You are on page 1of 90

SKAKAVAC 2

1
SKAKAVAC 2

SKAKAVAC 2 - JESOD

SADRŽAJ:

GNUSNOST
GNUSNOST PUSTOŠENJA
PUSTOŠENJA

DO
DO TAMO I NAZAD I JOŠ MALO GORE

O KRUGU, PENTAKLU, LAMENU

ASTROLOŠKI
ASTROLOŠKI MESEC

VETAR
VETAR SA ISTOKA

UVOD
UVOD U ZAČARANI SAN

KARL
KARL GERMER (1885 - 1962 e.v.)

ZAPISI
ZAPISI VIZIJA I PROLASKA KROZ TRIGRAME

MASONSKA
MASONSKA BESEDA

O MISI SVETOG DUHA

RITUAL
RITUAL PROLASKA KROZ TUAT

POLJUBAC
POLJUBAC

TRI
TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD JESODA

Drugi broj. Privatno elektronsko izdanje.


Svi tekstovi su  vlasništvo autora.
17.januar 2004.e.v.

2
SKAKAVAC 2

GNUSNOST PUSTOŠENJA
- MORAL SKAKAVACA
REDA TELEMITA
Frater Alion Aiwass

I.

Odvajkada, škole Misterija su podučavale da su ljudima moguće tri velike Inicijacije. Jedna je
samo rođenje, druga je kontinuum života, a treća je Velika Svetkovina Smrti. Sve tri su
neprikosnovene i nepobitne i čine život koji smo voljno izabrali da živimo i sledimo. Na rođenje i smrt
praktično nemamo uticaja (sem u izvesnim situacijama), a Život je stalan razvoj, promena, ispoljavanje
vlastitih osobina i saznavanje, kako o istima tako i o prirodi Univerzuma.
Škole Misterija su pri Inicijaciji rođenja prenosile znanje aspirantu o tom specifičnom procesu
koji čovek preduzima. Rođenje donosi ulazak u Novi Svet, aspirant se upoznaje sa opštim prilikama u
koje stupa i sa opštim uslovima koje mora da prihvati kao novorođeni. Inicijacija života počinje gotovo
istog momenta kada inicijat shvati sve te okolnosti, tada se on upoznaje sa detaljima "simbolike" koja
obeležava Život i njegove osobine. Stupanje u Smrt je poseban momenat vrhunca života, i za nju se
kaže da je Kruna Svega. Sagledavši to, možemo primetiti analogije sa Drvetom Života, Čovek se rađa
i pojmi, vidno, elemente koji ga okružuju, nepobitno je postao Čovek Zemlje, kako ga mi nazivamo u
Redu Telemita. sazrevanje i dalji život, energija sa kojom živi, posvećenost i Rad koji obavlja su
osobine Ljubavnika, koji je korespodentan središnjoj trijadi sefirota Drveta Života, a tzv. "Majstorstvo"
se postiže prelaskom Bezdana prilikom čega dolazi do anihilacije ega i personalnosti u korist
Zvezdane Svesnosti. Vrhunac ovog procesa je "konačna" smrt u zagrljaju Velike Boginje Zvezda -
NUIT. Simbolične inicijacije vode inicijata putem alegorijskih predstava i dramskog doživljaja da
spozna i bude svestan ovih stanja. Eksoterički čovek pojmi i saznaje sve to, intelektom prima k sebi te
uvide, oseća i saoseća sa Inicijacijama, ali Ezoterijski to ne može biti niti podučeno, niti saznato niti
dato, to je specifično iskustvo, nekad zvano direktnim iskustvom Istine, a to dolazi "s visina" i
jedinstveno je za svakog čoveka i ženu ponaosob. Specifično je u smislu doživljaja i iskustvenog
dejstva na Svest Inicijata, ali te Inicijacije jesu Univerzalne.
Vrhovnim postignućima se ne može stupiti hijerarhijski, niti na silu, niti samovoljno, ona se
postižu posvećenošću Radu i Istini, a Naj-Višem se prilazi samo "po pozivu", onda kada aspirant
potpuno pripremi sebe kao Kaaba-u u koju se unosi Svetlost, u koju ulazi Lux Svemoćnog, onda kada
Inicijat shvati svoju nepobitnu neodvojivost od Božanske Suštine.
Red Telemita, kao humana, filozofska, inicijatska i duhovna "institucija" kao svoju osnovu ima
"veru" u Vrhovnu Moć koja je iskazana i data u Knjizi Zakona, zvanoj Liber AL vel Legis, gde ta
Vrhovna Moć proističe iz trostrukog "panteona" Nuite, Hadita i Ra Hoor Khuita. Konačno je dato
ljudima da mogu da shvate "trojednost" Jednoga Boga i to u Knjizi Zakona. Principi i njeno znanje su
objašnjeni i tumačeni u "Komentarima na AL" te je jasno moguće videti da nema nagađanja ili
nedoumica po pitanju smisla i Moći ovog "Trojstva". Ovo trojstvo jeste "Vrhovni Arhitekta Univerzuma"
kako bi ga nazvala naša Braća Slobodni Zidari.
Red Telemita ne postavlja granice na slobodnu potragu za Istinom i garantuje ovo pravo svima
koji krenu ovim Putem. Takođe se traži tolerancija među članovima, to nije popustljivost već sveopšte
poštovanje individualne prirode svakog člana. Red Telemita stoga poštuje i zakone države u čijim
granicama postoji te svojim principima podržava svoje članove da budu svetli primeri inteligencije i
vrednoće među svim ljudima. Red Telemita je asocijacija nezavisnih žena i muškaraca slobodnih i
časnih, koji slušaju glas vlastite savesti koji ih vodi ka idealu ljubavi, mira i bratstva. Red Telemita,
stoga, ima za cilj usavršavanje čovečanstva u moralnom i duhovnom smislu kroz izvršenje istinskog
čovekoljublja, kako simboličnim, psihološkim, i egzoteričnim putem, tako i duhovnim radom i praksama
Magike i Misticizma.
Praćenjem ove umetnosti Reda svako ponaosob može postati svoj vlastiti Majstor, to je i
neminovnost Života, prolaskom i saznavanjem o njemu se nepobitno približavamo Vrhuncu. Konačnoj
Inicijaciji. Život bez predrasuda i tiranije, nad sobom i drugima, jeste osnova i preduslov za moralnost
novog doba, svesnost o strastima i željama proces saznavanja i nadasve preuzimanje odgovornosti za
vlastiti život.

3
SKAKAVAC 2

Za Red Telemita su strani svi sektaški uticaji, zahteva se poštovanje osobina i mišljenja drugih
članova i centriranost na jedinstvo i harmoniju. Red ne pravi razliku među polovima, rasama, klasama
ili duhovnim i religioznim shvatanjima, osim što suštinski odbacuje one koji krše sva osnovna ljudska
prava.
Sva ograničenja morala i slobodne individualnosti su rastinje koje ometa hod putniku na Stazi
Samospoznaje. Ovo rastinje su stare dogme, predubeđenja, zavaravanja, obmane, sve to strada sada
pred najezdom Skakavaca. To je gnusnost koju pojmi Ego, ego koji se razvija, koji evoluira, Ego koji
konačno, u novom Eonu neće biti vladar već moćno Oružje za čoveka Zvezda. Gnusnost pustošenja
je slika pročišćenja, nakon toga ostaje čistina.

Skakavci Reda Telemita vas konačno suočavaju sa jednom vrhovnom dogmom, dogmom koja
ne postlavlja nijedan drugi uslov pred ljude ovog sveta do dogme da je svako od nas jedinstven,
samosvojan i Slobodan, da ima jedinstvenu prirodu i Volju koju može i treba da ispolji u ovom Svetu.
Ta "dogma" nas upućuje osnovnim maksimama "Čini što ti je volja će biti sav zakon" i "Ljubav je
zakon, ljubav pod voljom", i to kako - korenskom "dogmom" da "Svaki muškarac i svaka žena je
zvezda". Skakavci vam ne donose nove zapovesti, nove uslove, nova ograničenja, oni čiste put za
Vašu Slobodu, za vaše prihvatanje vlastite slobode i izvršavanje Velikog Dela koje ste vi sami.

Red Telemita, je ustvari vrlo praktičan "komentar" na Knjigu Zakona. Kažemo "komentar" jer je
on potpuna primena principa Teleme, ne samo kroz teoriju već i kroz praktično Življenje. Red je stoga
Hram Duha Teleme, sačinjen poput "kocke" sa stranicama okrenutim ka svim stranama Sveta,
uravnoteženo i otvoreno, prijemčivo i snažno, stabilno telo, koje emituje zračenja svoje prirode. Red je
ta Kaaba koja okuplja koncentraciju članova, iz koje izvire podrška i pouka, znanje o Inicijacijama,
Kaaba u kojoj svi nesmetano obitavaju u Slobodi. Red Telemita je autentičan inicijatski sistem, koji se
ne oslanja na stare hijerarhijske sisteme. Red priznaje u biti tri Velike Inicijacije, kako je navedeno, te
time vodi aspiranta, čoveka, kroz tri duhovne i energetske faze "postojanja". Inicijacije se ustvari
ostvaruju davanjem specifičnih Zaveta, koji su definisani po Konstituciji Reda, i one ukazuju da se
inicijacija ne može dati već steći, postići. Rađamo se po volji, živimo po volji i hodimo ka smrti po volji.
Isto važi i za Duhovna postignuća za svaki rang. Čovek Zemlje prihvata Telemu, ne zato što mu je ona
nametnuta kao dogma već onda kada pojmi da je to u skladu sa prirodom Univerzuma, Ljubavnik u
Redu ispoljava uzvišena znanja na osnovu iskustava življenja u Telemi, a Majstori, Samotnici, kako ih
zovemo, duhovno usmeravaju sveopšti tok, rada i evolucije, kako Reda tako i čovečanstva na osnovu
svojih Duhovnih postignuća i Moći koja iz njih proističe.
Stvarna Inicijacija prenosi specifično iskustvo, koje ne može biti interpretirano umom, već
samo opisano simbolima. Ti simboli (grčki "symbolon") su jedinstvene "slike" (ideje) sa specifičnim
jedinstvenim značenjem, za razliku od demona (grčki "diabolon") koji su dvojstvo i podeljenost, a to
nije "Ono" što se postiže Istinskom Inicijacijom, već samo etapa do Postignuća. Um i Ego su u stalnom
dvojstvu, rastrzanosti i njime se ne može opisati niti predstaviti Svest koja se dotiče i u koju se ulazi
prilikom Sjedinjenja sa Duhom. Transcedencija je ono što obeležava istinsku Inicijaciju.
Transcedencija svakog prethodnog stanja na putu ka Kruni Svega. Put probuđenja, Put Inicijacije, se
ostvaruje na razne načine i specifičan je za svakoga ponaosob, ali su tri stadijuma, naša "tri ranga"
prirodne činjenice koje karakterišu stadijume postignuća i napretka na Putu.
Vrlina tako nije nešto što je retkost ili "eksces", neuobičajeni događaj i osobina koja krasi
poneke Lude, već normalna osobina moralnih ljudi koji vrlinu ne hvale već je žive kao tu normalnost.
Vrlina koja proističe iz tog Duhovnog Morala nije nešto posebno i egzotično, nije upadljiva već prirodna
karakteristika - koju Mi hoćemo da probudimo u Svima. "Svaki muškarac i svaka žena je zvezda" te
stoga svako može i treba da pojmi sebe kao izvore Duhovne Moći i Energije, te da uz Moralne principe
čovečnosti živi slobodan život u svom izobilju mogućnosti. Red Telemita je harmonična predstava
Kosmosa u svojoj istinskoj hijerarhiji, gde vladaju zakoni Univerzuma, gde se "veruje" sa sigurnošću u
Univerzalnu Religiju, Zvezdanu religiju Svetlosti. Religiju u kojoj je svako za sebe Centar Univerzuma,
gde je taj Centar jedno sa Beskrajem Univerzuma, Religiju koja ima kao osnovne osobine Slobodu,
Ljubav, Mudrost i Svetlost.
Red Telemita nosi obećanje. Red je "nada" i u potpunosti je sposoban da prenese simbole
Inicijacije, putem Inicijacije, sledeći Put Evolucije. Mi smo graditelji novog doba čovečanstva.
Iskušavamo stara znanja, pročišćavamo i predstavljamo nova znanja, nove formulacije starih znanja
oslobođena okova starog doba. Mi gradimo novo čovečanstvo, čoveka koji neće biti Homo Sapiens,
već Homo Terestrialis. Čovek, svestan, odgovoran i posvećen svojoj dobrobiti i dobrobiti ovoga Sveta.
Mi gradimo veliku Kaaba-u zdravlja i izobilja u kojoj je altruizam slobodan i nesmetan. Red prihvata
sve. Slobodni ljudi, slobodni aspiranti i tragači za spoznajom čine da se Red razvija čak i ovako mlad,
na početku Eona. Mi ne obećavamo spasenje negde drugde, u nekom drugom svetu, od strane nekog

4
SKAKAVAC 2

drugog spasioca, mesije ili gurua, Mi vas suočavamo sa vašom vlastitom slobodom i znanjem putem
koga možete da organizujete svoju životnu energiju u cilju ispunjenja vlastite prirode. Nudimo Vam
slobodu i preporađanje ovde i sad. Zbacite sa sebe tu učmalu utvaru vekova. Odbacite naviku da
budete potčinjeni ikome drugome - do sebi samome. Pred Vama je rođenje u novu stvarnost, to je
spasenje u životu u slobodi. To je ključ Inicijacije. Nije dovoljno prihvatiti neku ideju, dogmu, misao,
simbol ili religiju i verovati u to, to nije Inicijacija, samo stvarno življenje toga je punina i zadovoljstvo.
Potrebno je to Razumeti. Zato Vam darujemo ova znanja. Angažovanje u Redu Telemita nije ništa
drugo do potraga za ličnom harmonijom put ka duhovnoj suštini, kroz lični rad i nesebičan rad za
druge. Svesnost o Inicijaciji se može buditi postepeno i tome potpomažu i prakse Magike i Misticizma
koje preporučujemo kao potporu. Vi ne morate biti Magovi ili Okultisti, možete samo iskoristiti te
prakse isto onoliko koliko bi Vam pomogla npr. psihoterapija. Mi Vam darujemo od našeg znanja, ali to
ne smete olako prihvatiti. Progres mora biti uravnotežen.
Svaka Kaaba kao poseban centar Reda Telemita ima i svoje specifičnosti prirode grupe
Telemita koji u njoj žive. Svaka Kaaba je Sveto Mesto, Sveti Skup - Sveti jer nije posvećen ničemu
drugom do Istini i Slobodi Ljudi. Svaka Kaaba je i radionica, u kojoj se upravo praktikuju moralne
vrednosti, harmonija i Bratstvo. Mi uspostavljamo novu Tradiciju, Simboličku, Filozofsku i Hermetičko-
Ezoteričnu. Ova Tradicija kroz znanje o simbolima objašnjava čoveka i Univerzum, daje osnovna
sagledavanja, Filozofski ona inteligentno upućuje u više sfere "Mitova" o Istini dok Hermetički kroz rad
i prakse vodi do ezoterične Inicijacije Duhovnog probuđenja i direktnog iskustva Istine. Telemiti su u
procesu, živoj integraciji simbola, intelekta i morala. Oni su, svako sa svojim postignućem u direktnoj
vezi sa Unutarnjim Znanjem, koje proističe iz duhovnog iskustva. Mi pozivamo sve da se ujedine sa
nama u ovoj velikoj viziji Novog Doba. Mi ne odbacujemo profani život već u njega uvodimo Moral i
Ljubav, onakve kakve ljudi do sada nisu poimali. Mi uzdižemo Hram čoveka i Čovečnosti u Moralu
novoga doba, kroz Telemu, našu Reč Zakona, koja objašnjava proces postignuća, kao i graduiranu
prirodu Univerzuma.
Položite ruku na Knjigu Zakona i zavetujte se da težite spoznaji i ispunjenju svoje Istinske
Prirode. Zavetujte se svojoj slobodi i evoluciji Čovečanstva. Time ćete postati Skakavac i započeti
svoje pustošenje, pustošenje gnusnih predela, predela ograničenja, neznanja i tiranije.

II.

Moramo reći i neku reč o Moralu koji nas vodi, uopšte.


Osim prethodno navedene tri Velike Inicijacije, ono što nam je bitno u životu je humani moral,
dužnost i pravednost. Iskrenost nadasve! Poverenje prema Braći i Sestrama i prijateljima. To je zdrava
atmosfera za život. Za početak, da bi i spoznali svoju prirodu moramo znati da se povinujemo (jer kako
bi znali drugačije da "naređujemo"?) a to povinovanje se odnosi na prihvatanje sistema rada i
povinovanje njegovim regulativama discipline i kontrole ličnih osobina. Mi stoga prihvatamo naše
dužnosti, shodno našim moćima i dosledno ih sprovodimo - samo koliko pojmimo da je to u skladu sa
istinskom Voljom. Pod ovim spada i služenje našem okruženju, zajednici, rešavanju problema koji ih
se tiču. Znati kada da se "saseče" nešto i razreši je pitanje sposobnosti odlučivanja i odlučnosti,
samouverenosti. Ne ovome je zasnovano Usavršavanje čoveka.
Iskrenost, kao primena same Istine je nezaobilazna, shvatajući sebe kao deo Univerzuma
spram njega se odnosimo sa dužnošću i poštovanjem te iskrenost jeste bit međuljidskih odnosa koji
karakterišu poštenje. Iz ovoga sledi razvoj, sposobnost da se nešto praktično i korisno proizvede za
sveopšte dobro. Mi govorimo kako o Inicijaciji pojedinca tako i o Inicijaciji Čovečanstva u kolektivnu
evoluciju, napredak u razvoju Svesti. Tako nije bitno vreme, starost u godinama, već koliko je čovek
voljan i sposoban za Rad. Iz tog Rada dolazi zadovoljstvo života i življenja, užitak u življenom i to je
stepenica u pripremi za Veliku Inicijaciju Smrti. Ako živimo u miru i skladu sa ljudima oko nas onda
energija može da se akumulira za dalji razvoj. Pravda koja proističe iz iskrenosti je poštovanje za
svakog čoveka i ženu. Moral slobode i nezavisnosti je preduslov za dobru saradnju. Možemo meriti
naše odnose i tako usklađivati osobine i način Rada, a potpuno uravnoteženje je čvrsta baza, Pojavni
Univerzum kao simbol Beskraja.
Šta bi bez posvećenosti i vrednoće? Kako bi radili, kako bi saznavali, kako bi sledili unutarnji
Zov ka Božanskom, kako bi sproveli i ispoljili sebe? Mir u duši jeste osnova za mirno sagledavanje
svojih osobina, posvećenost je vodilja, a vrednoća način kojim delamo. Mir stoga moramo sprovesti i
među ljudima. Naravno, ovo nije mir u smislu tupave pospanosti, ovaj Mir koji tražimo i kojim delujemo
je čista svest, čist um. Tako i donosimo odluke, jedino iz mirnog uma, nepomućenog titrajima i
uzburkanošću emocijama. Osećanja su bitna kao podstrek ali odluke su dela Volje. Pristrasnost i

5
SKAKAVAC 2

odbojnost stoga ne mogu biti potpuna merila po kojima se odluke mogu doneti. Moralno je ono što je
sagledano sa višeg nivoa i o čemu se razborito odlučilo. To vodi Harmoniji.
Ne možemo zaboraviti ni da svaka akcija ima svoju reakciju. Pravda mora voditi ljude, a ne
samo pravo. Zakon koji prihvate ljudi nije ništa drugo do oblik zajedničke discipline, životni stil, način
življenja. Telemiti to istražuju, ispituju, odabiraju po Volji. Pravda je i poštenje među ljudima, bez
malicioznosti, zavisti i ljubomore, takvo društvo napreduje - kada ambicija sledi Naum.
Iako saosećaj može voditi u ropsko služenje i podvrgavanje, on je bitan među ljudima,
dobrohotnost i milosrđe se preziru ako se sprovode licemerno i sa drugim namerama osim pomoći
čoveku, zajednici i čovečanstvu u napretku. Neko može živeti život nemarno, ali Smrt će onda biti
samo portal ka novoj prilici za neiskorišćene mogućnosti za duhovni Rad. Protraćiti život samo na
ispoljavanje i zadovoljenje animalnih osobina nije vredno čoveka - u kome je Svesnost i Svetlost
Zvezda. Ravnoteža u radu i življenju je još jedna osnova Bratstva. Sve ove "moralne pouke" mogu
voditi u zastranjivanje ako im se pristupi sa neiskrenim stavom. Prihvatanje tog Morala je Moć , Snaga
i Vatra, Energija Boga.
Jednan od korenskih neprijatelja evolucije je neznanje, navika stečena zaostavštinom prošlog
doba prepunog i preopterećenog ograničenjima, lažnim istinama, lažima, poluistinama i nepotpunim
saznanjima. Novo doba je već na samom početku svoje manifestacije donelo eksploziju uvida,
saznanja dublja i čistija od svih dosada zajedno. Budno znaje je takođe preduslov jasnog sprovođenja
življenja u Slobodi.
Iz fanatične ambicije proističu tiranija i despotizam. Telema nas poučava da je svako od nas
jedinstven i da ne smemo da dozvolimo rađanje i uzdizanje novih tirana, vođe jedino mogu biti oni koji
potpuno služe dobrobiti opšteg napretka, to su oni koji su slobodni od halavosti za dobrima i moći nad
drugima. Sloboda pojedinca je sloboda društva. Rat je jedan od mogućih načina dosezanja slobode.
Netolerantnost i proganjanje samo potiču reakciju i želju za Slobodom. Moral nalaže da čovek
dosegne svoju Slobodu. Barijere moraju pasti. Prema tome naša tolerantnost je preduslov za
poštovanje tuđe prirode.
Život je škola, Telema je i Rad. Ne može se reći kada i kako će ovaj Rad biti okončan. Uvid o
Eonima nas upućuje da čak i Telema može biti prevaziđena, ipak kao princip ovog doba mi je moramo
proživeti i ostvariti u potpunosti. Moralni i duhovni trening su zalog Puta. Ovaj svet je naš dom, a
čovečanstvo u celini naša porodica. Zar ima prepreka da poštujemo i volimo sve?
Ne možemo biti ni sebični, znanje koje imamo nije samo naše, niti ga mi posedujemo u
celosti, niti se može preneti u celosti. Ono je toliko obimno da obuhvata ceo Univerzum i jedino
možemo zaključiti i slaviti da ono potiče iz Božanskog izvora. Samo direktno iskustvo Istine može
preneti Neoskrvnjeno Znanje, razumevanje i Mudrost. Iz toga imamo podršku i uzor da sami
kontrolišemo svoj život. Duhovna esencija, budna u Inicijatima se razvija u zdravu zajednicu, zdravo
čovečanstvo. Kakvo je sada stanje? Vidimo! Sve mora da se menja, nema evolucije bez čovečanstva,
ako ono izumre, sledeći astralne puteve ljuštura i opsena onda moraju proći još mnogi Eoni da bi se
razvoj na istom mestu nastavio.
Moralna karakteristika je navika, kao što rekosno, normalno stanje, a ne nešto što se događa
samo u jednom momentu i zatim nestaje. Motivacija izvire iz dužnosti i časti, one su lica duhovne
slobode i nesebičnosti. Ono što je proćerdano ne može se vratiti i nadoknaditi.
Mi sami vidimo da naša Sloboda čak i počiva na obavezi da služimo čovečanstvu. Obavezani
smo da se borimo protiv neznanja, protiv ograničenja, protiv tiranije. Svačiji život je vredan življenja.
Svi ljudi su zvezde, nema bezvrednih, robovi su samo oni koji ne poštuju sebe i druge.
Sve ove moralne pouke služe velikoj svrsi - gradnji duhovnog Hrama čoveka, slobodi,
jednakosti i bratstvu svih naroda, u jednoj Univerzalnoj Religiji Svetlosti. Prema tome, kada Vam je
predočena sloboda kako možete ostati rob?
Primena životne Moralnosti je podloga za Besmrtnost. A gde je to? To su poljupci Nuit-e, na
kapiji Velike Inicijacije. Samo oni Majstori čistog srca i svesti posvećeni i Inicirani mogu do toga doći.
Mi vam govorimo - sve to je u nama, to smo mi, svako je Majstor. Prihvatite svoju Slobodu. Ispoljite
svoju Ljubav. Manifestujte svoju Volju.
Postoji čitava armija mučenika koji su se borili u prošlosti za slobodu ljudi. Oni su pali, došli su
novi. Sada se uzdižu Skakavci Reda Telemita, muškarci i žene koji nemilosrdno pustoše staro doba.
Telemiti rade, oni nisu Religija, niti slede Religiju, ipak u njihovoj svesti je ideal koji može krastiti sve
ljude u ovom vremensko-prostornom kontinuumu. Nisu bitne razlike u verovanjima kada je Svetlost
Jedna!?
Vera u Boga? Mi to ne priznajemo. Mi smo osetili zov i mnogi od nas zahvaljujući radu i
duhovnom pregalaštvu su stekli jasan uvid. Da! Videli su "Boga"! Mi smo sigurni. U tome leži jedan od
osnovnih razloga zašto se ne usuđujemo da lažemo i obmanjujemo. Naravno nema tu mesta za "strah
od Boga" to je zbog uvida o prirodi koju Vam nećemo opisivati (jer to nije moguće) već Vam samo

6
SKAKAVAC 2

govorimo da ga Vidimo i u Vama. Ljudski um ne može meriti niti opisati bižanski naum niti osobine
Boga, ako se dobro živi život je most ka "večnom" životu. Životu u Svetlosti. Ovde i sada. Zato mi
radimo čak i sada, posvećeno, dosledno, nema sumnje u nama, Rođenje, Život i Smrt su u nama,
svakog trena, to je Promena i večnost. Nema kraja učenju čoveka, kao što nema kraja Univerzumu.
Evolucija ima svoj tok, ali Svetlost koja je potka svega može da se spozna bilo kad.
Vrline jesu sa Telemitima, bilo da su u Kaaba-i, svojoj Oazi, Loži, ili među ljudima. Nema
sebičnog Elitizma čak i među onima koji pojme svoju inteligentnu superiornost - ona je samo sluga
lične i sveopšte Slobode! Vaše ponašanje je odraz vaše unutarnje prirode. Ogledalo vaše duše. Ko
poseduje kvalitete vođe prirodno i vodi druge, ko je uman tako se i ispoljava, ko je žeteoc taj radi u
polju. Nema boljeg ili lošijeg među onima koji su časni, pošteni i vredni.
Pad "greha" je neminovan, staro doba se koprca u samrtnom ropcu. Tiranija se grči, pravda
ubada oštricom Istine duboko u trulež ograničenja. Ipak, mi nismo ni nasilni ni agresivni, mi ne
ubeđujemo, niti preobraćamo ljude, čak i previše priče je zalud. Samo život je manifestacija uspeha.
Oličenje Inicijacije Duha. Međutim, makoliko bili duhovno moćni to ne vredi ništa ako ne nađemo
kanal za uzdizanje zajednice i čovečanstva.
Rad je naš osnovni metod. A ko zna da radi nije daleko ni od ispunjenja Velikog Dela. Rad je
manifestacija svake individualne i jedinstvene Volje čoveka. Uspeh je naš dokaz. Ma koliko da su ove
reči o Moralu Telemita opšte one jasno emaniraju iz smisla Knjige Zakona. No, svako je poučen da
prouči komentare ali da shvati Zakon samo kao svoj odnos sa Univerzumom, nikako da se prepusti
verovanju.
Vera, na koju se nekada oslanjamo je ustvari podrška u duhovnoj rezonanci koja je probuđena
u nama našim izučavanjem duhovnih nauka, radom duhovnih praksi. Ona nije slepa, ona je
prijemčiva. Kakva je priroda Boga? Ko Vam može reći. Reči nisu dovoljne. Ipak postoje među ljudima
Majstori koji to "znaju" i oni upravljaju razvojem događaja, usmeravaju cvetanje predivnih ružičnjaka u
baštama čovečnosti. Rekoše da bog je reč, ali To je takva Reč da je To ceo Univerzum. Kako je izreći?
Kada smo svesni da je svaki deo nas deo Boga, božanski, kako možemo reći da nismo
besmrtni? Sazdani smo od tvari koja je iznedrena duboko u beskrajnom telu Univerzuma, sazdani smo
od Svetlosti, koja je kao energija postala materija - u svojim beskrajnim manifestacijama. Jedno je
Božanstvo, u njemu su i Bog i Boginja sjedinjeni kao polarnosti sveopštih materijalizacija.
Svako ko pokuša da Vam to objasni, da Vas uveri u svoje shvatanje kao jedino ispravno,
valjano i pravo lažni je prorok, bedni crv u zabludi, ipak, samo čovek koji se nije odvažio da odbaci tu
vrstu sujete i ograničenja.
Možemo li se moliti bogu? To je apsurdno! Licemerje je kukumavčiti i ponižavati se
hvalospevima "Bogu" kad jesmo jedno sa "njim". Ispunite svoju sudbinu. Budite ono što jeste, izvršite
svoju Volju, slobodno i puni ljubavi. Bog ne traži molitvu. Bog je Sve. Moral u čoveku je princip zdrave
funkcionalnosti. No da li možemo naći sami put ka Nebu? Ne. Kao Zvezda povezani smo putem
svetlosti sa drugim zvezdama u zvezdana jata. Deo smo opšte svesti, koja kada se prati ka izvoru nije
ništa drugo do Božanska. I onda, zašto da budemo uobraženi? Iz ovoga može proizilaziti samo naša
kultura, uljudnost, gostoprimstvo, poverenje za sve bez razlike.
Univerzalna Religija je religija Svetlosti. U tome je Trojstvo koje je Jedno. To su Nuit, beskrajni
prostor i bezbroj zvezda u njemu, kao i Hadit, središte svake zvezde koji je središte čiji se obod nigde
ne nalazi. Energija, vatra i slava su od Ra Hoor Khuita, gospoda Sunca, manifestatora svetlosti ovde u
materijalnom svetu. Sve je od njih koji su Jedno. Univerzalna religija nije u verovanju u to, već Put ka
istinskoj spoznaji toga. Šta je Istina? Svi smo Istina!
Uz to, Red Telemita je vrlo praktična tvorevina, prizemna i ovozemaljska. Mi smo ljudi u
društvu, muškarci i žene, deca. Red ima svoje principe, za koje je uspostavio najpogodniju meru
primene principa Knjige Zakona. Mi živimo u običnim obitavalištima, kućama, stanovima, radimo,
obične i neobične poslove, obični smo ljudi u društvu i široj i užoj zajednici Ljudi. Kao ljudi se
povinujemo (razborito!) zakonima naših zemalja i dužnostima građana.
Izmešano u nama je to ljudsko ovozemaljsko i božansko. Izmešano je to u svima. Ravnoteža,
u harmoniji morala i vrline jednostavno vodi ka razvoju. Pentagram kao jedan od najčuvenijih simbola
svih vremena je nedvosmisleno naš simbol. Šta on znači - Duh koji vlada nad četiri elementa, Glavu
koja vlada nad telom - ali zašto bi nam verovali - imate slobodu da Spoznate i obitavate u tome.
Mi verujemo u Vas, jer smo Vas videli u Bogu. Mi služimo Istini, jer smo je videli i u Vama i u
Bogu. Moral reda Telemita nije ništa drugo do Univerzalni koncept harmoničnih odnosa, savršenog
protoka životnih energija. Nema razlike između nauke i religije, one vode jednom cilju - spoznaji Istine
o Sebi i Univerzumu.

Stoga mi moramo dati svoj primer, priložiti plodove našega Rada.

7
SKAKAVAC 2

Mi smo položili ruku na Knjigu Zakona i zavetovali se da težimo spoznaji i ispunjenju svoje
Istinske Prirode. Zavetovali smo se svojoj slobodi i evoluciji Čovečanstva. Mi smo Ratnici Svetlosti. Mi
smo Skakavci i mi pustošimo, pustošimo gnusne predele, predele ograničenja, neznanja i tiranije.

8
SKAKAVAC 2

DO TAMO I NAZAD,
I JOŠ MALO GORE
Jesod
Frater Gaia Aleluia

Dragi brate,
drago mi je da ti je prošlo predavanje bilo od koristi. Do sada si mogao da se upoznaš sa kabalističkim
načinom mišljenja i osnovom kabalističkog modela Univerzuma. Možda si već počeo da primenjuješ u
praksi kabalistički metod, i analizu tvog Univerzuma. Pre ili kasnije, takav poduhvat te čeka, i može biti
da si već primetio da si došao do jedne tačke gde ne možeš dalje proći. Uspeo si sve informacije do
sada da uklopiš u specifičnu mrežu asocijacija, uspeo si da svoje sopstveno mišljenje uzdigneš na
nivo pragmatičnih kombinacija koje ti drastično olakšavaju život. No, potreban ti je sistem novih
asocijacija.

Sada ćemo proširiti naš model Univerzuma, osvetlićemo jedan novi sprat Drveta Života.
Celokupno ovo predavanje je posvećeno Jesodu, devetoj emanaciji Apsolutnog. Kao što si dao
primetiti, penjemo se naviše, ali taj rast je uslovljen potpunim razumevanjem prethodnog gradiva,
stoga sada možeš pretpostaviti zašto sam toliko insistirao na tvom kompletnom posvećivanju prošloj
lekciji, koja je prva i najvažnija. Možeš pomisliti koliko ću zahtevati kasnije prilikom složenijih
problema, kada toliko tražim od tebe sada na početku, ali složićeš se da je najblesavija stvar raditi po
više puta istu stvar i vraćati se na početak zbog propuštene pažnje. Kada jednom usvojiš kabalistički
način mišljenja u potpunosti, više neće biti ničeg nemogućeg za tebe, postojaće samo određeno
vreme za koje ćeš rešiti problem, ali neće biti načelnog problema koji je za tebe nerešiv. Jer, zapravo,
ovde učiš da širiš i produbljuješ svoju sopstvenu svesnost, a ne Znanje. Sada se možeš setiti zašto
sam akcenat do sada stavljao na praktičnom iskustvu iz tvog realnog života, a ne na pročitanim
knjigama. Zaista, ti moraš biti Kabalista ne samo pred knjigom, već i pred najgušćim saobraćajem i u
trenucima najmundanijeg rastrojstva. Ti moraš biti Kabalista ne po Znanju, već po specifičnosti svog
mišljenja. Kabala nije poglavlje knjige niti izdvojen predmet u našoj Nauci, već poseban pristup koji ti
obezbeđuje određen prenos informacija na dosad nepoznat način. Ona je metod, ne postignuće;
barem za sada. Misli o tome.

Sada ćemo se posvetiti devetoj sefiri, Jesodu. Ona je iznad Malkuta i njemu prethodi. Ovde je
izvrsno mesto da razlučimo dve stvari, koje već primećujem da ti se vrzmaju po umu. Sefira koja
prethodi, jeste veoma nezahvalan izraz koji moramo pojasniti. Vidiš, ako ja sednem tebi na glavu, da li
ti ja prethodim? Ili, da li peti sprat prethodi četvrtom? Moraš dobro odrediti u kom smeru posmatraš
stvarnost. Ukoliko gledaš odozgore na dole, Jesod prethodi Malkutu, ali ako gledaš odozdole, onda je
Malkut prethodnica Jesodu. Ako posmatramo Stvarnost, onda je najbolje da se dogovorimo da sve
njegove komponente postoje nezavisno i na paralelnim ravnima. Istina je istinita koliko i neistina, dokle
god postoji istina o njima. Ukoliko priznaš postojanje laži, to će biti istinit iskaz.

Posmatrajmo sada Drvo Života. Pogledaj njegove grane visoko iznad sebe. Vidiš li kako ono
probija nebo i hrli ka beskonačnosti? No zapitaj se, ukoliko gledaš sebe sa neba, možeš li videti kako
ono hrli ka zemlji, gubeći se daleko, prema dole? Imamo put gore i podjednak put dole. Kakav će biti
put, zavisi prevashodno od tvog primarnog odredišta, i od cilja, takođe.

Drvo Života možeš koristiti da bi se popeo u Božiju Kuću, ali ga možeš koristiti i da bi Bogu
pokazao njegovu Slavu ovde dole, na zemlji, zavisno od toga koji metod ti je trenutno validniji. Možeš
se popeti u kuću Božju, no isto tako možeš od svoje kuće napraviti Gospodnju ukoliko Gospada useliš
unutra. To je jedan od najgrubljih podela naše Umetnosti i Nauke; na put Misticizma i na put Magike.
Apsolut možeš svojom voljom spustiti na sebe, a možeš mu se i sam prikrasti. Vodi računa da reč
Apsolut sam po sebi ne poseduje oznaku za smer. To što ga svojom špekulacionom teorijom i
apsurdnim osećajem pripisuješ nebeskim sferama, zahvali tome što nisi dovoljno dugo vremena
proveo u avionu. Ovo zavisi prosto od toga, da li tvoja priroda, odnosno priroda operacije koje izvodiš,
podrazumeva umiljavanje Stvarnosti je tvoj metod poput Prometejevog? Povrh svega, da li je tvoj
pogled na sve ovo nalik planinaru ili pak padobrancu?
9
SKAKAVAC 2

Misli o ovome; ukoliko se želiš družiti sa mnom danas popodne, možeš doći u moj dom, ali
takođe možeš i mene pozvati na kafu. Smer poseduje dva pravca. Svaka sila ima dva načina na koji
se može ophoditi sa njom. Ovo je previše važna teorija za početak i vredi svaki minut tvog
razmišljanja, stoga se nemoj libiti proučavanja.

Da ne dužim nepotrebno dalje, navešću istu stvar koju sam ti naveo prošlog puta, a to je
spisak svih asocijacija koje se mogu dovesti u vezu sa Jesodom. Ima još dosta toga da otktrivamo
novog, stoga neću gubiti vreme oko stvari koje su ti već poznate. Iskoristi malo vremena da ti se nove
asocijacije, poput onih za Malkut, slegnu kako bi ih mogao elastično koristiti.

JESOD

1. prevod Temelj
2. jevrejski način pisanja ISVD

3. božje ime u Asiahu ŠADAI EL KAI (ShDI AL KI)

4. mistični broj sefire 45

5. element vazduh

6. kraljeva skala boja indigo

7. kraljičina skala boja ljubičasta

8. careva skala boja taman purpur

9. caričina skala boja limun – žuta, prošarana azurnom


praktična atribucija egipatskih
10. Šu
bogova
11. izbor egipatskih bogova Šu

12. grčki bogovi Zevs (kao vazduh)

13. hinduistička božanstva Ganeša, Višnu

14. hrišćanski pojmovi Bog - Sveti Duh (kao Inkub)

15. rimski bogovi Dijana (kao mesec)

16. drago kamenje kvarc

17. biljke mandragora

18. imaginarna životinja slon

19. magijske moći vizija svemirskog ustrojstva

20. mineralne droge olovo

21. biljne droge koren orhideje

22. mirisi jasmin, svo mirišljavo korenje

23. magijska oruđa mirisi i sandale

24. tradicionala moralnost nezavisnost

10
SKAKAVAC 2

25. delovi duše ruah

26. deset nesreća egipta žabe

27. magijski lik sefire lep nag muškarac, veoma jak

28. Naziv i atribucija diskova (Tarot) venera u devici, materijalni dobitak

29. Naziv i atribucija mačeva (Tarot) mars u blizancima, očajanje i okrutnost

30. Naziv i atribucija pehara (Tarot) jupiter u ribama, materijalna sreća


31. Naziv i atribucija štapova (Tarot) mesec u strelcu, velika snaga
32. magička formula ALIM
33. bolesti impotencija

Želeo bih samo par reči o ovome, pre nego što nastavimo dalje. Kao što vidiš, pojmovi su
razvrstani kao i u prošlom slučaju. Međutim, obrati pažnju na sledeće. Svaki se pojam načelno može
podvesti pod pojam elementa, ili pod pojam svoje unutrašnje prirode koja se na određeni način
ispoljava. Takođe, može se podvesti i pod pojam planete, ili pod pojam koji ima svoj spoljašnji “razlog”
i uticaj koji na taj pojam deluje. Imamo elemente, odnosno delovanje na mikro planu, i planete koje
deluju na makro planu. Oba delovanja su procesi koji srž crpe iz najapstraknijeg, stoga nemoj svoj um
ograničavati shvatanjem koje nalazi svoje utočište u znanju hemije, fizike ili astronomije. Na tvoj život
literarno utiču samo dve stvari; tvoja priroda iznutra i sudbina spolja. Vremenom ćeš već iskristalisati
oba ova pojma.

Uzmi na primer psa. Da li je njegova priroda vatrena? Ili možda vodena? Da li je možda sličniji
vazduhu ili zemlji? Razmisli. Kada predstaviš njegovu prirodu planetom, razmisli o sili koja bdi nad
njim. Izdvoj karakteristiku i duh iz psa i premesti je u apstraktniji pojam. Laje li on na Sunce ili na
Mesec? Probaj da razmišljaš o ovome.

Trudi se da ne mešaš dve stvari. Zemlju kao element i Zemlju kao planetu. Zemlja kao planeta
poseduje zemljani element, koliko i vodeni, pa opet - njeno središte je čist oganj. Povrh svega, život bi
bio nezamisliv bez vazduha. Stoga, Zemlja kao planeta mora za tebe posedovati kvalitet koji je
drugačiji nego elementalni aspekt. Dragi moj, možda u sebi i na sebi nosi mnogo više Života, nego li
svih elemenata zajedno?

Jesod kao element jeste vazduh, ali je njegov planetarni aspekt Mesec, prvo naredno nebesko
telo u našem otisku ka beskonačnom. Idući tim putim, proći ćemo redom pored svih nama značajnih
nebeskih tela i to u određenom smeru i redosledu, koji ne treba zanemariti. O tome ćeš i sam prosuditi
kada malo bolje upoznamo Drvo Života. Za sada je još rano za takve presude, stoga se držimo
Jesoda, “tek” druge sfere našeg Puta.

Jesod je predstavljen Mesecom, i kao takav podleže svim idejama i pojmovima koje Mesec
nosi. Prevashodno, imaj na umu da je on veoma blizak Zemlji. Zapravo, ne poseduje slobodnu kretnju,
već je prikovan za Zemljinu putanju (imaj na umu tezu o slobodi svake planete ili nebeskog tela. Ako
posmatramo ponaosob, teško da ćemo u celom svemiru pronaći mesto koje je konstantno i apsolutno
izolovano od uticaja nekog “drugog”, stoga se ideja slobode krije u savršenom usklađivanju sila, a ne u
separatizmu stvarnosti. Najbolji sat se ne karakteriše udaljenošću, već interakcijom zupčanika).

Mesec je telo koje posreduje u znanju Vaseljene; suviše blizu, pa se sa lakoćom može stići do
njega; ali dovoljno daleko u odnosu na Zemljin uticaj.

Mesec, kao Jesod, je na Drvetu Života malo “iznad” Malkuta. Kako je Malkut plan fizičkog
delovanja i ispoljavanja, tako je Jesod suptilnije, proređenije prirode. Njihov odnos je sličan odnosu
jedne dugačke metalne šipke i radio talasa. On zauzima područje Mesečarenja; stoga svih maštanja;
potisnutih, ispoljenih, mišljenja, fantazija, to je mesto gde se nalaze otpaci naše “stvarne” prirode koja
11
SKAKAVAC 2

nas čini živim bićima. Tamo je ostatak naše svesnosti, otisak našeg umnog, misaonog, emocionalnog
delovanja, odnosno svih delovanja koje su nabijene svesnošću. Što je otisak jači, to on duže ostaje
tamo, stoga je ideja umetnika koja se valjala u njegovom umu tokom godina čvršća i dugotrajnija od
ideje o izboru odela za jedno veče.

Uporedićeš ovo sa idejom kolektivnog nesvesnog. No, postoji jedan problem, a to je pitanje
trajanja. Tokom prakse ti ćeš zasigurno videti da je vreme samo jedno od karakteristika tvog bića koje
je ovde i sada, na nivou Malkuta, stoga se ta karakteristika gubi kada se biće probije na više ravni. No
zašto naš um ne može dobiti informacije sa takvog čudesnog mesta? Zašto je mogućnost da se
probije u tu sferu tako retka, rezervisana samo za talentovane ljude, ili lažove?

Odgovor je krajnje jednostavan, ali ne i rešenje. Sam naziv jasno ukazuje na to. Kolektivno
nesvesno. U nesvesnosti je odgovor. Da bi takve informacije dobio moraš prodreti upravo u takve
slojeve. To možda i nije toliko teško, ali ono što je problem to je sačuvati takvu informaciju u svesnom
duhu. Drugim rečima moraš biti svestan nesvesnosti.

Vidiš, između Meseca i Zemlje se nalazi "prazan" prostor. Preciznije rečeno, taj prostor se
graduirano prazni, suptilno gubeći na životu. Atmosfera je poslednje mesto života na Zemlji, to je
poslednje mesto svakodnevne svesnosti. Da bi došao do Meseca, moraš se adaptirati postepeno, kao
što to čine ronioci ali u suprotnom smeru. Moraš biti svestan svake promene svoje svesnosti i što je
najbitnije, moraš imati cilj na umu. Svaka promena svesnosti donosi novu svest, a svaka nova svest
ima svoje zakone, kao i težnje. To jesu kategorije koje su promenljive u našem zadatku, no ti se moraš
držati jedine nepromenljive konstante u našem radu, a to je Cilj tvoga puta. Rastrojenost je ovde
najstrašniji bauk a ti moraš ići na gore, samo na gore.

Stoga je ovladavanje u promeni svesnosti i odvajanje od fizičkog bitisanja jedno od najvažnijih


postignuća. Zapravo, najzahvalnijih; jer u životu i radu magičara postoji samo jedno važno Postignuće,
samo jedan Uspeh. Sve ostalo je modifikacija te jedne konstante. No, o tome ćemo imati prilike da još
govorimo kada sigurnije savladamo model Univerzuma o kome ovde govorimo. U svakom slučaju, ja
te unapred ohrabrujem u tvojim pokušajima prenosa svesti u tvoje svetlosno telo. Zapamti da uvek
budeš otvoren prema svemu, jer iskustvo uspeha je drugačije od svega što zamišljaš i očekuješ.
Stoga nemoj mnogo razmišljati i uspeh će doći brzo. Provera i analiza će doći kasnije, sada možeš
samo otežati stvari. Od tvoje tačke se ne može biti gore, ti prosto nemaš uspeh i samo uspeh ti može
pomoći da shvatiš procese i zakone tvog sopstvenog bića. a tvoj neuspešan ili uspešan pokušaj jeste
samo pokušaj. Samo uspeh je ono šta tebi treba, stoga ne pokušavaj da težiš bilo čemu osim uspehu.
A on će doći kada shvatiš da se on krije u trenutnoj svesti da Uspevaš, nezavisno od metoda. Uspeh
nije kategorija vremena, već svesti. Misli o tome, ako hoćeš.

Ključ ove lekcije je u reči Promena. Ti moraš sam otkriti prirodu suptilne sfere koja je iznad i
gore, moraš sam otkriti sve specifičnosti tvog novog ambijenta delovanja, i najzad, moraš naučiti da
deluješ u toj sferi, a ne da se samo baviš pukom obzervacijom.

Primetio si da ovom lekcijom prelazim preko mnogo ideja koje površno nisu vezane za Jesod.
Dragi moj brate, od sada pa nadalje moraćeš sam shvatiti prirodu sfera, jer kao što sam pokušavao do
sada da ti ukažem, osnovna ideja je u promeni svesti, tvojoj svesti. Ja ću ti ukazati i pomoći ti da
razviješ određeni načim mišljenja koji će osloboditi tvoj duh ka višim i suptilnijim ravnima. To je
umetnost pragmatične Kabale. Definisanje odnosa i promene, koje se definišu sa promenom tvoje
svesti.

Nadam se da sam uspeo da ti prenesem razliku između Malkuta i Jesoda; veoma je važno
uvideti je, jer se u razlici krije trik u promeni svesnosti. Sama razlika Jesoda u odnosu na Malkut,
ukoliko si se bar malo svestan, čini da se tvoja svest usmeri ka Jesodu. Sa Zemlje, lakše ćeš stići ka
Mesecu ukoliko se usredsrediš na samu atmosferu, a odatle ćeš već lako nastaviti dalje na gore. Ovo
veoma dobro razumeju atletičari. Drži se trenutne razlike između dve bliske stvari. Ta razlika je
poseban element, treći element između dva objekta, koja je posrednik između ovo dvoje. Sada već
možeš uočiti da je jedna od centralnih pojamova koje koristim svesnost. Ona je ključ ne samo u razlici
između Malkuta i Jesoda, već i kasnije. Misli o toj razlici. Razmišljaj o postojanju hiljada nevidljivih
talasa koji sada prolaze kroz tvoju glavu. Misli o tome šta se sad dešava u mojoj glavi u momentu dok
čitaš ove reči. Moje misli sada dok čitaš su istinite koliko i tvoje, ali ti nikada sigurno nećeš imati
dokaza o njihovom postojanju. Da bi stekao iskustvo o višim energetskim stanjima duha, moraš učiniti

12
SKAKAVAC 2

jednu od dve stvari. Kada ti neko govori rešenje ispitnog pitanja iz susedne klupe, postoji samo jedna
nevolja; nevolja da ga nećeš čuti.

Tebi trebaju receptori, odnosno njihovo dobro temperovanje, pošto ih već imaš samim time što
si Svesno biće.

U redu, hajde sada da uporedimo osnovne ideje Malkuta i Jesoda i nađemo razlike. Malkut je
Kraljevstvo, dok je Jesod Temelj. Oba jasno ukazuju na ideju čvrstine, ali ako malo bolje razmisliš,
možeš primetiti da se Kraljevstvo zasniva na formi, dok je ideja Temelja zapravo u suptilnoj snazi i
energiji. Temelji su jaki, a Kraljevstvo čvrsto. Ovo je ogromna razlika. Stoga je Kraljevtstvo više
zemljani element, dok je Temelj vazdušni. Pitaš me zašto nije vatreni? Temelj nije suština, već aktivna
potpora, on nije nosilac ideje, več nosilac materije. Obrati pažnju kako na jesen vetar nosi lišće i
shvatićeš o kakvoj suptilnoj energiji je ovde reč.

Jedna od suštinskih razlika ove dve ideje, ogleda se u njihovim tradicionalno pripisanim
bolestima. Pogledaj, kod Malkuta je reč o sterilnosti; kod Jesoda, to je impotencija. Ukoliko se posvetiš
ovome i nađeš ključnu razliku između ovoga, shvatićeš prirodu Jesoda, ali i Malkuta takođe, kao i
njihov odnos. Ukoliko se sećaš prethodne lekcije, znaćeš da smo u velikoj meri posvetili pažnju
čvrstini i fizičkoj manifestaciji kao jednu od osnovnih ideja Malkuta. Sterilnost je prokletstvo koje može
zadesiti Malkut, sterilnost onemogućava manifestaciju čoveka, a u širem pojmu ukazuje na zastoj
Univerzuma. Sterilnost obmotava ideju o ukidanju manifestacije, koja je opipljiva, živa i čvrsta. Ta
bolest je jedna od karika ideje čvrstine. Impotencija ima sličnu ideju, ona takođe može uticati na
opadanje razvoja stvarnosti, i produktivnosti, ali ne toliko kao sterilnost. No impotencija je vezana za
ideju same energije, suptilnog nagona, i vazdušaste je prirode. To je blokada koja onemogućava
akciju; sterilnost sa druge strane onemogućava formu. Forma i suptilna energija, čvrstina i fluidnost.
Analogija je vezi parne lokomotive i pare koja je pokreće. Misli o ovome, ja sam skoro siguran da već
do ovog momenta imaš prilično jasnu sliku o onome šta ti želim preneti.

Jesod i Malkut su veoma slični, ali ti moraš znati sigurno i bespogovorno razliku, moraš
klasifikovati ideje egzaktno, bez dvoumljenja. Ono šta tražim od tebe je da zapravo imaš dve vrste
svesnosti. Jednu sa Malkut i jednu za Jesod. Kada klasifikuješ ideju, jednostavno prepoznaj vrstu
svesnosti koja tu ideju u potpunosti prihvata i shvata. Kada ti bacim kosku, ti počni da laješ.

Tek sada možemo preći na istinski problem, odnosno na sledeći stepenik u tvom novom
načinu mišljenja. Učenjem o Malkutu i Jesodu ti si saznao o njima, no ostaje ti da saznaš još jednu
krunsku ideju kojom se služi Kabalistički metod. Iako sam ti do sada zapravo sve vreme pričao o
njemu, gotovo je sigurno da nisi o tome obratio pažnju.

Posmatraj na kratko odliku Univerzuma. Sve što se dešava unutrar njega i sve što postoji
unutar njega, interferiše i učestvuje u događajima. No nemoj me ovde pogrešno uzeti, događaj nije
akcija, već sam živi duh. Stoga se može događati da se ništa ne događa. Događaj uključuje subjekat,
objekat i radnju kojom se oni definišu kao takvi i ispunjavaju određeni aspekt Istinske prirode. Ponekad
u nekom događaju, ti možeš imati utisak da on ne poseduje objekat, ili subjekat, može biti čak da si
siguran da čak nedostaje radnja. Takve slučajeve analiziraj, dobar Kabalista se uvek nalazi pred
čudom, ali se ne čudi već divi manifestaciji Božjeg dela.

Da iskažemo prosto, postoje subjekat, objekat i predikat. Kao Kabalista, primeni to na svoje
znanje. U redu, jasno ti je da je polazna tačka gde se sada nalaziš Malkut. Jesod je tamo negde “gore”
i treba ga dostići. Ostaje pitanje kojim putem? Da, dragi brate, došli smo do samih metoda, do
glagola. Ti zasigurno imaš dve tačke, a sada povuci jasnu liniju između njih. Možeš primetiti da dužina
te linije i njena priroda zavisi od priroda samih tačaka; stoga će metod i put do Jesoda poprimiti
karakteristike i Malkuta i Jesoda. U početku, taj put će biti nalik Malkutu, ali kako se putovanje bliži
kraju, gubiće njegova svojstva i dobijati prirodu Jesoda. Ja sam u gradu, ti si na selu. Ukoliko se
prihvatim puta do tebe, primetiću uskoro prigradska naselja, zatim proređene usamljene kućice, dok
ne dođem do seoskog ambijenta. Vraćamo se temi sa početka, a to je prilagođavanje. Adaptiranje
svesti dešava se postupno dok se ne dođe do cilja, kako bi se sačuvala kontrola i neprekinuta
svesnost. Sigurno možeš čuti gomilu budalaština o tome kako su određene nesrećene duše naglo
prekinule svoj svetovni život i sada tumaraju okolo naokolo, jer, nesrećne, još nemaju svesnost da su
odavno umrle. U ovim pričama se krije veoma dobar način mišljenja, ukoliko razmišljaš kao do sada,
ali ti moraš naučiti da odbaciš čist idiotluk. Stoga ovde možeš naći odgovor na pitanje kako najbrže

13
SKAKAVAC 2

savladati tehniku svetlosnog tela. Odgovor je u promeni svesnosti. Da bi progledao astralnim očima,
moraš progledati sa promenjenom svešću. Moraš steći uslovan refleks da u momentu stupanja u novo
telo i gledanja stvari iz nove perspektive, promeniš nivo svesnosti. U početku je to trik, ali se veoma
brzo uči, ukoliko ne gubiš dragoceno vreme tražeći perfekciju u svojoj vizualizaciji. Trik je u rešenosti
da se dopre, a ne da se istraje. Treba uraditi, a ne raditi. Kada gledaš svoje telo iz astralnog dvojnika,
moraš u tom momentu pridobiti sve aspekte koje ima to novo telo. Dragi brate, to jeste Kabalistički
metod. Seti se mojih insistiranja da naučiš sve korespondencije prilikom našeg prošlog viđanja. Sada
primeni to ovde. Stoga u momonetu prenosa, ti ne samo da moraš videti novim očima, već i udisati
vazduh ODANDE, mirisati i stajati na ONOM mestu. Ti moraš opteretiti um istinom da si ti zaista
TAMO, moraš isključiti svoj sopstveni cenzor relanosti koji ti govori da je sve to samo maštarija i
debilno ponašanje prostom istinom da si tamo. Stoga ta istina ne sme imati ni jedan aspekt ne-istine.
Stvori uspeh stvaranjem magičkih kratika. Ne možeš očekivati da budeš TAMO, ako dišeš i misliš
OVDE. Pa čak i ukoliko ne uspevaš, potrudi se da doživiš neuspeh ODANDE! Videćeš dragi moj, da
ćeš ubrzo postići Uspeh u ovome, ukoliko pravilno Uradiš pravilno Radeći!

Bacimo se na konkretan posao. Obrati svu svoju pažnju na sledeće. Želim od tebe da zatvoriš
oči i da gledaš u mračan crni ekran isšred sebe. Ali ne sada, pobogu! Prvo pročitaj ovo do kraja da ne
bi svaki momenat otvarao oči kako bi pročitao šta ti želim iskazati. Potrudi se da shvatiš taj crni prostor
kao mentalni poligon gde ćemo isprobavati situacije i modele kabalističkog mišljenja. Možeš ga shvatiti
kao crni plastelin kojim ćemo se igrati, ako želiš. Gledaj u tu prazninu, u crnu smesu. Ona je prilično
živa kao što možeš primetiti, i zapravo uošte nije toliko crna. U stvari, crna boja je najmanje
zastupljena. To je zato jer je smesa živa. Ubaci svojom imaginacijom u taj crni plastielin sliku kuće, kao
da utiskuješ svojom voljom trodimenzionalni pečat. Sada moraš znati da je to Malkut. Da, znam
veoma dobro, da si shvatio već odavno šta ti želim reći, ali to ne oslikava tvoju inteligenciju već moj
idiotluk da se bavim ovim stvarima po hiljaditi put. No, nastavimo hrabro kroz ovaj idiotski eksperiment.
Gledaj sada u tu kuću. Prošetaj se okolo, i naposletku uđi u kuću. Ispred tebe je velika soba,a sa
krajnje leve strane su stepenice koje idu naniže. Pogledaj dobro te stepenice, želim od tebe da ih
posmatraš neko vreme i prostudiraš. One su jedan veoma bitan segment celokupne ove priče. Nemoj
štedeti vreme. Posle određenog vremena studiranja, a kladim se da neće proći ni jedan jedini minut,
kreni stepenicama naniže. Ulazimo u podrum, prostrani podrum; oseti vlagu, razmotri uglove na
kojima se nahvatala paučina. Videćeš puno raznih stvari ovde. Stare kapute, stari nameštaj, tegle sa
zimnicom, burad sa kupusom, ljubavnice. Da li vidiš sada? Da li možeš osetiti promenu atmosfere
ovde dole? Da li vidiš da zapravo više uopšte nisi u Malkutu? Ovde možeš uočiti temelje kuće, ovde
možeš videti stvari odozgore koje su odložene i prepuštene laganom zaboravu. Ovde se nalazi
osnova kuće, ali u svem tom predelu nema života. Možeš naći pregršt informacija i stvari, ali onaj koji
se time koristi živi gore, na toplom i suvom mestu. Misli o ovome, misli o suštini koju ti želim preneti.
Takođe, ovo ti može biti dragocen primer da se suptilnije stvari ne nalaze uvek i bukvalno "tamo gore".
U ovom slučaju, one se nalaze upravo u suprotnom smeru.

Ova promena, unošenje jednog potpuno novog elementa u našu priču, donosi nam jednu od
najbitnijih aspekata Drveta Života, ideju o Stazama; one su metodi, prenosnici sa jednog stanja u
drugo, one sadrže podjednako i polaznu i ciljnu Sefiru, one su tu da nam putovanje učine ugodno i što
je najvažnije, staze nam pružaju integraciju iskustva i novih stanja svesnosti u naš svakodnevni život.
Funkcija staze je poput funkcije Metatrona, kao prenosnika žive Božje reči, razlogom što niko drugi ne
bi mogao čuti Boga i ostati živ. Metatron, kao i staze, usklađuje reč i uvid sa našom sopstvenom
ograničenošću i starim načinom gledanja na svet koji je suviše krhk da bi shvatio nešto tako strašno
kao što je novo i neočekivano iskustvo i uvid.

Kao i ranije, dajem ti spisak osnovnih načelnih ideja i obeležja kojima ćeš prepoznati suštinu
Staze koja spaja naš Malkut sa Jesodom. Dajem ti opis nove vrste svesnosti koje će te uzdići Tamo i
vratiti Nazad.

32. staza "UNIVERZUM", Tau t

1. prevod Tau - Krst


2. jevrejki način pisanja TV

3. božje ime u Asiahu ADONAI HA AREC (ADNI H ARTz)

14
SKAKAVAC 2

5. element/planeta zemlja/saturn

6. kraljeva skala boja indigo

7. kraljičina skala boja crna

8. careva skala boja plavo - crna

9. caričina skala boja crna, ozračena plavom

10. izbor egipatskih bogova Sebek, Mako

11. grčki bogovi Demetra

12. hinduistička božanstva Brama

13. rimski bogovi Saturn

14. sistem Taoizma Kan

15. drago kamenje Oniks, So

16. biljke jesen, hrast, bršljen

17. životinja krokodil, bik


alhemija, geomantija, pravljenje pentakla, putovanje
18. magijske moći
astralnim planom
19. mineralne droge olovo

20. mirisi sumpor, stiraks, svi teški mirisi

21. magijska oruđa Pentakla, So

22. tradicionala moralnost zavist

23. linearne figure trougao

24. četiri sveta Asiah, Svet materijalne manifestacije

25. pet tatvi Prithivi

26. pet skandi Rupa

27. delovi duše nefeš

28. metali olovo

29. brojčana vrednost slova 400

30. redovi bića Ghouli, Larve, Gnomi


31. ljudsko telo sistem za izlučivanje, čvrste strukture, tkivo

32. bolesti arterioskleroza

15
SKAKAVAC 2

Pođimo sada pragmatičnim primerima iz svakodnevnog života, ti već veoma dobro znaš da
ovaj deo smatram za najvažnijim, stoga te molim da obratiš posebnu pažnju. Naravno, pretpostaviću
da si sasvim izučio tabele i da si usvojio prirodno sve specifične odlike svake od njih, i da već intuitivno
pronalaziš razlike i sličnosti. Sada želim da pronađeš sklop i vezu Malkuta i Jesoda preko 32. staze, u
svakom primeru koji ti navedem. Poći ćemo od lakšeg ka težem, no imaj na umu da je model mišljenja
apsolutno isti. Ukoliko ti je jasan osnovni model, i najteža modifikacija ti neće teško pasti, a za svaki
problem će biti pitanje kvantitativnog vremena kada će biti rešen.

Pretpostavljam da ovo pismo čitaš preko kompjutera. Zanemarimo moju muku i užaš koji me
sustiže pri pomisli koliko sam vremena i energije uložio u one idiotske tabele. Ono što posmatramo
sada jeste proces čitanja ovog pisma. Moraš jasno odrediti Malkut, što i nije naročito težak problem za
tebe, nadam se. Pretpostavimo da si Malkut naprosto Ti. Sada pogledaj unapred i odredi krajnju
distancu, odredi suptilan cilj kome hrliš; to može biti Znanje koje upravo Sada i Ovde (opet epiteti
Malkuta, što je dobro) dobijaš. To Znanje dobijaš preko kompjutera, a sve to pomoću struje i
telefonskog napona preko kojeg je Znanje došlo do tebe. Sada imaš obe od preostale stvari : Jesod
kao informaciju, predstavljenu ovom lekcijom; možda treba napomenuti da je celokupna lekcija Temelj
tvog Kabalističkog mišljenja, i 32. Stazu, Univerzum; razmotri kako dolaziš do novih informacija preko
kompjutera, posmatrajući monitor. Između mene koji znam i tebe koji želiš znati nalazi se jedna nit
koja nas spaja. Gledaj u kablove, unutar nje je električni napon koji nosi svu tu informacijju od mene
do tebe.

Hajde sada da razmotrimo ostale ideje iz praktičnog života, ne bi li utvrdili gde se nalazi
Jesod, i način na koji se ispoljava staza Univerzum do njega.

Možda nije loše da mi opišeš šta si doručkovao jutros. Ajde, nemojmo se zamarati glupavim
pričama o zdravom životu, pretpostavljam da ti je doručak toliko glupav da ga se ne možeš ni setiti. No
siguran sam da si priuštio sebi jednu dobru kafu, obzirom da je sinoć bio petak, a da si verovatno
došao prilično kasno. Kafa, kao ideja po sebi, čini te budnijim, što je vezano više za Malkut. Ali što da
ne. Zašto ne posmatrati obrnut proces. Pretpostavljajući da si spavao, onda je upravo to plan Jesoda.
Sada si budan i to je Malkut. Kafa je posrednik između ovo dvoje. Ona te vraća u svet Malkuta, u tvoju
odavno definisanu relanost.

Koju bi životinju mogao pripisati Jesodu? Da li bi to mogla biti mačka? Ili konj? Možda je bolje
misliti o pticama, obzirom da potpadaju pod element vazduha. Vidiš, na ptice uvek gledaš odozdole,
one su uvek iznad nas. Atributi Meseca, astralnog plana kao suptilne i "više" razine. No na koju pticu
specifično bi se mogli usredsrediti. Mesec, astralni plan, fantazije, snovi, ljušture. Gavran, ili možda
bolje lešinar. Nije bitno koliko si tačno kvalifikovao, jer ti još ne možeš dati definitivnu ocenu, jer nemaš
znanje o ostalim aspektima Drveta Života, ali bitan je model mišljenja.

Sada izdvoj pojmove koji ukazuju na Jesod iz sledećeg niza :

more, tavan, ruža, kosi krov, letnja obuća, sladoled, muflon, plitak džep, duboki džep,
prazan džep, venčana burma, zebra, vino, sablja, lovački karabin, veštačke grudi.

Sledeći zadatak je nešto teži; od tebe tražim da za svaki pojedinačan pojam utvrdiš aspekt
Jesoda koji se nalazi u njemu. Moraš pretpostaviti da se Jesod nalazi u svim ovim pojmovima, negde
jasno izražen, nagde opet skriven. Moraš naučiti svoj um da pronikne u značenje naočigled
beznačajnog pojma.

pećina, zatvor, lutrija, Italija, Austrija, barok, džem, statički elektricitet, probušena guma
bicikla, lenjir, žuta kabanica, krtičnjak bez krtica, krtičnjak sa krticama, Nova godina,
mornar Popaj, Mikelanđelov David, bog.

Na samom kraju, ukazujem ti na najteži problem. Da li možeš naći Jesod u sledećem pojmu :

Malkut

Kada odgovoriš na ovo poslednje, sa punom sigurnošću, mi možemo lagodno preći na sledeće i
nastaviti sa narednom lekcijom.

16
SKAKAVAC 2

17
SKAKAVAC 2

O KRUGU,
PENTAKLU,
LAMENU...
Frater Gaia Aleluia
Reci mi šta je zapravo Lamen, čemu služi? Da li je on neka posebna vrsta pentakla?
Koja je razlika između ovo dvoje?

Lamen je prikaz tvoje Istinske Prirode, tvog Velikog Dela. On je specifičan oblik tvoje svesnosti
o tebi kao zvezdi, to je tvoja lična karta za celokupan Univerzum. Stvaranjem svoga Lamena, zapravo
ne smišljaš ništa novo niti posebno. Direktno i neposredno, ti samo osvešćuješ kompletnost i suštinu
svoga Bića. Kao i pentakl, to se radi metodom minimalizma; stoga bez suvišnih detalja i dekoracija;
naravno osim ako baš takav način nije u skladu sa tvojom prirodom. Dragi brate, Lamen je prirode,
kakve je prirode onaj koji Lamen stvara, ovde se radi o direktnom prenosu Istine tvoga Bića na jedan
instrument. Zamisli : da hoćeš napraviti duplikat svog Velikog Dela, napravio bi Lamen.
Pentakl je prikaz tvog Istinskog viđenja Univerzuma, on je oružje. Lamen je poput tvoje
Istinske prirode, on ne služi ničemu što nije u skladu sa tom prirodom, stoga on može biti oružje, ali i
ne mora, zavisno od prirode Tebe koja se monumentisala u njemu.
Da bi se napravio savršen Pentakl, mora se posedovati savršenost svesti o svojoj prirodi,
mora se imati znanje o izgledu svog Lamena. Zašto? Misli o ovome : da bi znao Istinski šta jeste
Univerzum, moraš Istinski znati i o Sebi, jer si ti deo tog istog Univerzuma. Ne znajući sebe,
uskraćuješ poznavanje Univerzuma za polovinu. Da bi znao za celinu, moraš poznavati sve delove.
Ne postoji dovoljan broj, ovde je pitanje sve ili ništa. Savršeno poznavanje Univerzuma podrazumeva
savršeno poznavanje tebe, koji si unutar njega. A Istinsko Znanje sebe je probuđenost Istinske Volje u
magičaru. Pa opet; da bi se napravio savršeni Lamen, moraš znati savrešeno Univerzum. Da bi znao
Ko ti jesi, moraš znati ko Nisi, moraš imati odnos prema stvarima oko sebe, da bi se uopšte razlikovao
od njih. Da bi znao koje je tvoje mesto u Univerzumu, moraš znati mesto svih "ostalih" njegovih
delova.
Ovo dvoje je u veoma bliskoj vezi; i savršenstvo jednog uslovljava savršenstvo drugog. Ali ne,
oni nisu ista stvar. Had! manifestacija Nuit.
Meditiraj o onome šta jesi i onome šta nisi.
Meditiraj o sebi i svemu što je oko "toga".
Meditiraj o Lamenu i Pentaklu.

Da li neko drugi može upotrebljavati moj Lamen?

Poštovani Brate, da li neko drugi može umesto tebe izvršavati tvoju Volju? Da li se neko drugi
može služiti tvojim telom, misliti tvojom glavom, osećati tvojim emocijama, delovati umesto tebe? Da li
neko drugi može otkriti za tebe tvoju Istinsku prirodu? Lamen se ne upotrebljava. Istinska priroda
nema upotrebu. Nema puta do Bude, Buda je put.
Da li se neko moze pokušati da se služi time, ma šta to značilo, zapravo zavisi od njega.
Koliko njegov Lamen zahteva tvoj? Drugim rečima, koliko njegova priroda zahteva da se služi tvojom?
Neka te to ne brine. Ukoliko je tvoj Lamen savršen, onda će sve ovo biti u Ravnoteži. Ako ti bude bilo
po Volji, onda mu možeš i dati, i to će biti savršeno; dokle god se držiš svog Lamena, dobro je. Tada
ćeš već savršeno znati. Dokle god u tebi postoji sumnja, Priroda nije u ravnoteži. Teži savršenosti
svog Lamena.
Tvoja Istinska priroda se služi tvojim telom, tvojim emocijama, tvojim intelektom i tvojom
voljom. Tvoj Lamen se pomaže tvojim pentaklom, mačem, peharom i štapom.
Dragi Brate, ukoliko se neko služi tvojom Voljom, nije li to iz obožavanja prema Tebi, možeš ga
slobodno smatrati svojim nekada davno amputiranim udom koji sada teži da se sjedini sa telom.
Da li je služenje nečemu načelno loše ili dobro? Da li se može okarakterisati na ovakav način?
Ne služiš li ti celom Univerzumu, nije li tvoja priroda uslov Univerzuma kao celine? Ti ne smeš gledati
na službu kao na ropstvo.
Tvoj Lamen treba da je dosupan svima, neka ga svi vide, neka su svi svesni tvog Velikog
Dela, tako ćeš stvoriti mogućnost da se ono lakše manifestuje i ostvari. Tu nema straha, niti opasnosti.
18
SKAKAVAC 2

Neka svaka zvezda zna za drugu Zvezdu. Neka svako zna za Lamen svoga Brata. Ljudi se nazivaju
svojim imenima, no tu nema opasnosti od bilo kakve opsednusti. Jedina opasnost je opasnost da ne
Radiš ono šta je Lamenom predstavljeno. A za to si samo ti odgovoran i niko drugi.

Da li postoji opasnost od opsednutosti ako neko uzme moj Lamen???

Egipćani su imali uverenje da ako neko zna tvoje pravo ime, on ima vlast nad tvojom dušom.
To je idealan primer poznavanja magičke karike. Ali ne zaboravi jedno, dragi brate, a to je da je
prilikom te magičke karike uključen jedan bitan činilac; naziva se Strah. Ukoliko neko ukrade Istinsko
Ime nekoga koji je uplašen i u uverenju da mu ta osoba može naneti zlo, onda će se to i desiti. Ali
zbog magičke karike, a ne načelnih principa. Nemoj biti uplašen, i magička karika se neće ispoljiti.
Strah je uslov da ta karika nastane.
Dragi Brate, to što imaš Lamen, ne osigurava tvoju svesnost o Velikom Delu. Da li je dovoljno
da izgradiš kuću, ne obazirući se na temelj? Ukoliko je Lamen savršen, kakva opasnost postoji? Jedna
jedina, a to je da ne činis u skladu sa načelom koji je Njime Iskazan. Lamen nije tvoja Istinska priroda,
on je samo njen prikaz. U zavinosti koliko je tvoja priroda probuđena i koliko si ti slobodan, takva će
biti mogućnost da budeš opsednut. Ona pokazuje, ukoliko se javi, samo tvoju nesvesnost i slabost.
Stoga, dokle god Istiski misliš o tvojoj Istiskoj prirodi, ti ne možeš biti opsednut. Ne moraš misliti tačno
o svojoj prirodi, dokle god misliš to znači da si svestan; a tu opsednutosti nema mesta. Pa čak, ukoliko
budeš bio opsednut, možda je baš to bilo u skladu sa tvojom prirodom? Ili nečijom tuđom!? Razmisli,
koliko je svako od nas zapravo kostantno opsednut? Idejama, mislima, opsesijama, perverzijom, svim
stvarima koje nisu u skladu sa Našom Prirodom! Postoji samo Jedna Priroda, sve ostalo je Drugo.
Postoji sam jedan Uspeh, Neuspeh je sve Drugo. Nemoj se bojati crnog bratstva, pripazi više na svoje
sopstvene crne činove i crne misli.

Da li je neophodno da prvo dođem do stupnja Adepta Minora da bih uradio Lamen?

Moramo prvo definisati šta si misilo pod terminom neophodno? Da li se to očekuje i priznaje
tek kada dođes do tog stepena, ili možda da taj Lamen neće imati snagu i da neće funkcionisati sve
dok ne dođeš do ranga Adepta.
Pomisli na ovo. Ako sam ja slikar i slučajno naslikam jednu sliku, pored milion
ostalih, koja je identična sa tvojim Lamenom, da li sam ja to onda nacrtao tvoj Lamen? Crtanje i forma
Lamena ne predstavljaju ništa, ukoliko ne nose svesnost o značenju i prirodi onoga što se samo kroz
Lamen ispoljilo.
Međutim, nema razloga da do određene svesnosti, koja je specifična za stepen Adepta
Minora, ne dođes i "ranije" nego li što zvanično preuzmeš taj stepen. Tu ne postoje nikakve norme,
sve se dešava onako kako se desi. Uostalom, Lamen ne zna koji si ti zavet preuzeo, on funkcioniše
onda kada se ispravno Uradi.

Ti možeš da radiš Lamen bilo kada i bilo gde, ali da li možeš da ga Uradiš? Da li ćeš ga
Uraditi ili ne, zavisi od toga da li ćeš Uraditi taj Lamen, a ne da li si preuzeo zavet određenog ranga.
Dragi Brate, uspeh jedne stvari je uslovljena samo jednom stvari, a to je savršenim Uspehom te
Stvari!
Lamen je svojevrsni pokazatelj tvoje Svesnosti. Suština je u sigurnosti njegove izrade, u istini
da se predstavlja Istinska priroda koja je već doživljena.
Ako uradiš svoj Lamen ispravno, nisi li ti već Adept? A ukoliko si već Adept, onda ćeš sigurno
već znati kako da načiniš Lamen. Jedno sa drugim ide, ali postoji jedno što im je zajedničko, a to je
Svesnost o tvojoj Istinskoj Prirodi. Ostvari to jedno i dobićeš ovo dvoje.

Da li krug i disk ukazuju na istu stvar?

I disk i krug su usko povezani sa Univerzumom. Disk je više određen tvojim shvatanjem
Univerzuma. Postoji onoliko diskova koliko postoji različitih shvatanja i uglova gledanja tog istog
Univerzuma. Krug je simbol Beskonačnosti, samim time i Univerzuma. Međutim, disk određuje na koji
način ti prepoznaješ kvalitet tog Univerzuma, dok Krug nepristrasno opisuje kvanitet i "veličinu".
Krug je opis tvoje težnje za Beskonačnim. Disk je opis kako izlgeda to čemu ti težiš. I o
jednom i o drugom vredi razmisljati.

19
SKAKAVAC 2

Pogledaj; Krug oko magičara određuje polje njegovog delovanja i njegova sopstvena
sigurnost. Ali zar krug nije beskonačan? Zar oko Kruga postoji bilo šta "Drugo"? Nema sigurnosti niti
straha oko Kruga, jer nema tog "Oko". Tvoja
ograničenost i tvoji strahovi pritiskaju krug, buše ga,
drugim recima, čine ga simbolom ograničenosti
umesto beskraja. Računaj i izračinaj kvadraturu
kruga, dragi brate! Za početak, možda nije loše da
se držiš određene veličine u kojem možeš komotno
da radiš, ali nije li prava priroda svesti da se
neprestano širi? Kako radiš i napreduješ, tako ćeš
širiti svoj Krug.
Zapravo, ne postoji simbol za Beskonačno.
Beskonačni krug je ista Beskonačnost koliko i
beskonačni kvadrat, dokle god su Beskonačni.
Beskonačno malo i Beskonacno veliko, iste je
veličine. Kilogram olova i kilogram vune isto teže.
Razmisli o tome. Probaj da ne predstavljaš
Beskonačno simbolom, već ga iskusi. Budi
beskonačno, neka tvoj Krug bude zanosna haljina
Nue. Nemoj se bojati, naša ograničenost - to je naš
Krug. To je naš kavez. Suština Kruga nije u
njegovom crtanju i savršenoj definiciji, već u širenju. Kada crtaš Krug, da li širiš svoje Biće izvan tih
granica, ili ostaješ zatvoren unutar njega? Ah, ali prevaziđi, prevaziđi!

Koliko mora biti Savršen moj Lamen? Koliko moram biti svestan o Sebi da bi moj
Lamen bio Ispravan?

Poštovani Brate, koja je količina svesnosti minimalna da bi bio svestan o svojoj Istinskoj Volji?
Nju ili znaš ili ne znaš, tu nema umetnutih pragova. Svest o Sebi je uvek Svest o tebi, akcenat je na
Sebi, a ne na svesnosti. Nisi ono što misliš da jesi, već ono što misliš. Osvesti Ko je taj, i osvestićeš
svoje Veliko Delo.
Šta je dovoljno? Ništa osim Savršenog Uspeha. Šta je dovoljno za svesnost o Sebi. Svesnost
o sebi, samo o tome i o ni o čemu drugom.

Kako se jača krug koji stvaram oko sebe svakodnevnim radom Rituala Pentagrama?

Taj krug se najbolje jača, ukoliko radiš taj ritual svakodnevno, ali raspaljenim bićem. Dragi
brate, ne vredi raditi ukoliko ne radiš u potpunosti. Raspali sebe molitvom. Svaki ritual koji izvodiš je
poslednje što ćeš raditi ikada. Znaj da posle svakog rada nema više ničega, nema sledećeg izvođenja.
Nemoj vežbati, ne pripremaj se. Mag deluje odmah i bez pripreme. Tvoja Istinska Volja se ne
isprobava, već vrši. Nemoj ništa da radiš. Ne, već uradi! Nauči sebe da deluješ na ovaj način. Misli i o
ovome: da li moraš jačati nešto što je Beskonačno? Dozvoli Svemu da uđe, pusti sve da izađe iz
Kruga. Beskonačnost je ista, i sa i bez tvojih ograničenosti. Beskonačna neuravnoteženost jeste iste
esencije koliko i Beskonačna ravnoteža.
Krug te može zaštiti od zla, ali šta će te zaštititi od tvoje sopstvene ograničenosti? Ograničen
Krug je simbol ograničenoesti. Stoga teži beskonačnosti bezuslovno i đavolski hrabro, i krug će se
stvoriti i rasti sam od sebe.
Pa ipak, možeš li dovoljno narasti da dođes do same Beskonačnosti?

20
SKAKAVAC 2

ASTROLOŠKI MESEC
Frater Wolverine

Mesec je jedno od dominantnih tela u Horoskopu, i bez razmatranja njegovog uticaja u ličnom
horoskopu, ne može se dati konačna slika nečijeg karaktera. Naravno jasno je da je Sunce centralna
integrišuća sila nečijeg horoskopa, centrifugalna sila na točku života, ali Mesec je inercija samog
točka, i blato koje smo povukli za sobom, ili centripetalna sila, koja daje konačnu formu samom točku.
Čovek, konačno je mešavina koja nastaje kombinovanjem ove dve tako različite i polarizovane sile.
Treba napomenuti, da iako jedna sila uvek predominira, bilo solarna bilo lunarna(muška ili ženska),
ličnost je celina, tako da se ovi polariteti vremenom kompenzuju, bilo brakom ili na neki drugi način.
Ne treba zaboraviti ni uticaj Ascedenta, koji je konačni produkt, delatni aspekt ličnosti, koji je naš
identitet i spoljašnja manifestacija, a kroz koji će se ove dve sile boriti da se manifestuju.

Takođe, malo je ljudi kojima vlada centralna solarna svest, ili prava, kreativna volja pojedinca, i
većina ljudi je u većoj ili manjoj meri samo proizvod okolnosti, porodice, države, ili slične lunarne sile.
U tom smislu Ascedent je samo modus, način na koji će se ta centralna svest izboriti da ostvari svoju
volju, misiju, (prvim poljemupravlja Mars). U suprotnom ako osobom dominira Mesec, Ascedent je
onda samo ono što Jung zove Persona ili Ličinka, maska koja predstavlja naše prilagođavanje okolini,
ili automat.

Dugo je Zapad bio pod dominantnim uticajem Solarne Astrologije, i većina ljudi jedino zna u
kom znaku mu je Sunce, svoj Solarni Znak, manji deo ljudi zna i koji im je Ascedent, a skoro niko ne
zna koji im je Lunarni znak, tj. u kom im je znaku Mesec.

Stoga se svi uglavnom identufikuju samo sa svojim Solarnim Znakom.

U stvarnosti, uticaj Meseca je skoro podjednako značajan kao i Sunca, jer ova dva tela nečiju
jedinstvenu psihu dele na dve jednake polovine:

Svesnu i Podsvesnu,
Mušku i Žensku,
Ekstravertnu i Introvertnu
Volju i Emocije
Budućnost i Prošlost
Oca i Majku.

Budući je Mesec najdominantnija i najuplivnija ženska planeta, s Mesecom će se radije


identifikovati žene nego muškarci, i Mesec će žene uvek bolje opisati nego Sunce.

Kod muškaraca Mesec će tako opisati samo onaj njihov ženski zakržljali deo psihe, koji oni
obično traže u ženi, a koji je u stvari u njima. To ne znači da Mesec u muškarcima slabije deluje, već
samo to da su ga oni manje svesni, jer ga ceo život potiskuju, naročito jer je cela zapadna civilizacija
patrijahalno nastrojena.

Veze Sunca i Astrološkog Meseca

Budući su Sunce i Mesec dva komplementarna para, oni se i trebaju zajedno tumačiti. Jako
Sunce slabi Mesec, a jak Mesec suprotno, izrazito slabi Sunce. I dok je Sunce u Horoskopu, mesto
naše najveće snage, uspeha, slave, borbe, dotle je Mesec naša najslabija tačka, "mesto" gde obično
uvek gubimo, gde moramo da se pomirimo sa situacijom, i prilagodimo joj se, mesto gde bojimo da se
suočimo sa situacijom. Obično se uzima kao uticaj okoline, dok je Sunce, lična snaga kojom krčimo
svoj put kroz život.

Mesec predstavlja onaj infantilni deo nas, naše najranije detinjstvo, i većina problema, i po
Frojdu i ostalima, nastala je u tom periodu. To su problemi koje moramo da savladamo i s njima da se
suočimo, ako hoćemo da uspemo u životu i da odrastemo, sazremo. Dakle to je deo nas koji nikada

21
SKAKAVAC 2

ne želi da odraste, Mesec je dete u nama, i ako to dete ne odraste i sazre, stalno će nam praviti
probleme i izazivati regresivne procese.

Sve više pada u oči da je i ovaj naš najosetljivi deo psihe važan, i psiholozi su skovali izraz
emocionalna inteligencija, da bi označili da se zrelost ljudi može meriti i po ovom kriterijumu. Treba
primetiti da je Jung otkrio da žene emocije svesno doživljavaju, za njih je to svesna funkcija, kao što je
kod muškaraca obrnuto, razum svesna funkcija, a emocije nesvesna.

Ipak bez obzira na to, Mesec je sastavni deo naše psihe, i hteli, ne hteli moramo ga razviti i
integrisati. Bilo je puno uspešnih ljudi, koji su zanemarivši razvoj emocija, u ključnom trenutku propali,
jer nisu mogli da se suoče sa nekom dramatičnom emotivnom situacijom. Oni nisu bili emotivno zreli, i
puno je primera, kako baš te uspešne ljude, neka žena (ili njihova majka) vrti oko malog prsta, bez
obzira na svo njihovo bogatstvo, položaj, ili moć. Recimo, uticaj majke kod Nerona, Aleksandra
Makedonskog, ili žene kao kod Samsona, Napoleona, Kralja Edvarda II, koji je i abdicirao zbog žene.
Treba primetiti da su i Aleksandar Makerdonski i Edvard II, oba bili Rakovi.

Suprotno, bilo je puno muškaraca, kojima su žena ili majka bili glavna podrška u životu.

Lunarni Znaci

Postoje nekoliko znaka u horoskopu, u kojima je uticaj Meseca izrazito jak, i pojavljuje se tu ili
kao vladar ili kao podvladar. Nasuprot tome, na suprotnim stranama zodijaka, je izrazito slab.

To su Rak, koji je i sedište ili domicil - kuća Meseca.


Sledeći znak je Bik, u kome je on egzaltirani vladar.
I znak Riba, gde je izuzetno jak. (materinski instikti)
Vodolija je znak u kome je izuzetno jaka Mesečeva Viša priroda.

Suprotno, u Jarcu Mesec je u Progonu, slab.


U Škorpiji je u padu, kazusu.
I u Devici je izrazito slab. (neemotivan)
U Lavu je skoro potpuno poništen. (zbog jakog ega)

Ako se pažljivije pogleda, jasno je da je Mesec jak u znacima kojima sam vlada, zatim gde su
vladari Venera, i Neptun. Venera i Neptun su planete koje su izrazito blage, emotivne i saosećajne,
plodne ženske planete, dok Jupiter i Neptun imaju izrazito zaštitnička, moralna i pokroviteljska
svojstva.

Tako, pada u oči da ako je Mesec u aspektu sa Venerom i Neptunom, njegova svojstva će
biće krajnje pojačana.

Slično Mesec je slab u znaku kojim vlada Saturn, potpuno hladna i racionalna planeta, Mars ili
Pluton, i Merkur. To su grube, sirove, ambiciozne i okrutne planete, poput Saturna, Marsa, Plutona, ili
izrazito racionalne, logične i bezosećajne planete poput Merkura i Saturna.

Uticaj Meseca

Mesec je najosetljivija planeta. Bilo koje oštećenje Meseca, će na duže vreme, nekada i
doživotno ostaviti ožiljke. Osobe pod njegovim uticajem čini nežnim, zavisnim od drugih (bar duže
nego druge znakove), mekim, povodljivim, nesigurnim, oni su protiv bilo kog uznemirenja iz okoline, tj.
teže mirnom životu, promenljivih raspoloženja, često depresivni, a odmah zatim euforičnim, tj. čisto
lunarni karakter. Magnetski prenose svoje raspoloženje drugima, čine da se drugi osećaju prijatno.
Niži tipovi ne mogu da kontrolišu emocije, i život im strada zbog toga, često zbog neuzvraćene ljubavi,
nepažnje ili hladnoće od okoline, preosetljivosti, uvredljivosti, mržnje. Viši tipovi su izuzetno
stvaralački, Mesec koriste kao inspiraciju i entuzijazam, i koriste bujnu maštu meseca, često vrlo
dubokih umova, no neki su veliki zavodnici, i teško se skrase, te zloupotrebljavaju lako i spontano
ispoljavanje emocija.

22
SKAKAVAC 2

Oštećeni Mesec

Tako i ovde pada u oči, da kada je Mesec u kontaktu sa Saturnom i Marsom, njegova svojstva
biće krajnje oštećena, osoba će obično imati nesrećno detinjstvo, odrašće u gruboj, neprijateljskoj, ili
bezosećajnoj sredini, i obično imati problema sa zdravljem, ili biti malaksala.

Uzmimo Merlin Monro, i njen Mesec koji je bio u kvadratu sa Saturnom, na najosetljivijem
mestu, u četvrtoj kući. Ona je stalno bila mučena svojim nesrećnim detinjstvom , i iako je uspela, na
kraju se ubila, ne mogavši da prevaziće komplekse iz rane mladosti. Malo njih je primetilo da ima i
semisekstil sa Saturnom, i egzaktnu inkonjukciju sa Plutonom.

Drugi primer je Vudi Alen, koji ima Mesec u konjukciji sa Saturnom, i inkonjukciju sa Plutonom,
ali koji je svoje komplekse i infantilnost iskoristio da uspe u poslu. Njega je izvuklo, što je ostatak
njegovog horoskopa bio izrazito jak: Venera u Vagi, Jupiter u Strelcu, i Mars u Jarcu.

Treći primer je Madona, koja je imala teško detinjstvo, što se vidi iz malo šireg kvadrata
Meseca sa Saturnom iz 4. kuće. I njen Mesec ima aspekt sa Marsom, ali trigon, te umesto da joj
pogorša stanje Mars joj je u ovom povoljnom aspektu dao snage da se izvuče. Ipak, treba primetiti da
je da joj brak jako teško ide, i izuzetno je muškobanja, zbog uticaja grubih muških planeta na centralnu
žensku planetu. Ipak, postigla je uspeh, jer ima Sunce u Lavu i Merkur u Devici na Ascedentu, uradivši
sličnu stvar kao Vudi Alen, iskoristila je imidž "čedne" manastirske žene.

Četvrti primer je Sofija Loren. Ona ima Mesec u 2. kući, u konjukciji sa Saturnom, i opoziciji sa
Marsom. Školski primer oštećenog Meseca. Strahovi Meseca i Saturna se ovde udružuju u polju
finansija, i ceo njen život prošao je u pokušaju da popravi svoju materijalnu situaciju. Srećni trigon
Jupitera i Merkura je štite, i ona se udaje za bogatog režisera. Ipak Saturn je uzeo svoj danak u
njenom nesrećnom porodičnom životu, i krajnje siromašnom detinjstvu. Jak položaj vladara Ascedenta
Saturna u Vodoliji, dao joj je čist razum.

Mesec u Tarotu

Dve različite prirode Meseca u Tarotu su označene dvema kartama sličnog dizajna ali
suprotnog značenja. Viši Mesec ili "Prvosveštenica" Tarota, prikazuje pun Mesec, u punoj snazi,
devičanski čist, moćan i kreativan. Ovde on simbolizuje trojedno jedinstvo vrhunske trijade,
simbolizovane Izidom, Damom Misterija. Niži Mesec predstavljen je kartom "Mesec ili "Veštičji Mesec",
i predstavlja izokrenute simbole sa prethodne karte. Ovde ne postoji istinska kreativnost, već je na
ovoj karti Mesec samo kreatorka iluzija, Kirka ili Hekata. Iako su tokom vremena ovim kartama
pripisivana dodatna značenja, ovo je bilo izvorno značenje Aduta.

Klasična Astrologija jako greši, što pod Mesecom podrazumeva samo ovaj niži Mesec, tj.
Nefeš, - čula i emocije ili automatsku svest, stalno zaboravljajući da Mesec ima i ovu višu prirodu,
Nešamah, višu svest, višeg genija, psihološki Intuiciju, ili Duhovnu svest, kakogod tu svest nazivali.
Tako vidimo da je solarna svest samo srednji korak u razvoju svesti, a da su sa obe strane viša i niža
lunarna svest.

Ove dve svesti, Tarot je objedinio u jednom simbolu, Lunarne Boginje ili žene sa Karte
"Zvezda". Ona jednom rukom sipa na svoju kosu ili na sebe, višu svetlost božanskog Meseca, i
oživljava našu višu prirodu, a drugom rukom ili iz ćupa sipa na zemlju srebrnu svetlost nižeg ili
ljudskog Meseca i oživljava našu nižu ili biološku prirodu. Svetlost iz ćupa pada u obliku polumeseca,
simbolizujući večnu silu života, sa svojim usponima i padovima, sokovima i otrovima, ili mesečevim
fazama.

Mesec na Uglovima

Slično Suncu, i Mesec je na uglovima izuzetno jak. Budući da mundano predstavlja narod,
narodne mase, ovaj položaj uvek obezbeđuje jaku popularnost i podršku, a nekad i veliko srce, dušu,
pa je jak i kod duhovnih ljudi. Tako ga ima Elvis Prisli, i Papa Vojtila na M.C.-u, Merilin Monro i Sofija

23
SKAKAVAC 2

Loren na Descedentu, Džulija Roberts i Fridrih Niče na Ascedentu. Na Dnu Neba, I.C.-u ga ima Lenjin,
recimo.

Mesec u kontaktu sa planetama

Zbog malog prostora ovde ću samo ukratko dati kako ostale planete utiču na Mesec i njegova
svojstva. (Ovo je i dosta precizan opis majke rođenog)

Sunce čini Mesec ambicioznim, željnim slave, dominantnim.


Merkur čini Mesec ravnodušnim, komunikativnim, neodgovornim, infantilnim.
Venera čini Mesec ženstvenim, plodnim, materinskim, i romantičnim.
Mars čini Mesec grub, plahovitim, strasnim, agresivnim.
Jupiter čini Mesec duhovnim, saosećajnim, blagim, zaštitničkim, društvenim.
Saturn čini Mesec grubim, neosetljivim, odgovornim, ambicioznim.
Uran čini Mesec hirovitim, ćudljivim, intuitivnim, radoznalim.
Neptun čini mesec materinskim, sanjalačkim, maštovitim, pasivnim.
Pluton čini Mesec nasilnim, provokativnim, seksualnim.

U lošim aspektima sve ove osobine idu u suprotnu krajnost. Sunce ga čini častohlepivim,
Merkur tračarskim-sitničavim, Venera razvratnim, Mars izdajničkim, Jupiter hedonističkim, Saturn
okrutnim, Uran sebičnim, Neptun zavisnim, i Pluton perverznim.

24
SKAKAVAC 2

VETAR SA ISTOKA
frater Gaia Aleluia
O Asani

Asana predstavlja položaj, no to zahteva detalje. Priroda takvog položaja se ogleda u


stamenitosti, čvrstini i lakoći; zapravo, asanu trebaš gledati kao postignuće, a ne metod, koje u sebi
sadrži dve komponente. Prva je čisto fiziološka, stoga asana predstavlja savršen fizički odraz
kamenog kipa. No kako je čovek nužno ograničen pokretima koji ma koliko minorni uvek postoje, tako
praktična asana ne može postojati u potpunosti, barem kada se pravi analogija sa kamenim kipom.
Stoga asanu moramo definisati fleksibilnije kako bi svaka duša mogla da je pojmi, bez obzira na
špekulacione varijante. Pogledaj sada drugu komponentu, koja ti može rasvetiliti izbor odgovarajuće
definicije. To je komponenta psihičkog stanja. Može izgledati sasvim neprimereno da se o tome
raspravlja ovde, na mestu koje je rezervisano za striktno fizičku pojavu. Praksa govori sledeće : u
savršeno “mirnom” telu, savršeno “miran” duh. Ali i suprotno, jedan i drugi činilac se dopunjavaju.
Ograničenost i smetnje koje izaziva telo možeš rešiti na dva načina : ubijajući telo ili ubijajući pažnju
koja stvara odnos sa telom. Krajnje postignuće je ovde istovetno. Definicija sledi iz ovoga, asana je
telesni položaj koji ukida svesnost postojanja telesnosti, ali ne i postojanje svesnosti. Ovo je sasvim
odgovarajuća definicija koja ima isključivo praktičnu analogiju. Svesnost koja je odsekla pažnju koje
donose telesni impulsi, sada se usmerava ka drugim ciljevima koji su usklađeni sa prirodom aspiranta.
Misli o ovme, da je uspeh u asani uspeh u promeni svesnosti, ne telu, iako je promena u shvatanju
tela očigledna. Kao i u pranajami, suština je u kontroli automatskog procesa koji predstavlja
kvantitativno večno opterećenje pažnji, što samo po sebi načelno ne može biti loše. Praksa je
pokazala da se intenzivnom pažnjom i potpunim posvećivanjem jednoj stvari, ta jedna stvar gubi.
Ukratko, to je naivno školski prikaz Satorija, no ovde svakako odgovara poređenje. Ukoliko se pažnja
posveti jednom telesnom položaju, on će ubrzo prestati da postoji. Kao položaj, ali ne i svest. Stoga je
uslov za to, neprekinutost jednog položaja. Ukoliko se on promeni, um će to automatski registrovati
kao drugi položaj, bez obzira koliko nama logično izgledalo da je to jedan jedini. Jedan milimetar
svesne nakrivljenosti dovodi do pojave pokreta, stoga se ne može stvoriti uslov koji dovodi do
prestanka pažnje. O svesnoj statici je ovde reč. Priroda asane je zapravo bilo koji položaj, dokle god je
jedan. Praktičnost nas navodi na poduprte položaje, koje ne zavise od kvanitativno ograničenih
činilaca, kao što su mišići na primer. Asana mora biti jedna, i prostorno i vremenski. I kao takva je
samo jedna od stepenica ka Samadhiu. Ona ne dovodi do njega, već usredsrećuje um kako bi se
ozbiljnije bavio celom problematikom.

O Pranajami

Sve što sam ti rekao za asanu, odnosi se na pranajamu, takođe. Radi se o kontroli procesa
koji je zapravo automatski, ideja je o potpunom osvešćivanju svakog čina, pa i onog koji se izvodi bez
svesnosti. Pranajama jeste kontrola onoga šta jeste prana, kontrola prane; no nužno je definisati
pojam prane. Bez toga, sve dalje je špekulacija. Prana je ono što bi se moglo nazvati energijom, ali ne
kao gorivo, već pre kao hrana duhu. I sama ima aspekte i svoje "rupe", stoga je možeš naći u hrani
kao i u krvi. No ni hrana ni krv nisu prana, kao što telo nije duša. Prana je obuhvaćena idejom
apstraktnog; nužno je da upotrebiš specifičan model mišljenja kako bi razumeo njenu prirodu. Misli o
ovome, prana je najbolji predstavnik magičke karike. Dobar magičar u svemu može videti pranu i u
sve uliti pranu. Zakonitost kojom se prana prenosi i modifikuje je čista magičareva umešnost u svojoj
nauci i umetnosti.

No prana se obično vezuje za kariku koja je živa, i ona je zajednička osovina svih živih bića.
To nije krv, iako se tako može učiniti, jer krv je ograničena svojom bojom, toplinom i zatvorenošću u
sudovima, ali ono što je magička karika par excellanse jeste dah. Stoga je pranajama kontrola daha,
potpuna svesnost o celokupnom aparatu koji se koristi tom karikom. Dah konstantno utiče, i koliko
utiče, toliko ističe. Polje njegovog delovanja je unutar, isto koliko i spolja.
Kao u obrazlaganju o asani, i za pranajamu je od sušte važnosti kontrola, ali ne opterećenom
pažnjom, već automatskom svesnošću, to ćeš postići statikom. Kod asane je to lakše, dok je kod
pranajame to nemoguće, dokle god postoji biološka težnja ka disanju. Ali mislio o ovome, ono što se
ovde primenjuje jeste statičnost tempa, a ne strukture. Tempo udisanja se mora uravnotežiti onoliko
vremena, dok pažnja i opterećenost ne utihnu, a kontrola i stabilan tempo ne pređu u automatsku

25
SKAKAVAC 2

svesnost. Stoga, svesnost treba usmeriti na usklađenost i jednoličnost tempa disanja. Pragmatizam će
ti dati najbolje definicije.

O Raja yogi

Specifičnost joge se ogleda u specifičnosti njenog puta. Prečesto i najrevniji praktičari


zaborave da je akcenat njihove joge u samom načinu, cilj ostaje isti, gokle god se radi o ideji Joge,
stoga naglasak uvek stavljaj na Jogu, a ne na prefiks; mantra joga je ista joga kao i hatha. Ono što je
drugačije jeste način, ali se ta razlika potpuno gubi, kada je jednom dostignuta Jednost. Raja joga, na
svoj specifičan način jeste rekapitulacija Joge u celini, u odnosu na njene postojeće metodološke
grane. Ona egzaktno stremi cilju, kroz konkretan rad i obuku, stoga se može savršeno primeniti od
strane zapadnjačkih umova. U neku ruku, u njoj je najuspešnije savladana pragmatičnost maksime
"metodom nauke, dostići cilj religije". Možda se može reći da njen uspeh leži u stepenovanom
postignuću i napretku ka Apsolutu. No, ono je učenjačka obzervacija, iskustvo pokazuje da je njena
suština leži u daleko prostijoj činjenici.

O Hata yogi

Ona grana joge koja se usko drži pojma asane kao suštog objekta jeste Hata joga. Akcenat je
na primarnosti fizičkog položaja. No sasvim je očigledno da je pre reč o telesnom aspektu, ali ne i o
asani. Kao što znaš, suština asane jeste akcenat na gubljenju i ukidanju pažnje za telom, na dobijanju
svesnosti o ne-ograničenostima telesnosti, i kao takva samo je jedna od stepenica ili grana Raja joge.
Hata joga međutim ne zahteva primarno uspeh u asani, već pre razgibavanje telesnih karakteristika,
kako bi se sama asana okitila Uspehom, a biće aspiranta tako izvajalo, da svaki oblik energije prolazi
nesmetano. Kao i asana, ima svoje aspekte, gde je fizički samo jedan od njih. Suština je zapravo u
pročišćenju tvoje "rupe" u kojoj obitavaš, od one suštine kojom je sačinjeno tvoje telo, a to je aspekt
"telesnog". Kao i u asani, u zdravom telu, zdrav duh. No ovde je to celina suštine. Kao i asana, može
biti metod, ali i cilj, zavisno od onoga šta hoćeš.

O korišćenju mantre

Želim ti napomenuti odmah na početku, da je mantra samo jedna od stepenica; ono šta želim
pre svega jeste da vidiš njenu paralelu u asani i pranajami, kao i u svim objektima koji doprinose
Samadhiu. Kao što sam ti obrazložio u odeljku o asani i pranajami, to isto važi i za mantru. Suština se
nalazi u vezanosti Uma i usredsređenosti pažnje. Mantra je namerna distrakcija svim opažajima, osim
naravno opažanju mantre, stoga je mantra pokretač vrhunske Yoge, koja se ostvaruje u aspirantovom
Umu u "momentu" Samadhia. Samo značenje mantre je potpuno nebitno, mada može biti važno, ali
dokle god značenje služi jednom jedinom cilju - olakšavanju usredsređenosti, misli o ovome
Korišćenje mantre je klizav proces, on sadrži u sebi dvojaku opasnost. Opasnost monotonije i
opasnost zaintrigiranosti. Ispravno koriščenje mantre nikada neće biti rezultovati ničim interesantnim,
pa opet ničim ne - interesantnim. Sada možeš dobiti svesnost da je mantra sama po sebi varka. Ona
deluje na Um ne svojom idejom, već čistom mehanikom. Ovo može biti čudno onima koji smatraju da
je Yoga cilj vredan jedino uzvišenim umovima, koji pronicljivo tumači mračne simbole i razume govor
nesvesne prirode. Ovde se ne radi o tome uopšte. Ostvarenje Yoge mantrom hiljadostruko je bliža
najosnovnijoj fizici, nego li misticizmu. Stoga, budimo pragmatični.
Mantra u svom suštinskom vidu predstavlja signal koji ometa Um i tera ga da radi drugačije no
uobičajeno. Ako je uobičajen Um regulisan da radi po određenoj frekvenciji, mantra je oruđe koje će
zaustaviti oscilacije. Ali ne mirovanjem, već ubrzavanjem tog ritma, dok žica koja osciluje naprosto ne
pukne. Tišina se postiže ne gušenjem zvuka, već uništavanjem njegovog oscilatornog aparata. Nema
potrebe tući komšiju muzičara. Dovoljno je iščupati žice njegovog klavira. Razmišljaj o tome šta ti
želim reći.
Pretpostavimo da je Um struna, onda ćeš mantrom zatezati strunu, povišavajući ton sve dok
žica ne pukne. U tom momentu, stvara se idealan uslov za Yogu.
Možeš me pitati kako to izgleda u praksi. Sve je veoma jednostavno i zahteva određeno
vreme za savladavanje. Kada se jednom nauči, shvata se ne samo metod mantre, već i suština Yoge.
Pošto si izabrao mantru, nepristrasno i bezemocionalno, jer ti sada znaš gde se zapravo
nalazi suština koja donosi Yogu, sešćeš u svoju omiljenu pozu, onako kako si naučio i kako te upućuje
tvoje sopstveno iskustvo. Kada si posle određenog vremena ukinuo svesnu okupaciju ka svojoj
telesnosti, možeš nastaviti dalje. Mada se i ovo može preskočiti, ukoliko si u stanju da se čvrsto
usredsrediš na ovo što sledi.

26
SKAKAVAC 2

Izgovori mantru što sporije. Zatim ponovi na isti način, bez trunke promenljivosti u
raspoloženju ili akcentu; ono što se traži jeste gruba monotonija. Sada malo ubrzaj ritam, ali tek toliko
da imaš čisti predosećaj o ubrzanju. Uporedo sa time spusti volumen svoga glasa onoliko koliko si
ubrzao; o ovome ne treba da se opterećuješ, stoga postupaj najbolje što možeš i ne misli o idealnom
postignuću u ovome jer ga nema. Ono što se ostvaruje jeste čist osećaj i sigurnost o sabijanju
vremena, koja utiče na svesnost.
Nastavićeš ovako sve dok toliko brzo ne izgovaraš mantru da usne to neće moći otpratiti sa
jasnoćom, stoga ćeš mantru ponavljati u svom mentalnom prostoru. Praksa pokazuje da je ovo mnogo
jednostavnije nego što se može učiniti. Takođe, glasnoća se smanjuje dok se ne pređe u tišinu. Ovo
mora biti spontano, bez akcenta ili preterane formalnosti, inače će efekat mantre biti umanjen, ili će u
potpunosti nestati.
Ukoliko se ovo ispravno uradi, u jednom momentu, izgleda da dolazi do pucanja, mentalne
prezasićenosti celog čina. Unutar tog momenta će aspirantov um dostići jedinstvo ili preduslov
jedinstva, ili preduslov preduslova jedinstva. Ovo je dovoljno, jer Jedinstvo je samo jedno; mantra će
ostati daleko iza njega. Pragmatizam svih činova ukazuje i objašnjava ove teške i nerazumljive
instrukcije.

O značenju Ojasa

Izgleda da postoji određen vid suptilne energije, koja po sebi sadrži specifičan vid nosioca te
sile i načina na koji se ona manifestuje. Ova vrsta sile postoji unutar svakog svesnog organizma,
najmanje, a njena karakteristika je u načinu na koji se ispoljava. Stoga to nije Prana, iako ti sada
možeš naći ogromne sličnosti. Najispravnije je uošte ne porediti slične stvari, već biti svestan upravo
razlike. Ojas se može posmatrati kao nadorgansko vezivno sredstvo, to nije sila po delovanju, već po
snazi. Ona zahteva zdravlje, psihofizičku ravnotežu u biću, koje proizvodi Ojas. No kao i svaka vrsta
sila, može se usmeriti i kanalisati po Volji. Možeš stići utisak da je celokupna Kundalini, Krija odsečak
Joge baziran na ovome. Ojas se budi i penje iz aspirantove baze, i hrli na gore, budeći sve centre koje
dotakne. Mnogo je gluposti i bajki napisano na ovu temu, no praktična iskustva govore da se nešto
dešava zasigurno. Ako se nešto može zaključiti, to je da je promena Svesti, usko povezana sa
promenom i podizanjem Sile, odnosno napona kojim se ta Sila karakteriše. Stoga su i Sila i Svest
nosači, i kao takvi mogu biti posledica ili uzrok Promene. Misli o ovome.

O šest dela pročišćenja Hata jogom

Hata joga polaže veliki značaj na vežbama čišćenja tela, i u skladu sa time, navodi šest vrsta
čišćenja. Nije loše da ih pomenemo, možda nađeš za korisno.

1. Dhauti je čišćenje gornjeg dela trbušnog trakta, pod šta spada i čišćenje zuba.
2. Basti predstavlja čišćenje debelog creva i rektuma klistiranjem.
3. Neti ili čišćenje nosnih šupljina.
4. Nauli je masaža i kontrola trbušnih mišića.
5. Kapalabhati ili očišćavajuće disanje. Izvodi se veoma jakim izdasima.
6. Trataka ili gledanje netremice, bez treptaja. Čisti i jača suzne kanale.

O nekim znacima da su Nadiji pročišćeni

Kod ovoga postoje izuzetno jasni znaci. Cela stvar jeste pitanje suptilne kardiovaskularne
prirode prane. Začepljenje nadija izaziva slab dotok prane u odredjeni deo suptilne telesnosti. Uzrok
tome je gubitak vitalnosti. Možemo špekulisati satima o uzrocima i načinu lečenja, no propustiću ovo u
interesu onoga šta ti želim reći.
Pročišćenost nadija je sušta suprotnost ovome gore. Prana svuda podjednako protiče. Dobija
tačno onoliko energije koliko treba, stoga je siguran znak vitalnost i osećaj energije u najudaljenijim
kapilarnim stanicama. Takođe, na suptilnim ravnima, ovo gore deluje na jačanje svetlosnog tela, stoga
je i njegova priroda ispunjena vitalnošću.
Čvrstina, lakoća, potpuna celokupnost aparata svakog tela; od suptilnog do grubog jeste
odlika čistih nadija. Dobar motor sa čistim gorivom. Kao što znaš ja izistinski volim Mercedes, mada
isto tako i Bembaru.

27
SKAKAVAC 2

O Atmanu

O Atmanu ti malo šta mogu reći, problematika leži u svesnosti termina. Naime, pojam i suština
Atmana jeste u definisanju Stvarnosti. Direktno gledajući, Sve se može svesto na tri stvari. Prva, koja
je subjekat, druga koja je sve ono "okolo" subjekta, i treće, "ono" što je između njih, što omogućava da
se oni shvataju i definišu kao takvi. Treća stvar jeste udaljenost, bez koje ne bi bilo odnosa niti
mogućnosti razlikovanja, ono između subjekta i objekta. Priroda Atmana je priroda jednog od ovih
esencijalnih stanja vaseljene, to je jedan od najprefinjenijih shvatanja Guna. Njegova priroda je usko
povezana sa prirodom Brahmana. U jednu ruku, to su sušte suprotnosti, stoga ako shvatiš samo
jednu, shvatićeš i drugu čistom negacijom ideje. U drugu ruku, to su potpuno iste stvari. Radi se o
vidovima jedne Stvarnosti, a ne o stvaranju različitih vidova, akcenat je na Stanju, a ne na agregaciji.
Atman je prikaz Sopstva u svom suštom obliku, oblikom čistog Postojanja. Međutim, uvid daje
prirodu Atmana kao ne - sopstva. Celokupna ideja vrhunskog Mahajana budizma se ogleda u ovome.
Atman je po ostvarenju Brahman. Brahman je po izrazu Atman. Identičnost ova dva pojma ne ukazuju
na sinonime, već o strogoj definiciji Stanja. Pojam Atmana se stoga može najuže dovesti u vezu sa
Haditom, ili srži manifestovanog Postojanja. Misli o ovome.

O Čakrama

Pojam čakri je izveden iz same ideje o prani. Retko ko može dati logičan, razuman odgovor i
objašnjenje prane. Pošto je priroda čakri usko vezana za pojam prane, ovde nailazimo na teškoću
definisanja. No neke generalne obzervacije i zaključci se mogu doneti.
Čakra je čvorište, raskrsnica samog toka prane. Najbolje poređenje predstavlja sijalica. Prana
je električna energija unutar i oko. Izgleda kao da traži mesto manifestaciji. Tu se javlja otpornik koji
svojim otporom izaziva sukob sile, ali pod Voljom, gde Volja za svetlošču daje mogućnost da se opaža
i vidi. No, treba imati na umu da sijalica nije prana. Ona ukazuje na mesto gde je povećana
koncentracija i kvantitet sile, koja se nalazi u beskonačnim pravcima svuda "okolo".
Čakra je zgrušena koncentracija prane koja za svrhu ima izgleda grublji kostur u odnosu na
svoju bezobličnu prirodu, kako se nalazi u prirodi i van tela. Prana je mnogostrukost struna u prostoru.
Tamo gde se isprepletu više struna, tu nastaje grudva, što jeste čakra. Ona je naprosto viši red
gustoće i definicije svesnosti u svom najelementarnijem obliku. I što je grudva gušća, to je njena
manifestacija i funkcija konkretnija, sa tendencijom porasta i složenosti na fiziološkom nivou. Možda
možeš pomisliti da je najgušća i najveća čakra svest. Ovo je pak teorija, energeski fenomeni nisu ništa
drugo do idealni testovi Ruaha. Ućutkajte te semafore!

O Kundalini

Ti možeš zaista shvatiti Kundalini kao oblik sile, ili čak oblik ispoljavanje određene sile, ali ja
smatram da će te to pre ili kasnije dovesti do zabune. Izgleda da u čoveku postoji vrsta sile koja se u
određenim, i dosta specifičnim, okolnostima budi i menja stvari na koje naiđe. Ponekad naglo,
ponekad blago, ali Promena jeste njena suština; njena energija i priroda ne služi ničemu drugom do
Promeni. Svako proširivanje ovakvog pogleda može biti, ali ne mora, ispravno i potpada pod
špekulaciju, stoga ćemo ovde stati, barem kada su gole definicije u pitanju. Ti moraš shvatiti pojam, ali
ga ne smeš ograničiti ničemu što nije sigurna istina. Kada je sila u pitanju, veoma je lako zalutati u
stranu, jer tvoji senzori oseta su ovde najmanje uključeni, jer ta sila obitava na sasvim suptilnijoj ravni.
Potrebno je da shvatiš Kundalini onako kako ona jeste, a njeno delovanje prepustiti ličnom
iskustvu, koje može varirati i biti potpuno drugačije od mojeg. Možeš slobodno misliti o ovome;
Kundalini jeste projekcija Srednje Staze, ili bolje, Srednjeg Puta, pošto ti unutar svoga bića još nemaš
odnos Staza. Može se reći da je Kundalini ili posledica Promene svesnosti koja se dešava u
određenom trenutku rada; ili uzrok koji stvara tu Promenu. Kako god, ona je usko vezana za Promenu
i ti trebaš uložiti napora da je shvatiš i probudiš unutar sebe. Ona leži skupljena unutar tvoje
Muladhare i teži visinama tvoje Krune, to je izgleda prosto kanalisanje njenog delovanja. Tu težnju
shvati kao prosto usmeravanja nadija i sušumne; ta težnja nije subjektivna reakcija ka Uzvišenom
Bogu tamo gore. Zapravo obrnuto je, naša predstava o Bogu Gore jeste posledica, a ne uzrok,
prirodnog toka buđenja sile i svesnosti i kretanja tog iskustva putem kanala, naviše.
Potpuno je nebitno, šta je od ovoga pre a šta posle. Akcenat je na Promeni, i ti možeš misliti o
njoj kao o suštini postojanja; i te sile, i svoje svesnosti. Ako se tako držiš, veoma su male šanse da
zalutaš. Sila nije opasna, ali pre, stvar je u ekonomiji utroška, nikako u strahu od napona; jer svesnost
o pravilnoj ekonomiji sile samo po sebi stvara kontrolu i oslobođenost.

28
SKAKAVAC 2

O značenju dve Mudre

Mudra okretanja velikog Točka; pri čemu su palac i


kažiprst blago spojeni jagodicama, dok su ostala tri prsta
ispružena uvis, što će reći, aspirantov Um i Biće nalaze utočište u
Budi, Dharmi i Sanghi. No treba misliti i o ovome; priroda ove
mudre na prvi pogled nije statična. Ruke prave pokret kao da se
okreće veliki Točak; no radi se o usklađivanju kretanja i Ispravnog
smera Stvarnosti, ruke ne guraju Točak, već podražavaju njegovo
sopstveno kretanje koje je neuslovljeno inercijom niti pokretom
aspiranta. Sa stanovišta osovine Točka, ruke stoje savršeno mirne,
a zapravo kreće se sve "Drugo". Ovo je gestikulirana priroda
ispravne Dharane.
Stoga je ovo, paradoksalno, najmirnija mudra.

Ova mudra podražava držanje ovalnog kamena, ili školjke,


a zapravo je obmotavanje bića oko ovalnog jajeta Duha.
Palčevi su pripisani Duhu a njihovo spajanje uspostavlja
beskrajan tok i cirkulaciju Svesnosti; jedina konstanta je
konstanta Promene.

O Karmi

O Karmi je napisano tačno onoliko gluposti koliko je napisano o prirodi ljudskog bića. Samo
zato što su obe stvari uslovljene istim principima i zapravo ukazuju na jednu istu stvar. Karma je
sistem povezivanja zupčanika; ako jedan ne radi, staje cela sprava. No to se nikada ne dešava, jer
postoji samo jedan zupčanik, jedan Točak Samsare. Čovek je opterećen izlovanošću svog sopstvenog
činjenja. Karma je zakon prenosa sile. A u najdirektnijem i najpreciznijem kontekstu, Karma jeste
zakon širenja Svesnosti. Ne svesti, već svesnosti, a tu je razlika koliko između Karme i Sudbine. Svest
o uzroku i posledici je posledica, ili uzrok, izolovane ego strukture koje ima neiskusan um. Kada
aspirant preobrazi svoju svest u čistu posledicu i dogovor velikog Uzroka, kada shvati svoje biće kao
nepromenjivi zakon i rezultantu delovanja svih sila van njega i u njemu, kada shvati da je svako
delovanje uzrok i posledica samo po sebi, on zalazi van dometa promene. Sav taj odnos jeste Karma.

O Samsari

Govoriti o Samsari, znači govoriti o Točku Samsare. Znači delovati u skladu sa Točkom
Samsare. Znači vrteti se po Točku Samsare. Ali pored svega, ti ipak nisi u njemu, ti se ne okrećeš niti
vrtiš, pa opet Deluješ. Shvatanje Samsare nužno uslovljava niti izlazak i niti ne - izlazak, iz Točka. Radi
se o Usklađivanju sa okretanjem osovine, a ne ulaganju sile u njegovo okretanje. Moraš shvatiti da je
Priroda točka da se okreće, stoga će tvoj napor biti beskoristan. Uskladi se sa okretanjem osovine.
Tako čineći, videćeš da se ne okreće Točak, već Stvarnost. Točak je proporcijalno suprotno okrenut
ovom zaključku, stoga je njegova priroda statična. Ovo je paradoks sam po sebi, kao pojam i kao
iskustvo. Slučajno ne vrti Točak, ni za šta na svetu ti ga ne smeš dodirnuti, stoga je ključ
posvećeništva u Skladu jednog kretanja. Kretanja Točka i kretanja Tebe, a to je ipak Jedna stvar.
Kretanje Točka.

Veliki Točak Samsare.


Točak Zakona.
Točak TARO-a.
Točak Nebesa.
Točak Života.
Svi ovi Točkovi su jedno; ipak od svih njih jedino ti Točak TARO-a svesno koristi.
Meditiraj dugo i naširoko i duboko, O čoveče, o ovom Točku, okrećući ga u svom um!

29
SKAKAVAC 2

Neka bude tvoj zadatak da opaziš kako svaka karta nužno izvire iz svake druge
karte, uvek u odgovarajućem redu od Luda do Desetke Diskova.
Zatim, kada spoznaš Točak Sudbine u potpunosti, zapazićeš TU Volju koja ga je u
početku pokrenula. (Ne - postoji početak niti kraj.)
I gle! prošao si kroz Bezdan.

Zato, Sariputra, sve stvari imaju karakter praznine, one nemaju ni početak ni kraj,
one su bezgrešne i ne-bezgrešne, one nisu savršene i nisu nesavršene.
Zato, o Sariputra, ovde u ovoj praznini nema oblika, nema opažanja, imena,
koncepta, nema znanja. Nema oka, uha, nosa, jezika, tela, uma. Nema oblika, zvuka,
mirisa, ukusa, dodira, nema predmeta... Nema znanja, nema neznanja, nema
uništavanja neznanja... Nema raspadanja niti smrti; nema četiri istine, tj. nema bola,
nema porekla bola, nema završetka bola, i nema staze do završetka bola. Nema
(spoznaje) nirvane, nema njenog postizanja, nema ne-postizanja.
Zato, o Sariputra, pošto nema postizanja nirvane, čovek koji se približio
prajnaparamiti bodisatvi neometano boravi u svesti. Kada su prepreke svesti
uništene, on onda postaje slobodan od svakolikog straha, dospeva izvan dometa
promene, uživajući u konačnoj nirvani.

O Tatvama i odnosu prema Drvetu Života

1. prithivi Malkut, Saturn kao Jarac.


a) kao Devica.
2. vaju b) Univerzum ka Jesodu, Saturn Vodolija.
PRITHIVI c) Hijerofant kao Vau Vazduh, Bik kao Zemlja.
3. apas Univerzum kao Saturn, Binah.

4. teđas kao Pustinjak, Vatra Ioda, Zemlja Device.

a) Zvezda Vodolija, Saturn za Jarca kao Zemlja.


5. prithivi
b) Mag kao donosioc manifestovane Reči. Merkur za Devicu.
a) Sunce kao sin, Tifaret.
b) ali i Jesod kao Chittakasa.
c) kao Luda, koren Vazduha.
6. vaju
VAJU d) kao Mag, vazdušasti Merkur.
e) kao Ljubavnici, delovanje Blizanaca i Merkura.
f) Keter kao koren Vazduha.
7. apas Zvezda Vodolija He za Nuit, Saturn za Binah.

8. teđas Uravnoteženje kao Venera Vage.

a) Ribe.
9. prithivi
b) ali i Đavo kao Jarac i Saturn Zemlje, sa vodom Binaha.
10. vaju Rak; kao nosioc Grala.
a) Obešeni.
APAS 11. apas b) ali i Prvosvešetenica, više nego ovo prvo.
c) Binah kao koren Vode.
a) Smrt.
12. teđas b) Sreća takođe, jer je Jupiter plavi tihi Hesed, vladalac Strelca, ali i
Ribe.

30
SKAKAVAC 2

a) Kula.
13. prithivi b) Strast. Oba aspekta jesu sile u manifestaciji, ali u izuzetno
promenjenom odnosu.
Sunce kao suština Ognja, ali i Vazduha kao Sina. Spaja Jesod sa
14. vaju
Hodom. Vazduh sa Merkurom.
TEĐAS
Umetnost u svojoj navišoj i istinskoj prirodi. Sveti Heksagram; plava
15. apas
težnja nagore, crveno postignuće nadole.
a) Eon, mnogo pre nego Sunce, koje ima aspekt Vazduha.
16. teđas b) ali takođe i Tifaret, kao Sušte Sopstvo, Vatra Ioda, Hadit.
c) Hokmah kao koren Vatre.

O značenju Chittakase

Chittakasa jeste mentalni prostor, odnosno plan. Stoga svaka vidljiva forma ili predstava
predstavlja delić Chittakase. Ona je ispunjena mnogostranostima svih mogućnosti. Ona je široka kao
um, njena priroda jeste priroda ničega drugog do uma. Stoga, sfera Jesoda bi donekle mogla da se
usaglasi sa ovim konstatacijama. Misli o ovim stvarima.

31
SKAKAVAC 2

UVOD U ZAČARANI SAN


Buluk Ik
Dobrodošli u Začarani san. Ovo je priča o jednoj planeti, nekima poznatoj kao Velatropa 24.3,
a nama kao Zemlja i njenom putovanju kroz prostor, ali pre svega - kroz VREME. Ovu prelepu planetu,
treću po redu od Sunca, zvanog Kinich Ahau, naselili su galaktički putnici kroz vreme - nešto kao
galaktički cigani. Oni su dobili svoja trodimenzionalna kosmička odela čiji genetski program koriste već
skoro 260 vekova. Svrha njihovog dolaska na planetu bila je da stabilizuju solarni sistem i omoguće
oglašavanje petog akorda kosmičke sile.

Sunčev sistem, znan i kao Velatropa 24, sastojao se od jedne zvezde i deset orbita, koje su
stvarale deset planeta. Na mestu gde se danas nalazi pojas asteroida - izme|u Marsa i Jupitera,
nalazila se planeta po imenu Maldek, na petoj orbiti. I ona je, pre Zemlje, imala ulogu u stvaranju
uslova za evolutivni razvitak zvezde, ali su sile - nazovimo ih 'kontra-agenti', koji su preuzeli planete
Jupiter i Saturn onemogućile tu misiju, u tolikoj meri da se planeta raspala na pojas asteroida. Slična
situacija desila se i na Marsu, mrtvoj planeti. Tako smo sada došli do Zemlje, treće planete i trećeg
pokušaja galaktičkih putnika da ovu misiju, podarenu od Galaktičke federacije izvedu do kraja. Ali
'kontra-agenti' nisu spavali, već su smislili način kako da osujete tu akciju i njihov dalji razvoj. Smislili
su virus - virus sećanja i izvršili kra|u vremena. Virus sećanja počeo je polako ali sigurno da briše
njihova sećanja ko su i zašto su ovde, da smanjuje njihove moći percepcije i svest o njihovoj
četvorodimenzionalnosti. 'Kontra-agenti' prerušeni u sveštenike u crnom i crvenom širili su priču o
potrebi za religijom, civilizacijom, dovodeći do razbuktavanja materijalizma, lažne duhovnosti, tabua o
seksu, straha od smrti...

Rascep izme|u trodimenzionalnog kosmičkog odela i četvorodimenzionalnog holona doveo je


do toga da se galaktički putnici potpuno izgube u vremenu i na|u se u disharmoniji sa svim oko njih, i u
njima. Ova disharmoničnost privlačila je vremenom sve više izgubljenih putnika u vremenu, te je broj
stanovnika na planeti Zemlji porastao neverovatnom brzinom. Epidemija virusa sećanja se toliko
raširila, da je peta galaktička sila morala da prona|e lek i pomogne da Kinich Ahau, naše Sunce oglasi
peti akord i evoluira na sledeću stepenicu zvezdanog razvoja. Na Zemlju je poslat lek u obliku
Začaranog sna, koji će poslužiti da se obnove četvorodimenzionalna sećanja galaktičkih putnika.
Praktična primena Začaranog sna dovešće ih do sinhronizacije sa njihovim galaktičkim pragom,
vraćanje u stanje prvobitne misije i rekonstrukciju iluzije koju je izazvao virus sećanja.

Proročanstvo Začaranog sna ima ulogu da okupi narod duge koji će omogućiti uzletanje
vremenskog broda Zemlja. Narod duge je sastavljen od četiri osnovne kosmičke rase. To su crvena,
bela, plava i žuta rasa, poput boja trodimenzionalnih kosmičkih odela stanovnika Zemlje (plava
odgovara crnoj). U skladu sa deset planetarnih orbita, postoji po deset parova - što zajedno daje 20
plemena, po 5 od svake rase.

U svim segmentima Začaranog sna sled boja je isti: crvena, bela, plava, žuta. Svaka od ovih
boja ima odgovarajuće značenje: crvena- inicira, bela pročišćava, plava- transformiše, žuta- sazreva.
Crvena nosi znanje, bela skromnost, plava strpljenje, a žuta moć.

20 SOLARNIH PLEMENA- njihovi solarni pečati, imena i majanski nazivi, moći i osnovne
karakteristike:

CRVENI ZMAJ - IMIX - hrani rađanje, inicijator, pun energije, preiskonska majka,
sećanje, moćan, zaštitnik, kreativna energija

BELI VETAR - IK - prenosi duh, agilan, sposoban, dah, svestran, inspiracija,


idealista, integriše polove, uman, prisustvo istine

PLAVA NOĆ - AKBAL - sanja izobilje, misteriozan, logičan, konzervativan, misaon,


introspektivan, dubok, istrajan, izražajan

32
SKAKAVAC 2

ŽUTO SEME - KAN - usmerava cvetanje, aktivan, dinamičan, stvaraoc, duhovan,


plodan, seksualan, uticajan, samorazvijanje

CRVENA ZMIJA - CHICHAN - preživljava životnu snagu, strastven, oštrouman,


motivisan, intiman, kreativan, instiktivan, ekstreman

BELI SPOJITELJ SVETOVA - CIMI -izjednačava smrt, praštanje, predavanje, koji


transformiše, oslobodilac, skroman, moć nad smrću

PLAVA RUKA - MANIK - spoznaje realizaciju, plemenit, miroljubiv, otvara vrata, pun
razumevanja, koji leci, ekspert, inspirise

ŽUTA ZVEZDA - LAMAT - ulepšava eleganciju, harmonija, ekspanzija, inspiriše, pun


nade, energije, drag, zvezdano seme, mistik

CRVENA LUNA - MULUC - pročišćava univerzalnu vodu, maštovit, emotivan,


samosećanje, komunikativan, božansko seme, čulan

BELI PAS - OK - voli srce, odan, uslužan, sarađuje, čuvar, drag, dosledan, veran,
ujedinitelj, vodič, ljubazan, koji osnažuje

PLAVI MAJMUN - CHUEN - igra se magijom, umetnički, šaljivdžija, nevin, ljubak,


izuzetan, dete u duši, radoznao, matematičar

ŽUTO LJUDSKO BIĆE - EB - utiče na slobodnu volju, odgovornost, prevazilazi


svoja ograničenja, posuda velike moći, žetelac

CRVENI NEBESKI ŠETAC - BEN - istražuje prostor, stručnjak, popularan, stub neba
i zemlje, anđeoski glasnik, putnik

BELI ČAROBNJAK - IX - začarava ne-vreme, psihički, inteligentan, sinhronizovan sa


božanskom voljom, poznaje cikluse, šaman

PLAVI ORAO - MEN - stvara viziju, nezavistan, umetnički, saosećajan, receptivan,


vizionar, planetarni um, kritičan, optimista

ŽUTI RATNIK - CIB - ispituje inteligenciju, dostojan poverenja, realan, mudar,


dubok, svestran, stub društva, pragmatičan

CRVENA ZEMLJA - CABAN - unapređuje navigaciju, sinhronizuje, tlo, centar,


zemaljske sile, zaštitnik zemlje, kristali, progresivan

BELO OGLEDALO - ETNAB - odražava beskraj, čist, suočava se sa senkama,


ritualan, mač mudrosti i pročišćenja, dvopolan, večan

PLAVA OLUJA - CAUAC - kanališe samo-stvaranje, prijateljski, transformiše,


svestran, oslobodilac uma, telo svetlosti, pročišćava

ŽUTO SUNCE - AHAU - prosvetljuje univerzalnu vatru, pun ljubavi, ujedinitelj,


sveukupan, srećan, kreativan, dobrih namera

33
SKAKAVAC 2

Osim rasa, 20 solarnih plemena u svom kretanju pratila su sled četiri galaktička elementa: vatru, krv,
istinu i nebo, čineći tako četiri klana. Klan vatre- žuta hromatika (počinje i završava se plemenima žute
rase); klan krvi- crvena hromatika; klan istine- bela hromatika; klan neba- plava hromatika. Svaki klan
sastoji se od pet solarnih plemena (4x5=20). Kombinovanjem sa trinaest galaktičkih tonova imamo 52
hromatike ( 13x4=52).

Četiri klana koja formiraju 20 solarnih plemena dele se na 10 parova planetarnih partnera. S
obzirom da u solarnomm sistemu imamo deset planetarnih orbita, svakoj se pridružuju po dva
plemena. U svom poretku plemena prate redosled orbita planeta prvo od spolja ka unutra i to zovemo
Galaktičko- karmičkim tokom ili Galaktički udisaj i od unutra ka spolja, što zovemo Solarno-
proročanskim tokom ili Solarni izdisaj.

Galaktički udisaj ide od Plutona do Merkura, a Solarni izdisaj od Merkura do Plutona. Po


klanovima dele se u dve grupe- pet spoljašnjih i pet unutrašnjih. Klanovi vatre i neba čine pet
spoljašnjih planeta- Pluton, Neptun, Uran, Saturn i Jupiter i njima pridružena solarna plemena. Klanovi
krvi i ljubavi povezani su sa pet unutrašnjih planeta- Maldekom, Marsom, Zemljom, Venerom i
Merkurom. Osim ovoga planete stvaraju kod 0-19, gde je svakom solarnom plemenu pridružen
odgovarajući broj ili kod od 0 za pleme Sunca do 19 za pleme Oluje. Zbir kodova bilo koja dva
plemena planetarnih partnera je 19 što im daje radijalnost. Njihova svrha je da održe galaktički dah,
protok galaktičkog vremena ka unutra i solarnog ka spolja i da regulišu pet solarnih ćelija galaktičkog
vremena.

34
SKAKAVAC 2

Četriri osnovne kosmičke rase zajedno sa četiri klana stvaraju dalje pet vremenskih ćelija ili pet
harmonija- ulaz, zaliha, proces, izlaz ili učinak i matrica. Vremenska ćelija jedan predstavlja ulazni
faktor, u kome vatra informiše harmoniju ulaznih faktora. U vremenskoj ćeliji dva, krv se seća
harmonije zalihe. U vremenskoj ćeliji tri, krv formuliše istinu kao harmoniju procesa. U vremenskoj
ćeliji četiri, istina izražava nebo kao harmoniju učinka. U poslednjoj, petoj vremenskoj ćeliji, nebo
samo-reguliše vatru kao harmoniju matrice. Ovako povezane vremenske ćelije, u obliku harmonija
postaju samo-cirkulišuće i kad se završi peta ćelija i u|e se u matricu- Matrix, proces može da počne
ponovo, naravno- ulazom. Kombinovanjem sa 13 galaktičkih tonova imamo 65 harmonije (13x5=65).

Znači harmonija ima 65 (260:4=65), a hromatika ima 52 (260:5=52). Pet ćelija vremena uz pomoć
moći broja 4 daju 65 harmonija, a četiri klana uz moć broja 5 stvaraju 52 hromatike.
Univerzum i svi njegovi delovi uvek su u pokretu. Drevne Maje su nosioca pokreta i kostvaraoca
univerzuma zvale Hunab Ku. Solarnim plemenima kretanje u vremenu omogućuje trinaest galaktičkih
tonova pete sile. Na ovaj način, sinhronizovani sa Suncem i njegovih deset planetarnih orbita, kroz 13
tonova plemena su sinhronizovana i sa 13 godišnjih lunacija planete Zemlje. Permutacijom 20 solarnih
plemena sa 13 galaktičkih tonova dobijamo 260 mogućih galaktičkih pragova. Svaki od njih predstavlja
po jedan KIN, osnovnu galaktičku mernu jedinicu - koja odgovara i jednom danu, jednom mesecu,
jednoj godini..., ali i ljudskom biću.

35
SKAKAVAC 2

13 GALAKTIČKIH TONOVA

1 magnetski - HUN ujedinjuje svrhu, cilj privlači Koja je moja svrha?


polarizuje izazov,
2 lunarni - KA stabilizuje Koji je moj izazov?
prepreke
3 električni - OX aktivira služenje ujedinjuje Kako postići cilj?
samo-postojeći -
4 definiše formu, vid akcije meri Koje vid akcije me sinhronizuje?
KAN
intonirani - daje snagu sjaju, prikuplja Kako mogu da poboljšam svoj
5 nalaze
MACUILJI sredstava autoritet?
organizuje jednakost, Kako da se organizujem da postignem
6 ritmički - UAK uravnotežuje
upravlja izazovom ravnotežu?
7 rezonantni - UUK kanališe sklad, inspiriše
Kako mogu da harmonizujem služenje
sinhronizuje služenje sa
drugima?
akcijom
harmonizuje integritet, Živim li u skladu s onim u šta
8 galaktički - UAXAK modelira
akcija dostiže formu verujem?
pulsira nameru,akcija
9 solarni - BOLON realizuje Kako da ostvarim svoju svrhu?
stavljena u pokret
usavršava ispoljavanje, Kako mogu da usavršim ono što
10 planetarni - LAHUN iskazuje
akcija i izazov se susreću radim?
rastvara slobodu,akcija Kako mogu da se oslobodim i
11 spektralni - BULUK osloba|a
razlaže služenje dozvolim sebi da idem?
12 kristalni - LAHAK saradnja,akcija iz prošlostiuniverzalizuje
Kako mogu da posvetim svoje biće
se formalizuje, buduća
svemu što poseduje život?
priprema
kosmički - istrajava, započinje Kako mogu da podelim svoju radost i
13 transcendira
OXLAHUN magicni let svoju ljubav?

Staro znanje o 13:20 sačuvano je u obliku harmonijskog modula - Tzolkina. Tzolkin je radijalna
matrica od 260 jedinica, koje su ustvari galaktički pragovi ili kinovi. Sa leve strane solarnih pečata
nalaze se kodovi solarnih plemena, od 1 do 20 koji su povezani sa odgovarajućim planetama. Kodovi
su brojevi koji su u vreme Maja bili obeležavani uz pomoć tačke i crte. Jedna tačka označava broj
jedan, dve tačke broj 2 itd, crta označava 5, crta i tačka 6... dve crte deset...tri crte i četiri tačke 19 i
onda- krompir ili nešto slično našoj nuli prevučenom crtom koja označava 20, ali i 0.

Ovaj sistem obeležavanja brojeva, različit je od dekadnog sistema i naziva se vigesimalni


sistem. Vigesimalni sistem je sistem celih brojeva, ima svoju veoma zanimljivu matematiku i magijsko
znanje koje proizilazi iz nje. Unutar tabele dati su galaktički tonovi obeleženi istim sistemom, ali od 1
do 13. Nakon trinaestog tona, sledećem solarnom pečatu pripisan je ton jedan i ciklus počinje ponovo.
Svaki od solarnih pečata prolazi kroz svih trinaest tonova i to kroz radijalnu matricu (1- 8- 2- 9- 3- 10-
4- 11- 5- 12- 6-13).

Osim tonova tu su i redni brojevi galaktičkih pragova od 1 do 260, koji odgovoraju broju kina u
Knjizi kina. Crna polja u Tzolkinu stvaraju Majansku petlju ili Majansko tkanje, a nazivamo ih
Galaktičkim kapijama aktivacije. To su mesta posebnog protoka galaktičke energije.

36
SKAKAVAC 2

Poznavanjem galaktičkog praga dana tvog ro|enja dobijaš svoje galaktičko ime, a delujući u
skladu sa njim postaješ planetarni kin. Tvoje galaktičko ime ili galaktički potpis sastoji se od naziva
boje rase, galaktičkog tona i naziva solarnog plemena. Postajući planetarni kin budiš u sebi sećanje
na svoje galaktičko poreklo i svrhu. Planetarni kin obnavlja izgubljenu vezu izme|u tvoje
trodimenzionalne svesti o sebi - ega i četvorodimenzionalnog holona. Svakodnevno praćenje
galaktičkih pragova, proučavanje svih tvojih veza i odnosa kroz to i otkrivanje sinhroniciteta uvećava
moć tvog holona i širi vrata tvoje percepcije za čitavu jednu dimenziju- četvrtu dimenziju vremena.

Brojevi sa kojima se uglavnom igramo u Začaranom snu su pre svega 4, 5, 13, 20, 52 i 260.
Najmanja jedinica je Kin. Trinaest Kinova stvaraju jedan Val. Kinovi u Valu pore|ani su u tonovima od 1
do 13, koji u sebi nose dimenzije - života, čula, uma i vremena. Četiri Vala koji započinju crvenim,
belim, plavim i žutim kinom čine jedan Začarani Zamak. Kinova u jednom Zamku ima 52 (4x13).

Začarani san ima pet ovakvih začaranih zamkova (5x52=260), tako da je u njemu predstavljen
ceo Colkin.

Proročanstvo Začaranog sna je igra otvorena za Um današnjeg Homo-sapiensa približavajući


mu Drevno znanje. Čovečanstvo danas je na nivou Galaktičkog vrtića te se zato i Znanje prenosi kroz
Igru.

Začarani san se zove još i Putovanje vremenskog broda Zemlja 2013 - a o ovome sledećom prilikom.

37
SKAKAVAC 2

KARL GERMER (1885.e.v. – 1962.e.v.)


Kaaba 93
Prilozi za istoriju Teleme - I

Od ovog broja Skakavca imaćete, dragi čitaoci, priliku da se upoznate sa nekim lličnostima i
dogadjajima koji su obeležili prvih stotinak godina razvitka Teleme u svetu. Ali pre nego što se
upustimo u izlaganje činjenica i ugodne razgovore o kontroverznim temama dopustite mi mali uvod.
Posle smrti Majstora Teriona nastalo je razdoblje ( a mi ćemo se uglavnom baviti dešavanjima posle
njegove smrti) koje se obično opisuje kao doba interregnuma, borbe oko sukcesije unutar O.T.O. a to
je naročito karakteristično za autore koji su pisali o ovome pre recimo tridesetak godina. Značaj ovih
dogadjaja naravno ne možemo poreći, štaviše moraćemo da se pozabavimo svakako i njima ali
mislimo da se ne moramo ograničavati samo na priče ovog tipa. U rečeno vreme nisu bile aktivne
samo organizacije koje je Majstor Terion predvodio a to su A.A. , O.T.O. ili E.G.C. Postojale su i one
koje su manje vidljive i u kojima on direktno nije učestvovao a koje su bile inspirisane njegovim radom
ili Telemom kao recimo L.I.L. ili F.E.V. Ne treba zaboraviti ni individualne radove ličnosti kao što je bio
Džon Parsons ili fr. Ahad. Drugim rečima, telemitska scena bila je vrlo živa u aktivnom ili potencijalnom
obliku i ne moramo je nužno svoditi samo na prepirke tipa « Kalif posle Kalifa».
Ove priče su dalje vrlo često vodile podizanju temperature u smislu da su se autori opredeljivali z a
jednu ili drugu stranu u tekućim dogadjajima ili su naročito birali pikantne detalje ili one koji su zvučali
bombastično i imali aromu afere. Smatram da su ta vremena polako za nama i da bismo mogli da
udjemo u vode mirnije, akademske diskusije u ovom smeru. Takodje ne pretendujem da ovde dajemo
neke konačne istine, ili rešenje ili odgovore koje su tako dugo svi čekali. Štaviše, ako ovi tekstovi
inspirišu druge istraživače, ili dovedu do razmene izvora i podataka, ili do konstruktivne – i vrlo
naglašeno konstruktivne diskusije- biće to pogodak u središte stvari.

Karl Germer (1885.e.v. – 1962.e.v.)

Evo čoveka koji je jedna od najupečatljivijih ličnosti u Telemi po sudu mnogih. Njegova aktivnost,
ličnost, ono što je učinio, i neki bi rekli, možda i ono što nije učinio, ostavili su dubok trag sve do
današnjih dana.
Karl Germer rodio se 22. I 1885. e.v. u mestu Ebelferd u Nemačkoj. Rodjen je u baš brojnoj porodici
jer su roditelji osim njega imali još šestoro dece- dve ćerke i šestoricu sinova. A uprkos tome život
mladog Karla bio je dinamičan pa je već kao petnaestogodišnjak otputovao u London i tamo živeo
sledeće četiri godine. To prvo putovanje je gotovo nagovestilo kako će se odvijati kasniji dogadjaji.
Studentski period je bio nešto poput ovoga. Posle završenih studija u Nemačkoj, usledilo je još šest
semestara na Sorboni. U toku 1908. i 1909. e.v. usledila su prva interesovanja i kontakti sa vojnom
službom . Prvi značajan posao , pak, Germer je obavljao od 1912. do 1914. kao predstavnik jedne
engleske kompanije za istočnu Nemačku I zapadnu Rusiju.
Prvi svetski rat proveo je u aktivnoj vojnoj službi a poznato je da je bio nosilac Gvozdenog krsta I i II
reda.
Po završetku I svetskog rata dolazi do značajnijeg angažovanja Karla Germera u ezoteričnom životu
Nemačke. On je 1919.e.v. sreo Hajnriha Trenkera, tada već čuvenog hermetičara, i počeo da radi u
Pansofijskom pokretu. Tokom 1923.e.v. pokrenuli su i magazin sa istim imenom. Osim časopisa,
pokrenuli su izdavačku delatnost koja je uglavnom obuhvatala klasične alhemijske i hermetičke
tekstove ali je Germer već tada čitao i telemitsku literaturu i objavio prevode delova «Berašita» i
«Jednu zvezdu na vidiku».
Preokret u njegovom životu dogodio se kada je sreo Alistera Krolija na znamenitom sastanku u Tiringiji
1925.e.v., kojem su prisustvovali i Hajnrih Trenker i drugi istaknuti članovi nemačkog O.T.O.
Prepoznavanje je očigledno bilo obostrano. Neka vam kao ilustracija posluži detalj da je Krouli u
Nemačku došao kao gost Trenkera, ali je brzo promenio smeštaj, odseo kod Germera i tu ostao do
kraja boravka.
Spiritualni razvitak Karla Germera sada je krenuo ubrzano i uzlaznom linijom . Po sopstvenom
tvrdjenju, 1925. ili , verovatnije, 1926.e.v. bio je iniciran u IX O.T.O. a 1927.e.v. nalazimo podatak o
njemu kao o 5=6 A.A. Sa Martom Kincel osnovao je u Lajjpcigu 1929.e.v. izdavačko preduzeće
«Telema» koje je u narednom periodu objavilo naslove kao što su: «Knjiga IV», «Izveštaj o Velikom

38
SKAKAVAC 2

Belom Bratstvu», «Nauka i budizam», «Poruka Majstora Teriona», «Budni svet», «Berašit», «Tri
škple Magike», i recimo «Komentare na Glas Tišine» H.P. Blavacke.
Dinamici života dodajmo da je od 1929.e.v. do 1932.e.v. provodio vreme na relaciji London-Njujork.
Razlozi ovome bili su poslovne, magičke pa i privatne prirode. Posle razvoda sa prvom suprogom
Meri Vis 1926.e.v. oženio se drugi put Korom Iton u Njujorku 1929.e.v. Pokušavajući da dobije
američku vizu živeo je u Londonu do 1934.e.v. ali kada u ovome nije uspeo, morao je da se vrati u
Nemačku.
Početkom februara 1935.e.v. uhapsio ga je Gestapo pod optužbom da održava veze sa engleskim
masonom visokog stepena (pretpostavljate, svakako, o kome se radi) . U Estervegen kampu na
Aleksanderplacu proveo je sedam meseci-izašao je tek u avgustu. Patnje u zatvoru i nacističku torturu
opisao je u delu «Zaštićeni zatvorenik br.303.» koju je pisao !939.i 1940.e.v.
Iz Nemačke je uspeo da prebegne u Englesku oktobra 1935.e.v. sa belgijskim izbegličkim pasošem.
Usledilo je nekoliko meseci teškog života i nesigurnosti, a engleske vlasti su odbijale da mu izdaju vizu
na duži period pa je u decembru iste godine Germer otišao u Irsku. Tu se zaposlio kao mašinski
inžinjer u jednoj fabrici što mu je donelo olakšanje materijalog stanja ali mu je pravni status i dalje bio
nerešen pa mu je putovanje na kontinent bilo otežano. Uprkos svemu, spiritualni napredak se i dalje
manifestovao. U toku 1938.e.v. Kroli ga je prepiznao kao 8=3 A.A. i takodje ga postavio za vodju
O.T.O. na nemačkom govornom području.
Početak II svetskog rata zatekao ga je u Belgiji . odakle je u maju 1940.e.v. deportovan u Francusku a
odatle je uspeo da preko Engleske stigne do S.A.D. Tu je i ostao do kraja života. Supruga Kora
preminula je jula 1942.e.v. a on se nešto kasnije oženio bogatom učiteljicom klavira Sašom
Ernestinom Andre. Ali ni ovde nije našao mir kao što je očekivao. Zbog prijave nepoznatog lica da širi
nacističku propagandu, F.B.I. ga je pratio i prisluškivao telefonske razgovore. Do danas je ostalo
sačuvano pedesetak strana zapisnika. Nešto zbog toga, a nešto zbog drugih razloga nekoliko puta se
selio, uglavnom kroz Kaliforniju. Tako je recimo sredinom pedesetih godina bio u mestu Barstou, a
umro je 1962.e.v. u Vestpointu, takodje u Kaliforniji.

Kontroverze

Tako bi izgledalo ako bismo ukratko prepričali život Karla Germera. Kada pogledate sva postignuća i
dostignuća, rad koji je obavio a koji se može makar naslutiti iz gore rečenog mogli biste da kažete- i
ovo je dovoljno za legendu. Ali naravno manje – više nam je poznato da je centralna priča o Germeru
zapravo vezana uz pitanje O.H.O. O.T.O. , nasledje Krolija na ovom položaju i još ponešto.
Pre svega, neobično je zanimljivo da pogledamo jedno pismo koje je Kroli uputio Germeru 14. III
1942.e.v.. Ono je interesantno ne samo za njihov odnos nego je proizvodilo dejstvo i kasnije u nekim
drugim pričama. Evo dakle dela tog pisma:
« Moram da imenujem tebe mojim naslednikom kao O.H.O. ali pod posebnim uslovom. Meni je
potpuno jasno da je neophodna potpuna promena u strukturi Reda i njegovim metodima. Tajna je
osnova, a ti moraš da odabereš prave ljude…»
Ovo je detalj koji je proizvodio dugotrajne efekte u telemitskom svetu. Trebalo bi sada dugo da
pričamo ili raspravljamo o tome šta je pisac zapravo hteo da kaže. Nema sumnje da se pismo odnosi
na promene unutar O.T.O. To takodje ne bi bile prve promene koje je Kroli uveo u ovaj Red i o kojima
je razmišljao- mogli bismo samo da uporedimo razliku u strukturi i organizaciju u Rojsovo ili Krolijevo
vreme. Takodje treba imati na umu neposredni istorijski trenutak, jer je to vreme kad je ovaj Red bio
praktično sveden na jedno službeno a aktivno telo-Agape ložu u Kaliforniji. Možda je to bio razlog da
Kroli razmišlja o reorganizaciji, ili je imao i neke dublje porive… ko zna. Uglavnom, treba naglasiti i da
je ovo pismo bilo podstrek Kenetu Grantu da razmišlja o reorganizaciji Reda i da na kraju ustroji svoj
sopstveni, a ne nerazumevanje komentara na AL o lančanom sistemu i ložama kako se vrlo često
navodi.
Interesantno je da sam Germer nije bio zainteresovan previše za rad unutar O.T.O. i o tome svedoči
mnogo dokumenata. To nije ništa neobično i ima dosta ljudi u Telemi koji nisu zainteresovani za
radove koji podrazumevaju socijalni momenat nego im više odgovara individualni rad tipa A.A. a što je
i sa njim bio slučaj. Napredovanje unutar O.T.O. u Krolijevo vreme inače nije podrazumevao kruto
kretanje unutar hijerarhije nego je on uzdizao pojedince koje je procenio kao zrele u odgovarajući
rang. Čest slučaj je bio da neko bude uzdignut u IX stepen iz ranga Čoveka Zemlje i to ćemo sresti još
puno puta, u slučaju Mote ili recimo Gredi mek Martrija.
Kako god bilo, Germer se nije poduhvatio rekkonstrukcije Reda nego je u njemu vršio funkciju Velikog
Vrhovnog Rizničara. Kroli nije odustajao od namere da ga učini sledećim O.H.O. pa mu je više puta
pisao o tome . U jednom pismu iz juna 1947.e.v. on mu čak ostavlja mogućnost da buduće vodjstvo
preuzme ili sam ili da formira trijumvirat. Ali čak i posle Krolijeve smrti ovo stanje je ostalo nedorečeno.

39
SKAKAVAC 2

Koliko je Germer oklevao u ovom pitanju pokazuje pismo koje je uputio Kenetu Grantu 24.IX 1948. u
kome doslovno stoje reči «…ti treba da znaš da ja nisam O.H.O…..» i kojima će se on vraćati više
puta. Drugačiji iskaz pronaćićemo u Germerovom testamentu koji je datiran sa 4.XII 1951.e.v. gde
kaže :»…. u pogledu imovine Reda Ordo Templi Orientis, čiji sam ja vodja….»
A onda ponovo preokret. U pismu Kenetu Grantu 18.I 1952.e.v. on piše:» … kao što znaš, nikada
nisam prošao kroz O.T.O. stepenove,ne znam ritual ili rituale. Ali A.K. me je učinio G.T.G. sa
finansijskim teretom najviše na mojim ramenima…..»; da bi u pismu 3.V iste godine dao detaljnije
obrazloženje :» …. niti sam protiv O.T.O. sistema ili sistema stepenova. Samo, paradoksalno, ja se
vrlo malo interesujem za to. Želim da neko može da preuzme čitav rad i odgovornost za teret koji je
A.K. položio na moja nekompetentna ramena, meni!... Ja ponavljam ono što sam rekao ranije: nikada
nisam prošao O.T.O. inicijaciju, ili stepenovanje; nikada nisam prisustvovao izvodjenju E.G.C. Mise….
Ne znam reč, hvatove itd. čak ni nižih stepenova O.T.O. Ukratko. A.K. mi je odredio najviši stepen i
odgovornost bez pripreme za posao. Ako hoćemo da O.T.O. pravilno ide dalje, potreban nam je
kompetentan vodja, ne samo za Englesku nego za svet….»
Karl Germer se dvoumio i oko drugih detalja u ovom smeru. U pismu K.H. Petersenu 6.I 1954.e.v. on
doozvoljava i nekim drugim grupama pravo na naziv O.T.O.:» …. Tu je Trenker u Nemačkoj, koji je
dobio čarter od Rojsa, sa čime je A.K. bio upoznat. Postoji nekoliko grupa u Švedskoj ili Danskoj
(Grunddahl Sjallung, Kopenhagen); u Švajcarskoj ( kao što znaš); u Francuskoj, gde je svojevremeno
Žan Briso bio veliki majstor(sada umro); postoji čovek u Italiji, čije ime trenutno ne znam; Zajednica za
samo-realizaciju o kojima si verovatno čuo od Mecgera; i najzad fr. Ahad koji je imao čarter od Rojsa
za Severnu Ameriku. Pa I Spenser Luis iz A.M.O.R.C. imao je O.T.O. čarter od Rojsa….»
Sledeće godine, Germer je opet zauzeo nešto odredjeniji stav u ovom pitanju(O.H.O.) kada se oglasio
u vezi sa Nu-Izis ložom Keneta Granta…..
Pored nedoumica u vezi sa ovim pitanje, Germer je bio aktivan na izdavačkom polju pedesetih godina.
Takodje je netačan podatak da on nije inicirao O.T.O. članove pedesetih godina-navešću samo dva
primera- Mota koji je iniciran u IX 1956.e.v. , ili Filis Sekler koju je uzdigao u isti rang početkom
šezdesetih, što je ona izjavila pre dvadesetak godina….
Zašto sam se baš vezao za ove kontroverze? Prvo, zato što mislim da je potrebno da se unese malo
više svetla u ovaj period, i da je prosto iznošenje činjenica najbolji put u tom smeru. Drugo, zato što
mi se čini da je Germer bio mnogo drugačija ličnost nego što je uvreženo mišljenje. On se obično
prikazuje kao prek i strog čovek sa aurom strahopoštovanja oko sebe. Možda je sa nekim stvarno i bio
takav, ali ja sam čitajući dokumente stekao drugačiji utisak- da je reč o nekome ko je bio vrlo
promišljen, kadar i spreman da vidi razne strane jednog problema , a to je odlika najvećih……
Njegova smrt – komplikacije urogenitalnog trakta- dovodjene su u vezu sa njegovim motom- Saturnus-
i neko je to ranije tumačio kao varijantu «pada» zbog raznoraznih stvari. Danas mislim da je sve
prisutnije mišlljenje da je on svojim motom, životom pa i smrću bio neophodna karika u ciklusu
sažimanja i širenja, da je prepoznao svoje mesto u sledu stvari i hrabro ga prihvatio zadržao do kraja.
Što nas opet vodi u one priče o velikim ljudima……

Napomena
Ovo možda nije obavezno, pa ću i ja uraditi ponešto neformalno. Dakle, u pripremi teksta koristio sam
časopise «Starfire»(znate čiji su ), dosta dokumenata rasutih po internetu ( ima ih kod Pitera Keniga,
ali nije jedini-a on pošteno objavljuje dokumente, ma šta mislili o njemu) i korespodenciju i razgovore
sa dvojicom-trojicom ljudi koji su me zamolili da ih ne pominjem ni opisno ali moram da to učinim
makar ovako.

40
SKAKAVAC 2

ZAPIS VIZIJA I
PROLASKA KROZ
TRIGRAME
Frater Gaia Aleluia

1. 8 DUI
PETAK
9. V 2003.

12,19h Opšta analiza Duia-a: mala voda. Jezero. Zemlja uslovljava vodu. Anima u
animusu.

14,08 - 14,20h Prolazak kroz Dui.


Udišem intenzivno se koncentrišući na trigram. Sa udahom prolazim kroz
njega. Odmah vidim vulkan i jezero koje je u njegovoj kupi. Cveta biljni i
životinjski svet. U jezeru je lekovita voda, gejzir. Vidim jednu rodu kako lovi
ribu. Dan je i ima malo oblaka. Vidim Akvarijum. Vidim moj akvarijum koji sam
imao kao mali. Vidim sirijski hram i 2 krilate sfinge kao stubove tog hrama. Na
ulazu je stari, bradati sveštenik u pozi “Mullier”. Svuda je žega. Nema oblaka,
sunce prži. Okolo je ispucala zemlja. Vidim opet onaj vulkan. Umesto vode,
sada je kupa ispunjena živom. Vidim srebrnkastu površinu. Otrovna isparenja
izlaze iz jezera. Erupcija vulkana. Vidim magmu i lavu. Vidim zemlju u tečnom
obliku. Sve je crveno i narandžasto. Vrelina magme. Vidim naftu. Završetak.

SUBOTA
10. V 2003.

14,15 - 14,30h Prolazak kroz Dui. Vazdušni aspekt.


Uvod : asana i pranayama. Okrenut istoku, vibriram imena i činim znak Šua.
Ulazim u trigram. Opet vidim ono jezero i beličasto isparenje. Vidim oblake i u
njima zmaja koji bljuje vatru. On maše krilima i lebdi u vazduhu. Zelene je
boje i nekako močvarnog izgleda. Svuda oko mene su beličasti oblaci. Ne
vidim zemlju. Ukazuje mi se frula i ja čujem njen piskavi zvuk. Pojavljujem se
u nekom selu i vidim veliki hrast u njemu, seoske ljude i čobane kako igraju
oko tog hrasta. Mladi čobanin svira na fruli. Slavi se priroda. Ogromni hrast
dominira. Sve je u zelenoj boji. Hrast je sasušen i dosta star. Primećujem
jedan mostić ispod koga teče mala reka. Prelazim taj mostić, sa leve strane je
neka štala a ispred mene je proplanak. Penjem se na proplanak i ukazuje mi
se predivan pogled na njive i plodnu zemlju koja ide u nedogled. Nekako je
maglovita atmosfera, ne vidi se sunce, dan je. Svetlo je, ali ima nekog
beličastog dima, magle. Ukazuju mi se slike seoskog života, kočije kako se
popravljaju. Zakiva se novi točak, vidim kako seljani rade na tome. Vidim
krčmu. Opet se vraćam Voljom na zmaja i pitam ga da mi detaljnije objasni
prirodu ove sfere. Pojavljujem se na obali mora i svuda oko mene su ostrva u
formi uspravljenog kamenja. Nalazim se na peščanoj plaži. Jesen je. Na nebu
je puno oblaka i ne vidi se sunce. Ukazuje mi se jedan anđeo sa krilima na
konju. Krila su mu veoma tanka, kao plašt. On juri obalom. Voda prska. Divan
braon konj ga nosi ka meni. Anđeo u desnoj ruci drži baklju. Vidim jednu
veliku kornjaču kako izlazi iz mora i snosi jaja u pesak. Ja otkopavam pesak i
vidim da su na mestu snešenih jaja sada biseri (Zemlja vode). Kod bisera
završavam viziju jer sam prekinut. Imam osećaj da je ovo dovoljno za sada.
Zahvaljujem se zmaju, kornjači i celoj sferi.

41
SKAKAVAC 2

15,07 - 15,38 Prolazak kroz Dui. Aspekti Vatre, Vode i Zemlje.


Uvod : asana i pranayama.
VATRA. Vibriram imena, dajem znak i ulazim. Nalazim se u krateru. Izgleda
kao mesečev predeo, ali sada više nema onog jezera. Ono je presušilo. Noć
je. Sa jedne strane kratera se nalazi jedna vojska, sa druge strane druga, taj
krater ih deli i sprečava da se međusobno sukobe. Vidim zastave i kod jednih
i kod drugih. Sve je spremno za bitku. Vidim oklopnike, konjanike, seljake sa
raznim oružjem i oruđem. Primećujem da je u središtu neki crv i da ga oni
zapravo žele istrebiti. Crv je u središtu tog kratera i oni mu ne mogu prići. On
je okružen krugom i zaštićen je. Vibriram EDELPERNA. Pojavljuje se konjanik
na lepom braon konju. Izgleda dostojanstveno u sivom, teškom oklopu sa
vizirom. On nosi zastavu crveno - žute boje; crveno na obodu, žuto u sredini.
Pitam ga da mi objasni prirodu ove sfere. Vidim kometu koja ispušta gasove
iza sebe. Ona udara u Zemlju, i pada u okean. Stvaraju se ogromni talasi koji
ubijaju sve što im se nađe na putu. Posmatram kataklizmu Zemlje. Cela
planeta je prekrivena vodom. Sve je opustošeno. Vibriram OIP TEAA PDOCE,
ADNI. Sada vidim ognjenu zemlju (iz opšte vizije). Iz nje izbija lava. Lava i
magma su priroda ove sfere. Tečan oganj u obliku zemlje. Svuda je crna,
tamno - crvena, i narandžasta boja. Noć je, zvezde se ne vide od isparenja.
Vidim onog konjanika kako upada u lavu. Ona ga prekriva poput živog peska i
on nestaje u njoj. Prilično je kataklizmična atmosfera. Vibriram ADNI. Nalazim
se u pustinji, vidim peščane dine, izgledaju kao talasi, kao ogroman okean
koji se uvija beskrajnim područijem. Tu je karavan sa kamilama. Vidim
nemilosrdnost ove prirode i ljude koji se moraju uskladiti sa njom. Vidim ljude
sa tamnom bojom kože i belim togama. Sunce prži, ovde postoji samo vrelina.
Pustinja je ovde najvažnija. Sunce je samo još jedna prepreka koja otežava
život u njoj. Vidim sada točak dharme koji se okreće sve brže i brže, tako da
dolazi do usijanja na osovini. Točak se pali i izgara u plamenu, pretvarajući se
u pepeo. Sada nalazim sebe u svemiru. Samo sam posmatrač. Posle one
pustoši i vreline, ovo mi dođe kao oaza. Lebdim u bezvazdušnom prostoru i
večnost prolazi. Sve se pretvara u crnilo očnih kapaka i ja završavam viziju.
Tišina.
VODA. Okrećem se ka zapadu, vibriram imena i počinjem sa vizijom. Ukazuje
mi se vodenični točak i voda, koja ga okreće. Osećam svežinu ovog mesta.
Biljke bujaju, sve je tako krasno. Ukazuje mi se vodopad, posmatram vodu
koja pada i tutnji. Vidim mnoštvo biljaka i potpočića, voda dolazi do vodenice
gde vrti točak, praveći brašno. Tu je jedna srna koja pije vodu iz potoka. Sav
život na ovom mestu se skupio oko vode. Lišće je opalo. Jesen je. Sve je žute
boje. Dosta je vlažno. Gole grane štrče ka nebu. Vidim jednu stazu između
drveća. Ona ide nizbrdo. Pratim je. U jednom drvetu vidim rupu u kojoj se
nalazi jedna mala veverica. Staza me uskoro dovodi do pećine. Unutra je
medved koji se sprema za hibernaciju. Ovde je veoma mirno i mračno. Vidim
broj 422. Vibriram MPH ARSL GAIOL i RAAGIOSL, tražeći vodiča za ovu
sferu. Pojavljuje se jedan mali patuljak obučen u zeleno, kao dvorska luda.
Zove me da ga pratim i mi prolazimo preko potoka, sivog opalog lišća. Uskoro
me dovodi do vodopada i pokazuje na njega. Vidim vodu kako velikom silinom
sa vrha gubi tlo i uz veliki prasak se razbija o stenje. Vidim kapljice koje se
stvaraju od udara, i uticaj gravitacije na vodu. Pitam ga koje je značenje
ovoga. Objašnjava mi da je ta tutnjava i taj udar vode ono što je bitno za ovu
sferu. Vidim jedan most, prelazim preko njega na drugu stranu obale. Tamo je
gusta, gola šuma. Vidim drveće na kome se nahvatala mahovina. Na jednom
drvetu primećujem sovu. Osećam vlagu i vidim opalo lišće. Osećam miris
humusa, plodne zemlje. Vibriram MPH ARSL GAIOL i odmah vidim u daljini
goleme planine prekrivene snegom. Cela ova dolina je oivičena tim planinama
koje štite ovaj predeo od vremenskih nepogoda. U središtu te doline se nalazi
vodopad. Vibriram AHIH. Uzdižem se sa tla i vidim da se ova dolina nalazi u
onom krateru, a da su te planine njegove ivice. Završavam viziju.
ZEMLJA. Okrećem se ka severu. Vibriram imena. Vidim golo, okruglo stenje.
Počinje zemljotres i to stenje se pomera i kotrlja. Sve se trese. To je golo
stenje, sivo i bez mahovine. Primećujem uspravljeno kamenje. Odjednom se

42
SKAKAVAC 2

pojavljujem u Stounhendžu. U središtu se nalazi oboren kamen, kao veliki


pravougaoni oltar. Ležem na njega i gledam u nebo. Oblačno je, ali se kroz
oblke nazire Sunce koje je tačno u zenitu iznad mene. Vibriram NANTA i zrak
svetlosti pada na mene. Ja se sa zajedno sa velikim oltarom uzdižem u vis.
Letim preko prelepih planina. Probijam oblake. Letim kroz njih na velikoj
kamenoj ploči. Predivno je. Uskoro se počinjem spuštati i ja vidim u daljini
ušće dve velike reke koje se spajaju u obliku slova Y. Spuštam se blizu vode.
Vlažno je i mokro. Ima dosta blata. U daljini primećujem selo. Ulazim i u
njemu vidim crne ljude, koji žive u kućama od blata. Vidim veliki kazan u kome
se kuva hrana. Vibriram MOR DIAL HCTGA. Ukazuje mi se ratnik koji prilazi,
držeći koplje u desnoj, i veliki kožni štit u levoj ruci. Pozdravljam ga znakom
Seta. Zajedno dolazimo do mesta koje predstavlja centar sela u kome je
smešten veliki kazan. Svi ljudi iz sela su se okupili oko kazana i vrše ritual
ručka. Vidim dosta žena koje su sa decom. Malo su izolovani od muškaraca.
Dobijam hranu u ćasi i jedem prilično bezukusnu hranu, ali koja je ipak
dovoljna za život. Vidim da je selo na jednom malom ostrvu, okruženo vodom.
Oko njega je puno biljaka koje štrče iz vode i koje predstavljaju hranu za te
ljude. Njihovo ostrvo je u središtu ušća dve reke. Oni imaju sasvim dovoljno
hrane. Vidim priličnu jednostavnost cele ove sfere. Ova mala plemenska
zajednica živi jednostavnim životom, okružena vodom. U velikoj daljini,
primećujem onaj vodopad. Sada mi se ukazuje krunisan, moćan kralj u
crvenoj odeći i velikim plaštom od kože snežnog leoparda. U desnoj ruci drži
skiptar i obraća se narodu. Narod ga poštuje. U središtu naroda se nalazi
jedno drvo. Kao da mu i to drvo kliče. Ljudi i priroda imaju vođu. Završavam
viziju.

PONEDELJAK
19. V 2003.

13,05 - 13,37h Prolazak kroz Dui. Istraživanje trigrama po IAO formuli.


Uvod : asana i pranayama. Zatim puni LVX znaci. (Generalno, sve vizije su
bile izuzetno jasne i nisu iziskivale nikakav napor.)
I. Počinjem okrenut jugu. Čim sam prošao, ugledao sam belog zeca. Sve je
ispunjeno belom bojom. Pojavljujem se na livadi. Na obodu te livade se nalazi
šuma. Neki puteljak vodi preko te livade. Napolju je divan sunčan dan sa malo
oblaka. Pratim taj puteljak. Sa leve i desne strane je šuma. Sada pratim put,
livada je iza mene. Puteljak se spušta nizbrdo. Staza je utabana i tu nema
trave. Sa desne strane primećujem otvor u šumskom gustišu, kao neku malu
skrivenu stazu. Unutra je mračan prostor, skriven od svetla. Ja ulazim unutra i
pojavljujem se u nekoj maloj kolibi. Tamno je. Svetlost se jedva probija.
Tamno - zelena boja dominira. Vidim puno staklenih posuda, nalik na
alhemičarske instrumente. Tu su epruvete i gomila posuda za držanje
tečnosti. Ovde je jako prijatno. Hladovina je. Na sredini se nalazi jedan drveni
sto po kome se nalaze razbacani razni papiri. Prizivam vodiča ove sfere. Iz
stola, iz jedne pukotine, izlazi gusenica koja počinje da jede i žvaće jedan list,
praveći spiralu. Dolazi do centra i u tom centru ostaje simbol Sunca.
Gusenica je u ružičastoj boji. Njeno ime je FIJODOR. Nekako znam da je broj
156. Proveravam vodiča i vizija ostaje na mestu, dobijajući na čvrstini. Sada
vidim da oko mene ima raznih polica i knjiga na njima. Ima puno pehara. Sa
tavanice vise lijane od biljaka. Ovo je veoma interesantno i mirno mesto.
Tražim od vodiča da mi objasni prirodu ove sfere. Sada sve nestaje i meni se
ukazuje planeta Saturn i prsten koji kruži oko nje. Odnos između prstena i te
planete je nešto što je priroda ove sfere. Gledam jasno planetu Saturn. Prsten
je malo nakrivljen i uvek je u okolini te planete, iako je ne dodiruje. Između
planete i prstena se nalazi bezvazdušan prostor. Planeta drži prsten oko sebe
svojom gravitacijom i čvrstinom. Prsten je sačinjen od milion zaleđenih
kamenja. To je čvrsta voda (zarobljene emocije). Čujem u sebi “ostaje ti da
rekapituliraš ovo”. Sada vidim onu šumu oko livade, koju počinju da izjedaju
gusenice. Sva šuma je pojedena i oko mene se nalazi čista livada bez i

43
SKAKAVAC 2

jednog jedinog drveta. Gledam gusenicu i osećam prijateljski odnos. Odlazim


da rekapituliram viziju. (Ovo vizija je išla prilično glatko i čisto. Jasne slike.)
A. Okrećem se na zapad. Vidim ogroman kanjon. Nalazim se na vrhu litice.
Ona je prilično uska. Sa druge strane se nalazi druga litica. Između je dubok
ponor. Dole u daljini, jedva se primećuje jedna mala rečica. Svuda je pustoš i
vlada braonkasto - oker boja. Na nebu prži Sunce u zenitu. Nema načina da
pređem na drugu stranu. Nema mosta. Tu i tamo primećujem zelenkasti žbun,
travu, ali nigde nema drveća. Iznad mene kruže orlovi. Odlučujem čvrsto da
skočim u bezdan, u reku koja se nalazi na dnu ponora. Skačem, i upadam u
reku koja je prilično brza i divlja. Ima dosta virova i malih vodopada. Postajem
prilično žedan i osećam svu lepotu ovog mesta; svežinu vode, naspram suše
oko nje. Pored mene skaču pastrmke, bacaju se po vazduhu. Ili možda lososi.
Voda je sveža i hladna. Ona me vuče nizvodno i ja stižem do neke kolibe.
Pored nje se nalaze konji koji tu piju vodu. Ti konji su pegazi, beli i prelepi.
Kuća je crvene boje, veoma jednostavne građe. Voda dolazi do kolibe, posle
toga nema ničega. Tu se prekida ovaj svet. Koliba je na njegovom kraju. Ima
bele prozore i dimnjak iz koga se vije dim. Izlazim mokar iz reke, mazim
pegaze. Njih je dvoje. Mazim jednog i on klima glavom u znak pozdrava. Ima
plave oči i rog na glavi. Ova stvorenja su zapravo mešavina jednoroga i
pegaza. Ulazim u kuću koja je prazna. Vidim drveni sto i mali šank. Sve je od
drveta, nema nikoga, sve je prazno. Sa moje desne strane odjednom
primećujem patljuka sa zelenom odećom, sivo - belom bradom, naočarima,
čizmama, crvenom kapom i braon kaišem. Izuzetno jasno i stabilno ga vidim.
Pozdravlja me i kaže da se zove FIKULI i da mu je broj 188. Veoma je
radostan i srećan. Donosi mi čašu piva. Mi nazdravljamo i pijemo pivo. Ja
tražim da mi objasni prirodu ove sfere. Odjednom se pojavljujem na jednoj
steni, preko puta je druga obala, a između toga je tečna lava, usijana magma
koja prolazi poput neke reke. Te dve obale spaja jedno drvo koje ima funkciju
mosta. Vidim na drugoj strani da se nalazi neka staklena posuda sa belom
tečnošću. Znam da je to eliksir. On blješti svetlošću. Ja krećem fanatično i
sumanuto da prelazim preko tog mosta po eliksir, ali drvo se od vrućine toliko
sasušilo da ono puca i ja upadam u lavu. Osećam užas i vrelinu. Moja greška
je doprinela ovome. Lava me vucara i nosi po tunelima i ja se udaljavam od
eliksira. Ulazim u neku pećinu. Užasno je vruće. Sve je u narandžastoj boji.
Lava me nosi i posle nekog vremena izbija iz neke litice, padajući u ambis. Ja
sa njom padam u tu provaliju. Tada me u letu zgrabi jedan ogroman orao.
Nosi me visoko do gnezda. Orao je zaista ogroman. U gnezdu su tri jaja, I, A i
O jaje. Stavlja me u gnezdo i seda na sve nas. To gnezdo je najviše od svega
u ovoj sferi. Vidim u daljini onaj kanjon i prizor kamene pustinje. Kako orao
seda na nas, osećam toplinu i mrak. Znam da sada trebam da sačekam
vreme da se ispilje mladi orlovi. Prililčno je mirno i toplo. Ja završavam sa
vizijom.(Posle ovoga pravim malu pauzu da se osvežim i popijem vodu)
O, okrenut istoku. Horus, pobedničko dete u osvajanju. Ulazim u Dui i svuda
oko mene se pojavljuje plamteća vatra. Nalazim se na površini Sunca. Oganj
je kao tečna voda. Svuda oko mene pliva tečna lava. Nebo je crno i zrači
nekako narandžastim sjajem. Vidim sasušeno, mrtvo, crno, ugljenisano
drveće i grane. Samo se lava miče i ona je živa. Tečan kamen. Ja plivam po
toj lavi i dolazim do jednog ostrva od crnog granitnog kamena. Na tom ostrvu
se nalazi jedna palma i jedan kovčeg. Svuda oko mene je narandžasti
beskrajni prizor lave. Čitavo područije deluje tipično astralno. Otvaram kovčeg
i nalazim mapu sunčevog sistema. U centru je Sunce, a zatim u
koncentričnim krugovima su nacrtane putanje sunčevih planeta. Ja sada brzo
prolazim pored svake planete, i na kraju dolazim do Venere, na kojoj je isto
tako vruće, vrelo. Osećam se rastrojeno. Mojom glavom dominiraju emocije i
razni subjektivni osećaji i impresije. Potpuno sam zaluđen nekim
nekontrolisanim i haotičnim osećajima. Sve je bez kontrole. Sada gledam u
Sunce i vidim da je tečna lava preplavila svaki oblik, svaku formu. To i ja činim
na Veneri. Prekrivam je tečnom lavom. Uništavam svaki oblik degradiranih
emocija. Topim kamenje i neko veštačko drveće, punim pećine tečnom lavom.
Venera postaje drugo Sunce. Sem lave, ništa ne ostaje. Čista vrelina i

44
SKAKAVAC 2

svetlost tog drugog sunca. Sada se između Venere i Sunca pojavljuje jedan
most od svetlosti. Vidim kako Venera, kao malo sunce, orbitira oko Sunca,
kao veliko Sunce. Vidim Necah kako orbitira oko Tifareta. I za jedno i za drugo
je bitna Volja i Ljubav pod Voljom. Ali Sunce je veće. Ono ima veću svetlost,
čistije je toplote, sve je čistije, iako Venera ima dosta sličnosti sa time. Sada
mi se ukazuje ogroman srebrni, kristalni dvorac. Nalazim se u nekom
mračnom predelu crnog neba sa malo zvezda. Predeo je opet kao neka
pustinja. Srebrnkasti dvorac se diže u beskraj. Deluje božanski. Sazidan je od
bisera i sedefa. Na vrhu se nalazi prekrasna princeza obučena u srebro,
noseći krunu na glavi. To je jedna od formi mog Anđela koju je preuzela da bi
se igrala sa mnom. Ja se penjem uz spiralne stepenice beskrajno u vis. U vis,
u vis. Na zidovima sa strane se nalaze mnoga oružija. Ali ja nemam oružije
nijedno. Ni - jedno mi oružije neće pomoći da se popnem visoko, beskrajno u
vis, jer moram biti lagan poput pera i neopterećen svrhom. Ulazim u sobu gde
se nalazi ona i mi se ljubimo. Sve postaje blještavo belo, kao što je i ona bela.
Nalazim se u čistom LVX-u. Izlazim iz vizije.

2. 3 KAN
UTORAK
20. V 2003.

oko 22,00h Sledeći trigram koji ću istraživati je KAN.

SUBOTA
24. V 2003.

0,29 - 0,53h Prolazak kroz Kan. Aspekti Vatre i Vode.


Uvod : asana i pranayama.
VATRA. Okrenut jugu, vibriram BITOM, OIP TEAA PDOCE, EDALPERNA,
ADNI i ulazim. Nalazim se na vrhu jedne tvrđave, stojim na kuli. Posmatram
horizont. Sa kule vidim zelene šume i pašnjake. Struji snažan vetar. Iznad
mene kruže mnoštvo orlova. U daljini se vidi dim, preko nekog prevoja.
Tvrđavu čine četiri stražarske kule. Izgleda kao na karti “4 diskova”. U obliku
je savršene kocke. U daljini se naziru planine. Sunčan je dan. Sve deluje
mirno, osim tog vetrića koji duva. Kao da se sprema prolećna oluja.
Merdevinama se spuštam u središte tvrđave. Tu se nalazi veliki pašnjak na
kome konji pasu travu. Teška kapija tvrđave se otvara i ja sedam na jednog
konja koji me izvodi napolje i dovodi do jednog kristalno bistrog potoka.
Čujem vodu kako žubori. Vidim kamenčiće u njoj. Umivam se i pijem vodu.
Sada se pojavljujem se ispred jednog hrasta. Postajem svestan da sam
zapravo on. Ja isti onaj potpok crpim iz zemlje i tako ga dajem sebi. Taj potok
je uslov mog života i mi savršeno koegzistiramo. Vibriram BITOME. Ispred
mene se pojavljuje anđeo. Nalazim se ispred nekog brda, svuda oko mene je
šuma. Ime anđela je KENU ili KEMU. Ima srebrni oklop od srebrnih krljušti.
On je srebrno - plave boje, sa belim krilima i dugom braon kosom.
Pozdravljam ga znakom Tumešneit i imenom velikog elementalnog kralja
EDALPERNA. Pitam ga da mi ukaže na prirodu ove sfere, pri čemu menjam
svest. Opet se pojavljujem kod zamka, sada je pala noć i iz zamka dopire
svetlost. U zamku ima ljudi. Unutra je vatra. Svuda okolo je mrak, a ta tvrđava
je centar čovečanstva i svetla. Tvrđava isijava svetlošću baklji. Pojavljujem se
u jednoj velikoj sobi gde dvorjani večeraju. Vidim kralja. Svuda dominira
svetlost baklji. Vidim puno blaga unutra. Svi se osećaju sigurni, u celoj toj
divljini oko njih. Sve odiše narandžastom svetlošću baklji. Sada mi se ukazuje
vizija velikog plavog kita koji sam luta okeanima. Pojavljuje se veliki bog Zevs
koji jednom svojom munjom udara u okean i od nje se stvara ogroman talas
koji se širi u uništava sve pred sobom. Samo kit ostaje netaknut tim
božanskim uticajem promene. Kit ostaje sam. Sada vidim veštičiji sabat i
Jarca u sredini. Oko njega lete gole veštice na metlama, čineći krug. On je u
45
SKAKAVAC 2

sredini, i mastrurbira. Sve deluje tako nestvarno. Oni lebde u krugu, a Jarac je
u sredini. Ovo je jedan veliki znak Sunca. Jarac doživljava orgazam i svojom
svetom spermom oplodi nebo na kojem se pojavljuju zvezde i mlečni put.
Pojavljuju se uglavnom slike kanalisane vode, kanala za navodnjavanje.
Vidim actečke piramide, civilizaciju, sam početak civilizacije i njenog razvoja.
Posmatram razvijanje ljudskih intelektualnih sposobnosti. Pojavljuje mi se
vizija mnogih izuma. Raketa, kočije, đule, kormilo. Pojavljuje se vizija svemira
i beskrajnih zvezda u njemu. Vidim ogroman svemirski brod koji putuje
zvezdanim prostorom, istražujući. Ovo je vrhunac ljudske tehnologije.
Probijanje čoveka u nepoznato. Završavam viziju. (Kod ovog rada osećam
dosta težine i neku čudnu tromost. Dosta sam umoran, a to se može prepisati
aktivnostima tokom dana. Oko kanalisanja vode i civilizacije dobijam značaj
sledećeg: stvaranje civilizacije oplođivanjem nepoznatog. Đavo koji oplođuje
svemir. Voda koja oplođava zemlju. Ljudi u tvrđavi, gde svetlost oplođava
tamu. Tama oko tvrđave je nepoznato, koje će čovek istražiti. Razvitak
civilizacije i života, pre svega.)
VODA. Vibriram HCOMA, MPH ARSL GAIOL, RAAGIOSEL, AHIH.
Pojavljujem se u nekom voćnjaku. Svuda vidim jabuke. Crvene, sočne jabuke.
Voda mi ide na usta. Berem jednu i jedem je. Toliko je sočna da je pola voda,
pola jabuka. Upijam, usisavam tu vodu. Pojavljujem se na obali mora, koja je
u obliku polumeseca. More je hladno, a nebo prekriveno oblacima. Na
površini mora se pojavljuje Posejdon. U desnoj ruci drži trozubac, ima veliku
sedu bradu i riblji donji trup. Predaje mi trozubac, koji me naglo vodi u morske
dubine. Kao strela idem sve dublje i dublje. Prolazim pored algi. Uskoro se
zabadam u peskovito dno. Svuda oko mene se nalaze ostaci starih brodova i
ljudskih kosti (Kan, Voda oko Zemlje, koja je u sredini trigrama). Na površini
iznad mene nazirem Sunce. Deluje tako daleko. Prizivam vodiča. Pojavljuje
se jedna mala ostriga koja se otvara, otkrivajući biser (pogledaj Kan trigram).
Ostriga je ružičaste boje. Uzimam divan srebrni biser i tražim da mi se otkrije
priroda ove sfere imenom: HCOMA i MPH ARSL GAIOL. Pojavljujem se u
zemljinoj atmosferi. To je granica između neba i zemlje. Niti je svemir, niti je
zemlja. Ovde šibaju vetrovi ogromnom brzinom. To je mesto gde prestaje
život na zemlji i gde počinje svemir (Slično je i sa morskom dubinom, koliko je
atmosfera gornja granica, toliko je morska dubina donja). Ja uočavam tu
jasnu tanku liniju plavetnila iznad koje se nalazi crnilo svemira. Oblaci dolaze
do ove granice i tu staju. Ja se uzdižem “malo iznad” i vidim da sam u
svemiru, zauvek otisnut od Zemlje. Uočavam Zemljin ozonski omotač. Sunce
zalazi i ja vidim lepotu prizora kada se svetlost raširi po atmosferi. Odbljesak
sunčeve svetlosti je svuda na horizontu. Na ovom mestu se zaustavljaju
komete i nestaju, sagorevajući. Ovo je zemljin oklop. Zadržava vazduh
iznutra, a ne dopušta uticajima spolja da dopru unutra. Sada mi se ukazuje
čovekova aura. U crvenoj, plavoj, zelenoj boji koja mi omogućava da živim i
sprečava spoljašnje uticaje da naprave štetu. Ona filtrira razne pojave
pažljivo, u onoj meri koliko je potrebno mojoj prirodi. Vidim širenje tog
omotača, aure. Svemir time postaje bezbedno mesto. Sada kada se aura
proširila svemirom, po meni udaraju meteori, razbijaju me. Prolaze hiljade
kataklizmi, svetovi nestaju i rađaju se. To je uslov života. Širenje aure u
beskraj i dopuštanje strahovima i projekcijama da se ispolje, dovodi do toga
da se one zapravo nikada ne ostvaruju. Jer šta bi se ostvarilo? Strah? Šta je
to? Njega nema ovde. Naša ograničenost je naša aura. Istina je beskrajno
velika i beskrajno slobodna. Osećam sebe i svoju granicu. Udišem vazduh
koji se nalazi oko mene, koji je deo zemljinog omotača, jasno uživajući u
njemu. Vidim krabu, raka u moru, morsko stvorenje, koje nije riba. Vidim svoj
znak koga mnogo volim i razumem. Vidim ostrvo okruženo vodom. Divno,
malo ostrvo. Svuda okolo je voda (vidi trigram). Na ostrvu rastu palme, cveta
biljni svet. Voleo bih da živim na takvom ostrvu. Završavam viziju.

SREDA
28. V 2003.

46
SKAKAVAC 2

22,36 - 22,55h Prolazak kroz Kan. Aspekti Vazduha i Zemlje.


VAZDUH. Činim znak Šu. Vibriram EXARP, ORO IBAH AOZPI, BATAIVAH,
IHVH. Ulazim. Pojavljujem se u ogromnoj, zarđaloj, metalnoj lopti. Na
rubovima te lopte su rupice iz kojih dopire svetlost. Imam utisak kao da sam u
svemiru. Rupice podsećaju na zvezde. U mraku se pojavljuje ravnokraki krst
od svetlosti. Prvo se iscrtava uspravna, pa zatim sa leva na desno vodoravna
linija krsta. U središtu se pojavljuje ružičasta ruža koja cveta, ispunjavajući
ceo prostor predivnim mirisom. Vidim da sam ja zapravo ta ruža, u središtu
velike crne kugle. Pojavljujem se pred česmom iz koje izvire lekovita voda.
Umivam se tom vodom i nekako vraćam budnost. Ona me osvežava i zateže
moje bore. Pomalo je kiselkasta voda, ali je lepa i prijatna (mineralna voda,
vidi trigram). Sada se pojavljujem ispred velikih drvenih vrata sa trouglastim
krovom i dve metalne okrugle ručke sa strane. Otvaram vrata i ulazim u
arenu, koloseum. On je poluprazan, ljudi gledaju bitku gladijatora sa bikom.
Sedam na jedno sedište kao rimski senator, posmatram borbu i zabavljam se.
Gladijator ubija bika mačem. Nekako znam da je vazduh nad zemljom, a to
jeste Kan trigram. Pojavljujem se u prašumi. Vidim leoparda kako se šeta, ja
sam iza njega. On se vreba i ubija jednog majmuna. Prizivam vodiča ove
sfere imenom: EXARP i povrh svega imenom velikog elementalnog kralja
BATAIVAH. Pojavljuje se jedna prelepa gazela sa ogromnim rogovima
uspravnim na gore. Ona pije vodu. Iscrtavam pentagram i vizija ostaje. Ona
se zove LAURA ili LAVRA. Molim je da mi objasni prirodu ove sfere. Ukazuje
mi se bujna vegetacija, koja je ovde narasla usled obilne kiše. Vidim dejstvo
kiše na prašumu. Jasno mi je da je biljni svet uslov života za našu planetu
(GTAT). Shvatam uticaj kiše na život, uticaj Vode na Zemlju (trigram). Svuda
se oseća vlaga i miris ozona, mirisa koji ostaje posle kiše. Oko mene su biljke
sa kojih kaplje voda. U moja usta pada rosa sa jednog lista i ja se
podmlađujem. Završavam viziju.
ZEMLJA. Vibriram NANTA, MOR DIAL HCTGA, ICZHHCAL, AGLA, činim
znak Seta. Ulazim u trigram. Ispred mene se pojavljuje velika kamena lopta.
Nalazim se u predelu actečkih piramida. Svuda oko mene je nekakvo
kotrljajuće kamenje. Velike, džinovske, okrugle stene, koje se pomeraju same
od sebe tokom vremena. Vidim velikog pernatog boga i actečko selo u kome
se izvršava neka ceremonija. Ljudi ulaze u trans noseći razne maske i plešu u
krugu. Oni su u gaćama i vreme je toplo. Ovo nije planinska oblast. Od tog
silnog igranja, i samo kamenje počinje da se pomera i pridružuje se igri.
Kamenje se tako sudara među sobom, ogromno, teško, sivo kamenje. Sada
vidim sudar komete sa Zemljom. Vidim sudar mnogih nebeskih tela. Sve je to
deo igre i transa. Pojavljuje se lotos ili lokvanj koji se rascvetao na površini
jezera. Divan beli cvet, u središtu žut, rascvetao se na površini jezera koje je
kristalno jasno i mirno. Prizivam vodiča imenom ICZHHCAL. Pojavljuje se
jedna mala vila na vilinom konjicu. Mali elf koji mi prikazuje viziju kristala i
krisitalizacije. Takođe, prikazuje mi i so. Zatim mi pokazuje sočiva; koja
uveličavaju predmete u daljini, razne mikroskope i teleskope. Sočiva
fokusiraju sunčevu svetlost izazivajući vatru. Ime je STRADO. LAMPADIS
STRADO, ili LAMPADO STRADO. Treba da ga dobro upamtim. Vidim viziju
ogromnog hrasta, koji se seče, a cepanice zatim bacaju u vatru. Ta vatra greje
jednu malu porodicu na obodu šume. Zahvaljujem se i završavam viziju.

23,19 - 23,25h Prolazak kroz Kan. IAO aspekt.


Znak LVX-a.
I. Iahus. Pojavljuje se vodopad, a takođe vidim visoke borove koji poput strela
štrče ka nebu. Tanki na vrhu, debeli pri dnu. Štrče ka Suncu kao koplja. Vidim
pčelinju košnicu i njihove opasne žaoke (koplja?). Jedem med i podmlađujem
svoju dušu i telo. Vidim med kao životinjski produkt i smolu kao biljni, što je
isto. Takođe, sperma je ljudski pandan tome. Smola, med, sperma.
A. Asi. Ukazuju mi se lavori puni vode. Sada se sećam plavog lavora koji sam
mnogo voleo u detinjstvu. Sećam ga se sada dobro. Sećam se velikog lonca
sa čajem kojim sam se inhalirao. Vidim ženinu vulvu i matericu i ženin nadut
stomak.

47
SKAKAVAC 2

O. Horus. Vidim kako ona smola, med i sperma oblažu matericu. Dojke se
šire i pune mlekom. Žena se širi i skoro da puca od naduvenosti. Sokovi
izlaze iz nje u vidu mleka, sekreta i menstrualne krvi. Med, smola i sperma, a
sa druge strane sve to u ženi u vidu mleka, menstrualne krvi i sekreta. Sve se
to meša. Meni se prikazuje Golem, pa Humunkulus, pa zvezdano Dete; Dete
Bog i Demijurg. Vidim veštačku oplodnju. Nove načine oblaganja materice.
Žena je ta koja se samooplođava eliksirom po njenoj Volji. Završavam viziju.

3. 4 GEN
PETAK
30. V 2003.

21,24 - 21,31h Sledeći trigram za istraživanje je GEN.


VATRA. Ukazuje mi se noćno nebo sa zvezdama. Vidim more i jedan veliki
akvadukt koji se u lukovima vije iznad njega. Pojavljuje se detelina sa 4 lista,
počinje da se okreće i pretvara u vilinog konjica. Zatim se pojavljuje paučina,
koja je lepljiva ali laka. Vidim razne građevinske materijale. Gradi se kuća,
postavljaju se grede, struže se drvo. Ispred mene su crvena vrata. Otvaram ih
i ulazim unutra. Penjem se stepenicama na gore i dolazim do potkrovlja.
Gledam u krov, i vidim kako me konstrukcija krova štiti. Golubovi sede na
nosećim gredama. Sunčeva svetlost se probija unutra. To potkrovlje je
uređeno za stanovanje. Vizija čvrstih, čeličnih karika lanca. Pomalo zarđalog,
ali veoma teškog. Prizivam vodiča ove sfere imenom : EDALPERNA.
Pojavljuje se jedan hrast. Pitam ga za ime. Ono je enohijanskog prizvuka i
zove se LIZODINOPO ili možda LIZODINO i broj je 96. Pitam ga da mi ukaže
na prirodu ove sfere i on mi pokazuje na gnezda koja se nalaze u njegovoj
krošnji. Primećujem da se u gnezdima nalaze jaja ptica koja će se tek izleći.
Krošnja drveta nudi svoj dom, a ispod drveta ja se odmaram u hladovini.
Vizija gomile amfibija iz II svetskog rata koje lebde iznad vode i pomoću kojih
se saveznici iskrcavaju na Normandiju. Vidim brodove i balvane koje plove po
vodi. Patke, pelikane i ostale ptice koje plove po vodi. Sve je lako.
Zahvaljujem se i završavam viziju.

SUBOTA
31. V 2003.

12,55 - 13,09h Prolazak kroz Gen. Aspekt Vode i Vazduha


VODA. Pojavljujem se u predelu koji liči na Kalemegdan. Svuda oko mene se
nalazi krupno kamenje preko koga je obrasla mahovina, poput zelenog
tepiha. Sve je prekriveno tim zelenim tepihom, tom mahovinom. Čak je i
drveće prekriveno njime. Mahovina se sastoji iz hiljade malih zelenih tačkica
koje se hrane životom same stene (umesto vodom). One se hrane ne-
životom, zapravo. Prizivam vodiča ove sfere imenom MPH ARSL GAIOL.
Pojavljujem se u snežnim planinama, nalik na Himalaje. Svuda je sneg koji je
prekrio stene, kao mahovine pre ovoga. Veje sneg i tmurno je. Nalazim se na
ogromnoj nadmorskoj visini. Sve blješti belom svetlošču snežnog prekrivača.
Pojavljuje se Jeti. Pitam ga za ime. Ono mi je nadomah jezika, ali ne mogu da
ga izgovorim. Ime je veoma čudno, varvarsko. Tražim od njega da mi otkrije
svoje ime imenom MPH ARSL GAIOL. Zove se TMURGH. Takođe, tražim od
njega i da mi objasni prirodu ofe sfere. On me sada vodi po mnogim
planinskim prevojima. Pokazuje mi mnoge tajne prolaze. Tim prolazima može
proći samo čovek koji je posvećen i koji se druži sa Jetijima. Svuda oko mene
je carstvo leda. Idemo potpuno bezbedno kroz pustoš. Moj vodič poznaje
svaki pedalj ovog mesta prevodeći me preko njega sigurno i bezbedno. Sada
shvatam da je priroda ove sfere istrajnost kroz emotivna iskustva, kroz bol i
patnju. Prelazak preko (zaleđene) vode, preko patnje. Zahvaljujem se vodiču.

48
SKAKAVAC 2

Međutim, samo što sam rešio da se vratim, on mi kaže da postoji još nešto. I
u tom momentu se silni oblaci sklanjaju i Sunce počinje da sija. Sada se sav
led topi i ispod njega se pojavljuje mahovina. Ona se širi svuda, led ju je samo
privremeno zaustavio. Od slinog leda i snega, sada su nastali mnogi brzaci i
reke. Ukazuju mi se opiljci zlata koje nanose planinski brzaci. Vidim vezu
Sunca i tog zlata. Sunce topi led, led se pretvara u brzake koji nanose zlato.
Primećujem da Jetija više nema. Zahvaljujem se njemu i prirodi ove sfere.
Završavam.
VAZDUH. Nalazim se ispred trigrama. Ulazim u Vazdušni aspekt imenom
IHVH. Pojavljujem se u Stounhendžu. Vidim puno uspravljenih kamenja; sva
su u obliku dva uspravna i jednog horizontalnog koji ih natkriljava. Stajem
ispod jednog takvog kamena i osećam prisustvo sile. Napolju je oblačno, ali
se nazire sunčev disk. Nalazim se na nekoj visoravni gde šiba vetar. U
središtu onih uspravljenih kamenja koji formiraju krug, nalazi se jedan štap
uvijen pri vrhu. Iznad njega se stvara vazdušni vrtlog, koji se potom pretvara u
uragan. On odnosi ljudima krovove sa njihovih kuća. Vidim besnu oluju koja
ugrožava ljude, ali Stounhendž ostaje netaknut. Sada prisustvujem skupu
druida i raznih životinja. Druidi su u belim odorama, sa štapovima poput onog
u središtu Stounhendža. Štapovi povijeni na vrhu, podsećaju na kobru. Svaki
druid staje pod jednu “kućicu” od uspravljenih kamenja. Za svakog druida
postoji po jedna kućica koja služi kao kapela. Oni pevaju zajedno, i smiruju
oluju. Pošto se oluja smirila, druidi odlaze. Pojavljujem se u predelu sa puno
krtičnjaka, bušnih rupa u zemlji. Zavlačim se u jednu rupu i stižem u središte
zemlje, koja je poput Sunca. To je predeo vrele lave. Narandžasto i žuto
jezgro pulsira poput ljudskog srca. Svestan sam da je planeta živa (GT AT).
Oko tog središta se nalazi veliki broj jarčeva koji igraju poskakujući. Ovo je
srce Zemlje. Vidim lavu koja je kao zemljin krvotok (zemlja kao život), i koja se
širi silnim tunelima, koje su krtice iskopale u obliku krtičnjaka. Završavam
viziju.

UTORAK 3.
VI 2003.

19,25 - 19,43h Prolazak kroz Gen. Aspekt Zemlje.


Vibriram NANTA, MOR DIAL HCTGA, ICZHHCAL, AGLA. Pojavljujem se na
severnom polu. Ispred mene je eskimski iglo. Svuda je polarna belina, nebo je
čisto, vidi se Sunce. Vidim prekrasnog, velikog polarnog medveda koji se šeta
ovim predelom sa mladunčetom. Ulazim u iglo koji je napravljen u obliku
polulopte, od pažljivo promerenih cigli od leda. Ulazim unutra i primećujem
dva eskima koji se greju jednom svećom. Veoma je toplo i svetlo. Prostor je
ispunjen svetlo - smaragdnom bojom koja se božanstveno prelama. Iglo je
prilično mali i ima mesta samo za nas troje. Ovde se sedi, nema mogućnosti
za stajanje. Na ulazu se umesto draperije, nalaze ledenice koje imaju
dekorativnu ulogu. Eskimi su indijanskog porekla. Jedan eskim je žena, drugi
je muškarac. Grejemo se u tišini. Posle nekog vremena, u iglo ulazi mladunče
polarnog medveda da se zagreje. Ovde su svi zajedno. I ljudi i životinje
moraju opstati pod hladnoćom. Svima je u interesu samo da se ogreju. Sav
ovaj predeo se nalazi na jednoj santi leda. Uopšte, ima puno ledenih ostrva i
na svakom se nalazi po jedan iglo. Sada se pojavljujem ispred velikog
prestola na kome sedi ledeni bog. Brada mu je zaleđena i sav je u plavoj boji.
Nosi težak oklop i deluje kao ratnik - bog. Kaže mi da se zove TOR i da je ovo
područije skandinavskih legendi. Ovde je vatra najmoćniji saveznik. Vraćam
se ispred igloa. Polako pada noć i na nebu se ocrtavaju hiljade zvezda.
Prizivam vodiča imenom : ICZHHCAL. Iz zemlje, kopajući, izlazi lasica.
Prokopava sneg i dolazi do mene. Kaže mi da se zove LOJOLA. Njen broj je
357 (ili 353). Sada se sa njom pojavljujem u jednoj planinskoj brzoj reci po
kojoj plutaju mnoštvo balvanova i posečenih stabala. Ta stabla odlaze u niziju,
gde je priroda pitomija. Ovo je predeo divljine. Pa ipak, ljudi neprestano seku
šume, pa će i ovaj predeo uskoro postati pitom. Ona mi kaže : “slušaj prirodu,
ona će ti uvek reći”. Osećam da se moram otvoriti prema ideji divljine. To je

49
SKAKAVAC 2

jedna od priroda ove sfere. Sada se ponovo nalazim u iglou i gledam onu
sveću oko koje se iscrtava krug vatre. Ovde menjam svest i ulazim u
promenu. Taj krug je zapravo sam iglo koji je polu-lopta. Oko tog plamena
igraju bića šumske divljine. Ris, dabar, gomila raznih ptica, razne biljke
puzavice. Svi oni kruže i igraju oko tog centra u kome je upaljena sveća.
Celokupna šuma i šumska divljina se svila oko tog jednog plamička, koji šumu
drži na okupu i u ravnoteži. Moto ove sfere je postojanost divljine.
Zahvaljujem se i završavam viziju.

SUBOTA
7. VI 2003.

23,25 - 23,35h Prolazak kroz Gen. IAO aspekt. Asana i pranayama.


I. Iahus, devica, moćni otac. Ulazim i pojavljujem se ispred jednog velikog
zida od crvene opeke koje su povezane sivim malterom. Pokušavam da ga
srušim, ali bezuspešno, izuzetno je čvrst. Zid je tanak, ali čvrst. Vidim da se u
tom malteru nalazi puno ostataka raznih uginulih životinjica. Puževe kućice,
larve. Nekada živa stvar povezuje mrtve cigle. Zatim mi se ukazuju slamarice
koje se zapaljuju i počinju goreti. Na kraju ostaje samo pepeo. U slamaricama
se nalaze ugljenisana tela onih koji su u njima živeli. Prizivam vodiča ove
sfere. Pojavljuje se jedna mala stabljika koja pevuši na vetru, dozivajući me.
Ona će uskoro biti ispečena i ugljenisana i njen će se plod pojesti. Ona crpi
energiju i život iz vode (trigram). Isparavanje je ključ ove sfere. Zahvaljujem
se i izlazim.
A. Škorpija, Asi, moćna majka. Pojavljujem se na jednoj velikoj poljani
prepunoj suncokreta. Hiljade i hiljade suncokreta je okrenuto ka Suncu i
svakoga dana ga prati. Prolaze dani, sada se naoblačuje i počinje da pada
kiša. Iz suncokreta se pravi ulje u kome je sunčeva snaga. Ukazuje mi se
falus koji penetrira u kteis, i sekret u vidu ulja koji podmazuje i olakšava tu
penetraciju (Ljubav pod Voljom). Takođe, vidim eliksir u formi ulja koji se
konzumira i utrljava u telo. To je gusta tečnost (sprema?). Sada mi se ukazuje
kormilo broda koji plovi okeanom sam, naokolo hiljadama kilometara nema
nijednog ostrva niti drugog broda. Centar tog broda je kormilo koje određuje
pravac, a suština broda je kapetan. Kormilo je njegov metod (trigram - kao
brod na okeanu). Zahvaljujem se i završavam viziju.
O. Horus, sunce, pobedničko dete u osvajanju. Pojavljujem se u savani. Vidim
lavice koje love i lava koji dominira u središtu, metiljavo čekajući svoj plen.
Posmatram lavice koje se zajedno udružuju i ubijaju jednu zebru. Vidim
Ahathoor, Sekhet i Bast, solarne ženske principe. Ukazuje mi se plodna krava
od čijeg se izmeta prave kuće koje čoveku pružaju utočišta. Njen izmet se
koristi i kao ogrev. Kravlje mleko za ishranu kao i njeno meso. Zatim mi se
ukazuje devica koja biva žrtvovana. Njeno telo se iskorišćava, ali na
posvećen i tajan način. Poseban način, u Ljubavi pod Voljom. Zahvaljujem se
i završavam viziju.

4. 2 ZHEN
SUBOTA 7.
VI 2003.

23,36h Sledeći trigram za istraživanje je ZHEN

PONEDELJAK
30. VI 2003.

14,01 - 14,46h Prolazak kroz Zhen. IHVH formula.


VATRA. Vibriram imena i ulazim u trigram. Svuda oko mene se stvara vodena
atmosfera. Teško se krećem, kao da ronim. Nalazim se u morskom plićaku,
oko mene cvetaju alge. Ja sam zaronjen u vodu. Gledam u morsko dno.
Ispred mene se pojavljuje morski konjić. Proveravam ga znakom, i on ostaje.
50
SKAKAVAC 2

Pitam ga za ime. Zove se LIASA, ili LIANSA. Molim ga da mi objasni prirodu


ove sfere. On mi okreće leđa, a ja se smanjujem na njegovu veličinu i hvatam
ga za rep. Vidim da ima ljudske ruke i da u desnoj drži dugačko koplje. On me
nosi u morsku dubinu, prateći dno. Voda je sve tamnija i Sunce se sve teže
vidi. Dolazimo do jednog proplanka na morskom dnu, gde se nalazi otvoreni
grčki amfiteatar. U njemu sede razni tritoni i morske sirene, a u središtu se
nalazi Posejdon koji u desnoj ruci drži trozubac. Njega sam već video u jednoj
od vizija. On je ogroman i izgleda dobroćudno. Morski konjić me dovodi do
njega i predstavlja me. Gledam Posejdona u oči, on mi kaže da dobro
osmotrim sve oko mene, jer ovo nije naseobina vode, već morskog dna. Vidim
svuda oko mene ostatke potopljenih lađa. Na Posejdonovoj glavi primećujem
srebrnu krunu u obliku polumeseca. On ima veliku, dugu, srebrnkastu bradu.
Ja počinjem da se povećavam, postajući njegove veličine. On mi sada daje
svoju krunu i ja je stavljam na glavu. Postajem more. Širim svoju svest i
osećam kako mirno počivam na zemlji, kao more; kako me zemlja čvrsto drži
da ne iscurim. Pojavljuje se vizija pehara, Svetog Grala. U njemu vidim
ambroziju i shvatam da je pehar samo struktura koja pridržava ambroziju na
jednom mestu. Zahvaljujem se i izlazim iz vizije.
VODA. Vibriram imena i ulazim. Pojavljujem se u jednom prozračnom mehuru
od sapunice. Ceo predeo oko mene je tipično astralan, ružičaste je boje, u
boji zalazećeg Sunca. Mehurove vidim posvuda i u svakom mehuru se nalazi
po jedan magičar. Ja sam jedan od njih. Mi svi letimo na gore, ka Suncu, i
kako dođemo do određene visine, tako mehur puca i mi padamo dole, u
more. Na njegovoj površini se stvaraju novi mehurići u koje upadamo i opet
krećemo naviše, putujući ka Suncu. To se ponavlja u nedogled. Shvatam
težnju magičara da dođu do Sunca, ali tu postoji granica, koju ne mogu preći
standardnim metodom. Prizivam vodiča ove sfere imenom RAAGIOSEL. Na
pučini se pojavljuje neka ptica i ja vidim kako mi prilazi jedna ogromna sova.
Ona me hvata svojim kandžama odozgore, bušeći mehur. Čudnim zviždećim
glasom mi govori svoje ime koje glasi EDA. Nosi me spiralno u vis, praveći
sve veće i veće uzlazne spirale. Govori mi da me je upravo taj mehur ometao
da dođem do Sunca, iako mi je omogućavao let. Govori mi takođe da ja mogu
leteti i bez tog mehura od sapunice. U spiralnoj kretnji, suprotnoj kazaljki na
satu, ona me diže sve više i više. Sunčev disk postaje sve veći i ja konačno
uranjam u Sunce, u čisti LVX. Zahvaljujem se EDI i završavam viziju.
VAZDUH. Vibriram imena. Ulazim u trigram i opet se pojavljujem u moru.
Krećem se usporeno. Zatim sve nestaje i ja se pojavljujem u nekoj
podmornici. Oko mene su ljudi u starinskoj odeći koji razgledaju morsko dno i
čude se. Ovo je neka ekspedicija u prošlom vremenu kada su ljudi prvi put
došli do morskog dna. Podmornica je duguljastog oblika, tamno zelene boje,
izgleda kao krastavac. Ima prozore sa strane i jedan veliki napred. U zadnjem
delu su mornari koji nogama okreću pedale i tako obezbeđuju kretanje.
Putujemo morskim dnom i razgledamo morski predeo i razne životinje. Unutra
je suvo i puno vazduha (vazduh vode); pa opet, idemo po morskom dnu
(zemlja). Ja odlazim na prednji deo, gde se nalazi veliki prozor i kroz njega u
daljini vidim jedan veliki podvodni grad sa velikom kupolom u središtu.
Približavamo se i ja shvatam da je to Atlantida. Ulazimo unutra. Razgledamo i
ja menjam svest. Posmatram izuzetna postignuća iz oblasti nauke. Naša
podmornica izgleda veoma primitivno u odnosu na okolinu, no bez obzira na
to, deluje veoma sigurno. Izlazimo iz Atlantide i krećemo napred, prateći
puteljak koji je obeležen u algama. Posmatram nepregledan predeo algi. Iz
njih iskaču mehurići vazduha, poput sapunice iz prošle vizije, koji izlaze na
površinu. Iz tog mora algi sada se probijam na površinu, više nisam u
podmornici. Primećujem kako se ti mehurići rastvaraju na površini, puneći
atmosferu svežim vazduhom. U daljini vidim obalu mora i ostrva koja su
prepuna vegetacije. Vidim kako morsko dno diše i čini da cela Zemlja živi i
sama diše. Zahvaljujem se i završavam sa vizijom.
ZEMLJA. Vibriram imena. Prolazim. Pojavljujem se na jednom listu. Ja sam
sitan i mali. Ispred mene je kap neke tečnosti, zapravo rose, koja klizi po tom
listu naniže. List je veliki, i liči na hrastov list. On je na grani nekog drveta, u

51
SKAKAVAC 2

šumi. Ja sam veoma mali, malo veći od te kapi rose. Ona klizi i pada sa lista,
u travu. I ja se klizam i padam za tom kapljicom na dole, upadajući u more
trave. Ogromna, gusta trava je svuda oko mene u nepreglednoj daljini. Trava
se njiše na vetru poput talasa na moru. Vrhovi svake travke su zlatni i tim
vrhovima se sakuplja zlatna svetlost Sunca. Trava je bujna i zelena. Prizivam
vodiča. Pojavljuje se veliki puž. Pitam ga za ime. On mi odgovara da se zove
PIPAK. Puž je moje visine, ja sam veličine patuljka. Molim ga da mi objasni
prirodu ove sfere. Jašem ga, držeći se za njegove rogove i mi sasvim
polagano putujemo kroz more trave. Imam dojam da ovako nikuda nećemo
stići. Pitam ga kuda idemo. Na to mi on odgovara da ne idemo nigde, već da
mi on objašnjava prirodu ove sfere, kao što sam ga zamolio. Pada noć,
pojavljuju se zvezde, a mi još uvek putujemo. Imam utisak da se nismo
pomerili od početka. To beskonačno more trave čini da se nigde ne može ni
stići, jer ovde nema ničega osim toga. Ovde je veoma prijatno. Usput
srećemo razne stanovnike ove sfere. Gledam ka nebu, vidim zvezde. Vrhovi
travki koji su bili zlatni, sada su se sklupčali, čekajući Sunčev izlazak. Gledam
u crnilo noćnog neba. Sve nestaje i ja se vraćam nazad.

ČETVRTAK
3. VII 2003.

22,59 - 23,16h Prolazak kroz Zhen. IAO formula.


I. Iahus, devica, moćni otac. Ulazim u trigram. Pojavljujem se u jednoj
hemijskoj labaratoriji u kojoj se nalazi gomila raznih epruveta. Labaratorija je
velika i u njoj se nalaze tri duguljasta stola, na kojima se nalaze aparature za
držanje epruveta. Prilazim jednoj epruveti i vidim da je do pola napunjena
beličastom tečnošću. Na srednjem stolu je ista takva epruveta sa plavičastom
tečnošću, dok je na trećem stolu, tečnost u epruveti ljubičaste boje. Prilazim
epruveti koja sadrži beličastu tečnost i primećujem da je to zapravo sperma.
Sada sve ovo nestaje i ja se pojavljujem na vrhu duge. Oko mene je živopisni
krajolik. Vidim šume, pašnjake, jezera. Ja stojim na vrhu duginog svoda i
posmatram prirodu. Uočavam sedam duginih boja. Sada počinjem da se
spuštam dole niz dugu, klizajući se. Duga me navodi u jednu fontanu u čijem
je središtu kip Venere, izvajana od divnog belog kamena. Kip je okružen
vodom sa svih strana. U desnoj ruci, ona drži školjku u kojoj se nalazi biser, a
u levoj pridržava haljinu koja joj pada preko kolena. Potpuno menjam svest.
Osećam lepotu ovog mesta. Zaista zrači autentičnošću. Skoro mogu da
osetim neki veoma čudan miris. Ovo je potpuno drugi svet. Osećam da sva
lepota ovog mesta izvire iz fontane. Primećujem da iznad Venere sjaji neko
sazvežđe. Sada vidim da je to Veliki Medved, uočavam tačno sedam zvezda.
Sada sve nestaje i ja se odjednom pojavljujem u krevetu sa Venerom. Ona
ima divnu, vatreno - plavu kosu. Vodim ljubav sa Njom u jednom velikom
krevetu sa baldahinom. Osećam se divno. Izgaram u strasti i doživljavam
orgazam. Padam, tonem u mrak, vraćajući se nazad.
A. Asi, škorpija, moćna majka. Nalazim se u snežnoj šumi. Ja sam snažan
pećinski čovek obučen u krzno. Pored mene je jedan vuk i mi se zajedno
grejemo oko vatre. Nalazim se u nekom zabačenom delu koji nas štiti od
snega i vetra. Na zidovima te male uvale primećujem praistorijske crteže.
Gledam u vuka i osećam izuzetan prijateljski odnos među nama. On mi
glavom pokazuje da ga pratim. Polazimo naniže do jedne velike reke, po kojoj
plutaju sante leda. Preskačemo preko santi i dolazimo na drugu obalu. Tu
nailazim na čopor žena koje su poput mene obučene u primitivnu odeću od
kože. Odjednom menjam svest. Počinjem da plešem divljački ples. Osećam
se uzbuđeno i srećno. Žene su radosne što me vide. One nose sa sobom
dugačka koplja. Odvode me u jednu pećinu i mi sedamo pored vatre.
Skidamo se i ja vodim ljubav pojedinačno sa svakom od njih. U trenutku mog
orgazma, jedna žena silazi sa mene i sve ostale svojim drvenim činijama
sakupljaju moje seme. Kada se sve završilo, one uzimaju svoja koplja i
probadaju me. Vraćam se nazad.

52
SKAKAVAC 2

O. Horus, sunce, pobedničko dete u osvajanju. Po prolasku, odmah se


pojavljujem u savani. Pored mene se nalaze ratnici, obučeni u ratničku odeću.
Ja sam crn, kao i oni. Nalazimo se skriveni u šiblju. U levoj ruci svako od nas
drži štit, a u desnoj veliko koplje. U jednom momentu, pojavljuje se čopor
zebri koje tu dolaze na ispašu. Na znak poglavice, mi svi krećemo u napad i
okomljujemo se na jednu zebru. Okružujemo je i probadamo kopljima. Ona
pada na zemlju smrtno ranjena. Prilazimo zebri, sečemo je na komade i
vraćamo se nazad u selo sa mesom. Kako idemo ka selu, tako pevamo neke
radosne pesme. Podnevno Sunce prži. U daljini vidim visoke planine
prekrivene snegom. Svi smo radosni zbog ulova. Plešemo i pevamo usput.
Ulazimo u malo seoce, sa niskim kućama i ogradom od trske. Žene nas
dočekuju ispred, zajedno sa decom. Svi su veoma srećni što nas vide. Mi im
donosimo hranu i udovoljavamo njihove potrebe. Uveče se ta hrana kuva u
velikim kotlovima. Nastaje velika gozba. Deca i žene jedu, a ono šta ostane,
daju nama. Kako dolazi ponoć, tako se svako od nas povlači u svoju kolibu u
kojoj ga čeka žena. Svi vode ljubav. Ja oplođavam moju ženu i ona mi rađa
dete. To je funkcija muškarca kao čuvara sela i nekoga koji obezbeđuje hranu
i opstanak zajednice. Vreme prolazi. U selu pada noć, i kako pada noć, sve se
gasi. Ja završavam sa ovom vizijom.

5. 6 SUN
ČETVRTAK
3. VII 2003.

23,17h Sledeći trigram za istraživanje je SUN

SUBOTA
5. VII 2003.

23,48 - 0,08h Prolazak kroz Sun. IHVH formula.


VATRA. Vibriram ADNI. Prolazim kroz trigram i pojavljujem se u svemiru.
Ispred mene je velika narandžasta zvezda, veliko Sunce. Posmatram iz
daljine kako bljuje plamenu lavu, kao bičeve usijane magme. Zvezda je
zapravo u tečnom obliku i na njenoj površini primećujem veliku rupu, kao da
je zvezda bušna. Ulazim unutra i krećem se ka njenom središtu. Spuštam se
sve dublje, osećam sve veći pritisak, koji postaje nesnosiv. Kako dolazim do
središta, tako se odjednom nalazim okružen potpunim mrakom. Središte i srž
zvezde jeste Ništa. Potpuno sam zbunjen time, jer nisam očekivao da će se
gradacija vrućine i pritiska okončati Ništavilom. Sada primećujem da se ova
zvezda sa mračnim središtem nalazi u jednoj korpi koju nosi veliki beli labud.
On dolazi do jedne močvare i ispušta Sunce u nju. Od toga cela močvara
eksplodira i vrelo blato pada posvuda, pretvarajući sve što dotakne u oganj i
pepeo. Sada sve ovo nestaje i ja se pojavljujem ispred jedne kapije zamka.
Ona je zatvorena i zapečaćena, i ja ne mogu ući. Pokušavam mnogim
načinima da je otvorim, ali ne uspevam. Činim Znak Ulazećeg, na šta kapija
postaje još čvršća. Sada činim Znak Tišine, i odjednom se pojavljujem unutar
zamka. Zapravo, ulazi se Tišinom, a izlazi u Ulazećem, što je paradoks, kao i
priroda one zvezde. Shvatam da je priroda svega ovoga zapravo Prađna,
praznina koja se nalazi unutar svih stvari. Zahvaljujem se i završavam viziju.
VODA. Kako vibriram AHIH, tako čujem tutnjavu vodopada. Pojavljujem se na
jednoj steni, a pravo na mene se obručuje vodopad. Ta tutnjava ispunjava ceo
prostor. Voda je potpuno čista i celo moje telo upija njen život i svežinu.
Počinjem da plivam naviše, uz vodopad, u obliku morske sirene. Zapravo kao
da letim. Ja sam Triton, plivam i ronim uzvodno, provlačim se između riba,
vidim po morskom dnu stare, izgubljene stvari. Kako vreme prolazi, tako mi
kretanje uz vodu pričinjava sve veći napor. Reka je ovde dosta široka i jaka.
Nastavljam da idem napred i reka počinje da se sužava. Prolazim između
stenja, raznih mostova i naselja. Reka postaje sve manja, sada je toliko mala

53
SKAKAVAC 2

da se može preskočiti jednim skokom. Ja se uz male trzaje probijam napred.


Sada se pretvaram u punoglavca, nastavljam da idem uz reku, tražeći izvor.
Reka postaje sve toplija. Sada je ona mali potok. Dolazim do mesta gde je
izvor reke i tu voda ulazi u utrobu Zemlje. Ja putem malih kanala počinjem da
idem naniže, kroz Zemlju. Osećam kako temperatura raste. Vidim da je izvor
svih voda ispod zemlje, u njenoj utrobi. Konačno dolazim do središta, koje je
opet praznina, kao u radu sa vatrenim aspektom. Ono je kao srce koje pumpa
krvotok reke. Zahvaljujem se i završavam viziju.
VAZDUH. IHVH. Momentalno se pojavljujem na moru, na pučini sam i nigde
se ne vidi kopno. Ispred mene je ogromna lađa na čijem jedru je iscrtan crveni
malteški krst. Lađa je ogromna, sa velikim belim jedrima. Jedra su razapeta
punom dužinom, sakupljajući veliki potencijal vetra. Lađa plovi velikom
brzinom. Ja se nalazim na vrhu lađe i posmatram pučinu, tražeći kopno. Ona
danima plovi, mornari i ja prolazimo kroz bure, kišne i vrele dane. Od kopna
nema traga. Mornari su izgladneli. U daljini vidim jato delfina koji iskaču iz
vode, sa moje desne strane. U daljini primećujem i porodicu kitova koja
prolazi. Mi nastavljamo našim putem. Ponestaju nam zalihe hrane, ostalo je
još jako malo vode. Jedino nas vetar osvežava i daje nam utehu. Poslednjeg
dana, kada smo svi na izmaku naših snaga, nastaje stravična oluja. Postavlja
se pitanje da li da spustimo jedra. Kapetan broda, jedan vitez Templar,
odlučuje da raširi jedra potpuno, i brod dobija brzinu kao nikada do sada.
Posle oluje, u momentu Sunčevog izlaska i u pravcu Sunca, ja primećujem
kopno. Znam da je to Sveta Zemlja. Stigli smo. Mornari su sada obučeni u
templarsku odeću. Brod lagano ulazi u luku i u daljini primećujem mnoštvo
uglađenih vitezova. U obliku odabrane povorke, oni u brod unose Sveti Gral
koji se čuva na jednom posebnom, tajnom mestu. Čim je Gral unet, brod se
otiskuje nazad u more. Posle nekog vremena, opet nas zadesi oluja, ali ovog
puta jedra ne izdržavaju. Jarboli pucaju, brod se suviše obara i voda počinje
da ulazi. Nastaje potop, brod tone i Sveti Gral sa njim. Vidim kapetana kako
se smeši, i pitam se da li je ovo deo njegovog plana. Zahvaljujem se i
završavam viziju.
ZEMLJA. AGLA. Kako ulazim tako se pojavljujem iznad vulkana. Silazim u
njegov krater i putem nekih kanala idem na dole. Silazim, prateći narandžastu
reku lave i stižem do središta Zemlje. Vidim ga kao ono Sunce sa početka
vizije SUN-a. Sada znam da je to Sunce bilo središte Zemlje. Shvatam da je
zapravo središte Zemlje novo Sunce, da postoji Sunce unutar, i Sunce izvan, i
sada potpuno menjam svest. Vidim kako to unutrašnje Sunce greje Zemlju
iznutra. Osećam da mu se niko ne posvećuje dovoljno. Niko ne oseća snagu
koja izvire iz same Zemlje, već se sva pažnja posvećuje spoljašnjem Suncu.
Vidim ovo malo Sunce, ali koje je jače i koje više greje nego spoljašnje.
Zemlja je sprega između dva Sunca, spoljašnjeg i unutrašnjeg. Na toj sprezi
se javlja život i peti element. Sada vidim vulkane koje prenose tu gnozu. Oni
su savršeni metodi same Zemlje, koji ispoljavaju njenu istinsku prirodu. Sada
primećujem kako vulkani čine Znak Ulazećeg, bacajući usijanu suštinu iz
sebe, dajući nam do znanja da je i sama Zemlja Sunce. Zemlja, kao GAIA,
može istinski napredovati samo ako se nađe uravnoteženost unutrašnjeg i
spoljašnjeg obožavanja (srednji put, koji koristi put magike i put misticizma
podjednako). Osećam ogromnu snagu, iznutra i spolja. Ta snaga me spolja
pritiska, a iznutra izbija i usled toga nastaje veliki otpor i pritisak sile koji
dovodi do eksplozije. Sada je sve u čistom LVX. I Zemlja, i Sunce, i Sunce
unutar Zemlje su u čistom LVX-u, i osim LVX-a ničega nema. LVX je
ispoljavanje zvezdane prirode, ničeg više. Zahvaljujem se i završavam viziju.

UTORAK
8. VII 2003.

14,50 - 15,01h Prolazak kroz Sun. IAO formula.


I. Iahus, devica, moćni otac. Nalazim se na vrhu planine, u jednom golemom
ptičijem gnezdu u čijem se središtu nalazi veliko ljubičasto jaje. Vetar ovde
jako duva i huči, i ja se jedva održavam uspravno. U gnezdu se oseća toplina.

54
SKAKAVAC 2

Posmatram jaje. Kako vreme prolazi, iz jajeta se povremeno čuje škripa i


udaranje. Gore, u visini se nalaze ljudi-ptice koji kruže iznad tog gnezda. U
jednom momentu, jaje puca i iz njega izlazi mali dečačić sa krilima, i lukom i
strelom u ruci. To je mali Amor koji odlazi svojoj braći, u visinu. Ja posmatram
ljusku od jajeta i u njoj nalazim knjigu svetlo-zelenih korica, umotana u jedan
svituljak. Otvaram je i vidim da je to neki oblik Kama-Sutre, sa puno slikovitih
prikaza ljubavnih položaja. Prelistavam knjigu i na pojedinim stranama
prepoznajem one ljude-ptice, koji su prikazani kako vode ljubav. Viziju
prekriva mrak i ja se vraćam nazad.
A. Asi, škorpija, moćna majka. Prolazim kroz trigram i opet osećam snažan
vetar. Nalazim se u blizini jedne velike planine, čiji vrh je zatrpan snegom. Ja
lebdim u vazduhu, ja sam čovek-ptica. Letim do planine, približavam se vrhu i
vidim jednu Boginju kako se gola kupa u malom bazenu tople vode. Ja se
spuštam dole i prilazim joj. Moja je koža sive boje, njena je veoma tamna.
Ulazim u vodu i strasno vodim ljubav sa njom. Po završetku, izlazim iz bazena
i pokušavam da odletim nazad, ali vidim da su mi se krila zaletila i da se ne
mogu vinuti u vazduh. Okrećem se i primećujem da Boginje više nema.
Umesto nje, u daljini, vidim naoružane ljude sa kopljima, bodežima i
mačevima (oružja vazduha. Vazdušna “pretnja”, koja uključuje i nemogućnost
letenja) koji jure ka meni i uskoro me opkoljavaju. Moja su krila zaleđena i ja
ne mogu pobeći. U jednom momentu, ka meni lete koplja i noževi, koji me
probadaju i ja padam na zemlju smrtno ranjen. Vraćam se nazad.
O. Horus, sunce, pobedničko dete u osvajanju. Ispred mene se pojavljuje
ogromna Vulva, žena sa raširenim nogama. Osećam izuzetan mir, božansku
tišinu ovog mesta. Potpuno menjam svest. Osećam neku suptilnu
uzbuđenost, ali je ona tiha i zaista suptilna. Osećam kako iz pravca Kteis
struji neki vetar koji ulazi u nju. Kteis kao da usisava sve stvari oko mene.
Vetar počinje sve jače i jače da duva. Ja se odlepljujem od zemlje. Opet sam
čovek-ptica i pokušavam da se oduprem tom vetru i da poletim nazad, ali
bezuspešno (opet nemogućnost letenja i nekontrola vazduha, Ruaha. Mada u
ovome ima mnogo dublje Istine). Vidim da se u središtu Kteis nalazi jedno
veliko, poluotvoreno oko, to je oko Šive. Kako se Kteis otvara, tako se otvara i
oko Šive. Ja bivam usisan unutra i sada je oko potuno otvoreno. Celokupni
Univerzum biva gurnut unutra (predavanje Uma-vazduha duhu; raspaljivanje
molitvom, ali sve pod Voljom). Svuda oko mene nije ništa drugo do čestice
kosmičke prašine koje bivaju raznete silnim vetrom. Od svega je ostala samo
ta zlatna kosmička prašina. Sada vidim da su to mali spermatozoidi. Ja se
nalazim u toplom, crnom ništavilu Kteis. Skupljam se u sebe, stavljam palac
na donju usnu i sve nestaje.

6. 1 QIAN
UTORAK
8. VII 2003.

15,04h Sledeći trigram za istraživanje je QIAN

SREDA
9. VII 2003.

15,20 - 18,32h Prolazak kroz QIAN. IHVH formula.


VATRA. ADNI. Odo cicale qaa. Kako vibriram ime, tako se tri linije trigrama
sve više usijavaju i na kraju se tope, upadajući u reku lave. Ja se nalazim u
malenoj barci iz “Knjige Srca ovijenog Zmijom”. Iza mene je beli kip Afrodite,
ja sam na pramcu, i sada je ceo ovaj prizor prikaz Sunčeve barke koja putuje
Nebeskim svodom. Ja sam na pramcu, u središtu je Sunce, a na krmi je sada
kip mog Svetog Anđela, umesto Afrodite. Ja govorim gde i kako da idemo,
dajem tačan pravac kretanju. Vidim u daljini da se reka lave završava i da
pada u ambis. Ne možemo se vratiti, jer strujanje reke je suviše jako, a mi se
55
SKAKAVAC 2

brzo približavamo ponoru. Kip Anđela je mnogo težak, i meni pada na um


ideja da ga bacim u lavu. No ipak bih radije umro i sagoreo, jer to ću ionako
učiniti zbog Nje. U presudnom momentu, sa kristalno jasnom svesnošću,
puštam Nju i Sunce da idu napred Večno, jer je Sunce večito Sin, a ja skačem
u lavu. I brodić tada postade lak kao pero. Ogromni jezici vatre i ognja padaju
preko mene i ja poslednjim pogledom vidim da se barka otiskuje u vazduh i
da nastavlja svoje putovanje napred. Negde je jutro opet svanulo. Lava me
guta, ja tonem, ali sam svojom Voljom i svojim Bićem još uvek potpuno u onoj
barci. Sada sam ja Sunce u njoj, ispred mene je Tot, a iza mene Ona, u svom
pravom svetlu. Ona mi se smeši, a on određuje pravac. Znam da je Apep
ostao iza nas, ali se unapred radujem budućoj borbi, no ipak znajući da do nje
nikada neće doći, dokle god se držim misli o Njoj, dokle god nisam rastrojen.
Sa nekog mesta se vidi kako se barka spušta iza horizonta. Završavam viziju.
VODA. Vibriram ime. Prolazim kroz trigram i pojavljujem se na nekom trgu. Tu
se nalazi fontana u čijem središtu stoji jedan beli, mermerni obelisk. Oko
mene se nalaze niske antičke zgrade i imam dojam kao da se nalazim u
starom Rimu. Posmatram kako voda izlazi iz obeliska na četiri strane,
izlivajući se u fontanu, a potom se iz fontane izliva u jedan okrugli šaht. Taj
šaht ima tri horizontalne rešetke, koje čine trigram QIAN. Posmatram vodu
kako pada, a zatim prilazim šahtu i zagledam se unutar njega. Vidim svoj lik,
nosim belu odoru i lamen za vratom. Gledam u vodu. Ova vizija je izuzetno
čista i jasna. Menjam svest veoma. Vidim odraz neba, ptica, sebe, koji drhti;
jer voda stalno upada i remeti površinu. Dajem znak Tišine, vreme
momentalno staje i voda prestaje da žubori, čime površina postaje glatka kao
ogledalo. Svoj lik sada vidim savršeno. Sada nema razlike između sveta u
kome Jesam, i odraza tog sveta, sveta u kome Nisam. Savršen odraz i
objektivno sagledavanje dolaze od Tišine. Voda opet počinje da pada, a ja još
stojim u znaku Tišine, i površina se ne uzburkava. Tišinom prestaje talasanje
Vode. Ustajem i umivam se vodom iz fontane. Vidim da mi svežina vode
donosi čvstinu i jasnoću misli i Uma. Takođe, fokusira mi pažnju. Osećam se
jak, počinjem da rastem, postajem veliki kao div. Moja bela odora je svuda i
pada preko svih stvari. Sa širenjem moje svesnosti, tako LVX sija za sve.
Probijam vidljivi univerzum i vraćam se u svoje telo.
VAZDUH. Vibriram IHVH. Odjednom se pojavljujem na jednom ostrvu, na
kome se nalaze mnogi morževi, morski lavovi, i foke. Sunce zalazi i ja ih
posmatram kako se tu sunčaju. U središtu ostrva primećujem jednog
ogromnog, masivnog morža koji urliče i kao da nešto saopštava gomili. Zatim
se svi ostali razilaze, i on ostaje sam na ostrvu. Obara se na zemlju, kao da
spava. Sunce zalazi i njegova koža puca i iz nje izlazi neko ulje. On leži na
jednom malom uzvišenju i to ulje klizi na dole, skupljajući se u kamenim
bazenima. Sledećeg dana, po dizanju Sunca, vidim da je njegovo telo
presušilo i da je on uginuo. Kameni bazeni su napunjeni uljem. Sunce se
sada penje u zenit i kreće da prži i da greje ulje, koje počinje da isparava. Od
tog isparenja se iznad ostrva stvara oluja. Ostrvo je neplodno, ispunjeno
golim kršem i krečnjakom. Počinje da pada jaka žuta kiša, od ulja, koja
zahvata celo ostrvo. Potom oluja prestaje. Sledećeg dana, po izlasku Sunca,
vidim da je ostrvo u zelenilu. Više nema morževa, sada je ostrvo naseljeno
raznim muškarcima i ženama, svi su goli. U središtu ostrva je bog Dionis.
Svuda je vinova loza. Svi se opijaju i vode ljubav. Meni nude jedan pehar, ja
ga ispijam i osećam entuzijazam. Vino me opija. Ja im se priključujem i mi
vodimo ljubav. Završavam viziju.
ZEMLJA. Vibriram AGLA. Prolazim kroz QIAN i nalazim sebe u kamenolomu.
Svuda oko mene vidim ilovaču i glinu, pada kiša, nebo je tmurno. Vidim grupu
starijih magova, koji u zaprljanim odorama, prave figuru velikog diva od gline.
Figura je bezlična, veoma gruba, ali se jasno definiše ljudski oblik. Figura stoji
u znaku Horusa. Kako je završavaju, tako se jedan najstariji mag povlači i
počinje da izgovara neke magičke formule. Čujem RUAHIM, RUAHIM; čime
figura dobija svest. Govori LUTRU, LUTRU; i figura počinje da se pomera.
Vidim velikog diva, golema od gline. Prilazi mi. Vidim da mu je glava nalik onoj
sa Uskršnjih ostrva. Pitam ga za ime. Predstavlja se kao TIRZAH i govori mi

56
SKAKAVAC 2

da je meni dodeljen. Ja se nalazim na peščanoj obali okeana. TIRZAH me


svuda prati. Osećam prijateljstvo sa njim, ali i opterećenje, jer ne mogu ni
trenutak biti sam. Tražim od njega da načini znak Tišine, što i čini. Tim
gestom, on prestaje da se pomera, i ja se mogu konačno šetati sam. Šetam
se po plaži. Osećam se prilično slobodno i radosno jer sam sam. Skidam svu
odeću sa sebe i ulazim u okean. Ronim i na dnu pronalazim jedan biser.
Vraćam se golemu, nalažući mu da načini znak Horusa; i on opet oživljava i
počinje da me prati. TIRZAH me dovodi do jednog portala u obliku žutog
pravougaonika i tu staje, govoreći da on ne može dalje. Zahvaljujem mu se i
prolazim kroz portal, čvrsto držeći biser. Vraćam se nazad u telo.

PETAK
11. VII 2003.

14,23 - 14,32h Prolazak kroz QIAN. IAO formula.


I. Iahus, devica, moćni otac. Prva, najniža linija trigrama se uvećava i
preobražava u jedan stepenik na kome piše “Čovek Zemlje”. Pojavljujem se u
nekoj džungli, hodam između drveća. Čujem oko mene krike divljih životinja.
Dolazim do jednog velikog drveta na kome je izrezbareno veliko srce, a u srcu
izrezbaren heksagram Zveri. U njegovom središtu se nalazi rupa, i ja u nju
stavljam svoj palac. Sve nestaje i ja dobijam viziju leptira koji raznosi polen sa
cveta na cvet. Polenov prah pada sa njegovih krila, svuda okolo. Vidim njegov
vredan Rad u polju. Čujem glas koji mi govori : “takav je Rad Čoveka Zemlje”.
Zahvaljujem se i završavam sa vizijom.
A. Asi, škorpija, moćna majka. Posmatram trigram i ovoga puta, sada iskače
središnja linija, takođe u obliku stepenika. Penjem se na nju i vidim da je na
njoj upisano “Ljubavnik”. Pojavljujem se na obali okeana, Sunce upravo
zalazi. Nebo je predivne ružičasto-crvene boje sa veoma malo oblaka. Kako
Sunce zalazi, tako iz vode izlazi moj Sveti Anđeo u beloj svilenoj odori. Ta
mokra svila joj pada preko kukova i grudi, delujući veoma zanosno. Pa opet,
ne osećam nikakvu strast, već čistu ljubav. Ona dolazi i seda pored mene, i mi
zatim ležemo opruženi na pesak. Sada je ležem preko nje i vidim sliku
jedanaestokrake zvezde. Ona je zapravo pentagram, a ja heksagram, sa
falusom. Međutim, sebe osećam kao ženu pored Anđela. On je muško, a ja
žensko, iako je zapravo forma obrnuta u mojoj stvarnosti. Priroda mog
odnosa sa Njom je sestrinstvo. Glas sa neba mi govori : “ovako Radi
Ljubavnik, on ne zna da ljubi”. Zahvaljujem se Njoj i završavam sa vizijom.
O. Horus, sunce, pobedničko dete u osvajanju. I treća linija, kao stepenica, se
izdvaja. Na njoj piše “Samotnik”. Sada sam na onoj plaži, ali ta plaža je pusta.
Posmatram sve to iz nekog drugačijeg ugla, iz visine, i vidim da na toj plaži
nema ni mene ni mog Anđela. Sve je isto kao u prošloj viziji, samo bez nas. U
daljini primećujem jednu pticu kako sleće na morsku površinu i dolazi do
obale. I ja sada vidim jednog labuda, kako dolazi do onog istog mesta gde
smo ležali ja i moj Anđeo. On seda tu, i počinje da spava. Sunce sada već
uveliko zalazi i nastupa ponoć. Ja padam u san. Budim se sa Sunčevim
izlaskom. Posmatram obalu i vidim da je labud otišao. Zahvaljujem se i
završavam sa vizijom.

7. 7 LI
PETAK
11. VII 2003.

14,33h Sledeći trigram za istraživanje je LI

16,54 - 17,20h Prolazak kroz LI. IHVH formula.


VATRA. ADNI. Trigram postaje narandžast, a potom jarko crven. Zapravo
prva i treća linija su te boje, dok je linija u središtu plava. Ukazuje mi se
heksagram, sa donjim plavim, i gornjim crvenim trouglom. U centru
57
SKAKAVAC 2

heksagrama se stvara jedna blistava tačka i oko te tačke prsten, i ja sada


posmatram planetu Saturn. Gledam u Sunčev sistem kakav bi bio da je
Saturn u sredini. U njemu ne bi bilo Sunca, sve bi bilo u hladnoći. Ponovo
posmatram trigram, središnja linija počinje da talasa i ja sada gledam u
površinu mora i velike talase na njoj. Vibriram ADNI. Pojavljujem se ispred
ogromne piramide od belog kamena. Na crnom vrhu se nalazi Horovo oko.
Kamenje je poslagano savršeno, tako da se ništa ne može provući između.
Piramida zapravo nema ulaz. Gledam u Horovo oko i ono ka meni šalje snop
plave svetlosti koji dolazi do moje Ajna čakre. U glavu mi se usađuje broj 772.
Sve nestaje i ja dobijam viziju ogromne vatrene komete koja leti iznad
površine mora. Ona udara o površinu, stvarajući ogromnu eksploziju. Zatim
pada na dno mora i gasi se. Ostaje crni, metalni kamen. Sada se pojavljujem
u alhemičarskoj labaratoriji, gde vidim grupu alhemičara koji taj isti kamen
tucaju u prah i zagrevaju na vatri unutar epruvate. Tu smesu oni utrljavaju u
telo i na svoje genitalije. Opet sve nestaje i ja se pojavljujem u jednoj
podzemnoj odaji sa divnim bazenom u središtu iz koga isijava plava svetlost.
Ja ulazim unutra i primećujem u njemu jednu divnu devojku, izuzetno bele
kože i riđe kose u kojoj nosi venac od cveća. Ona mi prilazi i mi se ljubimo, i
ona mi stavlja svoju ruku na teme. Ja se spuštam nadole, ona me zaranja u
vodu i čini krst nadamnom. Ja menjam svest. Izlazim iz bazena i vidim da je
ona zapravo bila moj Anđeo. Sada je promenila oblik i ja je prepoznajem i
grlim. Stavljam glavu na njeno rame, a ona mi govori da budem jak. Priča mi
o iskušenjima koja će doći, govori mi da je uvek mogu zvati. Sa tim rečima se
oprašta od mene i nestaje i ja se vraćm nazad.
VODA. AHIH. Prolazim kroz trigram i opet se pojavljujem u bazenu iz
prethodne vizije. Stojim u jednom uglu, naspram mene se nalazi ona riđokosa
devojka. Posmatramo se i ja osećam veliku požudu u njenim očima, a požuda
raste i u meni. Ona mi sada prilazi, govoreći “RAAGIOSEL” (veliki kralj Vode),
i počinje da vodi ljubav sa mnom. Voda se uzburkava i postaje sve toplija.
Oboje se približavamo orgazmu. U momentu samog vrhunca, iza devojke se
iznenadno pojavljuje moj Anđeo i ja doživljavam orgazam gledajući Nju u oči.
Moja partnerka silazi sa mene, ljubi me u čelo, i odlazi. Ja primećujem da je
Ona (Anđeo) trudna. Ulazim u njen stomak i vidim da sam unutar nje zapravo
ja, potpuno go, bez odore, sa okačenim lamenom za vrat i levom rukom koja
daje znak Tišine. Završavam.
VAZDUH. IHVH. Prolazim kroz trigram i pojavljujem se na početku neke
šume, na jednom proplanku. Sedim na jednom ogromnom panju i posmatram
šumu. Nosim svoju crnu odoru i mač. Iz šume izlazi jedna vila obučena u
srebrno, sa potpuno belom bojom kože i srebrnom kosom. U desnoj ruci drži
luk, a u levoj srebrnu strelu. Nateže luk i cilja u mene, na šta ja reagujem
munjevito, vadeći mač iz korica. Krećem ka njoj sa isukanim mačem, ali ona
otpušta luk, i strela me pogađa pravo u srce. Padam na kolena, naslanjam se
na levu ruku, jedva držeći mač u desnoj. Stravičan bol se širi mojim telom.
Skoro sam potpuno pao na zemlju. Vidim da me ona posmatra i stoji na istom
mestu. Više nema oružija, i ja tada dobijam iznenada ogromnu snagu. Jedva
ustajem i krećem ka njoj. Usput se teturam i padam, ali se gonjen nekom
stravičnom silom, iznova dižem i jurim ka njoj. Podižem svoj mač iznad glave,
gledam je u oči spreman da po svaku cenu zasečem tamo gde treba. Ona me
posmatra smejući se. U mom telu ima malo života, ali tačno onoliko koliko mi
treba da učinim ono što sam zamislio. U poslednjem koraku, spuštam mač ka
njoj, i sečem je vertikalno. Na oštrici ostaje zalepljena krv. Ona pada ispred
mene, potom padam i ja. Gledam u nebo i krvarim. Još uvek držim mač,
vraćam ga u korice. Sada je ponoć i ja posmatram jednu malu plavičastu
zvezdu iznad mene. Sve nestaje i ja završavam sa vizijom.
ZEMLJA. IHVH. Prolazim kroz trigram. Ispred mene se pojavljuje moj lamen.
Uzimam ga i naslanjam na grudi. Izvodim kabalistički krst. Lamen je u
središtu vertikalnog i horizontalnog kraka krsta. Sada se pojavljuje vizija
ogromnog zlatnog krsta na podu, zašiljenog na krajevima. Na njemu stoji Isus
u Tau znaku, tačno u središtu dva kraka. Sve zrači zlatnom bojom. Sada se
na tom istom mestu pojavljuje moj lamen. Ja stajem na njega i činim moj znak

58
SKAKAVAC 2

Kteis, koji je znak obožavanja mog Anđela. Činim ga u potpunosti, i ulazim


Unutra. Sada sam u mraku, koji zrači crvenkastom svetlošću. Ja sam
skupljen, leva ruka je savijena i njome činim znak Harpokrata. Veoma mi je
prijatno i toplo. U jednom momentu bivam potisnut nadole, vidim jaje svetlosti
u koje ulazim. Svuda oko mene je blještavilo LVX-a, u kome vidim mog
Anđela i samog sebe, kao Magičara pored Nje. Ja sam potpuno go i bez
lamena. Osećam se slobodno i uzvišeno. Svo troje nestajemo. Ostaje čist
LVX. Vizija se polako gasi i ja završavam sa njom.

SUBOTA
12. VII 2003.

22,45 - 22,55h Prolazak kroz LI. IAO formula.


I. Ukazuje mi se detelina sa četiri lista. Pored nje je jedna divna rozikasta
ruža, a između se nalazi žuti maslačak. Primećujem da po maslačku gazi
gomila malih bubica. Zagledam se malo bolje i vidim da su to mali mravi. Ove
tri biljke su zapravo tri slova IAO. Maslačak je slovo I. Menjam svest. Počinje
da pada kiša i maslačak kreće da raste, pretvarajući se u beli maslačak.
Počinje da duva vetar, čujem reč Abrahadabra koju kao da stvara vetar svojim
huktanjem, i seme maslačka se raznosi po poljani.
A. Ovde potpuno menjam svest. Prilazim predivnoj, zatvorenoj ruži. Gledam
je sa visine, ona sasvim podseća na Kteis. Njen miris se širi posvuda.
Osećam kontrakcije i silu u Muladhari. Potpuno sam u Promeni. Izgovaram
AGAPE i ruža se otvara. Unutar nje je jedna mala pčela, koja odleće. Opet
počinje da pada kiša. Ruža se sve više i više širi. Potpuno se otvara i ja vidim
da unutar nje sedi mali Harpokrat, koji se menja i ja vidim sebe kako go sedim
unutar ruže, obrijane glave, u mojoj crnoj odori. Leva ruka je na donjoj usni,
dok desna pridržava falus. Posmatram sebe iz daljine.
O. Horus, sunce, pobedničko dete u osvajanju. Sada mi se ukazuje ona
detelina. Po treći put počinje da pada kiša, ali detelina ne raste. Sa njom se
ništa ne dešava. Činim znak Horusa ka njoj i ona vene. Činim znak Tišine i
ona se vraća u prvobitno stanje. Sve nestaje i ja dobijam viziju točka Dharme,
koga okreće Buda. Ja sam u mojoj crnoj odori. Prilazim točku i primećujem da
se on zapravo okreće sam od sebe. Pokret moje ruke je samo potvrda da se
ja usklađujem sa njegovim pokretom. Čujem : “čini šta ti je Volja i to neka
bude sav zakon”. Menjam svest još dublje. Izlazim iz vizije.

8. 5 KUN
SUBOTA
12. VII 2003.

23,03 - 23,09h Prolazak kroz KUN. IHVH formula.


Kako ulazim u trigram, pred sam ulazak, trigram kao da se udaljava od mene i
ja vidim ispred ime IHVH. Primećujem da su aktivni i pasivni elementi
združeni i ja dobijam jasan osećaj da će mi vizija biti objašnjenja u aktivnom i
pasivnom obliku, jer je ovaj trigram specifično stanje Duha. Za početak, vizija
će se iskazati kroz združenu vatru i vazduh.
VATRA i VAZDUH. Ukazuje mi se vizija plamena, počinje da duva i taj
plamen se proširuje. U središtu tog plamena, ja vidim tačkicu sitnog, praznog
prostora. Potom vidim oluju u obliku uragana, ali je središte tog uragana
savršeno mirno. Ukazuje mi se šuma koju zahvata požar, i ona uskoro cela
izgara i nestaje pod vatrom. Vidim vatru koja uništava i koja za sobom ostavlja
ništavilo. Počinje da duva vetar, odnoseći stvari sa mesta gde su bile. Na
mestu gde je pre stajala neka stvar, sada ta stvar ne-stoji i više je nema. Sve
nestaje i ja se pojavljujem na pučini okeana.
VODA i ZEMLJA. Posmatram ogromno prostranstvo vode i morsko dno koje
tu vodu drži. Tu zemlju koja ne može opstati i biti plodna bez vode i vodu koja
se ne bi održala u sudu da on nije čvrst. Vidim da je voda prozirna i da je
59
SKAKAVAC 2

svaki njen deo isti. Zapravo u vodi se ne vidi sama voda. Voda se primećuje
kao voda samo kada se posmatra iz vazduha ili sa zemlje. Sada se spuštam
na morsko dno i vidim da je ono skriveno od sunčevog svetla i da se ne vidi.
Na dnu okeana vlada potpuni mrak i nema razlike između bilo koje stvari, jer
se stvari ne opažaju. Shvatam da mi se na ovaj način objašnjava Prađna u
dvodelnom obliku, aktivnom i pasivnom, koji u sebi sadrži i prirodu elemenata.
Zahvaljujem se i završavam viziju.

23,12 - 23,24h Prolazak kroz KUN. IAO formula.


I. Iahus, devica, moćni otac. Vidim kako se trigram rasparčava na šest malih
stepenica, po jedna za svaku njegovu crticu. Prvi stepenik je Zemlja, drugi
Mesec, treći Merkur, četvrti Venera, peti je jedan veo koji ja razgrćem i iza
vidim šesti stepenik koji je Sunce. Ukazuje mi se Drvo Života sa izrazito
upadljivim delom koji se pruža od Malkuta do Tifareta. Ispred mene je Liber
Colegii Sancti. Gledam u Sunce, na kome primećujem jedan ženski odraz
kako mi se smeši. Meni se na kratko učini da je to odraz mog Anđela, ali
odmah skrećem pogled zbog blještavila koje me zaslepljuje. Sada se ipred
mene pojavljuje slovo A.
A. Asi, škorpija, moćna majka. Pojavljujem se ispred tarot arkane “Zvezda”.
Menjam svest i doživljavam veliki energetski naboj. Posmatram devojku sa
slike i pehar koji ona drži oživljava. Ona prosipa po sebi sam život koji
oplođuje. Ta voda pada na zemlju i na mene kao kiša i sve okolo raste i buja.
Vidim jedan maslačak. Na jednom njegovom listu piše Gaia Aleluia. Cvet
raste, postaje ogroman, dolazi do Sunca. Na kraju i sam postaje Sunce i sve
nestaje u LVX-u. Posmatram ogroman sunčev disk. Vidim njegov krug. Slovo
O.
O. Horus, sunce, pobedničko dete u osvajanju. Gledam direktno u Sunce i
polako se navikavam na jarku svetlost. To mi menja svest i ja ulazim u
Promenu. Osećam izuzetan nadražaj i vučenje u Ađni, na nivou fizičkog
oseta. Pojavljujem se na livadi na kojoj mi se moj Anđeo prvi put ukazao sa
krilima. Koračam do livade preko popločanog puteljka, koji se pruža između
retkog drveća. Dolazim do livade prepune maslačcima. Moj Anđeo sedi u travi
i ja dolazim do nje, berem jedan maslačak koji dajem Njoj. Ona me gleda
pravo u oči i ne mari za maslačak uopšte. Jasno mi je da sam ja jedini
maslačak koji joj se nudi. Izgleda predivno, gledam je u oči. Menjam svest sve
više. Ona mi daje pehar, Sveti Gral, ali na nivou iznad glave, tako da ja ne
mogu videti njegov sadržaj. Ja ga uzimam, ne gledajući šta je u njemu. U
momentu uzimanja, sve se rastače u LVX-u. To je ono što je u peharu
zapravo. Predavanje i bespogovorno uzimanje Njega. Predavanje Grala je
ono što je u Svetom Gralu, bez Rastrojenosti njegovim sadržajem. To je tajna
Svetog Grala. Ona kao da je zadovoljna mojim uvidom, opet je ispred mene i
smeši se. Vidim njena prediva bela krila. Deluje zaista kao uzvišeno Biće i ja
prema njoj osećam bezuslovnu istinsku Ljubav. Ona me ljubi u čelo, ja je grlim
i obožavam. Ovo je moj istinski trenutak prave i jedine sreće. Mi ustajemo i ja
izvodim moj znak njenog obožavanja. Ulazim unutra i nestajem potpuno.
Vraćam se nazad.

60
SKAKAVAC 2

MASONSKA BESEDA
frater Libero

Slobodno zidarstvo izučava drevnu tradiciju, tradiciju koja nije ograničena vremenom i
prostorom, niti pojedinačnim verama i religijama niti posebnim obeležjima i specifičnostima svakog
doba i kontinenta planete Zemlje. Ono je inicijatski sistem koji i prenosi pouke tog znanja bez
prozelitizma, niti ubeđivanja, a samo po sebi nije religija i ne zagovara konačnu dogmu za koju bi se
tražila vera i povinovanje, sledbeništvo. Slobodno zidarstvo nije kritički autoritet, ono sabira u sebe i
akumulira svo znanje kao sistem koji je otvoren za svakog slobodnog i voljnog, verujućeg čoveka.

Slobodno zidarstvo priznaje duhovne autoritete, ali ne kao potpunu duhovnu vlast već kao
inicirane prenosioce discipline određene vere kroz koju oni deluju i čije znanje prenose. Ono ne
priznaje apsolutne dogme jer bi to značilo podređivanje ljudske slobode koja ustvari mora da iz dogme
ima slobodu a ne vezanost za crkvu ili religiju.

Slobodno zidarstvo se uzda u Knjigu Svetog Zakona i duhovne zakone koji iz nje proističu. Ti
zakoni su Univerzalni i dati su od Boga jednom narodu kao transmisija za ceo svet. Božiji zakoni se
kao takvi mogu prepoznati u svakoj veri i učenju. Ne postoji razumna mogućnost odbacivanja vernika
ili nevernika jer bilo u domenu crkve ili van nje Božiji zakoni su na snazi. Carstvo nebesko je u nama.
Masonerija je zato organizovana na jedan precizan i harmoničan hijerarhijski način koji ne
pretpostavlja vladavinu nad drugima već stepen asimilacije Duhovnog Znanja. Samo Znanje pak, ne
predstavlja intelektualni domen već saživljaj sa kosmičkim principima.

Slobodno zidarstvo je protiv diskriminacije i protiv religioznog separatizma i ekstremizma koji


vode sukobima, ratovima i disharmoniji. Ovakvi uticaji su uvek dolazili od fanatika koji u svom slepilu i
ograničenju nisu bili sposobni da uvide Božansko u svemu, pa tako nisu bili u stanju ni da ispolje
milosrđe i dobrobit za sve.

Slobodno zidarstvo veruje da je Bog Jedan i da su mnogi učitelji i proroci, bilo da su to Isus,
Buda, Muhamed ili Lao Ce, bili nosioci njegove reči. Ono je u saglasju sa svekolikim znanjem i
spiritualnošću koja protiče kroz sve reči iniciranih. Kao što je Bog Jedan njegovo znanje je Jedno, ali je
rasuto u izobilju svima.

Slobodno zidarstvo ne pravi razlike spram ljudskih osobenosti, kao i vaskoliki Univerzum, tako
i svaki čovek je slika Božija. Kako se protiviti tome? Idealizam i polet je u tome da se ima vera u
svakoga, bilo da je loš ili dobar po svom ispoljavanju, jer i uvek, iznad svega, u svakoj promisli, reči ili
delu u tome se vidi Bog.

Slobodno zidarstvo veruje u večni život i u besmrtnost ljudske duše. Ono se ne plaši smrti, niti
za čoveka, niti za njegove bližnje, niti za ceo svet. Slike smrti su različite u shvatanjima različitih
naroda i religija, ali se potpuno slažu u jednom smislu, dobro biva nagrađeno, a loše kažnjeno, bilo
rajem ili paklom ili reinkarniranjem u dobrim ili lošim okolnostima. U svakom verovanju ipak postoji
krajnja instanca, a to je Otkrovenje o Sudnjem danu u kome Svi bivaju uzdignuti bez razlike, kao što
kod drugih postoji Oslobođenje iz točka rađanja i umiranja. Sve je od Boga, sve postoji u Njemu i sve
se Njemu vraća.

Slobodno zidarstvo veruje u milosrđe Duha i u blagodeti koje donosi Duhovna aspiracija,
nasuprot dogmatizmu koji pravi razlike u poimanju prenosa milosti na verujuće. Nije smisao samo u
verovanju već u istinskom življenju duhovnog života i u stvarnoj sigurnosti u Duh, koja se jedino stiče
Direktnim Iskustvom Istine.

Ego kao nosioc ljudske osobenosti za Slobodne zidare nije vladar nad čovekom već valjano
oruđe za ispunjenje života blagodetima. Blagodeti se ne stiču već se daju, a duša biva ispunjena
zadovoljstvom kada daje i kada radi. Masonerija shvata, kroz svoje učenje i simbolizam da je ego,
jedinstvena celina koja ima u sebi simbole večnoga kao i simbole ovozemaljskog, a da je sam veza
između ta dva. Stoga su Slobodni zidari intelektualno i duhovno sebični, jer znajući svoju veličinu ne
potpadaju pod laskavo uljuljkavanje u sopstvenu veličinu već iz toga služe Svetu.

61
SKAKAVAC 2

Slobodno zidarstvo je uvereno u poučnost i božanstvenost Jevanjđelja iako zna da su slova


iskrivljena vremenom. Isto tako se veruje i u Kuran, Vede, Talmud, Bagavad Gitu i druge proročke
spise te stoga nema osude spram ljudi već spremne otvorenosti za svaki nauk i uticaj Duha. Namera
tih knjiga je plemenita, sve one nose u sebi reč Božiju i reči mudraca, a uvek je spram ljudi bilo
otvoreno kako će ih shvatati i implementirati u život.

Škotski obred Slobodnog zidarstva je i uspostavljen u veri u Duh Jevanjđelja i Isusa Hrista,
prenoseći kroz sebe kako nauk vremena i bezvremenosti, nauk istorije, naroda i regija, tako i punu
pouku u simbolizam života Velikog Učitelja i Spasitelja čovečanstva. Slobodno zidarstvo ne obožava
Boga kao posebnog živog čoveka, već živog Boga, koji je delovao kroz Isusa koji je istinski bio čovek i
potpuno ljudski kao i svi mi posvećen, prosvećen i prosvetljen izobiljem božanskog Duha, koji je
govorio kroz njega i koji je preneo znanje kroz njegov život i njegova dela.

Slobodno zidarstvo veruje u Duh koji je iznad straha i zla, jer on gazi strah i neizvesnost
vodeći čoveka Bogu, a ne služenju iskrivljenog kulta koji je odenut u ruho lažne svetosti. Ono veruje u
mudrost saveta i savesti, koji pomažu duši spolja i iznutra uvek se oslanjajući na moralnost i vrlinu
duhovnog znanja. Ono veruje u pobožnost, nevinost i iskrenost, u društveno i humano nasuprot
nevernom egoizmu i sebičnosti onih koji bi žrtvovali sve za ličnu dobit i svoje napredovanje ili
spasenje. Ono veruje i bori se protiv predrasuda i sujeverja, protiv kleveta lažnih vernika. Ono veruje u
Duh inteligencije koji razdire sablast praznoverja i gluposti, protivno je svom neznanju i svakome ko
sputava znanje. Ono veruje u duh nauke nasuprot mračnjaštvu plaćenog sveštenstva, rđavih
indoktrinatora.

Slobodno zidarstvo veruje u stalno razotkrivanje Boga čoveku, u stalnu mogućnost novih i
širih saznanja o beskrajnoj prirodi i suštini koja je u svemu. Ono je uvereno u razvoj inteligencije i
širenje ljubavi. Ono veruje u Istinu, a ta Istina je Biće, Jastvo koje je začelo i stvorilo ideje i beskrajni
Um svemira, koga ljudi dotiču svojim umovima. Ono je uvereno u stvarnost, jer ona je emanacija koja
se raspoznaje naukom i čulima. Ono veruje i stoji čvrsto za Pravdu, jer ona je Biće na delu koje se
ispoljava u skladu sa istinskom prirodom i svekolikom harmonijom.

Slobodno zidarstvo raspoznaje u Čoveku i Univerzumu dva suštinska načina postojanja, u


ideji i obliku, u inteligenciji i akciji. Ono sagledava da je duhovno znanje dato i da se kroz njega
prikazuje polarnost u svetu, sve unutrašnje i sve spoljašnje. Ono veruje u Univerzalno, Apsolutno i
Beskrajno Biće, koje sebe manifestuje kao Univerzum.

Slobodno zidarstvo veruje da su Bogovi samo uzvišeni delovi i aspekti Jednoga Boga, da su
oni kao mnoštvo vredni obožavanja ali ne i podređivanja, oni kao idoli su ništavni, ali kao delo Boga su
Božanski, prisutni i neophodni u svom mnoštvu. Stoga se zalaže za toleranciju među verama i
uvereno je da se mudar i religiozan čovek može moliti i u Crkvi i u Džamiji i u Ašramu isto kao i na
polju, u šumi, na brdu ili planini. Ono veruje i priznaje Jednog Boga i Jednu Univerzalnu Religiju Boga
koji blagosilja sve bogove, sve ljude i ceo svemir i čija religija sadrži, upija i poništava sve različitosti
svojom Jedinstvenošću.

Masonerija veruje da su najrazumniji ljudi takođe i najstrpljiviji, da oni u svom prosvećenju i


prosvetljenju ne slede lične strasti, želje i nahođenja, već da su svojom velilčinom usklađeni sa
božanskim tokom te da mirno deluju onda i kako je neophodno i potrebno za ljude i svet. Takvi ljudi su
uvek bili proganjani, a njihovi tirani su nemilosrdno želeli da satru njihovu reč i da ukaljaju sećanje na
njih, sprovodeći svoje promisli nasiljem i progonom. Uvek su se uzdizali i pojavljivali oni kojima smeta
Istina, koji je ne shvataju i čija sebičnost nije dorasla velikoj opštoj ljubavi za sve bez razlike.

Slobodno zidarstvo veruje da u religiji svi inteligentni ljudi prihvataju iste Istine i iste moralne i
božanske zakone, a da su greške proistekle samo na osnovu ljudskog neznanja i nesigurnosi u
Božansku dobrotu i Milosrđe. Religija je Univerzalna, a Dogma koju Bog daje ljudima se razlikuje
samo zbog različitosti u jeziku i ljudskim osobenostima nekog podneblja. Ono veruje da je duh
milosrđa nesavitljiv i neuništiv kada nadahnjuje pobožnost i kada mir obitava među ljudima, a da
greške samo sputavaju u punom ispoljenju, odlažući blagodeti milosti, ne i potpuno ih ukidajući.
Nerazumevanje Univerzalne Religije je ograničavanje i vraćanje na staro i nesavršeno, sputavanje
razvoja i Usavršavanja čoveka i društva.

62
SKAKAVAC 2

Masonerija veruje da sam Bog, koga istinski i ne možemo pojmiti celoga, ne može biti niti
jeste despot, tiranin, niti sudija i dželat za njegova stvorenja. On je stvorio sve, obdarivši sve
Slobodom, dajući beskrajne mogućnosti ispoljavanja i doživljavanja Slobode, dajući duhovne vodilje ka
usavršavanju Kreacije, dajući Reči i inspiraciju za napredak, omogućavajući ljudima i svemu živom da
uči u tom stanju Mnoštva o beskrajnom i veličanstvenom Jednom. Spoznajući sve delove Jednoga
čovek može da pojmi Sve Jedno, da pojmi Celinu, da se uzdigne u obožavanju Jednoga, koji jeste
Beskrajno Svetlo.

Masonerija veruje u Slobodu i potpunu nezavisnost, čak kraljevsku suverenost sopstva,


kraljevski put kojim čovek ide u svom životu, duhovnom i ovozemaljskom, u božanstvenost ljudske
volje i prirode koju čovek ispoljava i da njome on kreira svoju realnost i svoju sudbinu koju određuje
suverenim razumom koji je vođen vrlinom moralnog zakona i verom u Jednoga Boga.

Masonerija zato veruje da čovek mora da daje da bi se razvijao, time se ostvaruje protok
životne energije, time se šire kapaciteti i domeni ljudske duše, iz toga proističe zadovoljenje,
zadovoljstvo i sreća, koji su emanacija ljubavi u čoveku. Ovo davanje jeste usmereno egom, jer čovek
kao jedinka daje bližnjima, a oni koji su više razvijeni, duhovno ili materijalno u svom elitizmu jesu u
stanju da daju i šire. Veličina nije osobina sebičnih i nabeđenih grandomana, već sposobnost da se
više znanja i ljubavi da i da se izvrši Veće Delo. Merilo ne postoji za to, elitizam je samo etiketa koja
može biti određena spram Veličine onoga koji daje, a ne koji ima. Zato je vera u ljubav, apsolutnu
ljubav milosrđe i ona nadahnjuje život u izobilju stvarnosti.

Slobodno zidarstvo veruje u apsolutni razum koji vodi pojedinačno umovanje, koji je podrška
veri i merilo dogme. Ako bi se verovalo nerazumno čovek bi bio ili slep ili fanatičan, ako bi primao
samo što mu se servira čovek se ne bi razvijao, a um bi mu zakržljao u neznanju, čineći iz toga
gluposti i greške. Razum je veliko oruđe ljudskog Duha.

Biće, čovek kao jedinka, ne može doseći prosvetljenje bez vere, bez razuma, bez nauke i
duhovnosti. Nijedna od ovih sila sama ne može da prodre kroz konačni veo koji deli čoveka od Boga.
Sve mora biti pročišćeno, usavršeno, posvećeno i u harmoniji sa svim ostalim aspektima čoveka. Vera
u princip Univerzalnog Života, shvatanje da je ljudski život materijalizacija Velikog Života Vaseljene, da
je čovek stvoren da bi manifestovao život, a ne da bi ga odbacivao i bežao od njega. Ono suštastveno
u čoveku pak ne može biti definisano, sadržano, obuhvaćeno, ograničeno ni na koji način jer je To
onkraj svega pojmljivog i "obitava" jedino u Bogu od koga čovek nije odvojen. Obožavanje nekog
imena, ličnosti, ideje, principa jeste idolopoklonstvo i predstavlja ograničenje, greh. Bog je u Svemu i
stoga se Sve voli i Obožava. To je Radost Sveta. Ovo neizrecivo, Nerođeno obitava u svakom od nas.
Ono je naš Sveti Anđeo Čovar, savest i Genij kroz koga se otvaramo i rastvaramo u Božanskoj Luči.

Masonerija veruje da se veoma temeljno i efikasno može napredovati uz pomoć Reda i i da


sam Red večno napreduje. Red je nad Haosom, a Bog je naše Pravo! Ona veruje u vrhunsku Lepotu
istinski pravične dobrote i saosećajne pravde, koji su poput Majčinske ljubavi za Dete. Ona veruje u
večnu i potpunu vlast Mudrosti, Snage i Lepote nad svim drugim principima i aktivnostima Rada koji
čovek čini, a koi su nadahnuti večnom kreativnom inteligencijom Velikog Neimara Svemira.

Ovo je naša Veroispovest, vera u Čoveka i Vera u Jednog Velikog Arhitektu Univerzuma.

Ko je ravan Tebi, O Bože, među velikim gospodarima?

63
SKAKAVAC 2

Marko - "Ljudi koji se drže za ruke"

64
SKAKAVAC 2

O MISI SVETOG DUHA


frater Gaia Aleluia

O tome kako Magičar treba sebe da utvrdi pre nego li započne praktikovanje Mise Svetoga Duha

On ovo treba učiniti na način kako odgovara njegovoj Stazi i njegovoj prirodi. On će biti
utvrđen onako kako je utvrđen Paroket pred Veličanstvenom i Bezobličnom Vatrom. Pa ipak, neka
savršenstvo ne bude teret onoga koji beskrajno Slavi, onoga koji bespogovorno leže na grudi One niti
- jedne. Utvrdi se svojom Znanjem, Htenjem, Smelošću i povrh svega budi Tih. Moraš znati šta hoćeš,
ako ovo nije savršeno, o čemu ćeš pričati sa Duhom? Moraš hteti razgovor, svojom neodlučnošću
možeš oterati Devicu koja te želi. Takođe, da li smeš da samo jednom pokušaš, samo jednom da
uradiš nešto za šta ni sam nisi siguran da je ispravan put? A cena čak i samo delimičnog uspeha će
biti Smrt. Na samom kraju, koliko i na početku, da li možeš ćutati o niočemu? Da li možeš zaboraviti
Božiju milost i u trenutku Savršenstva, odreći se svega? Da li možeš zaboraviti na Uspeh? O čemu bi
mogao čak i šaputati kada ovde nikoga nema ko bi te čuo?
Utvrdi sebe Sfingom, uvrdi se Sfingom. Da, utvrdi se Sfingom.

O tome kako Magičar treba da posveti ovu Ceremoniju

"K meni, k meni"! Samo je jedna posveta ugravirana na falusu njegovog bića, samo je jedno
ime urezano na šavovima njegove lobanje. Šest i pedeset su celokupna suma koju on predaje u
momentu njegove Smrti.
Posveta mora biti savršena, i ne sme se oskudevati ni u jednom jedinom delu.
Prvo, on posvećuje svoj Disk. A na njemu se vidi odraz jednog jedinog. No samo odraz, ali
neka te to uplaši. Zatim, on posvećuje svoj bodež. A on mora biti tako jake oštrice da ni jedan oklop
mu ne može odoleti, i tako krhke, da se oštrica odmah i potpuno polomi, posle prvog i poslednjeg
uboda. Posvećuje i svoj Pehar, tako da u njemu može boraviti i najgorča splačina, izlazeći iz njega kao
najslađa ambrozija. Na kraju, posvećuje svoj Štap, jer on mora biti šupalj, kako bi u njega sakrio
plemenitu vatru, a da niko ne primeti.
Neka zapamti da se posvećivanje savršenosti ostvaruje savršenom i posvećenom pažnjom.
Iako osnažen svojim oružjem, on mora biti okružen ovalnošću, koja se meni nejednom učini da je
blago ljubičaste boje. On ne sme dozvoliti sebi da upadne u zamku prevelike Svetosti, jer on još nije
ušao u Dvoranu iz koje se čuje Glas i opaža Svetlo. Ali u momentu Kraja, on će prelomiti Disk, on će
istupeti Oštricu, on će prosuti Ambroziju, i dopustiti da Božija vatra iscuri iz njegovog Štapa. Tada će
već znati da je Misa posvećena njime i njegovom bespogovornom Ljubavlju pod Voljom.
Stoga je sva tajna u Ljubavi i Volji. Dokle god je Strela njegovo oružje, on nikada neće pogoditi
cilj, jer Strela će mu biti jedini cilj, koliko i metod.

O tome kakve su kazne za neposedovanje istinskog Posvećenja?

Sve što može dobiti onaj koji ne zna da Voli, ko nije spreman da Umre u trenutku predaje, ko
misli da su njegova oružja njegove zasluge i ko misli da je njegov trougao crven, iskusiće najstrašnije
prokletstvo. I to prokletstvo će se prenositi na njega i na sve njegove drugove. I to prokletstvo će
nastaniti svaki grad u kome je on boravio i ući će u svaku kuću u kojoj je on bio. Ta kazna je
Adonaievo ime, izgovoreno naobratno, jednom, dvaputa, hiljadu puta, izgovarano svim vekovima u
večnost. To je Neuspeh i samo je to njegovo ime.

O prethodnim merama koje Magičar treba preduzeti

Nije nikada dovoljno isticanje važnosti osiguravanja Krugom. U ovome se Magičar ne treba
štedeti. No, vredi istinski razmisliti o svemu ovome; nije li suština Rada u Misi? Ukoliko se Magičar
beskonačno raspali u ovome i teži savršenosti jedne stvari, neće li možda zaboraviti na drugu? Stoga
neka Magičar misli i teži samo Jednoj stvari; neće li ta stvar sama po sebi postati Krug? Reč greha je
Ograničenje.

65
SKAKAVAC 2

O značenju Alembika

Znaj da za celokupan naš Rad, ti potrebuješ samo dva instrumenta. Jednu okruglu posudu, to
jest Tikvu; i peć, odnosno Atanor. Unutar Tikve, ti moraš pohraniti i profinisati dve ključne supstance;
blagom toplinom i svojom Umetnošću. Znaj da će se u Tikvi nastaniti Duh, no takođe znaj uvek da je
ona samo instrument, što će reći, da prima radosno i spremno Zmiju u sebe, i omekšava je
rastvaračem koji se nalazi u njoj. To jeste Alembik, ta Tikva; ona je destilacioni sud i Dvorana ničega
drugog do samog Duha. To je savršena postelja za onoga koji će delovati sa Nebesa.

O Belom Orlu, i razlozima zašto on postaje Crven

Jedini razlog jeste u Promeni. Da bi se dobio Eliksir, potrebno je Mešanje dve suštinske
supstance. Da bi se ostvarilo Jedinstvo, mora doći do predavanja. Da bi se rodilo Dete, ono mora
posedovati u sebi prirodu oba elementa koji su ga načinili, pa opet, treći koji je on Sam. Belo jeste
priroda Orla, dok je Lavlja Crvena. Orao razblažuje Lava, stoga će njegovo Belo razrediti Crveno,
primajući unutar sebe Lavlju esenciju. Njegova priroda je priroda razređivača, a kao takav, on će upiti
u sebe prirodu one supstance koja se rastvara.

O Crvenom Lavu

Proces inicijacije potrebuje učesnike. O Misi Svetog Duha se mnogo toga govori kao o
mističnom sjedinjenju Lava i Orla. Ovo je mnogo više od pojma muškarca i žene kao aktivnih partnera
unutar Mise. Muškarac je vozilo koje, pod određenim okolnosima, pod idealnom temperaturom, uvek
uslovljeno Voljom, postaje Lav. Jer u Misi učestvuje Lav unutar muškarca. Njegova priroda je Lavlja, i
njegova esencija je u prirodi njegove Krvi. Muškarac je svojevrsni nosilac te prirode unutar biološke
strukture, no ta struktura je statična, sve dok se ne dogodi Promena, koja budi Lava. Tek tada se Misa
otvara. Misa svojom prirodom menja muškarca u Lava, ženu u Orla. Stoga se može reći da je Lav
specifična vrsta svesnosti koju ostvaruje muškarac u okviru Mise; jer nju ne može izvesti muškarac,
niti ijedan čovek, već Zver i njegova Gospa koja ga jaše.

O nekim ključevima bitnim za ceremoniju Mise

Suština svakog čina je u integraciji njegovih pojedinačnih struktura u celinu Postignuća; sam
život je sastavljen iz samo jednog suštog pokretačkog procesa koji donosi istinsku promenu -
inicijaciju. Ono šta se želi ovde reći jeste da inicijacija nije jednobrazan proces, šta više, ona u sebe
uključuje niz manjih, posrednih promena koja zajedno i integrisano donosi veliku Transformaciju. No
treba imati na umu uvek prirodu Inicijacije, koja je jednostavna, laka, prirodna i samoregulativna po
svaku Svesnost.
U okviru našeg velikog Rada postoji inicijacija, ne, jer on sam jeste Inicijacija i ništa više.
Gnoza se krije unutar dobro obavljenog posla, stoga unutar Postignuća. Sada se može nazreti da
Inicijacija jeste Postignuće, retko da može poslužiti kao metod. Puno razumevanje ovoga donosi pravu
Inicijaciju; ona je puko podsećanje na Zlato unutar, ovde se ne radi ni o čemu novom i neproživljenom.
Stoga tri puta da, Inicijacije jeste Postignuće. Ne može se proći kroz Inicijaciju, ukoliko i sam nisi
Iniciran Svesnošću Velike Inicijacije. Ovde leži paradoks, stoga vredi misliti o tome.
Rastavimo sada naš Rad, on blago rečeno sadrži samo dva segmentna opusa. Venčanje i
Sjedinjenje. Dvoje koji prolaze Zajedno, zatim Jedno bez osvrta na ovo prvo. Sasvim je jasno da je
Venčanje Ljubavnika doživelo svoj Vrhunac u Umetnosti, stoga su ove karte zapravo prikaz istog
procesa; koji uključuje u sebe segment združivanja suprotnosti, ali on sam po sebi ništa ne može
doneti, iako je uzvišen, on samo pospešuje i stvara idealnu temperaturu za pravljenje Eliksira. Stoga je
sva suština Operacije na karti Umetnost.
Ovde bi mogli prvi segment Venčanja razložiti još više, tako možemo doći do dve nove karte;
Carice i Cara, koji odvojeno prikazuju ono što će se Spojiti u Venčanju i Umreti u Umetnosti. Prvo,
umiri svakodnevno; drugo, zapali sebe molitvom. Radi ovo dvoje, dok jednom ne izgubiš "Drugo".
Možda nije loše da ti dam neke veze između staza i Atua, to ti može biti od pomoći veoma;
ukoliko shvatiš ovu Operaciju kao najordinarniji iskaz tvog bića, može ti se učiniti da cela naša
Umetnost počinje da zrači nekom drugačijom svetlošću.

66
SKAKAVAC 2

Pri sledećoj analizi, ti ćeš spojiti određene parove staza i iz toga izvesti neke zaključke, ako ti
Volja. Prve parove dobijamo ako spojamo slova po Alef - Lamed formuli, ili AL formuli, što ti može
zvučati posebno interesantno. Nas interesuju slova Samek za umetnost i Zain za Ljubavnike, takođe
možemo uključiti ovome i Dalet i Cadi za Caricu i Cara. Evo na šta mislim :

alef lamed

bet mem

gimel nun

dalet samek

he ajin

vau pe

zain cadi

ket kof

tet reš

iod šin

kaf tau
Po ovoj šemi, ti možeš videti da Umetnost i Ljubavnici savršeno odgovaraju Carici i Caru. Na
ovaj način su u potpunosti povezane sve faze naše Operacije. Izuzetno su interesantne veze Ket sa
Kof, vezane sa Luninim aspektom, kao i Tet sa Reš; Strast sa Suncem. Iod je veoma dobro povezano
sa Šin. Pogledaj, baza naše tabele sadrži vezu Kaf - Tau, Krug sa Krstom. Proučavaj ove veze, ovde
se zaista kriju mnoge stvari vezane za našu Operaciju, veoma otvorene i lake za razumevanje.

Zain - Cadi Blizanci - Ovan


Samek - Dalet Sterlac - Venera

Blizanci kao Vazduh, Mač; Strelac kao Vatra; i jedna i druga korespondencija ukazuju na
Strelu, najviši simbol Merkura, kao Usmerenu Svesnost i posvećenu Volju. Oba elementa su aktivna.
Zbir ova dva para daje 161; Tifaret okružen božanskim parom; stoga je uputstvo za našu
Operaciju : "kao braća se borite!" Pa opet, to je 8 kao Merkur, Ljubav pod Voljom, jedini uslov Uspeha.
Na isti način, pogledaj i parove po Alef - Tau formuli; Malkut je u Keteru, kao što je Keter u
Malkutu. Ovakav način slaganja parova sadrži takođe veoma interesantne pouke.
Prouči svaku kartu, na svakom od Atua, ti možeš naći direktno Uputstvo, ukoliko znaš šta
tražiš; ti ne možeš promašiti, jer seti se, nisi li ti "Ona" Strela!?

O značenju Zmije

Može se reći da je svaki instrument našeg Rada, ništa drugo do Dvorana određene vrste
Svesnosti, stoga izgleda da se mogu izvnući izvesne analogije, da svaka svesnost potrebuje vozilo,
koliko svako vozilo sadrži određenu svesnost unutar sebe.
Koliko je Gluten sadržan u Tikvi, toliko je Zmija nastanjena unutar Atanora. Ona je po sebi
kisele prirode, pa se mora razblažiti. Ona je gusta, pa se mora razrediti. Ona je koren stvaranja, Iod
koje se sadrži unutar svakog slova. To je jedini inicijator, ne davalac života, već sam Život i suština
Duha. Njegova priroda je prikazana na karti "Pustinjak", to je zaista ono istinsko seme.
Ona izlazi iz Atanora, koja ga polaže unutar Tikve, gde se zatim razblažuje belim lepkom, no
misli o tome da se ona mora položiti tamo u tačnom momentu Vrhunca, koji je nemerljiv. Ukoliko se
položi sa najmanjim zakašnjenjem, ona će umreti u prevelikoj vatri i kiselini svoje sopstvene prirode;
ukoliko se pak položi ranije, umreće na pola puta, jer ona još nema tu snagu da dopre do dna Tikve.
Pa čak i da dospe tamo, ostaće uskraćena belim razređivačem, stoga će vrhunac biti jednostran, što
će reći, neplodan i jalov.
O značenju Bindua
67
SKAKAVAC 2

Bindu je srž i esencijalna suština Stvarnosti. Ovakvo shvatanje uopšteno je, no to nimalo ne
umanjuje njegovu istinitost. To je koren stvaranja, Iod, u čijoj se suštini nalazi misterija i nosilac Života.
To je opšti princip postojanja, ne uključujući razvitak, niti umiranje. Suština koja postoji, istina "da sam
Ja onaj koji jesam" nadvladava sve atribucije vremena, Bindu je faza Univerzuma koji još ne poznaje
vreme. To je centar Mandale, osovina Velikog Točka.

O tome kako neko pravi Eliksir Života

Može biti da se Eliksir Života pravi načinom kojim se stvara sav Život, stoga je njegovo
stvaranje delovanje samog svetog Duha. Načiniš li Eliksir Života, nisi li ti načinio Život, koji je Jedan, u
mnoštvu svojih prikaza. Nije li takav čin podstaknut samo dvema stvarima; što će reći, Voljom i
Ljubavlju. Život jeste jedinstvo sa Životom, Eliksir Života je Postignuće Jedinstva, sa Životom, stoga
budi Jedno, i gde, na tvoju glavu sada već pada slatka rosa Amrita.

O duhovnom značenju Phallos-a

Kao što je dobro rečeno, Phallos je Bog u Mikrokozmu. Stoga se nemoj bojati njegove veze sa
fizičkim falusom. Ograničenja stvaraju projekciju da je fizički phallos nešto loše, samim time što je
telesno. Da, on uvek ima značenje falusa, ali to samo pokazuje da je falus nosač Istinske posvete.
Sam po sebi, on nalazi svoje utočište u Najvišem, stoga je prečesto nepotrebno praviti više od
Najvišeg. Naša ograničenost i strah od sopstvene seksualnosti nam uliva projekciju lažnog
uzvišavanje i simbolike, u stvarima koje su same po sebi udovi Boga.
Znaj, on ima značenja i značenja, ali Phallo je po sebi Jedan davalac Života i kao što Život
može imati mnogostrukost ispoljavanja, tako i Phallo može imati drugačija značenja. Ali imaj uvek na
umu da je to samo jedan Phallos, davalac Života, prenosnik gnoze, i posrednik najviše Inicijacije.
Ukoliko shvatiš to u potpunosti, svako značenje izgubiće ti na vrednosti, stoga će upoređivanje biti
nepotrebno, jer snaga je u Istini i prirodi Falusa, a ne u našem shvatanju.

O tome da li Ženski Zelator može izvoditi Misu Svetog Duha bez iniciranog partnera

Razmisli da li se pitanje odnosi na izvođenje bez inicijata, ili bilo kog partnera, uopšte? U
svakom slučaju, imaj na umu da je Gluten "samo" razblaživač, stoga je Lav snalažljiviji bez Orla, nego
obratno. Misli međutim, o prirodi Eliksira. On jeste Jedan, ali da li možeš postati Jedno, bez Drugog?
Da li se misa može uraditi, ukoliko joj ne prethodi Prima Materia, može li se Zlato nastati iz bilo čega
drugog osim ako ne iz Nigreda? Shvati i misli o tome, da je priroda Dela u Velikoj Jednačini. Da li se
Misa može izvesti bez Drugog? Jer ukoliko nema Drugog, nije li to već A R A R I T A?

O Ženskoj formuli Magike

Stvarnost je definisana delovanjem Sile, koja svojom istinom poseduje samo dve mogućnosti
kretanja. Unutar i van. Postojanje se množi ili deli, sve može postojati ili ne, mogućnost se može
ispoljiti ili ne. Formula ove Magike nije metodološka konstanta. Zapravo, koncept "ženskog" je veoma
nezahvalan; i dok se time može shvatiti njena specifičnost, ali malo od onoga šta se zapravo dobija
njome. Epitet "ženski" ovde je u korist suštine diferencijacije, kao nužnosti definisanju. Ovo nije ništa
drugo do princip Nue, i po sebi ne sadrži nikakvu posebnu instrukciju sem : "K meni, k meni". Ovo je
priroda Velikog Mora, kome sve stvari teže, i u kome će sve stvari biti usisane. Ovo je suština
Zadovoljstva, koliko suština Anihilizacije. Kup kao ne kao oružni metod, već Cilj. Njegova
transcendenta priroda, koje uslovljava Razumevanje Noći Pana, zapravo ga ukida i kao Cilj, dokle god
se misli o objektivnoj konstrukciji pojma. Razumevanje je ključ ove formule. Ne, ipak NIJE!

O primeni Eliksira

68
SKAKAVAC 2

U pitanju se krije paradoks. Istinski čist Eliksir nastaje neprekinutom svesnošću za


Jedinstvom, stoga je Eliksir karika koja ima veze samo sa tom Jednom stvari. Zapravo, rekao bih ti da
se on ne koristi, već služi kao produžavanje Postignuća. On je za Veliko Delo, što i krv za ljudsko Telo.
On svojom prirodom nije metod, on je samo otelotvoreno Postignuće, stoga mogu slobodno reći da se
on ne primenljuje. Primena je u metodu predaje koji rezultira Eliksirom. Misli i o ovome : ukoliko je
tvoja namera da napravis Eliksir, da li se možeš Predati u potpunosti? Ne, već se Predaj u potpunosti,
pa će Amtira sama poteći. No, svejedno, njegova primena u Spoljašnjem zavisi od Istinske Prirode.
Ona je Istinska Magička Karika koja se vezuje za Eliksir. Ovde leži primena, da činiš šta ti je Volja, i to
neka ti bude sav Zakon.

O značenju nekih stvari iz Liber Al-a; "a zatim omekšaj i izgladi sa bogatom svežom krvlju".

Misli o ovoj stvari kao o procesu destilacije i specifičnog trenutka u prirodi našeg Rada. Misli o
dve ključne supstance, o lavljoj krvi i orlovim suzama. Potrudi se da shvatiš da su suze orla ništa
drugo do omekšivač, no ovo je priroda, ne slabost. Nemoj misliti o ovome tako dramatično. Bez njega
nema ništa, osim kiselosti i na smrt osušenog Duha. To je razblaživač koji transformiše Zmiju u
momentu izlaska iz Atanora.
Misli, molim te, i o ovome : "...najbolja krv je od Lune, mesečna..."
Proučavaj stoga Liber Al, u njemu je objašnjen na najbolji mogući način priroda i metod našeg
Eksperimenta. Sveštenica je sama instrument od neprocenjive važnosti. One je puna esencija i
najviših tajni, stoga se druži sa tim tajnama, i može biti da ćeš jednom iz njih istisnuti poneku kap Rose
Amrita, a tada ćeš Znati i biće ti dovoljno zauvek.
No ovo se može uvrstiti i u oubičajen način spravljenja naših kolačića Luči.

23. Za miris mešaj brašno i med i gusti talog crvena vina: zatim ulje
Abramelina i maslinovo ulje, a potom razblaži i zasladi sočnom svežom
krvlju.
24. Najbolja je krv od lune, mesečna: zatim sveža krv deteta, ili
kapajuća iz nebeske hostije: zatim od neprijatelja; zatim od sveštenika
ili obožavaoca: konačno od neke životinje, nije važno koje.
25. To palite: od toga načinite kolačiće i jedite za mene. To ima i drugu
namenu; položite ih pred mene, i namirišite ih jako svojom molitvom:
ispuniće se bubama i gmižućim stvorenjima posvećenim meni.
26. Ubijte ih, imenujući svoje neprijatelje; i oni će pasti pred vas.
27. Takođe će stvoriti strast i moć strasti u vama dok ih budete jeli.
28. Takođe ćete biti jaki u ratu.

Ali opet, Amrita je ono o čemu sve vreme pričamo. Kakve je žestine Zmija, takav mora biti
lepak, i ti moraš savršeno uravnotežiti ove supstance.
A to se postiže savršeno pogodnom temperaturom kojom zagrevaš ceo proces.
No, sada slobodno možeš zaboraviti sve o čemu sam ti do sada pisao; misli samo o ovome.
Raspali sebe molitvom!

O tome kako se treba čuvati Pehar

Pehar je Razumevanje. Čuvati ga, podrazumeva Razumeti, to je specifičan model postojanja,


osnaženi entuzijazam koji osigurava Razumevanje svega, iako se Sve ne mora isksusiti da bi se
Razumelo. Razumevanje je vrlina onoga koji poseduje čist Pehar. Ali vice versa. Onaj koji održava
Pehar, ispoljiće Razumevanje kao vrhunsku vrlinu. Sadržaj mora biti čist; što podrazuvema čistoću
okoline i čak onoga što je okolo svega toga. Kako misliš očuvati svoje Biće od snažnih bura koje
nastaju iz tvog srca, od emotivnog delovanja tvog aparata, osim Istinskim Razumevanjem da je u
njihovom Uživanju ključ njihovog postojanja. Pa i više, što će reći da je Razumeti vrlina i val Velikog
Mora Razumevanja. Neprimetno spuštanje noći Pana.

69
SKAKAVAC 2

O ostvarivanju fizičke kondicije, veoma pogodne za Uspeh

Ovome možeš pristupiti dvostrano. Jedan vid delovanja uključuje u sebi opšti fizički trening i
pospešivanje čiste kondicije. Prosto, jedina ispravna maksima jeste treniraj često. Drama koja se
odigrava, priroda celupnog ovog našeg Rada, jeste izuzetno dugotrajna, mogu proći sati delovanja
dok se ne ostvari idealna temperatura i toplina u peći. Pri tome se osnovna životna snaga isisava iz
subjekta, delom i od prevelike i dugotrajna topline. Stoga je
ključni uslov izdržavanje i raspoređivanje Sile, koja se mora pojačavati.
Drugi vid delovanja sastoji se u jačanju genitalnog aparata, što se naročito odnosi na
muškarce. Sprečavanje ejakulacije i kontrakcija, maksimalno skraćivanje refraktornog perioda
uslovljava obostrani Vrhunac, koji će izmešati u Jedinstvu dve ključne supstance rada; krv i suze Lava
i Orla.

O mineralu od posebne pomoći za muškarca

Postoji samo jedna supstanca koja može pomoći muškarcu, samo jedna esencija može
pomoći i uzdići Zmiju. Ona je pohranjena unutar Tikve, to je beli lepak ili Gluten, bez čije pomoći je
nemoguće izvesti operaciju sa Uspehom.
Za Zmiju je potreban samo jedan jedini mineral, za Gluten takođe. Što je jedno za drugo, to je
drugo za jedno. Naposletku, od pomoći ostaje samo Jedno, bez Drugog. Ovo je sama suština i bit
Velikog Dela, našeg Rada i Eksperimenta.
ARARAR ITA

O nekim stihovima koji upozoravaju na određene Moći koje se dobijaju

Razmisli da li je ovo uopšte Moć? Pa ipak, nije li Hoor bog rata i osvete? Šta je ono što se
mora vršiti, samo to bez ičeg drugog? Misli i o ovome, Hoor je i u tišini, koliko u govoru, nije li
HruRaHa celina RaHoora i Harpokrata?
Sunce nije vatra, ne, već Duh. Na nebesima, Prometejeva vatra je bila mirna, ali gle! Na
Zemlji od nje nastade stravični požar. Pa ipak, nije li to isti oganj?
Nema li ičeg strašnijeg i užasnijeg od delovanja Ljubavnika? Čime ćeš ga zaustaviti,
pokolebati, uceniti? Ničim, da zaista, ničim! Evo nekih naznaka koje jasno govore o ovoj temi:

Al I

22. Sada, dakle, vi me znate po mom imenu Nuit, a on po tajnom imenu koje ću mu dati kada me
konačno spozna. Budući da sam Beskonačni Prostor, i bezbroj Zvezda u njemu, činite i vi tako. Ne
sputavajte ništa! Neka ne bude razlike među vama između bilo koje stvari i neke druge stvari; jer od
toga sledi povreda.
31. Za te budale među ljudima i njihove vapaje nemoj mariti uopšte! Oni osećaju malo; što postoji,
uravnoteženo je krhkim radostima; ali vi ste moji izabrani.
34. Ali ona reče: oglede ne pišem: rituali će biti pola znani i pola skriveni: Zakon je za sve.
39. Reč zakona je THELEMA
40. Ko nas nazove Telemitima neće pogrešiti, ako pobliže pogleda u reč. Jer unutar toga postoje Tri
Ranga, Samotnik, i Ljubavnik, i čovek Zemlje. Čini što ti je volja i to neka ti bude celina od Zakona.
41. Reč Greha je Ograničenje. O čoveče! ne odbij svoju ženu ako ona hoće! O ljubavniče, ako ti je
volja, napusti! Nema spone koja može združiti razdvojene osim ljubavi: sve ostalo je prokletstvo.
Proklet! Proklet neka bude eonima! Pakao.
42. Neka ta zajednica mnoštva bude vezana i odvratna. Tako i sve tvoje; ti nemaš prava osim da vršiš
svoju volju.
43. Čini to, i niko ti neće reći ne.
44. Za čistu volju, ne osabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki je put savršen.
49. Poništeni su svi rituali, svi ogledi, sve reči i svi znakovi. Ra-Hoor-Khuit je zauzeo svoje sedište na
Istoku za Ekvinocija Bogova; i neka Asar bude sa Isom, koji su takođe jedno. Ali oni nisu od mene.
Neka Asar bude obožavalac, Isa paćenik; Hoor u svom tajnom imenu i sjaju je Gospod koji inicira.
51. Četri kapije vode do jedne palate; pod te palate je od srebra i zlata; lapis lazuli i jaspis su tamo; i
svi retki mirisi; jasmin i ruža, i obeležja smrti. Neka on uđe naizmenice ili odjednom na četri kapije;
neka stupi na pod te palate. Neće li on potonuti? Amn. Ho! ratniče, ako tvoj sluga potone? Ali ima
načina i načina.Stoga budite izvrsni: oblačite se u otmenu odeću; jedite bogatu hranu i pijte slatka vina

70
SKAKAVAC 2

i vina što se pene! Takođe se predajte svom izobilju i volji ljubavi kako vam je volja, kada, gde i s kim
vam je volja! Ali uvek za mene.
52. Ako to ne bude ispravno; ako pomešate prostorne-oznake, govoreći: One su jedno; ili govoreći,
One su mnoge; ako rituali ne budu uvek za mene: tada očekujte strahotne osude Ra-Hoor- Khuit(a).
61. Ali voleti me bolje je od svega: ako pod noćnim-zvezdama u pustinji zapališ sada moj miris preda
mnom, prizivajući me čista srca, i sa Zmijskim plamenom u njemu, doći ćeš i malo leći na moje grudi.
Tada ćeš za jedan poljubac biti voljan dati sve; ali svako ko da delić praha izgubiće sve u tom času.
Sakupljaćete dobra i obilje žena i izuzetnosti; nosićete skupocene dragulje; nadvisićete narode zemlje
u sjaju i ponosu; ali uvek ljubeći me, i tako ćete doći k mojoj radosti. Ja vas ozbiljno opominjem da
dođete preda me u jedinoj odori, i pokriveni bogatim pokrivalom glave. Ja vas volim! Čeznem za
vama! Bleda ili purpurna, prekrita ili sladostrasna, ja koja sam sva naslada i žar, i pijanstvo
najintimnijih oseta, žudim za vama. Nadenite krila, i dignite svijeni sjaj unutar sebe: dođite meni!

AL II

6. Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čoveka, i u srži svake zvezde. Ja sam život, i davalac života,
pa ipak je poznavanje mene poznavanje smrti.
14. Neka se ovo svetište prekrije velom: neka svetlo ispuni ljude i proguta ih slepilom.
17. Čujte me, vi ljudi što uzdišete! Žalosti patnje i tuge Su ostavljene mrtvima i umirućima, Ljudima koji
me još ne znaju.
20. Lepota i snaga, poskočan smeh i prijatna čežnja, silina i oganj, to je naše.
21. Mi nemamo ništa s odbačenima i nesposobnima: neka umru u svojoj bedi. Jer oni ne osećaju.
Sažaljenje je mana kraljeva: zgazite bedne i slabe: to je zakon snažnih: to je naš zakon i radost sveta.
Ne misli, o kralju, o toj laži: da Ti Moraš Umreti: ti zaista nećeš umreti, već živeti. Neka se sada shvati:
Ako se Kraljevo telo raspline, on će ostati u čistoj ekstazi zauvek.Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit!
Sunce,Snaga i Vid, Luč; to je za služitelje Zvezde i Zmije.
22. Ja sam Zmija koja daje Znanje i Užitak i sjajnu uzvišenost, pijanstvom podstičem ljudska srca. Da
bi me obožavali uzmite vina i čudne droge o kojima ću reći mom proroku, i budite opijeni od toga! One
vam uopšte neće nauditi. To je laž, ta glupost protiv sopstva. Iskazivanje nevinosti je laž. Budi jak, o
čoveče! Budi strasan, uživaj u svim čulnim stvarima i nasladama: ne boj se da će te se ikoji Bog zbog
toga odreći.
24. Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su samotnici. Ali ne mislite
da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima, miluju ih prekrasne žene zveri dugih
udova, s plamenom i svetlom u očima, i bujnom ognjenom kosom oko njih; tu ćete ih naći. Videćete ih
ih na vlasti, kod pobedničkih armija, kod svake radosti; a u njima će biti milion puta veća radost. Pazite
da niko ne prisiljava drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugog vatrenim srcima; po niskim ljudima
gazite divljom strašću, u danu vašeg gneva.
30. Ako Volja zastane i upita Zašto, prizivajući Razlog, tada Volja staje i ne čini ništa.
46. Da li si pogrešio? Da li žališ? Da li je strah u tvom srcu?
47. Toga nema tamo gde sam ja.
59. Stoga pazite! Volite sve, jer možda je Kralj prikriven! Kažeš li tako? Budalo! Ako je oKralj, ti ga ne
možeš povrediti.
60. Stoga udari grubo i nisko, i u pakao s njima, majstore!
77. O budi ponosan i moćan među ljudima!
78. Uzdigni se! jer nema nikoga sličnog tebi među ljudima niti među Bogovima! Uzdigni se, o moj
proroče, tvoj stas će nadvisiti zvezde. Obožavaće tvoje ime, četvorostrano, mistično, čudesno, broj
čoveka; i ime tvoje kuće 418.

AL III

3. Neka sada najpre bude shvaćeno da sam ja bog Rata i Osvete. Oštro ću s njima postupiti.
7. Ja ću vam dati ratnu-spravu.
8. S tim ćete smrviti narode; i niko neće stati pred vas.
9. Vrebaj! Povuci se! Na njih! to je zakon Pobedničke Bitke: takvo će biti obožavanje mene oko moje
tajne kuće.
17. Nemojte uopšte strepeti; ne bojte se ni ljudi ni sudija, ni Bogova, ni bilo čega. Ne plašite se novca,
ni smeha ludog puka, niti bilo koje druge sile na nebu ili na zemlji ili ispod zemlje. Nu je vaše utočište
kao to je Hadit vaša luč; a ja sam snaga, sila, žestina vaših ruku.
18. Odbacite milosrđe: neka su prokleti svi koji sažaljevaju! Ubijajte i mučite; ne štedite; budite nad
njima!

71
SKAKAVAC 2

25. To palite: od toga načinite kolačiće i jedite za mene. To ima i drugu namenu; položite ih pred
mene, i namirišite ih jako svojom molitvom: ispuniće se bubama i gmižućim stvorenjima posvećenim
meni.
26. Ubijte ih, imenujući svoje neprijatelje; i oni će pasti pred vas.
27. Takođe će stvoriti strast i moć strasti u vama dok ih budete jeli.
28. Takođe ćete biti jaki u ratu.
33. Budi spreman da pobegneš ili udariš!
46.Ja sam ratnički Gospodar četrdesetih: Osamdesete su šćućurene preda mnom, i postiđene.
Dovešću vas da pobede i radosti: biću vam pri ruci u bici i vi ćete sa uživanjem ubijati. Uspeh je vaš
dokaz; hrabrost je vaš oklop; napred, napred, u mojoj snazi; i ničemu nećete okrenuti leđa!
60. Nema zakona nad Čini što ti volja.

Pa i ovo : Proučavanje ove Knjige je zabranjeno. Mudro je uništiti ovaj primerak posle prvog čitanja.
Ko ovo zanemari čini to na sopstveni rizik i opasnost. Oni su najstrašniji. One koji raspravljaju o
sadržaju ove Knjige trebaju svi izbegavati kao središta kuge. O svim pitanjima Zakona treba odlučiti
jedino pozivanjem na moje spise, svako za sebe.

Jedinstvo potpuno iskazano!


obožavam moć Tvoga daha,
Vrhovni i užasni Bože,
Koji činiš da bogovi i smrt
Drhću pred tobom:
Ja, ja te obožavam!

A na kraju, nije li to onaj isti Osnaženi Entuzijazam


koji me naterao da pokosim korove oko stabla Drveta Večnosti!
AVM

O tome kako održati rezultat operacije u dobrom funkcionalnom redu

Na koji način ćeš, dragi brate, sačuvati iskru svetlosti u mračnom svetu? Šta da učiniš da
vazda vlada dan? Da li ćeš zbog toga zaustaviti Sunce, da li ćeš dozvoliti Ahathoori da poklekne pod
teretom onoga koji daje sav Život?
Možeš shvatiti da isijavanje Kamena Mudorsti osigurava Sfinga. Ti moraš imati savršen Disk
koji će moći sačuvati eliksir na svojoj površini neomatano i večno. I tako redom. Integracija Eliksira
Mudrosti u svaku tvoju poru jeste prava kruna i rezultat. Ti ne trebaš samo načiniti Eliksir, da, već
moraš izdržati njegovu silu, moraš savršeno kanalisati njegovu žestinu i dozvoliti da te celog preplavi.
Tvoja Sfinga će ovo osigurati. Uravnoteženost je ovde istinska formula. Misli o ovome : ukoliko je tvoja
težnja poput Strele, ukoliko težiš Jednom i ukoliko umreš za to Jedno, nije li to već savršeno? Večna
vatra ne potrebuje večno dolivanje ulja. Ne, jer ona je sama po sebi večito isijavanje. Ona će večito
sijati, jer to je njena Istinska priroda i tu neće biti teškoća. Ulje svoje Lampe moraš podjednako
pomazati po Disku, koliko uliti u Pehar, nijadan deo oštrice tvog Bodeža ne sme ostati suv, a tvoj
Štap? Pomoću čega ćeš ukrasti Božiji Oganj? Tvoj Štap mora biti sav od žestine i sile, ako nije tako,
da li će izdražti Suštinski Oganj? Da, frešak Eliksir osigurava stamena Sfinga.

O značenju Bafometa

Možeš ga naći na karti "Đavo". No u njegovom imenu, možeš naći i trostrukost broja 27, što je
"Kula". U oba slučaja, to je kreativna sila koja se ovde nalazi u najviše moguće zgusnutom obliku. U
prvom slučaju, u znaku Jarca je uzdignut Mars, koji se nalazi na karti "Kula". Njegova tajna je u vozilu
one suštine koje nosi "Pustinjak", a to je vozilo Zmije.
Ajin kao "Oko" se nalazi na "Univerzumu", kao i na "Kuli", opet. Stoga je Bafomet
transformacija muške, guste sile i supstance unutar jedne dobro zaptivene Tikve.
On je sasvim pogrešno dovođen u vezu sa Satanom, pošto je Saturn, pogrešno, jer to jeste
ON. A njegovo delo je najsvetiji i najuzvišeniji akt; u Univerzumu, i Kuli samoga Boga. Njegov ples je
ples Pana. Njegovo obožavanje je ništa do Misa Svetog Duha.

72
SKAKAVAC 2

A njegova tajna nije niti u misli, niti ijednom simbolu. Njegova gnoza dolazi iz konkretnog i
opipljivog sakramenta, jer Duh se ispoljava u Telu i kroz Telo. On je zaista užasan, jer zahteva ništa
drugo do hrabrost, vrlinu i Volju da se učestvuje u Misi.

24. Gledajte! ovo su ozbiljne tajne; jer postoje takođe neki moji prijatelji koji su samotnici.
Ali ne mislite da ćete ih naći u šumi ili na planini; nego u purpurnim krevetima, miluju ih
prekrasne žene zveri dugih udova, s plamenom i svetlom u očima, i bujnom ognjenom
kosom oko njih; tu ćete ih naći. Videćete ih ih na vlasti, kod pobedničkih armija, kod
svake radosti; a u njima će biti milion puta veća radost. Pazite da niko ne prisiljava
drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugog vatrenim srcima; po niskim ljudima gazite
divljom strašću, u danu vašeg gneva.

Možda je dobro misliti o još jednom mestu gde ga možeš sresti, ukoliko posmatraš žensku
matericu; i ono što je poznato kao Falopijeve trube, koje začuđujuće podsećaju na njegove Rogove.
Dobri naš Otac - Mitra!

O "blagoj toplini" koju Alhemičari spominju

Blaga toplina jeste siguran znak da se nešto dešava, da je Promena na pomolu. Ona je jasan
pokazatelj promene svesnosti i ulaženje u drugačiju sferu entuzijazma, osnaženog entuzijazma, koji
isijava iz magičara. Stoga ona nije uslov i cilj operacije, već prosti rezultat ispravnog delanja. To je
područje koje je između, daleko odavde, ali ne toliko blizu cilja, to je pokazatelj ispravnosti Puta, ali
nije Put; to je sigurnost, a ne vera.

O Prvoj Materiji ovog rada

Možda se može reći da je stadijum Nigreda, početak svakog pravog rada. Ali koliko bi to bilo
tačno, toliko bi bilo ispravno ne težiti osudi niti nasilnom izlasku iz tog stanja. Što je materija crnja, to
će čistije biti samo zlato. Što je Peć vrelija, to će uspešniji biti veliki eksperiment.
Ne zaboravi, naš rad započinje crnilom, ali se mora imati na umu i ova stvar do poslednjeg
momenta; kraj svakog rada će biti crniji od sveg crnila početka, dokle god je kraj. A to će biti uvek,
dokle god se da početi.
Prva materija ovog rada su sami učesnici; po jedan krst i po jedna ruža. Ali to nije Onaj krst iz
koga će se dići Ona ruža. U jednom momentu, jednom transcedentalnom trenutku, iz krsta će se
uzdići ruža Araritom, Araritom, Araritom.
Jer svako za sebe je Ausar - Un - Nefer. Svako za sebe je Materia Prima, koja se sama
sobom Usavršava. Jedna Ruža cveta iz Jednog Krsta.
No treba misliti i o značaju onoga što se naziva Orlovim Suzama i Lavljom Krvi. Unutar ovoga
se može naći suština Prve Materije. Kao esencije samog rada, ali i esencijalne suštine samih
magičara.
"Jedan je Njegov Početak; Jedan je Njegova Ličnost; Njegova Promena je Jedan."

O paraleli između fizičkog i duhovnog života u radu ove ceremonije

Misli o tome, da su i Lav i Orao podjednako bogovi u našem Radu. Oni "van" toga mogu biti
mnoštvo, ali Misom, oni su uvek i na isti način Jedno. Misa ih i čini Lavom i Orlom. Stoga su van toga,
ista ona suština koja je unutar, ali sila koja je modifikovana i drugačije usmerena. To je promena
postojane svesnosti svakog od aspiranta. Zlato je samo transcedencija Nigreda, stoga je ono samo
efekat Istine i Slobode koja se desila duboko Unutar, ali i Van Zvezde, talasajući svaki kutak
Postojanog Univerzuma. Vrhunac Araritom transcendentira svaki mogući pojam dualnosti, ili jedinstva,
ili ma kog drugog pojma, koji je uslov "mnoštva". No treba znati dve stvari; sačuvati što je prva i
primeniti stečeno Zlato, što je drugo. Ono što je Viđeno i Čuto, mora se preneti u sferu Asiaha,
integracija Duha i Promene Duhom se mora preneti u spoljašne sfere.

73
SKAKAVAC 2

RITUAL PROLASKA
KROZ TUAT
- sa komentarom
frater Alion
KOMENTAR:

120 je i SaMeK. 120 budi svest o Ličnoj Istinskoj


Prirodi.
OTVARANJE Otvaranje je koliko uspostavljanje ritualne ravnoteže
elemenata toliko i sećanje na nastanak Univerzuma.
Svi prilikom ulaska u Hram daju 'Znak Zveri'. Krst u Krugu. Koncept bez misli. Koren. Iniciranje
svega. U ovom simbolu je cela Inicijacija.
Oficir: Ritual CXX je sam po sebi osvešćivanje svesti o
"ABRAHADABRA! Pozdrav Tebi Heru-Ra-Ha, Suncu, Heru-Ra-Ha-u. Suncu kreatoru, Pan
Ra-Hoor! ABRAHADABRA Gospode Dana! Genetoru.
Barka Sunca je porinuta u Vode Amentija! Neka
se skupe Gospodari Tišine!"
(kuca)111-11111-111 3-5-3 je Univerzum u Jedinstvu sa Čovekom.
H.daje tri znaka LVX-a. LVX, Svetlost, Luč u kojem obitava Sav Univerzum.

Dodiruje svako oružje i kaže: Svest o tome da čoveka čine SVI osnovni elementi
Ja sam naoružan! Ja sam snažan! Univerzuma.

Pehar.
Zapad.Voda.

Jug.Vatra. Štap.

Istok.Vazduh. Bodež.

Sever.Zemlja. Disk.

Centar. Lampa.
Ja sam naoružan! Ja sam snažan!
neka se elementi usklade i povinuju Slavi Duha
Ra-Hoor-Khuit-a!
Ja sam gospodar Thebe, i Glas Duha Pehara Vode.
Nadahnuti glasonoša Mentu(ov);
Zbog mene se otkriva zastrto nebo,
Samoubijeni Ankh-af-na-khonsu
čije su reči istina.Prizivam, pozdravljam Tvoje
prisustvo, o Ra-Hoor-Khuit!
Jedinstvo potpuno iskazano! Glas Duha Štapa Vatre.
obožavam moć Tvoga daha,
Vrhovni i užasni Bože,
Koji činiš da bogovi i smrt
Drhću pred tobom:
Ja, ja te obožavam!
Pojavi se na prestolu Ra (ovom)! Glas Duha Bodeža Vazduha.
Otvori puteve Khu(ove)!
Osvetli puteve Ka (ove)!
Putevi Khabs(a) skroz hrle
Da me uznemire ili smire!
Aum! neka me to ispuni!

74
SKAKAVAC 2

Luč je moja; njene me zrake Glas Duha Diska Zemlje.


Sažižu: načinio sam tajna vrata
Na kući Ra(a) i Tum(a),
Khephra(e). i Ahathoor(e).
Ja sam tvoj Tebanac, O Mentu,
Prorok Ankh-af-na-khonsu!
Pomoću Bes-na-Maut udaram svoje grudi; Aktivan Duh.
Mudroš ću Ta-Nech(a) tkam svoju basmu Duh Duha u kome je "Trijada" Božanstava.
Pokaži svoj zvezdani sjaj, O Nuit!
Pozovi me da živim u tvojoj Kući,
O krilata zmijo svetla, Hadit!
Budi uz mene, Ra-Hoo-Khuit!

Mistični ples. 11 krugova. Lunarno. Spuštanje Sile kroz uzdizanje Svesti.


Pasivan Duh.
Gore, biserni azur je Utelovljenje Božanstvenosti.
Goli sjaj Nuit(e);
Ona se priklanja u ekstazi da poljubi
Tajne vreline Hadit(a).
Krilati globus, zvezdana plavet,
Su moji, O Ankh-af-na-khonsu!

ABRAHADABRA! 111-11111-111 3-5-3. Univerzum je Jedno sa "Bogom".


Čovek je Jedno sa Univerzumom.
Bog je Čovek.
ABRAHADABRA! Svest o Svemu.
Pozdrav Tebi koji si Ra u tvom uzdizanju! Disk (418 - vodi ka Razumevanju.)
Kefre stoji ponad voda Amentija: Sada je čas
razlaska Gospodara Tišine.

111-11111-111

Kreće se solarno. Uzdizanje. Transcedencija Svega.


Jedinstvo sa Suncem.
Istok.
Sada je čas Svetkovine Ra-Hoor-Khuit-a!
Uzdiže kolačiće Luči.

Ja letim poput sokola! Ja se uzdižem nad Istok. Utemeljenje Vazduha.


obzorjem Et-a na festivalu Onoga koji je Moćan
u Svetlosti! Neka živimo od onoga što nam
Bogovi daju i Khu-ovi, neka živimo i dobijemo
snagu od ovih kolačića! jedimo ih pred
Bogovima i Khu-ovima, budimo snažni od ovih
kolačića! Jedimo ih pod senkom lišća palminog
drveta NUIT-e, naše Dame i naše Najsvetije
Nebeske Boginje!

Ova ponuda žrtve i ponuda kolačića i posuda Zapad. Utemeljenje Vode.


tečnosti bude učinjena u njima!

Moja glava je poput glave Ra-a. a moji udovi su


snažni poput Tum-ovih. Moj jezik je jezik Ptah-
ov i moj tron je Tron Dame Ahathoor!
Ja izgovaram reči moga oca Tum-a, i svi su u
naklonu predamnom.
Oni me slave u svojim himnama, božanska Kosa
Seb-ova je ime u kome me prizivaju da zaštitim
Zemlju, čiji sam lično vladar i Bog. Bog Seb
osvežavajući se čini svoj Falus poput moga!

75
SKAKAVAC 2

Obitavaoci Amun-a pognu glave predamnom jer Sever. Utemeljenje Zemlje.


ja sam njihov Gospod, njihov Bik.
Ja sam moćniji od Gospodara Vremena, ja ću
uživati slasti ljubavi i steći vlast nad barkom
miliona godina.

(On seda na tron Ra-a.)


Načinio sam tajna vrata
U kući Ra i Tuma
Kefre i Ahathoore
Ja sam tvoj tebanac, O Mentu
Prorok Ankh-Af-Na-Konsu!
Jug. Jug. Utemeljenje Vatre.
Hathoor, Damo Amentija, moćna obitavateljko
pogrebne planine, Oko Ra-ovo, ti si pred Njim,
prelepa u vatri u barci miliona godina, neka oni
budu nama naklonjeni i neka Tvoja Svetlost i
Lepota bude sa nama Tvojim Ljubavnicima u
Kući Mira!
ABRAHADABRA! Budnost Duha.
111-11111-111
Pečat Budnosti.
INICIJACIJA

Oficir pristupa Kandidatu: 10 - Malkut.

Pozdrav! Pozdrav tebi O Tum, koji dolaziš iz


ponora voda! Pozdrav tebi, koji sijaš dvostrukim
sjajem, neka tvoje reči budu izgovorene za one
Khuove koji obitavaju u Dvorani, i neka ----------
Pobednik uđe u njihov skup.
------------- je načinio objavu koja je saopštena
armijama Raovim u sumrak, stoga neka on/a
priđe kao živi Khu u mesto Mrtvih, neka se
Bogovi raduju, jedan i svi, uzvikujući glasno:
Pozdrav ------------! čak i dok oni klikću: Pozdrav,
O ptahu koji se uzdižeš iz Svetog Mesta onog
drvnog koji je ON!

Kandidat se skida. Noge i ruke mu se vezuju, usta i


oči su mu zatvoreni povezima. Postavlja se u
mrtvački sanduk. Oficir prilazi dok se sanduk nosi u
zamračeni Hram.

Of. sa prstima umočenim u svetu vodu zatvara nos Veza Malkuta i Jesoda.
Kandidata.

Pozdrav Tebi Bože Temu, podari meni slatki dah 9 - Jesod.


koji obitava u tvojim nosnicama!
Vazduh Jesoda probuđen.
Of. otpušta nosnice Kandidata i izdahne iz svojih
nosnica u njegove.

Dobrodošlica tebi, O ti Gospode Sjaja, na ulazu 8 - Hod.


velike Kuće, prinče noći i mrklog mraka, ja
stupam kao čisti Khu. Moje dve ruke su iza
mene i moj ----- je kao u mojih predaka! O podari
ti meni tvoja usta da sa njima mogu govoriti i
vodi ti moje srce meni u času pomračenja i
tame.

76
SKAKAVAC 2

Of. skida povez sa usta Kandidatu. Govor probuđen.


7 - Necah.
Dobrodošlica tebi, O Ra, koji si u svom zalasku
Tum-Heru-Khut, o ti božanski, ti si stvorio svoga
oca i oplodio svoju majku! Ti prvotna kružnico
na kojoj se sve stvari uzdižu!
Kada se ti pojaviš na palubi Barke ljudi se
raduju tebi, ti stvoritelju Bogova! Ti si razastro
nebo kuda mogu putovati tvoja dva oka, ti si
sačinio Zemlju da bude beskrajna odaja za
Khuove, tako da svaki čovek može znati svoga
bližnjega.
Sektet barci je drago, i Matet barka se raduje, i
oni te ushićeno pozdravljaju dok ti putuješ.
Bog NU je smiren i mornari su zadovoljni. Ureus
je savladao tvoje neprijatelje i ti si sapleo noge
Apepove!

Of. odvezuje noge kandidatu. Otvorenost Moći u Sefirama pod Paroketom.


Sposobnost Idenja. Težnja "Gospodara Granica".
Ti si prelep O Ra! svakoga dana. I tvoja majka 6 - Tifaret.
Nuit te grli, ti stojiš u lepoti i tvom srcu je
dragokada si na horizontu planine Manu na
Zapadu. I Oni Sveti se raduju. Srca gospodara
Tuata su zadovoljna kada ti odašilješ svoju
Svetlost u Amentiju. Njihova dva oka su
uperena u tebe!

Of. skida povez sa očiju Kandidata. Gleda ga u oči i Vid -probuđenost. Jasnoća.
kaže:
Oni se tiskaju da te vide, njihova srca se raduju 5 - Geburah.
kada te vide na kraju! Ti slušaš jauke onih koji
su u pogrebnoj odaji, ti si raskrstio sa njihovom
bespomoćnošću i odagnao si zla koja su oko
njih.

Of. odvezuje ruke Kandidatu i drži ga. Adeptus Major Radi.

Ja tvoj otac te uzdižem. 4 - Hesed.

Of. uzdiže Kandidata. Beba Ponora se budi.


Ti daješ dah njihovim nosnicama, i oni 3 - Binah.
pridržavaju jedra tvoje Barke na horizontu
Manua. Ti si prelep svakoga dana, o RA! Tvoja
majka Nuit te grli --------- Pobedniče!

Of. grli Kandidata. Ovo je prihvatanje od Vrhovne Trijade.


2 - Hokmah.
Kandidat stoji u središtu. Of. kruži lunarno 11 "Akadua" je vibracija koja jeste Svest o Prirodi
krugova. Univerzuma. Jedinstvo sa Telemom koja izvide iz
Peva 'Akadua'. Horusa.

Prilazi Kandidatu i kaže: Krajnji "odnos".

77
SKAKAVAC 2

Ponavljaj zamnom: Ja koji sam ništa poričem 1 - Keter.


sve što sam bio. Ja koji sam ništa potvrđujem
sve što ću biti. Ja se zaklinjem da kao što je
NUIT oko mene, i kao što je HADIT u meni, tako
ja jesam RA-HOOR-KHUIT!
I blagoslov i obožavanje proroku ljupke zvezde!

Of. uzima ----- sa oltara i dotiče kandidata na čelu,


srcu i temenu.
Of. kruži Hramom 11 krugova recitujući:
11 - Jedinstvo. Svest. Budnost.
Ja sam pojas na odori Boga NU (oblači Potpuno potvrđivanje Moći Inicijatora.
Kandidata u odoru) koji sija i deli svetlost onima
koji pripadaju njegovim grudima, odašiljući
svetlost u tamu, donoseći mir za dva boga koji
su u ratu u njegovom srcu.
Moja je moćna čarolija koja je uzdigla onog što
je pao.

Ja sam potčinio Gospoda Tame, ja sam spasao 10 - Malkut.


oko Sunca. Ja sam doveo Tota i sačinio čak i
tasove vage.
Moja je Uretet Kruna, Maat je moje telo, čija usta 9 - Jesod.
su tirkizna i kristalna, moj dom je među ----------
od lapis lazulija.
ja sam onaj koji sjaji svetlost u tami! 8 - Hod.
Tama je samnom učinjena svetlom i jasnom. 7 - Necah.
ja sam dao svetlost u tami. 6 - Tifaret.
Ja sam savladao proždirače. 5 - Geburah.
Ja pevam pesme u slavu onih koji obitavaju u 4 - Hesed.
tami.
Ja uzdižem one koji jadikuju, koji su sakrili 3 - Binah. Tefnut.
svoja lica i dole tuguju, i koji me traže.
Pozdrav! jer ja sam Onaj čiji je glas Tišina! 2 - Hokmah. Šu.
Ja sam otvorio put, ja sam osvetlio tamu, ja 1 - Keter. Ptah. Amon.
dolazim, donoseći kraj mraku koji je zaista
postao Svetlost!

Svetla se pale. Kandidat se vodi u barku. Nakon što je "spoljašnje" Savršenstvo


Oficir kaže: manifestovano, sada sledi Unutarnje sagledavanje
Savršenstva.
Gornji putevi su čisti, pozdrav tebi veliki bože Boleskin.
koji si u tvojoj barci primi me u svoju barku!

Of. stavlja Kandidata u barku.

Postavlja pokrivku od konoplje ponad broda. Jug.

Povucite se o zmijoliki obitavaoci Vatre, koji


usporavate kretanje mog broda. Vratite se na
nebo jer ono što je u mojoj ruci je spremno.
Ja stojim na mestu ------------- barka napreduje Sever.
na tvom putu. Tvoja glava je pokrivena dok ja
plovim preko neba.
Ja sam osnažen, ja dolazim, ja postajem
gospodar zmija Raovih kada je on u mom
vidokrugu, pri zalasku ja idem oko nebesa, ali ti
si okićen perima koja je Ra posvetio.

78
SKAKAVAC 2

Ja, čak i ja, upravljam barkom tamo gde je Apep Zapad.


odagnan i ja znam božansku dušu Zapada:
Tuma, i Sebeka gospoda Baklana i Hathoor
damu večeri.

Barka napreduje.

Ja, čak i ja znam istočnu kapiju neba odakle Ra Istok.


dolazi sa prijatnim vetrom. Ja sam štitonoša
večne barke. Ja znam dve sikomore Nuite
između koji se Ra prikazuje.

Ja, čak i ja, znam božansku dušu Istoka, Heru-


Khuit, i kalfu Boginje Khere, Sjajne jutarnje
Zvezde.

Barka napreduje prvom Pilonu.

Odlazi! Vrati se! Odlazi ti krokodilu Sui! Ti mi 10 - Malkut.


nećeš prići, jer ja živim pomoću magičkih reči
mojih usta.

Barka kruži oko Hrama deosilno, izlaze i ka Pilonu.


Tako za svako kruženje i govor.

Moji prednji zubi su poput noževa i moji očnjaci 9 - Jesod.


su kao u onih što obitavaju ponad brda Užasa!

Kruže. 8 - Hod.
Pozdrav tebi koji gledaš magičke reči svojim
očima.

Kruže. 7 - Necah.
Ti me nećeš odneti, o ti zmijo Rerek i ne prilazi
mi! Stoj mirno i ješćeš ostatke odvratnosti
Raovih! Ti ćeš skrhati kosti Sluzave Mačke!

Kruže. 6 - Tifaret.
Odlazi od mene Afast, jer tvoje su usne
odvratne! Jer Ja sam Khemu, gospod ---
Pešemua --- ja donosim reči bogova samom
Rau!

Kruže. 5 - Geburah.
Dobrodošle vi, vas dve rekt Boginje, vi sestre
bliznakinje.

Kruže. 4 - Hesed.
Pozdrav vama dvema Rekt Boginjama, donosim
vam poruku o mojim magičkim rečima.
Ja sijam sa Sektet barke.
Ja sam Ra-Hoor-Kaa, sunce snage i svetla.

Kruže. 3 - Binah.
Odlazi, gubi se, odlazi od mene O Apep! Napusti
božansko mesto rođenja Raovog, koja je kuća
tvoh Užasa!
ja sam Ra, užasan i Pobednički!
Ra stoji! Ra stoji! Ra je snažan u svojoj
postojanosti!

79
SKAKAVAC 2

Apep je pao, Apep neprijatelj Raov je savladan!

Kruže. 2 - Hokmah.
Odlazi Hai, ti nečisti, odvratnosti Asarova!
Tahuti ti je odrubio glavu i ja te ubih i bacih
dole. Udalji se od Nešuet barke, kao što sa
blagim vetrom Ra plovi preko njegovog Neba.
1 - Keter
Kruže.
O ti Skiptru radosti! Neka me niko ne povredi,
niti čovek, niti bog, niti sveti mrtvac, niti nasilno
ubijeni, niti oni od starina, niti ikoji smrtnik, niti
ijedna ljudska duša!

Barka ulazi u Hram i kruži. Dolaze u središte. Upotpunjeno je sagledavanje polarnosti u Duši
Uklanja se veo. Čoveka.
Veo neznanja nestaje.
Moja kosa je kosa NUe!
Moje lice je lice diska! Svest o Čovekovoj Božanstvenosti.
Moje oči su oči Hator!
Moje uši su uši Aputa!
Moj nos je nos Kheuti Khaa!
Moje usne su usne Anpua!
Moji zubi su zubi Serget!
Moj vrat je vrat Asi!
Moja ramena su ramena Ba-Neb-Tatua!
Moje ruke su ruke Neit!
Moja kičma je kičma Sati!
Moj falus je falus Asarov!
(ili moja kteis je kteis Asi!
Moji sinusi su sinusi Gospodara Keraba!
Moje grudi su grudi onog moćmog i užasnog!
Moj stomak i leđa su stomak i leđa Sekhet!
Moja zadnjica je zadnjica Oka Hoorovog!
Moji kukovi i noge su kukovi i noge Nuite!
Moja stopala su stopala Ptahova!
Moje kosti su kosti živućih Bogova!
nema nijednog dela mog tela koji nije deo nekog
Boga!

Oficir dodiruje svaki deo kandidatovog tela, kako se Štap je kreativna Moć koja budi sve ostale. Energija
navodi, sa štapom. pokreće. Sve Moći iz toga pokretanjem bivaju
svesne sebe, ispoljive i delatne.
Grli ga i ljubi u čelo. Ađna Čakra.
Zatim glasno:
ABRAHADABRA! Ja te primam u Red Telemita! Biti svestan Svega - Univerzuma i sebe kao Čoveka
je sposobnost vršenja Istinske Volje. To je Telema.
111-11111-111 3 - 5 - 3 je mistični kod i Duši, koji je kroz Yvuk,
ustvari Pečat Tišine.
Kandidat kleči kraj oltara dok oficir izvodi VELIKI "Veliki Priziv" je "Tajna" A.'.A.'. u koju su upućeni
PRIZIV sa trona. samo članovi. Ipak u Redu Telemita se koristi sledeći
Priziv koji je korespodentan.

80
SKAKAVAC 2

A – KAO SVEŠTENIK ( MANIFESTATOR )

( ZNAK ULAZEĆEG ) – ZU

JEDINSTVO POTPUNO ISKAZANO!


TVOJEG DAHA MOĆ OBOŽAVAM,
VRHOVNI I STRAŠNI BOŽE;
KOJI ČINIŠ DA BOGOVI I SMRT
DRHTE PRED TOBOM!
JA, JA TE OBOŽAVAM!

( ZNAK TIŠINE ) – ZT

X – NAROD I MANIFESTATOR

ZU
A KA DUA...
ZT

MANIFESTATOR:
( PRVO U STAVU APOFISA, NAKON TOGA, ŠTAP
SE NALAZI NA GRUDIMA, U ŠAKAMA
ISPREPLETENIH PRSTIJU )
ABRAHADABRA!
( CEO RITUAL IMA GORE NAVEDENU MATRICU,
OSIM AKO DALJNJEM TEXTU NIJE DRUGAČIJE
NAVEDENO)
O TI KOJI SI KAO SOKO OD ZLATA!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI ČIJE LICE JE KAO EMERALD, I ČIJI NEMIS
JE KAO NOĆNOG NEBA PLAVETNILO!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI KOJI IZNAD SVOJIH OBRVA NOSIŠ DISK
PLAMTEĆEG SVETLA, OBAVIJEN SMARAGDNOM
ZMIJOM!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI ČIJE OČI BLJEŠTE SVETLOŠĆU! ČIJE OČI
SU KAO SUNCE I MESEC NA SVOJIM
PUTANJAMA!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI KOJI NOSIŠ ŠTAP DVOSTRUKE MOĆI, ŠTAP
SILINE COPH NIA!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI ČIJA LEVA RUKA JE PRAZNA, JER ZDROBIO
SI JEDAN UNIVERZUM, I NIŠTA OSTA!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI KOJI SI OPASAN LEOPARDOVOM KOŽOM:
ČIJA
ODORA JE ZELENA I ZLATNA!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI ČIJE SREDIŠTE JE TAJNO SUNCE U
PEĆINAMA TVOG NEŽNOG SRCA: TI, ČIJA KOŽA
JE BOJE INDIGA KAO NOĆNI SVOD!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
O TI KOJI SI OBLIKOVAO SVOG OCA I UČINIO
PLODNOM SVOJU MAJKU!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X

81
SKAKAVAC 2

O TI KOJI SEDIŠ NA PRIJESTOLU OD RUBINA I


LAPIS LAZULIJA!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
SA KOČIJOM SVETIH! SA HERU-RA-HA (OM)! SA
RA-HOOR (OM)!
TEBE, TEBE JA PRIZIVAM!
X
ABRAHADABRA!

C – KAO BOŽANSKI SVEŠTENIK, PODIŽE RUKE


SA VERTIKALNIM ŠTAPOM U RUCI
VIDI! JA SAM JUČE, DANAS I SUTRA!
JA SE RAĐAM PONOVO I PONOVO.
JA PUTUJEM NA VISINAMA!
JA KORAČAM NEBESIMA NUE.
JA SAM JEDAN, BOŽANSTVEN I SKRIVEN!
JA SAM JEDAN KOJI STVARA BOGOVE!
JA DAJEM GROBNU HRANU STANOVNICIMA
TUATA, AMENTETA I DUANTA, ZVJEZDANOG
STANIŠTA.
JA SAM KORMILO ISTOKA!
MOJA SU DVA LICA VELIČANSTVENOG U
KOJIMA SE NJEGOVI ZRACI VIDE.
JA SAM GOSPOD USKRSNUĆA: JA SAM MOĆNI
KOJI DOLAZI IZ TAME, A RODIO SAM SE U KUĆI
SMRTI.
POZDRAV! VI DVA SOKOLA NA VRHUNCIMA
VAŠIM, KOJI NADGLEDATE UNIVERZUM!
POZDRAV VAMA KOJI PRATITE MRTVAČKA KOLA
U KUĆU POČINKA, SVE DO SKRIVENE KUĆE,
VAMA KOJI VODITE RA, SVE DO OLTARA
NEBESKIH VISINA!
POZDRAV GOSPODU ČIJI JE OLTAR U SREDIŠTU
ZEMLJE!
NA RA – OVOM TRONU SE POJAVI!
OTVORI KHU – OVE PUTE!
KA – OVE PUTE OSVIJETLI!
PUTEVI KHABSA HRLE DA ME UZNEMIRE ILI
SMIRE!
AUM! NEKA ME ISPUNE!

ABRAHADABRA!

D – KAO BOG, ISTI POLOŽAJ ( STAV )


VIDI! ON JE U MENI A JA SAM U NJEMU!
MOJ JE KRISTALNI SJAJ U KOJEM PTAH PLOVI
PREKO SVOG NEBA!
JA SAM RA RADOSNI, RA ZADOVOLJNI PO
ZAKONU LEPOG DANA, DA , PO LEPOM ZAKONU
DANA.
UŠAO SAM U ANNU KROZ VRATA
KHEMMENNUA: HRLIM PREMA ISTOKU I
BOŽANSKA BIĆA GLASNO SE RADUJU MOM
DOLASKU.
SVI PUTEVI SU UGODNI MENI I STAZE SU
ŠIROKE, JER JA KORAČAM OD ZEMLJE DO
NEBA!
POŠALJI NAPRED TVOJU SVETLOST, O DUŠO
NEZNANA I NEDOKUČIVA!
TI KOJA UZMIČEŠ PRED BUKOM LJUDI I
BOGOVA, POŠALJI TVOJU LUČ!
JER JA ĆU UĆI, I BOŽANSKI GOVOR TUATA JE
TADA MOJ.

82
SKAKAVAC 2

JA SAM POBEGAO OD NJEGA ČIJE SE


BOŽANSKE OČI SKLAPAJU U SUMRAK, U TRENU
KADA JE ON OKRENUT SEBI, I KADA DAN
ZAVRŠAVA U NOĆI.
JA SAM SNAŽAN. JA SAM SNAŽAN. DOLAZIM
KAO ONAJ KOJI PROBIJA SVOJ PUT KROZ
DVERI, I SJAJ KOJI JE STVORILO MOJE SRCE
TRAJAĆE VEČNO.
JA SE UZDIŽEM KAO GOSPOD ŽIVOTA PUTEM
LEPOG ZAKONA DANA.
JA PROBIJAM SVOJ PUT KROZ ROGOVE
SUPARNIKA, MEĐU SNAŽNIMA, MEĐU TAJNIM
NEPRIJATELJIMA, MEĐU ONIMA KOJI PUZE
POTRBUŠKE PO PRAŠINI.

ABRAHADABRA!
E – KAO BOG – SVEĆENIK, ISTI STAV

POZDRAV, O AN – KERTE, KOJI KRIJEŠ TVOG


SUPUTNIKA U TVOJOJ UTROBI!
ZDRAVO, KHEPHRA SAMOSTVORENI!
DAJ DA MRTVI ANKH–F–N-KHONSU DOĐE SA
POBEDOM I SPAZI DISK, I DA PUTUJE I VIDI
VELIKOG I NEDOKUČIVOG BOGA, KOJI BORAVI
U BESKONAČNOM.
NEKA PUTUJE U MIRU! NEKA PROĐE PREKO
NEBA NU-E! NEKA OBOŽAVA ZRAČEĆI SJAJ KOJI
MU SE UKAZUJE!
NEKA SE VINE KAO PTICA I NEKA VIDI
PRATIOCE KHUOVA, KOJI SU U PRISUTNOSTI
RA IZ DANA U DAN!

POZDRAV HEMTI! ZDRAVO HEMTI,TI BRZI, KOJI


UPRAVLJAŠ SENKAMA MRTVIH!
DAJ DA IZDRŽIM PUT U TUAT: DA SE ZRACI
DUŠE NE BI RASTURILI MEĐU LARVAMA
MRTVIH.
BREMENITA BOGINJA JE SPUSTILA SVOJ
TERET NA ZEMLJU.
VRATA KOJA SU BILA ZATVORENA SU
OTVORENA!
RADUJEM SE ISPRAVNOSTI PUTA.
SRETAN, DA! SRETAN, SRETAN JE ONAJ KOJI JE
UGLEDAO MRTVAČKA KOLA NA NJIHOVOM
PUTU U KUĆU POČINKA!
JER SRCE BOGA JE U MIRU, I ON JE UNUTAR
NJEGA NAČINIO SVOJE SVETO PREBIVALIŠTE.

ABRAHADABRA!
F.

ZATO TI KAŽEM: DOĐI K MENI IZ SVOG


BORAVIŠTA U TIŠINI!
SVA SNAGO! SVA VATRO! SVA LUČI! SVA MOĆI!
SA KOLIMA TRIJUMFA! SA OSMICOM I
JEDANAESTICOM!
DOĐI I OSTVARI TAJNE MUDROSTI U SVOM
IIMENU RA – HOOR!
U TVOM IMENU HERU – RA – HA KAŽEM TI:
UZDIGNI SE, KRENI I POJAVI SE!
SA MISTIČNOM ČAROLIJOM MRTVOG GOSPODA
KHEMA, I NJEGOVIM ČUDESNIM
OTKROVENJEM U ZVIJER, PROROKA SUNCA:

83
SKAKAVAC 2

A...

JA TE PRIZIVAM!

ABRAHADABRA!

G – KAO BOG, SJEDI NA TRONU

UZDIGAO SAM SE, UZDIGAO KAO MOĆNI SOKO


OD ZLATA: IZ JAJETA OD ZLATA JA DOLAZIM.
LETIM I OSVETLJAVAM KAO SOKO OD LAKTA
ČETIRI: OD MAJKE EMERALDA SU MOJA MOĆNA
RAZMAHNUTA KRILA.
DOŠAO SAM IZ SRCA BARKE SEKTET(A):
POSTAVIO SAM SVOJ TRON NA BARCI ATAT(A).
TADA SU ME PRATIOCI KHUOVA SLEDILI:
STANOVNICI NOĆI TAKOĐE SU ME OBOŽAVALI!
SA RADOŠĆU SU KLICALI DOK SU SE DUBOKO
PRED MENOM KLANJALI: I NJIHOVA POČAST JE
BILA SLATKA ZA MOJE UŠI.
UZDIGAO SAM SE!
SAKUPIO SAM SEBE U POTPUNOSTI KAO
PREKRASNI SOKO OD ZLATA.
MOJA GLAVA JE GLAVA PTICE BENNU, I RA ČUJE
MOJ GLAS:
O DA,DA,DA! O DA, DA, DA, DA, DA! O DA, DA,
DA! (3 – 5 – 3 )
JA SAM KRUNISAN KAO PRVOROĐENI NU – E!
JER DOLAZIM DA VIDIM NJEGA KOJI BORAVI U
SVOM BOŽANSKOM UREUSU, LICEM U LICE,
OČI U OČI, I UVLAČIM SE U DAH NJEGOVOG
DOLASKA.
MOJE OČI SU SLABE OD PRIZORA SJAJA TVOJE
SLAVE, O TI LAVE – BOŽE, TI BEBO U JAJETU
PLAVOM!
IPAK, MOJ OBLIK JE OBLIK KHEPHRE: MOJI
PRAMENOVI PADAJU KAO PRAMENOVI ZEMLJE
PRED TUMOM, DA, KAO PRAMENOVI ZEMLJE
PRED TUMOM!
UŠAO SAM KAO LUDA, A DOLAZIM KAO MOĆNI
KHU, I MOJ OBLIK JE OBLIK MUŠKARACA I ŽENA
ZA UVIJEK I UVIJEK.

ABRAHADABRA!

H – KAO BOG – SVEĆENIK: JOŠ UVIJEK SJEDI


STOGA ETO REČI MENTU – A BRATA
ISTINOLJUBIVOG,
KOJI JE GOSPODAR THEBE OD ROĐENJA BIO:
O SRCE MOJE, SRCE MAJKE MOJE!
O SRCE KOJE SAM NA ZEMLJI IMAO!
NE BUDI PROTIV MENE SVEDOK!
NE OSUJETI ME, SUDIJO, U TRAGANJIMA
MOJIM!
NE OSUDI ME ZA NEPOSTOJANOST SADA,
PRED VELIKIM BOGOM, GOSPODOM ZAPADA
STRAŠNIM!
JER JA SPOJIH JEDNO SA DRUGIM ČAROLIJOM,
KAO NJIHOVIM MISTIČNIM POJASOM, ZEMLJU
SA ZAPADOM ČUDESNIM, O ZEMLJO, KAD
PROCVETAH
NA GRUDIMA TVOJIM!

84
SKAKAVAC 2

MRTAV ANKH-F-N-KHONSU KAŽE ISTINE I


SPOKONIM GLASOM:
O TI SA JEDNIM ORUŽJEM!
O TI KOJI BLISTAŠ NA MESEČINI!
TKAM TE SA VRTOGLAVIM ZANOSOM!
MAMIM TE TALASAVOM PESMOM!

MRTAV ANKH-F-N-KHONSU RASTADE SE OD


TAMNOG MNOŠTVA;
PRIDRUŽIO SE STANOVNICIMA LUČI,
OTVORIVŠI DUANT, ZVJEZDANA STANIŠTA,
PRIMIVŠI NJIHOVE KLJUČEVE.
MRTAV ANKH-F-N-KHONSU IDE U NOĆ SVOJIM
PUTEVIMA,
DA UŽIVA NA ZEMLJI TU MEĐU ŽIVIMA.
ABRAHADABRA!
Zatim kruže 11 krugova solarno, of. vodi k., of.
zagrli levom r. k.-a, k. desnu oko njega.

oficir:

Ja sam vrabac! Ja sam škorpija ćerka Raova! 11 - Mistična Moć.


Pozdrav plamenu čiji je miris sladak! 10 - Malkut.
Pozdrav vama bogovima čiji je miris sladak! 9 - Jesod.
Pozdrav plamenu koji dolazi sa horizonta! 8 - Hod.
Pozdrav tebi gospodaru grada, pruži svoju ruku 7 - Necah.
ka meni, neka napredujem sa strujama, jer moj
govor je od velikog užitka.
Otvori vrata za mene, i ja ću objaviti stvari koje 6 - Tifaret.
sam video!
Horus je postao božanski Princ Barke Sunca! 5 - Geburah.
Njemu je dato ime njegovog oca Ozirisa.
Ja sam raširio ruke za reč Ozirisovu,, ja sam 4 - Hesed.
ušao,
ja sam pravedan, ja priđoh kapiji. 3 - Binah.
Ja sam čist u palati prolaska duša. 2 - Hokmah.
Ja uništih zlo koje se kačilo za moje delove na
zemlji.

Pozdrav vi blizanci Sokoli ponad svojih stubova 1 - Keter.


vi koji čuvate kapiju ponora, jer načinjen sam
poput vas!

Ja sam onaj koji izlazi u dan! Nerođeni Duh.


Ja prođoh skrivenim putevima!
Da, --------------- ja sam on! Nerođeni Duh, sa
vidom u nogama, snažna i besmrtna vatra!
ja sam On, Istina!
Ja sam on, koji mrzi što se zlo čini u svetu!
Ja sam on, čija usta uvek plamte!
Ja sam on, dražest Sveta!
Srce ovijeno zmijom je moje ime!

Oni idu ka tronu. AhaTHoot - Horusov tron.


Čovek je Horus. Sunce.
O moje mesto, O moj Tronu, dođi meni! I budi
oko mene!

Of. postavlja kandidata na Tron.

85
SKAKAVAC 2

Ja sam tvoj Gospod, O vi Bogovi, Dođite i Objava i Manifestacija Božanstvenosti.


zauzmite svoje mesto u mom nizu! Svi obožavaju Sunce.

Of. se prostre pred Kandidatom.

Of. uzima Koplje, dodiruje Kandidatu grudi. Potvrda mnoštva da je Bog Sunce.
Potvrda Bogova da je Bog Sunce.
Kao što se ovaj znak ne može ukloniti sa tvog Potvrda Svega da je čovek Jedno sa Suncem.
tela, tako ova Inicijacija ne može biti skinuta sa Čovek je Bog.
tvoje duše!

Kandidat stoji kraj oltara dok oficir izvodi Vršenje Volje.


Zatvaranje. Manifestacija Univerzuma.

Proslava. Nakon čega sledi gašenje i Anihilacija. Vraćanje u


Tišinu.

86
SKAKAVAC 2

POLJUBAC
Frater AlephTau

Bezuspješno sam pokušavao kontrolirati bit trenutka, no ona mi je bježala kroz mirijade
mravaca pod kožom, poskakujući u ritmu zaglušnog bubnjanja srca, zamaglivši mi pogled uslijed
navale proključale krvi. U grlu mi je škripalo. Stezala ga je omča straha pred mogućim neuspjehom.
Drevno je biti-ne biti ovdje i danas – pa i za sva vremena – odlučivalo moju sudbinu. Naprosto sam
lebdio, bivajući negdje na rubu nesvjestice, konzumiran tim užasavajućim pritiskom...

Ona je sjedila tu na klupi, pogleda usmjerenog niz padinu, negdje tamo gdje su otoci
razdvajali nebo i more. Odsjaj Mjeseca na božanskom licu nije mi omogućavao razaznati što se krije
iza glatke smirenosti tog prozračnog bljedila. Bio sam tu negdje, posred puberteta, kada je rijetko tko
vješt u sličnim prilikama i nisam imao blažene veze kako je navesti da se okrene. A upravo mi je to bilo
izrazito važno, jer sam čvrsto odlučio poljubiti je u usta. Nisam nikako htio pokušati razriješiti situaciju
time što ću joj ovlaš prebaciti ruku preko ramena, kao da se naša prisnost podrazumijeva, gotovo je
prisvajajući.

Morala je biti svjesna onoga što će se desiti; imati izbor, izbjeći ili prihvatiti, na neki način i
sama sudjelovati, odlučiti odgovara li joj učiniti me najvažnijim dijelom svojeg života... U to sam
vrijeme bio prepušten šupljim pretpostavkama, ponašanje mi je najvećim dijelom bilo rukovođeno
maglom koja je upravo tada svom svojom snagom pritisnula temelje mojeg bića. Vjerojatno su mi
instinkti bili na pravom mjestu jer je taj izbor bio daleko bolji po mene nego što sam odista shvaćao,
usprkos svoj svojoj zaljubljenosti.

Ipak, teško bi se moglo kazati kako sam se u mislima otputio puno dalje od njene duge crne
kose, vilovitih udova i uvijek zamišljenih, ponešto sjetnih očiju. Malo toga sam znao o njoj, sastavljenoj
od krvi i mesa. Izgledala mi je krhko, osjećao sam potrebu da je zaštitim i natkrilim. Na taj je način u
ovom slučaju Priroda zakuhala stvari kako bi postigla svoje ciljeve. Stoga se u nekom tajnovitom kutku
mojeg uma, ni meni samom ne baš odviše jasnom, ova potreba pretvarala u želju da je do kraja
razotkrijem, ostavivši je bez i najprozračnijeg vela odbrane, a potom je prekrijem poljupcima i iscijelim
dodirima, utisnuvši se u nju, tako da nas više nikada ništa ne može rastaviti.

I ona je, poput mene, željela imati nekoga s kim će podijeliti sebe, nekog s kim će provoditi
ugodne trenutke, s kim će razgovarati i razumjeti se. Htjela se osjetiti potpunom, biti sretna. Sanjala je
harmoniju odnosa koja nadilazi i sam taj san. Baš kao ni ja, nije to znala izreći i nije znala kako se
prema tome postaviti. Sjedila je sleđena, čvrsto riješena prihvatiti što god se bude dešavalo...
Sada bih mogao širiti i komplicirati zadanu situaciju, ili je jednostavno dovršiti. Ali, po čemu je
ona sama po sebi odista važna?! Zasigurno ne stoga što je jedna od mnogih sličnih priča. Ima ih
daleko glamuroznijih, zar ne? Ipak, ona sadrži jedini vrijedan arhetip. Prihvatimo ga se pomnjivije,
predstavimo ga kroz neko umjetničko djelo.

Nije li osnovu ove potrebe u cjelokupnoj njenoj goloj realnosti prikazao Rodin u Poljupcu? Ta
dva tijela, savršena sukladno svojoj formuli, ujedinjuju suprotnosti koje predstavljaju. Ona zajednički
postavljaju temelj nečem što je možda novi početak, a možda samo potvrđuju međusobne zavjete.

Ovdje, u tom poljupcu započinje Život, noseći u sebi obećanje budućnosti – ne samo osobne,
već i one cijelog ljudskog roda. Iz tog nam je razloga podarena raznovrsnost našeg psihičkog sustava
koja svoj temelj ima u dvojnosti, u beskrajnom nizu kombinacija muško-ženskih odnosa. Potrudimo se
zato što bolje iskoristiti – istinski realiziravši vlastite snove – apsolutnu predanost, svodeći biće na
jednu jedinu ideju, do kraja se istopivši i nestavši u onom drugom.

87
SKAKAVAC 2

TRI STAZE KOJE VODE


DALJE OD JESODA
Frater Alion

SUNCE

Sunce se uzdiže i obasjava


Temelje ljudskog bića. Ono je stvoritelj
našeg sveta, planete, svih elemenata i
životnih energija i procesa, svih živih
bića od naj nižih do naj razvijenijih
-bez razlike. Sve što postoji je
raznolika kreacija Sve-Stvoritelja-
Sunca. Sama raznolikost je postignuta
mešanjem elemenata i dejstvom
drugih Zvezda u čijoj se
zajednicinalazi Sunce. Tu zajednicu
-našu galaksiju -ljudi prikazuju
zodijakomi u težnji da spoznaju svoju
prirodu tražili su odgovore od zvezda,
sežući čistim umom i naučnim
metodama do shvatanja mehanizama
Univerzuma. Tako je svakoj regiji neba
pridodato, na osnovu prepoznavanja
dejstva, određeno značenje. Jasno je
da putem zračenja na raznolikim
nivoima -razinama te daleke
zvezdedaju osobine ljudskim bićima i
da kretanje zvezda -dalekih sunaca
-ukazuje na kretanježivotne energije.
Ceo Univerzum je nastao iz Jednog
Izvora i svi elementi su u svima nama
tako da se zraci neke daleke zvezde
lako mogu dotalasati po sinhronim
elementima prenosiocima i do naj
daljih delova Beskraja delujući da
elemente koji su u saglasju sa tim
zracima. Kao što galaksija mnoštva zvezda ima svoje (skriveno) središte tako i "naš" planetarni sistem
ima svoje jasno vidno središte -Sunce.
Sunce je dalo i materiju ("ohlađeni prah", elemente) i životnu energiju kao i suštinsku Iskru za
stvaranje "ljudi". Stoga je sunce oduvek smatrano suštinom bića i Istinskom Prirodom čoveka. Samo
mnoštvo u kome ljudi obitavaju dovelo je do toga (skrivenom voljom Sunca) da ljudi naizgled izgube
vezu sa tim unutarnjim izvorom svesnosti i ljudske božanstvenosti. Ljudi su stoga bili okrenuti
perifernim elementima i interakciji tim elemenata. Za čovečanstvo su nosioci te unutarnje svetlosti
uvek bili prosvetitelji i Mesije, jer su oni u sebi ostvarili svesnu vezu sa Istinskom Prirodom -koja je za
svakog od nas jedinstvena i specifična, ali i univerzalna -Božanska. Oni su svojom Svetlošću pokretali
Svet.
Sada treba da bude potpuno jasno da je ova "naša" priroda sačinjena Voljom i Ljubavlju
Sunca zajednička i da nema razlike ni po pitanju rasa i polova ( a kamoli po pitanju vere ili moralnih
uverenja!). Jasno je da svako od ljudi ižena može da postane svestan i otvoren ka poimanju i
shvatanju te suštinske Iskre Istinske Prirode i da time uskladi sebe sa unutarnjim i spoljašnjim
kosmičkim zvezdanim tokovima. Ovo shvatanje istinske prirode karakteriše ravnoteža svih elemenata,
kao i kretanje životnih energija. Simbol heksagrama uravnotežuje simbole dva isprepletena trougla
-principi aktivnosti i pasivnosti u trostrukom kretanju nastajanja, postojanja i promene -opasuju naj
jednostavniji od svih simbola.
88
SKAKAVAC 2

KRALJ

Staza koja spaja Sefirote


Necah i Jesod je Cadi i pripisana je
zodijačkom znaku Ovna. Tako se
vatrena priroda nadvila nad tronom
vazuha i odražava sebe u znaku koji
svojom energijom pokreće zodijak.
Pošto na svojstven način sefiroti ispod
Paroketa odražavaju sliku "velikog"
Tetragramatona ova staza tako na
nižem luku predstavlja vezu Oca i
Sina tj. Jod i Vau na osnovu čega
tragači mogu da nazru prirodu koja
povezuje Tifaret i Hokmah. Snaga ove
karte je u njenoj izuzetnoj ravnoteži i
četvorostrukosti principa i elemenata,
a sama po sebi ona je energična i
vatrena po prirodi Ovna
Kralj je naravno ona osoba koja je uspela da u sebi probudi svesnost o svojoj Istinskoj Prirodi i
da je uravnoteženo ispoljava tj. da vrši svoju Istinsku Volju. I sam proces Inicijacije se zasniva na tome
da se čovek dovede do ravnoteže elemenata i da se iz središta "vine" u "više sfere". Jasno je takođe i
da odnosi "niže" i "više" ne znače nište drugo do merilo suptilnosti spoznaje i mogućnosti kanalisanja
saznanja i energija samog života kroz različite sfere. Sam tron na kome Kralj sedi je sačinjen iz žetiri
čvrsta stuba nad kojima su pravilno sedište i naslon koji asociraju na slovo "L" naglašavajući
ravnotežu i pravdu ove "vladavine" (a takođe i slovo "D" iz CADI je Venera-Necah -koja vlada
uravnoteženjem Vage). Priroda Kralja je tako precizno objašnjena samim slovom -njime suštinski
vlada energija Venere čime se na drugi način dovodi u ravnotežu vatreni aspekt Sfere. Slovo nas
upućuje da u svemu tome postoji element koji potiče od Pustinjakovog Jod-a kroz šta se nazire da
nakon što čovek prođe kroz svoju suverenu vladavinu elementima života kao aktivnog ispoljavanja
Volje on mora zaći u još veće dubine i visine da bi kao "Pustinjak" spoznao ono što je vrhovno u
Univerzumu. Time Kralj ne odbacuje svoju funkciju i titulu vladara, kao što Horus uvek aktivno vlada u
Eonu Teleme, nego je upotpunjuje korenskom svetlošću Hadita, stičući utočište među Zvezdama Nuit-
e.
Kralj sa slike suvereno vlada nad planetarnim energijama svoje prirode -time što ih je svestan
-i u tome je Temelj njegove vlasti, dok se oko njega vije zodijak koji ga u tome "podržava" i slavi
njegovu snagu. Skiptar i kugla -simboli njegove vlasti su uravnoteženi muški i ženski princip -Skiptar
čvrsto drži -jer je on simbol Falusa -SveStvoritelja na Zemlji, a kuglu podržava jer je njena oblost
aspekt Boginje Kteis -Plodnosti Zemlje. Oko njega su zraci Sunca koji pravlino formiraju čvrste oblike
četvorouglova koji nastaju tj. čine ih trouglovi, što ukazuje na to da Božansko Trojstvo čini i vlada
svakom Manifestacijom kako u "višim" tako i u "nižim" sferama.

89
SKAKAVAC 2

UMETNOST

Ona je obožavana u davnini kao Dijana strelkinja, kao Boginja plodnosti sa mnog grudi koja
svojim duhovnim "mlekom" hrani sva bića -svu njenu decu. Ona je potpuno uravnotežena i spokojna
jer ko zna nju, zna da nema ni delića svega što nije Božansko. Ona se javlja na svim razinama u
mnogim oblicima i uživa u igri života.
Staza SaMeKh spaja sefiru Lepote sa Temeljom bića -Tifaret i Jesod -i jedna je od ključnim
staza za spoznaju Istinske Prirode svakog od nas. Samo slovo SaMeKh upućuje na ravno meran
raspored energija koje prodiru kroz veo Paroketa, kroz veo koji odvaja "više" od "nižeg", veo koji je
prva barijera ka stuanju u Svetlost i lični Hram Svetog Duha u kome je naše spiritualno Sunce. I ovde
na specifičan način za ovu stazu i razinu prepoznajemo aspekte sjedinjenja polarnosti -njihovu
interakciju, odbijanje i privlačenje, međusobnu igru, ljubav i sjedinjenje.
Ljubav lepotice -Bludnice i Zveri je "opšte poznata" i ona u sebi nosi ljubav svih božanskih i
ljudskih parova, znanih i ne znanih. Ona, koja u sebi nosi sve božanske principe žene, u kojoj su
oličene sve Boginje, je inkarnacija Beskrajnog Prostora -NUIT. On, koji u sebi nosi sve božanske
principe muškarca, u kome su oličeni svi Bogovi, je inkarnacija Središta svake Zvezde, koja je tačka
sažimanja Beskrajnog Prostora. Svaki muškarac i svaka žena je Zvezda, ona je bludnica-lepotica, ona
je kapija Sunca kojoj on hrli ka svome utočištu, a on je njena Zver-čovek-Ljubavnik, oličenje prirode
samog Sunca-Zvezde. Prikaz cele karte je aura njihove ljubavi pod voljom, ona se aktivno uzdiže,
poput strele, ka razastiranju u kosmičkim bespućima. U kazanu, koji je Pehar, koji je Urna, je
izmešana duhovna suština polarnosti i iz te haotične i bezlične mase mnoštva se uvođenjem svakog
dela mnoštva u odnos sa polarnošću i nasuprotnošću svako od "nas" suočava sa ograničenjima koja
"nas" sputavaju od konačnog sjedinjenja. To nije samo ljubav muškarca i žene koji su takođe samo
simboli, već je to ljubav između čoveka i unutarnjeg Ličnog Božanstva. Samo lična ljubav i težnja ka
toj duhovnoj suštini je ključ za prolazak kroz Veo, uz šta se podrazumeva elementarna uravnoteženost
Zemlje, Vode, Vatre i Vazduha. To
otvara put za spoznaju, to otvara tunel
u stubu koji je postavjen u praznini
kojim teče suštinsko seme. To seme je
naša lična Tačka Božanskog
Identiteta, naša lična Istinska Priroda,
Istinska Volja koja je usklađena sa
kosmičkim principima obasjana i
zaogrnuta Svetlošću, a slava te
Svetlosti je večno u širenju.
Stazom Samek se "putnik"
uzdiže i pojavljuje na tronu Boga RA-a
-koji je Sunce, njegovo telo i duša -KU
su uravnoteženi i pročišćeni. Volja -KA
je pravilno usmerena u vršenju
Istinske Prirode na putu KHABS-a
-Zvezde, koja isijava svetlost svoje
vlastite uzvišene prirode -koja je
ushićena ili smirena.

AUM! To ispunjava Sve!


Ova staza otvara put za ulazak u
unutarnji Red Velikog Belog Bratstva
-A.’.A.’.

90