Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ

- Bucureşti 2010

− demonstrarea capacităŃii de folosire a metodelor de învăŃare continuă. necesare realizării actului educaŃional.11. Aspectele fundamentale vizate prin programă sunt în concordanŃă cu profilul absolventului de învăŃământ superior care urmează să fie încadrat în învăŃământul preuniversitar. − probarea capacităŃilor de producere. 5620/ 11. Programa de concurs este elaborată în acord cu programele şcolare pentru limba engleză care sunt în vigoare în învăŃământul preuniversitar şi cu programele pentru evaluările şi examenele naŃionale.care au promovat un modul psiho-pedagogic şi doresc să obŃină un post didactic vacant în specialitate în învăŃământul preuniversitar.specialitatea LIMBA ENGLEZĂ . realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. − demonstrarea capacităŃii de a reflecta asupra prestaŃiei didactice proprii. 2 .Anexa nr. cuprinzând: − cunoaşterea conŃinuturilor fundamentale.2010 NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează tuturor absolvenŃilor de învăŃământ superior . − demonstrarea abilităŃilor de comunicare empatică şi de cooperare. − probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. dezvoltare şi utilizare practică a resurselor şi materialelor didactice auxiliare. 2 la OMECTS nr. − demonstrarea capacităŃii de dezvoltare a strategiilor de învăŃare independentă a limbii străine. precum şi profesorilor de limba engleză din învăŃământul preuniversitar care se prezintă la examenele pentru titularizarea în învăŃământ. − cunoaşterea tendinŃelor în evoluŃia disciplinei. CompetenŃele şi conŃinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică în realizarea activităŃilor didactice. − cunoaşterea direcŃiilor de adaptare a demersurilor pedagogice la conŃinutul educaŃional şi la nevoile individuale ale elevilor. − capacitatea de a aplica diferite procedee de evaluare şi modalităŃi de înregistrare a progresului elevilor. − cunoaşterea didacticii generale şi a metodicii predării.

− folosirea de proceduri diverse şi adecvate pentru sprijinirea. − conceperea şi proiectarea activităŃilor de învăŃare. − adecvarea demersului didactic la particularităŃile de vârstă şi individuale ale elevilor. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11. prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturile predate. cu scopul creşterii eficienŃei rezultatelor. de interacŃiune şi transfer în diverse contexte de comunicare. precum şi modalităŃi de înregistrare a progresului elevilor. − aplicarea cunoştinŃelor de metodică a predării limbii engleze. − utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare. − reflecŃia asupra prestaŃiei didactice proprii şi autoevaluarea.2010 COMPETENłELE CADRULUI DIDACTIC .11. − utilizarea corectă şi adecvată contextual a limbii engleze. 3 . − proiectarea şi realizarea demersului didactic trans-. − construirea unui demers didactic critic şi reflectiv. precum şi la interesele lor de cunoaştere. la abilităŃile lor de comunicare. corespunzătoare predării conŃinuturilor disciplinei. − aplicarea diferitelor procedee de formare şi evaluare a competenŃelor elevilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale. − folosirea tehnologiei informaŃiei în scopuri pedagogice. metodice şi conceptuale. − demonstrarea înŃelegerii principiilor didacticii limbii engleze. − construirea unui climat educativ de cooperare. proiecte de unităŃi de învăŃare. proiecte de lecŃie) pe baza programelor şcolare. inter. − elaborarea documentelor de proiectare didactică (planificări. facilitarea şi stimularea învăŃării.PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ – PE CARE ACESTA TREBUIE SĂ LE DOVEDEASCĂ ÎN PROCESUL DE PREDAREÎNVĂłARE-EVALUARE ŞI CARE VOR FI DEZVOLTATE PE TOT PARCURSUL ACTIVITĂłII PROFESIONALE: − competenŃe lingvistice. − proiectarea de demersuri didactice interactive.şi multidisciplinar. interactiv şi stimulativ. − proiectarea şi realizarea evaluării competenŃelor dezvoltate de către elevi.Anexa nr.

4 .11.Anexa nr. utilizare).2010 TEMATICA ŞTIINłIFICĂ A. valori. modul indicativ. două forme de plural cu sens diferit). plurale neregulate. cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziŃional. pluralul şi substantivele colective. alomorfele morfemului de trecut. utilizare). 5620/ 11. 2 la OMECTS nr. determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât. Fonetică şi fonologie • • IntonaŃia: structură. genul: expresia lexicală a genului. clasificarea substantivelor în funcŃie de număr (substantive individuale şi substantive colective. genul referenŃial (folosirea anaforică a pronumelor personale). sens şi funcŃii comunicative Erori tipice de pronunŃie comise de vorbitorii de limbă română ca limbă maternă 2. alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent). aspect: opoziŃia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe. • Categoriile gramaticale ale verbului: timp: forme (verbe regulate şi neregulate. singulare fără plural. valori şi utilizare. diateză: diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu get: valori. mod: distincŃia mod personal – mod impersonal. determinarea cu marca zero. substantive numerabile şi nenumerabile). ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. Morfologie şi sintaxă • Categoriile gramaticale ale substantivului: numărul: pluralul substantivelor (regula generală. modul subjonctiv şi modul imperativ (formă. omisiunea articolului. alomorfele morfemului de plural.

utilizare. 5620/ 11. acordul între subiect şi predicat. adverbul: clasificare. omisiunea subiectului. poziŃia în propoziŃie. predicatele tranzitive: clasificare. ordinea adverbelor. completiva infinitivală: clasificare. caracteristici sintactice şi semantice. caracteristici sintactice şi semantice. folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that. predicatele intranzitive: clasificare. distribuŃie şi funcŃii sintactice. 2 la OMECTS nr. sintactice şi semantice. omisiunea lui that. construcŃii participiale: clasificare. particularităŃi ale subiectului: construcŃii cu it şi there. distribuŃie şi funcŃii sintactice.11. propoziŃia relativă: clasificare.Anexa nr. polarity items. distribuŃie şi funcŃii sintactice. caracteristici sintactice şi semantice. • Sintaxa frazei: propoziŃii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice. • • Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor Sintaxa propoziŃiei simple: verbele auxiliare: proprietăŃi morfologice şi sintactice.2010 • Categoriile gramaticale ale adjectivului: gradele de comparaŃie: comparaŃia de superioritate. utilizare. proprietăŃi sintactice. de egalitate şi de inferioritate. 5 . adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă. utilizare. construcŃiile gerundivale: clasificare. verbele modale: caracteristici morfologice. adjective cu forme de comparaŃie neregulate). superlativul (regula generală. distribuŃie şi funcŃii sintactice. poziŃia în cadrul grupului nominal. construcŃii tranzitive cu două complemente (double object constructions). proprietăŃi sintactice. caracteristici sintactice şi semantice. adjective gradabile şi non-gradabile. ordinea adjectivelor. propoziŃii negative: clasificare. concordanŃa timpurilor. proprietăŃi sintactice şi semantice. predicatele de tip copulativ. utilizarea pronumelor relative.

DOMENII TEMATICE Domeniile tematice generale sunt cele prevăzute în programele şcolare (TC.2010 propoziŃii interogative directe şi indirecte: clasificare. realism. Semantică şi lexicologie. omniscienŃa 6 . funcŃii sintactice. b) principii de compoziŃie: subiect.Ş. CD) şi sunt obligatorii. stiluri funcŃionale Marcarea socială a interacŃiunilor verbale prin mijloace lingvistice. atmosferă. modernism. postmodernism etc. procedee stilistice (epitet. voce poetică. funcŃii sintactice. subiectivă. temă. concordanŃa timpurilor. Pe lângă acestea. naturalism. în vederea desfăşurării activităŃilor în cadrul cursurilor opŃionale (C. vorbirea indirectă.11.Anexa nr. existenŃialism. mijloace lexicale B. 5620/ 11. funcŃii lingvistice Elemente de analiză a discursului. tipuri de text Mijloace de redare a modalităŃii: intonaŃia. metaforă. 2 la OMECTS nr. alegorie. antonimie Limbaj figurativ şi figuri de stil Limbaje de specialitate. propoziŃii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice. vorbirea directă. distribuŃie. stilistică pragmatică. romantism. nuvelă. 3. genuri literare: poezie. propoziŃii circumstanŃiale (adverbial clauses).D. dramă. caracteristici sintactice. modalităŃi narative: naraŃiunea obiectivă. distribuŃie.). se vor studia / pregăti şi următoarele: a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural: curente literare: iluminism. metonimie. simbol). realism magic. roman. tonalitate. socio-lingvistică • • • • • • • Elemente de analiză semantică RelaŃii lexicale: sinonimie. non-ficŃiune.

11. Pygmalion Virginia Woolf: Mrs Dalloway F.vocabularul poetic. T. 5620/ 11.2010 totală/partială. comic şi ludic. modalităŃile retorice ale povestirii.Anexa nr. sublim. 2 la OMECTS nr. teatrului absurdului. structuri expresive dramatice caracteristice tragediei. Lord Jim James Joyce: Ulysses G. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner Jane Austen: Pride and Prejudice Charles Dickens: Great Expectations. impersonalitate. burlesc. patetism. Romeo and Juliet. Hamlet. melodramei. spaŃiu. David Copperfield Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter Walt Whitman: Leaves of Grass Emily Dickinson Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn Herman Melville: Moby Dick Henry James: The Portrait of a Lady Joseph Conrad: Heart of Darkness. S. ridicol. c) perspective şi tonalităŃi: tragism. grotesc. Se vor studia lucrări reprezentative ale unor autori semnificativi din literatura şi cultura britanică şi americană conform următoarei liste minimale: William Shakespeare: The Sonnets. motivarea socială / psihologică. Fitzgerald: The Great Gatsby 7 . Shaw: Caesar and Cleopatra. tipologia personajelor. B. Macbeth. cauzalitate. comediei. timp. A Midsummer Night’s Dream Daniel Defoe: Robinson Crusoe Jonathan Swift: Gulliver’s Travels John Keats S. d) intenŃionalitate şi limbaj . construirea intrigii.

1984. 1984 . Discourse. 1994. Eliot: Waste Land William Golding: Lord of the Flies N. B.. Some Cognitive Perspectives. Cambridge University Press 7. The Cambridge Grammar of the English Language. 1975. Pearson Education Limited 6. 2003. Bădescu. G. 1989. Diane. Advanced English Practice. Longman 14. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 3. R.Anexa nr. Pragmatics. 13. Baciu.et al. Gairns. 2007. Mark and Hall. Huddleston. Foley. Functional Categories in English. eds. I. Leech.sau orice altă ediŃie. I. 2002. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 12. I.. 2009. Cambridge: Cambridge University Press 11. English Morphology: Word Formation. E. Baciu. A Generative Perspective. Bucureşti:Editura UniversităŃii din 8 . R.S. G. Martin. D. Graver. Sorea. I. Hewings. R. Advanced Learners' Grammar. Acestea pot fi alese din alŃi scriitori şi alte opere decât cele din lista minimală. Gramatica limbii engleze. Mateescu. 5620/ 11. English Phonetics and Phonological Theory. Twentieth Century Approaches. Vol. A Communicative Grammar of English. Discourse Analysis and Argumentation Theory: Analytical Framework and Applicatio.K. 2 la OMECTS nr. 1972. Quirk. Working with Words.11. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti 2.B.U. 2004.2010 Ernest Hemingway: Short Stories Eugene O’Neill: Mourning Becomes Electra William Faulkner: Absalom! Absalom! T. Longman 9. Pullum.D. et al. Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică 4. Cambridge University Press 10. 2004. D. 2006. CandidaŃii vor avea în vedere posibilitatea formulării subiectelor sub forma unor comentarii de text / analize de text în perspectivă didactică. et al. IeŃcu. A. Nominal Categories. ELEMENTE DE CONSTRUCłIE A COMUNICĂRII 1. 2002. Cook. Grammar for CAE and Proficiency. Oxford University Press 8. G.B. BIBLIOGRAFIE A. A Grammar of Contemporary English. Oxford University Press 5.

C. 4. 2003. 1993. 2 la OMECTS nr. The Oxford Illustrated History of English Literature. London: Secker and Warburg 9 .2010 Bucureşti 15. Sanders. The Desperado Age. 1994. 3. Delaney. 1992. Mastering English Literature. 1990. 1996. Oxford: Oxford University Press 2.. Longman 5. Longman. Second edition. Ward. The Short Oxford History of English Literature. D. Literature in the English Language. Malcolm.11. A. Practical English Usage. Macmillan Press Ltd. Weir. Lidia Vianu. The Modern British Novel. Oxford University Press 7. DOMENII TEMATICE 1.Anexa nr.U.B 8. The Modern American Novel. 1995. R. R. Communicative Language Testing B. 1990. Past into Present. Fields of Vision. C. Bucureşti: E. M. Oxford University Press 16. & Carla Rho Fiorina. Gower. 1994. 5620/ 11. 2004. Swan. Bradbury. Gill. Oxford University Press 6.

