Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

- Bucureşti 2010

5620/ 11. 2 . profesor itinerant/de sprijin. Aspecte fundamentale vizate de programă • Cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice fundamentale şi a tendinŃelor în psihopedagogia specială. Psihodedagogia specială este o ştiinŃă interdisciplinară la conflueŃa dintre psihologie. care se ocupă de cunoşterea complexă a persoanelor cu cerinŃe educative speciale. absolvenŃi ai facultăŃilor de profil. NOTĂ DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/ catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar. Cadrele didactice care participă la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar la disciplina Psihopedagogie Specială pot ocupa următoarele posturi/catedre: • • • • • profesor de psihopedagogie specială. compensării/recuperării. integrării copiilor cu cerinte educative speciale (CES).Anexa nr. ca o consecinŃă a procesului de învăŃământ desfăşurat în şcoala specială sau în şcoala de masa pe tot parcursul şcolar. Prezenta programă de concurs este elaborată în acord cu legislaŃia în vigoare şi cu programele şcolare care se aplică în învăŃământul special. profesor logoped. profesor psihopedagog. educării. în vederea proiectării şi implementării de acŃiuni cu caracter formativ şi corectiv-terapeutic pentru o inserŃie/reinserŃie psihosocială eficientă. 2 la OMECTS nr. medicină şi sociologie. pedagogie. • Creşterea calităŃii actului educational prin perfecŃionarea resursei umane în domeniul educaŃiei speciale. • Cunoaşterea specificului învatarii. având ca scop pregatirea şi evaluarea capacitatilor şi competenŃelor acestora.11. la disciplina Psihopedagogie Specială. profesor-educator. • Evaluarea şi monitorizarea dezvoltării psihointelectuale şi socioafective a elevilor cu CES.2010 A.

2. desfăşurate cu elevi/copii/tineri cu CES. COMPETENłELE SPECIFICE PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG CompetenŃele şi conŃinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cu abordarea curriculară sistemică. în realizarea activităŃilor didactice şi vizează: • • Cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice.conŃinut. Capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităŃile de vârstă şi individuale ale elevilor.compensatorii.11. Rolul şi locul psihopedagogiei speciale în cadrul ştiinŃelor educaŃiei. 3. C. Psihopedagogia specială . • • Capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi. ÎnŃelegerea principiilor didacticii generale şi specifice. pedagogia şi alte ştiinŃe. 2 la OMECTS nr. în toate tipurile de activităŃi. Psihopedagogia specială . ActualităŃi şi perspective şi 3 . 5620/ 11. diferenŃiate. TEMATICA ŞTIINłIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. Capacitatea de a utiliza strategii terapeutice recuperativ. interactiv. de creştere a eficienŃei rezultatelor activităŃilor didactice. cunoşterea documentelor şcolare reglatoare. Cadrul conceptual şi terminologia specifică 1. de cooperare stimulativ. finalităŃi. în funcŃie de particularităŃile biopsihosociale ale copiilor/elevilor/tinerilor cu CES comunitate.2010 • Proiectarea şi implementarea activităŃii specifice.Anexa nr. • B.statutul interdisciplinar şi relaŃiile acesteia cu psihologia. intermultidisciplinar. • Capacitatea de proiectare şi realizare a demersului didactic trans-. • Capacitatea de a construi un climat educativ. de integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienŃe în şcoala publică sau în Dezvoltarea competenŃelor metodice şi metodologice ale cadrelor didactice din invatamantul special şi special integrat. structură.

3. abilităŃilor şi competenŃelor de bază ale acestuia. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic. adaptare.Anexa nr. RelaŃia dintre factorii ereditari. Trăsături de specificitate ale evoluŃiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităŃi. Factorii şi etapele dezvoltării copilului/tânărului cu dizabilităŃi 1. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienŃe 1. 2. 5620/ 11.2010 II. IV. 1. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinŃe educative speciale-activitate continuă şi complexă în scopul identificării aptitudinilor. Fişa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă şi intervenŃie recuperatorie. Tulburări ale limbajului oral şi scris. 3. V. ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator. Structura şi formele de manifestare a dizabilităŃi. 2. III. Factorii care condiŃionează dezvoltarea copilului/tânărului. VI. ConsecinŃe ale manifestării deficienŃei în procesul de dezvoltare. ParticularităŃile dezvoltării psihofizice şi sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităŃi. 2. integrare socială a copiilor. 2 la OMECTS nr. factorii de mediu şi factorii educaŃionali. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncŃionale ale sistemului nervos central. Cauzele şi frecvenŃa diferitelor tipuri de deficienŃe. Raportul specific dintre aceştia în cazul copiilor/tinerilor cu CES. Tulburările de limbaj. Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului. Evaluarea copilului/tânărului cu cerinŃe educative speciale în contextul intervenŃiei educaŃional-recuperatorii. 3. 1. Evaluarea complexă şi diagnosticarea copilului/tânărului cu cerinŃe educative speciale. 1. personalităŃii copilului/tânărului cu 4 . 2. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienŃe.11.

orientarea spaŃială şi mobilitatea.motorii şi perceptive şi importanŃa acestora în învăŃare. restructurarea proceselor-activităŃilor psihice prin exerciŃii senzorio . 2. c) ActivităŃile educaŃional-terapeutice şi rolul acestora în organizarea cunoaşterii. ValenŃe educative ale jocului. ordinea numerică. Terapia ocupaŃională a) Terapia ocupaŃională. audiologia educaŃională şi tehnologică. ModalităŃi şi tehnici ale activităŃilor educaŃional-terapeutice 1. corespondenŃa unu la unu.Anexa nr. b) ConŃinutul activităŃilor cognitive. d) ConŃinutul. f) Formarea. c) Jocuri didactice şi activităŃi de loisir realizate cu copiii/elevii cu CES în avtivitatea de învăŃare şi în terapia educaŃională integrată. 3. corectarea defectelor neuromotorii. 5620/ 11. Strategii educaŃionalterapeutice. Structura generală a exerciŃiilor şi activităŃilor. obiectivele şi valenŃele educaŃional-terapeutice ale diferitelor tipuri de activităŃi de terapie ocupaŃională.2010 2. b) ModalităŃi de realizare a jocului. Terapii specifice de compensare şi învăŃare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj. asocierea. g) ActivităŃi de consolidare a achiziŃiilor dobândite prin activităŃi complementare de stimulare/dezvoltare cognitivă . 5 . psihoterapia comportamentală. Stimulare cognitivă a) Rolul activităŃilor cognitive în educaŃia specială a copiilor/elevilor cu CES.a. educaŃia vizualperceptivă. d) Formarea abilităŃilor senzorial-perceptive. c) Tipuri şi forme de organizare a terapiei ocupaŃionale. dezvoltarea. VII. 2 la OMECTS nr. e) Structurile de activitate pentru formarea conceptelor fundamentale: sortarea. gruparea. ş.11. b) Desfăşurarea procesului de terapie ocupaŃională. Rolul şi funcŃiile terapiei ocupaŃionale. demutizarea. Elementele diferenŃiale faŃă de activitatea de predare. Ludoterapia a) Jocul ca proces de învăŃare şi de recuperare în cadrul acŃiunii de terapie educaŃională integrată.

deplasare. Integrarea copiilor/tinerilor cu CES în şcoala de masă 1. d) Metodologia terapiei educaŃionale a psihomotricităŃii. c) Structura psihomotricităŃii. mobilitate în comunitate. 3. Formarea autonomiei personale şi sociale a) Autonomia personală şi socială şi integrarea în comunitate. 2. securitate. igienă pesonală. 3. Obiective şi instrumente de evaluare. intervenŃie timpurie. ModalităŃi de favorizare a integrării copiilor cu deficienŃe în şcoala de masă prin: depistare precoce a deficienŃei. 2 la OMECTS nr. obiectivele şi modalităŃile de evaluare a activitaŃilor de abilitare manuală. Limitele integrării şcolare. 5620/ 11. deplasare. Forme ale integrării.2010 4. debut şcolar în şcoala de masă. Integrarea socială. e) Corelarea conŃinuturilor din sfera abilitării manuale cu formarea şi consolidarea componentelor de profesionalizare. b) Formarea comportamentelor de autoservire. Obiective şi structuri de activităŃi educaŃional-terapeutice. 5. Terapia psihomotricităŃii şi abilitarea manuală a) Activitatea motorie şi învăŃarea. b) ConŃinutul. Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES 6 . trasee educaŃionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienŃă.Anexa nr. IX. deprinderilor şi capacităŃilor în vederea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES 1. educaŃie preşcolară. ActivităŃi de formare a competenŃelor necesare pregătirii pentru viaŃă. VIII. c) Formarea comportamentului social: competenŃe sociale. 2. Caracteristicile şi rolul abilităŃii manuale în achiziŃionarea principalelor abilităŃi şi deprinderi necesare profesionalizării. Obiective si structuri de activităŃi educaŃional-terapeutice. Formarea şi dezvoltarea abilităŃilor. utilizarea resurselor comunităŃii. Conceptele de integrare şi incluziune.11.

GherguŃ Alois. 1997 16. Polirom. Editura Pro Humanitate. 1978 12. Bucureşti. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie şi psihosomatică. Muşu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Bucureşti. Teorie şi intervenŃie educaŃională. GherguŃ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinŃe speciale. Iaşi. Bucureşti. 2 la OMECTS nr. Editura Academiei. Editura Didactică şi Pedagogică.2010 D. 1998 2. Editura Polorom. Editura ŞtiinŃele EducaŃiei. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic. Editura Semne. Pro Humanitate. 2008 6. Ionescu Şerban – Adaptarea socio-profesională a deficienŃilor mintal. Editura Poliorom. Handicapul intelectual. Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării. Editura Polorom. Editura Polirom. 1983 4. Boici Gherghina. Păunescu Constantin. Chassey D. Bucureşti. NeamŃu Cristina – Psihopedagogia specială.Anexa nr. Bucureşti. 2000 7. Editura Didactică şi Pedagogică. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienŃe mintale.11. Peeters Theo – Autismul. Bucureşti. 1997 14. Green Cristofer. – Copilul cu surdocecitate. 2000 5. Strategii diferenŃiate şi incluzive în educaŃie. Bucureşti. Ghid practic pentru învăŃământul deschis la distanŃă. 5620/ 11. 2000 7 . ReşiŃa. Brignone Sylvie – Terapie comportamentală şi cognitivă a tulburărilor de ritm şi fluenŃă. McInnes J. Iaşi. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniŃele de copii. 2006 9. Iaşi. 2009 17. Chee Kit – Să inŃelegem ADHD. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. Juliette. 1999 15. Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării. Iaşi. 1975 11.M. Timpul. 1973 3.A. 1996 13. Bucureşti. Handicapul mintal. Caraman Lucia. Bucureşti. Editra Aramis. Editura Didactică şi Pedagogică. Treffry J. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităŃi mintale. GherguŃ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. EditPress Mihaela SRL.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA ŞTIINłIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. Editura RAR. Ghid pentru concursuri şi examene de obŃinere a gradelor didactice. 2009 10. Bucureşti. 2005 8. Iaşi. Ghid de dezvoltare.

Arad. 1998 32. Editura Presa Universitară Clujeană. Verza Emil – Psihologia vârstelor. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. Secară Otilia – Creierul social. Editura Eikon. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. 2002 20. Bucureşti. Roşca Mariana – Psihologia deficienŃilor mintali. 1983 33. 1967 25. Editura FundaŃiei Humanitas. Instrument de lucru pentru cadre didactice şi consilieri. Humanitate. 5620/ 11. Şchiopu Ursula. Preda Vasile – IntervenŃia precoce în educarea copiilor deficienŃi vizuali. Verza Emil – Tratat de logopedie. Editura Didactică şi Pedagogică. vol. terapie. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. 2004 31. Cluj Napoca. neuroştinŃe. 2007 26. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Bucureşti.Anexa nr. 1994 35. 1982 22. Popa Mariana. Muşu Ionel. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. II. 1999 21. Bucureşti. Stănică Ilie. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. vol. Timişoara. 2 la OMECTS nr. Popovovici Doru Vlad. Editura Didactică şi Pedagogică. Cluj Napoca. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 1998 27. 1997 28. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.) – Repere în abordarea copilului dificil. 1999 23. Editura I–Artpress. Bucureşti. Pro Humanitate. Autism. 1977 34. 2007 19. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – DeficienŃa senzorială. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. 1981 30. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice şi practice în educaŃia integrată Editura UniversităŃii Aurel Vlaicu. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Bucureşti.11. vol. II. Bucureşti. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenŃiei timpurii la deficienŃii vizuali PUC. Bucureşti. Verza Emil – Psihopedagogia specială. I.2010 18. 1972. łinică Silvia (coord. I. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăŃi de învăŃare. Cluj Napoca. vol. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. 2003 Editura Pro Editura 8 . 1995 29. 2001 24.

Ghilaş Ileana. compensare. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. Editura FundaŃiei Humanitas. 1979 HG 218/2002 privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora HG 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii de învăŃare. Procesul de învăŃământ – cadrul principal de desfăşurare a activităŃii instructiveducative. Editura FundaŃiei Culturale Marin Speteanu. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. Elementele componente ale procesului de învăŃământ şi interacŃiunea dintre ele 9 . 1999 41. Vrăsmaş Ecaterina. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Obiectul şi funcŃiile didacticii psihopedagogiei speciale 2. Didactica-teorie generală a procesului de învăŃământ 1. Bucureşti.2010 36. Verza Emil. recuperare şi protecŃie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinŃe educative speciale din cadrul sistemului de învăŃământ special şi special integrat E. Bucureşti. Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială şi asistenŃă socială. Vasiliu Coca-Marlena – DicŃionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. 5620/ 11. Radu Ioan – Studii de psihologie şcolară.Anexa nr. Bucureşti. FinalităŃile didactice şi funcŃiile lor 4.11. 2002 38. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. Tipologia şi dinamica obiectivelor educaŃionale II. Bucureşti. Vrăsmaş Ecaterina – ÎnvăŃarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă. 2000 37. de recuperare şi integrare a elevilor cu CES 1. Zorgo Beniamin. instruire. Cozma Adrian. Editura Pro Humanitate. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – IntervenŃii logopedice. Vlad Mircea. Editura Prohumanitate. Editura Didactică şi Pedagogică. 1997 42. 2009 40. Editura Prohumanitate. Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane 3. 1999 39.

1 FuncŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ. 2 la OMECTS nr. inter. discipline. manuale şcolare. 3. 3. 10 . utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăŃare prin cooperare. competenŃe specifice. Forme de organizare a activităŃii didactice: clasificare. alŃi termeni de referinŃă ai curriculumului naŃional: arii curriculare. 3. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opŃional ca disciplină nouă. proiectarea de activităŃi de învăŃare intra-. Procesul de învăŃământ ca relaŃie dintre predare-învăŃare-evaluare 3. 5620/ 11.Tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor. Strategii şi modalităŃi de integrare în lecŃie a activităŃilor cu caracter practic-aplicativ 1. proiecte de activităŃi didactice (pentru diferite tipuri de lecŃii. planuri de intervenŃie personalizate. curriculum diferenŃiat. 4. proiectarea unităŃii de învăŃare.2 . de recuparare sau/şi terapii specifice şi educaŃional-terapeutice).2010 2. caracterizare. activităŃi de psihodiagnoză.Anexa nr.3 ParticularităŃi ale utilizării mijloacelor de învăŃământ în educaŃia specială. CompetenŃele predării-învăŃării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială. organizarea şi desfăşurarea activităŃii didactice la disciplina psihopedagogie specială 1. 3. caracterizare. programe şcolare. Componentele curriculumului naŃional: planuri-cadru (trunchi comun. module. adaptări curriculare pentru elevii cu CES. Metode didactice specifice: clasificare. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃareevaluare. CompetenŃe generale. Principiile procesului de învăŃământ 4. prezentare. 2.şi transdisciplinare. ConŃinutul învăŃământului special 2. Proiectarea activităŃii didactice: planificare calendaristică. Proiectarea. Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială şi al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraŃi în învăŃământul de masă III. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăŃare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială. standarde curriculare. IV.11. OperaŃionalizarea obiectivelor/ competenŃelor. 3. curriculum la decizia şcolii/curriculum în dezvoltare locală). auxiliare curriculare.

caracterizare. Iaşi. Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienŃe.1. Editura Didactică şi Pedagogigă. reguli de proiectare. 6. Citit-scrisul în Braille. Boşcaiu Emilia – Prevenirea şi corectarea tulburărilor de vorbire în grădiniŃele de copii. mediul relaŃional şi mediul comunicaŃional. Pânişoară Ioan Ovidiu. Formarea conceptului de număr natural. Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu şi de integrare. fidelitate. 6.) – Curs de pedagogie. Mediul de instruire. NumeraŃia. Evaluarea. Cerghit Ioan – Metode de învăŃământ. Bucureşti. 1973 2. tipuri de evaluări. Însuşirea instrumentelor de bază ale cunoaşterii/ învăŃării: citit-scrisul şi calculul matematic 5. 6. 2 la OMECTS nr. 5. 6. TUB Bucureşti. clasificări. 2001 3.2010 4. Specificul formării competenŃei de calcul aritmetic la copilul cu deficienŃe. Editura Polirom. CalităŃile instrumentelor de evaluare: validitate. Iaşi. Potolea Dan – Prelegeri pedagogice. pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. 1988 4. 6. a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanŃă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanŃă din standardele de evaluare. Tipuri de relaŃii specifice educaŃiei speciale. Metode de evaluare: tradiŃionale şi complementare (tipuri şi caracterizare).4. funcŃii.2. caracteristici.2. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1. Neacşu Ioan. 5620/ 11. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienŃe. componentă fundamentală a procesului de învăŃământ: obiective. 2006 5. F. Utilizarea tehnologiei informaŃiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. Cerghit Ioan.11.3. OperaŃia cu numere naturale. Editura Polirom. Tipologia itemilor: definiŃie. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziŃionării şi consolidării abilităŃilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienŃe. obiectivitate şi aplicabilitate. 1998 11 . ParticularităŃi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surditate şi surdo-cecitate. Cosmovici Andrei – Psihologia şcolară. 5.1. Vlăsceanu Lazăr (coord. Abilitatea manuală. Polirom. Iaşi. domenii de utilizare. Cerghit Ioan. modalităŃi de evaluare şi de notare.Anexa nr.

Cucoş Constantin – Pedagogie generală. Radu Ioan – Didactica modernă. 1999 20. Iaşi. Editura Dacia. Preda Vasile (coord. Ed. Polirom. 1987 23.) – Elemente de psihopedagogie aplicată. Bucureşti. Păunescu Constantin. CreŃu Carmen – Curriculum individualizat şi personalizat. Editura Aramis. 1998 24. 1997 12 Editura . Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Ionescu Miron – ExperienŃă didactică şi creativitate. Editura Pro Humanitate. Oprescu Nicolae – Modernizarea învăŃământului matematic în ciclul primar. 1974 17. Muşu Ionel. Iaşi. Editura Pro Humanitate. 2005 10. Pro Humanitate. 2000 21. 1997 9. Taflan Aurel (coord. Bucureşti. vol. GherguŃ Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerinŃe speciale. Strategii diferenŃiate şi incluzive în educaŃie. Bucureşti. 2000 8. vol. Mara Daniel – Strategii didactice în educaŃia incluzivă. Stănică Ilie. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.11. Ghid pentru concursuri şi examene de obŃinere a gradelor didactice. Bucureşti 22. 2006 11. Cercetări fundamentale şi aplicate.2010 6. Popa Mariana. 2004 12. 2007 19. Didactică şi Pedagogică RA. Bucureşti. Muşu Ionel – Metodologia învăŃării matematicii la deficienŃii mintali. Ionescu Miron. 2009 13. Editura Didactică şi Pedagogică RA. 2 la OMECTS nr. Editura Poliorom. Radu Gheorghe – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Editura Eikon. Popovovici Doru Vlad. Editura Polorom. Editura Dacia Cluj. Neacşu Ioan – Metode şi tehnici de învăŃare eficientă. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Muşu Ionel. 1997 14.Anexa nr. Bucureşti. 2000 16. Bucureşti. Cluj Napoca. Iaşi. II. Iaşi. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – DeficienŃa senzorială. 1981 18. Editura Polirom. Radu Gheorghe – Psihologie şcolară pentru învăŃământ special. Bucureşti. Editura Militară. Nicola Ioan – Tratat de pedagogie şcolară. 5620/ 11. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap.) – Terapia educaŃională integrată. Editura FundaŃiei Pro Humanitas. Bucureşti. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii şi cercetări. 1998 7. I. Radu Ioan. GherguŃ Alois – Sinteze de psihopedagogie specială. Geissler Erick – Mijloace de educaŃie. 1990 15.

) – Evaluarea curentă şi examenele. Vrăsmaş Ecaterina. 2001 26. Bucureşti.2010 25. Ghilaş Ileana. Stoica Adrian (coord. Vasiliu Coca-Marlena – DicŃionar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Verza Emil – Dislalia şi terapia ei. Verza Emil – Disgrafia şi terapia ei. 13 . 1983 29. Editura Didactică şi Pedagogică Bucuresti. Bucureşti. Ştefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Bucureşti. Cozma Adrian. 1997 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Editura Prognosis. 1994 31. 1999 34. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 1981 28. Editura FundaŃiei Culturale Marin Speteanu. Bucureşti. Stoica Adrian – Evaluarea progresului şcolar.11. Bucureşti. Ghid pentru profesori. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – IntervenŃii logopedice. Bucureşti. De la teorie la practică. 1977 30. Editura Humanitas Educational. 5620/ 11. 2 la OMECTS nr. Verza Emil – Tratat de logopedie. Editura FundaŃiei Humanitas. Editura Prohumanitate. 2009 33. Vrăsmaş Ecaterina – ÎnvăŃarea scrisului-o perspectivă comprehensivă şi integrativă. 2003 32. Vlad Mircea. 2003 27. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti. programele şcolare pentru disciplina Psihodedagogie specială (toŃi anii de studiu). Editura Didactică şi Pedagogică.Anexa nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful