ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.61744/01/Β/06/37 (2010)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. (16.10) 'Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης

3.504,17

3.504,16

0,01

3.504,17

3.504,16

0,01

3.504,17

3.504,16

0,01

3.504,17

3.504,16

0,01

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ι. Κεφάλαιο μετοχικό

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

-95.227,64

-69.820,22

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-95.227,64

-69.820,22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

-35.227,64

-9.820,22

259,51

259,51

48.115,61

16.068,36

48.375,12

16.327,87

0,00

420,00

0,00

420,00

13.147,48

6.927,65

1. (40.00) Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο

V. Αποτελέσματα εις νέο
1. (42.01) Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(6.000 μετοχές των € 10,00 (ευρώ)

6. (14) 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

4.674,94

3.697,47

977,47

4.674,94

2.746,50

1.928,44

4.674,94

3.697,47

977,47

4.674,94

2.746,50

1.928,44

4.674,94

3.697,47

977,47

4.674,94

2.746,50

1.928,44 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

977,47

1.928,44

5. (54) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
11. (53 υπόλ.) Πιστωτές διάφοροι

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

II. Απαιτήσεις
11. (33 υπόλ.) Χρεώστες διάφοροι

10.746,41

4.718,16

10.746,41

4.718,16

1.324,32

198,52

99,27

82,52

1 423 59
1.423,59

281 04
281,04

12.170,00

4.999,20

IV. Διαθέσιμα
1. (38.00) Ταμείο
3. (38.03) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. (36.00) 'Εξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

0,00

13.147,48

6.927,65

2. (56.01) 'Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.61744/01/Β/06/37 (2010)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 2011

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

(88.01) Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως

(70+71+72+73) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : (80.00) Κόστος πωληθέντων
(80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

-25.407,42

-2.701,26

0,00

0,00

0,00

0,00

-69.820,22

-67.118,96

0,00

0,00

Σύνολο

-95.227,64

-69.820,22

0,00

(88.98) Σύνολο ζημιών χρήσεως εις νέο

-95.227,64

-69.820,22

( + ) (88.02) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων

Πλέον :
1. (74, 75) 'Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

Μείον :
1. (86.00.0200) Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. (86.00.0400) Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

24.987,42
0,00

2.701,26
24.987,42

0,00

-24.987,42

Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης

2.701,26
-2.701,26

Πλέον :

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

4. (76.03) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μείον :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

3. (86.01.0900) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-24.987,42

Ολικά οργανικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

-2.701,26

ΙΙ. Πλέον : 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. (81.01) 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

2. (81.02) 'Εσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

3. (81.03) 'Εκτακτα κέρδη

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

ΧΑΡΗΣ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

0,00

ΗΛΙΑΣ Γ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΔΤ Χ 029041

ΑΔΤ Σ 164010

Μείον : 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. (81.00) 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

2. (81.02) 'Εκτακτες ζημίες

0,00

3. (82.00) 'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων

420,00

0,00
0,00
420,00

0,00

-25.407,42

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)

0,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

-2.701,26

Μείον :
(66+85) Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

950,97

950,97

1.040,42

1.040,42

950,97

950,97

1.040,42

1.040,42

Μείον :
(66) Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΜΑΝΔΑΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 009020

(86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΗΣ
προ φόρων

-25.407,42

-2.701,26

ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.61744/01/Β/06/37 (2010)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Χ Ρ Ε Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

- (20) Εμπορεύματα

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

0,00
0,00
0,00

3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσης
- (20) Εμπορεύματα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Πωλήσεις (κύκλος εργασιών)

2. Αγορές χρήσης
- (20) Εμπορεύματα

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Αποθέματα έναρξης χρήσης

0,00

0,00

0,00

- (70) Εμπορευμάτων

0,00

- (73) Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2. Λοιπά οργανικά έσοδα
- (74) Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

0,00

- (76) 'Εσοδα κεφαλαίων

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

0,00

0,00

Κόστος πωληθέντων

0,00

0,00

16.352,49

0,00

Σύνολο πωλήσεων και οργανικών εσόδων

0,00

0,00

Συνολικά έσοδα

0,00

0,00

24.987,42

2.701,26

24.987,42

2.701,26

4. Οργανικά έξοδα
- (61) Αμοιβές και έξοδα τρίτων
- (62) Παροχές τρίτων
- (63) Φόροι και τέλη

- (64.02) 'Εξοδα προβολής και διαφήμισης
- (64.05) Συνδρομές και εισφορές
- (64.07) 'Εντυπα και γραφική ύλη
- (64.09) 'Εξοδα δημοσιεύσεων
- (64.98) Διάφορα έξοδα

0,00

131,79

98,81

3.891,20

- (64) Διάφορα έξοδα
- (64.01) 'Εξοδα ταξιδίων

3.660,97

422,00

1.562,03
0,00

2.360,00

0,00

420,00

0,00

49,76

0,00

579,44

1.562,03

60,00

0,00
950,97

1.040,42

Σύνολο οργανικών εξόδων

24.987,42

2.701,26

Συνολικό κόστος

24.987,42

2.701,26

0,00

0,00

24.987,42

2.701,26

- (66) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

(80.00) Κέρδη εκμετάλλευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ

(80.00) Ζημίες εκμετάλλευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