Longman. citit şi ascultat Abordarea integrată a deprinderilor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză Tehnici de management al clasei Metode şi tehnici tradiŃionale şi alternative de evaluare a rezultatelor şi randamentului şcolar.metode. vorbit. Fields of Vision. 2002. 1988. Oxford University Press 4. procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine Teorii ale învăŃării – aplicarea lor la învăŃarea unei limbi străine ÎnvăŃarea centrată pe elev – instruire diferenŃiată ÎnvăŃare activă Predarea comunicativă . descriptiv. 1990.. Ward. Harmer. 1987. & Carla Rho Fiorina. The Practice of English Language Teaching. 2003. M. 5620/ 11. Pearson Education Limited 5. Delaney. Language Teaching Methodology. J. Humanitas EducaŃional 8. Cambridge University Press 10 . procedee şi tehnici moderne de învăŃare a unei limbi străine Proiectarea unităŃilor de învăŃare. J. Underwood. 2001. A. Successful Writing.11. 2. Classroom Testing. Literature in the English Language. 2003. a lecŃiilor şi a activităŃilor de învăŃare Tipuri de activităŃi Tehnici de lucru în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de scris. argumentativ. C. Express Publishing 3.2010 TEMATICA PENTRU METODICA PREDĂRII LIMBII ENGLEZE • • • • • • • • • • • Metode.Anexa nr. Heaton. Evaluarea progresului şcolar. Stoica. texte funcŃionale etc) • • Predarea literaturii si a elementelor de cultură şi civilizaŃie anglo-saxonă şi globală Principii de evaluare a materialelor folosite în predarea limbii engleze BIBLIOGRAFIE 1. Hadfield. Virginia. Longman 6. 2 la OMECTS nr. J. D. De la teorie la practică. reflexiv. 1991. Prentice Hall 7. Effective Class Management. Nunan. D. Classroom Dynamics. Evans. tipuri de teste • • ModalităŃi de înregistrare a progresului elevilor Tehnici de producere a mesajelor scrise adecvate unor anumite contexte conform prevederilor programelor şcolare în vigoare ( paragraf/eseu narativ.

P. J. P. 1989.. Cambridge 17. Oxford University Press. 1992. Cambridge University Press. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Longman. A Course in Language Teaching 10. 1996. 1993. 5620/ 11. C. 2003 Notă: Bibliografia pentru metodica de specialitate include planurile-cadru. Harlow 18. Grammar Practice Activities.. programele şcolare pentru învăŃământul primar – gimnazial – liceal. Macmillan 11. Oxford University Press. precum şi manualele alternative aprobate. Cambridge University Press. 1993. D. 11 . Cambridge 19. Scrivener.11. 2008.. CADRUL EUROPEAN COMUN DE REFERINłĂ PENTRU LIMBI. Nunan. Language Teaching Methodology. Prentice Hall 15. M. Macmillan 12. Oxford 20. 1994. valabile în anul şcolar în care candidatul se prezintă la concurs. J. Cambridge: Cambridge University Press 13. Ur. Michael and Anna Uhl Chamot. J. David. D.2010 9. Writing. Teaching Listening. 1992. Oxford 14.. Learning Teaching. Rob. 1991. Scrivener. 2 la OMECTS nr. Learning Strategies in Second Language Acquisition. Designing Tasks for the Communicative Classroom.Cambridge 16. Nolasco. Ur. Underwood. 1993. Nunan. Nunan. Reading. Learning Teaching. Cambridge University Press. Wallace. 1988.Anexa nr. O'Malley.

2010 Grup de lucru: Anca-Mariana PEGULESCU . Braşov Ruxandra NICHITA .11. Bucureşti 12 . 5620/ 11.Anexa nr. Moisil.profesor – Colegiul NaŃional Spiru Haret.inspector general MECTS Clara-Simona DENEŞ – consilier superior CNEE Maria BUJAN – inspector de specialitate ISMB Cecilia Doina FLEANłĂ . 2 la OMECTS nr.profesor – Colegiul NaŃional de Informatică Gr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful