice', ne treba tražiti u paganskom svetu, iako je takvih
analogija kol'ko god hoćeš, već u onim razlozima koji su Tertulijana, Avgustina, i druge, terali da
pišu, misle i osećaju telo, kao nešto 'grešno' i 'nečisto'. Kult te 'majke božije', koja, ni luk jela ni luk
mirisala, u celoj toj raboti, posebno je izražen u zapadnom hrišćanstvu.
Iako su racionalizam i filozofija, uopšte, kod ranih hrišćana pretstavljali prvenstveno defanzivno
oruđe, jer su bili izloženi nemilosrdnom podsmehu i jetkom omalovažavanju, od strane kulturnijeg
dela rimskog carstava, obrzovanog na helenskoj kulturi i istančanim osećanjem za meru i filozofiju,
Zapadni hrišćani, prvenstveno, će ipak, prigrliti to oruđe svesrdno i ugušiti doslovce čitavo
čovečanstvo pokušajima da objasne i dokažu boga, na tim osnovama, prečesto opisujući ga u
potpuno antropomorfnim terminima i promašujući time temu, u potpunosti. Ni u jednom, ni u
drugom neće uspeti, sve do danas. A ni ubuduće ne treba očekivati nekakva otkrovenja u tom
pravcu. Čuvenih pet dokaza Tome Akvinskog, alfe i omege zapadno-hrišćanske teologije, koji bi,
navodno, trebali da 'dokazuju' božije postojanje, nisu opstali.
Hrišćane će posebno namučiti pitanje teodikeje, imajući u vidu kakvu komlikovanu filozofiju su
stvorili, ali neka se kuvaju u čorbi koju su sami i zakuvali...
Već u tom ranohrišćanskom periodu, neposredno posle Nikejskog Sabora, počele su se jasno
uočavati razlike između istočnog i zapadnog hrišćanstava, Vizantije i Rima. Vizantija je u to vreme
pretstavljala najkultrniji i jedan od najrazvijenijih delova čovečanstva, što je teško zamsliti imajući u
vidu sva preimućstva zapada u poslednjih nekoliko vekova, uključujući tu i kulturnu, filozofsku i
naučnu supremaciju. Ipak, tadašnji Rim je oličavao neuporedivo veći stepen krvožednosti, i
primitivnog doživljavanja vere, što se, između ostalog, manifestovalo krvavim krstaškim pohodima i
svirepim progonima veštica, u vekovima koji slede. Teško je zamisliti, danas, taj stepen zverstava,
koji je u talasima trajao, zaista, vekovima kroz ničim ograničenu moć 'svete' Inkvizicije. Crkvene
stege i pipci bili su nezamislivo snažni, i ni jedan aspekt života nije se mogao ni zamisliti bez
'božijeg' uplitanja. Od krštenja, odmah po rođenju, pa do same smrti i bogougodnog ispraćaja na
'onaj svet', religija je apsolutno dominirala, svakim, i najmanjim aspektom, života svakog muškarca
i svake žene, koje su bile, ipak, u neuporedivo lošijem položaju. Nastojala je da bude sveprisutna,
kao sam bog, a na taj način je i vladala je, regulisala i oblikovala sve, i najsitnije aspekte života, i
privatnog i profesionalnog .
Rimsko hrišćanstvo je hladno, rigidno, i čvrsto hijerarhijski ustrojeno, sa snažnim osećanjem
eshatološke misije. Papa je tako u posedu jedinstvene moći na svetu, da ni bog sam svevišnji
nema moć da promeni ono što 'sveti otac' na zemlji veže i razveže, jer on je, bogati, u posedu
ključeve ('claviculis') onog sveta, koje je Hrist predao Petru, sa porukicom sličnog tipa ('vezuj,

26
SKAKAVAC 1

razvezuj....'). Smatra se da je papa, stoga, i nepogrešiv, pa je u licemernim objašnjenjima, kako je


moguće da je spaljen Đordno Bruno (inače hermetista, i zakleti antihrišćanin), aktuelni poglavar
Rimske Crkve, izbegavajući da spomene reč 'greška' rekao da je reč o 'bolnom nesporazumu'.
Samo nije precizirao za koga bolnom. Papa se nije osvrnuo na ulogu koje je 'sveta stolica' imala u
odnosu na ropstvo, kao ni na, u najmanju ruku, kontraverzan stav prema holokaustu. 'In nomine
Patris....'
Katolici, inače, sva svoja bogosluženja drže na latinskom jeziku.
Istočne, pravoslavne Crkve, nemaju u toj meri burnu istoriju, koja je obojena religioznom
komponentom, iako je ne manje burna u uobičajenom smislu, niti su na tako drastičan način
učestvovale u kreiranju istorije i vrednosnog sistema društava čiji su sastavni deo bile. Nakon pada
Vizantije, posebno, biblijski princip 'bogu - božije, caru - carevo', pogotovo imajući u vidu da su te
zemlje, uglavnom, bile pod islamskom okupacijom, je bio u neuporedivo većoj meri izražen, te je
Crkva najčešće bila 'narodana', u onom elementarnom smislu, kao deo nacionalnog i kulturnog
identiteta, ili u redovnim društvenim okolnostima, samo jedna od društveno 'korisnih' institucija, tj.
subova svetovne vlasti. Od Crkve se, doduše, nije ni očekivao da, zapravo, pruži validne odgovore
na pitanja o smislu života, već je naprosto, pretstavljala sigurno okrilje tradicije. Kler nije bio bez
uticaja, naprotiv, kao u ruskom samodržavlju, na primer, ali Crkvene vlasti nisu pretstavljale nikakvu
stvarnu vlast u odnosu na Cara, što nije slučaj kod katolika. Nije bio redak slučaj da nepodobnog
crkvenog velikodostojnika otruju, primera radi, ili ga utamane na već neki primeren način.
U pravoslavlju je u neuporedivo većem stepenu očuvan i duh paganskih običaja i verovanja, koje
je sama Crkva negovala, i inkorporirala u svoj sistem, te je, onako pastirski, nešto bliža svojim
'ovčicama', na znatno prirodniji način. Bogosluženja su na maternjem jeziku matične Crkve, ili pak
na starom narodnom jeziku, kao što je slučaj kod Srba i njihove Crkve, gde je bogosluženje na
staroslovenskom, recimo. Filozofija i teologija je, uz par časnih izuzetaka, i to novijeg datuma,
neuporedivo sirovija, prostija i opskurnija u odnosu na rimsku, iako su osnovni postulati gotovo
identični. Pravoslavni sveštenici, što je zanimljivo, mogu se venčavati, za razliku od rimokatoličkih
koji su obavezni na apsolutni celibat, ili bar na tajnost...
Pravoslavci imaju običaj da ističu da nije bilo lova na veštice, i masovnih pokolja jeretika s
njihove strane, pokušavajući tako da potcrtaju razliku između njih i rimokatolika. Ipak, to nije sasvim
tačno, a suštinska razlika ne postoji, ma šta oni o tome mislili. Ne može se zaboraviti pokolj
bogumila u Bosni, koji je vrlo temeljno sprovela pravoslavna Crkva, pod Rastkom Nemanjićem,
poznatijim kao 'svetim' Savom, koliko se sećam. Uostalom najvećim delom svoje istorije
pravoslavni narodi su bili pokoreni od strane islamskih osvajača i deo Osmanskog carstva, te nisu
ni mogli, kao vazalna religija organizovati ništa slično. U carskoj Rusiji, koja nije imala tu nesreću,
bilo je ne tako sporadičnih progone jeretika, kao i jevreja. U moderno vreme, prilikom raspada
bivše Jugoslavije recimo, pravoslavni velikodostojnici nisu nas ničim izneverili u tom smislu, kao ni
tokom Drugog svetskog rata, koketirajući sa srpskim fašistima Dimitrija Ljotića. Antisemitizam je i
danas prisutan u bogosluželjima pravoslavnih.
Formalni raskid između Istočne i Zapadne Crkve, nastupio je negde u jedanaestom veku, ako
se ne grešim, i to oko neke beznačajne i u svakom smislu bespredmetne teološke razmirice - da li
'duh sveti 'ishodi iz boga ili iz sina (!?). 'Dotle to ide!' - što bi rekao besmrtni Ilija Čvorović u
'Balkanskom špijunu'.
Ipak, u rimokatoličkom 'raju' nije sve bilo tako unisono. Kler je postao s vremenom u toj meri
korumpiran, da je to postalo neizdržljivo. Postala je sasvim uobičajena stvar da se 'otkupljuju'
grehovi! To je bio fantastičan mehanizam, koji je puno kese zlatnicima, i raznoraznim
dragocenostima, sveštenstvu (koji su očito, u međuvremenu, na opšte zadovoljstvo, blagorodno
razrešili onu večnu dilemu oko Hristove kese, razrešujući time svaku, eventualnu, moralnu dilemu
oko vlastitih), i Crkvi generalno, a davao mir svima koji su to mogli da plate. I vuk sit, i ovce na
broju. A bog? Pa on je nemoćan, sećaš se, papa neprikosnoveno vitla onim 'klavikulama'. Prosto
brijlijantno. Ali nisu svi tako mislili...
Laici su sve manje osećali da im takvo hrišćanstvo pruža odgovore na pitanja, a očito
nesaglasje između priče o 'sirotom drvodelji' i bucmastih crkvenih velikodostojnika je u sve većoj
meri bolo oči. U toj atmosferi, Martin Luter, nemački teolog, negde u šesnaestom veku ere
vulgaris, pokrenuo je svoj protest, protiv autoriteta rimskog pape, i pokušao da nametne novu viziju
hrišćanstva.
U suštini reformatori nisu ponudili ništa novo. Luter je teologiju vratio jednostavnijim formama.
Nije bio verziran u teološke zavrzlame po pitanju troličnog boga, a nisu ga posebno ni zanimale.
Boga je video kao aktivnog, a čoveka kao pasivnog, verovao je u urođenu 'grešnost' ljudi, i
mogućnost iskupljenja isključivo verom. Razvio je tzv. 'teologiju krsta', verujući da se bog može naći

27
SKAKAVAC 1

isključivo u patnji. Napisao je svoju verziju Simbola vere, svoje 'veruju', i nazvao je 'Malim
katekizmom'. Ništa revolucionarno.
Protestanti su, naprosto, odbacili hijerarhiju koja treba da posreduje između njih i boga i
idolopoklonstvo prema anđelima i svetcima, ali sve ostalo je bilo na svom mestu, jer Martin Luter je
bio zaslepljeni antisemita, ženomrzac, koji se užasavao svake seksualnosti, iako se založio za
mogućnost da se sveštenim licima dopusti pravo na brak, tvrdio je da sve buntovne seljake treba
umlatiti, a bio je opsednut i Đavolom i vešticama, te su progoni tih nesrećnih žena, čiji je koren u
užasavajućem strahu, seksualne prirode, od strane protestanata bili nastavljeni nesmanjenom
žestinom i morbidnočću. Da, njegov bog i dalje je bio gnevni bog većine hrišćana.
Ono što ga je proslavilo je oštra osuda prakse oprosta grehova. Preveo je Bibliju na nemački, i
inicirao bogosluženja na jeziku razumljivom onima koji u njima učestvuju, Bio je ekskomuniciran od
strane Rima, međutim njegove protestantske ideje su naišle na odjek, kako u Nemačkoj, tako i
širom zapadne Evrope. Otpočeo je proces te i takve 'reformacije' hrišćanstva. Tako je rođen
protestantizam.
Katolici i protestanti silo su se zakrvili i zaratili. Hiljade i hiljade ljudu stradale su u kasapnicma
zbog stvari koje niko nije mogao iskustveno da proveri, niti da dokaže, niti da opovrgne. Odjeke tih
sukoba možemo čuti i danas u savremenoj Evropi.
U okviru protestantizma, nisam se posebno bavio kalvinizmom, ni puritanizmom koji je
proistekao iz istog, jer su razlike zanemarljive. Kalvin je naprosto bio više zainteresovan za
socijalno-politički aspekt religije, stvarajući specifičnu radnu etiku kod sledbenika. U teološkoj ravni,
karakteriše ga surova logika predestinacije, po kojoj je bog svemoćan, te čovek ionako ničim ne
može da doprinese svom spasenju, što će reći da je bog, unapred, rešio neke ljude da spase, a
neke ne. Pogađaš - kalvinisti su među spašenima.
Posle reformacije i doba prosvećenosti, posebno zahvaljujući, do tad neviđenom, razvoju nauke
i tehnologije, industrije, prodora novih liberalnih ideja, u svim sferama, raste i osećanje
samopoverenja kod ljudi, osećanje progresa i napretka. Razvija se osećanje individualizma. Kao
da se bude, ljudi počinju da postavljaju pitanja. Skeptična, jeretična, bezbožnička. Sve većma je
bilo očito, da je Crkva bespovratno diskreditovana, retrogradna sila, varvarskih i fatamorganičnih
verovanja, koja stoji s one strane znanja, kao ogorčeni neprijatelj ljudske slobode. Najzad, pojavio
se jedan broj ljudi koji, čak, u svom otporu, su prestali da mare da li bog postoji, kao Didro, recimo.
To je bilo nezamislivo, do tada, jer je ateista, bila kleveta, uvreda i diskvalifikacija najgore vrste, još
uvek, ali hrišćanstvo je već bilo na izdisaju...
Konačno, devetnaesti i dvadeseti vek ere vulgaris, zadali su smrtni udarac hrišćanstvu. Dolazio
je Novi Eon. Marks, Darvin, Niče i Frojd ubili su hrišćanskog boga bespovratno. Među njima Niče je
bio najveći, bio je pravi prorok novog doba, najvio je rat običajima svetine i hrišćanskim
vrednostima i novo moćno čovečanstvo, koje neće trpeti hrišćanske slabosti. Hrišćanski bog, posle
njega posebno, postao je, kako je i sam govorio, dostojan sažaljenja, apsurdan, zločinac protiv
života, koji je potsticao je ljude da se plaše svog tela, svoje seksualnosti i podržavao plačljivi moral.
Svog 'Antihrista' Niče završava jednim zanimljivim zakonskim predlogom, kojeg možda treba
ozbiljnije razmotriti...

'ZAKON PROTIV HRIŠĆANSTVA


donesen na dan Spasa, prvog dana Prve godine
(30. septembra 1888. prema lažnom kalendaru)

Rat do smrti protiv poroka


Porok je hrišćanstvo

Prvi član.
Porok je sve suprotno prirodi.
Najporočnija ljudska vrsta je sveštenik: on podučava u protiv-prirodu.
Ne postoje razlozi protiv sveštenika, postoji popravni dom.

Drugi član.
Svako sudelovanje u božijoj službi jeste atentat protiv javnog morala.
Biti suroviji prema protestantu nego prema katoliku, suroviji prema liberalnom protestantu, nego
prema puritancu. Što smo bliže nauci, veći je zločin biti hrišćanin. Zločinac nad zločincima je stoga
filozof.

28
SKAKAVAC 1

Treći član.
Prokleto mesto na kojem je hrišćanstvo izleglo svoja zmijska jaja, treba odmah zbrisati sa lica
zemlje i kao sramno mesto da bude opomena i strah svem potomstvu. Neka se na njemu kote
otrovne guje.

Četvrti član.
Propovedanje nevinosti je javno podsticanje na protiv-prirodu.
Prezirati polni život, kaljati ga sa pojmom 'nečistog', jeste istinski greh prema svetom duhu života.

Peti član.
Jesti za jednim stolom sa sveštenikom nije dozvoljeno; čineći to, baca se kletva na časno društvo.
Sveštenik je naš čandala - on će biti obzanjem, izmoren glađu i prognan u neku vrstu pustinje.

Šesti član.
'Sveta' istorija nazvaće se imenom koje joj odgovara, to jest prokletom istorijim;
reči 'bog', 'spasitelj', 'iskupitelj', 'svetac', koristiće se da bi se osudili, da bi se obeležili zločinci.

Sedmi član.
Ostalo sledi iz gornjeg,'

Amen...

Priča o egzoteričnom, istorijskom hrišćanstva je ispričana. Naprosto, mislim da hrišćansto ne


treba ulepšavati, one je vodilo rat do smrti, ne protiv 'višeg tipa čoveka', kako bi to rekao Niče, nego
protiv čoveka uopšte, protiv ljudskosti i života i zaista treba da umre, u svim svojim oblicima, jer je u
potpunosti trulo i iskvareno. Svedoci smo njegovih poslednjih trzaja, i tu smo da mu pomognemo u
tome da prestane...
Ipak, da li je to cela priča?
Neko je jednom rekao da se o religiji može suditi samo na osnovu njenih 'najviših' pretstavnika.
Moguće...
Najviši pretstavnik hrišćanstva je - sam Isus. Prirodom njegove ličnosti i 'misijom', uslovno
rečeno, svesno sam, vrlo pažljivo izbegao da se bavim, do sada. Sve ovo nije presuda njemu
samom. Bio je, po svemu sudeći, jedan mistik, neopterećen komlikovanom dogmom, ni bilo
kakvim posebnim sistemom verovanja ili postignuća. Voleo je slobodu, jednostavnost. Kao i većina
mistika, bio je zagledan duboko u sebe, i u sebi i kroz sebe - gledao je u Lice Boga. Danas bi bio
jeretik i, vrlo verovatno, ekskomuniciran i prognan iz Crkve, ili čak spaljen u neko drugo vreme. Duh
velikog inkvizitora je uvek isti, ma kojim imenom da se zaklanjao. Uvek su postojale samo dve
strane, duha slobode i ljubavi, i onih koji je žive, dišu i piju sa tog neiscrpnog izvora, i tlačitelja, koji
su i sami neslobodni, 'robovi', kako ih naziva 'naša' Knjiga Zakona. Isus danas možda i ne bi bio
Telemita u formalnom smislu, ali bi to svakako bio u suštinskom, baš kao što je to i onda bio, baš
kao i svi prosvetljeni i sveti ljudi, koji slede svoju Istinsku Prirodu i čine svoju Volju.
Bilo je u okviru hrišćanstva i drugih, koji su, nezavisno od njihovih ideja i verovanja, po ovom ili
onom pitanju, sa kojima se možemo duboko ne slagati i o kojima možemo raspravljati, bili na tragu
toga, nadahnuti Isusovom božanskom prirodom. Nemački mistik Jakob Beme, Franjo Asiški,
osnivač inače rigidnog reda franjevaca, sam je bio neobičan, 'nehrišćanski', u pogledu mnogo
čega, čuveni Majster Ekhart itd...
Bilo je zanimljivih mislilaca u hrišćanskom korpusu, Solovjov, Šestov, Berđajev... o kojima sam
pisao već. Neortodoksni u mnogo čemu, kao da je kroz njih zaduvao vetar novog doba. Hrišćani
nisu imali 'uši da čuju i oči da vide'...
Ima jedna upečatljiva scena u filmu 'Poslednje Hristovo iskušenje', da završim onim čime sam i
otpočeo, pre deceniju i po... Vodeći priču na neobičan način o Isusovom životu, u šta neću detaljno
sada ulaziti, autor je u jednom nadrealnom trenutku 'upoznao' Isusa i Pavla, iako se to u stvarnosti,
jakako, nikada nije dogodilo, i u kratkom dijalogu, u kome mu Isus objašnjava da sve to što on radi i
govori nije tačno, ni dobro, Pavle mu odgovara sa neviđenim cinizmom. Nešto u smislu,
parafraziraću - 'Ti uopšte više nisi bitan. Ovo je veće od tebe. Da li si vaskrsao ili ne, da li si bio
mesija ili nisi, da li si propovedao ovo ili ono, nebitno je. Moj Isus je bitan. Isus Hrist, a ne ti. On je
moćan, veliki i potreban ljudima. Za njega će živeti i umreti. Reci ljudima slobodno istinu i neće ti
poverovati...'.
I zaista vam kažem, Isus više nikome danas nije bitan. Da li je kome ikada i bio, suštinski, pravo
je pitanje. Danas je licemerje i laž crkvenih vođa, postalo toliko, u toj meri daleki eho njegovih reči,

29
SKAKAVAC 1

da bi mogli komotno izbaciti i samog Isusa iz svojih propovedi. Više se ni ne nazire. U nazivima
crkava ga ionako već, uglavnom, nema. On je bio samo inicijalna kapisla jednog pokreta, davno
zaboravljena, u suštini. Dobro im ide bez njega, a i njemu, verovatno bez njih. I vuk sit i ovce na
broju. Samo neka učine i taj hrabar korak i stvari učine očitim...
Rimokatolici, pravoslavci, protestanti i ini drugi 'hrišćani', su razvili tako komplikovane sisteme
verovanja, koji nemaju ama baš nikakve dodirne tačke, ni u jednom jedinom aspektu, sa bilo čime
stvarnim, u dubljem smislu te reči. Ni na individualnom, ni na globalnom nivou; ni istorijski, ni
sociološki, ni filozofski, ni psihološki, ni duhovno. Sve sami imaginarni uzroci i posledice, plitka
objšnjenja za vapijućeg za Istinom. Zamaglili su istinu jednostavne Isusove poruke, i ne sećaju je
se, ili ih ne zanima. Imaju oni 'svog' Isusa, Isusa Hrista. Ona nije bila nešto različita od poruke
mnogih pre, i mnogih posle njega, iskazane mnogo puta, na mnogo načina. Čuvena je, u onom
obliku u kome je zapisana u proročištu u Delfima - spoznaj sebe samoga!

30
SKAKAVAC 1

"Maske" - Marko

31
SKAKAVAC 1

ALISTER KROULI
1875 e.v.- 1947. e.v.
Kaaba 93

Napomena: pisanje, čak i ovako kratkog članka o Alisteru Krouliju, je veoma zahtevan
rad. Čitanje može biti još napornije jer se u tekstu pojavljuje veliki broj imena, naslova
književnih dela i godina. Stoga je moguće razumeti napisano kao početne reference za
lično istraživanje...

Alister Krouli rodio se 12. oktobra 1875. e.v. u Lemingtonu, Vorvikšajr, u


Engleskoj. O njegovom detinjstvu postoje kontroverzne priče. Neki autori2 skloni
su da kažu kako je uobičajena slika o krutom vaspitanju koje su sprovodili njegovi
roditelji, smatrani religioznim fanaticima, svesno stvorena i preuveličana od samog
Kroulija, a kasnije nekritički preuzeta i širena od nekih biografa. On je zapravo
relativno rano ostao bez oca koji je umro 1887. e.v., a majka mu je živela sve do
1917. e.v.
Pošto je poticao iz dobrostojeće porodice, Krouli je 1895.e.v. upisao Triniti
koledž u Kembridžu. Njegova raznovrsna interesovanja ispoljila su se snažno, i
pored redovnih studija počeo je da putuje, planinari, a dve godine kasnije objavio
je i prvu zbirku stihova.
U ovo vreme padaju počeci njegovog interesovanja za misticizam i magiku.
Na putovanju u Švedsku 1896.e.v. doživeo je spontano mističko buđinje, duboki
uvid koji ga je naterao da se zainteresuje za pojave koje se nalaze sa druge strane
svakodnevnog života. Ponešen ovim iskustvom, 1898.e.v. pročitao je knjigu Oblak
nad svetilištem Karla fon Ekerthauzena. U njoj se govori o tajnom bratstvu koje
nadgleda čovečanstvo i upravlja njegovom evolucijom i Krouli je odlučio da sa tim
bratstvom nekako stupi u kontakt. Tokom proleća je upoznao ljude koji su mu u
tome pomogli - Oskara Ekenštajna, Džulijana Bejkera i Džordža Serila Džoisa koji
mu je omogućio da stupi u elitnu magičku ustanovu viktorijanskog Londona -
Zlatnu Zoru.
Krouli je iniciran u Zlatnu Zoru3 novembra 1898.e.v. Do maja 1899.e.v.
napredovao je do ranga 4=7 (filozofus), a u rang Adeptusa Minora iniciran je od
strane samog vođe reda, Mek Gregor Metersa, u Parizu 1900.e.v. Zlatna Zora je u
to vreme već bila u dubokoj krizi i Krouli , uznemiren i lično pogođen razvojem
događaja napusto je Englesku i sledeće dve godine proveo je putujući od Njujorka
i Meksika, preko Tihog okeana, do Japana, Cejlona i Kine. Sve vreme je
intenzivno praktikovao magiku Zlatne Zore, a upoznao se i sa praksom Rađa joge
u kojoj je ostvario napredak i prve rezultate. Tokom ove dve godine nisu izostali
planinarski poduhvati (u Meksiku, vrh K-2 na Himalajima, dvomesečni boravak na
glečeru Baltoro), a ni literarni (objavljena su mu dela Duša Ozirisa, Tanhojzer i
Ambrosi Magi Hortus Rosarum).

U proleće 1903.e.v. Krouli se preko Pariza vratio u Englesku gde je istog


leta upoznao i ubrzo oženio Rouz Keli. Kako je on sam govorio bila je to ljubav na
prvi pogled i venčanje je usledilo posle nekoliko nedelja strasne veze. Sledećih
2
Naprimer Kolin Vilson u knjizi Okultizam
3
Period rada u Zlatnoj Zori čini posebno poglavlje u Kroulijevom životu i traži posebno istraživanje. Taj Period je
dosada dobro dokumentovan i ovde nismo ulazili u objašnjenja: zato se i ne pominju imena kao što je Alan Benet i sl. jer
to već spada u tzv. 'opšta mesta'.
32
SKAKAVAC 1

deset meseci proveli su na putovanju, krećući se od Egipta do Indije. Prilikom


boravka u Kairu, 8.-10. aprila 1904.e.v. Krouli je pimio Knjigu Zakona koja je
temeljni kamen ne samo njegovog nego čitavog telemitskog Rada.
U leto 1904.e.v. Rouz je rodila devojčicu kojoj su dali ime Nuit. Čak i sa
bebom, oni su krenuli na putovanje. Početkom 1905.e.v. bili su u Sent Moricu u
Švajcarskoj, a Krouli je u maju krenuo prema Kairu. Put ga je dalje vodio u Indiju,
pa na Himalaje (Kančen Džunga), a u novembru je stigao u Kinugde mu se
pridružila Rouz sa detetom. Intenzivno se bavio Magikom (priziv Autoetidela)
napisao je poemu Orfej i počeo da priprema izdavanje sabranih dela.
S proleća 1906.e.v. preko Šangaja u Njujork, Krouli se vratio u Englesku
gde ga je dočekala Rouz koja je ovamo stigla u maju. Dete nije izdržalo naporan
ritam putovanja i umrlo je od bakterijske infekcije. Krouli je takođe bio premoren,
bolestan i pogođen ovakvim obrtom. Sledećih nekoliko nedelja proveo je relativno
usamljen i u teškoj depresiji.
Jula te godine sreo se sa starim prjateljem Džordž Sesil Džonsom i zatim
počeo seriju ritualnih i meditativnih radova, uključujućji i Abremalinovu operaciju
koju je prvi put pokušao da uradi u vili Boleskin još oktobra 1899.e.v. Posle
snažnih mističnih iskustava koja je opisao kao dijanu, atmadaršanu i nirvikalpa
samadi, prepoznao je Džordž Sesil Džonsa kao izaslanika Velikog i Večnog Reda.
Nakon intenzivne izmene iskustava i mišljenja, decembra 1906.e.v. postavljene su
osnove za materijalizaciju AA.
Tokom 1907.e.v. kao rezultati rada pojavljuju se prve svete knjige Teleme:
LiberLXV i Liber VII. Krajem godine Krouli je preuzeo zavet Majstora Hrama kojeg
će potpuno osvojiti tek posle pustinjske avanture sa Viktorom Nojburgom 1909.e.v.
Do tog vremena posetio je Maroko i Španiju, i napisao je Psihologiju Hašiša, Konx
om Pax i Džon sv. Džon. Marta 1909.e.v. štampao je prvo izdanje Ekvinoksa, a
28. juna pronašao je zagubljeni rukopis Knjige Zakona. Potom je otputovao u Alžir
sa Nojburgom i krajem 1909.e.v. izvršio priziv 30 etira enohijanskog sistema.
Po završetku Pustinjske avanture i punopravnog preuzimanja ranga
Majstora Hrama, Krouli se vratio u London. Tu ga je u martu 1910.e.v. čekalo
suđenje sa Mek Gregor Metersom koji ga je tužio za publikovanje tajni Zlatne
Zore. Krouli je to zaista i učinio u Ekvinoksu, a te materijale je nazvao 'Tajni rituali i
ceremonije rozenkrojcerskog reda'. Međutim pored svih Metersovih tužbi, Krouli je
dobio na suđenju, i ubrzo je štampao i novo izdanje Ekvinoksa. Još jedno suđenje,
sledeće godine, odvojilo ga od grupe prijatelja. Džordž Sesil Džons podigao je
optužbu protiv jednog londonskog časopisa zbog uvrede, i kada je izgubio parnicu,
ponovio je postupak. Krouli je odbio njegov poziv da se pojavi kao svedok i to je
prouzrokovalo prekid njihovih odnosa. Po svemu sudećoi to nije bio definitivni kraj.
Postoji bar jedan izveštaj iz 1919.e.v. kada Krouli govori o susretu sa Džonsom i
piše o njemu sa krajnjim poštovanjem.

U periodu od 1910-1912.e.v. desile su se značajne promene u ličnom


životu. Rouz Keli nije mogla da podnese tempo Kroulijevog rada, pa su se razveli.
On je neposredno pre razvoda upoznao Lejlu Vadel, a 1911.e.v. Meri d'Este
Stardžis koja ga je inspirisala u Abuldiz radovima čiji rezultat je bila Knjiga IV
(četiri). Lejla Vadel, budući umetnička priroda, doprinela je stvaranju Eleuzijskih
rituala koji su oktobra i novenbra 1910.e.v. javno izvedeni u Kakston Holu u
Londonu. Ona je bila i umetnički vođa pozorišne trupe koju je formirao Krouli
1913.e.v. i koja je putovala u Moskvu. Tamo je u toku šestonedeljnog boravka on

33
SKAKAVAC 1

upoznao mladu Ani Rangler i napisao Himnu Panu i Grad bogova i bio inspirisan
da kreira Gnostičku misu.
Ovo je takođe period kada je Krouli uspostavio vezu sa O.T.O. U vezi s tim
obično se prepričava njegov susret sa Teodorom Rojsom podstaknut trideset
šestim poglavljem knjige laži; mnogi savremeni istraživači smatraju ovu priču
vrstom urbane legende, a neki čak pomeraju preliminarne kontakte u 1910.e.v.
Sigurno možemo tvrditi da je Krouli dobio punomoć za vođenje engleskog ogranka
O.T.O. 1912.e.v. a nešto kasnije njegov student u A.A. Čarls Stensfild Džons
ustanovio je O.T.O. u Vankuveru, Kanada. Kao što je poznato, O.T.O. je izvorno
nemački magički red i njegovo širenje u zemljama engleskog govornog područja
bilo je vrlo značajno za njegov kasniji razvoj.
Početkom 1914.e.v. sa Viktorom Nojburgom Krouli je obavio niz operacija
koje su poznate kao Pariski rad, a zatim je putovao u Švedsku. Juna iste godine
počeo je I svetski rat, a Krouli je brodom Luzitanija otplovio ka Americi. U Njujork
je stigao u decembru i na američkom tlu ostao je punih pet godina.
Značajne magičke radove možemo da pratimo do jeseni 1915.e.v. Sa Džejn
Foster počeo je seriju operacija koje su trebale da začnu magičko dete i Krouli je
dugo verovao da je to dete Čarls Stensfild Džons koji je sledeće godine preuzeo
zavet Majstora Hrama kako bi Krouli Preuzeo Zavet Magusa A.A. tokom leta. Rad
sa Džejn Foster imao je različite implikacije, čak i u daljoj budućnosti, a nije bio
jedini te vrste. Januara 1918.e.v. sa Rodi Majnor počeo je Amalantrah rad koji je
trajao sledećih šest meseci. U toku tog rada, između ostalog napisane su: Liber
Aleph, Liber 97, Liber 194/729, a ponovo je štampan i Ekvinoks III. U Njujorku
Krouliju se priključio Čarls Stensfild Džons a tu je prvi put sreo Leu Hirsinh. Ona
mu je postala Skerletna Žena početkom sledeće godine. Uoči ovog njihovog
susreta objavljen je tzv. "plavi" Ekvinoks.
Decembra 1919.e.v. sa Leom Harsinh Krouli se vraća u London, a već
januara 1920.e.v. odlučio je da osnuje Opatiju Teleme. Posle nekoliko meseci u
martu odlučio je da to bude na Siciliji, u Čelafu.

Pošto se Lea Hirsinh upravo tada porodila sa Kroulijem je u Čelafu


otputovala Ninet Šamvej. Opatija je bila aktivna sve do 1.V 1923.e.v. i tokom ovog
perioda mnoge ličnosti koje su stvarale istoriju Teleme prošle su ovuda: Džejn Volf,
Sesil Frederik Rasel, ili recimo Frenk Benet. U Čefalu razdoblju nastale su: Liber
Amrita, Jedna zvezda na vidiku, Liber Samekh, Dnevnik uživaoca droge,
Komentari na knjigu zakona... Krouli nije stalno bio na Siciliji. Nekoliko puta je
putovao u Francusku i tu je Februara 1922.e.v. nastala Liber Nike kao rezultat
borbe - i pobede nad heroinom.
Od februara 1923.e.v. londonski magazini Sandej Ekspres i Džon Bul
objavili su seriju članaka u kojima su napali Kroulija i tada je počeo da se stvara u
konačnom obliku mit o 'najporočnijem čoveku na svetu'. Članke je inspirisala, neki
kažu i naručila, Beti Mej, udovica Raula Lavdeja koji se razboleo i umro u Čelafu.
Beti Mej je za to okrivila Kroulija, koga nikada nije podnosila, priča je tako
krenula... i stigla do današnjeg dana.
U maju je Krouli konačno napustio Siciliju pod pritiskom Musolinijevih fašista
i najpre se uputio u Tunis, a zatim u Francusku. U toku ovih putovanja on je
ostvario rang Ispisimusa, a zavet je preuzeo na Čelafu još 1921.e.v. Septembra
1924.e.v. sreo je novu skerletnu ženu Doroti Olsen i nešto posle toga u Tunisu je
napisao Srce Majstora.

34
SKAKAVAC 1

Sredinom dvadesetih godina Krouli je postao aktivan u životu


Srednjeevropskog ezoteričnog miljea. Poznato je da je posle smrti Teodora Rojsa,
vođe O.T.O., on položio pravo kao sukcesor ove titule. Do danas nisu bili
publikovani dokumenti koji bi potvrdili ovo pravo u formalnom smislu, mada bismo
sada već mogli reći da je ovo pitanje akademske prirode4. Uoči smrti Teodora
Rojsa, između njega i Kroulija došlo je do sukoba oko proceduralnih pitanja, i oko
Knjige Zakona i Teleme koji su stvorili oprečna mišljenja među nemačkim
templarima. Tako je došlo do sastanka Kroulija i visokih inicijata nemačkog O.T.O.
u leto 1925.e.v. u Tirintiju. Ovom skupu predsedavao je Krouli pod pseudonimom
Žerar Omon. On je ostavio neobično snažan utisak; Hajnrih Trenker, jedna od
vodećih ličnosti nemačkog hermetičkog pokreta, prepoznao je u njemu jednog od
Tajnih Vođa. Nemački magički krug se, međutim, trajno podelio zbog prihvatanja
Knjige Zakona. Neki među njima prihvatili su Zakon Teleme i vremenom su postali
ličnosti velikog značaja i uticaja, kao Karl Germer ili Marta Kincel.
U drugoj polovini dvadesetih godina XX veka e.v. Krouli je živeo u S.A.D. i
tu je sreo još jednog mladog čoveka koji je postao jedna od najuticajnijih osoba u
svetu zapadnog hermetizma. Njemu se 1928.e.v. kao sekretar priključio Izrael
Regardi, koji je sa njim proveo sledeće četiri godine. Regardi je posle 1932.e.v.
kada se razišao sa Kroulijem krenuo sopstvenim putem i ostavio je neizbrisiv trag
koji su sledile generacije magičara, kako telemita tako i onih koji su radili u tradiciji
Zlatne Zore u kojoj je Regardi igrao aktivnu ulogu do svojih poslednjih dana.
U radovima krajem dvadesetih uz Kroulija je izvesno vreme bila Poljakinja
koju on pominje po imenu Miroslava a 1929.e.v. upoznao je i oženio Mariju Terezu
de Miramar poreklom iz Nikaragve koja je bila prvosveštenica Vudua. Iste godine
objavljeno je prvo izdanje Magike u teoriji i praksi.
Početak tridesetih godina obeležilo je izdavanje prva dva toma Ispovesti. U
ovom poduhvatu značajnu ulogu u organizaciji i tehničkoj pripremi imao je Izrael
Regardi, a finansijsku pomoć pružio je Karl Germer. On je u sledećim godinama
bio jedan od glavnih stubova materijalne podrške jer je Krouli najveći deo svog
vremena i nasleđa uložio u realizaciju sopstvenog velikog Dela, pa je sredinom
tridesetih bio pred bankrotom.
Do 1934.e.v. Krouli je dosta vremena proveo u Zapadnoj Evropi, krećući se
između Nemačke i Portugalije. Reputacija 'najporočnijeg čoveka na svetu' je rasla
dok je učestvovao u nekoliko sudskih sporova koji su obično privlačili pažnju
javnosti željne senzacija i novinara bulevarske štampe. Veliki skandal 1934.e.v.
izazvalo je rođenje njegovog sina Alistera Ataturka kojeg je dobio sa
devetnaestogodišnjom Patrizom Mek Elpajn. Od sve dece Alister Ataturk bio je
najdugovečniji; umro je u Parizu 1978.e.v.
Uprkos pritiscima i progonima, druga polovina tridesetih godina XX veka e.v.
bila je plodna; objavljena je Ravnodnevnica bogova, Osam lekcija o jogi i četvrto
izdanje Knjige Zakona.
Četrdesete godine obeležene su II svetskim ratom. Posle puno godina,
Krouli se vratio u Englesku i nastanio najpre na Pikadiliju, a zatim prešao u
Hestings 1945.e.v. U to vreme vodio je prepisku koja je finalno uobličena u knjigu
objavljenu pod imenom Magika bez suza, a 1944.e.v. objavljena je Knjiga Tota sa
novodizajniranim špilom Tarota na kome je sa Fridom Haris počeo da radi još
1938.e.v.

4
U smislu da bismo mogli beskrajno da raspravljamo o tome ila li dokumenata ili ne, ima li Krouli to pravo ili ne... ali
dobrobit koju je O.T.O. stekao prihvatajući Knjigu Zakona i Kroulija za vođu je nesumnjiva i višestruka
35
SKAKAVAC 1

Poslednje delo Krouli je objavio 1947.e.v. To je bila njegova treća antologija


poezije objavljena pod imenom 'Ola...'.
Umro je 1. XII 1947.e.v. i kremiran u Brajtonu, uz svečanost kojoj je
prisustvovala mala grupa prijatelja.
Lokalna štampa nije propustila ni ovu priliku da piše o Krouliju u negativnom
kontekstu i pozivala je na uzbunu, zahtevajući da se preduzme sve kako se nešto
slično ne bi ponovilo u budućnosti.

Život Alistera Kroulija je tema koja zaokuplja mnoge istraživače. O njemu


postoje podeljena mišljenja čak i među telemitima. Nije na nama da se na ovom
mestu izjašnjavamo u tom smislu, uostalom, kako se piše na početku - shvatite
ovu kratku priču kao početak ličnog istraživanja...

36
SKAKAVAC 1

SINTEZA HOROSKOPA
frater Lazarus
Ako pogledamo čoveka, on je biće veće složenosti od sunčevog sistema, ili bilo kog
drugog organskog ili neorganskog sistema. Čovek je biće toliko različito od ostalih bića da mu
najvitalniji organ nije više srce, nego mozak. Ako se mozak kojim slučajem ošteti ili ostane bez krvi
duže od deset minuta, čovek je nepopravljivo, dakle i klinički mrtav. Kod životinja to uopšte nije
tako. Mozak je u čoveka toliko razvijen da kontroliše bukvalno svaki drugi organ, sem možda
delimično srce, pluća, želudac i endokrini sistem. Jasno je da bi bilo nepoželjno svako svesno
mešanje u rad ovih vitaInih organa. U astrologiji mozak je simbolizovan Uranom, te vidimo da je
čak i u najdrevnijoj religiji prvi Bog bio Uran, rimski Celus. Međutim prvi vladar ili Bog kod Grka je
bio Zevs - Jupiter, koji takođe simbolizuje viši um, najfiniju manifestaciju mozga. Grci su verovatno
nesvesno osećali da je pravi vladar čoveka mozak, ili psihološki razum, intelekt, Logos, Nus. Od
prvobitne Uranove inteligencije, koja je prva uspostavila poredak, ostala su samo njegova deca,
koja su ceo kosmos u stvari. Čak je i zaštitnica prvog grčkog grada-polisa bila Atina, boginja
mudrosti, mira i civilizacije. Ona je verovatno još jedan aspekt Jupitera, njegova partenogena
ćerka, te u stvari sam Jupiter, njegova srž.

Zašto su Grci planetama davali imena svojih Bogova? To je za mnoge naučnike još uvek
misterija. 1 naučnici i astrolozi prilično izbegavaju ovu temu, mada se zna da je poklapanje
karaktera određenih planeta sa istoimenim bogovima do te mere veliko da izaziva
strahopoštovanje. Ipak, nevezano za prostor i vreme, u svim civilizacijama, pa i najdrevnijim,
astrologija je bila i ostala jedina nauka, za koju se smatralo da ima božansko pore klo. U Egiptu je
zato bilo dozvoljeno samo sveštenicima da se bave ovom uzvišenom naukom, za bramine u Indiji
je to obavezna disciplina, dok su u Grčkoj to često bili najviši umovi, poput Hipatije.

Međutim, ono što je najbitnije, to je da Astrologija u sebi jedina poseduje tajnu ujedinjenja:
mističko osećanje jedinstva mikro i makro kosmosa. Takođe se zna da je i cilj astrologije integracija
čoveka, Simbol je SFINGA, biće koje kombinuje u pravilnoj srazmeri sva četiri bazična astrološka
elementa, a njihova harmonija je najveća zaštita za bilo čiji lični horoskop. Svaka neravnoteža,
preterana dominacija ili odsustvo bilo kog elementa horoskop vodi u ekstremnost. To se može
proširiti i na planete, jer su one samo detaljnija ili finija razrada elemenata. Sam Jung je rekao da je
krug zodijaka najidealnija drevna mandala, a znamo da je mandala eksplicitno najsnažniji simbol
ucelovljenja ličnosti, prema čemu svaka psiha prirodno teži, tj. zna se da je ličnost integrisana
celina, a ne puka zbirka delova, gde svaki deo vuče na svoju stranu.

Tako se zna da je astrologija jedina nauka koja čoveka posmatra integralno i stoga celom
astrologijom potpuno provejava duh integracije, sinteze, nikako samo analize, koja uvek vodi u
raščlanjivanje i gubljenje suštine jedne celine. Moderni astrolog mora dobro poznavati i psihologiju,
i fiziologiju, i sociologiju, itd. Jer, radiks karta utiče na sva ta područja odjednom i u sprezi. Recimo,
kada astrolog kaže Mars, on pod tim ne misli samo na crvenu planetu na nebu, već podrazumeva
niz združenih koncepata, pa kaže da Mars na primer fizički (biološki) upravlja mišićima, crvenim
krvnim zrncima, adrenalinom, testosteronom, potrebom za kretanjem i akcijom, psihološki daje
visoko motivacionu volju, agresivnost, upravlja muškom potencijom, muževnošću,
samopouzdanjem, hrabrošću. Opet sociološki, daje potre.bu za delanjem, akcijom, radom, izaziva
svade, ubeđivanja, dominaciju, daje vođstvo, potrebu za fizičkim iskustvima, proveravanjem sebe...

Dakle pod pojmom Mars, i ostalih planeta, astrolog uopštava i povezuje iskustva
svih nauka irelevantnih za čoveka (pa i mase), opisujući njegov karakter, temperament,
fizički izgied, konstituciju, odnos sa drugima i sl. do te mere, da ako ima razvijenu moć imaginacije,
može osobu kojoj zna radiks da zamisli do detalja, njeno ponašanje i naravno sudbinu, koja je i
određena svim tim stvarima. Planete i kuće posebno, opisuju svaka za sebe pojedine delove te
celine, Dakle, astrologija jedina poseduje sposobnost prognoziranja ponašanja pojedinca na duži
vremenski period, što druge nauke ne mogu.

37
SKAKAVAC 1

ŠTA SU STVARNO PLANETE? BOGOVI?

Same planete nisu dobre ni loše. Ova podela je ostala od prvih astrologa, kao pokušaj
sistematizacije njihovog uticaja na čoveka i koristi se samo JOŠ u početnim fazama obuke astrologa.
U svojoj najčistijoj suštini i idealnoj manifestaciji, one su božanske sile, skrivene u čoveku. Zato ne
mogu biti zle. Ovaj duhovni ili religiozni aspekt astrologije malo je poznat i uvek se predavao kao
najveća tajna. U Indiji to učenje Kundalini Yoge sa svojim učenjem o sedam božanskih čakri (koje
se predavalo samo najnaprednijim jogijima), a u Judaizmu je to nauka o buđenju božanskih sefirota
drveta Života, čije su se tajne podavale samo najm'udrijim rabinima, ali uvek je dominantan uticaj
broja 7, koliko i ima osnovnih pianeta. Ostale spoljašnje planete samo su njihove više oktave. Tako
možemo reći da je astrologija u stvari egzoterijski ili spoIjašnji, mundani aspekt ovih energija i u
stvari pokazuje dinamiku manifestacija ovih energija pod uticajem makrokosmičkih, dakle realnih
planeta koje utiču na naše mikrokosmičke centre, koje rabini zovu sefiroti (sfere-lopte, božanske
emanacije), a jogiji čakre (točkovi iii vrtlozi) ili lotosi. Lotos je najdivniji i najčistiji cvet koji izrasta iz
najcrnjeg mulja.

Jasna je aluzija drevnih mudraca - rišija, da je božanska esencija tih primarnih eneigija ustvari
skrivena pod koprenom onog što psiholozi zovu ,,kompleksi" i da zato planete u čoveku ne mogu
da se ispoljavaju čisto i potpuno.

Ipak to ezoterijsko znanje o planetama je u astroiogiji delimično sačuvano, kao učenje o sedištima i
egzakacijama, tj. specijainim položajima planeta, kada one iscoljavaju svoj optimum (domicil), i
maksimum (egzaltacija, ushićenje) ili ispunJenje, što je pravi i jedini vredan cilj Ijudskog života -
ispoljiti se u potpunosti (teorija domicila) i do maksimuma (teorija egzaltacije). Obožavanje Bogova
kao planeta ili energija bilo je u osnovi svih drevnih ezoterijskih kultova. Deset neizrecivih sefirota
su deset imena jednog Boga, a sedam malih lotosa su deo jednog velikog lotosa, što je dalja
potvrda znanja drevnih mudraca o čoveku, kao integralnoj celini naizgled sukobljenih energija.

38
SKAKAVAC 1

O PENTAKLU
frater Gaia Aleluia

Na čemu se zasniva snaga pentakla kao oružja?


Dragi brate, snaga svakog oružja ogleda se u njegovoj kontroli, ispravnoj upotrebi i Znanju.
Tako i najsitnija oštrica može biti smrtonosna u rukama onoga koji Zna da rukuje njome i Razume
njenu Prirodu. Snaga svih magičkih oružja se ogleda u ovome.
Oružje je snažno onoliko koliko je snažan onaj koje to oružje nosi. Razmotrimo sada na
čemu se zasniva sam pojam Snage? Radi se o usklađenom delovanju, u izuzetno tačnom i
izdefinisanom načinu na koji se troši sila. Drugim rečima, savršeno poznavanje mesta gde sila
dejstvuje i gde se postavlja poluga. “Dajte mi dovoljno dugačku polugu i ja ću pomeriti Zemljinu
Kuglu”. No imati oružje i polugu nije dovoljno, potrebno je i Znati gde kako i kada da se ovo koristi.
Svakoj akciji odgovara samo jedan jedini način koji tu akciju sigurno sprovodi u delo, sve ostalo su
manje ili više ispravni metodi, ali ne i savršeni. Snaga oružja krije se u Uravnoteženosti njegove
Prirode, prirode onoga koji ga upotebljava i Onoga na šta se ono koristi. Ukoliko se pronađe
Savršenstvo u interakciji ovo troje, možemo reći da je oružje iskazalo Snagu i Čvrstinu. No to su
samo obzervacije jedne uravnotežene celine, koje naš Um tumači kao Snažnu ili Čvrstu, i
prepisujući to samo Oružju, ili čak samo Onome koji ga koristi. Puna i celovita istina uključuje sve
elemente, stoga ako je nešto Snažno onda je snažno ispoljavanje delovanja između Oružja,
subjekta koji koristi to oružje i objekta nad kojim se oružje koristi. Veličajući Davida, malo ko misli o
snazi njegovog oružja, ali i samog Golijata.

Šta je to pentakl? Da li je on samo dodeljen Zemlji i radu sa elementima? Služi li on još nečemu?
Pentakl, ili disk, spada u kategoriju osnovnih, elementalnih oružja magičara i odgovara
Zemljanom elementu. To je oružje koje korespondira poslednjem slovu Tatragramatona i
predstavlja manifestaciju sile i magičareve težnje u zgusnutom, zemaljskom obliku. Ako pogledamo
ostala oružja, videćemo da svako od njih ima svoju specifičnu namenu ili još bolje, prirodu koja je
karakteristika upravo onog elementa kojem se to oružje pripisuje.
Pentakl odgovara zemlji, on je čvrst i njegov prikaz se urezuje trajno. Mač seče vazduh, u
pehar se uliva voda, preko štapa se širi oganj.
Vratimo se pentaklu. Kao što sam rekao, on je elementalno oružje, ali u njemu se kriju još
neke namene koje treba imati na umu. U pentakl je urezan simbol ili slika Univerzuma onakvog
kakvog je vidi magičar. Pentakl je aforizam Stvarnosti, njegova arabeskna minijatura. Na prvi
pogled, možeš me pitati na koji način predstaviti beskonačni Univerzum sa svim njegovim
elementima u nečem konačnom, tako malom i na prvi pogled krhkom? Seti se sada priče o oružju.
Oružje je jako koliko je jak onaj koji oružje nosi. Ako neko poseduje Znanje i iskaže iskreni Trud i
Rad da uokviri Univerzum na komadu gline ili voska, nije li upravo takva težnja jednaka težnji onog
Arhitekte koji je sazdao i premerio sve ovo? Nije li to već granica samog Uspeha?

51. Neka promašaj i bol ne odvrate one koji slave. Temelji piramide su pre
sumraka bili isklesani u Sivoj steni; da li je kralj plakao u zoru jer je kruna pira-
mide još neobrađena u dalekoj zemlji?

52. Postojao je još i jedan kolibri koji je rekao rogatom poskoku zamolivši ga
za njegov otrov. I velika zmija Svetog Kema, kraljevska Ureus zmija mu je
odgovorila i rekla:

53. Ja sam plovila preko neba NV u kolima zvanim Milioni - Godina, i ne videh
ni jedno stvorenje na Sebu koje bi mi bilo jednako. Otrov mog zuba jo
nasledstvo moga oca, i oca moga oca; i kako da ti ja to dam? Živite ti i tvoja
deca čak kroz sto miliona generacija onako, kao što smo ja i moji očevi živeli,
i može biti da će milost Moćnih podariti tvojoj deci kap drevnog otrova.

54. Tada se kolibri rastužio u duši, i odleteo je na cveće, i izgledalo je kao da


među njima ništa nije bilo rečeno. Ali, ubrzo ga zmija smrtno ujede.
39
SKAKAVAC 1

55. Međutim, jedan Ibis, koji je meditirao na obali divnog boga Nila, slušao je
to i čuo. I on ostavi po strani svoje običaje Ibisa i postade sličan zmiji,
govoreći: možda će kroz sto miliona miliona generacija moja deca dobiti kap
otrova zuba Uzvišenog.

56. I gle! pre nego što je mesec tri puta narastao, on postade zmija Ureus, i
otrov zuba se pojavio u njemu i njegovom semenu za sveta i veka.

LIBER LXV, glava V

Kako se izgrađuje Pentakl, od kojih materijala ga treba uraditi?


Njegova suština, to je njegov jedini materijal. Njegova izrada je savršenost njegovog
nacrta. Da li si premerio ceo Univerzum, da li si izmerio sve njegove proporcije? Da li si istražio sve
njegove kutke? I na kraju, koliko si siguran u sve ovo? Pentakl odgovara Zemlji, stoga nije li tvoje
telo zapravo tvoj Disk? Onome što je unutra odgovara ono što je spolja. Kako je gore, tako je dole.
Istraži i premeri samoga sebe, i može biti da ćeš otkriti savršenu proporciju kojom je Božanski
Arhitekta sačinio sve Stvari. Koliko je samo tvoje telo čvrsto, koliko je otporno i vredno, nad kakvim
temeljima je izgrađeno? Koliko ti je stalo do njega? Odgovori na sva ova pitanja jesu deo savšenog
nacrta. Pentakl iskazuje sliku Univerzuma. Kako ti uopšte vidiš Univerzum, koliko dobro ga
poznaješ? Koliko je veliki, dokle se prostire? Ovo su sve stvari na koje trebaš voditi računa dragi
brate, i otkrivajući ovo, otkrićeš koje su idealne proporcije tvog Pentakla. Pentakla ima onoliko
koliko ima Volja, koliko ima tela. Da li postoje dva ista tela? Postoje li dve iste Volje? Da li postoje
dva ista bića koja posmatraju i shvataju univerzum na isti način? Dragi brate, koji je tvoj način?
Radi na tome da Znaš Šta treba na pentakl urezati; ako je to savršeno, da li je bitno koje je
veličine? Nije li sam Univerzum - beskrajne veličine? Kakav materijal ćeš koristiti za njegovu
izradu? Nešto tvrdo i teško? Ali to može biti krhko. Nešto savitljivo i elastično? Ali to je nepouzdano
i nestalno. Dragi brate, da li znaš od čega je napravljeno tvoje vlastito telo? Da li si svestan svih
svojih organa, da li si svestan u kakve se sve jame svakodnevno spušta svaki dah koji udahneš?
No pored svega ovoga, neke generalne naznake možeš naći u Therionovoj Magici kao i
Liber A vel Armorum.

Kako mogu koristiti Pentakl?


Dragi Brate, savršen pentakl dokazuje tvoje Kraljevsko poreklo. Prvo što će pitati Prosjaka
jeste kako je izvezena jastučnica na kojoj spava Kraljević. Ukoliko si i sam Kralj, onda će ti biti lako
da odgovoriš. Dragi Brate, ukoliko Sve predstaviš Jednim, onda ćeš Jednim tvojim Činom moći da
uradiš Sve. Misli o tome! Ukoliko postaneš Univerzum, šta bi kao Univerzum radio?
Pentakl je tvoja karika ka tvojoj Dharani i tvojoj sigurnosti u Istinu kao i u put tvog Velikog
Dela. Ako si tako siguran i dostojanstven u stvari koja je beskrajno apstraktna, ukoliko si bio
istrajan i jak u brojanju do beskonačnog, koliko ćeš tek biti siguran i jak u konačnim, malim
stvarima. Koliko ćeš tek biti siguran u brojenju do konačnog i poznatog broja? Ali kako ćeš izbrojati
beskonačno? Nije li i najveći mogući broj beskonačno udaljen od beskonačnog? Misliš li da
stepenicama možeš doći do zvezda? Imaj na umu i sledeće : beskonačno je mnogo manje no što
obično zamišljaš. Ono je čak manje od Konačnog. Beskonačno je samo jedno, Konačnih stvari ima
beskonačno puno!

Dragi Brate, trudi se i istrajavaj, radi i ubiraj plodove svog rada. Crtaj Pentakl svojim
Radom, broji do Beskonačnog veličinom tvog Beskonačnog Uspeha. Da li si ti kao Biće konačan
faktor? Ili nešto malo više od toga? Možda, ukoliko želiš izbrojati i nacrtati beskonačno, možeš biti i
sam beskonačno! A onda nacrtaj pentakl po svome licu. Ključ ove zagonetke nalazi se samo u
tvom Radu i tvom Uspehu.
Zapamti takođe da kada budeš Uspeo u ovome, onda ćeš u svojoj ruci imati savršenu
magičku kariku. Delujući na Pentakl, delovaćeš na Univerzum. Da, čudno je to; da delovanjem na
tu malecku i krhku glinu, deluješ na celokupan Univerzum. Ali ako kojim slučajem promeniš
Univerzum, da li će se promeniti i tvoj Pentakl? Ako ga čak i uništiš, onda to neće biti onaj isti
Univerzuim koji si ranije ucrtao na Pentakl, stoga on neće biti savršen? Misli brate o ovome,
Pentakl mora biti savršen i jedan jedini. Jedan je Pentakl, jedan je Univerzum koji se u njemu
ogleda, i jedna je Zvezda koja koristi Jedan Pentakl u Jednom Univerzumu. Misli o ovome, stvaraj
sve moguće i nemoguće slučajnosti, ali više od svega Radi. Upamti i ovo: problem nastaje ukoliko

40
SKAKAVAC 1

je negde prisutna i najmanja neuravnoteženost među činiocima, a odatle ide bol i patnja. Ukoliko je
neuravnotežen onaj koji koristi oružje, može mu se se desiti da od silnog vitlanja ispusti i mač
plamenog boga. Ukoliko je neuravnotežen njegov metod, može se desiti da se njegov mač istupi
od suvišnog udaranja. Za obaranje jedne glave potreban je jedan udarac. Ukoliko je
neuravnoteženo oružje, može biti da će preko suviše slabe vatre pasti suviše jaka kiša i ugasiti je.

Čak i ako Uspem u ovome, na koji način da budem siguran da će Univerzum kojeg sada
doživljavam biti isti Univerzum i za par godina? Da li se pentakl pri tome menja?
Jedina konstanta je konstanta promene! Pominješ par godina, pominješ vreme. Šta je
vreme u oku Univerzuma, šta je vreme u poređenju sa beskonačnim? Tvoj Pentakl predstavlja
sigurnost tvog uvida u prirodu Univerzuma. Ukoliko je taj uvid savršen jednom, biće savršen uvek.
Nemoj se bojati promene. Nije li i ona deo Univerzuma? Ne nalazi li se i ona na tvom Disku?
“Savršen i Savršen su jedan savršen a ne dva; ne, ništa su!”, Liber AL I 45

Odoh sada, da merim svoj Univerzum!


Da zaista, izmeri svoj Univerzum!

41
SKAKAVAC 1

VREME -
U NAMA I OKO NAS
Buluk Ik
Da bi se čovek snašao u ovom našem svetu, mora da ima orijentaciju u vremenu i
prostoru. Za snalaženje u prostoru data su nam naša čula i um koji organizuje i obrađuje impulse
koje čula stvaraju i šalju do njega. Materijalni svet koji primamo tim čulima je svet treće dimenzije i
regulisan je raznim fizičkim zakonima, poput zakona gravitacije i slično. Naša čula osetljiva su na
različite kvalitete treće dimenzije i u stanju su da ih analiziraju i šalju do uma. U umu se dešavaju
niz biohemijskih i električnih reakcija i stvara se nešto što više ne pripada samo trećoj dimenziji-
misao.
Naša misao ne podleže ni zakonu gravitacije, ne poznaje fizičke barijere...Znači da
već zalazimo u sledeću - višu dimenziju.
A kako se orijentišemo u vremenu? Čime percipiramo vreme? Da li je vreme materijalno ili
nije i da li postoje zakoni koji vladaju vremenom?
Ako za opis vremena nisu dovoljni parametri treće dimenzije, moramo se složiti da je ono
smešteno bar u četvrtu dimenziju. Pošto ne posedujemo specijalne receptore za doživljaj vremena,
mi to radimo umom. Doživljaj vremena je veoma subjektivna kategorija i moj doživljaj vremena se
razlikuje od vašeg. Čak i istom čoveku vreme ne prolazi uvek istom brzinom.
Postavlja se pitanje odnosa vremena i prostora- šta je u čemu sadržano.
Pošto prostor objašanjavamo parametrima treće dimenzije - visina, širina, dubina, dužina itd, a već
smo rekli da vreme pripada četvrtoj dimenziji, onda je jasno da se prostor nalazi u vremenu i da
vreme u sebi obuhvata i prostor, a četvrta dimenzija u sebi podrazumeva i treću.
U Univerzumu vlada harmonija. Svaka Zvezda zna kojom putanjom i kojom brzinom se
kreće, ne ometa druge Zvezde na njihovom putu, tako da je sve uređeno, harmonično i u stalnom
kretanju.
A šta se dešava ovde na Zemlji? Sve više smo u haosu. Neko bi rekao -Dobro, iz haosa
smo i došli.
Ali da li je u redu da dajemo sebi za pravo da iskorišćavamo sve resurse na Zemlji, bez
imalo griže savesti je zagađujemo i uništavamo. Vodimo ratove, borimo se za dominaciju, a svuda
oko nas beda, siromaštvo, boleštine...A nazivamo se kulturnim i civilizovanim ljudima. Neki od nas
kažu da se bave duhovnim radom, a i dalje ostaju deo svega predhodno nabrojanog. Živimo u
gradovima, metropolama, potpuno smo se odvojili od svega u prirodi. U stalnoj smo trci s
vremenom i trci za novcem. Poznata je krilatica - "Vreme je novac".
Jedna od osnovnih stvari koja organizuje naš život je mehanička naprava- gospodin SAT, koji
nosimo na ruci, stavljamo na zid ili policu, poklanjamo dragim osobama za rođendan. U kakvoj smo
mi vezi sa njim? Usvajajući sistem tog mehanizovanog uređaja, možemo da stignemo na posao u
tačno vreme, da stignemo na avion, autobus, da se nađemo sa prijateljima... Uglavnom se i tu
motamo opet oko vremena i novca.
I kažemo da časovnik ili sat pokazuje vreme. On je baziran na krugu koji je podeljen na 12
delova koji su sati ili časovi i na 60 delova zvanih minuti. Zna se da su još stari Sumeri, par
milenijuma pre Hrista podelili krug na 12 delova i rekli da će to da bude mera vremena. Dan i noć su
dobili po 12 sati, a godina je podeljena na 12 delova, odnosno krug od 360° podeljen je na 12
delova od po 30° stepeni. Na ovaj način, nešto što pripada četvrtoj dimenziji pokušali su da
predstave praktično u dve dimenzije- odnosno da je vreme krug.
Time je počelo stvaranje perioda istorije, a ono pre toga naziva se preistorija.
Četiri i po hiljada godina kasnije napravljen je prvi časovnik koji se držao istih ovih principa.
Osim da je vreme poistovećeno sa krugom, učeni smo u školi da je vreme linearno. Setimo
se kako se vreme predstavlja u koordinatnom sistemu- kako linearno teče.
Pogledajmo prirodu oko nas i njen odnos s vremenom. Primetićemo da se u prirodi sve
dešava u ciklusima- tako da koncept linearnog vremena kako je ono predstavljeno u nauci odmah
otpada. A šta je sa kružnim vremenom? Da li je u prirodi, ili konkretno na zemaljskoj kugli moguće
da ako krenemo s jednog mesta i obiđemo krug da se vratimo na isto to mesto? Da, ali Zemlja nije
na onom istom mestu gde je bila kad smo krenuli. Ovaj naš put više liči na spiralu. Tako da je vreme
ustvari spiralno. Osim ove osobine, vreme je i radijalno i širi se u svim pravcima.
Vreme je frekvencija. Postoji frekvencija prirodnog vremena i postoji ona koja je stvorena
korišćenjem neadekvatnih parametara koju nazivamo veštačka. Mi trenutno živimo koristeći ovu
drugu.
42
SKAKAVAC 1

Kako biljke znaju kad im je vreme da započnu sa rastom, pupljenjem, cvetanjem,


sazrevanjem? Kako životinje bez sata na nozi, znaju koje je vreme, koji deo godine, koje godišnje
doba. Šta je to što njih vodi vremenom i prostorom? Radi se o prirodnim- urođenim mehanizmima i
to na nesvesnom nivou. Kako sad mi ljudi, koji bi trebalo da budemo najsavršenija bića na Zemlji,
sa datom nam Slobodnom voljom, da mi nemamo te mehanizme? Ili se desilo to da smo ih
zaboravili, odnosno postali neosetljivi na informacije koje nam šalje naše unutrašnje biće.
Prihvativši časovnik i mnoge druge uređaje, čuda tehnosfere, uspeli smo da ugušimo naše
sposobnosti za snalaženje u vremenu i prostoru. Ali, baveći se više sobom, postajemo svedoci da
se te uspavane moći u nama bude, bilo da nam "proradi" telepatija, imamo osećaj već viđenog ili
predosećaj pa čak i tačnu viziju onog šta će se dogoditi.
Još jedan izum vlada našim životima, a zove se KALENDAR.
Kalendar koji se koristi na čitavoj našoj planeti kao zvanični je Gregorijanski kalendar.
Kalendar je instrument za merenje vremena koji deli solarnu godinu na 12 meseci. Gregorijanski
kalendar je nastao iz Julijanskog kalendara nekih pola veka pre Hristovog rođenja. U starom Rimu,
trebalo je organizovati ubiranje poreza od naroda i za to su uveli posebnu knjigu - knjigu poreza
koju su nazvali Kalenda (Calende- calenzi bite). Svaki prvi dan u mesecu zvao se Kalend, a ovaj
način računanja vremena koji se kasnije proširio na čitav svet - kalendar. Na Gregorijanski kalendar
ćemo se vratiti kasnije.
U starom Svetu, Vavilonu i Egiptu postojali su solarni kalendari od 12 meseci od po 30 dana
plus petodnevni ciklus- što je mera solarne godine. Ali ova mera nije sledila nikakve prirodne cikluse
osim solarne godine, t.j. Zemljinog okretanja oko Sunca u trajanju od 365 dana, pošto ništa u prirodi
ne traje 30 dana.
Postojali su i dan danas postoje lunarni kalendari, koji su uz dodatak jednog dana postajali
solarno-lunarni jer je 28x13+1=365. Ovakve kalendare poaznavali su Indijci, Jevreji, Kinezi,
Japanci, Arapi, Inke, Lakota Indijanci, Druidi itd, a postoje zapisi da su i na našim područjima bili u
upotrebi kalendari od trinaest luna. Neki od ovih naroda još uvek, pogotovo u verske svrhe koriste
ove kalendare, koji ih bar na neki način povezuju sa ciklusima u prirodi.
Narod koji se najviše bavio ovim fenomenom bile su Maje. Oni su praktično bili inženjeri
vremena. Na vrhuncu njihove civilizacije oni su koristili preko 17 merenja vremena ili kalendara, a
osnovna svrha bila je sinhronizacija sa čitavim Univerzumom. I što više mera vremena su uporedo
mogli da koriste bili su više sinhronizovani.
Jedan od tih računanja zvao se Tun Uk. Tun znači brojanje, a Uk znači i luna i sedam. U
prevodu to bi bilo Lunarno brojanje ili Brojanje po sedam. Osnova veza koja se ovde stvara je
4x7=28, gde je 28 prosečan broj dana za koji Luna obiđe oko Zemlje. Tun Uk je bio potpuno
sinhronizovan sa Majanskom Astronomijom i Sazvežđima.
Osim ovog, Maje su imale i Solarni račun-Haab. Osnovna mera oba ova računa bila je 365
dana, ali je Haab bio sistem od 20 jedinica, a ciklus se sastojao od 18 puta 20 dana plus 5 dana
koji su se zvali Uajeb. Ciklus od 20 dana zvao se Vinal.
Ovi ciklusi su u VII veku bili sinhronizovani na datum koji odgovara 26. julu. A razlog za to je
GALAKTIČKI. Na taj datum dešava se konjukcija između naše zvezde- Sunca i jedne druge
zvezde- Sirijusa.
U starom Egiptu u Teologiji Memfisa, takođe je bio u upotrebi kalendar od 13 meseci,
poznat kao Totov kalendar, koji je takođe počinjao uzdizanjem Sirijusa. Zna se da su tih
dana,drugom polovinom jula, bile održavane svečanosti u ime boga Ozirisa i boginje Izide, koji su
takođe povezani sa Sirijusom.
Računanje u islamskom svetu, po njihovom lunarnom kalendaru, započeto je 16.jula 622.
godine po Julijanskom kalendaru. Ako se setimo da je Papa Gregorije dodao 10 dana tom
Julijanskom, opet dolazimo do 26. jula. Jedina zvezda koja se pominje u Kuranu je Sirijus.
Još jedna od potvrda da su mnogi stari narodi bili povezani sa ovom dalekom zvezdom iz
sazvežđa Velikog Psa, je da je Veštičarska Nova godina padala na jedan od Sabata-Semejn, na 30.
oktobar po Gregorijanskom kalendaru, a baš u to doba godine, na srednjem delu severne polulopte
počinje da se vidi sazvežđe Velikog Psa i najsjajnija zvezda na nebu- Sirijus.
Širenje Hrišćanstva dovelo je do toga da se danas na čitavoj planeti Gregorijanski kalendar
koristi kao zvanični. Jedna godina po ovom kalendaru traje 365 dana, što znači da je povezana sa
kretanjem Zemlje oko Sunca. Međutim, ovim se završava svaka veza sa prirodnim ciklusima u
prirodi, jer ništa se u toku jedne solarne godine ne dešava 12 puta i ništa nema trajanje od 30 ili 31
dan. Meseci nemaju istu dužinu trajanja. Imamo sedam meseci od 31 dan, pet meseci od 30 dana i
jedan od 28 ili 29 dana. Kad pogledamo nazive tih meseci, vidimo da i tu se gubi logika - januar je
vezan za boga Janusa, februar je u vezi sa rečju za ritualne proslave, mart sa Marsom, april i maj
su povezani sa boginjama proleća, jun sa boginjom Junom, jul i avgust su dobili imena po rimskim

43
SKAKAVAC 1

imperatorima, Juliju i Augustu Cezaru. Dolazimo do devetog meseca po redu koji se naziva
septembar, a znamo da septem na latinskom znači sedam. Ide oktobar, sa osnovom osam,
novembar sa devetkom u sebi i na kraju decembar, koji je dvanaesti po redu, a u imenu ima broj
deset. Rekli smo već da je Gregorijanski kalendar nastao od Julijanskog, i to tako što je Papa
Gregorije XIII korigovao predhodnu verziju tako što je ukinuo tri prestupna dana onih godina koje
započinju vekove, osim ako su prve dve cifre deljive sa četiri. Prestupni dan je dan viška koji se
nakupi svake četiri godine zbog asronomske dužine godine - 365 1/4. Ovo u sebi nije imao
Julijanski kalendar, tako da je prolećna ravnodnevnica padala desetak dana iza solarnog trenutka
ekvinocija. Papa Gregorije je hteo da reši ovaj poblem tako što je izbacio deset dana između 5. i 16.
oktobra 1582. godine, ne bi li kalendar "stigao'' Sunce.
Ovaj kalendar nije odmah bio prihvaćen (dan danas naši ljudi govore o starom kalendaru
koji 'kasni' 14 dana- 10 plus 4 zbog računanja svih prestupnih godina). Ali on je širen, naročito
Amerikom, kao instrument moći i simbol dominacije nad ljudima koje su Evropljani osvajali i doveo
do toga da se načini računanja vremena domorodačkih naroda skroz potisnu.
Nekoliko puta u skorijoj istoriji pominjale su se reforme kalendara, zbog svih nepravilnosti,
ali su politički i verski faktori uticali da se i dalje koristimo ovim kalendarom, ili bolje reći da on i oni
koji ga zagovaraju koriste nas i upravljaju nad nama. Vatikan, koji je mozak ove zveri i preko njega
vlada, u svojim krugovima uopšte ga ne koristi, nego ima na zanimljiv način povezan sistem brojeva
i prvih sedam slova abecede.
Ali da se mi vratimo prirodi, prirodnom vremenu i merenju vremena.
Pre svega, jedan kalendar trebao bi da predstavlja jednu pravu meru prirodnog vremena,
koji prati astronomske cikluse Zemlje, Lune, Sunca i galaktička dešavanja. Osim ovog, on bi trebao
da reflektuje harmoniju uma i prirode. Znamo da solarna godina ili okretanje Zemlje oko Sunca traje
365.025 dana. Mesec se okreće oko Zemlje, u proseku za 28 dana i to obavi punih 13 puta u toku
jedne solarne godine. Pa kako onda u kalendaru ima samo 12 i to baš meseci? Ako pomnožimo
28x13 dobijamo 364 što je samo jedan dan manje od solarne godine. 365. dan u godini je dan van
vremena i služi da se završi jedan solarni ciklus, ali ne u obliku kruga, nego poput magičnog leta da
se spiralno uzdignemo na sledeći nivo. On se tako i proslavlja.
Osim Meseca ili Lune, i Sunce je povezano sa brojem 28 zato što njegovo okretanje oko
samog sebe takođe traje baš 28 dana.
Ovakvom podelom godine na trinaest jednakih delova plus jedan dan dobijamo potpuno
uređen sistem merenja vremena. Svaka luna sastoji se od 28 dana koji su podeljeni u tačno po
četiri nedelje od sedam dana. U godini imamo po 13 luna od po 4 nedelje, odnosno tačno 52
nedelje godišnje. Svaki 1,8,15 i 21. dan u luni padaju na isti dan u nedelji. Isto je i sa svakim drugim
danom, npr. 5. dan druge lune pada u sredu, 5. dan pete lune pada u sredu itd.
Praćenjem ovako uređenog kalendara vratili bi smo ciklični red svega oko nas i nas samih u
naše živote. Setimo se samo da prosečan period trajanje menstrualnog ciklusa žene iznosi 28
dana. A kaže se da je žena čuvar vremena. Osim žene, i neke biljke i životinje imaju u sebi kod
13:28. Pre svega tu je kornjača, čiji oklop sadrži 13 velikih pločica i obično 20 ili 28 malih. Čuvarem
vremena smatra se i drvo, pošto u sebi nosi godove za svaku godinu svog života. Još jedna
životinja ima to u sebi - delfin. Otkriveno je da se na zubima delfina svakodnevno stvara po jedna
mala linija, a svakog 28. po jedna veća i tako po 13 puta i onda prelazi u sledeći red.
Vratimo se matematici i brojevima. Brojevi sa kojima smo se do sad sretali bili su 4, 7, 13,
28, 52, 364, 365. Zanimljivo je ući u odnos brojeva 4, 7 i 13. Matematika četvrte dimenzije kaže
4:7::7:13, gde znak: nećemo shvatiti kao deljenje nego 4 prema 7 isto je što i 7 prema 13. A evo
najjednostavnijeg objašnjenja
oooIoIooo gde je 4 centar sedmice i ooooooIoIoooooo gde je 7 u centru broja trinaest.
Ovo je matematika celih brojeva i svako može da je razume. A znamo da je sve broj i da je
Bog broj.
Broj 4 predstavlja najniži i najjednostavniji red. Imamo četiri elementa, četiri strane sveta.
Imamo četiri ekstremiteta Četvrta tačka nam daje formu. Govorimo o 4. dimenziji... Broj 7 se uklapa
u cikluse i Lune i Sunca, imamo sedam čakri, sedam dana u nedelji, sedam galaktičkih pravaca,
sedam elemenata koje određuju kocku- šest stranica i sredina... Broj 13 je broj pokreta i
transformacije, broj Luna, anatemisan i izbačen broj. U našem telu imamo 13 glavnih zglobova koji
omogućavaju naše kretanje...
4x7=28, 4x13=52, 7x13=91(trajanje jednog godišnjeg doba, broj stepenica na piramidama
Maja) 4x7x13=364.
Ako pogledamo naše telo, vidimo da imamo deset prstiju na rukama i deset prstiju na
nogama, što zajedno daje dvadest. Maje su ceo svoj matematički sistem bazirali baš na broju 20 i
poznat je kao vigesimalni sistem. Broj jedan označavali su sa jednom tačkom, dva sa dve tačke, tri

44
SKAKAVAC 1

sa tri tačke, četiri sa četiri tačke, sve u horizontalnom nizu. Broj pet obeležavali su horizontalnom
crtom. [est je bila crta i tačka iznad, tako do desetke, koja je bila u obliku dve crte. Jedanaest je bilo
dve crte i tačka iznad njih i tom logikom sve do broja dvadeset koji su obeležavali ovalnim glifom
obično precrtanim horizontalnom linijom.
Dvadeset prstiju i trinaest glavnih zglobova daju našem telu kod 13:20. A baš matricu od
13x20 koristili su kao jednu od osnovnih mera vremena stare Maje, a ime te matrice je Colkin. Oni
su ceo period vremena istorije koji su nazivali Veliki ciklus podelili na 13 baktuna, gde svaki baktun
ima po 144000 dana. Svaki baktun podeljen je u 20 delova- katuna od po 7200 dana. Ukupno ima
260 katuna(13x20). Mi se trenutno nalazimo u poslednjem katunu poslednjeg baktuna, koji je
počeo 1993., a završava se 2012. godine. Ujedno ovim baktunom završava se i poslednji od četiri
ciklusa od 26000 godina, koji je povezan sa Solarnim sistemom i Plejadama iz sazvežđa Bika.
Gledajući u odnos brojeva 13 i 20 opet se javlja broj 7 kao razlika i javlja se broj 260 kao
proizvod (fraktal broja 26000). Zbog svoje veze sa višim, galaktičkim nivoima postojanja i kretanja,
ovaj vid računanja vremena predstavlja sinhronizaciju sa većim ciklusima koji se dešavaju u našoj
galaksiji. Ovaj vid sinhronizacije duboko nas uvodi u četvrtu dimenziju. Ljudi govore o raznim
dimenzijama- petoj, sedmoj, trinaestoj... Zaboravljaju da moramo dobro da ovladamo trećom i
četvrtom dimenzijom da bi smo išli dalje.
Vreme, poput prostor ima svoje zakone, svoju matematiku, fiziku, biologiju...svoju nauku.
Pre samo stotinu godina, naše prababe i pradede nisu znali mnogo o nauci kakva je danas
prihvaćena, ali su se pojave ipak dešavale po tim zakonima. Isto tako, nauka o vremenu je nauka
budućnosti, i jednog dana će je već i deca shvatati i moći da primenjuju.
Ali vreme ne može biti nešto udaljeno od nas samih. Dozvolili smo da nas savremena
nauka dovede do potpunog otuđenja od prirode i nas samih. Nauka o vremenu trebala bi da nas
vrati nama samima, jer vremene je u nama i oko nas. Ono se širi radijalno oko svog centra.
Shvatanje pravog vremena i našeg mesta u njemu dovodi nas do Bezvremenosti. Ako umirimo naš
um i opustimo naše telo,osvestimo naš dah, doživećemo pravo vreme- sada i ovde.
Živeti u pravom vremenu je umetnost, tako da je Vreme isto Umetnost. Osnovna formula
Zakona vremena je da je T(E)=ART - gde je T-vreme, E- energija, ART-umetnost i čita se Energija
faktorisana Vremenom je Umetnost. Sve u Univerzumu je stvoreno u lepoti i harmoniji, kao delo
umetnosti. I Boga su često nazivali Velikim Graditeljem ili Arhitektom. U kakvoj je to vezi sa
vremenom? Vreme je ono što nosi informaciju i stavlja nešto u formu. Vreme in-formiše život(E). A
sve što se time stvara je umetnost, jer sve stvoreno u Univerzumu osim forme ima i svoju estetsku i
umetničku vrednost.
Očigledno je da se u Univerzumu sve kreće i razvija. Univerzum ima svoj izvor- a to je
Inteligencija, jer gde postoji neki red mora postojati nešto što pravi taj red. Mi možda ne vidimo koja
je to božanska inteligencija, ali je ona tu i obično je nazivamo Bog, koji je centar svega. Božanski
um oslobađa svoje misli koje mi nazivamo energijama, a te energije uzimaju različite forme
evolucije u raznim dimenzijama.
Proces evolucije vremena ima različite stupnjeve i oni kreću od kreacije u treće-
dimenzionalnom nivou kojiu mi zovemo zvezdanom masom. Ova zvezdana masa je u stadijumu
koji mi nazivamo pre-svesno. Pre-svesno stanje stvara sve neorganske forme. Ono se sastoji iz
domena Potencijala i vladavine Vremena.
Ovim dolazimo do toga da ono što zapravo evoluira su Zvezde. Mi smo samo mali delovi-
atomi zvezde i ovde smo da naučimo kako da učestvujemo u evoluciji naše Zvezde- Sunca.
Nakon pre-svesnog- neorganskog stadijuma dolazi organski- nesvesni. Čitav život
učestvuje u kosmičkom nesvesnom. U trodimenzionalnom prostoru život zauzima formu, u našem
slučaju, ljudsko telo. Zatim život dolazi do vrhunca evolucije- do buđenja u svesno. U tome je
ljudska svrha- Kako da postanemo potpuno svesni? Tehnike kao što su molitve i meditacije stvaraju
mostove između nesvesnog i svesnog. Bude nas. Ali proces evolucije zahteva da ostanemo budni i
potpuno svesni.
Kosmičkim kolektivno svesnim stanjem, čovečanstvo bi najzad ušlo u mentalno-duhvnu
evoluciju, koja bi nam omogućila da razumemo kako da proširimo naš um i čula izvan nas samih i
da postanemo potpuno i svesno uključeni u prirodne procese.
Sa tačke vremena, prostor je ništa drugo do tačka ili skup tačaka koje mogu biti locirane
bilo gde. Svako od nas je tačka, tačkica u vremenu. A sve ono što mislimo je pre svega unutar
našeg uma.
Znači radi se o evoluciji naše svesnosti i uma. Evolucija ide u pravcu umetnosti, ljubavi i
miru, jer nemoguće je drugačije ostvariti osećaj zaajedništva na planeti. Ako je Zemlja deo
Sunčevog sistema, a čovečanstvo deo Zemlje, mi kao pojedinci moramo biti svesni da smo svi
povezani i da smo deo Jednog. Ratovi, uništenja, želja za dominacijom i vlašću su deo življenja koji

45
SKAKAVAC 1

je u konfliktu sa nama samima i sa prirodom oko nas. Dok se budemo tako ponašali, do evolucije
neće doći.
Uvođenjem reda u naše živote i to prirodnog i cikličnog, dovelo bi do buđenja i
osvešćavanja misli, emocija, a samim tim i naših reči i dela. Kalendar 13 luna od 28 dana je služio
kao osnov Majama za njihov Galaktički let i dan danas je najpravilniji račun koji prati sve nama
važne astronomske, biološke i druge mere vremena. Osvešćavanje i sećanje na ovaj prirodan i
ciklični red utrlo bi nam put daljeg razvoja i ubrzalo naše buđenje u četvrtoj i višim dimenzijama.
Otvorilo bi nam nebrojene nivoe novih mentalnih i duhovnih iskustava i naučilo nas da svesno i
voljno učestvujemo u božanskoj kreaciji.
In lake'ch! (Ja sam tvoje drugo ja)

tekst završen 3.dana- Gama, 3. Električne lune, godine Belog Spektralnog Čarobnjaka, na
dan jesenje ravnodnevnice, i Kin 212: Žuto Samo-postojeće Ljudsko Biće

Beli Spektralni Vetar- BULUK IK

46
SKAKAVAC 1

PANTAKL I
MAGIČKI DNEVNIK
frater Lazarus
I

Na izvestan način, ova dva magička oruđa su u uskoj vezi, i suštinski se ne razlikuju. Između njih
postoji nevidljiva ali trajna veza, i međusobno su zavisni i konstantno se upotpunjuju.

Neofit bi trebao oba ova magička instrumenta usavršiti do kraja. Ne bi valjalo krenuti na "put" dalje,
ako se ovi instrumenti nisu usavršili.

Oni su baza, zato se moraju izraditi po svim pravilima, i tako napravljeni ne smeju više gubiti ni
jednu od svojih "vrlina".

Oba ova instrumenta u potpunosti izražavaju paradoksalnost dvostrukog puta na stazi Alistera
Kroulija, jer dok Magičar-Telemit, od svog pantakla pravi beskrajno skladište stvari, Mistik na kraju
mora svaki pa i najmanji element tog pantakla u potpunosti uništiti.5 Neko sa strane bi pomislio da
je to stoga, zaista besmislen i nepotreban posao.

II

Pantakl poseduje beskrajnu mogućnost (horizontalnog) širenja.6 Svaki novi sistem ideja kojim
ovladamo, ili svaki novi pogled na svet, koji privremeno ili nužno usvojimo za određeno vreme ili
svrhu,7 moramo ugraditi u večno telo Kabale, koju bi stoga trebalo potpuno da razumemo. Treba
znati da svaki sistem ideja ima, tj. može imati svoje simbole. A simboli svih sistema su u suštini
identični, kada se razlože do elementarnog nivoa kakav poseduje recimo Kabala - jedini poznati
sistem koji je potpuno uravnotežen i kompletan.

Naravno, izrada pantakla poseduje određene zahteve; jer moraš naći simbol koji ne poseduje
samo "veliku" simboliku jedne ideje, koju recimo poseduje Mandala, već tvoj "simbol simbola"
(makro simbol) iz kog se mogu izvući u svoj svojoj kompletnosti, bilo koji pojedinačni simbol bilo
koje ideje (mikro simbol). On je nešto kao Tai-či, Veliki Simbol iz kog se izvlači bilo koji pojedinačni
simbol, ili grupa simbola. Pantakl je grafički (geometrijski) simbol velike (sveukupne) jednačine 8,a
jednačina je matematička rečenica, koja (sama reč kaže) ujednačava simbole sa jedne strane
jednačine sa sibolom ili simbolima druge. jao tebi ako ti simboli nisu uravnoteženi.9

Zato ne unosi u njega simbole koje ne razumeš, koje ne možeš uravnotežiti, i koji ništa ne znače. S
druge strane nemoj izostaviti ni jedan, recimo zato što osećaš otpor prema njemu ili ti se čini glup ili
težak. Tu prepreku ćeš potpuno ukloniti tek izradom svog "Magičkog Mača".

Magički Dnevnik s druge strane je takođe jedno skladište (verbalni zapisi) svih stvari, ali ovi zapisi
su jasni, racionalni, konkretni (trezven opis svojih iskustava).

I dok je Magički Dnevnik analiza svake misli, reči, i čina10, čime shvatamo konačno u kom pravcu
ide naš brod, Pantakl predstavlja idealnu konstrukciju "našeg" broda sa svim elementima, i on
(Pantakl) u stvari održava čvrstinu i stabilnost broda - jer on ne dozvoljava da se ni jedan delić
broda zanemari, ili zaboravi što je češće slučaj, a što je bitnije, i uravnoteži ih. On je skriveni
žiroskop u brodu, koji mu neda da se prevrne.

5
vidi poglavlje o Pantaklu u "Magici", (Knjiga IV vel ABA, II deo.)
6
vidi još o Pantaklu u poglavlju o Maču, ibid.
7
kao što ni pisanje Magičkog Dnevnika nema kraja...
8
"Velika jednačina" jedina poseduje svojstvo, da se iz nje može izvesti bilo koja druga postojeća jednačina.
9
Može se reći i da je "Pantakl crtež, maketa tj. organizovana i međusobno povezana kombinacija simbola (određenih
ideja koje stoje iza njih), svih sistema kojima si dosada najviše ovladao, i za koje si postao stručan, tj. koje je tvoj um
usvojio kao svoje simbole, jer pogrešno je koristiti tuđe šeme i tuđe simbole.
10
pa i želja, čak instikata.
47
SKAKAVAC 1

I Magički Dnevnik i Pantakl, imaju podjednaku težinu: Beskrajnu. Posle izvesnog vremena
uočićemo koliku snagu ima besciljna inercija našeg dosadašnjeg života i sveukupne karme. Sve je
to do sada išlo nesvesno.

Pisanje zapisa u magičkom Dnevniku, nije magički akt u punom smislu, ako se ne radi svesno 11. U
početku je sve neprijateljski nastrojeno prema Magu. Novi začin, svest, menja trajno "ukus" i
pravac našeg života. Treba zapisati sve, naročito neprijatne i neuspešne pokušaje. Pojava
nadzornika uvek uznemirava zatvorenike, ili vojnike. On ih uvek prisiljava da rade po određenom
redu i programu i svrhovito. Pisanje Dnevnika trajno menja organizaciju našeg života. Otud je
svaka nova svesna promena, koju uvodimo u naš život, a beležimo i pratimo u Magičkom
Dnevniku, tako bolna i puna (nesvesnog) otpora. Svi ostali delovi nas se bune.

To je pokušaj aktiviranja nekog elementa sa Pantakla. Svaki deo ima beskrajnu inerciju. Ali mora se
polako aktivirati svaki, i pantakl će postati disk, aktivni alat u rukama Maga. Ipak kretanje diska je
uvek u krugu, a krug mora imati osovinu, a ta osa je tvoja istinska volja, a ona opet zavisi od
karaktera i prirode tvog istinskog bića-zvezde, a nju otkrivaš pišući svoj Magički Dnevnik. Tako
postaje jasna ova veza: Dnevnik-Disk-Pantakl.

11
vidi Liber Tišarb.
48
SKAKAVAC 1

RITUAL PIRAMIDE
LIBER DCLXXI vel
PYRAMIDOS
prevod, analiza i komentar - frater ALION

GRADNJA PIRAMIDE Gradnja piramide je uspostavljanje ravnoteže


elemenata.
Sa {tapom stoji pred
oltarom. Štap je oružje energije i kreacije.

Kao Asar-Un-Nefer govori: Asi je Voda, Hor-Apep je Vatra.


POZDRAV ASI! POZDRAV HOOR-
APEP! NEKA TI[INA OPLODI GOVOR!

Dva udara zvonom. Teraju}i spiralni ples.

Kao Tahuti:
RE^I PROTIV SINA NO]I Tahuti je Vazduh.
TAHUTI GOVORI U SVETLOSTI Ratnici blizanci su RaHoorKhuit i
ZNANJA I MO]I HoorPaarKraat.
BLIZANCI RATNICI TRESU
NEVIDLJIVO
TAMU VALJAJU NA KOMADE
RAZDELJIVO
SEBEK JE UBIJEN GROMOM Materija sija, se odnosi na LVX.
MATERIJA SIJA
SVETLOST IZBIJA ODOLE KAO Zmija je Kundalini.
ZMIJA!

Ide na Zapad u centar temelja piramide Ibis je Tot. Feniks je Hoor, sa krilima je Asi. To
Tota, Asi i Hoora. su Mem, Alef i Šin.
O TI VRHU RAZINE
SA GLAVOM IBISA I FENIKSOVIM
[TAPOM
I KRILIMA NO]I!
^IJE ZMIJE NAPINJU NJIHOVA TELA Prikaz Kaduceja koji je celo Drvo Života.
ONOSTRANO VEZUJU]I,
TI IZ NO]I I IZ SVETLA!

Ostavlja {tap na oltar, bi~uje se po


stra`njici.
Bode`om urezuje jednakokraki krst na
Odnosi se na Asi, koja je Voda.
prsima. Ste`e lanac zvona oko ~ela
govore}i:
BISTRA VODO
NEKA PROSTRUJI TVOJ TOK
LIMFOM, MO@DINOM KRVLJU
MOJOM KAO SOK.
Oganj je ovde Prana, životna energija, dok je
Ulje Duh. Iskušavanje, pročišćenje i posvećenje
Pomazuju}i rane svetim uljem ka`e:
su aspekti Inicijacije.
OGANJ PROŽIMA, NEKA ULJE
USKLADI.
ISKU[AJ, PRO^ISTI I POSVETI!
Solarno kretanje.
Prizivni spiralni ples:
OTIMAJU]I OGANJ OD SMRTI
49
SKAKAVAC 1

ME\U SUNCIMA SE @IVOT


KOVITLA I VRTI
ZDRAVO ASI!
KORA^AJ PUTEM I PRIVE@I POJAS
ZVEZDANE!
Nakon Vode sledi Vatra.
Pred oltarom:
Znak ulaze}eg: PO[TOVANJE TEBI
GOSPODE RE^I!
Znak ti{ine: PO[TOVANJE TEBI GOSPODE
TI[INE!
Ponovi oba znaka: GOSPODE MIRNI I
NEMIRNI IZNAD BESKRAJA MI TE
OBO@AVAMO! Tajna Reč se odnosi na poseban vibratorni
proces koji se odvija Inicijacijom, na poseban
Tajna Re~: aspekt Inicijacije, na specifično sažimanje
LA[TAL! MeCaTeBeCaM! MUAUM! dejstva Inicijacije u jednu vibraciju.
MeHABeHeM! ABMN! LA[TAL! Ova Reč je tajna i znaju je Inicijati Reda
JER OD TI[INE [TAPA DO GOVORA Srebrne Zvezde kao i neki Zelatori Reda
MA^A Telemita.
I PONOVO DO ONOSTRANOG
TO JE PATNJA I NAGRADA Hua-Ho je vibracija Ketera, IAO je vibracija
TO JE PUT HUA-HO Tifareta, ove vibracije upijaju i usklađuju dejstvo
TO JE PUT IAO! Tajne Reči.

Zvoni 3-5-3 Asi je Voda, Štap je Vatra, Točak je njihovo


ZDRAVO ASI! POZDRAV TEBI, TI spoljašnje manifestovano sjedinjenje.
TO^KU OD [TAPA!
ALFA I DELTA SE LJUBE I DOLAZE
SAMI Petica je Pentagram, Duh bez koga životna
ZA PETICU KOJA PLAMEN HRANI! energija ne bi nosila život elemenata.
Zvoni 3-5-3
ZDRAVO HOOR-APEP! TI ^ELI^NI
MA^U! HoorApep je Vatra.
APeP je 161 kao i "Alion"/Elion - "Naj viši".
ALFE, DELTE I EPSILONA
[TO SRETO[E SE U SENCI PILONA
ADI je ADONAI, Sveti Anđeo Čuvar.
I U JOTI [TO NAJAVLJUJU
Senka Pilona je ono što je pod stazom SaMeK.
TO DESETOSTRUKO JEZGRO I
Jota je Hebrejsko JOD, sa staze Samotnika. To
PLAMENU KRUNU
je koren, seme.
POZDRAV ZA HOOR-APEPA!
NEIZGOVORLJIVOG IMENA!
Elementi su uspostavljeni i posvećeni Naj
Višem.
Tako je Velika Piramida dostojno izgra|ena.
Sledi proces duhovnog iskušavanja,
INICIJACIJA pročišćenja, posvećenja i Buđenja.
Vezan i sa neprozirnom kapulja~om na
glavi.
Prvi Pilon: Ovo je ASAR kao ljudsko biće, putnik na Putu,
JA NE ZNAM KO SAM JA tragaoc. Ovo su karakteristike neposvećenja,
JA NE ZNAM OD KUDA JA DOLAZIM ne-Iniciranosti.
JA NE ZNAM KUDA JA HODIM
JA TRA@IM, ALI [TA, JA TO NE ZNAM Ipak uho, organ Duha čuje Zov.
JA SAM SLEP I OGRANI^EN, ALI
^UO SAM PLA^
KAKO ODZVANJA KROZ VE^NOST:
USTANI I SLEDI ME!
AsarUnNefer je Samoposvećeni svesni Inicijat,
ASAR-UN-NEFER Više sopstvo koje daje jemstvo Inicijacije.
^ETVOROSTRUKI U@AS DIMA JA
50
SKAKAVAC 1

PRIZIVAM
OTVARAM PAKAO JEZIVOM RE^I
MO]I
KOJU JE SET-TIFON ^UO: Vibracija koja otvara portale nesvesnog da bi
SAZAZ SAZAZ ANDATSAN se čovek mogao potpuno suočiti sa svojim
SAZAZ osobinama i svojim elementima.
(izgovori to obrnuto, no to je opasno jer
otvara vrata Pakla!).
Četiri straha kojih je osam.
STRAH OD TAME I OD SMRTI
STRAH OD VODE I OD OGNJA
STRAH OD PUKOTINE I OD LANCA
OD SAMRTNOG DAHA I PAKLENOM
MAMCA.

STRAH OD NJEGA, STRA[NOGA Strašni demon je peti strah, a to je


DEMONA nepoznavanje Duha.
KOJI NA PRAMCU ISPRAZNOSTI
STOJI
SA SVOJIM ZMAJEM STRAHA KRAJ
NJEGOVIH SKUTA
DA UBIJA HODO^ASNIKA PUTA.
Biti snažan, oprezan, napredovati postojano i
TAKO JA PROLAZIM SNA@AN I snalažljivo su karakteristike korišćenja dejstava
OPREZAN elemenata.
NAPREDUJEM POSTOJANO I
SNALA@LJIVO Po pravom putu je referenca za Duh.
PO PRAVOM PUTU, INA^E BI ZAMKE
STRAHA
DOISTA BILE BESKONA^NE.

Prolazi pored drugog Pilona: Ovo su tri Velika Pitanja koja se odnose na tri
ASAR! KO MI STE@E GRLO? Inicijacije. Grlo je Daat-Ambis. Dole je Malkut, u
KO ME SPUTAVA DOLE? kom je Neofit. Srce je od Adeptovog Tifareta.
KO MI PROBADA SRCE?
"Ja" nije vredno da prođe tu Inicijaciju.
JA NISAM VREDAN DA PRO\EM
KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!
"Ja" pati od ovih pet strahova koji ga
ophrvavaju.
STRAH OD TAME I OD SMRTI
STRAH OD VODE I OD OGNJA
STRAH OD PUKOTINE I OD LANCA
OD SAMRTNOG DAHA I PAKLENOM
MAMCA.

STRAH OD NJEGA, STRA[NOGA


DEMONA
KOJI NA PRAMCU ISPRAZNOSTI
STOJI
SA SVOJIM ZMAJEM STRAHA KRAJ
NJEGOVIH SKUTA
DA UBIJA HODO^ASNIKA PUTA.
Opet naznaka na "pozitivne" aspekte
TAKO JA PROLAZIM SNA@AN I elemenata koji vode Dušu putem Inicijacije,
OPREZAN mimo ovih strahova.
NAPREDUJEM POSTOJANO I
SNALA@LJIVO
PO PRAVOM PUTU, INA^E BI ZAMKE
STRAHA
DOISTA BILE BESKONA^NE.

51
SKAKAVAC 1

BISTRA VODO Voda.


NEKA PROSTRUJI TVOJ TOK
LIMFOM, MO@DINOM I KRVLJU
MOJOM KAO SVETI SOK. Sveti sok se odnosi na posebne operacije Mise
BI^, BODE@ I LANAC Svetog Duha.
PRO^I[]UJU MI TELO, PRSA I Om-Ah-Hum.
MOZAK! Vatra.
OGANJ PRO@IMA, NEKA ULJE
USKLADI
PRO^ISTI I POSVETI!

I dalje u polo`aju mrtvaca:


JER JA DO\OH SA SVIM TIM BOLOM Poistovećivanje sa mrtvim telom ne donosi
U SVETILI[TE DA TRA@IM PRISTUP napredak ipak u tome postoji izvesna Svest, tj.
MOJ Duša koju Volja nagoni da Traži.
JA NE ZNAM ZA[TO - JA PITAM
UZALUD DOK NE BUDE DA SAM
TVOJ.

O SRCE MOJE, SRCE MOJE MAJKE Srce moje je Tifaret, a srce moje Majke je
O SRCE KOJE SAM IMAO NA ZEMLJI! Binah.
NEMOJ USTATI KAO SVEDOK PROTIV Srce na Zemlji je Malkut. ovo je veza Tifareta
MENE sa svakom sefirom ponaosob, što se odnosi na
NE PROTIVI MI SE, SU^E, U MOM tri Velike Inicijacije (vidi Liber TAU).
TRAGANJU
NE OPTU@UJ ME SADA DA SAM
NEODGOVARAJU]I
PRED VELIKIM BOGOM, STRA[NIM
GOSPODOM ZAPADA!

GOVORI ^AROBNE RE^I ZA ******* Dvodana MAAT, Istina.


NEKA ON CVETA U MESTU VAGANJA
SRDACA Istina je čak i na najogavnijim mestima, u
GDE SE U MO^VARI MRTVIH, GDE dubinama podsvesti sa kojima se tragaoc mora
suočiti na Putu.
ZMIJA IZVIRE
Zmija je opet Kundalini, ona pokreće energije
KROKODILI HRANE TELESINAMA
silom naviše, ka suočavanju, asimiliranju,
IZGUBLJENIH.
saživljavanju i transcedenciji.
JER IAKO ]U SE SJEDINITI SA
ZEMLJOM
A.'.A.'.
JA SAM U NAJ UNUTARNJIJEM
SVETI[TU NEBA
TI NE]E[ DOPUSTITI DA UMREM
A MOJ KHU KOJI IZBIJA
KROKODILIMA ZUBE
BI]E MO]AN U NEBU UVEK I
ZAUVEK.

ZAISTA!
ALI JA SAM BUDALA I DRHTAVAC Alef,
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM LA@OV I U[AC Bet,
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM TAKO NESTALAN DA Gimel,
PREZIREM UZDE
JA SAM POD SENOM KRILA! Dalet,...
JA SAM NE^ASAN, BLUDAN I JALOV
JA SAM POD SENOM KRILA! slede sve staze Drveta Života pojmljene kao
JA SAM GRUB I GLUP KAO VO klifoti sa kojima se tragaoc suočava.
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM TUP I GLUP KAO MAGARAC
52
SKAKAVAC 1

JA SAM POD SENOM KRILA!


JA SAM NEPOUZDAN. OKRUTAN I
SULUD
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BUDALA, LAKOUMAN I TA[T
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SLABI] I KUKAVICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BESKI^MENJAK
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BUVA, VA[KA I PICAJZLA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM @DERONJA I NALOKANA
PIJANICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SATIR I SODOMIT
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NESTALAN I SEBI^AN
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM PREDMET PODSMEHA I
TA[TINE
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM NASILNIK I STRA[LJIVAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM SLEP I KASTRIRAN
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM BESNA VATRA GNEVA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM MRA^NJAK I MIZERIJA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM HULJA I LUTALICA
JA SAM POD SENOM KRILA!
JA SAM PROSTAK I PODLAC
JA SAM POD SENOM KRILA!
Šin,
JA SAM IZDAJICA - UMIREM
IZDAJNI^KOM SMR]U!
Tau.
JA SAM POD SENOM KRILA!
"Ja sam pod senom krila" znači večno prisustvo
Ovo zadnje ga podi`e uspravno.
Anđela, svesnost o njemu iskupljuje se to.
Prizivni spiralni ples. Prilagodi pokrete
re~ima.

JA SAM POD SENOM KRILADAJ DA SADA KORA^AM PUTEM
PRIVE@I POJAS ZVEZDANE! 

ASAR! KO MI STE@E GRLO?
KO ME SPUTAVA DOLE? Daat.
KO MI PROBADA SRCE? Malkut.
JA NISAM VREDAN DA PRO\EM Tifaret.
KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!

Na Severu gledaj Horusa: Sledi uzdizanje kroz elemente do Duha.


DU[O - SAVLADAVANJE STRAHA JE
TVOJE IME! VATRA.
GOSPODE BOGOVA, STRA[NI
GOSPODE PAKLA
JA SAM DO[AO, JA TE SE NE BOJIM!
TVOJ PLAMEN - SADA MOJ, TALASA
NEVESTINSKIM BAJANJEM MOJIM
53
SKAKAVAC 1

JA TE ZNAM I JA PROLAZIM KRAJ


TEBE
JER VI[I OD TEBE SAM JA!

ASAR! KO MI STE@E GRLO?


KO ME SPUTAVA DOLE? Pitanja se ovde odnose na Zemlju, koja vezuje
KO MI PROBADA SRCE? tragaoca.
JA NISAM VREDAN DA PRO\EM
KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!

Na jugo-zapadu. Gledaj Izis.


PATNJA KOJA IZJEDA DU[U, BRANIK
BOGOVA VODA.
KRALJICA PLAVOG NEBA! TO JE
TVOJE IME.
JA DOLAZIM. PROVERI I PRI\I.
JA TE ZNAM. JA, GOSPO
JA TE ZNAM I PROLAZIM PORED
TEBE
JER VI[I OD TEBE SAM JA.

ASAR! KO MI STE@E GRLO? Opet Zemlja.


KO ME SPUTAVA DOLE?
KO MI PROBADA SRCE?
JA NISAM VREDAN DA PRO\EM
KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!

Na Istoku. Gledaj Tota. Ti{ina. "Israfel" od


ta~ke 19). VAZDUH.

ASAR! KO MI STE@E GRLO?


KO ME SPUTAVA DOLE? Zemlja koja privlači i onemogućava posvećenje.
KO MI PROBADA SRCE?
JA NISAM VREDAN DA PRO\EM
KROZ OVAJ PILON DVORANE MAAT!

Gledaj prirodu. Prizivni pentagrami Duha


sa vibriranjem Imena.
JA TE VI[E NE]U GLEDATI. JER
Sudbina, lažna utvara su Aktivan i Pasivan
SUDBINA TI JE IME
DUH.
ODLAZI! LA@NA UTVARO, TI ]E[
PRO]I PRED
NAMR[TENIM ^ELOM SUNCA
JA TE ZNAM I JA PROLAZIM KRAJ
Sol - SUNCE.
TEBE
JER VI[I OD TEBE SAM JA! Konačno, pojavljuje se Svest o Višem, koje je
nadređena elementalima duše.
Jednopotezni heksagram sa vibriranjem
Imena.
SADA SVEDO^ITE VI NA ZEMLJI Heksagram.
DUHU, VODO I CRVENA KRVI
SVEDO^I GORE, SJAJNA BEBO HoorPaarKraat kao uticaj iz Ketera.
RO\ENJA
DUHU I O^E - KOJI STE BOG
STVORENJA!

Kao beba u jajetu po{to je ro|ena:


JER TI[INA JE DOSTOJNO ZA^ETA Vrh Pentagrama je Duh, čiji je vrh u Keteru,
I SAMA DOSTOJNO U PO^IVALI[TE Kruni Drveta Života.
ODNE[ENA
54
SKAKAVAC 1

POKROV JE OBLIKOVAN U MOJOJ


MISLI
NAJINTIMNIJA SVETLOST JESTE NA
MOJOJ GLAVI. LVX.

Odvezuje noge, kapulja~ jo{ ostaje; znak


ulaze}eg: NAPAD!
UPLA[ENI SU STANOVNICI EGIPTA RaHoorKhuit.
STRAH SE NADVIO NA SEBA Malkut.
HRANIM SE SNA@NIM LAVOVIMA JA
VIDI SJAJNU @ESTINU GOSPODA!

Znak ti{ine:ODBRANA!
[IRIM SVOJ STRAH NILOM HoorPaarKraat.
[TO GA ASAR NIJE OBUZDAO SILOM
JA ZATVARAM SEBEKU USNE
VIDITE MOJ SJAJNI MIR, VI STVARI
GNUSNE!
Ova prethodna celina se odnosi i na
JER GLE! HeruRaHaa.
BOGOVI SU ODVEZALI MOJE RUKE!
ASAR STOJI OSLOBO\EN
ZDRAVO ASI, ZDRAVO HOOR-APEP
UZVIKUJE
JA SIN ^OVE^IJI SADA USTAJEM Sloboda. Ostvarena Inicijacija.
I SLEDIM - MRTAV GDE ASAR LE@I! kao što ih je prethodno prizivao sada ih svesno
pozdravlja kao delove sebe.
Le`i u znaku obe{enog ~oveka.

POZLA]UJEM MOJE LEVO STOPALO Ići. Duh. Kao Bog.


SVETLOM
POZLA]UJEM MOJE LEVO KOLENO Vrhunac Reda Zlatne Zore.
SVETLOM
POZLA]UJEM MOJ POLNI UD Sledi samoposvećenje svakog energetskog
SVETLOM centra. Svojim vlastitim Svetlom.
POZLA]UJEM MOJE DESNO KOLENO
SVETLOM
POZLA]UJEM MOJE DESNO STOPALO
SVETLOM
POZLA]UJEM MOJ POLNI UD
SVETLOM
POZLA]UJEM MOJ LAKAT SVETLOM
POZLA]UJEM MOJ PUPAK SVETLOM
POZLA]UJEM MOJE UKOTVLJENO
SRCE SVETLOM
POZLA]UJEM MOJE CRNO GRLO
SVETLOM
POZLA]UJEM MOJE ^ELO SVETLOM
POZLA]UJEM MOJ POLNI UD
SVETLOM.

Ustaju}i u znaku Mullier:


ASAR-UN-NEFER! JA SAM TVOJ
SLAVU TVOJU ^EKAM U SVETILI[TU
MLADA TVOJA, DEVICA TVOJA
AH, GOSPODE MOJ!
PROBUDI DUH SVOJIM MA^EM BAFOMET.
ASAR-UN-NEFER! UZDIGNI SE U Savršeni.
MENI Muladara.
NAJBLI@EM ODABRANIKU TVOM
55
SKAKAVAC 1

DO\I! AH! DO\I SAD!


JA ^EKAM! JA^EKAM! Višudi.
STRPLJIV-NESTRPLJIV ROB SUDBINE
OTKUPLJEN POGLEDOM TVOJIM
DO\I! AH! DO\I SAD!
DOTAKNI I UPUTI OVO ^ELO
GORU]E
ASAR-UN-NEFER! U SVETLILI[TE
U^INI ME POSVE SVOJIM!
Ađna.
Ukloni kapulja~u:
JA SAM ASAR - KOJI SAM JEDINI
DOSTOJAN Sahasrara.
SEDETI NA DVOJNOM PRESTOLU
MOJ JE NAPAD I MOJA JE ODBRANA
I ONI SU JEDNO!
ZATO USTANI I PRI\I
JER JA JESAM
GOSPODAR SUDBINE SVOJE! HeruRaHa.
POTPUNO INICIRAN!

Tajna Re~: AHIH (Ehejeh).


LA[TAL! MeCaTeBeCaM! MUAUM! Čini što ti je volja će biti sav Zakon.
MeHABeHeM! ABMN! LA[TAL!

DOSTOJNO SU RE^I IZGOVORENE


DELA SU DOSTOJNO IZVR[ENA Tajna Reč svojom vibracijom zaokružuje ceo
DA POZDRAVI IZLAZE]E SUNCE proces Inicijacije. Jer ona je sama po sebi
MOJA DU[A JE NANOVO DIGNUTA! vibracija Inicijacije. Izaberi dobro. 93!

Zvoni: 1-4-5-10
JEDAN, ^ETIRI, PET, DESET!
ZDRAVO SVI! ZDRAVO BOGOVI!
JEDAN, ^ETIRI, PET, DESET!
POZDRAV SVIMA!
Keter,Malkut,Hesed i Geburah - "Kabalistički"
Krst Svetlosti.
Izvedi znakove:
DAJEM ZNAK OTVARANJA VELA!
Slobodan, svestan, moćan.
DAJEM ZNAK UZDIGNUTOG
OZIRISA!
Sam otvara Veo Inicijacije, jer ona ne može biti
data već stečena.
Otvara Veo ka Tifaretu i postaje Jedno sa
PE^A]ENJE PIRAMIDE
Svetlošću Ketera - to je konačni "cilj" sve
Inicijacije.
Asar-Un-Nefer:
POZDRAV ASI! POZDRAV HOOR-
APEP! Piramida je pravilno izgrađena, posvećena i
NEKA TI[INA OPLODI GOVOR! osvešćena.
Udara zvonom dva puta. Teraju}i spiralni Voda i Vatra. vazduh, dah.
ples.

Tahuti:
RE^I PROTIV SINA NO]I
TAHUTI GOVORI U SVETLOSTI
ZNANJA I MO]I VAZDUH.
BLIZANCI RATNICI TRESU
NEVIDLJIVO
TAMU VALJAJU NA KOMADE I
RAZDELJIVO
56
SKAKAVAC 1

SEBEK JE UBIJEN GROMOM


MATERIJA SIJA
SVETLOST IZBIJA ODOLE KAO
ZMIJA!

Ide na Zapad u centar temelja piramide


Tota, Asi i Hoora.
O TI VRHU RAZINE Koren.
SA GLAVOM IBISA I FENIKSOVIM
[TAPOM
I KRILIMA NO]I!
^IJE ZMIJE NAPINJU NJIHOVA TELA
ONOSTRANO VEZUJU]I,
TI IZ NO]I I IZ SVETLA!

Ostavlja {tap na oltar, bi~uje se po


stra`njici. LVX i NOX.
Bode`om urezuje jednakokraki krst na
prsima. Ste`e lanac zvona oko ~ela
govore}i:
BISTRA VODO
NEKA PROSTRUJI TVOJ TOK
LIMFOM, MO@DINOM KRVLJU VODA.
MOJOM KAO SOK.

Pomazuju}i rane svetim uljem ka`e:


OGANJ PRO`IMA, NEKA ULJE
USKLADI. VATRA.
PRO^ISTI I POSVETI!

Teraju}i spiralni ples:


OTIMAJU]I OGANJ OD SMRTI
MA\U SUNCIMA SE @IVOT
KOVITLA I VRTI Lunarno kretanje.
SADA MOJE RUKE ODVE@ITE
SLATKI I SJAJNI POJAS NUITE!

Obo`avanje (mo`e iz Liber Re{).

ABRAHADABRA!
11.'. 418.'. Vrhovna subliminalna Vibracija
VIDI RE^E SAVR[ENI
Inicijacije Eona.
OVO SU ELEMENTI TELA MOG
Ovaj stih je rezime i smisao rituala piramide.
PROKU[ANI I NA\ENI ^ISTI
Pentagram.
ZLATNI PLEN TAJ ISTI!
Zlato je 
^ini u skladu sa tim:
MIRISE, VINO, OGANJ, HLEB
TO JA JEDEM, ISTINSKE SVETINJE
ZBOG SAVR[ENSTVA ULJA!
Četiri materijalna nosioca posvećenih
JER JA SAM ODEVEN U MESO elemenata.
A JESAM VE^NI DUH!

(Klekne i ostaje u tom polo`aju za vreme DUH. Svest o jedinstvu sa Duhom.


konzumacije elemenata).

NEKA U MOJIM USTIMA BUDE


SU[TINA @IVOTA SUNCA!
Uzima kola~i} lu~i, ~ini krst na njim i jede Euharistija.
ga.
57
SKAKAVAC 1

U MOJIM USTIMA NEKA BUDE


SU[TINA RADOSTI ZEMLJE!
Uzima pehar vina, ~ini krst nad njim i pije
ga.

U stavu Uzdignutog Ozirisa govori:


JA SAM GOSPOD KOJI OSVE@EN
USTAJE IZ SMRTI
^IJI JA NASLE\UJEM SJAJ
JER JA SAM JOJ SLI^AN
JA SAM MANIFESTATOR
NEVIDLJIVOG
BEZ MENE CELA ZEMLJA KHEM Uzdignuti Oziris - AsarUnNefer.
KAO DA NIJE POSTOJALA.

Zvoni: 3-5-3

ZDRAVO ASI! POZDRAV TEBI TI


TO^KU OD [TAPA Puna svesnost.
ALFA I DELTA SE LJUBE I DOLAZE Zaokruživanje kružnice. Upotpunjenje procesa.
SAMI Utemeljenje osvešćenih energija.
ZA PETICU KOJA PLAMEN HRANI!

ZDRAVO HOOR-APEP TI ^ELI^NI


MA^U
ALFE, DELTE I EPSILONA
[TO SRETO[E SE U SENCI PILONA
I U JOTI NAJAVLJUJU
TO DESETOSTRUKO JEZGRO I "Neka rituali budu pola znani, pola skriveni"
PLAMENU KRUNU. napisano je u Knjizi Zakona. Tako smo Vam mi
POZDRAV ZA HOOR-APEPA ovde dali deo Misterije, što je pola od onoga što
NEIZGOVORLJIVOG IMENA! sada imate, druga polovina je vaše Iskustvo,
Vaša Inicijacija.
ZDRAVO HOOR!
ZDRAVO ASI!
ZDRAVO TAHUTI!
ZDRAVO ASAR-UN-NEFER!
KROZ RAZGRNUTI VEO.
JA SAM TI!
ZAOGRNUT SVIM TVOJIM SJAJEM!

KHABS AM PEKHT.
SVETLOST U ŠIRENJU.

58
SKAKAVAC 1

CEREMONIJA
SEDAM SVETIH KRALJEVA
Majstor Terion
(Iskušenicima, koji su lenji ili galantni, će biti dat zadatak koji odgovara njihovim prirodama. Ako
odbiju zadatak iz lenjosti ili zbog osećanja da imaju važnija posla (nego što njihov Neofit može da
proceni) tada može V.V.V.V.V. 8=3 sam ih obavestiti veoma svesrdno da su sada spremni za
primanje Misterije Sedam Svetih Kraljeva.)

(Uredjenje Hrama nije priloženo)

Bog na prvom tronu nosi Tamno Plavu odoru, na drugom-purpurnu, na trećem-skerletnu, cetvrtom-
narandžastu, petom-Zelenu, šestom-Bledo Žutu, na sedmom-Svetlo plavu. Drugi oficiri su
Hegemon, obučen u belo, sa belom maskom, držeći Feniksov Štap Planeta; i Hiereus, obučen i
maskiran u Crno, u rukama su mu Bič i Kuka.

(napomena: ova ceremonija može da se adaptira da je izvode dva oficira, gde Hegemon preuzima
svaki put obojeni plašt i odgovarajuće Božansko obličje. Ali je naj poželjnije da ceo zbor od Devet
pomažu.)

Kandidat, dobro nahranjen i veseo, obučen u odoru Iskušenika; krunisan lovorom; uvodi ga
Hegemon (njegov Neofit) u Dvoranu. Doveden je do oltara, na kojem gori mala vatra mirisnog
drveta, kedra ili sandalovina ili ligri aloe; pokazano mu je da klekne i pristupa mu Crni oficir preteći
mu bičem i kukom:

H:Ko si ti?
Hg: za Kandidata: Ja sam aspirant Svetog i Velikog Reda A.'.A.'. i tražim pomoć od Ozirisa.

'Pozdrav tebi, Oziris, Pobedniče, Gospode Amente, Gospode Eneneta! Pozdrav Tebi, sve-slavno
sunce milosti i pravde, nad čijom glavom je zlatna kruna svetlosti koja je nevidljiva ljudima! Pozdrav
Tebi, pozdrav tebi, jedina svetlosti u našoj tami! Pozdrav Tebi jedino kroz koga (...) može doseći do
Besmrtnog Bratstva. Priđi i povedi ovog aspiranta pravim putem i nedopusti da on otpadne na
puteve onih koji greše. (Nema odgovora.)
"Ustanimo i tražimo Ozirisa." (dolaze do prvog Trona.)

SATURN

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog obilja. Mir i izobilje i smiraj i dobro zdravlje i dužinu dana. Sve to si ti osvojio
vrlinom tvoje jedne težnje. Ali pazi se crne senke sa moje strane, jer on će staviti led protiv tvoga
srca, on će sputati tvoje celo biće; on a će ti doneti tugu i siromaštvo i preranu starost ako samo
podigneš svoj pogled ka njenom licu. Položi svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje
ruke na tvoju glavu i blagosloviti te blagoslovom.
(On to čini)
Dobrodošao si ti i bićeš dobrodošao mojoj Braći. Prođi dalje.
(Dolaze do drugog Trona.)

JUPITER

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog obilja. Autoritet i poštovanje ljudi i dazličitost i slavu i počasti. Sve to si ti osvojio
vrlinom tvoje jedne težnje. Ali pazi se crne senke sa moje strane, jer on će te baciti dole i bićeš
prezren među ljudima i moć će biti uništena ako samo podigneš svoj pogled ka njenom licu. Položi
svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje ruke na tvoju glavu i blagosloviti te blagoslovom.
(On to čini)
Dobrodošao si ti i bićeš dobrodošao mojoj Braći. Prođi dalje.
(Dolaze do trećeg Trona.)

59
SKAKAVAC 1

MARS

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog obilja.Hrabrost i Energiju i snagu; osvajanje i vlast. Sve to si ti osvojio vrlinom
tvoje jedne težnje. Ali pazi se crne senke sa moje strane, jer ona će te ogaraviti vatrom i sve što
imaš ćeš izgubiti. I u svojim bitkama ćeš biti poražen, bićeš skršen i zbačen u prašinu ako samo
podigneš svoj pogled ka njenom licu. Položi svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje
ruke na tvoju glavu i blagosloviti te blagoslovom.
(On to čini)
Dobrodošao si ti i bićeš dobrodošao mojoj Braći. Prođi dalje.
(Dolaze do četvrtog Trona.)

SUNCE

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog obilja. Slavu i veselje i opušten i otvoren život i slava i harmonija će biti tvoji
služitelji a pobeda čeka do tebe kao služavka. Sve to si ti osvojio vrlinom tvoje jedne težnje. Ali pazi
se crne senke sa moje strane, jer ona će te odvesti od živih ljudi, tako da se skriješ u bespuću i
pećinama dalje od svetlosti i tvoje ime će biti izgubljeno i bićeš iznenada ubijen ako samo
podigneš svoj pogled ka njenom licu. Položi svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje
ruke na tvoju glavu i blagosloviti te blagoslovom.
(On to čini)
Dobrodošao si ti i bićeš dobrodošao mojoj Braći. Prođi dalje.
(Dolaze do petog Trona.)

VENERA

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog obilja. Ljubav i lepotu, i istinsku sreću, olakšanje i izbobilje. Sve to si ti osvojio
vrlinom tvoje jedne težnje. Ali pazi se crne senke sa moje strane, jer ona će uništiti ljubav u tebi i
sva tvoja lepota će biti razorena i nijednu umilnu reč više nikada nećeš čuti ako samo podigneš
svoj pogled ka njenom licu. Položi svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje ruke na tvoju
glavu i blagosloviti te blagoslovom.
(On to čini)
Dobrodošao si ti i bićeš dobrodošao mojoj Braći. Prođi dalje.
(Dolaze do šestog Trona.)

MERKUR

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog obilja. Učenje i govorljivost, i moć da lečiš ljudske bolesti. Sve to si ti osvojio
vrlinom tvoje jedne težnje. Ali pazi se crne senke sa moje strane, jer lopov će ti doći i orobiti te i
znanja više nećeš imati i sa bolešću će tvoje telo iskopniti ako samo podigneš svoj pogled ka
njenom licu. Položi svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje ruke na tvoju glavu i
blagosloviti te blagoslovom.
(On to čini)
Dobrodošao si ti i bićeš dobrodošao mojoj Braći. Prođi dalje.
(Dolaze do sedmog Trona.)

MESEC

"Zdravo, zdravo, zdravo, jer ti si izabran, O ti koji si težio Besmrtnom Bratstvu! Težnja jeste snaga i
ja ti dajem od mog ozobilja. Čistotu i jasnoću vizije i sve žetve užitaka. Sve to si ti osvojio vrlinom
tvoje jedne težnje. Ali pazi se crne senke sa moje strane, jer ona će zamagliti tvoj pogled i ti ćeš
straćiti sve, i ići ćeš u hladnoći i bićeš iznenada ubijen ako samo podigneš svoj pogled ka njenom
licu. Položi svoju glavu na moja kolena da mogu položiti svoje ruke na tvoju glavu i blagosloviti te
blagoslovom.
(On to čini)

60
SKAKAVAC 1

Dobrodošao si ti kao što si dobrodošao mojoj Braći.

Ti si tek uzdigao glavu u težnji za Besmrtnim Bratstvom i ti si okinuo sedam akorda nebeske harfe.
Prođi dalje.

Oni se zatim vraćaju, ali ne do oltara, već do malih vrata u hramu, iza kojih je mtačna tamnica.
Hegemon ga gurne besno, rukom i nogom. Svi glasno kriknu: "Oziris je crn Bog!"
Tu on mora ostati sedam sati.*

(Ako bi u bilo kom momentu Iskušenik rekao "Ja ne tražim ove blagoslove; Ja tražim Ozirisa. Šta
kažeš ti mračni?" ili nešto sličnog značenja Hegemon mu odgovara, otkrivajući pokrov sa glave
jednom za svagda, "Zaista, dobro kažeš, znaj da je Oziris crn Bog a pravi put ka Svetom i
Vrhovnom Redu ne leži kroz zelene pašnjake i kraj mirnih voda, već u Dolini Senke Smrti, Njegova
kuka i bič će te osnažiti.
"Uzmi ih stoga i drži duke prekrštene na grudima, uzdigni se sa mnom sedam koraka ka Tronu."

Aspirant čini to, stojeći između oficira. četvrti tron se uklanja da otvori prolaz. Sedam Kraljeva jure
ka njemu i napadaju ga svojim oružjem, ali on prolazi, oni padaju jedan za drugim; Sedmi nakon
drugog koraka, Šesti nakon trećeg, peti nakon nakon četvrtog, četvrti nakon petog, Treći nakon
šestog, Drugi nakon sedmog i Prvi pred samim Tronom.

Aspirant prelazi preko njihovih tela i seda na Tron. Oni zatim, svako sa svog mest, ga obožavaju
dok ga dva oficira podržavaju sa obe strane.

Hijerofant mu se obraća: "Frater (...) danas sam te simbolično postavio na mesto Brata A.'.A.'..
Sagledaj iz toga da tvoj život stvarno odražava ovo postepeno osvajanje nad Sedam Staništa i
nikad ne zaboravi da je tvoj put , put Ozirisa - i da je Oziris crn Bog."
(Oni ga zatim izvode iz Hrama.)

(*Nakon što je sedam sati prošlo, Aspiranta spašava Oziris, Crni oficir, rečima već navedenim,
izostavljajući 'zaista dobro kažeš' i koristeći ozbiljniji ton za početak govora. Ceremonija se
nastavlja kao gore.)

61
SKAKAVAC 1

LEPTIROV NAUK
frater AlephTau

Razgovarali smo već petnaestak minuta, te sam, uživjevši se, gotovo zaboravio na iznenađenje
brižljivo položeno na stol prije no što je stigao moj prijatelj. Sada, otkrivši ga, sa neskrivenim se
zanimanjem nagnuo nad njim.
“Da li je već bio tu ili…?” upitao me je.
To je potaknulo sjećanje na trenutak u kojem sam se sagnuo i pokupio ga sa kariranih pločica
netom nakon što sam izišao iz stana; smjestio u ruku i promotrio; iznenadio se zbog njegove
relativne težine; te, dodirnuvši ga prstom, osjetio svilenu mekotu njegovih krila.
“Što kažeš, izgleda li ti živ ili mrtav?” poskočih iznebuha na ono što me žarko zanimalo.
Napokon, nisam valjda uzalud vukao ovog leptira kroz četiri ulice, skrivajući ga u šaci pred
pogledima prolaznika. Nakon tolike muke ne mogu si dopustiti luksuz propuštanja prvih utisaka, po
koje sam u stvari i došao.
“Hm, život, definitivno život.” odgovori on, gurkajući lagano leptira pod rebra, ili makar pod ono
što je u njegovom slučaju bilo na tom mjestu, otprilike shvaćajući kako ovaj ne mari, niti će više
ikada mariti.
“Dospio je pod krilo Velike Sjenke, nakon Zlatnog Leta pridruživši se svojoj milijunskoj braći u
Dvorani Čahura.” pomislih.
A potom, otresavši se poigravanja sa mističkim sadržajima netom sklepane Leptirove Knjige
Mrtvih, glasno rekoh: “Fenomenalno, zar ne? Svjesni smo da je mrtav, a ipak o njemu razmišljamo
kao o živom stvorenju.”
“Istina. Kad se ne kreću, kod moljaca nije jasno jesu li mrtvi, ali svejedno…”
“To je moljac?” potražih potvrdu.
“Da, veliki moljac.”
“Još jedna pogreška.” nametnu se monolog ponovo “Napokon, život njima vrvi. Naprosto je
prekrcan našim neznanjem. A možda i smrt. Eto, ni to ne znam. Osuđeni smo na nesigurnost, na
proizvoljnost odabira. Svo ovo kraljevstvo je samo avetinjska magla i možebitna opsjena. Kako
svemir, tako i tijelo u kojem obitavam, samo su varavi utisci.”
“Osobito me zbunjuje težina.” nastavi prijatelj “I u tome što se ne opire može se skrivati prijevara.
Kad sam ga ugledao, bijah uvjeren da će pobjeći, pružim li ruku put njega.”
Stiže konobarica i vještim pokretom krpe smaknu sa stola predmet tih poprilično napornih
kontemplacija, koji njoj bijaše najobičnija strvina. Nije ona imala vremena za nebulozne papazjanije
u koje smo se nas dvoje upustili. Gonio ju je život, tvrdo stvaran, najstvarniji. Ta energija joj je
trenutno naređivala neka zadovolji svoje goste, jer su tako, zahvaljujući lancu vješto spletenih
okolnosti, bili ostvarivi njeni snovi. Zbog sigurnosti nam je prije egzekucije ostavila nekih pola
sekunde. Ne tako oštar i određen, raspršen viškom razmišljanja, nisam mu stao u obranu, pa je
krenuo na svoj posljednji, pukom inercijom određen let. Dok je opisivao svoj luk, savršeno jasno se
vidjelo kako u njemu nema duha. Svaka bi briga bila apsurdna. Preostalo je samo tijelo, puka
ljuštura. Ma koliko oblikovalo naš sud, bilo je beskorisno. Uskoro će iščeznuti, ne ponudivši nikakav
odgovor na kaos zagonetki kojima nas je obasulo.
Prije nego što su mi um iznova preplavili drugačiji sadržaji, zamijetih kako se zdušno nadam da je
uspio ostvariti ono što prirodoslovci tumače njegovom prirodnom funkcijom, a o čemu ja radije
mislim kao o Djelu zbog kojeg je inkarniran. Ni u to nisam mogao biti siguran, već odlučih da tako
jest, što je u mojoj situaciji bio jedini adekvatan potez, jer sam ovim odabirom sokolio život koji je
postojao u meni. Stoga proglasih pobjedu Duha, uporno apstrahirajući smrt Tijela, posrednika
izražavanja postojanja na Zemlji. Ipak, nisam time daleko odmakao. Trebalo je tek osigurati da
umiranje nužno ne znači apsolutno utrnuće svijesti. A vi, koliko se vi uradili na toj, ako uopće postoji
takva, jedinoj bitnoj stazi?!

62
SKAKAVAC 1

TRI STAZE KOJE VODE


DALJE OD MALKUTA
frater ALION

UNIVERZUM

Boginja se manifestuje kao


Univerzum putem kosmičkih voda.
Da bi razumeli ovo moramo ući u
samu simboliku brojeva koji nas do
toga dovode i iz kojih izvodimo
simbole karte. Boginja je 4 -Carica
-Venera; putem procesa slivanja
energija manifestacije sledeća faza
je Voda broja 40 -što predstavlja njen
prolazak kroz velove i pretakanje u
"niže" sfere koje ona tvori da bi
ispoljila sve moguće oblike
beskonačnosti -to je o 400. Setimo
se da je Boginjana stazi DaLeT
ustvari Venera - "D" - koja vlada
astrološkim znakom Vage - "L" - u
kojoj je egzaltiran Saturn - "T" - ali,
takođe vidi da ravnoteža
upotpunjava i održava manifestaciju
Univerzuma. Sa gledišta nekoga ko
sagledava sve elemente Univerzuma
iz Malkuta, uzdignutog pogleda ka
Jesodu, staza Tau u sebi sažima
projekciju celokupnog Drveta Života
(što u principu čine i sve ostale
"karte" tj. staze sa specifičnim
stavom sagledavanja Drveta Života).
tako da na ovoj karti možemo sve
elenente videti u punoj ravnoteži.
Simboli su precizno izvedeni
sagledavajući te sfere javljanja
uticaja sa drugih razina. četiri
Elementarna Heruvima okružuju Kosmički Kteis -iz nje su emanirali u pojavnost. Ta "Kteis" je i
osnovni simbol Boginje -koja se na ovoj karti javlja u raznim oblicima -kao zvezdano nebo u
pozadini -iza sve manifestacije; kao žena sa šest ruku koja stoji u stavu Velike Majke; kao dvostruki
tok Zmije -Ida i Pingala oko nje kao Sušumne. Vidimo je kao Mebijusovu traku Zodijaka koja je
samo simbol njene kosmičke zvezdane pojavnosti.
Sagledavajući kartu kao celinu ona se spolja i u središtu pojavljuje kao žena sa velovima i
talasanjima četiri Kabalistička sveta. Traka kosmosa sa simbolima zodijaka se nalazi na nivou
ponora i vidimo da je u središtu te "trake" pečat sedmostruke Moći Naše Dame BABALON koja
vlada Gradom Piramida. Iznad ovih simbola se nalazi Oko u Trouglu koje sažima i emanira
najčistije siline sjedinjenih principa polarnosti Božanskog Trojstva iznad ponora. Ovo oko je
ozračeno zracima slave i svetlosti koji bdiju nad svim pojavnim stvarima ukazujući na suštinsku
prisutnost i svesnost Svega. Ova karta nam i kao slika Saturna prikazuje Grad Piramida nad kojim
je BABALON sa probuđenim moćima Kundalini koja stoji na kružnom disku istočnjačkog Jin-Jang
simbola koji sjedinjuje polarnosti. Dva diska koja su na piramidama nose simbole A.’.A.’. -Velikog
Belog Bratstva koje je Red Srebrne Zvezde, koji bdi nad razvojem čovečanstva i procesima planete
Zemlje. Sfera Saturna predstavlja takođe i vrh svetog Heksagrama te se u toj tački sažimaju siline
trojstva supernala -Ketera, Hokmaha i Binah -koji su svevideći -njihovo "Argosovo" Oko bdi nad
Krstom manifestacije i nad svim procesima Inicijacije.

63
SKAKAVAC 1

EON

Eon je jedno od gnostičkih


imena za Vrhovnog Boga. Dok u
stvari taj Jedan Bog u sebi
sažimajući Sveto Trojstvo, sebe
ispoljava kao trideset Etira koji su
objedinjeni Jednim Eonom Vatre.
Sveto trojstvo su Majka, Otac i Dete
i oni si Beskonačni Prostor, Tačka i
Plamena Zvezda. Na ovoj karti
Boginju Beskrajnog Prostora vidimo
kako se nadvija nad celim
prikazom, a uz nju je krilati globus.
Ono što zaokružuje ovaj prikaz je
slovo Šin čije su tri iskre povezane
sa tri plamena. Vatra je suštinski
kontinuum. Slovo ŠIN nam ukazuje
na to - "Šin" je sama Vatra
-kreativnost i Volja; "Jod" je
suštinsko Seme i Iskra koja pokreće
sve procese, a "Nun" je prostor koji
vatra prožima i kojim vlada, a to su
procesi transformacije i
transcendencije. Cela karta obiluje
kovitlacima ognja. Boginja Nuit
opasuje ceo prikaz, kao obod
svega, a Hadit, iako kraj nje,
uzdignut je na naj višu tačku, ali je
u svojoj mističnoj skrivenosti
okružen krugom koji simbolično
odeljuje Božansko od čovečanskog.
No, na tom pojasu -koji je i sam
ponor -nalazi se i ključna Reč za
postignuće Razumevanja i sticanja Mudrosti za prilazak Kruni. Reč LASHTAL je takođe trostruka
-LA je Ništa, AL je sve, a SHT je energija i silina njihove "ljubavi" - sjedinjenja i eksplozivnog deljenja
-kao i samog postojanja. Ona predstavlja suštinske principe i procese koji postoje i koji se odvijaju u
Univerzumu, s tim da je, ako je poredimo sa formulom-Božanskim Imenom IAO data u specifičnom
obliku trostrukog dvoglasja. Ovo je ispoljeno na ovaj način jer same osobine (pa i brojne vrednosti)
tih slova u celoj formuli opisuju sjedinjenje polarnosti, deljenje polarnosti i životnu energiju koja
održava i menja postojanost materije Sveta.

Ovde vidimo i dva lika -egipatska Božanstva. Horus i Tot su, oba, aktivni principi, Horusje
Bog vatre, energije i kretanja životne siline, a Tot je govornik i ispoljavanje Reči -koji iza sebe "kriju"
pasivnost Tišine i Istine. Oni se ovde, na karti, ispoljavaju na razini mentalne trijade Drveta Života
dajući snagu višim funkcijama Uma i intelekta razuma. Oni pak ne bi bili "vidni" akoRazum ne bi bio
kroz formulu LASHTAL usklađen sa Vrhovnim -sa Supernalima Drveta Života -i to bez strasti za
rezultatima. Dva sjedinjena Lotosa sa granjem Sikomore simbolišu aktivnost i plodnost uma koji na
ovaj način oplemenjuje Zemlju i Svet.
LAM -jedan od Velikih Majstora A.’.A.’. je glas Tišine i donosiocReči novog, Horusovog Eona. On
se nalazi u središtu poput Zuba vatre, on je Put i Anđeo pročišćenja, Kosmička Inteligencija koja
daje smernice svakoj Zvezdi u njenom kretanju. Dolazeći u kontakt sa njim svako ponaosob prima
svoju Reč i time otkriva principe svog delovanja i postojanja u Univerzumu.

64
SKAKAVAC 1

MESEC

Budući da ljudi na Zemlji Mesec vide samo ili uglavnom noću ova karta je uvek prikazivana
kao naj mračnija i stoga se verovalo da je po ljude njeno dejstvo "naj-lošije". Odnosi dobar-loš su u
potpunosti ograničavajući, ne naučni i stoga ne adekvatni -polovični i ne primereni, jer sam
Univerzum i Priroda u sebi ne sadrže ništa takvo -već svaki deo u sebi sadrži svoje osobine, ima
svoju vlastitu prirodu koja naspram nekog drugog "dela" celine ima svoju reakciju. Mesec je oduvek
upravljao plimama i osekama vodenih struja -kako same planete Zemlje, tako i vode u ljudima - čiji
je ona većinski element. Budući da ljudi nisu u stanju (većina) da svesno i voljno upravljaju ovim
kretanjima oni su to tumačili skrivenim,mističnim i nesvesnim -tako da ova karta u principu,
predstavlja nesvesno. Ljudska "svesnost" je tako samo vrh nekog brega koji viri iz Okeana
Kosmičke Svesnosti; sve ono što je pod vodom je skriveno -nesvesno, a moglo bi se reći da
"podvodni arhipelazi" i kontinenti čine grupno nesvesno -kao što vidljivi kontinenti čine grupne
osobine i shvatanja ljudi i naroda Zemlje. Ova karta stoga u sebi sadrži dosta simbola dualnosti.
Pripisana je zodijačkom znaku Riba - Pisces - koje plivaju "dubinama" - i koje su poslednji,
dvanaesti znak Zodijaka.
Muškarac i žena u pozadini su pasivni posmatrači, a i njihove senke se naziru
naglašavajući skrivenost i tamu. No, same senke i nastaju od sjaja Sunca koje je u središtu. Ovo je
ponoćno sunce -Svesnost lične istinske prirode čak i u naj mračnijim regionima materijalnog sveta
-tj. Kraljevstva Zemlje -Malkuta. Istočnjački disk polarnosti simboliše postojanost, ali i večnu
promenu, kretanje energija -svi svesni akti su dodirnuti ne svesnim, a i u nesvesne delove bića je
moguće svesno zaroniti. O ovome nas dosta mogu podučiti naši vlastiti snovi i njihovo izučavanje i
shvatanje principa po kojima se javljaju. KEFRA je Buba koja kotrlja Ponoćno Sunce. U njenom
imenu je i ključ njenog značenja: K-Kteis, F-Falus, RA-Sunce. Što upućuje da samo seksualno
sjedinjenje deluje na naj dublje slojeve nesvesnog izvlačeći tj. pokrećući sadržaje da isplivaju na
svetlost dana. Simbol Riba je na
mističan način povezan sa
simbolom planete Uran -koji je
transcendentalni pokretač ovih
dubokih struja u Okeanu Svesti.
Egipatski Bog Anubis i njegov crni
pas -obično shvatani kao mračni
aspekti -su ustvari vodiči ljudske
duše, koji pomažu tragačima i
putnicima kroz ove "mračne" regije
svesti i koji otvaraju (i
razjašnjavaju) ne-prolazne puteve.
Budući da je sam Anubis
božanstvo, to ukazuje na to da je
on u potpunosti svestan svih
delova prirode manifestovanih na
ovaj način tj. na ovoj Razini. Dve
kule su dva stuba Drveta Života i
njihovi vrhovi sežu do Zvezdanog
Neba -preko Ponora -potvrđujući
vezu sa Naj-Višim Super-Svesnim
tj. Božanskim. Muška i ženska
polarnost su u vrhu prikazani čak i
dvema zvezdama, a
neprikosnovena vlast i uprava nad
svim kosmičkim tokovima je
simbolizovana Okom u Trouglu
koje se izdiže nad vodenim polu-
mesecom.

65