MANUAL L

|
GESTIÓN
|/|/
Ll||CTC||SL|
l|STlT|ClC||S
|L|C/Tl\/S
PERÚ
Ministerio
de Educación
PERÚ PERÚ
Ministerio
de Educación
PERÚ
Maooa|ooCost|ooøa·a
L|·octo·osoolost|toc|ooos|oocat|vas
PERÚ
Ministerio
de Educación
PERÚ PERÚ
Ministerio
de Educación
PERÚ
Autor:
Representación de la UNESCO en Perú
Validado por:
Unidad de Capacitación en Gestión
Ministerio de Educación
Supervisión:
Asociación de Empresarios por la Educación
Diseño y diagramación:
Realidades. Consultora de Comunicación Estratégica
Impreso en: Lance Grafico S.A.C.
Calle Mama Ocllo 1923, Lince – Lima
RUC: 20429258376
Se permite la reproducción parcial del material, siempre que se cite claramente el nombre de la fuente,
el nombre del autor y el título del artículo, tanto en medios impresos como en medios digitales.
Primera edición
Marzo, 2011
Tiraje: 1,000 ejemplares
Representación de la UNESCO en Perú
Av. Javier Prado Este 2465 - Lima 41
Teléfono: (511) 476-9871, 224-2526
Dirección electrónica: lima@unesco.org
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2011-04369
ISBN Nº: 978-9972-841-15-6
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EDUCATIVA
INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
PROCESOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
11
9
17
29
39
51
|a|oyCooo·a|oo|oocac|ooy|a|oyooCa··o·a|ob||caMa¿|sto·|a|ostab|ocoooooo|o|·octo·oo|a|ost|toc|oo
ooocat|va os |a oax|oa aoto·|oao y o| ·oø·osootaoto |o¿a| oo |a o|soa. |o osto soot|oo, os ·osøoosab|o oo |os
ø·ocososoo¿ost|ooooocat|va,øooa¿o¿|cayaoo|o|st·at|va,oob|oooo|o¿·a·oøt|oascooo|c|ooosøa·ao|aoocoaoo
oosooøoõoø·o|os|ooa|oo|osoocootos,a||oooo|osostoo|aotosobtoo¿ao|ascooøotooc|asoocosa·|as,øo·¿·aoo
yooao.
|oao|oct|va¿ost|oo|ovo|oc·aooaso·|oooasøoctos,ta|oscooo|aø|ao|||cac|oo,|ao·¿ao|zac|oo,|ao|·occ|oo,|a
coo·o|oac|ooyo|coot·o|.|o·o||o,o|o|·octo·oo|a|ost|toc|ooooocat|vat|ooooooosta·ø·oøa·aooøa·aactoa·oo
tooosostosaob|tosy,øo·oooo,·ooo|o·o|o·ta|oco·soscaøac|oaoosøa·aoosooøoõa·soaoocoaoaoootooo|os
o|soos.
|osø·ocososoocaob|oooo,o·assostaot|vasooooocac|oooco··ootaotooo|asao|ascooooo|asoscoo|as.|s
a|||ooooo|as·o|o·oasy|asøo||t|casooocat|vasso|acoo·oa||oao.S|oooba·¿o,|oscaob|osoooco··oooooooo
oocao|co,·ooo|o·oooocoooocto·os,oo||oo·osoooø|oosoooo|oto·oo||o·ootoyooosoaocaøacosoocooooc|·
a|ascoooo|oaoosooocat|vas|ac|ao|c|aoota.
Soo |os o|·octo·os oo |as |ost|toc|ooos ooocat|vas oo|ooos ooboo ||oo·a· ostos ø·ocosos. |o· o||o, |a |||SCC
coos|oo·a|oooaooota||a|o·oac|oooo|oso|·octo·osoo|ost|toc|ooosooocat|vasootooasoo¿ost|oo.
Cooo·osøoostaaostaoocos|oao,|a|oø·osootac|oooo|a|||SCCoo|o·o|ao|abo·aooostooaooa|,oooo
os|oo·zo coo,ooto coo |a /soc|ac|oo oo |oø·osa·|os øo· |a |oocac|oo y |a |o|oao oo Caøac|tac|oo oo Cost|oo
¸|CC)oo|M|o|sto·|ooo|oocac|oo.
Cooostooaooa|soboscab·|ooa·a|oso|·octo·os,|o··ao|ootasbas|casøa·a|ac|||ta·sot·aba,ooo|a¿ost|oooosos
·osøoct|vas|ost|toc|ooosooocat|vas.
Representación de la UNESCO en Perú
PRESENTACIÓN
9
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
|
S
|
|
T
/
C
l
C
|
11
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|
S|o|·aooso|cootoxto¿|oba|oocoot·aoosooo|acoooo|oao|oto·oac|ooa|,at·avosoosos|ostaoc|as,·ocoooco|a
oocos|oaoooaso¿o·a·atoooso|ø|oooo|¿oa|accosoa|aooocac|oo.|sta|otooc|ooa||oaoso|acoovo·t|oooooo
os|oo·zoøo·oaoootoøo·|aco·ostoao|o|o·oa||oao.
y la Asociación Empresarios por la Educación,
presentan estos módulos de formación dirigidos a directores de las instituciones
educativas públicas del país.
INTRODUCCIÓN
|o +996, o| lo|o·oo Lo|o·s ø|aotoa ooo
|a ooocac|oo oos øo·o|to aø·oooo· a so·, a
coooco·, a |aco· y a coov|v|·. |a ooocac|oo
oos oa |a øos|b|||oao oo a|caoza· ooost·o
oax|oo øotooc|a| cooo so·os |ooaoos
coost·octo·osoooooooooooøaz,o|¿o|oao,
,ost|c|ao|¿oa|oao.
|osøa|sosoo|oooooso·ooo|o·oo:
º /õo +99O oo ¦oot|oo, ¸Ta||aoo|a)
øa·a aø·oba· ooa ooova ost·ato¿|a oo
ooocac|oobas|ca.
º /õo 2OOO oo La|a· ¸Sooo¿a|), ·at|||ca·oo
so cooø·oo|so y aø·oba·oo so|s
ob,ot|vosoo|a|oocac|ooøa·aTooos.
|a Loc|a·ac|oo |o|vo·sa| oo
Lo·oc|osHooaoosøosto|aooo
“tooa øo·sooa t|ooo oo·oc|o a
|a ooocac|oo' ¸/·t|co|o 26).
|o +9+5, |os øa|sos ooo
|oooa·oo |a |||SCC
sosc·|b|o·ooooacoost|toc|oo
oo |a ooo a||·oa·oo osta·
“øo·soao|oosoo|aoocos|oao
ooaso¿o·a·atoooso|ø|ooo
o|¿oa|accosoa|aooocac|oo”.
Dentro de este marco, la Unesco
|o o| Perú, coo o| aøoyo oo |||SCC, |||L,
||||/,||lC||y3l||,so|acoost|to|ooo||o·o
|ac|ooa| oo |oocac|oo øa·a Tooos, cooo ooa
Coo|s|oo Mo|t|socto·|a| oo| Socto· |oocac|oo,
coo|a||oa||oaooo|oto¿·a·|osos|oo·zosøob||cosy
ø·|vaoosøa·ao||o¿·ooo|oscooø·oo|sossosc·|tos
øo·o||o·oooo||o·oMooo|a|sob·o|a|oocac|oo
·oa||zaoo oo La|a·-Sooo¿a| y o·¿ao|zaoo øo· |a
|||SCC. |o soøt|oob·o 2OO5 so ø·osooto o|
||/| |/ClC|/| L| |L|C/ClC| |/|/
TCLCS 2OO5-2O+5 ¸||||T), coo |a |otooc|oo
oo coovo·t|· |as ootas oo ¦oot|oo y La|a· oo
co·tozayøos|b|||oaocooc·otasøa·ao||o·o.
logo
foto
foto
12
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|
OBJETIVO
METODOLOGÍA DE LOS MÓDULOS
3·|ooa·coooc|o|ootos,ost·ato¿|asy·oco·sosa|oso|·octo·osoo|as|ost|toc|ooos
ooocat|vas øa·a |oto·voo|· oo |a ¿ost|oo y o·¿ao|zac|oo oo sos |ost|toc|ooos
ooocat|vas, oo bosca oo |a ca||oao ooocat|va, basaoa oo |os ø·|oc|ø|os oo
øo·t|oooc|a,·o|ovaoc|a,o||cac|a,o||c|ooc|ayooo|oao.
|a socoooc|a o|oact|ca oo |os oooo|os ø·osoota oo coo,ooto oo act|v|oaoos
o·oooaoas, ost·octo·aoas y a·t|co|aoas ooo ø·otooooo |ac|||ta· y ø·ooovo·
oo aø·ooo|za,o s|¿o|||cat|vo, ooo oo,o·o a |a øo·sooa y so acc|oo: ¿ooo·aooo
oxøo·|ooc|asooo,a|as|o||a·so,|oø||oooooocaob|oooo|actoa·.
Soøo·s|¿ooooo,o|oocooot·ocoo|osoooo|os:
º b·|ooo ooa o|oao|ca |oto·act|va ooo ·oco,a |a oxøo·|ooc|a
º so ø|aotoo ooa actoa||zac|oo too·|ca, a t·avos oo |o|o·oac|oo a¿|| y cooc·ota
º so ø·oø|c|o |a cooø·oos|oo oo s|toac|ooos ø·ob|ooat|cas y sos øos|b|os
so|oc|ooos
º so ¿ooo·o oo coooc|o|ooto ooo øo·o|ta t·aos|o·oa· |a ø·act|ca.
Módulos “Mejora de la Calidad Educativa”
Gestión Educativa
OBJETIVO:
Calidad Educativa
OBJETIVO:
|·oø|c|a·oo|oso|·octo·os|a·o||ox|oo
sob·o so |ooc|oo o|·oct|va, o| aoa||s|s
oo |a ¿ost|oo oo sos |ost|toc|ooos
y ø·oøooo· |ost·ooootos y
ø·ocoo|o|ootos ooo |os øo·o|tao
|oø|oooota· ooa ø·oøoosta oo
¿ost|oo |ost|toc|ooa| o·|ootaoa |ac|a
o||o¿·oooooa|oocac|ooooCa||oao
y oooa·caoa oo |os ø·|oc|ø|os oo |a
|||SCCy|as|ac|ooos|o|oas.
|·oøooo·, a |os o|·octo·os oo |as
|ost|toc|ooos ooocat|vas, oo oa·co
·o|o·ooc|a|,as|cooo||ooasooacc|oo
øa·aøooo·ooø·act|ca|osc·|to·|osoo
ca||oao ooocat|va oo so |ost|toc|oo, a
t·avos oo |os ø·ocosos y ·oso|taoos
oo|a¿ost|oo|ost|toc|ooa|,øooa¿o¿|ca,
aoo|o|st·at|vaycoooo|ta·|a.
13
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|
|s as| ooo oo caoa oo|oao oo |os oooo|os, oocoot·a·a |as s|¿o|ootos |asos o
oooootos,|ooot|||caooscoosos|cooos·osøoct|vos:
looot|||caoooy
·ocoøo·aooo|as
oxøo·|ooc|as,
|ossabo·os,|as
ø·ocoocoøc|ooos.
Losøo·taoooo|
|oto·os.
|ocoooc|oooo|a
·oa||oao.
|stab|oc|oooo
|osø·oøos|toso
ob,ot|vos,cooo
o·|ootaoo·osoo
|ao|oao|caoo
aø·ooo|za,o.
/s|o||ac|oo
cooø·oos|va
ba,oooa|o¿|ca
·oø·oooct|vaoo
coocoøtosbas|cos
oooøos|b|||too
o|ø·ocosooo
coost·occ|oooo|
ooovocoooc|o|ooto.
Cooo·aoooo|·aoas
|oto·o|sc|ø||oa·|as.
|o|o·zaooo|a
obso·vac|oo.
|o|o·zaooo
coooc|o|ootos.
/oa||zaooos|toac|ooos
oo|a¿ost|ooooocat|va
cot|o|aoa:|o·o|to
|ooot|||ca·o|ooootos
ooocooocooy·oa||zao
ooso¿ost|oo,ostab|oco·
·o|ac|ooosoot·oostos
yot·asa·oasoo|
coooc|o|ooto,a||ooo
ooo|||ca·,·oost·octo·a·
o·os|¿o|||ca·aooo||os
coocoøtoso|ooasooo
|o·oaoøa·toooso
sabo·cooo¿osto·.
Coost|ooaooososob·o
socoooc|o|ootoy
ooo|aco·.
|stoo|aooocasos.
|·ooov|oooo|a
aotoova|oac|oo.
/s|o||ac|oos|¿o|||cat|va
oo|aooova|o|o·oac|oo,
aøa·t|·oosos|oto·osos
yoocos|oaoos.
Socooø·oooo,|oto¿·a
yacooooaoo·o|ac|oo
a|oscoooc|o|ootos
ø·ov|os.
/oa||zaooos|toac|ooos
·o||ox|ooaooo.
loto·actoaooocooo|
ooto·oo.
T·aos||·|oooo|osooovos
coooc|o|ootosy
s|toac|ooos||øotot|cas.
loco·øo·aoooaot·os
ooso¿ost|oo.
|·ooov|oooo|a
aotoova|oac|oo.
Looost·aooooooso|a
aø·ooo|ooyaø||caoo.
S|otot|zaooo|oaø·ooo|oo.
\a|o·aooo|aot|||oaooo|os
ooovoscoooc|o|ootos.
loco·øo·aooo|os
coooc|o|ootosaso
ooo|aco·.
|ot·oa||oootaoooo
|oto¿·aooocoocoøtos.
Coost·oyoooo
coooc|o|ooto.
loto¿·aooocoooc|o|ootos
coo||ox|b|||oao.
|oo·|ootaooosoooo|aco·.
|·oøoo|ooooso|oc|ooos
øa·a·oso|vo·ø·ob|ooas.
CONCEPTOS MI
IDENTIFICANDO PROBLEMATIZANDO
CLAVES GESTIÓN
DE MI
PARTIENDO
PRÁCTICA
LA PRÁCTICA CONOCIMIENTO
TRANSFORMANDO CONSTRUYENDO
DE MI GESTIÓN PARA LA GESTIÓN
FASE DE
APERTURA
FASE DE
DESARROLLO
FASE DE
CIERRE
Contextualización, recuperación de conocimientos previos,
planteamiento de problemáticas
Revisión,
retroalimentación
e integración de
conceptos
Relación, aplicación,
retroalimentación,
integración, conclusiones
y comentarios
14
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|
GESTIÓN EDUCATIVA
UNIDAD 1
DEFINICIÓN
ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES
UNIDAD 2
DIMENSIONES
UNIDAD 3
PROCESOS
UNIDAD 4
INSTRUMENTOS
+.+Lo||o|c|oooo
¿ost|oo

+.2 Mooo|os oo
¿ost|oo

+.3Lo||o|c|oooo
¿ost|ooooocat|va
2.+ lost|toc|ooa|
2.2 |ooa¿o¿|ca
2.3 /oo|o|st·at|va
2.+ Coooo|ta·|a
3.+||ao|||cac|oo
3.2 |,ococ|oo

3.3|va|oac|ooy
Moo|to·oo
+.+|·oyocto|oocat|vo
lost|toc|ooa|¸||l)
´||l\|s|oo,M|s|oo,
\a|o·os.
´L|a¿oost|co
´|·oøoosta|ooa¿o¿|ca
¸|Cl)
´|·oøoostaooCost|oo
+.2 Ct·os |ost·ooootos oo
¿ost|oo.

+.3|·oyoctosoo
oo,o·a.
MÓDULO 1:
GESTIÓN EDUCATIVA
Actividad 2:
Ca·acto·|zaoooo|
¿ost|oo.
Actividad 1:
|o·olooot|||caooo
|osoooo|osooo|
¿ost|oo.
Actividad 4:
|o·o/oa||zaooo
|osø·ocososoo
o|¿ost|oo.
Actividad 6:
C|osa·|o:
lost·ooootosoo
|a¿ost|oo.
Actividad 3:
looot|||caoooy
ob|caoooø·ob|ooas
oo|aso|ooos|ooos
ooo|¿ost|oo.
Actividad 5:
|stab|oc|oooo
ø·ocososøa·a
oosa··o||a·oo
ø·oyoctoooooo,o·o
|a¿ost|oo.
Actividad 7:
C|at-\|||
|t|||zaooo|os|ost·ooootos
oo¿ost|ooøa·aosboza·
|os||ooao|ootosoooo
ø·oyocto·o¿|ooa|.
||lL/L+
l|T|CL|CClC|/|/
GESTIÓN EDUCATIVA
19
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
l|T|CL|CClC|/|/
GESTIÓN EDUCATIVA
¦
av|o·, ·oc|ootooooto, |a asoo|oo øo· cooco·so |a |abo· oo
o|·octo· oo oo co|o¿|o oo `oo¿ay. Sos o|oz aõos oo oxøo·|ooc|a
cooo oocooto cooø·ooot|oo coo |a ·oa||oao oo so |ost|toc|oo, |o
|aoøo·o|t|oo·ocoooco·|o·ta|ozasyoob|||oaoosoo|ao·¿ao|zac|oo,
ooo|oosooøoõooo|osoocootos,oo|osøao·osyoao·osoo|ao|||a.
|stasooaoa|aostaoo·ov|saooo|aoocooootac|oooo|M|o|sto·|ooo
|oocac|oo.|staø·oocoøaooøo·ooosooacoootaoooosoocosa·|o
¿ooo·a·a|¿oooscaob|os…
|as·osøoostasaostas|ooo|otooost|ooooooovo·coo|a¿ost|oo
oo|a|ost|toc|oo…S|osoosas|…¿Cómo definiría gestión?
¿Cómo incluir a los
estudiantes de idioma
quechua…?
¿Y las relaciones
interpersonales? ¿Y el
clima institucional?
¿Cómo organizar los
horarios equitativos en los
dos turnos?
¿Se podrá hacer un convenio
con la Municipalidad,
para realizar un proyecto
ecológico?
¿Y cómo andará el
aspecto financiero?
¿Tendremos que revisar
el PCI? ¿Y nuestra
propuesta en el PEI?
UNIDAD 1
1.1 DEFINICIÓN DE GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
20
Defina gestión con dos palabras y una imagen o collage de imágenes.
Cooso¿o·|oao,|aot|||zaooøa|ab·ascoooo·¿ao|zac|oo,ø|ao|||cac|oo,·oco·sos,
ova|oac|oo, ooo|to·oo: o |oa¿ooos cooo øo·sooas, oato·|a|os, o·¿ao|¿·aoas,
oot·oot·os.
|o o|·ooos ooo |ay o|st|otas oaoo·as oo coocob|· |a ¿ost|oo y ooo t·ata· oo
oo||o|·|aoataoo|acoooc|ot|ooøo./s|oocoot·aoosoo|a|oøob||caoo||atoo
ooo|a¿ost|ooosøo·c|b|oacoooooaacc|ooaoto·|ta·|ay,øo·ot·aøa·to,oo|a
|o||t|caoo/·|stoto|os,|a¿ost|ooosv|stacoooooaacc|ooooooc·at|ca.
S|o ooba·¿o, |a ¿ost|oo, coocob|oa cooo oo coo,ooto oo |ooas oas o oooos
ost·octo·aoas,os·o|at|vaoooto·oc|ooto.Sosø·oco·so·osoooo·oosso·ooootao
a |a ø·|oo·a o|tao oo| s|¿|o ××. |a·a a|¿ooos, |a ¿ost|oo t|ooo ooo vo· coo |os
cooøooootosooooao·¿ao|zac|oo,cooosoost·octo·ao,|aa·t|co|ac|ooooo|ay
oot·o o||os, |os ·oco·sos y |os ob,ot|vos ¸\obo·, +9¯6): ot·os øoooo o| oo|as|s oo
|a |oto·acc|oo oot·o øo·sooas ¸Mayo, |. +9¯¯) y |ay taob|oo oo|ooos |ooot|||cao
¿ost|oocooaoo|o|st·ac|oo¸Tay|o·,+9++y|ayo|,+9+6).
Mas ta·oo, so ¿ooo·a |a v|s|oo s|stoo|ca oo |a o·¿ao|zac|oo, oo |a coa| osta os
v|stacooooosobs|stooaycoyoøootocoot·a|soo|asootasooocoost|toyoo|as
|ooc|ooosooo|c|ao·¿ao|zac|oooo|asoc|ooao¸|a·soos,\oo3ota|ao||y,|o|oao,
+9¯8).
|oc|oo,aøa·t|·oo|aso¿oooao|taooo|s|¿|o××soøoooo|ab|a·ø·oø|aoooto
oo |a ¿ost|oo cooo caoøo o|sc|ø||oa·|o ost·octo·aoo, o|st|o¿o|ooooso ooot·o
ooo|a|¿ooasco··|ootos,ooasoooooo·¿oooo|aøo·søoct|vaoo|aoxøo·|ooc|a
¸3o·oa·oyS|oao)yot·asoo|øoosao|ootooastoo·|co||¿aoasa|osoooo|osoo
¿ost|oo.
(Navegue en internet e inserte aquí la imagen o
collage de imágenes)
DE MI
PARTIENDO
PRÁCTICA
21
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Hayo|st|otasoaoo·asoooo||o|·|a¿ost|oo,so¿oosoaoo|ob,otooo|coa|soocoøa
y|osø·ocosos|ovo|oc·aoos.
PERSPECTIVA
CENTRADA EN:
LA GESTIÓN SE
DEFINE COMO:
“Caøac|oaoooa·t|co|a·|os·oco·sosooooosoo|søooooo
oaoo·aoo|o¿·a·|oooosooosoa”.
Movilización de Recursos
Priorización de Procesos
Interacción de los miembros
Comunicación
Procesos que vinculan la gestión
al aprendizaje
“Cooo·ac|ooyoaotooc|oooo·oco·sosyø·ocososooooa
o·¿ao|zac|oo,øa·aooooco··a|ooooso|aooc|o|ooooooco··a”.
“Caøac|oaoooa·t|co|a··oø·osootac|ooosooota|osoo|oso|oob·os
ooooao·¿ao|zac|oo”.
“|s|acaøac|oaooo¿ooo·a·yoaotooo·coovo·sac|ooos
øa·a|aacc|oo”.
“|oø·ocosoooaø·ooo|za,ooo|aaoocoaoa·o|ac|oooot·oost·octo·a,
ost·ato¿|a,s|stooas,ost||o,caøac|oaoos,¿ootoyob,ot|vossoøo·|o·os,
taoto|ac|ao||oto·|o·oo|ao·¿ao|zac|oocooo|ac|ao|ooto·oo”.
|staso||o·ootosøo·søoct|vas|oc|oyootooascooo:o|aø·ooo|za,o,|a¿ooo·ac|oo
oova|o·os,|av|s|oocooøa·t|oa,|as|oto·acc|ooos,|as·oø·osootac|ooosooota|os:
ooo, oo a|¿ooa oaoo·a, soo tooas taob|oo oo| ooooo ooocat|vo. |sto os oo
o|ooooto|avo·ab|oøa·aostab|oco·ooa·o|ac|oooot·o¿ost|ooyooocac|oo.
Too|oooo oo cooota ostas øo·søoct|vas ¿cómo definiría usted GESTIÓN
EDUCATIVA?|s|oøo·taotoooooxø·ososos|ooasaøa·t|·oosooxøo·|ooc|aoo
·o|ac|ooa|ooao||ostaooaoto·|o·oooto.|v|tocooso|ta·||b·osoot·osoato·|a|os.
Coaoooto·o|oocooostaoo|oaoøoo·a·oc·oa·ostaoo||o|c|oo.
CONCEPTOS
IDENTIFICANDO
CLAVES
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
22
1.2 MODELOS DE GESTIÓN
|asoc|ooao|aøasaooooooas|toac|oo·|¿|oaooto·o|oaoayostab|oaot·acaoa
vozoas||ox|b|o,caob|aotoo|oooto·o|oaoa,|acoa|oooaooaa,ostoscoostaotos.
|as“formas de hacer”oo|osaõosc|ocoootaoosoo|aso|soasooo|asactoa|os.
Ha¿aooso|s|¿o|ootoo,o·c|c|o:cÇoo|ooas|ososc|ta|as|¿o|ooto|·aso.
“Lo único estable,
es el cam
bio”
/s| os, v|v|oos oo ø·ocoso oo caob|o coostaoto ooo a|octa a| s|stooa oo so
coo,ooto, a |as o·¿ao|zac|ooos y a |as øo·sooas ooo |a coost|toyoo: y øo· oooo,
|a¿ost|oosocoov|o·tooooocaoøoooacc|oobastaotocooø|o,ooooooøoooo
ooc|ooo|oo|ooootoo·|cocooo|ooosoabo·oo.
|os oo|oooos oo oøo·ao øo· s| o|soos, soo ||ovaoos a |a ø·act|ca a t·avos oo
oooo|osooo·osøooooooooaoo·acooc·otaacooo|c|oooscooc·otas.
|osø·|oc|øa|osoooo|osooGESTIÓN ø·osootaoos øo· ¦oao Casassos oo +999
soo:
Normativo
(50.60)
Prospectivo
(70..)
Estratégico
(80...)
Calidad total
(90...)
Estratégico
situacional
(mediados de
los 80)
Reingeniería
(mediados de
los 90)
Comunicacional
(actual)
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
23
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Veamos cada uno de ellos y como se han manifestado en el ámbito educativo.
Planificación orientada al crecimiento cuantitativo del
sistema. Las reformas educativas de este periodo se
orientaron principalmente hacia la expansión de la
cobertura del sistema educativo.
PROSPECTIVO:
Inicio de los 70. El futuro es previsible, a través de la
construcción de escenarios múltiples y, por ende, incierto.
Se ha pasado de un futuro único y cierto a otro múltiple e
incierto. La planificación se flexibiliza.
Se caracteriza por las reformas profundas y masivas
ocurridas en Latinoamerica (Chile, Cuba, Colombia,
Perú, Nicaragua) las que notablemente, presentaban
futuros alternativos y revolucionarios.
ESTRATÉGICO:
Principios de los 80. La estrategia tiene un carácter
estratégico (normas) y táctico (medios para alcanzar lo
que se desea). Articula los recursos humanos, técnicos,
materiales y financieros propios de una organización.
Recién, a inicios de los 90 se empieza a considerar
este enfoque en la práctica de la planificación
y gestión en el ámbito educativo. Se plantean
diagnósticos basados en el análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas) que pone en
relieve la visión y la misión de la institución educativa.
ESTRATÉGICO-SITUACIONAL:
Mediados de los 80. A la dimensión estratégica se
introduce la dimensión situacional. El análisis y el
abordaje de los problemas hacia un objetivo, es
situacional.
CALIDAD TOTAL:
Inicios de los 90. Se refiere a la planificación, el control
y la mejora continua, lo que permitiría introducir
“estratégicamente” la visión de la calidad en la
organización (Juran, 1998). Los componentes centrales
de la calidad son: la identificación de usuarios y sus
necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad,
el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad , la
mejora continua de las distintas partes del proceso y la
reducción de los márgenes de error.
Surgen dos hechos importantes, 1. Se reconoce la
existencia de un “usuario” y 2. Preocupación por los
resultados del proceso educativo.
Se orientan a mejorar los procesos mediante acciones
tendientes, entre otras, a disminuir la burocracia, reducir
costos, mayor flexibilidad administrativa y operacional,
aprendizaje continuo, aumento de productividad y
creatividad en los procesos. Se generaliza el desarrollo
de sistemas de medición y evaluación de la calidad.
La preocupación por los resultados lleva a analizar
y examinar los procesos y los factores que en ellos
intervienen para orientar las políticas educativas.
NORMATIVO:
Dominó los años 50 y 60 hasta inicios de los 70. Es una
visión lineal desde la planificación en un presente, hacia
un futuro único, cierto, predescible y alcanzable, como
resultado de la planificación en el presente.
REINGENIERÍA:
Mediados de los 90. Se sitúa en el reconocimiento
de contextos cambiantes dentro de un marco de
competencia global. Las mejoras no bastan, se
requiere un cambio cualitativo, radical. Implica una
reconceptualización fundacional y un rediseño radical
de los procesos. Principales exponentes son Hammer y
Champy.
Se reconoce mayor poder y exigencia acerca del tipo
y la calidad de la educación que se espera.
En el paradigma sobre educación y aprendizaje, si se
quiere una mejora en el desempeño, se necesita un
cambio radical de los procesos.
COMUNICACIONAL:
Segunda mitad de los 90. Es necesario comprender a
la organización como una entidad y el lenguaje como
formador de redes comunicacionales. El lenguaje es el
elemento de la coordinación de acciones, esto supone
un manejo de destrezas comunicacionales, ya que los
procesos de comunicación facilitarán o no que ocurran
las acciones deseadas.
Se comienza una gestión en la que se delega decisiones
a grupos organizados que toman decisiones de común
acuerdo.
Responsabilidad compartida, acuerdos y compromisos
asumidos de forma corporativa en un trabajo de
equipos cooperativos.
Se quiebra el proceso integrador de la planificación y
se multiplican los lugares y entidades planificadoras, lo
que da lugar a la descentralización educativa.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
24
Cada uno de estos modelos son una respuesta a las limitaciones que presenta
el modelo anterior o a situaciones restrictivas del entorno. Cada nuevo
marco conceptual no invalida el anterior, pero si representa un avance con
respecto a él.
La secuencia de estos siete modelos muestra una trayectoria que parte de
una situación rígida, determinada y estable, para luego pasar a otras cada
vez más flexibles, cambiantes e indeterminadas, las cuales demandan ajustes
constantes mediante la innovación.
En el siguiente cuadro, podemos observar cómo estos modelos se ubican
en dos grandes visiones o paradigmas, el señalado como Tipo A, que hace
referencia a un universo estable, un contexto invariante; y el Tipo B, que hace
referencia a un universo inestable, un contexto fluido, complejo y cambiante.
tooaoo oo: |ttø://....s||oos|a·o.oot/·osaøos|to/¿ost|oo-ooocat|va-ost||os ¸L|aøos|t|va |o. 22)
Normativo 5 5 5 5 5 5 5 5 +O + + + + + + + + ¯
Prospectivo 5 3 + + 5 5 + 5 35 2 2 2 2 + 2 2 + ++
Estratégico 2 2 2 2 3 2 2 3 +8 3 3 3 2 2 3 2 2 2O
Situacional 2 2 + + 2 2 2 2 ++ + + 3 + + + + + 3+
Calidad Total 2 + + + 3 + 2 2 +3 + + 3 + + + + + 3+
Reingeniería 2 2 + + 5 + + + ++ + 5 + 3 3 3 3 3 2¯
Comunicacional + + 2 + + + + + 9 5 + 5 5 5 5 5 5 39
A
b
s
t
r
a
c
t
o
D
e
t
e
r
m
i
n
a
d
o
S
e
g
u
r
o
R
í
g
i
d
o
A
r
r
i
b
a
C
o
n
c
r
e
t
o
I
n
d
e
t
e
r
m
i
n
a
d
o
I
n
c
i
e
r
t
o
F
l
e
x
i
b
l
e
A
b
a
j
o
D
i
v
e
r
s
o
M
u
l
t
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
S
u
b
j
e
t
i
v
o
H
o
m
o
g
é
n
e
o
U
n
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
a
l
Muy Alto
Tipo A Tipo B
Alto Regular Bajo Muy Bajo
(
O
b
j
e
t
i
v
o
)
5 4 3 2 1
||caob|oosacooo|at|vooo
to·ooac|o·tosob,ot|vos
ø·o-ostab|oc|oos.
Perspectiva gestionaria:
toco|co-·ac|ooa||sta-||ooa|
Soøoostosoo|cootoxto:||o|oos,
cooø|o,osycaob|aotos.||
caob|oosto·bo|ootoycoa||tat|vo.
Perspectiva que incorpora la
diversidad:
ooot|vo-oo ||ooa|-|o||st|co
Universo Estable
Universo Inestable
Contexto
25
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Para profundizar en el
tema, consulte la página
http://www.rieoei.org/
deloslectores/670Ramirez.
PDF
|as ø·o|o·ooc|as øo· oo t|øo o ot·o |oø||cao ø·|v||o¿|a· taob|oo ooos t|øos oo
¿ost|oosob·oot·os.S|obso·vaoos,|osoooo|osoo·oat|vosyø·osøoct|vosso·ao
oasaø||cab|osoooocootoxtocoo|asca·acto·|st|casooT|øo/,yostocoo||ova
c|o·tot|øoootoco|casoo¿ost|oo,soøoooøo·o,ooø|o,·osøoooo·a|asoo·oas
ostab|oc|oasoooooo·¿oooo|aøo||t|caooocat|va,cooooca·acto·|ooo¿oooo
y ooo so coot·ao oo ·oso|taoos, o|oot·as ooo o| oooo|o coooo|cac|ooa| so·a
oas aø||cab|o, oo oo cootoxto oo| t|øo 3 y soøooo aø||ca· ot·as toco|cas ooo
ø·|v||o¿|oo |a o|vo·s|oao, y so |oca||coo oo |os ø·ocosos y oo |a ca||oao oo |as
|oto·acc|ooos.
|o||ox|ooo ayooaoooso coo |as s|¿o|ootos ø·o¿ootas, øa·a |oo¿o
cooøa·t|·ooo||o·o.
+. cCoa|ocoa|ossoo|osoooo|osoo¿ost|ooooosoaco·caooas
asocoocoøc|oooo¿ost|oo.
2. cÇoo oooo|o oo ¿ost|oo coos|oo·a ooo so·|a o| |ooa|. c|o·
ooo.S|soao|oa·aaøooo·|oooø·act|ca,ccooooo|o·ta|ozasy
oøo·too|oaoosøoo·|acoota·yooooob|||oaoosyobstaco|osso
|oøoo·|aoø·osoota·.
Sab|oooo ooo øooooo coox|st|· ·as¿os oo va·|os oooo|os oo ¿ost|oo,
aoa||coso|ost|toc|ooooocat|vao|ooot|||ooo|asca·acto·|st|casooooo||ooo
o|oooo|ooo¿ost|ooooosoostaoaooo.|staø·o¿ootaooboso·cootostaoa
øo· ostoo y oo ooo|øo oo oocootos ooo øo·tooozcao a o||o·ootos a·oas
acaooo|casyo|·oct|vosoo|a|ost|toc|oo¸|staact|v|oaoosoo|osoooøa·a
|aact|v|oao||oa|oo|oooo|o).
Actividad 1: Identificando los modelos de mi gestión
Actividad 2: Caracterizando mi gestión
Características de la Gestión en mi Institución Educativa Modelos
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
26
1.3 DEFINICIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA
|a·a ayooa·|o a ·oc·oa· |a oo||o|c|oo |o|c|a| ooo ostoo ø|aotoo, voaoos a|¿ooas
ø·oc|s|ooos:
Too|oooooocooota|o·ov|saoo|astao|oooooto,oo·o|ac|ooa|a¿ost|ooya
|a¿ost|ooooocat|va,oosoosooxøo·|ooc|aoo¿ost|oooo|ost|toc|ooosooocat|vas,
·oc·oo|aoo||o|c|oo|o|c|a|oooostooø|aotoo.
La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente. Es en los años sesenta que, en
Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el Reino Unido, y en los
ochenta en América Latina.
Cae por su propio peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios generales
de la gestión al campo específico de la educación. Pero no es una disciplina teórica, muy por
el contrario, es una disciplina aplicada en la cotidianidad de su práctica. En la actualidad, esta
práctica esta muy influenciada por el discurso de la política educativa. Por lo tanto, la gestión
educativa es una disciplina en la cual interactúan los planos de la teoría, de la política y de la
práctica.(Casassus,...)
En un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” en la que se separa las
acciones administrativas de las técnico-pedagógicas.
Actualmente, se complementan lo administrativo con lo pedagógico, buscando una
educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en la
participación corporativa en la conducción de la institución.
Consulte:
http://www.ucg.gob.pe/documentos/publicaciones/MODULO_1.pdf
http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/4667/1/BVCI0004049.pdf
27
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
T
|
C
L
|
C
C
l
C
|

/

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
FORO UNIDAD 1
IDENTIFICANDO LOS MODELOS DE MI GESTIÓN
3|oovoo|oos a ooost·o |o·o oo o|scos|oo, cooo saboo osto os oo coot·o oo
o|scos|oo sob·o oo tooa oo øa·t|co|a· ooo coocoot·a oø|o|ooos oo ooc|as
øo·sooasoooøoo|o·aotooo·o|st|otasøosto·as,|ascoa|osø·osootao,oo||ooooo,y
coosoosoaooo|o·oaas|oc·oo|ca.
|| ob,oto oo osto |o·o os ·o|o·za· o| aø·ooo|za,o y so s|¿o|||cat|v|oao, as| cooo
cooøa·t|·coooota·|osy·o||ox|ooosaco·caoo|osoooo|osoo|a¿ost|ooooocat|va
ycoooostosoooo|osca·acto·|zaoso¿ost|oo.
PREGUNTAS DEL FORO
º cCoa| o coa|os soo |os oooo|os oo ¿ost|oo ooo so aco·cao oas a so
coocoøc|oooo¿ost|oo.
º cÇoo oooo|o oo ¿ost|oo coos|oo·a ooo so·|a o| |ooa|. c|o· ooo. S| so
ao|oa·a a øooo·|o oo ø·act|ca, ccoo ooo |o·ta|ozas y oøo·too|oaoos
øoo·|acoota·yooooob|||oaoosyobstaco|osso|oøoo·|aoø·osoota·.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS INDICADORES
1. Fundamentación
|ooactaooosa,oscoooo|caooosos|ooas
yøosto·as,oobasoa|aoo|oao+ysos
oxøo·|ooc|asø·ov|as.
|oø|oaaco·taoaoooto|os·o|o·ootos
too·|cos·ov|saoosoo|asoo|oaoosy/o
|ooa¿aoosøo·soø·oø|o|oto·os
2. Argumentación ||aotoaa·¿ooootosoooaoo·ac|a·ay|o¿|ca.
3. Respeto
|osøota|osøootosoov|staooot·os,
osøoc|a|oootooo|osooooø|oaoo||o·ooto.
4. Participación
lo¿·osaa||o·ocoostaotooooto,|oyoooo|os
ooosa,osoososcooøaõo·osyaøo·taooo
|ooascooo·oooooo|oa·cooo|ao|scos|oo.
5. Expresión escrita
Coost·oyo|ooas|o¿|caso·oooaoasyø·oc|sas,
·osøotaooo|as·o¿|asooo·to¿·a||a.
||lL/L 2
LlM||SlC||SL||/
GESTIÓN EDUCATIVA
31
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
LlM||SlC||SL||/
GESTIÓN EDUCATIVA
¦
av|o· coot|ooa øoosaooo ooo |a·|a oosoo |a ¿ost|oo. |ocoo·oa ooo coaooo
oo too|a osta |ooc|oo, |o |ob|o·a ¿ostaoo so· coovocaoo a ooa ·ooo|oo y as|
tooos |ob|o·ao oaoo sos aøo·tos. Loc|oo coovoca· a asaob|oa a |os oocootos
øa·acooøa·t|·|ossos|ooo|otooosycoooco·|asooo||os.|o|aasaob|oa,a|¿ooos
oocootos oao|||ostao so o|søos|c|oo a t·aba,a· ,ootos, ot·os oo y a|¿ooos ostao
oo ooa act|too oo oxøoctat|va y so·ø·ooo|oos oo |a ø·oøoosta oo oo t·aba,o oo
coo,ooto./ooo|oaooot·aosco··o|aasaob|oa,|osoocootossovaooaooocooota
oo |a |oøo·taoc|a oo so øa·t|c|øac|oo y ø·oøoooo |o·oa· coo|s|ooos oo t·aba,o.
¦av|o· |os ø|aotoa sos |ooo|otooos...
UNIDAD 2
¿Tendremos que revisar el PCI?
¿Y nuestra propuesta en el PEI?
¿Cómo incluir a los estudiantes de idioma
quechua?
¿Cómo organizar los horarios
equitativos en los dos turnos?
¿Se podrá hacer un convenio con la
Municipalidad, para realizar un proyecto
ecológico?
¿Y cómo andará el aspecto financiero?
Y el manual de funciones y
procedimientos ¿existe? ¿Qué haré?
¿Y las relaciones interpersonales? ¿Y el
clima institucional?
¿Sería bueno incorporar a los padres y
madres de familia en las actividades de la
institución educativa?
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
32
Así como las inquietudes de Javier, ¿Cuáles tiene usted frente a la gestión en su institución?
/| ·ov|sa· tooas ostas |ooo|otooos, so øoooo obso·va· ooo |a ¿ost|oo ø|aotoa
ooa o|·aoa s|stoo|ca y ¿|oba| oo |a |ost|toc|oo. |a·a o·¿ao|za·|os, |a¿aoos ooa
aoa|o¿|a. |oosooos oo ooas vootaoas ooo oos øo·o|tao vo· |o ooo so |aco y
cooo so |aco a| |oto·|o· oo caoa |ost|toc|oo. / caoa ooa oo ostas vootaoas |as
vaoosa||aoa·o|ooos|ooosoo|a¿ost|oo.|otoocos,|aso|ooos|ooosoo|a¿ost|oo
so·ao….
2. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
|oco·oooos ooo o| coocoøto oo ¿ost|oo ooocat|va |aco ·o|o·ooc|a a ooa
o·¿ao|zac|oo s|stoo|ca y, øo· |o taoto, a |a |oto·acc|oo oo o|vo·sos asøoctos o
o|ooootosø·osootosoo|av|oacot|o|aoaoo|aoscoo|a.So|oc|oyo,øo·o,ooø|o,
|o ooo |acoo |os o|oob·os oo |a coooo|oao ooocat|va ¸o|·octo·, oocootos,
ostoo|aotos, øo·sooa| aoo|o|st·at|vo, oo oaotoo|o|ooto, øao·os y oao·os oo
|ao|||a, |a coooo|oao |oca|, otc.), |as ·o|ac|ooos ooo ootab|ao oot·o o||os, |os
asootos ooo abo·oao y |a |o·oa cooo |o |acoo, oooa·caoo oo oo cootoxto
co|to·a|ooo|ooasoot|ooa|aacc|oo,ycoot|ooooo·oas,·o¿|as,ø·|oc|ø|os,ytooo
ostoøa·a¿ooo·a·|osaob|ootosycooo|c|ooosooaø·ooo|za,ooo|osostoo|aotos.
Tooosostoso|ooootos,|oto·oosyoxto·oos,coox|stoo,|oto·actoaoysoa·t|co|ao
oosooo|øootooov|staaoa||t|co,|o··ao|ootasøa·aobso·va·,aoa||za·,
c·|t|ca· o |oto·ø·ota· |o ooo socooo a| |oto·|o· oo |a o·¿ao|zac|oo y
|ooc|ooao|ootocot|o|aoooo|a|ost|toc|ooooocat|va.
DE MI
PARTIENDO
PRÁCTICA
CONCEPTOS
IDENTIFICANDO
CLAVES
33
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
Opciones educativo-
metodológicas
Planificación, evaluación
y certificación.
Desarrollo de prácticas
pedagógicas.
Actualización y
desarrollo personal
y profesional de
docentes.
Respuesta a
necesidades de la
comunidad.
Relaciones de la escuela
con el entorno.
Padres y madres de
familia.
Organizaciones de la
localidad.
Redes de apoyo.
Manejo de recursos
económicos,
materiales, humanos,
procesos técnicos, de
tiempo, de seguridad e
higiene y control de la
información.
Cumplimiento de
la normatividad y
supervisión de las
funciones.
Formas cómo se
organiza la institución,
la estructura,
las instancias y
responsabilidades de
los diferentes actores.
Formas de relacionarse
Normas explícitas e
implícitas.
Administrativa Pedagógica Institucional Comunitaria
entre sí, de manera dinámica, en ellos se pueden distinguir diferentes acciones,
que pueden agruparse según su naturaleza. Así podremos ver acciones de
índole pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria.
Esta distinción permite observar que, al interior de la institución educativa
y de sus procesos de gestión, existen dimensiones o planos de acciones
diferentes y complementarias en el funcionamiento de la misma.
Pensemos que son como “ventanas” para ver lo que se hace y cómo se hace
al interior de la institución.
Existen varias propuestas de dimensiones de la gestión educativa. La más
sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional,
la pedagógica, la administrativa y la comunitaria
1
.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
34
Teniendo en cuenta la información presentada hasta el momento, organice en cada una de estas
dimensiones las inquietudes que usted manifestó al inicio.
¿Cuál de todas las dimensiones le preocupa más en la gestión de su institución?
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
35
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
S|¿aoos,coooc|ooooooøocooassob·o|aso|ooos|ooosoo|a¿ost|ooooocat|va.
Coooøooooosobso·va·ooo|osooooaaoto·|o·,caoaooaooostaso|ooos|ooos
so cooc·ota oo ø·ocoo|o|ootos, ooo|os o |ost·ooootos ooo so oaoo,ao oo o|
o|a·|ov|v|·oo|a|ost|toc|ooyooo|ooaoooao|oao|caosøoc|||ca,ø·oø|aoocaoa
·oa||oao.|·o|ooo|cooosooøocooas.
Dimensión
Institucional
Dimensión
Administrativa
Dimensión
Comunitaria
Dimensión
Pedagógica
2
4
1
3
Relación con
estudiantes.
Estilo de
enseñanza.
Planes y
programas.
Proyectos de
proyección
social.
Relación de
padres y madres
de familia.
Relación con
instancias del
MED.
Presupuesto
Económico.
Reglamento
interno.
Organigramas.
Manual de
funciones y
procedimientos.
Comisiones
de trabajo.
Canales de
comunicación
formal.
Uso de
tiempos y
espacios.
Administración
de recursos
materiales.
Distribución de
tiempos, jornadas de
trabajo: docentes,
administrativo,
servicio.
Enfoque pedagógico,
estrategias didácticas y
proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Relación-Redes
con instituciones
municipales, estatales,
eclesiásticas,
organismos civiles.
Orientación
Educativa
Tutoría.
Enfoque de
evaluación.
Actualización
docente.
2.1 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
|stao|ooos|oocoot·|bo|·aa|ooot|||ca·|as|o·oascooosoo·¿ao|zao|oso|oob·os
oo|acoooo|oaoooocat|vaøa·ao|booo|ooc|ooao|ootooo|a|ost|toc|oo.
|stao|ooos|ooo|·ocooooa·coøa·a|as|stooat|zac|ooyo|aoa||s|soo|asacc|ooos
·o|o·|oas a aooo||os asøoctos oo ost·octo·a ooo oo caoa coot·o ooocat|vo oao
coootaooooost||ooo|ooc|ooao|ooto.|ot·oostosasøoctossocoos|oo·aotaoto
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
36
los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución
de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como
los que conforman la estructura informal (vínculos, formas de relacionarse,
y estilos en las practicas cotidianas, ritos y ceremonias que identifican a la
institución).
En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo
de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la
institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma,
competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones
ante las exigencias y cambios del contexto social. Para esto, es necesario
tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los principios
y la visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de hacer en la
conducción de la gestión. Por ejemplo, los niveles de participación en la toma
de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los conforman y
qué responsabilidades asumen, etc.
2.2 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje.
La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto
curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de
los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos.
Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el
uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos
y estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los
estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus
competencias, entre otras.
2.3 DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los
recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo,
de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los
miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la
normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de
favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en
todo momento conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal
manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas
para lograr los objetivos institucionales.
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el
punto de vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño;
el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles;
organización de la información y aspectos documentarios de la institución;
elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero.
37
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
L
l
M
|
|
S
l
C
|
|
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

2
/|o·a,coo|a|o|o·oac|oo·oc|b|oa,·o||ox|oooycootosto:
cÇoo|ooas|oso·¿ooøa·a|oco·øo·a·aso¿ost|oocoooo|·octo·.
cÇoo |ac|||oaoos y obstaco|os oocoot·a·|a øa·a |oø|oooota· |as acc|ooos
ooo|aø|aotoaoo·oa||za·.
Lo |as acc|ooos ø|aotoaoas, o||,a aooo||as ooo coos|oo·o ooo øoooa
|oø|oooota·ooo|ø·osootoaõo.
S|oooo ostoo, o|·octo· oo so |ost|toc|oo: cÇoo acc|ooos ||ova a cabo oo
caoaooaoo|ao|ooos|ooosoo|a¿ost|ooooocat|vayoooot·asø|aotoa·|a.
Tabla 1
cCooooo·oco·sosøo·sooa|osyoocootoxtotooo·|aooocoota·.
Actividad 3: Identificando y ubicando problemas en las dimensiones
de mi gestión. (Esta actividad es un insumo para la actividad final del módulo)
Acciones que realiza Acciones que plantearía realizar
Institucional
Administrativa
Pedagógica
Comunitaria
2.4 DIMENSIÓN COMUNITARIA
|stao|ooos|oo|aco·o|o·ooc|aa|ooooooo|ooo|a|ost|toc|ooso·o|ac|ooacoo
|acoooo|oaooo|acoa|osøa·to,coooc|ooooycooø·ooo|oooososcooo|c|ooos,
oocos|oaoos y oooaooas. /s|o|soo, cooo so |oto¿·a y øa·t|c|øa oo |a co|to·a
coooo|ta·|a.
Taob|oo a|ooo a |as ·o|ac|ooos oo |a |ost|toc|oo ooocat|va coo o| ooto·oo soc|a|
o |oto·|ost|toc|ooa|, coos|oo·aooo a |os øao·os oo |ao|||a y o·¿ao|zac|ooos oo
|a coooo|oao, ooo|c|øa|os, ostata|os, o·¿ao|zac|ooos c|v||os, oc|os|a|os, otc. |a
øa·t|c|øac|oooo|oso|soos,oobo·osøoooo·aooob,ot|voooo|ac|||toostab|oco·
a||aozasost·ato¿|casøa·ao|oo,o·ao|ootooo|aca||oaoooocat|va.
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
||lL/L3
||CC|SCSL||/
GESTIÓN EDUCATIVA
41
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
||CC|SCSL||/
GESTIÓN EDUCATIVA
¦
av|o·sos|ootoooysat|s|oc|ooo|a·ooo|ooooo|atoo|oocoo|osoocootosoo
so|ost|toc|oo.Haooxø·osaoosos|ooo|otooos,|o·oaoocoo|s|ooosoot·aba,o
y ostao ooy ootos|asoaoos oo o|abo·a· ø·oyoctos |ost|toc|ooa|os, cooo ooo
oco|o¿|co, oo coovoo|o coo |a Moo|c|øa||oao: ot·o oo ·o|ac|oo a |a ·ov|s|oo oo|
||l - |Cl y taob|oo o| cooo t·aba,a· coo |os øao·os y oao·os oo |ao|||a coo o|
ø·oøos|tooo|·oo,o·aoooooo|cao|oo|ac|aooaooocac|ooooca||oao.
/|o·a,so|oto·ososoooostasø·oøoostasyostosø·oyoctosøoooaoø|ao|||ca·so
oota|oaoo·aooosoo,ococ|oooosoaooasootooo|oooootoøa·acooø||·coo
ooata·oa,s|oooooøoooao|oco·øo·a·soa|a¿ost|ooyooosocooso||oooooo|
ø·oyocto|ost|toc|ooa|.
UNIDAD 3
Si usted, estuviese en el lugar de Javier ¿Qué podría hacer para que estos proyectos se
consoliden en su Proyecto Institucional?
DE MI
PARTIENDO
PRÁCTICA
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
42
|a·a |o¿·a· |os ||oos |ost|toc|ooa|os oo |a ¿ost|oo ooocat|va, so oao ooa so·|o oo
ø·ocososooosoooo|t|o|sc|ø||oa·|osycooø|o,os,øo·|oooo|a|ost|toc|oooobo
oo||o|·aooo||osooo·osøoooaoasosoocos|oaoosya|cootoxtooo|coa|sooøa·to.
|os ø·ocosos oo |a ¿ost|oo oao ooa o|·occ|ooa||oao |oto¿·a| a| |ooc|ooao|ooto
oo|so·v|c|oooocat|voøa·asat|s|aco·|asoocos|oaoosoo|oso||o·ootoso|oob·os
oo |a coooo|oao ooocat|va y oo ot·as |ost|toc|ooos v|oco|aoas a o||a, coo o|·as
a “cooso¿o|· |os ob,ot|vos |ost|toc|ooa|os, ooo|aoto o| t·aba,o oo tooos |os
o|oob·os oo |a coooo|oao ooocat|va' ¸/oa·ato, 2OOO: ++), a ||o oo o|·oco· oo
so·v|c|oooca||oao,“ycoo·o|oa·|aso|st|otasta·oasy|ooc|ooosoo|oso|oob·os
|ac|a |a coosococ|oo oo sos ø·oyoctos cooooos' ¸/|va·oz, +988:23). |sto so·v|c|o
ooca||oaooo|aooocac|oo|oø||ca|aoo,o·acoot|ooaoo|ata·oao|a·|ayoo|os
ø·ocosos oo |a ¿ost|oo. |s as|, ooo \a|to· S|o.|at oosa··o||o ooa ø·oøoosta oo|
c|c|o oo |os ø·ocosos oo |a ¿ost|oo y ooo \. |o.a·s Loo|o¿ |o øoøo|a·|zo cooo
o| 'C|c|o oo Loo|o¿'. |sto c|c|o t|ooo |os s|¿o|ootos oooootos: ||/|l|lC/|-
H/C||-\||l|lC/|-/CT|/| ¸|H\/).
|s a t·avos oo |a aø||cac|oo oo osto c|c|o ooo |a o|·occ|oo oo ooa |ost|toc|oo
ooocat|vaø|ao|||ca,o·¿ao|za,o|·|¿o,coot·o|ayoaso¿o|o|ootoa|a¿ost|ooosco|a·,
oøt|o|zaooo|aot|||zac|oooo|os·oco·sosoato·|a|os,||oaoc|o·os,tocoo|o¿|cosy
|ooaoos o|søoo|b|os. ¸Koootz ot a|., +983: C||avooato, +999: /oa·ato, 2OOO).
3.1 PLANIFICACIÓN
|oosta|aso,o|o|·octo·coosoooo|øoooc|ooooo|aco·yooto·o|oao|cooo,
at·avosooost·ato¿|asooocoov|o·tooa|a|ost|toc|ooooocat|vaoooocoot·ooo
oxco|ooc|a øooa¿o¿|ca, oo acoo·oo a |a o|s|oo y v|s|oo oo| |·oyocto |oocat|vo
lost|toc|ooa|.
|a ¿ost|oo os |oooaooota|oooto oo ø·ocoso oo tooa oo ooc|s|ooos. Hay
ooo ooc|o|· sob·o: ooo oobooos |aco· øa·a |o¿·a· ooost·os ob,ot|vos, øo·
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
2
3
4
1
CICLO DE
DEMING
CONCEPTOS
IDENTIFICANDO
CLAVES
43
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
dónde empezar, cómo lo haremos. Lo que implica pensar también en: con
qué recursos contamos, qué requerimos para lograr lo que nos proponemos,
qué obstáculos tenemos que vencer.
Fuentes (1980), después de matizar las aportaciones de diferentes autores
(Schiefelbein, Aguilar y Block, Kaufman, Gómez Dacal, Anderson y Drowman,
Quintana, Fermoso y Coombs), nos da la siguiente definición: la planificación
de la educación es «un proceso sistemático, continuo y abierto que sirve para
disponer formas de actuación aplicables a la educación»
Otras aportaciones de interés son las de Yeheskel Dror (1973), Ander-
Egg (1993) y Mascort (1987). Para el primero, «Planificar, es el proceso de
preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de
los objetivos por medios preferibles».
Para Ander-Egg (1993:27-28): «... planificar, es la acción consistente en utilizar
un conjunto de procedimientos, mediante los cuales se introduce una mayor
racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas
entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir en el
curso de determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación
elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos
o limitados».
Desde una óptica institucional, Mascort (1987: 57), señala: «La planificación
es algo más que la simple proyección de las actuales expectativas del director
sobre la evolución, que seguirán los factores internos y externos de la
institución, en un plazo de tiempo determinado. La planificación debe ser
una fijación racional de objetivos a conseguir y una posterior determinación,
coordinación y control de la óptima combinación de medios para alcanzarlos».
3.1.1 LOS NIVELES DE PLANIFICACIÓN
Podemos hablar de planificación a nivel del sistema educativo, a nivel de los
centros educativos y a nivel de los profesores, según sea el ámbito a que
nos referimos. También podemos considerar diferentes productos de la
planificación.
Tipología de procesos de planificación
EXTENSIÓN
Sistema
Educativo
Educación
Inicial
Académico
Económico
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto Plazo
Administrativo
Educación
Primaria
Educación
Secundaria
Educación
Superior
Instituciones
Educativas
Profesores
NIVEL
EDUCATIVO
CONTENIDO
Delimitación
de políticas
Ordenación de
recursos
Estructuración
de actuaciones
OBJETO
PRIORITARIO
Plan
Programa
Proyecto
Actividad
Tarea
GRADO DE
DESARROLLO
Técnicos
Usuarios
Representaciones
sociales
IMPLICADOS DURACIÓN
Adaptado de: GAIRIN Joaquín; DARDER Peré. Organización de Centros Educativos.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
44
Loacoo·oocoo|ov|stoooo|coao·oaoto·|o·,|aatooc|ooa|ob,otoø·|o·|ta·|ooos
øo·o|to|ab|a·oo:
º |a ø|ao|||cac|oo ost·ato¿|ca, ø·oocoøaoa |oooaooota|oooto oo |a
osøoc|||cac|ooooo|aotoob,ot|vosoo|asøo||t|casyaoo||o|oas.
º |a ø|ao|||cac|oo tact|ca, o|·|¿|oa a aoocoa· |as o|·oct·|cos ost·ato¿|cas a oo
cootoxtoooto·o|oaooycoot·aoa|oooaooota|oootooo|ao·oooac|oooo
ooo|os.
º |a ø|ao|||cac|oo oøo·at|va, aø||cab|o a s|toac|ooos cooc·otas y o|·|¿|oas a
oosa··o||a·actoac|ooos.
|aø|ao|||cac|ooost·ato¿|caosøo·oato·a|ozaooooo|aooy|a·¿oø|azoyooo||a
t|oooooas|oøo·taoc|a|osø·|oc|ø|osy|as||ooasooacc|ooooo|asactoac|ooos.
|o· o| coot·a·|o, |as ø|ao|||cac|ooos tact|cas y oøo·at|vas soo a ooo|aoo y co·to
ø|azoyooo||ascaboooaoayo·osøoc|||cac|oooo|asactoac|ooos.
|a·aoooo|ø·ocosoooø|ao|||cac|ooso||ovoacabocooox|to,osoocosa·|oooo
cootooos coo |os s|¿o|ootos |osooos, |os ooo so·ao o|abo·aoos a øa·t|· oo|
|ovaotao|ootooo|o|o·oac|oooo|a·oa||oao,oooso·a·o¿|st·aoaoo|ost·ooootos,
øo·o|t|·aø·|o·|za·|asoocos|oaoos,y·ocoooco·|os|oto·ososyoxøoctat|vasoo|a
øob|ac|oo,oo|acoooo|oaooo|aooosooocooot·a|a|ost|toc|ooooocat|va:
a. |oo|a¿oost|coooso·oa||oao:|oø||cao|·ocoooc|o|ootooo|as|o·ta|ozas,
oob|||oaoos, aoooazas y oøo·too|oaoos ooo øosoo |a øob|ac|oo oo |a
coooo|oao ooocat|va, oo |os asøoctos soc|oocoooo|cos, co|to·a|os y
ooocat|vos.
b. |a||,ac|ooooootas:sooø·|o·|oaoosooosoø|aotoa|a|ost|toc|ooooocat|va
oocooco·oaoc|acooo|||ao|st·ato¿|co.
c. |as ||ooas oo acc|oo: Soo o|·oct·|cos ooo o·|ootao |a ¿ost|oo y ooo
v|ab|||zao|a|oø|ooootac|oooo|||ao|st·ato¿|co.loc|ooo|·octaoootocoo
|ao·¿ao|zac|oooo|a|ost|toc|oo.
o. |os·oco·sos:Soo|os|osooosy|asøotooc|a||oaooscooooocoootao|
o|·octo· øa·a oosa··o||a· so ¿ost|oo. |ooooo so· |ooaoos, oato·|a|os y
||oaoc|o·os.
|o o| s|¿o|ooto oo|aco http://www.educarchile.cl/Portal.Base/
Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=205050
oocoot·a·aoov|oooooo|oooøoo·aobso·va·aoo¿·oøooooocootos
ø|ao|||caooo sos sos|ooos oo aø·ooo|za,o sob·o o|vo·s|oao. Too|oooo
oocooota|at|øo|o¿|aoo|osø·ocososooø|ao|||cac|oo,obso·va·aooa
ø|ao|||cac|ooao|vo|oooocootos,ooooocac|ooø·|oa·|a,oocootoo|oo
acaooo|co,ost·octo·aoooacc|ooosaco·toø|azo.
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
45
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
Losøoosoov|soa||za·o|v|ooo,·o||ox|oooayooaooosocoo|ass|¿o|ootos
ø·o¿ootasoooso·aoøa·tooo||o·oooosoø|aotoa·aoasaoo|aoto.
º S| ooc|o|o·ao oo so |ost|toc|oo ooocat|va, ø|ao|||ca· co|oct|vaoooto
cCooo|o||ova·|aoacabo.
º cÇoo booo||c|os t·ao·|a o| ø|ao|||ca· co|oct|vaoooto.
º c|o ooo ot·os asøoctos o o|ooos|ooos oo |a ¿ost|oo øoo·|a
|oc|o|·so|aø|ao|||cac|ooco|oct|va.
3.2 EJECUCIÓN
Haco·osooø·|oo·oooootoooo,ococ|ooooacoo·ooa|oø|ao|||caoo.loø||cao|
oosa··o||ooo|a¿ost|oo,|ac|||taooo|a|oto¿·ac|ooycoo·o|oac|oooo|asact|v|oaoos
oo|osoocootos,ostoo|aotos,øao·osoo|ao|||ayot·osa¿ootos:as|coooo|ooø|oo
oo|os·oco·sosøa·aoosa··o||a·|osø·ocosos,ø·o¿·aoasyø·oyoctos.lovo|oc·a
|a o|v|s|oo oo| t·aba,o y oo |ooc|ooos a t·avos oo ooa ,o·a·oo|a oo aoto·|oao y
·osøoosab|||oaoyooosooooaoo|as·o|ac|ooosoot·o|osacto·osysoooto·oo.
Lo·aoto |a o,ococ|oo, cob·ao v|ta| |oøo·taoc|a |os ø·ocosos oo o·¿ao|zac|oo
oo |os ·oco·sos ox|stootos, |a o|v|s|oo oo |as ta·oas, |a tooa oo ooc|s|ooos, as|
cooo |a oo|o¿ac|oo oo |ooc|ooos. Hay ooo tooo· co|oaoo oo oo cao· oo |a
oocao|zac|oo, ya ooo |a oo||o|tac|oo oxcos|va oo ta·oas øoooo cooooc|· a |a
«soøo·»osøoc|a||zac|oo,ycooo||a,a|aøotooc|ac|ooooooaost·octo·avo·t|ca|.
Taob|ooos|oøo·taototooo·oocoootaooosoøoooocao·oo|a·ot|o|zac|oooo
ta·oas,s|soo,ococ|oooo¿ozaooooso||c|ootooa·coooaotoooo|a.
|ao|st·|boc|oooota·oasooosso|oooø·ocosotoco|co,yaooosooo|azacoo|as
coocoøc|ooosooosot|oooooo|ao·¿ao|zac|ooysoo|ooxø·osa·|asøoco||a·|oaoos,
taotooo|oooo|oo·¿ao|zat|vo,cooooo|s|stooaoo|ooc|ooao|ootoaooøtaoo.
Organización de los
recursos existentes
División de
las tareas
Toma de
decisiones
Delegación
de
funciones y
tareas
Integración
y coordinación
de actividades
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
46
|o o| s|¿o|ooto oo|aco http://www.educarchile.cl/Portal.Base/
Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=205052
oocoot·a·a oo v|ooo, ooo os |a coot|ooac|oo oo| obso·vaoo oo |a
act|v|oao aoto·|o·. |o osta oøo·too|oao, obso·va·a a ooo oo |os
oocootosoosa··o||aooo|asos|ooø|ao|||caoaco|oct|vaoooto.
Losøoosoov|soa||za·o|v|ooo,·o||ox|oooayooaooosocoo|ass|¿o|ootos
ø·o¿ootasoooso·aoøa·tooo||o·oooosoø|aotoa·aoasaoo|aoto.
º |o |a sos|oo obso·vaoa, ccooo so |oto¿·a |o ø|ao|||caoo. ccooo
soo·¿ao|zao|os·oco·sos.csoøo·c|bo,ooooo|o·oasoo|v|ooo
|as ta·oas y oo|o¿ao |as |ooc|ooos. ` cCooo so tooao |as
ooc|s|ooos.
|o o| s|¿o|ooto oo|aco http://www.educarchile.cl/Portal.Base/
Web/VerContenido.aspx?GUID=123.456.789.000&ID=205053
oocoot·a·a oo to·co· v|ooo, oo o| ooo obso·va·a a |os oocootos
aoa||zaoooyova|oaoooo|oosa··o||ooo|aact|v|oaoooaø·ooo|za,oooo
ø|ao|||ca·ooy||ova·ooacaboooo|v|oooaoto·|o·.
Losøoosoov|soa||za·o|v|ooo,·o||ox|oooayooaooosocoo|ass|¿o|ootos
ø·o¿ootasoooso·aoøa·tooo||o·ooooso·oa||za·aacoot|ooac|oo.
º cÇoo asøoctos |ao ova|oaoo |os oocootos. cooo ot·os asøoctos
soøoo·|aoova|oa·.
º cÇoo ot|||oao t|ooo o| ooo|to·oa· y o| ova|oa·.
3.3 EVALUACIÓN Y MONITOREO
Verificar, esta etapa nos permite asegurar que la ejecución responda
a la programación, además nos da la posibilidad de revisar el esquema de
responsabilidades y distribución del trabajo que se diseñó para el logro de
los objetivos y metas trazadas en las diferentes áreas consideradas en la
planificación. También podremos introducir reajustes a la programación y a
la asignación de recursos.
Con esta evaluación, se podrá identificar aquellos aspectos que son
importantes mantener y aquellos que requieren un mejoramiento para el
logro de los objetivos institucionales.
Actuar,implica un segundo momento de ejecución del proceso de gestión,
pero considerando los resultados de la evaluación y considerando los
reajustes necesarios durante el proceso para la consecución de las metas.
47
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
|a·a ooo ostos ø·ocosos soao |o¿·aoos coo ox|to, os oocosa·|o ooo |a ¿ost|oo
oo| o|·oct|vo osto asoc|aoa coo o| ||oo·az¿o, |a oot|vac|oo y |a c·oac|oo oo oo
c||oao·¿ao|zac|ooa|yø·oact|vo.|sta¿ost|oooobo|oto¿·a·|asøotooc|a||oaoosoo
|oso||o·ootoso|oob·osoo|acoooo|oaoooocat|vaaøa·t|·oo|cooø·oo|sooo
toooscooo|ø·oyoctoooocat|vo|ost|toc|ooa|.
|sto c|c|o |H\/, a| so· aø||caoo a caoa ooo oo |os ø·ocosos oo |a ¿ost|oo
ooocat|va oo sos coat·o o|ooos|ooos ¸aoo|o|st·at|va, |ost|toc|ooa|, øooa¿o¿|ca y
coooo|ta·|a), aso¿o·a·a oo oo,o·ao|ooto coot|ooo |ac|a o| |o¿·o oo |a ca||oao,
too|oooo oo cooota c·|to·|os
2
cooo |a ·o|ovaoc|a, |a øo·t|oooc|a, |a ooo|oao, |a
o||cac|ay|ao||c|ooc|aoo|a¿ost|ooooocat|va.
Too|oooo oo cooota tooo |o t·aba,aoo oo osta oo|oao, |ooot|||ooo oo
ø·oyoctoooooosoo|oø|oooota·yob|ooo|oooooaoo|aso|ooos|ooosoo
|a ¿ost|oo ooocat|va ¸oo|oao 2). |oo¿o aø||ooo o| c|c|o |H\/, osøoc|||caooo
|oooo|a·|aoocaoaøaso.|ooooayooa·socooo|s|¿o|ootoosooooa:¸|sta
act|v|oaoosoo|osoooøa·a|aact|v|oao||oa|oo|oooo|o).
Actividad 3: Estableciendo procesos para resolver situaciones
¸2) C·|to·|os oo Ca||oao |oocat|va ø|aotoaoos øo· |a |||SCC.
PLANIFICAR ACTUAR
HACER VERIFICAR
1 4
2 3
Definir metas.
Defenir los métodos para
alcanzar las metas.
¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?
¿Qué, cómo, para qué. para
quién, cuándo, cuánto?
Reflexión y análisis (se
construye el conocimiento)
Ajuste-Acción correctiva.
Se inicia nuevamente el
ciclo de mejoramiento
continuo.
Educar y formar.
Hacer lo planificado.
Recoger datos.
Ejecutar la tarea.
Educar y formar.
Hacer lo planificado.
Recoger datos.
Ejecutar la tarea.
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
48
Nombre del Proyecto:
(Texto) (Texto)
(Texto) (Texto)
Dimensión de la Gestión Educativa:
PLANIFICAR ACTUAR
HACER VERIFICAR
49
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
|
|
C
C
|
S
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

3
FORO UNIDAD 3
PROCESOS DE LA GESTION EDUCATIVA
3|oovoo|oos a ooost·o |o·o oo o|scos|oo, cooo saboo, osto os oo coot·o oo
o|scos|oo sob·o oo tooa oo øa·t|co|a·, ooo coocoot·a oø|o|ooos oo ooc|as
øo·sooas ooo øoo|o·ao tooo· o|st|otas øosto·as ooo ø·osootao, oo||ooooo, y
coosoosoaooo|o·oaas|oc·oo|ca.
|| ob,oto oo osto |o·o os ·o|o·za· o| aø·ooo|za,o y so s|¿o|||cat|v|oao, as| cooo
cooøa·t|·coooota·|os,·o||ox|ooosaco·caoo|aaø||cac|oooo|“C|c|oooLoo|o¿”
oo|osø·ocososoo|a¿ost|oo,aøa·t|·oo|av|soa||zac|oooo|osv|ooosø|aotoaoos
oo|aoo|oao3.
PREGUNTAS DEL FORO
º S| ooc|o|o·ao oo so |ost|toc|oo ooocat|va ø|ao|||ca· co|oct|vaoooto, ccooo
|o ||ova·|ao a cabo., cooo booo||c|os t·ao·|a o| ø|ao|||ca· co|oct|vaoooto.
ycoooooot·osasøoctosoo|ooos|ooosoo|a¿ost|ooøoo·|a|oc|o|·so|a
ø|ao|||cac|ooco|oct|va.
º |o |a o,ococ|oo oo so ¿ost|oo ccooo so |oto¿·a |o ø|ao|||caoo., ccooo so
o·¿ao|zao|os·oco·sos.,cooooo|o·oasoo|v|ooo|asta·oasyoo|o¿ao|as
|ooc|ooos.yccooosotooao|asooc|s|ooos.
º cÇoo asøoctos so ova|oao oo so ¿ost|oo., cooo ot·os asøoctos so øoo·|ao
ova|oa·.`coooot|||oaot|oooo|ooo|to·oa·yo|ova|oa·øa·aso¿ost|oo.,
ccooooosa··o||aoostosø·ocosos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS INDICADORES
1. Fundamentación
|ooactaooosa,oscoooo|caooosos|ooas
yøosto·as,oobasoa|aoo|oao3ysos
oxøo·|ooc|asø·ov|as.
|oø|oaaco·taoaoooto|os·o|o·ootos
too·|cos·ov|saoosoo|asoo|oaoosy/o
|ooa¿aoosøo·soø·oø|o|oto·os
2. Argumentación ||aotoaa·¿ooootosoooaoo·ac|a·ay|o¿|ca.
3. Respeto
|osøota|osøootosoov|staooot·os,
osøoc|a|oootooo|osooooø|oaoo||o·ooto.
4. Participación
lo¿·osaa||o·ocoostaotooooto,|oyoooo|os
ooosa,osoososcooøaõo·osyaøo·taooo
|ooascooo·oooooo|oa·cooo|ao|scos|oo.
5. Expresión escrita
Coost·oyo|ooas|o¿|caso·oooaoasyø·oc|sas,
·osøotaooo|as·o¿|asooo·to¿·a||a.
||lL/L+
l|ST||M||TCSL||/
GESTIÓN EDUCATIVA
53
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
l|ST||M||TCSL||/
GESTIÓN EDUCATIVA
|
·ooocto oo |a ·ooo|oo oo ¦av|o· coo |os oocootos, ooa oo |as ta·oas ooo so
ø|aotoa·oo·oa||za·|oo|a·ov|s|ooooso|·oyocto|oocat|volost|toc|ooa|¸||l).
|acoo|s|oo·osøoosab|oooo·¿ao|za·osta·ov|s|oo|aooøozaooøo·coooco·o|
||lactoa|yobso·vaoooostacoo|o·oaooøo·va·|asøa·tosyooo,aoooas,ox|stoo
ot·os|ost·ooootosooosot·aoocoooo|aoocooootac|oooooosoocosa·|aøa·a
ø·osoota·a|a|C||¸|o|oaoooCost|oo|oocat|va|oca|).
Coovo·sao oot·o o||os o |oto·caob|ao oø|o|ooos sob·o |a |oøo·taoc|a oo ostos
|ost·ooootosysoot|||oaooo|a¿ost|oo·oa|ycooc·otaoo|a|ost|toc|ooooocat|va.
Loc|oooo·¿ao|za·soyo|abo·a·ooc·ooo¿·aoaøa·aaoa||za·ostos|ost·ooootos
yø·oøooo·so·o|o·oo|ac|oooooaoo·aøa·t|c|øat|vacootooos|oso|oob·osoo
|acoooo|oaoooocat|va.
So¿o·aoootoooooot·o|os|ost·ooootosooo|aoooc|ooaooostao:o||·oyocto
|oocat|vo lost|toc|ooa| ¸||l), |·oyocto Co··|co|a· ¸|CC), ||ao /ooa| oo T·aba,o
¸|/T),|o¿|aoootoloto·oo¸|l),lo|o·ooooCost|oo/ooa|¸lC/)…
UNIDAD 4
Usted como director (a) haga una lista de los instrumentos con los que cuenta en su
institución educativa:
DE MI
PARTIENDO
PRÁCTICA
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
54
1. En su institución educativa, ¿Cómo han sido elaborados estos instrumentos?
2. Identifique aquellos aspectos que favorecieron y aquellos que dificultaron su elaboración.
ASPECTOS QUE:
|/\C||Cl||C| Ll|lC||T/|C|
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
55
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
|sø·obab|oooo|ayaoocoot·aoooaso|||co|taoosoooasøoctosooo|avo·ozcao
|a o|abo·ac|oo oo ostos |ost·ooootos. |o· oso |a ost·ato¿|a a ot|||za· tooo·a |as
s|¿o|ootosca·acto·|st|cas:
Implica el compromiso de toda la comunidad educativa, directivos,
docentes, padres de familia, estudiantes; quienes trabajando en equipo
reflexionarán sobre la labor educativa.
Todos los actores de la comunidad educativa trabajan colaborando
activamente, aportando sus ideas y planteamientos en las distintas
instancias del proceso; para lo cual es necesario un clima de relaciones
humanas donde primen el respeto, la tolerancia y la equidad.
La dinámica de participación de los distintos actores permite reflexionar
acerca de la práctica y el funcionamiento institucional, así como analizar
nuevos planteamientos para ser desarrollados.
Organiza la participación, incorporando de forma creativa las diversas
habilidades y conocimientos de todos los participantes.
La estrategia permite a los actores llegar a un acuerdo acerca de los
intereses y necesidades de la Institución.
Los intereses y necesidades a desarrollar en la institución son seleccionados
respondiendo a los planteamientos de todos los actores de la comunidad
educativa.
Toma y respeta estructuras de la institución y, a partir de ellas, comienza a
operar o plantear cambios según sea necesario.
El equipo que oriente el proceso cuenta con un liderazgo reconocido por
la comunidad educativa. Si bien el compromiso de trabajo es colectivo,
es necesario que quede establecido un papel de liderazgo que oriente
y monitoree todo el proceso. Generalmente, ese equipo puede estar
dirigido por el director o una persona especializada en el tema de gestión.
Colectiva
Participativa
Reflexiva
Trabajo en
equipo
Consensuada
Negociada
Respeta la
estructura de
la Institución:
Liderazgo
Reconocido
CONCEPTOS
IDENTIFICANDO
CLAVES
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
56
|oo|s|¿o|ootoosooooasoø·osootao|osø·|oc|øa|os|ost·ooootosoo|a¿ost|oo
ooocat|va.
Institución Educativa
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Visión, Misión, Valores
Diagnóstico
Propuesta
Pedagógica
Enfoque
Pedagógico
Proyecto
Curricular
(PCI)
Propuesta de
Gestión
Proyecto
Organizativo
Institucional
|o¿|aoooto
loto·oo,Maooa|oo
|ooc|ooos,
C·¿ao|¿·aoas
yMaooa|oo
|·ocoo|o|ootos
/oo|o|st·at|vos
loøo·taoto ·oco·oa· ooo o| c|c|o |H\/ oobo osta· ø·osooto
ootooooooootooo|aCost|oo|oocat|vaøa·a¿a·aot|za·ooa
ooocac|ooooca||oao.
Proyectos de
Implementación
o Proyectos de
Mejora Educativa
PLANIFICAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
2
3
4
1
CICLO DE
DEMING
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
Plan Anual de Trabajo (PAT)
Informe de Gestión Anual (IGA)
57
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
4.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

El PEI es un instrumento de gestión de la institución educativa a mediano y
largo plazo, enmarcado dentro del proyecto educativo nacional. Define la
identidad de la institución educativa y ayuda a orientar, conducir y definir la
vida institucional.
La elaboración de un PEI no puede ser concebida al margen de una concepción
de proyecto histórico socio-cultural y de desarrollo nacional. Asume un carácter
perspectivo, que recupera y sintetiza la historia e identidad institucional, y
prospectivo, centrado en la visión de sociedad en la que aspiramos vivir.
Es el sello que identifica y caracteriza a la institución y es el resultado del
compromiso asumido por la comunidad educativa, en torno a concepciones
propias, respecto a la tarea de educar. Se constituye en herramienta de cambio
y de transformación; por lo tanto es un proceso permanente de reflexión y
construcción colectiva. Es reconocida, además, como una herramienta que
permite alcanzar y proponer en equipo acuerdos que orienten y guíen los
procesos y prácticas que se desarrollan en la institución educativa; por tal
motivo, es integral y abarca la vida institucional como totalidad.
4.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PEI
El PEI, debe ser un documento de manejo fácil . Debe estar al alcance y disposición de todos para su consulta.
Puede acompañarse de ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y otros materiales, adecuándolos al nivel
de los usuarios de la información: maestros/as, estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad.
La presentación debe ser atractiva y motivadora para dar a conocer la oferta educativa de la institución a la
comunidad.
En el PEI debe encontrarse toda la información pertinente que permita generar los proyectos específicos de
implementación necesarios para ejecutar la acción. A partir del PEI deben elaborarse documentos de carácter
programático, como por ejemplo, el Plan Anual y los Proyectos de Aula.
El PEI debe ser definido tomando en consideración a todos los actores, quienes deberán ser consultados en su
momento y oportunidad.
Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto para generar cambios en su fondo y forma e introducir otros
elementos que se consideren necesarios. Además, como referente de la praxis institucional, en cada etapa de
evaluación se deben introducir los cambios pertinentes a la luz de lo realizado, de los problemas solucionados,
y las variaciones del contexto y entorno.
Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben ser considerados como referentes de acción
en el PEI. Se debe reflejar la institución como un todo global y armonioso. Integra todas las dimensiones
institucionales: institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria.
El PEI debe otorgar coherencia en la práctica entre los distintos proyectos para que respondan a una misma
proyección y se articulen entre sí en forma congruente; entre la institución y el entorno: entre las políticas
educativas nacionales, el currículo nacional y las necesidades provinciales, locales e institucionales
Accesible:
General y Generador:
Participativo y Consensuado:
Flexible, Abierto y Progresivo:
Integral y Coherente:
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
58
Mencione 3 razones por las que considere que es beneficioso elaborar un PEI
De las características del PEI señaladas anteriormente, ¿Cuáles identifica en el PEI de su institución
educativa? Y ¿Cuáles tendría que incorporar?
CARACTERÍSTICAS
|||S||T|S |/|/l|CC||C|/|
4.1.2 ELEMENTOS Y FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PEI:
|a·a|ao|abo·ac|oooo|ø·oyoctoooocat|vo|ost|toc|ooa||ayoootooo·oocooota
ooo |as |asos oo so oosa··o||o |ooot|||cao a caoa ooo oo |os o|ooootos ooo |o
coost|toyoo./s|,tooooos|oss|¿o|ootoso|ooootosooocoost|toyooo|||lyooo,
a|o|soot|ooøo,soo|as|asosøa·asoo|abo·ac|oo:
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
59
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Se define a partir de los antecedentes de la institución educativa, como
institución (historia).
Está conformada por:
‡ 5HVHxDKLVWyULFD Reúne el proceso histórico de la institución desde
su fundación, presentando los momentos significativos por los que ha
atravesado a lo largo de los años de su existencia.
‡ /D FXOWXUD LQVWLWXFLRQDO Es el conjunto de valores y creencias
compartidas por los miembros de una institución que se reflejan en
sus actividades y en su comportamiento e identifican la naturaleza de
la misma. Comprende la tradición, la unidad, el sentido de pertenencia
y la reciprocidad.
‡ /DILORVRItDLQVWLWXFLRQDO Es una integración de principios, criterios
y valores que sirven de fundamento epistemológico, antropológico,
cultural, social, educativo, afectivo y moral a una institución educativa.
Eso le permite llevar a cabo su labor, en base a las características que
la diferencian de las demás instituciones, en relación con el entorno,
y la diversidad étnica y cultural de la comunidad y la región donde se
encuentra inmersa.
La identidad de la Institución Educativa va a estar sintetizada en la Misión y
Visión institucional.
4.1.2.1 Identidad de la Institución Educativa
Enfoque Pedagógico
Proyecto Organizativo
Institucional
Estudio Interno y
Externo (FODA)
Proyecto Curricular - PCI
4.1.2.2 Diagnóstico
4.1.2.3 Propuesta Pedagógica
4.1.2.4 Propuesta de Gestión
Visión
Misión
Valores
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
60
La Misión Institucional.
|s|a|oa¿ooactoa|ooooo|ocaoo|osos|oo·zosooo·oa||zao|¿·oøoo·¿ao|zaoo,o·¿ao|zac|ooooot|oaoøa·acooso¿o|·
|osob,ot|vosooosoø·oøoooo.|s|a·azooooso·oo|a|ost|toc|ooyosøoc|||cao|·o||ooc|ooa|ooooosooøoõaooso
ooto·oo.loo|cacooc|a·|oaoo|a|caocoyo|·occ|oooososacc|ooos,as|cooososca·acto·|st|caso|st|ot|vas.
|a·atooo·c|a·o|osasøoctosa|oc|o|·oo|aM|s|oo,oscoovoo|ooto·osøoooo·so
|ass|¿o|ootosø·o¿ootas:
¿Cómo se formula la Misión Institucional?
¿Por qué
existe la
institución?
¿Por qué
existe la
institución?
(Permite ubicarse en
el contexto social)
(Define necesidades que
trata de satisfacer)
(Forma de lograr
las metas)
(Identifica a quién va
dirigida la función)
(Razón por la cual
desempaña la función)
¿Qué función
desempeña la
institución?
¿Qué función
desempeña la
institución?
¿Cómo
cumple sus
funciones?
¿Cómo
cumple sus
funciones?
¿Para quién
desempeñan estas
funciones?
¿Para quién
desempeña estas
funciones?
¿Para qué
desempeña estas
funciones?
¿Para qué
desempeña estas
funciones?
3
3
4
4
5
5
2
2
1
1
Usted, a manera de práctica, responda las 5 preguntas que le ayudarán a formular o reformular su Misión
Institucional:
Misión
Coo |as ·osøoostas obtoo|oas, t·ato oo o|abo·a· o ·oo|abo·a· |a M|s|oo oo so
lost|toc|oo:
+. So· c|a·a y cooø·oos|b|o øa·a tooa |a
coooo|oaoooocat|va.
2. So· co·ta, øa·a ooo tooos |a oot|oooao y
|a·ocoo·ooo.
3. |o||o,a·|asca·acto·|st|casoo|a|ost|toc|oo
ooo|a|acooo|st|otaooot·as.
+. So·aoø||a,øa·aøo·o|t|·||ox|b|||oaooo|a
|oø|ooootac|oo,s|oøo·oo·o|oo|oooo.
5. So·v|· oo ·o|o·ooto øa·a tooa·
ooc|s|ooos.
La misión debe:
|ocoo·oo ooo osto os ooa ø·act|ca, ya ooo |a M|s|oo oobo so· o|abo·aoa oo
coosooso.
61
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
“|a lost|toc|oo |oocat|va…………………........………………… o|·oco
a |os ,ovooos oo |a |oca||oao ……………..............…….. ooa ooocac|oo
|oto¿·a| oo ca||oao, ø·ooov|oooo |a soøo·ac|oo øo·sooa|, |a ø·act|ca oo
va|o·osooooc·at|cosyo|oo,o·ao|ootooo|acoov|vooc|asoc|a|”.
Primer momento: ·oa||za· o| ø·|oo· |otooto oo |o·oo|ac|oo oo |a
M|s|oo.
Segundo momento: oa· a coooco· a |a Coooo|oao |oocat|va o|c|a
|o·oo|ac|ooøa·aooo|acooø|ooootooyoo·|ooozcao|aø·oøoosta.
Tercer momento: ·oco¿o· o| aøo·to oo tooos y coost·o|· |a M|s|oo
lost|toc|ooa|,ooo|oo¿oso·aø·osootaoaa|acoooo|oaoooocat|vaøa·aso
aø·obac|oo.
“|·oø|c|a· oo oscooa·|o ooo øo·o|ta a |a coooo|oao………..........……….
aø·oooo·aaø·oooo·,yooos|·vaooooo|oøa·a|o¿·a·ooa|o·oac|oo|oto¿·a|
oo |a coa| so ø·oooovao |os va|o·os |ooaoos, ooo|aoto o| o,o·c|c|o oo
||oo·az¿oyso||oa·|oao”.
Soso¿|o·ooooo|ooo|øoo|·oct|vos|¿a|oss|¿o|ootosoooootos:
/|¿oooso,ooø|osooMlSlC|:
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
62
La Visión Institucional.
|av|s|ooos|a|oa¿ooaooooosooo|o·o||o¿a·,oocoooooo·ooosvo·ooscooo|ost|toc|oo,oooo|oto·o
oo||o|oo.|av|s|oooosøo·o|toø|aotoa·oo|oto·ooosoab|o,ooosoa|oso||c|ootooootoc|a·oyoot|vaoo·
øa·atooos|oso|oob·osoo|a|ost|toc|oo.
|a·a|o·oo|a·|aVisión,oosøooooayooa·o|·osøoooo·|ass|¿o|ootosø·o¿ootas:
/oaoo·aooø·act|ca·osøoooa|as5ø·o¿ootasooo|oayooa·aoa|o·oo|a·so
Visión Institucional:
¿Cómo se formula la Visión Institucional?
¿Cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos describieran dentro de cinco años?
¿Cómo queremos que sea percibida la institución por la comunidad educativa y la localidad?
¿Cuál es la cualidad distintiva por la que quisiéramos que nos identifiquen?
¿Cuáles son nuestros valores?
¿Cómo queremos que sean las relaciones con los estudiantes, PPFF, docentes, personal
administrativo, de servicio y comunidad?
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
63
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
/|¿oooso,ooø|osoo\lSlC|:
Con las respuestas obtenidas trate de elaborar la Visión de su Institución:
Visión
+. |o·oo|aoa, oo||o|oooo oo |o·|zooto oo
t|ooøo. Lo 5 a ¯ aõos, os oo t|ooøo
·azooab|o.
2. loto¿·aoo·a, aoø||a y oota||aoa
3. |os|t|vaya|ootaoo·a
+. |oa||sta–øos|b|o
5. Coos|stooto coo |os ø·|oc|ø|os oo |a
|ost|toc|oo.
6. L||ooo|oa|oto·oayoxto·oaoooto.
La visión debe ser:
Recuerde que esto es una practica, ya
que la Visión debe ser formulada por el
equipo de gestión con la participación de la
comunidad educativa, siguiendo los mismos
momentos mencionados para elaborar la
Mision.
'|a lost|toc|oo |oocat|va..... so cooso||oa·a oo o| aõo 2O+6 cooo
ooa |ost|toc|oo ||oo·, coo ooa ø·oøoosta øooa¿o¿|ca |ooovaoo·a, coo
oo|as|sooo|oosa··o||otocoo|o¿|coy|aø·oyocc|oosoc|a|yoooso·o||o,o
oooocooø·oo|soøa·aoo,o·a·|ascooo|c|ooosoov|oaoosoooto·oo”.
'|o o| aõo 2O+5, |a lost|toc|oo |oocat|va....so·a ·ocoooc|oa oo |os
aob|tos|oca|yoac|ooa|coooooa|ost|toc|oo||oo·oo|a|o·oac|oo|oto¿·a|
oo oo,o·os cooøotootos y cooø·ooot|oas coo |a t·aos|o·oac|oo oo |a
soc|ooao”.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
64
Valores Institucionales.
Cooo os ya oo so coooc|o|ooto, |os va|o·os ooo ostao oo |a ø·oøoosta oo| L|soõo Co··|co|a· soo: ¦ost|c|a,
||bo·taoy/otoooo|a,|osøotoyTo|o·aoc|a,So||oa·|oao.c/oooasooostosva|o·os,oooot·oscoos|oo·a
ostoo|ooot|||caoaso|ost|toc|ooooocat|va.¸|oooaoootoo|øo·ooo)
Los valores son formulados, enseñados y asumidos dentro de una realidad.
Proveen una base estable sobre la cual se toman las decisiones y se ejecutan
las acciones. El tener valores propios y únicos de la institución crea una
ventaja competitiva frente a otras instituciones.
Los valores deben ser claros, precisos, compartidos y aceptados por todos
los miembros y niveles de la Institución Educativa. Y por esto, es importante
partir desde ¿Qué entendemos por cada valor? ¿A qué nos referimos con cada
uno de ellos? Por ejemplo, cuando hablamos de justicia ¿Cómo la podríamos
definir?
'HILQDFDGDXQRGHORVYDORUHVTXHKDVHxDODGRFRPRSURSLRVGHVXLQVWLWXFLyQHGXFDWLYD
VALORES
VALORES
FUNDAMENTACIÓN
DEFINICIÓN
65
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
|a M|s|oo, |a \|s|oo y |os \a|o·os so coovo·t|·ao oo |os ø||a·os oo |a |ost|toc|oo.
Lo o||o so oosø·oooo·ao |a ø·oøoosta oo ¿ost|oo øooa¿o¿|ca, |os øo·|||os oo
|os o|oob·os oo |a coooo|oao ooocat|va y tooo aooo||o ooo |a |ost|toc|oo so
ø·oøoo¿aoosa··o||a·.
Usted en su institución ¿cuenta con un diagnóstico? ¿Cuándo lo han realizado? ¿Qué procedimiento
usaron? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué instrumentos utilizaron?
4.1.2.2 DIAGNÓSTICO: ESTUDIO INTERNO Y EXTERNO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RECUERDE…. EN SU INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LA MISIÓN LA VISIÓN LOS VALORES
Loto·o|oa|a
·azooooso·oo
|a|ost|toc|oo.
|osøooooa|a
ø·o¿ootacøa·aooo
|as|ooc·oaoa|a
|ost|toc|oo.
|s|oooooo|o·o
so·ooo||a·¿o
ø|azo.|o|oo|cao|
oo·tooo|a·otaoo
ca||oao.|osøooooa
|aø·o¿ootaccooo
ooo·ooosso·oo
aoo|aoot|ooøo.
Laoo|soøo·toa|
oa·co|||oso||coy
soo|osø||a·osoo|a
co|to·a|ost|toc|ooa|.
Loboo so· coost·o|oas y o|vo|¿aoas a |a coooo|oao ooocat|va, ya ooo oo booo
coooc|o|ootoycooø·oos|oooo|aso|soasayooa·aaooosocoov|o·taooo·oa||oao,
at·avosoo|av|vooc|ayo|cooø·oo|so.
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
66
So¿o·o ooo s| |ao ·oa||zaoo oo o|a¿oost|co, |o oas ø·obab|o os ooo so |ayao
basaooooa|¿ooos||ooao|ootosoo|ø|aooao|ootoost·ato¿|co,ot|||zaoooo|aoa||s|s
|CL/.|·oc|sa·ooosa|¿ooosasøoctos.
||o|a¿oost|coosoooocao|sootoco|coy¿o·ooc|a|ooo|oøo·o|toaooco|oct|vo
|ooaoo|ovost|¿a·,|oto·ø·ota·,aoa||za·|o|o·oac|oocooc·otasob·o|a|ost|toc|oo,
o|scot|· o |oto·caob|a· oø|o|ooos, oxøo·|ooc|as o |ooas |oooaoootaoas sob·o |a
s|toac|ooactoa|y·oa|a||oto·|o·oooo|ooto·ooooooa|ost|toc|oooø·o¿·aoa
ooøa·t|co|a·,cooo|||ooocoooco·ø|ooaoootososøos|b|||oaoosoooosa··o||o,
|ooovac|ooycooøot|t|v|oaoøa·ao||o¿·ooo|aM|s|oo|ost|toc|ooa|.
||o|a¿oost|coos|oøo·taotoøo·ooo:
º |o·o|to |ooot|||ca· |a s|toac|oo ·oa|, |as s|toac|ooos øos|t|vas y ||o|tac|ooos oo
|osasøoctosoo|a|ost|toc|oooooø·otoooooosoo,o·a·ooo||a·¿oø|azo.
º |ac|||ta coooco· |as ø·ob|ooat|cas ooo oa·ao o·|¿oo a| cootoo|oo t·aosvo·sa|
oooa||ooota·ao||·oyoctoCo··|co|a·oo|a|ost|toc|ooooocat|va.
º |os|b|||ta |ooot|||ca· |os ·oco·sos ox|stootos oo |a |oca||oao ooo øoooao
|ac|||ta·o||o¿·ooo|ao|s|oo|ost|toc|ooa|.
º / øa·t|· oo| aoa||s|s oo |as |o·ta|ozas, oøo·too|oaoos, oob|||oaoos y aoooazas,
vaoosaø·oc|sa·|osob,ot|vosost·ato¿|cosoo|a|ost|toc|ooooocat|va.
|| ostoo|o oxto·oo oos øo·o|to |ooot|||ca· |as oooaooas oo| cootoxto oooo|a|,
oac|ooa|y|oca|,o|ostoo|o|oto·oooosøo·o|to|ooot|||ca·o|ostaooactoa|oo|as
o|ooos|ooosoo|a¿ost|ooooocat|vaoo|a|ost|toc|oo.
ESTUDIO EXTERNO
ESTUDIO INTERNO
Mundial
Nacional
Local
Pedagógico
Institucional
Administrativo
Comunitario
Demandas sociales a
la educación: cootoxto
oooo|a|,oac|ooa|y
|oca|oo|osasøoctos
ocoooo|co,aob|oota|,
soc|a|øo||t|co,co|to·a|,
c|oot|||co-tocoo|o¿|co.
Paradigmas
educativos: oac|ooa|oso
|oto·oac|ooa|os.
Datos y características
generales de la
Institución Educativa:
ooob·ooo|al|,
øob|ac|oo,|o|·aost·octo·a,
ooo|øao|ooto,otc.
/oa||s|soo|o·ta|ozas,
oob|||oaoos,oøo·too|oaoos
yaoooazas¸|CL/),
oocaoaooaoo|as
o|ooos|ooosoo|a¿ost|oo.
Revisión
y re-definición de:
Misión
Visión
Valores
Planteamiento de:
Propuesta Pedagógica
Propuesta de Gestión
Proyectos de
Implementación
67
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
S|o|·aooso|cootoxto¿|oba|,oocoot·aoosooo|acoooo|oao|oto·oac|ooa|,a
t·avos oo sos |ostaoc|as, ·ocoooco |a oocos|oao oo aso¿o·a· a tooos o| ø|ooo o
|¿oa|accosoa|aooocac|oo.|sta|otooc|ooa||oaoso|acoovo·t|ooooooos|oo·zo
øo·oaoootoøo·|aco·ostoao|o|o·oa||oao.
|a Loc|a·ac|oo |o|vo·sa| oo Lo·oc|os Hooaoos taob|oo øosto|a ooo “tooa
øo·sooa t|ooo oo·oc|o a |a ooocac|oo' ¸/·t|co|o 26). Losoo so ø·oc|aoac|oo oo
+9+8, o| ø·oøos|to |a s|oo o| o|soo ooo a|o·a: oa· a caoa øo·sooa |a øos|b|||oao
ooaø·oooo·ybooo||c|a·sooo|aoosoõaozabas|cacoooooL|||CHC.
|·ooto a o||o, |os øa|sos oo| ooooo so ·ooo|o·oo oo +99O oo ¦oot|oo ¸Ta||aoo|a)
øa·aaø·oba·ooaooovaost·ato¿|aooooocac|oobas|ca.|stoovootocoo¿·o¿oa
oas oo +5OO øo·sooas, oot·o |as ooo ||¿o·abao ·oø·osootaotos oo ¿ob|o·oos, oo
o·¿ao|soos|oto·oac|ooa|osyooo·¿ao|soosoooosa··o||ooo¿obo·oaooota|os.
|acoo|o·ooc|aaø·obooosoocooootos:
|stas ooc|a·ac|ooos ·ocoo·oao |oøo·taotos y |aoootab|os o|ooootos sob·o |a
·oa||oao ooocat|va oooo|a| y ·ov|sao |as aøoostas øo· o| oosa··o||o, ·oco·oaooo
oooo|oosa··o||oocoooo|cooosoøooooocosa·|aoootooosa··o||o|ooaoo.
l¿oa|oooto, a|o·tao sob·o |os ·|os¿os oo oo ·oooc|· |as - caoa voz - oas ¿·aooos
o|staoc|asoot·o|osøa|sos·|cosy|osøa|sosooøob·oc|oos.
S|oooba·¿o,sosø·|oc|øa|osaøo·tosso·o||o,aooo|osa|caocosooob·|ooaooo
·o|ac|ooa|coocoøtoo|soooo|aooocac|oo.|ot·oostosaøo·tost|oooooøoso
ø·|oc|øa|o|oo|as|soooøooooooo|aø·ooo|za,ooooot·|oootooo|osoo|oooos
t·ao|c|ooa|osooosocoot·abaooasoo|aoosoõaoza.
Lo|¿oa||o·oa,·ov|stoøa·t|co|a·|oøo·taoc|a|av|s|ooaoø||aoaoo|aooocac|ooooo
ø|aotoa ¦oot|oo a| a·t|co|a· o| sabo· coo o| |aco·, coost·oyoooo o| coooc|o|ooto
cooosoøo·tooo|acaøac|oaoooso·cooøotootooo|av|oaøo·sooa|ysoc|a|.
|o v|sta oo| oscaso ø·o¿·oso |o¿·aoo a |o |a·¿o oo| oocoo|o, |os ¿ob|o·oos y
oot|oaoos asoc|aoas so ·ooo|o·oo oo ooovo oo La|a· ¸Sooo¿a|) oo o| aõo 2OOO
øa·a·at|||ca·socooø·oo|soyaø·oba·so|sob,ot|vosoo|a|oocac|ooøa·aTooos.
|stosob,ot|vos·o||o,aoooaøo·søoct|va¿|oba|oo|aooocac|oo,oosooo|co|oaoo
y o| oosa··o||o oo |a ø·|oo·a |o|aoc|a, |asta |a a||abot|zac|oo y |a aooo|s|c|oo oo
cooøotooc|as øa·a |a v|oa act|va, øo· øa·to oo ,ovooos y aoo|tos. T·os oo osos
ob,ot|vost|ooooø|azo||,o:|o¿·a·oootooos|oso|õoscooø|otooooaoosoõaoza
ø·|oa·|a oo ca||oao, aoooota· oo oo 5O% o| oooo·o oo aoo|tos a||abot|zaoos y
soø·|o|· |as o|søa·|oaoos oot·o |os soxos oo |a oosoõaoza |asta 2O+5.
La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos
El Marco de Acción para la satisfacción de las Necesidades Básicas.
ESTUDIO EXTERNO
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
68
La educación abre caminos a todas las personas y comunidades, es una de
las bases para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados
en 2000, porque es esencial para dotar a los niños, jóvenes y adultos de
los conocimientos y las competencias que les permite tomar decisiones bien
fundadas, mejorar su salud y nivel de vida y lograr un medio ambiente más
seguro y sostenible. Como señaló en 1996 el Informe Delors, la educación
nos permite aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir. Dicho de otro
modo, la educación nos da la posibilidad de alcanzar nuestro máximo
potencial, en tanto que seres humanos. La construcción de un mundo de paz,
dignidad, justicia e igualdad depende de múltiples factores, entre los cuales la
educación es, sin duda, uno de los más importantes.
Sin embargo, aún existe la necesidad de fortalecer las acciones emprendidas
para ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje para los
adolescentes y los jóvenes, porque siguen siendo escasas. La pobreza, el
aislamiento geográfico, y la falta de igualdad generada por discriminación (por
sexo, idioma y etnia) son algunos de los obstáculos que entorpecen el avance
educativo.
Las tareas de aumentar el número y la calidad de los maestros, mejorar la
gestión de las escuelas y del sistema educativo, llegar a los grupos menos
favorecidos y marginados y hacer frente a las consecuencias de enfermedades
endémicas desde acciones educativas, requieren todas ellas medios más
innovadores para ofrecer posibilidades de aprendizaje.
Los organismos de ayuda y los bancos de desarrollo están destinando cada
vez más recursos a la educación. La concertación es esencial: cada vez se
otorga más importancia para lograr los objetivos nacionales de desarrollo.
La sociedad civil es un copartícipe fundamental en la tarea de ofrecer
alternativas de aprendizaje a los sectores desfavorecidos de la población, a
través de intervenciones cada vez más significativas e innovadoras. Es preciso
fortalecer el intercambio de conocimientos, la colaboración y el aumento de
capacidades, así como intensificar la coordinación, de modo que los esfuerzos
conjuntos sean efectivos y los recursos se aprovechen de la manera más
eficiente.
El Perú forma parte del grupo de países que en el contexto internacional
está comprometido con el logro de una serie de principios básicos a partir
de los acuerdos internacionales de DAKAR y JOMTIEM y otros acuerdos
internacionales.
Desde esta perspectiva, el informe de la Comisión Internacional de Educación
para el siglo XXI de la UNESCO hace mención a los siguientes criterios que
como país debemos tener en cuenta:
69
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
C
|
CC
T
l
C
S
T
|
S
C
|
L
|
/
|
|
/
|
|
/
|
/
|
/
L
l
|
|
C
|
|
L
S
l
|
|
|
SS
TT
l
TT
||
CC
l
C
||
|
/
|
M
/
M
69
La educación es un derecho fundamental de
la persona humana y posee un valor humano
universal.
La educación formal y no formal deben
ser útiles a la sociedad y ser instrumentos
que favorezcan la creación, el progreso y la
difusión del saber y de la ciencia, poniendo
el conocimiento y la enseñanza al alcance de
todos.
La equidad, la pertinencia y la excelencia deben
guiar todas las acciones que se promuevan y
ejecuten en política educativa.
La renovación de la educación debe partir
desde un análisis reflexivo y profundo de las
nuevas tendencias pedagógicas.
Se deben tener en cuenta los valores y
preocupaciones fundamentales sobre los cuales
existen acuerdos en el seno de la Comunidad
Internacional.
1
2
3
4
5
Hoy en día, se hace necesario generar espacios de reflexión y diálogo en
torno a los avances y desafíos de la descentralización del sistema educativo.
Se hace necesario incidir en la articulación de las políticas educativas a nivel
central, regional y local, articulación que permitirá el logro de resultados en
la mejora de la calidad de la educación.
El Perú vive en un proceso complejo
de regionalización y descentralización
a nivel socio -político y económico. En
este contexto, se han implementado en
los últimos años una serie de cambios
en la educación, tanto en términos de
legislación como en la transferencia de
recursos y funciones hacia los gobiernos
regionales.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
70
|a·a|o¿·a·oooostoø·ocososo||ovoacabocooox|to,so·ooo|o·ooo|aøa·t|c|øac|oo
oo tooos |os o|oob·os oo |a soc|ooao: |ooc|ooa·|os oo| M|o|sto·|o oo |oocac|oo,
oo| M|o|sto·|o oo |coooo|a y ||oaozas, oo |os Cob|o·oos |o¿|ooa|os, /|ca|oos
|·ov|oc|a|osyL|st·|ta|os,·oø·osootaotosoo|Socto·|oø·osa·|a|y|osasoc|osøob||cos
yø·|vaoosooosoøoooao|oøo|sa·,·oø·osootaotosooa¿ooc|asoocooøo·ac|oo,oo
C|C, ø·o|os|ooa|os oo| oosa··o||o, acaooo|cos oo| aob|to ooocat|vo y ||oo·os oo
oø|o|oo y, osøoc|a|oooto, oocootos, øao·os y oao·os oo |ao|||a y |a øob|ac|oo oo
¿ooo·a|.Loostaoaoo·aso¿ooo·a·as|oo·¿|asoooøo·o|tao:
º |stab|oco· ootas coaot|tat|vas o ||tos ooo o·|ootoo |os os|oo·zos øa·a
oo,o·a·|osaø·ooo|za,osy|ascooo|c|ooosoo|asooooøo·ao|asoscoo|as,
aso¿o·aooosoooosoaoo|c|asootasoo|ac||cooø·oos|ooøa·a|osøao·os
y|acoooo|oaoyoooøoooaoso·a|caozaoasooooosøocosaõos.
º 3·|ooa· aøoyo øooa¿o¿|co y ||oaoc|o·o oocosa·|o a |as oscoo|as y oaost·os
øa·a ooo a|caocoo |as ootas t·azaoas, osøoc|a|oooto oo |as zooas oas
øob·os,cooø|ooootaooo|os·oco·sost·aos|o·|oosøo·o|¿ob|o·oocoot·a|a
|oscoot·osooocat|vos,øa·ao|oaotoo|o|ootooo|asoscoo|asyaso¿o·aoooso
ooo|oso|soossoaoot|||zaoosoooaoo·ao||c|ootoyøo·t|oooto.
º Moo|· |os avaocos ·o¿o|a·oooto o |o|o·oa·|os a |a coooo|oao ooo|aoto
|aoot·o¿aoo|os·oso|taoosoo|asova|oac|oooscoosa|osoo|M|o|sto·|ooo
|oocac|oo,as|cooo|aoot·o¿aooaoto·oøo·tos,oocoostasooøo·coøc|oo
yoocao|soosoovo·|||cac|oosob·o|ascooo|c|ooosoo|asoscoo|as.|stos
t·os o|t|oos |ost·ooootos ø·oø|c|ao |a øa·t|c|øac|oo act|va oo tooa |a
coooo|oaoooocat|vay|aøob|ac|oo,øa·aoo,o·a·|a|o|·aost·octo·aosco|a·
yo|aø·ooo|za,ooo|osostoo|aotos.
º /oooota· o| accoso oo cooo|c|ooos aoocoaoas a |a ooocac|oo |o|c|a| oo
o|õosyo|õasoo3a5aõos,ooo|aotoooaoo,o·|ovo·s|oooo·oco·sosy
ooaø·oooc|oooo|aas|stooc|aa|oscoot·osooooocac|oo|o|c|a|.
º |oøooo·a· y caøac|ta· a |os o|·octo·os oo |as lost|toc|ooos |oocat|vas,
øa·a ooo, oosoo so øaøo| oo ¿osto·os y ø·oooto·os, soao caøacos oo
so· ||oo·os a o|vo| øooa¿o¿|co, ø|aotoaooo ootas c|a·as øa·a |as oo,o·as
oo| aø·ooo|za,o oo |os ostoo|aotos, a t·avos oo| t·aba,o coo·o|oaoo coo
|osøao·osyoao·osoo|ao|||ay|acoooo|oao.|·oø|c|a·yacooøaõa·o|
avaocooo|osoocootosoo|asoo,o·asoososoosooøoõos.
º |a·t|c|øa· oo |a v|oa oo |a |oca||oao y ·o¿|oo: o,ocota· coo ox|to |as øo||t|cas
ø|aotoaoasao|vo|oo¿ob|o·oocoot·a|,ooco|o·ooc|acoo|osob,ot|vosoo|
¿ob|o·oo·o¿|ooa|:øa·t|c|øa·oo·oooscooot·asoscoo|asoo|a|oca||oaoo
·o¿|ooøa·aostab|oco·ootaso|t|oo·a·|oscooooos,oot·oot·osasøoctos,
ooooobo·aotooo·oocooota|oso|·octo·os.
/s|o|soo, so ·ooo|o·o oosa··o||a· |as cooøotooc|as oo |os L|·octo·os øa·a ooo
øoooao ¿a·aot|za· ooa aoocoaoa ¿ost|oo oo |as oocos|oaoos y oo |os ·oco·sos,
taoto ox|stootos cooo øotooc|a|os oo |a oscoo|a, a t·avos oo| oso øo·t|oooto oo|
ø·osoøoosto ·o¿o|a· as|¿oaoo y oo |a øa·t|c|øac|oo o||caz oo |os oocao|soos oo
||oaoc|ao|ootoo|søoo|b|oscoooo||·osoøoosto|a·t|c|øat|vo,|o·|||osoolovo·s|oo
|ob||ca,|oo|ø·o|y|oc|oos|,ocoto·os,as|cooo|os·oco·sosø·ovoo|ootosoo|a
|osøoosab|||oaoSoc|a|Co·øo·at|vaoo|asooø·osasoo|azooa.
71
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y
caminaba hacia su casa soñando despierta. “Como esta leche es muy
buena”, se decía, “dará mucha nata. Batiré muy bien la nata hasta que
se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa que me pagarán muy
bien en el mercado. Con el dinero, me compraré un canasto de huevos y,
en cuatro días, tendré la granja llena de pollitos que se pasarán el verano
piando en el corral. Cuando empiecen a crecer, los venderé a buen precio y,
con el dinero que saque, me compraré un vestido nuevo de color verde, con
tiras bordadas y un gran lazo en la cintura. Cuando lo vean, todas las chicas
del pueblo se morirán de envidia. Me lo pondré el día de la fiesta mayor, y
seguro que el hijo del molinero querrá bailar conmigo, al verme tan guapa.
Pero no voy a decirle que sí de buenas a primeras. Esperaré a que me lo
pida varias veces y, al principio, le diré que no con la cabeza. Eso es, le diré
que no: “¡así!” La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que no,
y entonces el cubo de leche cayó al suelo, y la tierra se tiñó de blanco. Así
que la lechera se quedó sin nada: sin vestido, sin pollitos, sin huevos, sin
mantequilla, sin nata y, sobre todo, sin leche: sin la blanca leche que le
había incitado a soñar.
Fábulas de Esopo. Vicens Vives
M|·a·ooos|oto·oaoootoa|a|ost|toc|ooooocat|va.|a·aooøoza··oco·oa·ooos
|a|abo|aoo|a|oc|o·aoo|soøo…
1. ¿Qué moraleja le pondría a la fábula?
En la Fábula:
2. Mencione tres características de la lechera que considere pudieran facilitar el lograr lo que se propone; y
tres que la pudieran limitar en sus propósitos.
3. Mencione tres circunstancias del contexto que aprovechó la lechera y que dio origen a sus pensamientos
y tres circunstancias del contexto que echaron por tierra sus planes.
|/Cl|lT/| |lMlT/|
Cl|C||ST/|Cl/S//||C\|CH/| Cl|C||ST/|Cl/S Ç|| |||¦|LlC/|
ESTUDIO
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
72
/s| cooo |a |oc|o·a, oo |as |ost|toc|ooos ooocat|vas, øa·a |o¿·a· sos ø·oøos|tos,
cooø||· |a o|s|oo y cao|oa· |ac|a |a v|s|oo, os |oøo·taoto |ooot|||ca· |o ooo
||aoaoosFortalezas, Debilidades, OportunidadesyAmenazas.
|| ostoo|o |oto·oo oos øo·o|to o|·a· |a |ost|toc|oo ooocat|va y ostab|oco· o|
o|vo| oo oosa··o||o oo caoa ooa oo |as o|ooos|ooos oo |a ¿ost|oo, a t·avos oo|
o|a¿oost|coost·ato¿|co,ooø|oaooo|aoat·|z|CL/.|stao|t|oaosoo|ost·ooooto
ootooo|o¿|coooo|ac|||tao|o|a¿oost|co|ost|toc|ooa|ao|vo||oto·ooytoo|oooooo
cooota|ooxto·oo,cooo|||oooø|ao|||ca·o|oosoovo|v|o|ootooo|a|ost|toc|ooa
co·to,ooo|aooo|a·¿oø|azo.|s|oøo·taotocoota·coo|aøa·t|c|øac|ooootooos
|os|oto¿·aotosoo|acoooo|oaoooocat|vaooostoø·ocosoooostoo|o|oto·oo.
|| FODA cooø·oooo |os s|¿o|ootos øootos oo aoa||s|s: Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas.||aoa||s|soobo·oa||za·sooo|as
o|ooos|ooosaoo|o|st·at|va,øooa¿o¿|ca,|ost|toc|ooa|ycoooo|ta·|a
3
.
¸3) |o|oao 2. L|ooos|ooos oo |a Cost|oo |oocat|va Mooo|o l oo osta so·|o
Son todas aquellas potencialidades, recursos materiales o humanos
con que cuenta una Institución Educativa. Son de vital importancia para
el logro de su misión.
Son todas aquellas características materiales o humanas que limitan el
funcionamiento interno de la institución.
Son todas aquellas situaciones que obstaculizan el desarrollo y el logro
de la misión institucional. Son factores que existen en el entorno y
pueden generar situaciones de riesgo para la institución.
Son todas aquellas posibilidades de desarrollo que tiene una institución
y que se encuentran en el contexto de la comunidad local, nacional e
internacional, a nivel cultural, social, político y económico.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
/| ·oa||za· o| o|a¿oost|co oo caoa ooa oo
|aso|ooos|ooosoo|a¿ost|ooooocat|va,os
|oøo·taototooo·ooaøo·søoct|vas|stoo|ca
oooøo·o|ta|a|oto··o|ac|oooot·otooos|os
cooøooootosoo||CL/.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
DIMENSIONES
/oo|o|st·at|va
|ooa¿o¿|ca
lost|toc|ooa|
Coooo|ta·|a
73
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
|a·a|ooot|||ca·|as|o·ta|ozas,Lob|||oaoos,Cøo·too|oaoosy/oooazasoocaoa
ooaoo|aso|ooos|ooos,øooooosayooa·ooscoo|ass|¿o|ootosoat·|cos:
Matriz de Fortalezas y Debilidades
Matriz de Oportunidades y Amenzas
||·osøoooo·a|asø·o¿ootassoõa|aoasoo|aoat·|z,|oayooa·aaø·oc|sa·sosob,ot|vosost·ato¿|cos.
Matriz de Relación de FODA: Dimensión __________________
FORTALEZAS DEBILIDADES
|ooa¿o¿|co
lost|toc|ooa|
/oo|o|st·at|vo
Coooo|ta·|o
|C|T/||Z/S L|3l|lL/L|S
C|C|T||lL/L|S
c|ooooooo|oaosta|o·ta|ozaoo
øo·o|toobtooo·oo,o·osvoota,asooosta
oøo·too|oao.
c|ooooooo|oaostaoob|||oaooo
|oø|ooobtooo·oo,o·osvoota,asooosta
oøo·too|oao.
/M||/Z/S
c|ooooooo|oaosta|o·ta|ozaooøo·o|to
coot·a··osta·ostaaoooaza.
c|ooooooo|oaostaoob|||oaooo|oø|oo
coot·a··osta·ostaaoooaza.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
|ooa¿o¿|co
lost|toc|ooa|
/oo|o|st·at|vo
Coooo|ta·|o
|oa voz ooo tooooos |ooot|||caoas |as |o·ta|ozas, oob|||oaoos, oøo·too|oaoos y
aoooazasoocaoao|ooos|oo,osoocosa·|o·o|ac|ooa·|asøa·aøooo·soõa|a·|os
ob,ot|vosost·ato¿|cosooo|oøo·o|taoa|a|ost|toc|ooooocat|vaa|caoza·soo|s|oo.
|a·aostooosøooooosayooa·coo|as|¿o|ootooat·|z.
|/CTC||S
|×T|||CS
|/CTC||S
l|T|||CS
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
74
|osob,ot|vosoxø·osao|oscaob|osooo|a|ost|toc|ooooocat|vasoø·oøooo|o¿·a·
ooo|ooo|aooo|a·¿oø|azo.So|o·oo|aotoo|oooooocooota|os|¿o|ooto:
+. Caoaob,ot|voø·oc|saooso|ocaob|o,oooaoo·aooosoøoooa|ac|||ta·so
øosto·|o·ova|oac|oo.
2. |os caob|os coos|oo·ao tooas |as o|ooos|ooos oo |a ¿ost|oo ooocat|va.
3. Coa·oao co|o·ooc|a coo |a o|s|oo, v|s|oo y |os ob,ot|vos ooocat|vos
oac|ooa|os.
|stoo oo so |ost|toc|oo, coo |os o|oob·os oo |a coooo|oao ooocat|va,
cooø|oto|asoat·|cosø·osootaoasyo|abo·ososob,ot|vosost·ato¿|cos.
¿Qué es para usted, la propuesta pedagógica?
En su institución ¿qué aspectos constituyen su propuesta pedagógica?
4.1.2.3 LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
75
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
|o·|o¿ooo·a|,caoaoocootoooo|o,o·c|c|oø·act|cot|oooooaoaoo·aøoco||a·
oo|oto·voo|·,|oooovaoaooo|o¿a·aooaacc|ooøooa¿o¿|caoo|a|ost|toc|oo.|sa
acc|oo so·a ø·ooocto oo ostas oxøo·|ooc|as øo·sooa|os oas oo oo oo o,o·c|c|o
|otooc|ooaoo øa·a actoa· co|o·ootooooto sob·o |a baso oo ooa o|soa o|·aoa
oo|ooooo|oooca·s|¿o|||ca.|a·azooooso·ooooa|ost|toc|ooooocat|vaos|aoo
oooca·,øo·|ooooso|acooocosa·|ooootooos|oso|oob·osoo|acoooo|oao
ooocat|vasoøoo¿aoooacoo·ooooo|cooo|aco·|o.
Lo a||| |a oocos|oao oo ooa ø·oøoosta øooa¿o¿|ca ooo os o| conjunto de
decisiones tomadas por los actores educacionales acerca de la forma cómo
deben conducirse los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución
educativa.Coot|oooooasooaoo|ooasooovaoaoo·oa·yo·|oota·|osø·ocosos
ooocat|vosoooso·oa||zaooo|a|ost|toc|oo.
|oot·asøa|ab·as,|aø·oøoostaøooa¿o¿|caostab|oco|asoøc|ooosøooa¿o¿|casy
ø|asoaoooa·cocooooøa·a|aactoac|oooo|a|ost|toc|oo.Coot|oooo|oo|oooo
y |as oøc|ooos ootooo|o¿|cas ·osøocto a |os aø·ooo|za,os y |a oosoõaoza oo |a
|ost|toc|oo.
|oscooøooootosoo|aø·oøoostaøooa¿o¿|casooo|ENFOQUE PEDAGÓGICO
y o| PROYECTO CURRICULAR. || ø·|oo·o coost|toyo o| oa·co too·|co
coocoøtoa|yo|so¿oooosoo|abo·aooco|o·ooc|acooo|.
ENFOQUE PEDAGÓGICO
|| oo|oooo øooa¿o¿|co oo||oo |as coos|oo·ac|ooos too·|cas ·osøocto a |a
coocoøc|oo oo |os ø·ocosos y oo |os so,otos ooo øa·t|c|øao oo |a oxøo·|ooc|a
ooocat|va. |xø·osa, øo· o,ooø|o, |a coocoøc|oo oo |a ooocac|oo, |a |o·oa oo
coocob|·o|aø·oooo·yo|oosoõa·,|os·o|osy|asca·acto·|st|casoo|oooaø·oooo
yoo|ooooosoõa.Taob|oocooø·oooo|osø·|oc|ø|osøooa¿o¿|cosoooo·|ootao
tooa|aø·act|caooocat|vaooo|aob|to|ost|toc|ooa|,taotoooo|actoa·øooa¿o¿|co,
cooooo|aco|to·ao·¿ao|zac|ooa|oo|a|ost|toc|oo.
Propuesta Pedagógica
Enfoque Pedagógico
Proyecto Curricular
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
76
|oo|oo|ooooøooa¿o¿|co,|oso|oob·osoo|a|ost|toc|oooo||ooososcoocoøc|ooos
coo ·o|ac|oo a: cÇoo os aø·oooo·., cÇoo os oosoõa·., cCoa| os o| ·o| oo| ooo
aø·oooo., cCoa| os o| ·o| oo| ooo oosoõa., cÇoo os o| co··|co|o. cCooo so
oot|oooo.,cCoa|ossoo|as|ooasyø·|oc|ø|os|oooaooota|osooo|ooot|||caoooost·o
actoa·øooa¿o¿|co.
Coos|oo·aooo|ooooø|oosaoy|acoo|oso|oob·osoo|acoooo|oaoooocat|vaooso|ost|toc|oo,·osøoooa
|asø·o¿ootasooosoø|aotoao.|sto|oo·|oota·aøa·aø·oc|sa·o|oo|oooooosoø·oøoostaøooa¿o¿|ca.
1.¿Qué es aprender?
3.¿Cuál es el rol del que aprende?
5. ¿Qué es el currículo? ¿Cómo se entiende?
6. ¿Cuáles son las ideas y principios fundamentales que identifican nuestro actuar pedagógico?
4. ¿Cuál es el rol del que enseña?
2. ¿Qué es enseñar?
77
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Señale algunas de las características que consideran en su institución educativa, en el perfil del
estudiante y el perfil del docente.
|a ·o||ox|oo sob·o ostos coocoøtos y |a oo||o|c|oo oo |os o|soos cooooc|·a a
ooc|o|·o|oo|ooooøooa¿o¿|coooosooxø·osa·aooo|ø·oyoctoco··|co|a·yooo|
actoa·o|a·|ooo|a|ost|toc|oo.\oaoosøo·o,ooø|o.
CURRÍCULO
ENFOQUE PEDAGÓGICO
EDUCACIÓN:
APRENDER-ENSEÑAR
ENTONCES ENTONCES ENTONCES
EDUCANDO-EDUCADOR
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
S|ooc|o|oos
ooo:“aø·oooo·
os|acoost·occ|oo
aotooooaoooooo|
ostoo|aotoo|abo·a
soscoooc|o|ootos,a
øa·t|·oo|aoxøo·|ooc|a
ø·ov|ayoo|as
|oto··o|ac|ooosooo
ostab|ococooo|
ooto·oo”.
||ooocaooooso|
ø·ota¿oo|sta:·osoo|vo
ø·ob|ooas,ø|aotoa
||øotos|s,oxøo·|ooota
y||o¿aacooc|os|ooos.
||ooocaoo·c·oa|as
cooo|c|ooosøa·a
|acoost·occ|oo
oo|coooc|o|ooto,
ø·oø|c|aoooo|
oosa··o||ooo
caøac|oaoos.
|,osoooo·|ootaoo|
ooo|aco·øooa¿o¿|co.

|b|cac|oocoot·a|
oo|ostoo|aotooo|a
øooa¿o¿|a.
loto·co|to·a||oao.
/tooc|ooa|a
o|vo·s|oao.
|·oyocc|ooa|a
coooo|oao.
Loooc·ac|ay
aotoooo|a.
lovost|¿ac|oo.
Currículo:
Modelo curricularøo·
cooøotooc|as,
caøac|oaoos,act|tooos
yva|o·os.
Cooo obso·vaoos, tooos ostos o|ooootos t|oooo ·o|ac|oo oot·o s| y |o oao
soot|oo a| oo|oooo øooa¿o¿|co, oo o| ooo o| ooocaooo cooo ø·ota¿oo|sta oo
soaø·ooo|za,oosooooo|oso,oscoot·a|os.Loa||||a|oøo·taoc|aoooo||o|·|os
øo·|||os oo tooos |os o|oob·os oo |a coooo|oao ooocat|va, osøoc|a|oooto oo|
oocootoyoo|ostoo|aoto.cCoa|oso|øo·|||oo|ostoo|aotoooosooo|o·o|o·oa·.y
cCoa|oso|øo·|||oo|oocootoooo|a|ost|toc|oooo|o·otooo·.
|o·|||oo|ostoo|aoto |o·|||oo|oocooto
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
78
|stosøo·|||os·ooooo|asca·acto·|st|casooo|a|ost|toc|oooosoaoootoo¿aocaoa
ooo oo sos o|oob·os ¸osøoc|a|oooto |os ostoo|aotos) a| ||oa||za· so |oocac|oo
3as|ca|o¿o|a·,·osøotaooo|ao|vo·s|oaooo|asøo·sooas.
|stosøo·|||os,||aoaoos|ooa|os,socoot·asta·aocoo|osøo·|||os·oa|os,ø·oooctos
oo|o|a¿oost|cooooso·oa||cooo|acoooo|oaoooocat|va.
|o o| L|soõo Co··|co|a· 2OO9, so soõa|a |as ca·acto·|st|cas ooo |os ostoo|aotos
ooboo|o¿·a·a|cooc|o|·so|oocac|oo3as|ca|o¿o|a·:
L|soõoCo··|co|a·|ac|ooa|oo|a|oocac|oo
3as|ca |o¿o|a·.- M|o|sto·|o oo |oocac|oo
oo| |o·o 2OO9 - |a¿|oa 32
Coaooo ooa |ost|toc|oo oosa··o||a sos ø·oø|os øo·|||os, |os oobo·a tooo·
ø·osootos a| so|occ|ooa· so øo·sooa|, a| oosa··o||a· sos ø|aoos oo ostoo|o, a|
ø|aooa·act|v|oaoos,ø·o¿·aoasyø·oyoctososøoc|a|os,otc.3osca·aoootooas|as
act|v|oaoosoosa··o||aoassoo·|ootooa|o¿·a·ostasca·acto·|st|cas.
CARACTERÍSTICAS
LOGROS EDUCATIVOS
POR NIVEL
PLAN DE ESTUDIOS
DE LA EBR
Ético y moral
Sensible y solidario
Creativo e innovador
Comunicativo
Cooperativo
Organizado
Empático y
tolerante
Democrático
Investigador e
informado
Crítico y
flexivo
Emprendedor
Trascendente
Flexible Resolutivo
Proactivo
Autónomo
79
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
1. Teniendo en cuenta estas características señaladas en el Diseño Curricular, y las que usted ha
mencionado anteriormente, identifique cuáles necesita priorizar o enfatizar en el desarrollo de sus
estudiantes:
2. Mencione tres medios que le permitirían desarrollar estas características en sus estudiantes
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
PROYECTO CURRICULAR
|a o·|ootac|oo ooo |a |ost|toc|oo ooocat|va asooo, oxø·osaoa oo so v|s|oo y o|
oo|oooo øooa¿o¿|co, so cooc·ota a t·avos oo| co··|co|o. || co··|co|o coost|toyo
o| os|aboo oot·o ostas oøc|ooos y |os aø·ooo|za,os oo |os ostoo|aotos, oot·o |a
|otooc|ooa||oao y |a ø·act|ca. || ø·oyocto co··|co|a· coot|ooo |as oo||o|c|ooos
·osøocto a |a o·¿ao|zac|oo co··|co|a·, |a ootooo|o¿|a y |a ova|oac|oo oo |os
aø·ooo|za,os. |o·o|t|·a as|, a caoa |ost|toc|oo ooocat|va, o·|oota· sos act|v|oaoos
oooaoo·aoooo|co··|co|osoaøo·t|oootoa|asoooaooasoo|acoooo|oaoooooo
sot·aba,ayco|o·ootocoo|a|ooot|oaooo|a|ost|toc|oo.|stoso|o¿·aat·avosoo
|ao|vo·s|||cac|ooco··|co|a·,|aooosoøoooo·oa||za·too|oooooocooota|oso|vo|os
oocooc·oc|oooo|co··|co|o:
º L|soõo Co··|co|a·, ooo os |a o|ooos|oo ø·osc·|øt|va.
º Losa··o||o Co··|co|a·, ooo os |a o|ooos|oo oøo·at|va.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
80
|s as| ooo |a o|vo·s|||cac|oo coot·|boyo a ooo |a ooocac|oo soa øo·t|oooto y
ooo|tat|va,aøa·t|·oo|·osøotoa|ao|vo·s|oao.
|oo||o·o,coooooot·osøa|sos,socoootacooooaost·octo·aco··|co|a·bas|ca
o|abo·aoa øo· o| M|o|sto·|o oo |oocac|oo. |sta ost·octo·a co··|co|a· oxø||c|ta |a
o·|ootac|oo oo| s|stooa ooocat|vo oac|ooa|, |o oa oo|oao y s|·vo oo baso øa·a
|as ø·oøoostas co··|co|a·os oo caoa |ost|toc|oo ooocat|va ooo, a t·avos oo |a
o|vo·s|||cac|ooco··|co|a·,·oa||za|asaoaøtac|ooosøo·t|oootosa|asca·acto·|st|casy
oocos|oaoosoo|osostoo|aotosysoscootoxtos.
/s|, oo |a |oy Cooo·a| oo |oocac|oo, /·t|co|o 33, so soõa|a: “El Ministerio de
Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En la instancia
regional y local se diversifican con el fin de responder a las características de los
estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su
propuesta curricular, que tiene valor oficial”.
DISEÑO CURRICULAR
NIVEL NACIONAL
NIVEL INSTITUCIONAL
PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
Cooøotooc|aoo
|aaoo|o|st·ac|oo
ooocat|va.
Locootos.
|alost|toc|oo
|oocat|vacooo
oo|oao|ooc|ooa|y
o·¿ao|zat|vaoo|a
ø·o¿·aoac|oo.
Caoaoocooto
cooooo|oao
oøo·at|vaoo|a
ø·o¿·aoac|oo.
DISEÑO CURRICULAR PRESCRIPTIVO
|stab|oco|ascoo·oooaoasooactoac|oooo|
ø·oyocto soc|o-øo||t|co-co|to·a| ooo |a oo
o·|oota·|aø·act|caooocat|va.
PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
L|ooos|ooCøo·at|va.
Lo||o|c|ooyo·¿ao|zac|ooco··|co|a·oo|
coot·o.
PROGRAMACIONES DE AULA
|o|oaoosooL|oact|cas,|·oyoctos,
|o|oaoosoo/ø·ooo|za,oyMooo|osoo
/ø·ooo|za,o.
Cooøooootosco··|co|a·osooob||¿aoo
cooø||o|ooto.
Cootoo|oosbas|cosycooooos.
|o|. /oaøtaoo oo '||ao|||cac|oo |oocat|va' |zooo|o| /ooo·-/¿¿ |ov.99
81
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
|o o| L|soõo Co··|co|a· |ac|ooa| ¸2OO8), so soõa|a: “El Diseño Curricular Nacional
asume los fines orientadores de la Educación, así como sus principios: ética, equidad,
inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e
innovación. Constituye un documento normativo y de orientación para todo el país.
Sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo
estudiante de Educación Básica Regular debe desarrollar. Da unidad y atiende, al
mismo tiempo, a la diversidad de los alumnos. Tiene en cuenta las características
evolutivas de los estudiantes en una perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 años
de edad, aproximadamente, dando cabida a las características individuales de cada
ser humano. Asimismo, se dan lineamientos para la evaluación de los aprendizajes
y sirve como una base para la comunicación entre los distintos actores del quehacer
educativo”.
Taob|oosoõa|a|as|ostaoc|asoo¿ost|ooooocat|vaooscoot·a||zaoa,oo|asoooso
o|vo·s|||cao|LC|,|ascoa|ossoooost·aoooo|s|¿o|ootocoao·o:
|o|ooc|oooo|ao|vo·s|||cac|ooco··|co|a·sooa·osøoostaa|asø·o¿ootasbas|cas
oootoooco··|co|ocoot|ooo:ooo,cooo,coaooosoaø·ooooysooosoõa,ycooo
sosabooooo|oct|vaoootosoaø·ooo|o,cooosoova|oa./s|o|soo,osoocosa·|o
oxø||c|ta· tooo |o cooco·o|ooto a |a o·|ootac|oo y toto·|a ooo os t·aosvo·sa| a|
co··|co|o.
INSTANCIA RESPONSABLES DOCUMENTOS REFERENCIALES DOCUMENTOS CURRICULARES
||ClC|/|
L|·occ|ooos|o¿|ooa|osoo
|oocac|oo
º L|soõo Co··|co|a· |ac|ooa| |3|
º ||ooao|ootos
º |·oyocto |oocat|vo |ac|ooa|
º |·oyocto |oocat|vo |o¿|ooa|
||ooao|ootosoo|a
o|vo·s|||cac|ooco··|co|a·
·o¿|ooa|
|CC/|
L|·occ|ooosoo|o|oaoosoo
Cost|oo|oocat|va|oca|
º L|soõo Co··|co|a· |ac|ooa|- |3|
º |·oyocto |oocat|vo |o¿|ooa|
º |·oyocto |oocat|vo |oca|
º ||ooao|ootos øa·a |a o|vo·s|||cac|oo
co··|co|a··o¿|ooa|
C·|ootac|ooosøa·a|a
L|vo·s|||cac|ooCo··|co|a·
l|STlT|ClC|
|L|C/Tl\/
C
||L|L|C/Tl\/
/|l\|||CC/|
L|·octo·¸a)oo|al|o
Coo·o|oaoo·¸a)oo|oo
º L|soõo Co··|co|a· |ac|ooa|- |3|
º ||ooao|ootos øa·a |a o|vo·s|||cac|oo
co··|co|a·|o¿|ooa|
º C·|ootac|ooos øa·a |a
o|vo·s|||cac|ooco··|co|a·
º |·oyocto |oocat|vo lost|toc|ooa|
|·oyoctoCo··|co|a·oo|a
lost|toc|oo|oocat|va
|·o¿·aoac|ooCo··|co|a·
/ooa||o|oaoosL|oact|cas
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
82
CURRÍCULO
|,osco··|co|a·os
Cootoo|oos
t·aosvo·sa|os
Cooøotooc|as
Caøac|oaoos
Coooc|o|ootos
/ct|tooosyva|o·os
|o|ac|oo oocooto-
ostoo|aoto
Motooo|o¿|a
C·¿ao|zac|oooo|os
ostoo|aotos
C·¿ao|zac|oooo|os
osøac|os
Mato·|a|osy·oco·sos
o|oact|cos
Socoooc|ac|ooøo·
o|vo|os,c|c|osy¿·aoos
Tooøo·a||zac|oo
L|st·|boc|oo|o·a·|a
|va|oac|oo:Çoo,
Cooo,Coo
ooo,Coaooo,
Ço|ooos,C·|to·|os,
|·ocoo|o|ootos
o|ost·ooootos,
loo|caoo·osoo
|o¿·o,C·|to·|osoo
ø·oooc|oo
QUÉ SE APRENDE/ENSEÑA CÓMO SE APRENDE/ENSEÑA CUÁNDO SE APRENDE/ENSEÑA CUÁNTO Y CÓMO APRENDE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y TUTORÍA
|·|oc|ø|os
||ooao|ootos¿ooo·a|os
C·¿ao|zac|ooyMotooo|o¿|a
loo|v|ooa|y¿·oøa|
/·oasyoooa||oaoosoo|oto·vooc|oo
||ø·oyoctoco··|co|a·oocos|taooooø·ocosoyt|ooøoooo|abo·ac|oo.|s||ox|b|o
yo|oao|co,·ooo|o·oooooa·ov|s|ooøo·|oo|caoooøo·o|taaoocoa·|o,caoavoz
oas,a|asoocos|oaoosoo|osostoo|aotosyoo|oscootoxtos.
83
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
En su institución ¿Cómo han realizado la diversificación curricular? ¿Qué pasos han seguido?
¿Qué es para usted, la propuesta de gestión en una institución educativa?
¿Qué aspectos han favorecido y qué aspectos han dificultado la diversificación curricular en
su institución?
¿Cómo se podría mejorar el proceso de diversificación curricular?
4.1.2.4 LA PROPUESTA DE GESTIÓN
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
84
Mencione por lo menos 3 aspectos o características de la propuesta de gestión de su institución educativa.
|a ø·oøoosta oo ¿ost|oo |ost|toc|ooa| os o| coo,ooto a·t|co|aoo oo |as ca·acto·|st|cas,
øo||t|cas y ø·ocosos oo |a o·¿ao|zac|oo ooo |a oo ||ova· a |a ø·act|ca o| ø|aotoao|ooto
øooa¿o¿|coooosoø·oøooooosa··o||a·|acoooo|oaoooocat|va.
|aø·oøoostaoo¿ost|oo|ost|toc|ooa|t|ooosoot|oos|coot·|boyo,|ac|||tay|acoøos|b|oo|
|o¿·ooo|os||oos,ob,ot|vosyøo·|||osoo|aø·oøoostaøooa¿o¿|ca.
|osoooo||o|c|ooos||o|taoasaoosoot|ooaoo|o|st·at|vootoco|co,yaooo|ovo|oc·ao
c·oooc|as,va|o·os,|oto·ososya|octosootooos|oso|oob·osoo|acoooo|oaoooocat|va.
|o |a ø·oøoosta oo ¿ost|oo, ootoocos, so oxø·osa·a |o ooo ootoooooos øo· ¿ost|oo
ooocat|va,o|oooo|ooo¿ost|oooooo·|oota·a|asacc|ooosoo|a|ost|toc|oo,as|cooo|as
øo||t|cas|ost|toc|ooa|osooooao|o·oayost·octo·aa|acoooo|oao,oo|ooc|ooooooos
va|o·osoooo·oooao|acoov|vooc|a.|stasøo||t|cassooø·oøoostasoo·oat|vasab|o·tas
ooo·osøoooooa|asoocos|oaoosoo|a|ost|toc|oo.|oooooso·oxø||c|taso|oø||c|tas.
|o|aø·oøoostaoo¿ost|ooso·ocoøo·a|oo|abo·aoooo|alooot|oao,o|Diagnósticoy
|aPropuesta Pedagógica./|¿oooso|ooootos,acoos|oo·a·oo|a|·oøoostaooCost|oo
lost|toc|ooa|,soo|osooosoø·osootaoooo|s|¿o|ootoosooooa:
So|occ|oo,coot·o|yova|oac|ooøo·sooa|.
|·ocosoooø·o¿·aoac|oo,o,ococ|ooy
ova|oac|ooco··|co|a·.
Soøo·v|s|ooaoo|o|st·at|vayøooa¿o¿|ca,otc.
cÇoosooot|ooooøo·ova|oac|oo.
Co|to·aova|oat|va.
|va|oac|oo|oto·oa.
/otoova|oac|oo.
|va|oac|oooxto·oa.
|st·ato¿|asoot|vac|ooa|os.
|o·oasooøa·t|c|øac|oo.
|·oooc|ooooooaoocoaooc||oa|abo·a|
looot|||cac|oooo,o·a·oo|as,ca·¿os,
oo|o¿ac|oooo|ooc|ooos,otc.
looot|||cac|oooo,o·a·oo|as,ca·¿os,
oo|o¿ac|oooo|ooc|ooos,otc.
PROCESOS DE GESTIÓN:
PROCESOS DE GESTIÓN:
CLIMA INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGÁNICA
RELACIONES CON EL ENTORNO
PROPUESTA
DE
GESTIÓN
PROYECTO
ORGANIZATIVO
DE LA
INSTITUCIÓN
MODELOS
SE RECUPERA
DIAGNÓSTICO
IDENTIDAD
PROPUESTA
PEDAGÓGICA
85
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Señale tres elementos importantes del reglamento interno de su institución educativa.
¿Qué es para usted un organigrama?
Intente graficar el organigrama de su institución educativa. Hágalo sin recurrir a ningún documento,
solo al conocimiento que tiene de su institución y recogiendo las experiencias vividas a diario.
|s|oøo·taototooo·oocoootaooo,oo|aø·oøoostaoo¿ost|oo,ostooc|a·aoooto
oo||o|oas:
º |oa o·¿ao|zac|oo ||ox|b|o y aoaøtab|o
º |a ,o·a·oo|a y |a aoto·|oao
º |os caoa|os oo øa·t|c|øac|oo
º |a ob|cac|oo oo| øo·sooa| oo acoo·oo a so cooøotooc|a y/o osøoc|a||zac|oo
º |as ·o|ac|ooos coo |a coooo|oao y ooo soao v|ab|os
|a·to oo| ø·oyocto o·¿ao|zac|ooa| oo |a |ost|toc|oo so cooc·ota oo |ost·ooootos
cooo o| |o¿|aoooto loto·oo, o| C·¿ao|¿·aoa, o| Maooa| oo |ooc|ooos y o|
Maooa|oo|·ocoo|o|ootos/oo|o|st·at|vos.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
86
C/|lT||Cl
+.+.Cooo·a||oaoos
º Lo|aob|cac|oo,
ooøoooooc|a,o|vo|osy
so·v|c|os.
º Lo|cootoo|ooya|caocos.
º |·|oc|ø|os,M|s|oo,\|s|oo.
º ||oosyob,ot|vos.
º 3asos|o¿a|osya|caocos.
+.2. C·¿ao|zac|oo y
|ooc|ooao|ooto
º Lo|oso·¿aoosoo¿ob|o·oo.
º Lo|aost·octo·aoo|a
lost|toc|oo|oocat|va.
C/|lT||Cll
2.+. Cost|oo |ooa¿o¿|ca
º Lo|aca|oooa·|zac|ooy
|o·a·|oacaooo|co.
º Lo||·oyoctoCo··|co|a·oo
|alost|toc|oo.
º Lo|aø·o¿·aoac|ooy
oosa··o||oco··|co|a·.
º Lo|aova|oac|ooy
·ocoøo·ac|ooøooa¿o¿|ca.
º C·¿ao|zac|ooyoosa··o||o
toto·|a|.
º Lo|osø·oyoctosoo
|ooovac|ooøooa¿o¿|ca.
º Lo|osoato·|a|osyb|b||otoca
osco|a·.
º Lo|ca|oooa·|oc|v|co.
º Lo|asact|v|oaoos·oc·oat|vas
yooøo·t|vas.
C/|lT||Clll
3.+Cost|oo/oo|o|st·at|vay
C·¿ao|zat|va
º Lo|aoat·|co|ay|o·a·|ooo|
øo·sooa|.
º Lo|||lyo||/T.
º Lo|osoobo·osyoo·oc|os
oo|øo·sooa|.
º |st|oo|osysaoc|ooos.
º Lo|asoøo·v|s|ooy
asoso·ao|ooto.
º Lo|ao·¿ao|zac|oooo|
øo·sooa|.
º Lo|ø·osoøoostoy·oco·sos
oo|a|ost|toc|ooooocat|va.
º Lo|c||oa,coo·o|oac|ooy
coooo|cac|oo|ost|toc|ooa|.
C/|lT||Cl\
+.+|o|ac|ooosycoo·o|oac|oocoo
|acoooo|oao
º Lobo·os,oo·oc|osy
ob||¿ac|ooosoo|ostoo|aoto.
º Lo|Moo|c|ø|o|sco|a·.
º Lo|osv|a,osyv|s|tasoo
ostoo|o.
º |·o||b|c|ooos,øo·o|soy
ost|oo|os.
º Lo|osøao·osoo|ao|||aoo|
coot·o.
º Lo|acoo·o|oac|oo|oto·oay
oxto·oa.
REGLAMENTO INTERNO
|s oo |ost·ooooto o·|ootaoo· ooo coot|ooo |os oo·oc|os, ob||¿ac|ooos y
·osøoosab|||oaoosootooos|oso|oob·osoo|acoooo|oaoooocat|va.Tooo·aoo
cooota|aso|vo·sasoo·oas|o¿a|ossob·o|aoato·|a,|ascoa|ossocooø|ooootao,
osøoc|||cao y aoocoao so¿oo |a oato·a|oza, o|ooos|oo y o·¿ao|zac|oo oo |a
|ost|toc|oo.
/·t|co|a, co|o·ootooooto, |as o|søos|c|ooos ¿ooo·a|os oo| oac·o-s|stooa y |as
oocos|oaoos |oto·oas oo |a |ost|toc|oo ooocat|va, ·osøooo|oooo a |os ø·oøos|tos
|ost|toc|ooa|os y ·o¿o|aooo |as act|v|oaoos aoo|o|st·at|vas o |ost|toc|ooa|os oo
o·|ootac|ooa|asact|v|oaoosøooa¿o¿|cas.
Soso¿|o·oooosooooabas|coøa·ao||o¿|aoootoloto·oo:
87
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
ORGANIGRAMA
Es una manera gráfica de expresar la estructura organizativa de la institución
y la ubicación de los miembros de la comunidad educativa. En él se señalan
los niveles de autoridad, coordinación, asesoría y apoyo.
El organigrama debe guardar coherencia con los objetivos de la institución y
ser de fácil comprensión para todos los miembros de la comunidad educativa.
Podemos hablar de diversos tipos de organigramas, según el criterio de
clasificación:
Analíticos: Información detallada de personal del estado mayor.
Generales: Unidades de mayor importancia.
Suplementarios: Una unidad de la estructura en forma detallada.
Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas
de una organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia.
Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades
y sus interrelaciones, un texto que expresa las principales funciones, labores o
áreas de responsabilidad que tienen asignadas las unidades.
De puestos, plazas: Indican, para cada unidad consignada, las necesidades en
cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. También
pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan las plazas.
Verticales: clásicos, pirámide, jerárquica. De arriba a abajo.
Horizontales: Similar al vertical, pero de izquierda a derecha.
Escalar: Tiene el mismo principio que el vertical pero no utiliza recuadros
para los nombres de las unidades sino líneas.
Circular o Concéntrico: Niveles jerárquicos en círculos concéntricos, de
adentro hacia afuera.
Según cómo
muestra la
estructura
Según su
contenido
Según la
forma y
disposición
geométrica
Es importante destacar que el gráfico que se utilice representa también una
concepción de la gestión, de las relaciones interpersonales y de la autoridad
que se dan en la institución. Así tenemos el organigrama estructural
tradicional, que representa la organización, con una línea de mando definida
(vertical), un órgano de dirección en la “punta de la pirámide” que personaliza
al director, sub director y personal jerárquico de la institución educativa. Del
lado derecho, el órgano de control (funciones que asume la UGEL) y del lado
izquierdo, el órgano consultivo, que bien puede ser el Consejo Educativo
Institucional.
Al lado derecho de la línea de mando se ubica el órgano de asesoría que
pueden ser las coordinaciones por área pedagógica; y al lado izquierdo, el
de apoyo, función que asume la administración o secretaría de la institución.
Finalmente, la base de la estructura está constituida por la línea normativa
o de ejecución; en el caso de la institución educativa, esta línea se identifica
como el trabajo en el aula, en donde interactúan estudiantes y docentes en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
88
/ o||o·ooc|a oo| oo|oooo aoto·|o·, taob|oo tooooos o| organigrama de una
organización democrática y participativa, oo o| ooo so ·oø·osoota oo s|stooa
oo coooo|cac|oo y co|abo·ac|oo |o·|zoota| oot·o |os o||o·ootos o·¿aoos ooo
coo||¿o·ao |a ost·octo·a |ooc|ooa| oo |a |ost|toc|oo ooocat|va, ·oø·osootaoa øo·
ooa||ooaooo|oscooocta.
Control Dirección
Línea normativa o ejecución
Consultivo
Asesoría Apoyo
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
TRADICIONAL
DEMOCRÁTICO - PARTICIPATIVO
Estudiantes -
Docentes
Órgano de
Asesoría
Órgano de
Participación
Órgano de
Control
Órgano de
Apoyo
Órgano de
Dirección
89
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
Caracterice el organigrama de su institución y señale a qué tipo de enfoque responde o se aproxima.
Si tuviera que elaborar un organigrama con el equipo de su institución, ¿Qué pasos seguiría?
¿CÓMO ELABORAR UN ORGANIGRAMA?
Soøooooso¿o·|·|oss|¿o|ootosøasos:
+. looot|||ca· |as a·oas o·¿ao|zac|ooa|os ooo ox|stoo oo |a |ost|toc|oo
¸o|·occ|oo,asoso·ao|ooto,aøoyo,o,ococ|oo...)
2. looot|||ca· |os o·¿aoos y/o ooøa·taoootos ooo coost|toyoo caoa ooa
oo |as a·oas: øo· o,ooø|o, asoso·ao|ooto: ooøa·taoooto |o¿a|: aøoyo:
cootab|||oao,/|/|/:otc.
3. |b|ca· caoa a·oa y o·¿aoo oo acoo·oo a c·|to·|os oo ,o·a·oo|a y
|ooc|ooosoo|aøos|c|ooooo|osco··osøoooo,oo|oooo|oscoo||ooasooo
ostab|oco·ao|a·o|ac|ooooaoto·|oao,ooooøoooooc|a.|ao||o·ooc|aoo
a|to·aoo|aob|cac|ooooooa·oao·¿ao|zat|vas|¿o|||cao||o·ooc|a,o·a·oo|ca.
MANUAL DE FUNCIONES
||oaooa|oo|ooc|ooosoosc·|bo|as|ooc|ooos¿ooo·a|osoo|a|ost|toc|ooooocat|va
y|as|ooc|ooososøoc|||casoocaoaca·¿o./s|o|soo,ooto·o|oa|aob|cac|oooo|os
ca·¿osooot·ooo|aost·octo·a.|·oc|sa|os||o|tos,o·a·oo|cosy,o·|so|cc|ooa|osoo
caoaoo|oaoyostab|oco|as·o|ac|ooos|ooc|ooa|os.
|a oosc·|øc|oo oo ostas |ooc|ooos oobo so· o·oooaoa, ø·oc|sa y oota||aoa, oo
oaoo·aooo,caoao|oob·ooo|acoooo|oaoooocat|va,øoooaob|ca·sosø·oø|as
|ooc|ooos,|asoo|osoooasy|as·osøoosab|||oaoosoooo||ascoo||ovao.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
90
MI
PROBLEMATIZANDO
GESTIÓN
Enumere cuatro funciones que considere principales en el cargo de director de una
institución educativa.
Desde su experiencia explique ¿qué pasos seguiría para elaborar el manual de funciones de su
institución educativa?
¿CÓMO ELABORAR UN MANUAL DE FUNCIONES?
1.
2.
3.
4.
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
|a·ao|abo·a·o|Maooa|oo|ooc|ooosso·ocoo|oooa:
+. /oa||za· y ova|oa· |a øo·t|oooc|a oo |a ost·octo·a o·¿ao|zat|va v|¿ooto oo
·o|ac|ooa|osca·¿os,|as|ooc|ooos,|as·o|ac|ooosy|oscaoa|osoocoooo|cac|oo
oot·o|oso||o·ootoso·¿aoos,|oso|vo|osooaoto·|oaoyooøoooooc|a.
2. Lo||o|· |as ·osøoosab|||oaoos oo |os o||o·ootos o·¿aoos y so ooøoooooc|a
o·¿ao|cayostab|oco·|as|ooc|ooosøo·t|oootosa|cootoxto.
3. |oaoaoo·aooobtooo·ostosoatososooocaoao|oob·ooo|acoooo|oao
ooocat|va|ooot|||oooyaoa||co|oooocooøotoasoooo|aco·ooso|ost|toc|oo.
|oooooayooa·socooo|s|¿o|ootocoao·oøa·as|stooat|za·|ascooc|os|ooos.
ÁREAS
ORGANIZACIONALES
ÓRGANOS Y/O
DEPARTAMENTOS
CARGOS FUNCIONES LÍNEA DE AUTORIDAD
DE QUIÉN DEPENDE QUIÉNES DEPENDEN
º L|·oct|va º L|·occ|oo
º Sob o|·occ|oo
º Coo·o|oaoo·os
oo||vo|
º L|·octo·
º Sob o|·octo·
º Coo·o|oaoo·
ooSocoooa·|a
91
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
º So so¿|o·o ot|||za· o| coao·o, oo oo ø·|oo· oooooto, øa·a
|ooot|||ca·|osca·¿osy|ooc|ooosooosoostaooaooooo|aø·act|ca
o|a·|aoo|a|ost|toc|ooy,ooooso¿oooooooooto,øa·aø|aotoa·|as
ooo|||cac|ooosøo·t|oootos.
+. Coo |os oatos obtoo|oos, ¸o·¿ao|zac|oo actoa| y ooo|||cac|ooos
ø·oøoostas),sobosca·ao|coosoosoy|oo¿osoo|abo·a·ao|oocooooto
ManualooFuncionesoooøooootooo·|ass|¿o|ootosøa·tos:
ESQUEMA
l.|·osootac|oo
ll.loo|co
lll.C·¿ao|¿·aoa|st·octo·a|
l\.Coao·oo·¿ao|coooca·¿os
\.Losc·|øc|oooo|ooc|ooos
osøoc|||casao|vo|ooca·¿os
MANUAL
DE
FUNCIONES
I. PRESENTACIÓN
|o osto ·ob·o so soõa|a |a |oøo·taoc|a oo| Maooa| oo |ooc|ooos, so a|caoco,
|oso|søos|t|vos|o¿a|osooosostootaoso|o·oo|ac|ooya|¿ooas·ocoooooac|ooos
øa·asoaø||cac|oo.
So oosc·|bo |a ·o|ac|oo o·oooaoa oo| cootoo|oo oo| Maooa| oo |ooc|ooos,
soõa|aoooso·osøoct|vaob|cac|oocoooooooo·oooøa¿|oa.
Socoos|¿oa|osca·¿oscooø·ooo|oosooo|coao·oøa·aas|¿oac|ooooøo·sooa|,
aø·obaooyv|¿ooto.
+.
2. 3.
So¿oo|a,o·a·oo|a
ooob|cac|oo
sooosc·|bo|as
|ooc|ooososøoc|||cas
oo|osca·¿os:
T|to|a·,ca·¿os
·oso·vaoos,ca·¿os
ø·osoøoostaoos.
S|ox|stooøoostos|¿oa|osoo
ooao|soaa·oa:a)coo
|ooc|oooss|o||a·os,sooosc·|b|·a
coooooso|oca·¿oyso
aoota·aoo|aøa·tosoøo·|o·
oo·oc|aoo|a|o,a,o|tota|
ooøoostos.b)coo|ooc|ooos
o||o·ootos,sooosc·|bocaoaooa
øo·soøa·aoo.
Socoos|oo·aootooos|os
casoscoooo|t|oa|ooc|oo|a
s|¿o|ooto:
“Ct·as|ooc|ooosooso
cooøotooc|aoooso|o
ooca·¿oo…”¸øooo·o|ooob·o
oo|ca·¿ooo|,o|o|oooo|atooo
|aL|·occ|oo,/·oa,C·¿aooy/o
Loøa·taoooto.
Soø·osootao|o|soõo¿·a||cooo|aost·octo·aoo|alost|toc|oo|oocat|va.
II. ÍNDICE
III. ORGANIGRAMA
ESTRUCTURAL
IV. CUADRO
ORGÁNICO
DE CARGOS
V. DESCRIPCIÓN
DE FUNCIONES
ESPECÍFICAS A
NIVEL DE CARGOS
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
92
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
|| Maooa| oo |·ocoo|o|ootos os oo |ost·ooooto ooo ø·osoota, oo |o·oa
o·oooaoays|stooat|ca,|osø·ocoo|o|ootosooøo·ac|ooosoooso·oa||zaoøa·a
cooø||·|as|ooc|ooosoo|asa·oaso·¿ao|zac|ooa|os,o·¿aoosy/oooøa·taoootos
oo|alost|toc|oo|oocat|va.
|stooaooa|øo·o|to:
º |o||o·o|za· |os øasos o|o|oos øa·a ·oa||za· oo t·ao|to o ø·ocoo|o|ooto,
oøt|o|zaooo|ost|ooøosy·ooo|s|tosøa·a·oa||za·|os.
º /oooota· |a o||c|ooc|a oo |os ooø|oaoos oo so·v|c|o y |ac|||ta· |as ¿o|as oo
|o|o·oac|ooa|osoa·|o.|stoøooooo|so|oo|·|ass|toac|ooosoocoo|||ctoy
|aco·a¿·aoab|oyco·o|a||aatooc|oo.
º |osoõa· o| t·aba,o a |os ooø|oaoos ooovos.
|a·ao|abo·a·o|Maooa|oo|·ocoo|o|ootos/oo|o|st·at|vosso·ocoo|oooa:
+. looot|||ca· |os øasos oo| ø·ocoo|o|ooto a so¿o|· oo caoa oøo·ac|oo
aoo|o|st·at|va. S| |ooso oocosa·|o o|abo·a· oo ||o,o¿·aoa o o|a¿·aoa oo
||o,o.
2. /oa||za· o| ||o,o o |ooot|||ca· |as oøo·ac|ooos oo coo|oozo a ||o, ostoo|aooo
|aøos|b|||oaooos|oø||||ca·a|oax|oo|osø·ocoo|o|ootos.
3. |o·oo|a· |os oatos oo caoa ø·ocoo|o|ooto aoo|o|st·at|vo. || s|¿o|ooto
coao·oøooooayooa·a|aco·|o.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Y CÓDIGO
OBJETIVO BASE LEGAL REQUISITO
ETAPAS DEL
PROCEDIMIENTO
ÁREAS, ÓRGANOS/
DEPARTAMENTOS
+. Coo|osoatosobtoo|oos,soø·ocooo·aao|abo·a·o|oocooootooo|Maooa|
oo|·ocoo|o|ootos/oo|o|st·at|vos,oooøooootooo·|ass|¿o|ootosøa·tos:
1. Introducción
2. Índice
3. Datos generales
3.+Cb,ot|vo
3.2 /|caoco
3.3/ø·obac|ooyactoa||zac|oo
4. Datos del procedimiento
+.+|oob·ooo|ø·ocoo|o|ootoycoo|¿o
+.2 Cb,ot|vo
+.33aso|o¿a|
+.+|ooo|s|to
+.5|taøasoo|ø·ocoo|o|ooto
+.6Lo·ac|oo
+.¯ L|a¿·aoac|oo
+.8 |o·oo|a·|os
93
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
4.2 OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
4.2.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO
Al escuchar “Plan Anual de Trabajo” ¿Qué ideas le surgen?
|| ||ao /ooa| oo T·aba,o ¸|/T) os oo |ost·ooooto oo ¿ost|oo oo co·to ø|azo,
oo o| ooo so ø|aotoao acc|ooos y/o act|v|oaoos ooo |a coooo|oao ooocat|va
oobo ·oa||za· øa·a |aco· øos|b|o ooo |as ø·oøoostas ø|aotoaoas oo o| |·oyocto
|oocat|volost|toc|ooa|¸||l)so|a¿ao·oa||oaoø·o¿·os|vaoooto,aõoaaõo./s|so
|·ao|o¿·aooo|osob,ot|vosoo|aø·oøoostaøooa¿o¿|cayoo¿ost|oooo|||l.|o
ososoot|oo,øooooosa||·oa·ooosot·ataooooø|aooøo·at|vo.
||abo·ac|ooy||ooootosoo|||ao/ooa|ooT·aba,o
|a·ao|abo·a·|||/T,osoocosa·|o:
º |ov|sa· o| oa·co o·|ootaoo· oo| ||l, os ooc|· |a v|s|oo, o|s|oo, ø·|oc|ø|os,
va|o·osyob,ot|vosost·ato¿|cos.
º |ov|sa· o| o|a¿oost|co oo| ||l y ,o·a·oo|za· |as s|toac|ooos a ·oso|vo· oo o|
aõo,oocaoaooaoo|aso|ooos|ooosoo|a¿ost|oo.
Cooostooa·coso|o·oo|a·ao||/Tcoo|oss|¿o|ootoso|ooootos:
|,ococ|ooøa·c|a|oo|osob,ot|vos
ost·ato¿|cosoo|||l
cÇoosooo|o·o|o¿·a·ooo|aõo.
OBJETIVOS OPERATIVOS Y SUS INDICADORES
|xø·os|oocoaot|tat|vaoo|osob,ot|vosaooa|os.
Soo|os·oso|taoosa|o¿·a·.
Çoo,coaotoycoooooca||oaosooo|o·oo|o¿·a·.
META Y SUS INDICADORES
|oooo·|o|ootos|ooaoos,oato·|a|osy/o
||oaoc|o·osøa·a|a·oa||zac|oooo|asact|v|oaoos.
cÇooooo|ossoot|||za·ao.
RECURSOS
Coo,ootooota·oaso·¿ao|zaoas,socoooc|aoasy
·o|ac|ooaoascoo|os·oso|taooscooc·otosat·avos
oo|ascoa|ossocooø|oo|osob,ot|vosyootas.
cÇooacc|ooosøo·o|too|o¿·a·|osob,ot|vos.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
|ov|s|oooo|osø·ocososooo,ococ|oo
ø·o¿·aoaoos.
Soooo|to·oao|os|oo|caoo·os.
cÇooost·ato¿|assoot|||za·aoøa·aova|oa·|os
·oso|taoos.
EVALUACIÓN
||aotoao|ootosoo|ost|ooøosooo·oooo·|·ao|
oosa··o||ooo|||ao/ooa|.
cCoaoooso·oa||za·aocaoaooaoo|asact|v|oaoos
yooooot|ooøo.
CRONOGRAMA
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
94
º |·osootac|oo
º Latos |o|o·ooc|a|os oo |a l|
º Ca·acto·|zac|oo oo| o|a¿oost|co oo
caoao|ooos|oooo|a¿ost|oo
º Cb,ot|vos Cøo·at|vos /ooa|os
º Motas
º /ct|v|oaoos y ta·oas
º |·oyoctos oo looovac|oo
º |oco·sos y |·osoøoosto
º ||ao oo ooo|to·oo, soøo·v|s|oo y
ova|oac|oo
PLAN ANUAL DE TRABAJO
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
Comparta su experiencia en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de su institución (¿Cómo y quién
lo elabora? Condiciones que favorecen o dificultan la elaboración y/o cumplimiento del PAT,…).
¿Qué decisiones y acciones realizaría para que la elaboración y ejecución del PAT sea exitosa en su
institución educativa?
So o,ocota·a ·oa||zaooo |as act|v|oaoos ø|aotoaoas y so ova|oa·a ·ov|saooo |os
ø·ocososooo,ococ|ooyooo|to·oaooo|os|oo|caoo·os.
|a·a|ao|abo·ac|oooo|oocooooto||oa|soso¿|o·oo|s|¿o|ootoosooooa:
95
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
Seguro que usted también ha elaborado un informe de gestión anual y ha propuesto proyectos de
mejora. ¿Podría explicar en qué consisten? ¿Qué favoreció y/o dificultó la elaboración de este informe?
4.2.2 INFORME DE GESTION ANUAL
||lo|o·ooooCost|oo/ooa|osoo|ost·ooootooo¿ost|oooooso|o·oo|aa|||oa||za·
o| aõo osco|a· y øo·o|to |a s|stooat|zac|oo oo |os |o¿·os, avaocos y o|||co|taoos
oo |a o,ococ|oo oo| ||ao /ooa| oo T·aba,o, as| cooo |as ·ocoooooac|ooos øa·a
oo,o·a·|aca||oaooo|so·v|c|oooocat|vo.
|s ø·ooocto oo |a aotoova|oac|oo oo |a |ost|toc|oo oo |os asøoctos øooa¿o¿|co,
|ost|toc|ooa|,aoo|o|st·at|voycoooo|ta·|o.Soø·osootaa|acoooo|oaoooocat|va
y aoto·|oaoos oo oo oocooooto ooo s|otot|za |a ø·act|ca y o| ooo|aco· oo |a
|ost|toc|ooooocat|va.
||lo|o·ooooCost|oo/ooa|osaø·obaooøo·|oso|oc|ooL|·octo·a|oo|L|·octo·
oo|alost|toc|oo|oocat|va,ø·ov|aoø|o|oooo|Cooso,o|oocat|volost|toc|ooa|,oo
|ao|t|oaoo|ocooaoo|aõoosco|a·.|o|as|ost|toc|ooosooocat|vasøob||casoobo
|oc|o|·|a·ooo|c|oooocoootasoo|ao,ococ|oooo|ø·osoøoosto|ost|toc|ooa|.
Pasos para la elaboración del Informe de Gestión Anual
|a·ao|abo·a·o|lo|o·ooooCost|oo/ooa|so·ocoo|oooa:
º /oa||za· |os |o|o·oos oo |as o||o·ootos a·oas, o·¿aoos y/o ooøa·taoootos
oo|a|ost|toc|oo.
º S|stooat|za· |a |o|o·oac|oo o |oto·ø·ota· |os ·oso|taoos, øoo|oooo osa·so
osooooas,coao·osy¿·a||cosostao|st|cossooc|||osooo|ac|||toosoostoo|o
yaoa||s|s.
º |o|t|· cooc|os|ooos y ·ocoooooac|ooos a tooo· oo cooota øa·a |a
o|abo·ac|oooo|ø|aoaooa|oot·aba,ooo|s|¿o|ootoaõo.
º |oa||za· ø·oøoostas oo oo,o·a oo |a ¿ost|oo oo |a lost|toc|oo |oocat|va.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
96
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
Desde su experiencia, ¿Qué propondría usted para que el informe de gestión anual sea un
instrumento de utilidad y que no se quede sólo en la presentación formal?
CONOCIMIENTO
CONSTRUYENDO
PARA LA GESTIÓN
4.3 PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN O
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
|os|·oyoctosooMo,o·ao|ooto|oocat|vo,|M|,socoost|toyoooo|ost·ooootos
oo|a¿ost|oocooo|ø·oøos|tooobosca·so|oc|ooosaooaoocos|oaooooø·ob|ooa
osøoc|||co oo |a lost|toc|oo |oocat|va. |oooo oo oa·c|a o| |·oyocto |oocat|vo
lost|toc|ooa|¸||l)|ac|oooov|ab|o|asø·oøoostasøooa¿o¿|cayoo¿ost|oo.
Lo acoo·oo a |a oato·a|oza oo| ø·ob|ooa, øooooos |ab|a· oo o||o·ootos t|øos
ooø·oyoctos:coooøo·o,ooø|o,|osooosoø·osootaoooo|s|¿o|ootoosooooa:
97
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
MEJORAMIENTO EDUCATIVO
Coooyaso|aø|aotoaoo,o||M|·osøooooaooaoocos|oaooø·ob|ooaoo|a
|ost|toc|ooooocat|va:øo·|otaoto,|oø·|oo·oso·a|ooot|||ca·yø·oc|sa·|as|toac|oo
ooosooo|o·ocaob|a·,too|oooos|ooø·ooocooota|ao|s|ooy|osob,ot|vosoo|
||l. |oa voz |ooot|||caoa |a s|toac|oo, so øoo·a oo||o|· o| t|øo oo ø·oyocto ooo
øo·o|t|·aoa·|oso|oc|oo.|a·a||ova·|oacabo,soso¿o|·a|ass|¿o|ootosotaøas:
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA
DISEÑO
CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN DE
PERSONAL
CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
INNOVACIÓN
TECNÓLOGICA
EJECUCIÓN EVALUACIÓN
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TIPOS DE PROYECTO
||o¿|·|as|toac|ooa
caob|a·.
|oco¿o·|a|o|o·oac|oo
·o|ovaotosob·o|a
s|toac|oo.
||abo·a·|aost·octo·a
oo|ø·oyocto.
C·|ootaooa|oosa··o||o
øo·sooa|yø·o|os|ooa|oo|os
o|oob·osoo|acoooo|oao
ooocat|va.
Coost|to|·o|ooo|øooo
t·aba,o.
Losa··o||a·
ost·octo·as,oato·|a|os,
ø·ocoo|o|ootosooo
so·v|·aooosoøo·to.
Soos|b|||za·a|os
|ovo|oc·aoos.
|·oooovooo|ostoo|o
yaoa||s|soo|a·oa||oao
ooocat|va.
Losa··o||a·|as
act|v|oaoosyta·oas
ø·ov|stasooo|
o|soõo.
loøo·taotocooø||·
coo|osø|azosy
|oc|assoõa|aoas.
|va|oa·o|ø·ocoso
øa·aso¿o|o|ootoy
·ot·oa||oootac|oo.
|va|oa·|os
·oso|taoosy|o¿·o
oo|osob,ot|vosoo|
ø·oyocto.
/yooaoa|oco·øo·a·|ooovac|ooos
ycaob|osoo|a¿ost|oo,ao|vo|
oo|aost·octo·ao·¿ao|zat|vayoo
|as·o|ac|ooosooosoostab|ocoo
oot·o|oso|oob·osoo|a
coooo|oaoooocat|vaøa·a|o¿·a·
|osø·oøos|tosoo|a|ost|toc|oo.
C·|ootaoosaoo,o·a·|a
ca||oaooo|osø·ocososy
·oso|taoos oo |a oosoõaoza-
aø·ooo|za,o.
|osøoooooa|asoocos|oaoosoo
|o|·aost·octo·ay/oooo|øao|ooto
ooocat|vo,cooo:oato·|a|os,
oob||a·|os,ooo|øos,otc.
loco·øo·a|osavaocos
tocoo|o¿|cosa|ø·ocoso
o·¿ao|zat|vo,aoo|o|st·at|voy
øooa¿o¿|co.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
98
/|||oa||za·,os|oøo·taoto·oa||za·ooas|stooat|zac|oooo|aoxøo·|ooc|a,·oco¿|oooo
|osasøoctosooo|a|avo·oc|o·ooy|ao|||co|ta·oo,aoooasoo|osaø·ooo|za,osyoo
|o|o·oo||oa|ooova|oac|oo.|oa|¿oooscasossoso||c|taooaova|oac|oooxto·oa.
La estructura de formulación de un proyecto, elaborada en la etapa de diseño,
generalmente contiene las siguientes partes:
Presentación
Objetivos
Antecedentes
Resultados
Acciones
Cronograma
Presupuesto
Finalidad
So oxøooo o| ø·ob|ooa ooo so oo|o·o abo·oa·, oo|ooos oosoao oosa··o||a· o|
ø·oyoctoysooot|vac|oo.
Soø·osootaooa,ost|||cac|oooo|ø·oyocto,so|oøo·taoc|ay|osøos|b|osa|caocosooo
øooooaøo·ta·a|aso|oc|oooo|ø·ob|ooa.
So ø·osoota |a ·oa||oao ·o|ac|ooaoa coo o| ø·ob|ooa, coos|oo·aooo o| cootoxto oo
ooosovaaoosa··o||a·o|ø·oyocto.
So ooost·ao oatos ostao|st|cos, |o|o·oos o |ovost|¿ac|ooos aoto·|o·os y ooa
oosc·|øc|oooo|as|toac|ooactoa|.
|xø·osa |a |otooc|ooa||oao oo| ø·oyocto, cooo coot·|boc|oo a |a so|oc|oo oo oo
ø·ob|ooasoc|a|cooø|o,o.
Cb,ot|vo¿ooo·a|ooooxø·osao|·oso|taoo||oa|ooosoosøo·aa|caoza·.|staoo
·o|ac|ooa|ø·oøos|tooo|ø·oyocto.
|xø·osa|osa|caocosoo|ø·oyocto,osooc|·|ast·aos|o·oac|ooosoo|ø·oyoctoooo
soosøo·a|o¿·a·.
|o·o|toova|oa·o||o¿·ooo|osob,ot|vos.
|xø·osa|asact|v|oaoosa·oa||za·:ooot·ooocaoaooasosoõa|a|asta·oasosøoc|||cas.
Coot|ooo|asact|v|oaoosy|osø|azosøa·ao|cooø||o|ootooo|asacc|ooos.|os
ø|azossoøooooosoõa|a·øo·sooaoas.
loc|oyoacc|ooosoo|o|soõo,o,ococ|ooyova|oac|oo.
Coot|ooo|os·oooo·|o|ootosoooox|¿oo|asacc|ooos.
Coos|oo·a·oco·sosooøo·sooa|,ooooo|øao|ooto,|o¿|st|cos,coosos·osøoct|vos
costosost|oaoosøa·aca|co|a·o|costotota|oo|ø·oyocto.
|s|oøo·taotoova|oa·|av|ab|||oaooo|ø·oyoctoosooc|·ooto·o|oa·oooaoo·a
ob,ot|va|ascooo|c|ooosyøos|b|||oaoosooosot|oooøa·ao,ocota·|o.|oasøocto
oooavocosobstaco||za|ao,ococ|ooooooø·oyoctooso|||oaoc|ao|ooto,|·ooto
ao||o,osoocosa·|obosca·a|to·oat|vasooaøoyoat·avosoo|acoooo|oao|oca|
y·o¿|ooa|.
99
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
LA PRÁCTICA
TRANSFORMANDO
DE MI GESTIÓN
¿Ha participado en algún PME en su institución educativa? Haga un breve comentario al respecto.
¿Qué PME encuentra usted necesario desarrollar en su institución educativa? ¿A qué necesidad
responde? ¿Cómo y cuándo se comprometería a realizarlo?
RECUERDE QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN….
|stao·o|ac|ooaoosoot·os|
oooaoo·as|stoo|ca./s|
øooooosooc|·oooooo|
||lsoa·t|co|ao|osot·os
|ost·ooootosoo¿ost|oo.
|o·o|toooosa··o||a·|a
aotoooo|a,yaooo¿ooo·ao
ooa|ooot|oaoooo|acoooo
caoalost|toc|oo|oocat|vaso
o||o·ooc|ooo|asoooas.
|o·o|toooøt|o|za·|a
¿ost|oo|ac|aooaooocac|oo
ooca||oao,oosooso|o
oocooootosøa·acooø||·
coooo·oooo·|o|ooto
bo·oc·at|co.
|o||o,aoy|ac|||taoo|
|aco·v|oaoo|aø·act|ca,
|osø·|oc|ø|os,o|s|oo,
va|o·osoo|a|ost|toc|oo
ooocat|va.
Soo·o|ovaotosyøo·t|oootos
yaooosoca·acto·|zaoøo·
so·||ox|b|osyooo|||cab|os
oo|ooc|ooa|asoooaooas
yoocos|oaoos|oto·oasy
oxto·oas.
Sooø·oooctooooot·aba,ooo
ooo|øo,cooøo·at|vo,cootooos |oso|oob·osoo|acoooo|oao
ooocat|va.|sto¿ooo·aoo
cooø·oo|socooøa·t|oo|ac|a
o||o¿·oooooaooocac|oooo
ca||oao.
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
100
ACTIVIDAD 6
GLOSARIO: INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN
|o osta oo|oao so o|abo·a·a oo ¿|osa·|o, ooo os ooa |o|o·oac|oo ost·octo·aoa
oo “coocoøtos” y “oxø||cac|ooos”, cooo oo o|cc|ooa·|o o ooc|c|oøoo|a. |s ooa
ost·octo·a oo toxto ooooo ox|stoo “oot·aoas” ooo oao øaso a oo “a·t|co|o” ooo
oo||oo,oxø||cao|o|o·oao|to·o|ooosaoooo|aoot·aoa.
|os toxtos oo| ¿|osa·|o øooooo cootooo· |oa¿ooos y o|søooo· oo a·c||vos
b|oa·|osao,ootos.|o·|otaoto,oo¿|osa·|ocoost|toyooo|oc|ooo·oøos|to·|ooo
|o|o·oac|ooost·octo·aoa.Ct·a|o·oaoo|aoooøooooos|oa¿|oa·oosoo¿|osa·|o
osooabasooooatos,ooaco|occ|oooo||c|aso·oooaoaøo·“oot·aoas”.||¿|osa·|o
øos|b|||ta|acooø·oos|oooocoocoøtos,øo·o|toac|a·a·oooas:ooostocaso,oo
|a¿ost|ooooocat|va.
|sto ¿|osa·|o t|ooo øo· ob,oto ooo caoa ooo oo |os øa·t|c|øaotos too¿a oo
aco·cao|ootoa|osø·|oc|øa|oscoocoøtoso|ost·ooootosoo|a¿ost|oo./oooas
oo coota· coo |a oo|oao + oo baso, os oocosa·|o ooo ·oa||coo bosooooas oo |a
.obyot·as|oootos.
|osøasosaso¿o|·soo:
º Caoa øa·t|c|øaoto so|occ|ooa |os coocoøtos ooo coos|oo·a ooo so ooboo
oo||o|·.|a·asob|·|osooo|¿|osa·|ov|·toa|,oocoot·a·aooaoot·aoaøa·ao|
coocoøtoyot·aoo|aøa·to|o|o·|o·øa·a|aoo||o|c|oo.
º |o caso oocooot·o ooo o| coocoøto ya |a s|oo sob|oo, oobo ·ov|sa· |a
oo||o|c|ooø·osootaoayaøo·ta·|oooocoos|oo·ocoovoo|ooto.
º |oo·a aøo·ta· coooota·|os, |oa¿ooos, ·o|o·ooc|as oo o|·occ|ooos
v|·toa|os,a·c||vosao,ootosytoooaooo||oooocoos|oo·oooooo·|ooozca
o|¿|osa·|o.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
CRITERIOS INDICADORES
1. Selección
looot|||ca|oscoocoøtosc|avosø·oø|osoo
|a¿ost|oo.
2. Indagación
|oø|oaaco·taoaoooto|os·o|o·ootos
too·|cos·ov|saoosoo|aoo|oaoy/o
|ooa¿aoosøo·soø·oø|o|oto·osoo|a.ob
yot·as|oootos.
3. Expresión escrita
Coost·oyo|ooas|o¿|cas,o·oooaoas
yø·oc|sas,oo·o|ac|ooa|coocoøto,
·osøotaooo|as·o¿|asooo·to¿·a||a.
4.Respeto |osøota|osaøo·tosooot·os.
5. Participación
/øo·ta|o|o·oac|oo|oyoooo|ooxø·osaoo
øo·|osot·osøa·t|c|øaotos.
101
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
ACTIVIDAD 7: WIKI- CHAT
UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
PARA ESBOZAR LOS LINEAMIENTOS DE UN
PROYECTO REGIONAL
|o osta oo|oao c·oa·ooos ooa .|||, ot|||zaooo o| c|at cooo ooa |o··ao|oota oo
|oto·caob|oycoo·o|oac|oo.
|| CHAT os oo osøac|o oo coooo øa·a coovo·sa· øo· loto·oot ooo|aoto o|
coa| oos o oas øo·sooas øooooo coooo|ca·so oo |o·oa s|oo|taooa: os ooc|·,
oot|ooøo·oa|,øo·ooo|oootoxto,aoo|oy|astav|ooo,s|o|oøo·ta·oooooso
oocooot·oo. |s oo ooo|o oo coooo|cac|oo aoø||aoooto ot|||zaoo, o| coa| osta
o|søoo|b|o oo |a ·oo/ao|a v|·toa|. |as sa|as oo c|at soo ooy |aoosas. Hay sa|as
oo c|at ooo so ·o||o·oo a tooas osøoc|||cos. |o ooost·o caso, o| tooa so·a |os
|ost·ooootosoo|a¿ost|oo.|stoc|attooo·aøo·ob,ot|vo|oto·caob|a··o||ox|ooos
o |ooa¿ac|ooos øa·a coosoosoa· asøoctos oo| .|||.
So ||aoa .||| a |as øa¿|oas .ob coo oo|acos, |oa¿ooos y cootoo|oo sob·o oo tooa
osøoc|||cooooøooooso·v|s|taooyoo|taooøo·coa|oo|o·øo·sooa.Loosta|o·oa,
so coov|o·to oo ooa |o··ao|oota .ob ooo oos øo·o|to c·oa·, co|oct|vaoooto,
oocooootos.
|| WIKI oos øo·o|t|·a o|abo·a· ooa øa¿|oa .ob sob·o o||o·ootos asøoctos oo
|os|ost·ooootosoo|a¿ost|oo,øo·o|t|ooooooocaoaooooo|ososoa·|osøoooo
|oco·øo·a·aøo·tosoosoo|a·oa||oaoooso|ost|toc|ooooocat|va.
|| ob,oto oo osta act|v|oao os ø·oø|c|a· oo osøac|o oo t·aba,o co|abo·at|vo, oo
o| ooo caoa ooo |ovost|¿oo, coot·asto, ·o||ox|ooo, |oto·actoo, oxø·oso y |o¿·o
o|abo·a·ooø·oooctosob·oso·o¿|ooooco··osøoosab|||oao.
|staWIKIsoc·oa·asob·ot·osasøoctos:
º looot|oao |o¿|ooa|: M|s|oo y \|s|oo.
º L|a¿oost|co |o¿|ooa|.
º ||ooao|ootos oo |a |·oøoosta |ooa¿o¿|ca |o¿|ooa|.
|osøasosaso¿o|·soo|oss|¿o|ootos:
º So |ao coo|o·oaoo ¿·oøos øo· ·o¿|ooos.
º Caoa ¿·oøo t·aba,a·a oo |a o|abo·ac|oo oo |os asøoctos a··|ba oooc|ooaoos.
º Coosoosoa·, a t·avos oo| C|at, oo ø|ao oo t·aba,o, |oo|caooo |os asøoctos
y sob-asøoctos a oosa··o||a·.
º looa¿a·, aøo·ta·, ·o||ox|ooa· y coosoosoa· |o|o·oac|oo ¸oo|acos, |oa¿ooos,
cootoo|oo, otc.) øa·a coost·o|· ,ootos, oo o| osøac|o oo |a .|||, oo
oocooooto ooo |oto¿·o |os asøoctos ø|aotoaoos ¸|ooooo ayooa·so coo
|asact|v|oaoosooø·ocoso·oa||zaoasooo|oosa··o||ooo|aoo|oao).
M
/
|
|
/
|

L
|

C
|
S
T
l
C
|

|
/
|
/

L
l
|
|
C
T
C
|
|
S

L
|

l
|
S
T
l
T
|
C
l
C
|
|
S

|
L
|
C
/
T
l
\
/
S
l
|
S
T
|
|
M
|
|
T
C
S

L
|

|
/

C
|
S
T
l
C
|

|
L
|
C
/
T
l
\
/
|
|
l
L
/
L

+
102
CRITERIOS INDICADORES
1. Indagación
|oø|oaoaco·taoaoooto|os·o|o·ootos
too·|cos·ov|saoosoo|aoo|oaoy|os
|ooa¿aoosøo·soø·oø|o|oto·osoo|a.ob
yot·as|oootossob·oso·o¿|oo.
2. Interacción
|a·t|c|øaoaøo·taooo|ooaso|o|o·oac|oo
øo·t|oootosob·oso·o¿|oo.
/co¿ooy·osøotao|osaøo·tosooot·os.
loto¿·aoycoost·oyooco|abo·at|vaoootoo|
oocooooto||oa|sob·oso·o¿|oo.
3. Expresión escrita
Coost·oyoo|ooas|o¿|caso·oooaoas
yø·oc|sas,oo·o|ac|ooa|osasøoctos
ø|aotoaoos,·osøotaooo|as·o¿|asoo
o·to¿·a||a.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful