ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.64328/01/Β/07/619
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 2011

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. (14) 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

Ι. Κεφάλαιο μετοχικό

5.336,53

0,00

5.336,53

0,00

0,00

0,00

5.336,53

0,00

5.336,53

0,00

0,00

0,00

1. (40.00) Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
(6.000 μετοχές των € 10,00 (ευρώ)

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

-49.541,06

-30.962,79

-49.541,06

-30.962,79

10.458,94

29.037,21

1.411,90

214,81

595.941,54

457.638,37

597.353,44

457.853,18

607.812,38

486.890,39

V. Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

5.336,53

0,00

5.336,53

0,00

0,00

0,00

1. (42.01) Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. (18.02) Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

438.299,00

438.299,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

438.299,00

438.299,00

IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. (54) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

443.635,53

438.299,00

11. (53 υπόλ.) Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις
11. (33 υπόλ.) Χρεώστες διάφοροι

153.733,81

48.457,91

153.733,81

48.457,91

0,00

1,50

10.443,04

131,98

10.443,04

133,48

164.176,85

48.591,39

607.812,38

486.890,39

IV. Διαθέσιμα
1. (38.00) Ταμείο
3. (38.03) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.64328/01/Β/07/619
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 2011

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

(88.01) Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως

(70+71+72+73) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : (80.00) Κόστος πωληθέντων
(80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

-18.578,27

-5.845,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.962,79

-25.117,75

0,00

0,00

Σύνολο

-49.541,06

-30.962,79

0,00

(88.98) Σύνολο ζημιών χρήσεως εις νέο

-49.541,06

-30.962,79

( + ) (88.02) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων

Πλέον :
1. (74, 75) 'Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

Μείον :
1. (86.00.0200) Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. (86.00.0400) Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

18.390,85
0,00

4.729,37
18.390,85

0,00

-18.390,85

Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης

4.729,37
-4.729,37

Πλέον :

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

4. (76.03) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

0,00

187,42

1.108,50

0,00

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Μείον :
3. (86.01.0900) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

187,42

-18.578,27

Ολικά οργανικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης

1.108,50
-5.837,87

ΙΙ. Πλέον : 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. (81.01) 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

2. (81.02) 'Εσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ΧΑΡΗΣ ΑΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

0,00

ΚΑRIMZADEH JASMIN HASHEΜ

ΑΔΤ Χ 029041

ΑΡ.ΔΙΑΒ.C1T708VHK

Μείον : 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. (81.00) 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

3. (82.00) 'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

7,17
-18.578,27

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)

7,17

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

-5.845,04

Μείον :
(66+85) Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μείον :
(66) Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΜΑΝΔΑΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 009020

(86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΗΣ
προ φόρων

-18.578,27

-5.845,04

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.64328/01/Β/07/619
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Χ Ρ Ε Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

- (20) Εμπορεύματα

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

0,00
0,00
0,00

3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσης
- (20) Εμπορεύματα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Πωλήσεις (κύκλος εργασιών)

2. Αγορές χρήσης
- (20) Εμπορεύματα

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Αποθέματα έναρξης χρήσης

0,00

0,00

0,00

- (70) Εμπορευμάτων

0,00

- (73) Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2. Λοιπά οργανικά έσοδα
- (74) Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

0,00

- (76) 'Εσοδα κεφαλαίων

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

0,00

0,00

Κόστος πωληθέντων

0,00

0,00

- (61) Αμοιβές και έξοδα τρίτων

7.861,44

69,00

- (62) Παροχές τρίτων

9.073,21

0,00

4,53

79,91

Σύνολο πωλήσεων και οργανικών εσόδων

0,00

0,00

Συνολικά έσοδα

0,00

0,00

18.578,27

5.837,87

18.578,27

5.837,87

4. Οργανικά έξοδα

- (63) Φόροι και τέλη

1.451,67

- (64) Διάφορα έξοδα

4.580,46

57,50

2.347,23

- (64.05) Συνδρομές και εισφορές

420,00

420,00

- (64.07) 'Εντυπα και γραφική ύλη

674,45

331,50

- (64.09) 'Εξοδα δημοσιεύσεων

289,72

1.480,73

- (64.01) 'Εξοδα ταξιδίων

- (64.98) Διάφορα έξοδα

10,00

1,00
187,42

1.108,50

Σύνολο οργανικών εξόδων

18.578,27

5.837,87

Συνολικό κόστος

18.578,27

5.837,87

0,00

0,00

18.578,27

5.837,87

- (65) Τόκοι και συναφή έξοδα

(80.00) Κέρδη εκμετάλλευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ

(80.00) Ζημίες εκμετάλλευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful