Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

- Bucureşti 2010

5620/ 11.care au promovat un modul psiho-pedagogic şi doresc să obŃină un post didactic vacant în specialitate în învăŃământul preuniversitar.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează tuturor absolvenŃilor de învăŃământ superior . 2 . − demonstrarea capacităŃii de a reflecta asupra prestaŃiei didactice proprii.Anexa nr. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare pentru limba engleză care sunt în vigoare în învăŃământul preuniversitar şi cu programele pentru evaluările şi examenele naŃionale. 2 la OMECTS nr. dezvoltare şi utilizare practică a resurselor şi materialelor didactice auxiliare.11. CompetenŃele şi conŃinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică în realizarea activităŃilor didactice.specialitatea LIMBA ENGLEZĂ . − capacitatea de a aplica diferite procedee de evaluare şi modalităŃi de înregistrare a progresului elevilor. precum şi profesorilor de limba engleză din învăŃământul preuniversitar care se prezintă la examenele pentru titularizarea în învăŃământ. − cunoaşterea didacticii generale şi a metodicii predării. − cunoaşterea direcŃiilor de adaptare a demersurilor pedagogice la conŃinutul educaŃional şi la nevoile individuale ale elevilor. − demonstrarea abilităŃilor de comunicare empatică şi de cooperare. − demonstrarea capacităŃii de folosire a metodelor de învăŃare continuă. Aspectele fundamentale vizate prin programă sunt în concordanŃă cu profilul absolventului de învăŃământ superior care urmează să fie încadrat în învăŃământul preuniversitar. − demonstrarea capacităŃii de dezvoltare a strategiilor de învăŃare independentă a limbii străine. necesare realizării actului educaŃional. − cunoaşterea tendinŃelor în evoluŃia disciplinei. − probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. cuprinzând: − cunoaşterea conŃinuturilor fundamentale. − probarea capacităŃilor de producere.

− utilizarea corectă şi adecvată contextual a limbii engleze. corespunzătoare predării conŃinuturilor disciplinei. − proiectarea de demersuri didactice interactive. − demonstrarea înŃelegerii principiilor didacticii limbii engleze. precum şi la interesele lor de cunoaştere. − aplicarea diferitelor procedee de formare şi evaluare a competenŃelor elevilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale. cu scopul creşterii eficienŃei rezultatelor. la abilităŃile lor de comunicare. − elaborarea documentelor de proiectare didactică (planificări. 5620/ 11. − proiectarea şi realizarea evaluării competenŃelor dezvoltate de către elevi. − conceperea şi proiectarea activităŃilor de învăŃare. prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturile predate. proiecte de lecŃie) pe baza programelor şcolare. − folosirea tehnologiei informaŃiei în scopuri pedagogice. metodice şi conceptuale.11. − adecvarea demersului didactic la particularităŃile de vârstă şi individuale ale elevilor. − folosirea de proceduri diverse şi adecvate pentru sprijinirea. proiecte de unităŃi de învăŃare. 2 la OMECTS nr.2010 COMPETENłELE CADRULUI DIDACTIC . − aplicarea cunoştinŃelor de metodică a predării limbii engleze.PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ – PE CARE ACESTA TREBUIE SĂ LE DOVEDEASCĂ ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂłARE-EVALUARE ŞI CARE VOR FI DEZVOLTATE PE TOT PARCURSUL ACTIVITĂłII PROFESIONALE: − competenŃe lingvistice. − construirea unui demers didactic critic şi reflectiv. − reflecŃia asupra prestaŃiei didactice proprii şi autoevaluarea. precum şi modalităŃi de înregistrare a progresului elevilor. inter. de interacŃiune şi transfer în diverse contexte de comunicare.şi multidisciplinar. − construirea unui climat educativ de cooperare. − proiectarea şi realizarea demersului didactic trans-. − utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare. facilitarea şi stimularea învăŃării.Anexa nr. interactiv şi stimulativ. 3 .

două forme de plural cu sens diferit). determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât. diateză: diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu get: valori. determinarea cu marca zero. modul indicativ. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. singulare fără plural. 4 . 2 la OMECTS nr. genul referenŃial (folosirea anaforică a pronumelor personale).11. pluralul şi substantivele colective. aspect: opoziŃia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe. sens şi funcŃii comunicative Erori tipice de pronunŃie comise de vorbitorii de limbă română ca limbă maternă 2. alomorfele morfemului de trecut. alomorfele morfemului de plural. utilizare). 5620/ 11. valori şi utilizare. valori.2010 TEMATICA ŞTIINłIFICĂ A. cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziŃional. • Categoriile gramaticale ale verbului: timp: forme (verbe regulate şi neregulate. plurale neregulate. modul subjonctiv şi modul imperativ (formă. utilizare). alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent). mod: distincŃia mod personal – mod impersonal.Anexa nr. Fonetică şi fonologie • • IntonaŃia: structură. clasificarea substantivelor în funcŃie de număr (substantive individuale şi substantive colective. substantive numerabile şi nenumerabile). omisiunea articolului. genul: expresia lexicală a genului. Morfologie şi sintaxă • Categoriile gramaticale ale substantivului: numărul: pluralul substantivelor (regula generală.

distribuŃie şi funcŃii sintactice. adverbul: clasificare. construcŃii tranzitive cu două complemente (double object constructions). utilizare. adjective gradabile şi non-gradabile. polarity items. caracteristici sintactice şi semantice. acordul între subiect şi predicat. caracteristici sintactice şi semantice. 5620/ 11. 5 . ordinea adverbelor. verbele modale: caracteristici morfologice. omisiunea subiectului. superlativul (regula generală.11. propoziŃia relativă: clasificare.Anexa nr. propoziŃii negative: clasificare. caracteristici sintactice şi semantice. proprietăŃi sintactice. predicatele tranzitive: clasificare. poziŃia în cadrul grupului nominal. particularităŃi ale subiectului: construcŃii cu it şi there. poziŃia în propoziŃie. ordinea adjectivelor. distribuŃie şi funcŃii sintactice. distribuŃie şi funcŃii sintactice. • Sintaxa frazei: propoziŃii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice. predicatele de tip copulativ. utilizare. adjective cu forme de comparaŃie neregulate). 2 la OMECTS nr. sintactice şi semantice. adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă. construcŃiile gerundivale: clasificare. caracteristici sintactice şi semantice. utilizare. predicatele intranzitive: clasificare. • • Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor Sintaxa propoziŃiei simple: verbele auxiliare: proprietăŃi morfologice şi sintactice. concordanŃa timpurilor. proprietăŃi sintactice şi semantice. proprietăŃi sintactice. de egalitate şi de inferioritate. construcŃii participiale: clasificare.2010 • Categoriile gramaticale ale adjectivului: gradele de comparaŃie: comparaŃia de superioritate. distribuŃie şi funcŃii sintactice. completiva infinitivală: clasificare. omisiunea lui that. utilizarea pronumelor relative. folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that.

propoziŃii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice. genuri literare: poezie. socio-lingvistică • • • • • • • Elemente de analiză semantică RelaŃii lexicale: sinonimie. distribuŃie. subiectivă. propoziŃii circumstanŃiale (adverbial clauses). distribuŃie. concordanŃa timpurilor.2010 propoziŃii interogative directe şi indirecte: clasificare. procedee stilistice (epitet. postmodernism etc. b) principii de compoziŃie: subiect.11. vorbirea indirectă.). atmosferă. temă. metaforă. stilistică pragmatică. funcŃii lingvistice Elemente de analiză a discursului. realism magic. metonimie. omniscienŃa 6 . Pe lângă acestea. modernism.Anexa nr. nuvelă. simbol).D. mijloace lexicale B. antonimie Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate. modalităŃi narative: naraŃiunea obiectivă. tipuri de text Mijloace de redare a modalităŃii: intonaŃia. funcŃii sintactice. naturalism. funcŃii sintactice. 2 la OMECTS nr. roman. tonalitate. realism. Semantică şi lexicologie. stiluri funcŃionale Marcarea socială a interacŃiunilor verbale prin mijloace lingvistice. CD) şi sunt obligatorii. voce poetică. vorbirea directă. dramă. 5620/ 11. caracteristici sintactice. în vederea desfăşurării activităŃilor în cadrul cursurilor opŃionale (C. existenŃialism. 3. se vor studia / pregăti şi următoarele: a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural: curente literare: iluminism. romantism. DOMENII TEMATICE Domeniile tematice generale sunt cele prevăzute în programele şcolare (TC. alegorie.Ş. non-ficŃiune.

B. c) perspective şi tonalităŃi: tragism.11. motivarea socială / psihologică. d) intenŃionalitate şi limbaj . modalităŃile retorice ale povestirii. 5620/ 11. Se vor studia lucrări reprezentative ale unor autori semnificativi din literatura şi cultura britanică şi americană conform următoarei liste minimale: William Shakespeare: The Sonnets. ridicol. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner Jane Austen: Pride and Prejudice Charles Dickens: Great Expectations.vocabularul poetic. David Copperfield Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter Walt Whitman: Leaves of Grass Emily Dickinson Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn Herman Melville: Moby Dick Henry James: The Portrait of a Lady Joseph Conrad: Heart of Darkness. construirea intrigii. Romeo and Juliet. tipologia personajelor. A Midsummer Night’s Dream Daniel Defoe: Robinson Crusoe Jonathan Swift: Gulliver’s Travels John Keats S. Hamlet. structuri expresive dramatice caracteristice tragediei. comediei. comic şi ludic. cauzalitate. melodramei. teatrului absurdului.2010 totală/partială. patetism. impersonalitate. timp. Fitzgerald: The Great Gatsby 7 . Macbeth. Pygmalion Virginia Woolf: Mrs Dalloway F. T. burlesc. grotesc. S. 2 la OMECTS nr. Lord Jim James Joyce: Ulysses G. spaŃiu. Shaw: Caesar and Cleopatra. sublim.Anexa nr.

1984 . A Grammar of Contemporary English. G.D. 2002.Anexa nr. Baciu. I. I. D. Sorea. Longman 9. English Phonetics and Phonological Theory. IeŃcu. 2009. D. English Morphology: Word Formation. CandidaŃii vor avea în vedere posibilitatea formulării subiectelor sub forma unor comentarii de text / analize de text în perspectivă didactică. 1994. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 2. 2007. Martin. R. R. BIBLIOGRAFIE A. Quirk. Bucureşti:Editura UniversităŃii din 8 . ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. R. 2006. Some Cognitive Perspectives. I. The Cambridge Grammar of the English Language. E. Twentieth Century Approaches. Cambridge University Press 10. Pullum. A. G. 1984. Graver. Mateescu. Leech. Cook. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică 4.sau orice altă ediŃie.U. Cambridge University Press 7. Advanced English Practice. Oxford University Press 8. Bădescu... Cambridge: Cambridge University Press 11. Pearson Education Limited 6. Diane. Gairns. et al.2010 Ernest Hemingway: Short Stories Eugene O’Neill: Mourning Becomes Electra William Faulkner: Absalom! Absalom! T.K. I. 2 la OMECTS nr. Acestea pot fi alese din alŃi scriitori şi alte opere decât cele din lista minimală. 2002. Huddleston. A Generative Perspective.11. 2004. Oxford University Press 5. 13.B. 1989. Functional Categories in English. A Communicative Grammar of English. 1972. Discourse Analysis and Argumentation Theory: Analytical Framework and Applicatio. B.B. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 3. G. Discourse. Baciu. Grammar for CAE and Proficiency. Pragmatics. 2003.S. Nominal Categories. Advanced Learners' Grammar. Vol. et al. 5620/ 11.et al. Working with Words. 2004. eds. Mark and Hall. Eliot: Waste Land William Golding: Lord of the Flies N. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 12. Gramatica limbii engleze. Foley. Longman 14. 1975. Hewings.

2010 Bucureşti 15. 1994. A. The Short Oxford History of English Literature. Macmillan Press Ltd.. Bradbury. Practical English Usage. 2003. C. Second edition. 2 la OMECTS nr. Gower. 1995. 1992. C. Longman 5. Ward. The Oxford Illustrated History of English Literature. Fields of Vision. D.B 8. M. 1993. Literature in the English Language. 1996. Oxford University Press 7. Oxford University Press 16. 1994. 1990. Swan. 3. The Modern British Novel.11. Delaney. Weir. 4. The Desperado Age. R. Past into Present. Oxford: Oxford University Press 2. Longman. Gill. Oxford University Press 6.Anexa nr.U. The Modern American Novel. & Carla Rho Fiorina. Lidia Vianu. London: Secker and Warburg 9 . 1990. Bucureşti: E. Communicative Language Testing B. Sanders. Mastering English Literature. 5620/ 11. DOMENII TEMATICE 1. R. Malcolm. 2004.

Stoica. Fields of Vision. 1991. C. Ward. vorbit. a lecŃiilor şi a activităŃilor de învăŃare Tipuri de activităŃi Tehnici de lucru în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris. Underwood.metode. J. J. argumentativ.. 2 la OMECTS nr. reflexiv. 2002. Language Teaching Methodology. texte funcŃionale etc) • • Predarea literaturii si a elementelor de cultură şi civilizaŃie anglo-saxonă şi globală Principii de evaluare a materialelor folosite în predarea limbii engleze BIBLIOGRAFIE 1.11. 1988. Classroom Dynamics. Hadfield. Delaney. 2003. D. Classroom Testing. & Carla Rho Fiorina. Heaton. Virginia. 2001. D. 1987. A. Harmer. Effective Class Management. Longman 6. Express Publishing 3. The Practice of English Language Teaching. descriptiv. Cambridge University Press 10 . 2. citit şi ascultat Abordarea integrată a deprinderilor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză Tehnici de management al clasei Metode şi tehnici tradiŃionale şi alternative de evaluare a rezultatelor şi randamentului şcolar. Prentice Hall 7. Evans. 2003. Literature in the English Language. J. Successful Writing. Evaluarea progresului şcolar. M.Anexa nr. tipuri de teste • • ModalităŃi de înregistrare a progresului elevilor Tehnici de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite contexte conform prevederilor programelor şcolare în vigoare ( paragraf/eseu narativ. procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine Teorii ale învăŃării – aplicarea lor la învăŃarea unei limbi străine ÎnvăŃarea centrată pe elev – instruire diferenŃiată ÎnvăŃare activă Predarea comunicativă .2010 TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE • • • • • • • • • • • Metode. De la teorie la practică. Nunan. Oxford University Press 4. procedee şi tehnici moderne de învăŃare a unei limbi străine Proiectarea unităŃilor de învăŃare. 5620/ 11. Longman. Humanitas EducaŃional 8. Pearson Education Limited 5. 1990.

1993. D.. Ur. Underwood. Nolasco. 1993. 1991. Reading. Cambridge 17. M. J. 2003 Notă: Bibliografia pentru metodica de specialitate include planurile-cadru. 2 la OMECTS nr. D. 1992. Wallace. Cambridge University Press. Macmillan 11. P. C. Michael and Anna Uhl Chamot. 1989. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Nunan.2010 9. Oxford University Press. Cambridge University Press. Writing. Longman. A Course in Language Teaching 10. Nunan. 11 . P. CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINłĂ PENTRU LIMBI. J. programele şcolare pentru învăŃământul primar – gimnazial – liceal. 2008. Learning Teaching. Cambridge 19. 1993. Oxford 14.. Grammar Practice Activities. Learning Teaching. Nunan. valabile în anul şcolar în care candidatul se prezintă la concurs. Ur. Cambridge University Press.Cambridge 16. Prentice Hall 15. 1996. Designing Tasks for the Communicative Classroom.11. Harlow 18. J..Anexa nr. precum şi manualele alternative aprobate. Language Teaching Methodology. 1994. Macmillan 12. 5620/ 11. Teaching Listening. 1988. Oxford 20. David. Scrivener.. Oxford University Press. Cambridge: Cambridge University Press 13. O'Malley. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Rob. Scrivener. 1992.

Moisil. 2 la OMECTS nr.11.inspector general MECTS Clara-Simona DENEŞ – consilier superior CNEE Maria BUJAN – inspector de specialitate ISMB Cecilia Doina FLEANłĂ .profesor – Colegiul NaŃional de Informatică Gr.profesor – Colegiul NaŃional Spiru Haret. Braşov Ruxandra NICHITA .2010 Grup de lucru: Anca-Mariana PEGULESCU .Anexa nr. Bucureşti 12 . 5620/ 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful