ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.64027/01/Β/07/523
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

6. (14) 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ι. Κεφάλαιο μετοχικό

224.000,00

0,00

224.000,00

224.000,00

0,00

224.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.000,00

0,00

224.000,00

224.000,00

0,00

224.000,00

1. (40.00) Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
(21.843 μετοχές των € 10,00 (ευρώ)

224.000,00

0,00

224.000,00
224.000,00

224.000,00

0,00

218.430,00

116.430,00

218.430,00

116.430,00

-196.040,62

-165.381,54

-196.040,62

-165.381,54

22.389,38

-48.951,54

264.704,49

279.866,12

92,68

81,62

4.298,19

25.102,63

269.095,36

305.050,37

291.484,74

256.098,83

V. Αποτελέσματα εις νέο
1. (42.01) Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. (10) Γήπεδα-οικόπεδα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

224.000,00

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

224.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Απαιτήσεις
11. (33 υπόλ.) Χρεώστες διάφοροι

3. (52) Τράπεζες λογ.βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

67.465,47

32.085,47

67.465,47

32.085,47

5. (54) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
11. (53 υπόλ.) Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

IV. Διαθέσιμα
1. (38.00) Ταμείο
3. (38.03) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

18,43

13,36

0,84

0,00

19,27

13,36

67.484,74

32.098,83

291.484,74

256.098,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.64027/01/Β/07/523
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΧΡΗΣΗΣ 2011

(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

(88.01) Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως

(70+71+72+73) Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : (80.00) Κόστος πωληθέντων
(80.01) Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

-30.659,08

-30.092,86

0,00

0,00

0,00

0,00

-165.381,54

-135.288,68

0,00

0,00

Σύνολο

-196.040,62

-165.381,54

0,00

(88.98) Σύνολο ζημιών χρήσεως εις νέο

-196.040,62

-165.381,54

( + ) (88.02) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγουμένων χρήσεων

Πλέον :
1. (74, 75) 'Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

Μείον :
1. (86.00.0200) Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. (86.00.0400) Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

4.256,23
0,00

3.852,07
4.256,23

0,00

-4.256,23

Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης

3.852,07
-3.852,07

Πλέον :

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

4. (76.03) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

0,00

0,00

0,00

26.375,60

26.220,79

0,00

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Μείον :
3. (86.01.0900) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

26.375,60

-30.631,83

Ολικά οργανικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης

26.220,79
-30.072,86

ΙΙ. Πλέον : 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. (81.01) 'Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,00

2. (81.02) 'Εσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

0,00
0,00

0,00

ΧΑΡΗΣ ΑΘ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

0,00

ΚΑRIMZADEH JASMIN HASHEΜ

ΑΔΤ Χ 029041

ΑΡ.ΔΙΑΒ. C1T708VHK

Μείον : 'Εκτακτα αποτελέσματα
1. (81.00) 'Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. (82.00) 'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων

27,25
0,00

20,00
27,25

0,00

-30.659,08

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)

20,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

-30.092,86

Μείον :
(66+85) Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μείον :
(66) Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΜΑΝΔΑΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ 009020

(86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΗΣ
προ φόρων

-30.659,08

-30.092,86

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε Νο.64027/01/Β/07/523
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Χ Ρ Ε Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

- (20) Εμπορεύματα

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών

0,00
0,00
0,00

3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσης
- (20) Εμπορεύματα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Πωλήσεις (κύκλος εργασιών)

2. Αγορές χρήσης
- (20) Εμπορεύματα

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2011

1. Αποθέματα έναρξης χρήσης

0,00

0,00

0,00

- (70) Εμπορευμάτων

0,00

- (73) Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2. Λοιπά οργανικά έσοδα
- (74) Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

0,00

- (76) 'Εσοδα κεφαλαίων

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

0,00

0,00

Κόστος πωληθέντων

0,00

0,00

Σύνολο πωλήσεων και οργανικών εσόδων

0,00

0,00

Συνολικά έσοδα

0,00

0,00

30.631,83

30.072,86

30.631,83

30.072,86

4. Οργανικά έξοδα
- (61) Αμοιβές και έξοδα τρίτων
- (63) Φόροι και τέλη

392,68

0,00

2.154,39

2.081,62

1.709,16

- (64) Διάφορα έξοδα
- (64.05) Συνδρομές και εισφορές

840,00

- (64.09) 'Εξοδα δημοσιεύσεων

869,16

1.770,45
0,00
1.770,45

26.375,60

26.220,79

- (66) Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

0,00

0,00

- (68) Προβλέψεις εκμετάλλευσης

0,00

0,00

Σύνολο οργανικών εξόδων

30.631,83

30.072,86

Συνολικό κόστος

30.631,83

30.072,86

0,00

0,00

30.631,83

30.072,86

- (65) Τόκοι και συναφή έξοδα

(80.00) Κέρδη εκμετάλλευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ

(80.00) Ζημίες εκμετάλλευσης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful