P. 1
векторна четирилистна детелина

векторна четирилистна детелина

Views: 22|Likes:
Published by poppy76bg

More info:

Published by: poppy76bg on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

Векторна четирилистна детелина

Corel Draw » За начинаещи
CaTzArOv трудност: видян: 16766
е!а "о на#$%есния начин и с в&'(о)но "овече сни(*и на ст&"*ите ще "о*а)а *а* да си
"равите дете%ина+ ,ро*а ще "о(о!не 'а усвояването на ня*ои -а'исни "о.вати+
/тваря(е нов до*у(ент и от (ен0то в %яво и'-ира(е Basic Shapes+


/т ново"ояви%ия се ту%с-ар над "о%ето на до*у(ента и'-ира(е *а"*ата1 *оято в с%учая ще
"о%'ва(е 'а %исто+
е!а "рави(е една та*ава *а"*а 2%исто3 с ну)ната !о%е(ина

4а'(но)ете я 5 "&ти и отренира#те на*%анянето на о-е*тите+
6аредете !и та*а1 че да и(ат вид на дете%ина+
е!а ще !и о7вети( с "ре%ив*а+ 8%и*нете в&р.у *о#то и да е от о%-е*тите с дсен -утон и от
ново"ояви%ото се (ен0 и'-ерете 9ro:er;<e=+ > дясно от "о%ето ще се "о*а)е "ане%а O?@eA;
9ro:er;<e=+ Bрев*%0чете на *оCата от та-овете и от "адащото (ен0 и'-ерете о-е*та да -&де
'а"&%нен с "ре%ив*а 2DoEF;a<F D<ll3+ Bро(енете 7ветовете+
Bовтаряте о"ера7ията с дру!ите три о-е*та+

%едва др&)*ата+ За нея ще и'"о%'ва(е DreeGaFH Tool+
I'до*ара#те с&с сво-одна р&*а една *рива др&)*а1 да 'а"ри%ича на нещо та*ова:

,де-е%ете я до J "ун*та1 с%ед *оето я о7ветете в 'е%ен 7вят 2става с десния -утон *ато
*%и*нете в "а%итрата3+ %ед това я на(естете+ Bри (ен се "о%учи нещо та*ова:
Kова -еLе трудната част на уро*а+ е!а1 а*о ис*ате1 !ру"ира#те частите на дете%ината и си
на"равете 7я%а !радин*а:

4а-отен Cа#%:
4а-отните Cа#%ове от уро*а+
Mвтор: CaTzArOv $ !р+Nу"ни7а
Коментари (6)
?ar?aroFOa;a на JJ+P5 JPPQ в PR:55ч+
а(и всич*ото до-ре а(а *а* да !и !ро"ора(е частите на дете%ината не си на"иса% :3
l<SoF5e на JT+PT JPPQ в UT:5Qч+
а(и .ващаL !и с (иL*ата една "о една и си !и на"асваL :3
=;a===V на PW+PX JPPQ в UW:YRч+
M' с&що с&( начинаеща1 но видя.1 че е 'ададен в&"рос 'а !ру"ирането+
Zо)еL да на"равиL "раво&!&%на о-%аст о*о%о всич*ите о-е*тите *ато си и'-ра%а -утона
9<AO Tool+ %ед това и'-ираL ArraF[e $\ ]roE:
6а (ен "&* (и -еLе интересно *а* е на"равена тревич*ата+
Aa;zarov на UJ+PQ JPPQ в PQ:UJч+
Nру!арчета1 уро*а е 'а дете%ина *а* се "рави1 а не 'а тревич*а+
^ру"ирането става с *%авиLна *о(-ина7ия CT_` a ] а ра'!ро"ирането
с *%авиLна *о(-ина7ия CT_` a b+
M относно тревич*ата1 ра'!%еда#те дру!ите уро7и *о#то с&( "у-%и*ува% ту*
в на# от тя. с&( о-ясни% c3
rE=Oa[eor[<eva на P5+UJ JPPQ в PP:UJч+
8а* да си от"ечата( са(о уро*а1 -е' сртаничните та-е%*и1 сни(*и1 ре*%а(иd
e%а!одаря+ ,ро*а е .у-ав+
=;a===V на PW+UJ JPPQ в JU:5Xч+
rE=Oa[eor[<eva1 се%е*тира# си уро*а+ 8о"ира# !о и !о в(&*ни на"ри(ер в "ро!ра(ата forH+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->