Program de intervenţie personalizat

:
I. Informaţii de bază: Numele elevului: Ţ. R. Data naşterii: 3. 01. 1998 Clasa: a II-a D Scoala: Data de referinţă: martie 2007 Data de elaborare a programului: martie 2007 Perioada de evaluare a programului: mai 2007 Participanţi la proiect: - învăţătoare -profesor psiholog - părinţi Motive de referinţă: - dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin respectarea structurilor şi particularităţilor bio-psiho-pedagogice; se ţine seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr. 48/96 din 1993:  principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare);  principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei;  principiul asigurării serviciilor de sprijin (resurse umane, instituţionale, materiale, financiare, servicii guvernamentale);  principiul intervenţiei timpurii;  principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanentă între cei implicaţi).

ua. ortogramele sunt scrise deficitar. fără trecere peste ordin. chi. întâmpină dificultăţi la despărţirea cuvintelor în silabe şi la scrierea cuvintelor care conţin grupurile de litere oa.lipsă de coerenţă şi expresivitate în citire. omisiuni de sunete. Reuşeşte să scrie după dictare doar cuvinte scurte. citirea nu se realizează conştient. che. ia. ci. clasa I. ce. compară şi ordonează numerele din concentrul 0-30. Evaluare realizată: Instrumente utilizate: chestionare orale. inversiuni. teste de evaluare iniţială. gi. întâmpină dificultăţi în rezolvarea problemelor şi a exerciţiilor de logică. teste psihologice (aplicate de către psihologul şcolii). Starea actuală a elevului: Sector de referinţă: Citire: . recunoaşte unele forme geometrice plane. care nu conţin grupurile de litere amintite. stăpâneşte la nivel satisfăcător algoritmii de calcul în efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere în concentrul 0 – 30. ea. Prezentare sintetică: intelect de limită. . observaţii curente. ghi. examinare complexă realizată de (Comisia de expertiză complexă). ge. cu omisiuni de litere. Autonomie personală: are formate deprinderi de autonomie personală şi socială la un nivel satisfăcător. Scriere: defectuoasă. în urma examinărilor orale şi scrise am constat că elevul deţine la nivel satisfăcător cunoştinţele cerute de curriculumul pentru învăţământul primar.II. Matematică: citeşte. ghe. sunt prezente dezacorduri în exprimare.

religioase şi a simţului estetic. nestăpânit. pentru activitatea instructiv-educativă în special. instabil. văz. - capacitatea scăzută de concentrare a atenţiei şi de efort voluntar. cu tendinţe de dominare a altora. Obiective specifice : . kinestezic. al gândirii. dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală. stocarea şi reactualizarea informaţiei ca şi în autocontrolul activităţii psihice şi comportamentale. motivaţional. temperamental se încadrează în tipul puternic exteriorizat. a ritmului propriu de achiziţie. perceperea materialului de învăţare este difuză. caracterial şi al socializării. inegal. dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv. memoria este de scurtă durată. senzorial. utilizarea în activităţile propuse a cât mai multor canale de recepţie: tactil. rezistent la solicitări. disfuncţional în selecţia. stabilirea potenţialului psihic de învăţare. prelucrarea.a. dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice. auz ş. dezvoltarea conduitei morale. dezvoltarea abilităţilor în plan motric. accesibile şi în ritm propriu. limbajului şi comportamental astfel încât să devină mai apt pentru activitatea educativ-terapeutică din şcoală şi pentru activităţile sociale în general. Planificarea intervenţiei: Scopurile programului de intervenţie: cultivarea interesului pentru muncă în general. prin observarea zilnică a comportamentului acestuia şi prin consultarea celorlalţi membri ai echipei implicaţi în desfăşurarea programului. impulsiv. efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple. III. perceptiv. uneori agresiv.- necesită îndrumare continuă în formarea deprinderilor igienico-sanitare de bază precum şi în păstrarea ordinii şi a curăţeniei.

gi. de a se exprima corect. jocul de rol. colaborarea în predare şi folosirea sugestiei. folosind forme echivalente ale numerelor. algoritmi uzuali. . jetoane. intelectuale. aprofundarea înţelegerii conceptului de număr. coerentă şi conştientă. oa. fişe de muncă independentă. motivaţionale. parcurgând etape ca : operarea cu numere.v. Sarcini concrete în timp : în perioada desfăşurării programului elevul va primi sarcini care vizează formarea capacităţilor de citire corectă. planşe. explicaţia. ci.p. observaţia.d. lectura explicativă. pornind de la reprezentări. a interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate. Printre strategiile aplicate în realizarea acestor sarcini se numără şi instruirea în cuplu (predarea reciprocă). utilizând propoziţii corecte d. ua. de scriere corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce. va primi spre rezolvare exerciţii care să conducă spre dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. chi. calculul mintal. ghe. Mijloace : manuale. Pe parcursul întregii activităţi vor fi realizate exerciţii de cultivare a personalităţii. jocul. ghi. tehnici de calcul rapid. che. calcul în scris. Metode şi procedee : metodele şi procedeele utilizate vor fi adaptate capacităţilor biopsiho-intelectuale ale elevului: conversaţia. jocuri didactice. obiecte de uz personal şi general. caiete speciale. a stimei de sine. logic şi gramatical (sarcinile primite vor fi realizate prin intermediul jocului). consolidarea deprinderilor de calcul.Strategia : abilitarea elevului pentru o mai bună inserţie socială în şcoală şi societate. ea. descompuneri variate. ia. exerciţiul. de formare a autonomiei personale şi sociale. ge. Componente ţintă : senzoriale. de cunoaştere a drepturilor şi responsabilităţilor individuale. metode activ-participative.

nr.părinţi Motive de referinţă: .Factori de risc .interni: capacitate scăzută de efort intelectual. lipsă de interes pentru activitatea şcolară manifestată de către elevul în cauză.externi: atitudini de respingere din partea colegilor.principiul asigurării serviciilor de sprijin (resurse umane. 03. Data naşterii: 25.dreptul fiecărui copil.U.principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare). .N. . se ţine seama de principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O. servicii guvernamentale). de muncă independentă.principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei.C. lipsă de concentrare. în contextul reformei. financiare. 1998 Clasa: a II-a D Scoala: Data de referinţă: martie 2007 Data de elaborare a programului: martie 2007 Perioada de evaluare a programului: mai 2007 Participanţi la proiect: – învăţătoare – profesor psiholog . Informaţii de bază: Numele elevului: C. . instituţionale. Program de intervenţie personalizat I. la procesul instructiv-educativ prin respectarea structurilor şi particularităţilor bio-psiho-pedagogice. 48/96 din 1993: . . materiale.

cu dezacorduri. nu utilizează corect semnele de punctuaţie şi majuscula. . cu inversiuni şi omisiuni.principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanente între cei implicaţi). exprimarea este greoaie. chiar şi în cazul copierii sau al transcrierii. întâmpină dificultăţi în formularea de enunţuri. precum şi în desprinderea mesajului unui text. reuşind să clasifice obiecte după forma lor. în scriere sunt prezente omisiuni şi inversiuni de litere. recunoaşte formele geometrice plane. acelaşi ritm extrem de lent. Starea actuală a elevului: Sector de referinţă: Citire: ritmul de citire este foarte lent.. nu reuşeşte să scrie după dictare decât cuvinte izolate. aria de relaţii sociale – conduite şi atitudini dominate de imaturitate afectivă. întâmpină dificultăţi în analiza şi rezolvarea de probleme şi în operarea cu terminologia specifică matematicii. volumul vocabularului redus. II. Scriere: Matematică: elevul stăpâneşte în măsură medie algoritmii de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu şi fără trecere peste ordin în concentrul 0-30.principiul intervenţiei timpurii. Autonomie personală: aria de autoservire . scrisul nu este lizibil şi estetic. cu mici excepţii. . dezvoltă atitudini de relaţionare pozitivă în grup datorită nevoii de echilibru.deprinderi dezvoltate.

dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală. de multe ori este prezent la activitate doar fizic. observaţii curente. în urma examinărilor orale şi scrise am constatatcă elevul C. necesită îndrumare continuă pe întreg parcursul procesului instructiveducativ. III. . teste psihologice (aplicate de către psihologul şcolii).Evaluare realizată. uneori nepăsător. lent. Planificarea intervenţiei: Scopurile programului de intervenţie: cultivarea interesului pentru muncă în general. Prezentare sintetică: intelect de limită. Instrumente utilizate: chestionare orale. rezistent la solicitări repetitive. dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice. caracterial şi al socializării. dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv. perceperea materialului de învăţare este difuză.C. accesibile şi în ritm propriu. temperamental este calm. fişa de caracterizare psihopedagogică. religioase şi a simţului estetic. teste de evaluare iniţială. cu frecvente distrageri. retras. superficială. pentru activitatea instructiv-educativă în special. dezvoltarea conduitei morale. motivaţional. şi-a însuşit la un nivel minim cunoştinţele cerute de curriculumul pentru învăţământul primar clasa I. Obiective specifice : efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor activităţi simple.

che. pornind de la reprezentări. senzorial. auz ş. al gândirii. văz. . coerentă şi conştientă. aprofundarea înţelegerii conceptului de număr. dezvoltarea abilităţilor în plan motric. ua. Componente ţintă : senzoriale. intelectuale. care vizează acţiuni orientate spre munca în echipă. ia.p. calculul mintal. motivaţionale.- utilizarea în activităţile propuse a cât mai multor canale de recepţie: tactil.v. responsabil cu elevii absenţi etc). scriere. parcurgând etape ca : operarea cu numere. exerciţii de exprimare corectă.d. Sarcini concrete în timp : . a ritmului propriu de achiziţie. - stabilirea potenţialului psihic de învăţare.pe parcursul desfăşurării programului elevul va primi spre rezolvare sarcini simple. limbajului şi comportamental astfel încât să devină mai apt pentru activitatea educativ-terapeutică din şcoală şi pentru activităţile sociale în general. creşterea motivaţiei şi nivelului de performanţă. prin observarea zilnică a comportamentului acestuia şi prin consultarea celorlalţi membri ai echipei implicaţi în desfăşurarea programului. ghi. - abilitarea elevului pentru o mai bună inserţie socială în şcoală şi societate. perceptiv. i se vor atribui responsabilităţi care să-i trezească interesul pentru activitatea şcolară (negociator al obiectivelor sau al dificultăţilor sarcinilor. a interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate. gi. comunicare. chi. logic şi gramatical (sarcinile primite vor fi realizate prin intermediul jocului). acţiuni care să conducă spre conştientizarea contribuţiei personale la realizarea unei activităţi de grup care facilitează ameliorarea imaginii de sine. kinestezic. ci. .în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor de citire. scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce. ge. ea. vor primi spre rezolvare exerciţii care să conducă spre dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. consolidarea deprinderilor de calcul. oa. utilizând propoziţii corecte d. instruire în cuplu.a. elevul va primi sarcini care vizează citirea corectă. ghe.

demonstraţia. fişe de muncă independentă. explicaţia. Factori de risc . exerciţiul. Aspecte practice ale aplicării programului de intervenţie la diferite discipline . de concentrare a atenţiei . dezinteres faţă de activitate. tehnici de calcul rapid. jocul de rol. jocul didactic . externi : atitudini negative din partea colegilor şi a elevului. observaţia. lipsa deprinderilor de muncă independentă.interni : capacitate scăzută de efort intelectual. ritmul foarte lent de lucru. descompuneri variate. folosind forme echivalente ale numerelor. munca independentă. obiecte de uz personal şi general. jetoane. Mijloace : manuale.- calcul în scris. Metode şi procedee : conversaţia. jocuri didactice. algoritmi uzuali. planşe.

ghi. scrierea şi citirea corectă a cuvintelor care conţin sunetele ce. P. a inversiunilor sau omisiunilor de sunete în citire şi grafeme în scriere. alcătuirea de enunţuri cu cuvinte date. despărţirea cuvintelor în silabe (două-trei silabe). respectarea regulilor de aranjare a textului în pagină. F. Aria curriculară Limbă şi comunicare Obiective pe termen lung: dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă. f. k. p. ghe. eliminarea confuziilor. che. utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul. mijloace . Obiective pe termen scurt (pentru prima perioadă de intervenţie) Perioada de intervenţie: martie – aprilie 2007 Obiective operaţionale Strategii de intervenţie şi învăţare Sarcina de învăţare Metode. D. ci. ge. exersarea actului citirii şi lărgirea câmpului vizual de la o silabă la un cuvânt. chi. K.Program de intervenţie personalizat. d. folosirea majusculei în situaţiile stabilite de regulile ortografice. citirea conştientă şi desprinderea semnificaţiei textului citit. g. gi. îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi şi utilizarea acestora în contexte variate. H. semnul întrebării). scrierea corectă a literelor G. semnul exclamării. h.

să-şi Sarcinile de învăţare vor include: .rezolvarea de exerciţii de realizare corectă a semnelor grafice care intră în alcătuirea literelor enumerate.culegeri de texte şi exerciţii . . . G. che.caiete speciale. . chi. jocul. .exerciţii de stabilire a succesiunii cuvintelor în scopul alcătuirii de propoziţii . transcriere şi scriere după dictare a grupurilor de litere enumerate şi a cuvintelor care conţin aceste grupuri. . .exerciţii de copiere. K. d. exerciţiul.3 silabe). .să despartă în silabe cuvinte care conţin aceste sunete. . .să utilizeze corect punctul. completarea unor structuri eliptice (cuvinte. h. . ghe.culegere de rebusuri. . ci. . .să utilizeze majuscula în scrierea numelor şi a cuvintelor de la începutul propoziţiilor. . să fie folosite cele trei semne de punctuaţie : A sunat clopoţelul. . . semnul întrebării.completarea unor cuvinte cu silabe potrivite.să realizeze corect literele D.să citească corect cuvinte care conţin sunetele ce.completare de rebusuri cu cuvinte care conţin grupurile de litere studiate. . . k. .să alcătuiască propoziţii cu aceste cuvinte. . p.î.exerciţii de exersare a vocabularului : . . mediană şi finală. .alegerea şi clasificarea cuvintelor care conţin aceste grupuri.exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe (1. munca independentă. . metode activparticipative prin care sunt antrenaţi toţi elevii clasei. exerciţii de scriere şi citire a cuvintelor care conţin aceste litere în diferite poziţii: iniţială.jetoane.exerciţii de alcătuire de propoziţii cu aceste cuvinte .manual. A sunat clopoţelul ! A sunat clopoţelul ? . . ge. observaţia. instruirea în cuplu.exerciţii de completare a textelor cu demonstraţia.exerciţii de transformare a propoziţiilor a. f.jocuri didactice.fişe de muncă independentă.exerciţii de schimbare a structurii unui cuvânt pentru a obţine cuvinte noi. F. H. . P.exerciţii pentru utilizarea corectă a majusculei . g.. ghi. lectura explicativă. semnul exclamării. . gi. propoziţii).exerciţii de alegere a variantei corecte de scriere.să utilizeze literele în scrierea cuvintelor.

în cazul copiilor cu tulburări de învăţare. Şi-au îmbunătăţit ritmul de citire şi reuşesc să redea conţinutul unui text scurt. Când realizează despărţirea cuvintelor în scris. revenirea la actul perceptiv. fac confuzii uneori între grupurile de litere. De aceea se impune reluarea mesajului sonor de câte ori este necesar. analiza elementelor componente . În cazul dictării nu mai este posibil. . cât şi grafic. d.v. prezintă câteva cerinţe specifice şi anume trebuie să se ţină seama de operaţiile complexe pe care le implică : perceperea şi conservarea semnalului auditiv .p. .îmbunătăţească ritmul de citire. motiv pentru care necesită în continuare îndrumare în permanenţă. În scrierea după dictare reuşesc să scrie corect aproape toate cuvintele.exerciţii de scriere după dictare a unor propoziţii enunţiative. ca şi în cazul copierii. utilizează corect majuscula şi semnele de punctuaţie vizate în program.exerciţii de citire a unor texte scurte pentru îmbunătăţirea ritmului de citire. . semnele de punctuaţie corespunzătoare . elevul trebuie să cunoască cuvântul scris. semantic atât sonor. În urma perioadei de evaluare am constatat că elevii realizează corect literele asupra cărora am insistat în prima parte a subprogramului.d. coordonarea audio-grafică. Despărţirea cuvintelor în silabe o realizează fără probleme atunci când actul este verbal. Întâmpină greutăţi în analiza şi interpretarea cerinţelor. uneori întâmpină dificultăţi. dar îşi corectează singuri greşelile după ce le-au fost semnalate. Astfel. reactivarea semnelor grafice corespunzătoare semnalului sonor . pentru a putea scrie după dictare. Scrierea după dictare. prin formulare de răspunsuri la întrebări. exclamative şi interogative.

formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză şi rezolvare de probleme care implică utilizarea unei singure operaţii.Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe Matematică: Obiective pe termen lung : însuşirea algoritmului de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu trecere peste ordin. dezvoltarea capacităţii de a utiliza limbajul matematic în contexte variate. . să descompună numerele în modalităţi variate. Obiective pe termen scurt: ( pentru prima perioadă de intervenţie) să aplice corect algoritmul de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu trecere peste ordin în concentrul 0 – 30 . concentrul 0-100. să opereze corect cu terminologia specifică. să acorde o mai mare atenţie modului de aranjare a exerciţiilor în pagină.Program de intervenţie personalizat.

cu….exerciţii de aflare a diferenţei prin modalităţi variate: Află diferenţa numerelor 22 şi 7. scăzător. fişe de muncă independentă. sumă. explicaţia.caiete speciale. . jocul. . Sarcinile vor include : . Adună la 18 numărul 6. mai mare.material distributiv. Află numărul cu 6 mai mic decât 20. =. observaţia. Strategii de intervenţie şi învăţare Sarcina de învăţare Metode. . pentru a se exclude posibilitatea apariţiei fisurilor şi a lacunelor în învăţare. . jocuri didactice. Termenul I este 9. diferenţă.să opereze corect cu terminologia specifică : cu…. etc. Află totalul. termeni. .exerciţii de aflare a sumei prin modalităţi cât mai variate : Află suma numerelor 12 şi 9.conversaţia. . munca independentă.Perioada de intervenţie: martie 2007 Obiective operaţionale -să aplice corect algoritmul de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu trecere peste ordin. . total. mijloace Pe parcursul desfăşurării programului de intervenţie elevii vor primi sarcini în conformitate cu posibilităţile lor de înţelegere.exerciţii de aflare a diferenţei prin aplicarea algoritmului de calcul (formarea zecii şi efectuarea scăderii din zece). prezentarea şi învăţarea conţinuturilor făcându-se din aproape în aproape. Adaugă-l pe 7 numărului 17. metode activparticipative. . 14 – 8 = 10 + 4 – 8 = 10 – 8 + 4 = 2 + 4 =6 . Află numărul cu 5 mai mare decât 18.exerciţii de înţelegere a algoritului de calcul în operaţia de adunare cu trecere peste ordin (formarea zecilor la care se adaugă unităţile): 16 + 7 = 16 + 4 + 3 = 20 + 3 = 23 (exerciţiile se rezolvă pentru început cu ajutorul materialului concret) .să descompună în modalităţi cât mai variate numere cuprinse între 0 şi 30. >. culegeri de exerciţii . termenul II este 14. descăzut.să utilizeze corect semnele de relaţie <. rest. . mai mic. manualul.exerciţii de descompunere a numerelor .

În rezolvarea de probleme un rol extrem de important îl are raţionamentul.înţelegerea termenilor şi a relaţiilor matematice. Scade din 17 numărul 9.R. în momentele în care un sunt strict supravegheaţi să apeleze la metoda socotitului pe degete. Evaluarea rezultatelor obţinute la o lună după aplicarea acestui subprogram a evidenţiat faptul că ambii elevi şi-au însuşit algoritmii de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu trecere peste ordin. .Descăzutul este 21. .exerciţii de comparare a numerelor. O problemă deosebită în cazul acestor elevi o constituie învăţarea rezolvării de probleme.comentarea şi interpretarea soluţiei problemei. Află restul. ritmul de calcul fiind puţin mai lent în cazul lui Ţ. De aceea este necesară o gamă variată de activităţi care să vizeze: .verbalizarea problemei cât mai mult posibil: . Chiar dacă cunosc algoritmul de calcul mai încearcă. a sumelor sau a diferenţelor. scăzătorul este 5.identificarea cuvintelor cheie pentru a fi stabilită operaţia prin care se rezolvă problema. Cu cât este mai mare numărul 25 decât 8 ? . .

Întâmpină însă în continuare dificultăţi în stabilirea termenilor scăderii (descăzut şi scăzător) şi în rezolvarea exerciţiilor care implică mai mult decât o operaţie.Deasemenea cunosc şi operează corect cu termenii specifici: mai mic. stimularea motivaţiei pentru activitate. a capacităţii de autocontrol. reuşind de asemenea să finalizeze lucrările începute dacă primesc ajutor. .: Adună numărul 5 la suma numerelor 9 şi 3. acesta este fluctuant. relaţiilor În urma aplicării planului de intervenţie elevii reuşesc să-şi menţină atenţia asupra obiectului activităţii un timp mai îndelungat. rest. ridicarea nivelului aspiraţiilor din sectorul personal şi social. iar revenirea la starea de calm realizându-se într-un timp mai scurt. Autonomie personală şi socială: depăşirea dificultăţilor de colaborare şi de stabilire a interpersonale. Aceste constatări constituie premise pentru elaborarea planurilor de intervenţie pentru următoarele perioade astfel încât obiectivele propuse să fie atinse şi elevii să fie integraţi cu succes în colectiv. sumă. înregistrându-se în continuare accese de furie şi agresivitate. Stabilesc corect semnele de relaţie în majoritatea cazurilor. însă în momentul când am încercat diversificarea cerinţelor au întâmpinat dificultăţi şi şi-au pierdut interesul pentru activitate. Ex. mai mare. cultivarea capacităţii de stăpânire a impulsurilor primare. total. însă acestea sunt mai rare. dezvoltarea deprinderii de muncă independentă. În ceea ce priveşte interesul pentru activitate. în şcoală şi în societate. În relaţiile cu colegii rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare. diferenţă.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII Număr minim de ore pe săptămână Număr maxim de ore pe săptămână VIII. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1. ARTE 1. ARIA CURRICULARĂ Disciplina I. TEHNOLOGII 1. Terapie psihomotrică şi stimulare cognitivă Număr de ore/activităţi pe clasă/săptămânal I 7-8 7-8 1-2 4-5 3-4 1-2 II 7-8 7-8 1-2 4-5 3-4 1-2 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-4 18 20 2-3 1-2 1-2 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 1-2 2-3 1-2 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 18 1-4 19 22 2-3 1-2 1-2 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 1-2 4-6 1-2 1-2 1-2 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 20 1-4 21 24 2-3 1-2 1-2 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 17 1-4 18 20 2-3 1-2 1-2 . Istorie 3. Planul – cadru propus este o combinaţie între planul cadru pentru invatamantul de masa clasele I-II si invatamantul special clasele I-IV. Educaţie tehnologică VII. Educaţie plastică 2.Educaţie civică 2. Geografie 4. Ştiinţe ale naturii III. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 1. consiliere şi orientare şcolară şi profesională 2. Religie IV. Educaţie fizică şi activităţi sportive VI.Modalităţi practice de adaptare a curriculumului pentru clasele I – IV Tipul de curriculum pentru care am optat în activitatea de sprijinire a elevilor care întâmpină dificultăţi de învăţare este cel obişnuit parţial adaptat. Limba şi literatura română 2 Limba modernă I II. Psihodiagnoză. În acest sens am încercat o accesibilizare a materiei la unele discipline – limba română şi matematică – şi introducerea unor activităţi de terapie specifică şi de compensare care să se realizeze prin programe de intervenţie personalizate. OM ŞI SOCIETATE 1. Cunoaşterea mediului 3. Educaţie muzicală V. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 1. TERAPII SPECIFICE ŞI DE COMPENSARE 1. Abilităţi practice 2. Matematică 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful