Guvernul României

Hotărâre nr. 766/1997
din 21/11/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcŃii
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997

În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, Guvernul României h o t ă r ă ş t e: Art. 1. - Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în construcŃii; b) conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii; c) stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor; d) urmărirea comportării în exploatare, intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor; e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii; g) certificarea de conformitate a calităŃii produselor folosite în construcŃii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Actualizarea şi gestionarea regulamentelor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităŃii metrologice în construcŃii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcŃii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcŃii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în construcŃii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităŃii produselor folosite în construcŃii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEA Contrasemneaza: --------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Mircea Ciumara Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Nicolae Noica Ministru de stat, ministrul industriei si comertului, Calin Popescu-Tariceanu Biroul Roman de Metrologie Legala Stefan Ocneanu, director general

Bucureşti, 21 noiembrie 1997. Nr. 766.

A se vedea articolul 35 din OrdonanŃă nr. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 A se vedea articolul 36 din OrdonanŃă nr. 2/1994 in data de 10 decembrie 1997 .

echipamentelor de măsurare. metodologice şi de organizare privind activitatea de metrologie în construcŃii. . sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităŃii în construcŃii. c) implementarea sistemului de asigurare a calităŃii. Art. . 8. f) asigurarea evidenŃei documentelor şi înregistrărilor referitoare la echipamentele de măsurare. având în vedere domeniul de măsurare.identificarea. 5. verificarea periodică şi/sau după reparare -. fidelitatea. . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. . de organismul naŃional de acreditare a laboratoarelor de metrologie. dacă este cazul. Art.Activitatea de metrologie. CAPITOLUL II Elemente principale de conŃinut ale activităŃii de metrologie în construcŃii Art. 3. Art. stabilit pentru activitatea de metrologie în construcŃii. precum şi standardele şi alte reglementări oficiale aplicabile. robusteŃea şi durabilitatea în condiŃiile specifice de mediu. justeŃea. Art. manipularea. 4. autorizate şi/sau acreditate de Biroul Român de Metrologie Legală şi. b) asigurarea legalităŃii măsurărilor prin utilizarea echipamentelor de măsurare confirmate metrologic şi. c) recepŃia şi administrarea . . realizată prin laboratoare de metrologie proprii sau ale altor agenŃi economici. d) confirmarea metrologică a echipamentelor de măsurare . Art. .La aplicarea prevederilor prezentului regulament vor fi avute în vedere şi vor fi respectate normele şi instrucŃiunile de metrologie legală. folosiŃi în textul prezentului regulament. exactităŃii şi legalităŃii măsurărilor efectuate. instituit prin lege.Prin activitatea de metrologie desfăşurată trebuie să se asigure utilizarea echipamentelor de măsurare în conformitate cu necesităŃile de măsurare şi cu prevederile specificaŃiilor tehnice ale acestora. respectiv. Partea I nr. depozitarea .Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind activitatea de metrologie în construcŃii Publicat in Monitorul Oficial. principalele elemente de conŃinut. conform prezentului regulament. 7. conservarea. b) selectarea şi achiziŃionarea echipamentelor de măsurare.Activitatea de metrologie cuprinde următoarele elemente principale: a) stabilirea măsurărilor care sunt necesare. . care utilizează echipamente de măsurare. 6. are în vedere următoarele principii şi obiective principale: a) asigurarea uniformităŃii. cu aprobare de model. confirmarea metrologică şi utilizarea echipamentelor de măsurare.DefiniŃiile termenilor specifici activităŃilor de metrologie. prin care se asigură administrarea. Art. .Activitatea de metrologie în construcŃii constituie o componentă a sistemului calităŃii în acest domeniu. .Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice implicate în activitatea de construcŃii. 1.verificarea iniŃială. 2. pentru utilizarea prevăzută. e) asigurarea utilizării echipamentelor de măsurare în condiŃii conforme cu specificaŃiile şi cu reglementările tehnice aplicabile.

Confirmarea metrologică se face potrivit reglementărilor legale. precum şi a celor neconforme sau care nu au fost reconfirmate metrologic. inclusiv a documentelor .şi Ńinerea evidenŃei documentelor şi înregistrărilor respective. periodic. după caz.proceduri. 9. prin contract. prin organizarea adecvată şi asigurarea mijloacelor necesare pentru: a) contractarea furnizării echipamentelor de măsurare. Art. precum şi instruirea şi atestarea acestuia. au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să se asigure că unitatea care prestează serviciile respectă prevederile prezentului regulament. 18. reparări . proprietari sau utilizatori. a procedurilor tehnice de execuŃie şi a reglementărilor tehnice aplicabile. 13. activitatea de metrologie şi să ia măsurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia. precum şi în funcŃie de categoria de importanŃă a construcŃiilor la care se aplică. În cazurile specificate de legislaŃia metrologică în vigoare.Stabilirea măsurărilor care sunt necesare se face pe baza documentaŃiei. etaloanele.Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de metrologie proprie au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să asigure organizarea tehnică şi administrativă şi mijloacele necesare pentru realizarea activităŃilor. de către fiecare persoană juridică sau fizică implicată. d) să evalueze. c) să întocmească şi să Ńină la zi documentele şi înregistrările privind activitatea de metrologie. potrivit sistemului propriu. obligaŃiile şi răspunderile fiecărei părŃi privind toate condiŃiile referitoare la echipamentele de măsurare utilizate la măsurările respective . instrucŃiunile de utilizare şi de întreŃinere. conform prevederilor din reglementările legale aplicabile. casarea acestora.Persoanele juridice şi fizice implicate în activitatea de construcŃii. înlăturarea cauzelor neconformităŃilor şi reconfirmarea lor sau. materialele de referinŃă. executanŃi -. c) să asigure evidenŃa documentelor care permit trasabilitatea măsurărilor respective. b) să asigure personalul corespunzător. pentru fiecare obiect. .În funcŃie de volum şi de complexitate. instrucŃiuni -. Art. Art. e) retragerea din serviciu. a spaŃiilor şi a condiŃiilor de mediu. . Art. . având în vedere complexitatea comenzii.Activitatea de metrologie va fi supusă unei evaluări periodice. . conform prezentului regulament. .AchiziŃionarea. condiŃii de mediu.CAPITOLUL III Elemente metodologice şi de organizare a activităŃii de metrologie în construcŃii Art. CAPITOLUL IV ObligaŃii şi răspunderi Art. b) recepŃia echipamentelor de măsurare procurate atât sub aspect cantitativ. verificări. privind aparatele sau dispozitivele auxiliare. care utilizează în activitatea desfăşurată echipamente de măsurare . privind identificarea. personalul din activitatea de metrologie trebuie să posede atestarea necesară. în conformitate cu instrucŃiunile furnizorului şi cu prevederile legale aplicabile.Utilizarea echipamentelor de măsurare se face de către personal care are cunoştinŃele şi instruirea necesare pentru efectuarea măsurărilor respective. Art. izolarea şi Ńinerea evidenŃei echipamentelor de măsurare neconforme. după caz. . d) efectuarea confirmării metrologice . . prin audit intern sau extern. recepŃia şi administrarea echipamentelor de măsurare se asigură. Art.Selectarea echipamentelor de măsurare are în vedere cerinŃele privind măsurările. securitate. cât şi funcŃional. în funcŃie de volumul şi de complexitatea acestei activităŃi. manipularea. accese. Art. după caz. conform instrucŃiunilor furnizorului. depozitare. metodelor de măsurare şi reglementărilor aplicabile. . experŃi tehnici. 17. 14.manipulare. după caz. precum şi a personalului.investitori. conservarea şi depozitarea. 12. categorie de lucrări de construcŃii sau de activitate desfăşurată. Art. c) instituirea şi asigurarea funcŃionării unui sistem. b) să stabilească. .Se interzice utilizarea echipamentelor de măsurare care nu sunt identificate din punct de vedere al stării de verificare. proiectanŃi. stabilite prin documentaŃia de execuŃie. 11. prin metodele de măsurare şi prin alte reglementări tehnice aplicabile. 16. 15. 10.etalonări. . . activitatea de metrologie se va organiza tehnic şi administrativ şi va fi coordonată de personal tehnic corespunzător.

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderi şi sancŃiuni contravenŃionale sau penale.Urmărirea aplicării şi controlul respectării prezentului regulament se fac de către personalul împuternicit în acest scop din cadrul InspecŃiei de stat în construcŃii. 21. urbanism şi amenajarea teritoriului. 19. Art. Art. . conform legilor în vigoare. lucrări publice şi amenajarea teritoriului. . la solicitare. .CAPITOLUL V DispoziŃii finale Art. lucrări publice. Pentru echipamentele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului. prin personal propriu împuternicit. 20.Biroul Român de Metrologie Legală şi organele sale teritoriale. Biroul Român de Metrologie Legală poate participa la controlul efectuat de personalul împuternicit din cadrul InspecŃiei de stat în construcŃii. după caz. în conformitate cu atribuŃiile care le revin. urbanism. exercită controlul metrologic al statului asupra echipamentelor de măsură utilizate în domeniul construcŃiilor. . care sunt precizate în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului.

finanŃate din alte surse. . 2. pentru construcŃii având categoria de importanŃă redusă. 1. în aceste etape ale existenŃei construcŃiilor. în funcŃie de categoria de importanŃă a construcŃiilor sau de complexitatea şi de importanŃa unor lucrări. Art. 5. 6. a)(i).AgenŃii economici şi persoanele juridice care aplică sistemul calităŃii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. (iii) construcŃii având categoria de importanŃă normală.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii Publicat in Monitorul Oficial. fabricanŃi şi furnizori de produse şi servicii pentru construcŃii. b) prin planul calităŃii. Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităŃii. exploatare şi postutilizare a construcŃiilor: investitori. atestat. destinate să prevină noncalitatea. Art. 4. obŃinerea şi menŃinerea.Termenii specifici utilizaŃi în prezentul regulament sunt definiŃi în Glosarul de termeni privind sistemul calităŃii în construcŃii. 3.Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii se aplică.Conducerea şi asigurarea calităŃii constituie o componentă principală a sistemului calităŃii în construcŃii şi reprezintă o parte semnificativă a funcŃiei generale de conducere dintr-o unitate. realizare. prin conducerea şi asigurarea calităŃii. în cazurile prevăzute la lit. astfel: a) prin sistemul calităŃii. proprietari. adaptate specificului construcŃiilor. precum şi beneficiarii contractelor încheiate cu aceştia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop. Art. executanŃi de lucrări de construcŃii şi utilizatori ai construcŃiilor. . Art. Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii se aplică de către proprietari şi/sau utilizatori. . dacă aceasta este cerută prin contract. pe întreaga durată de existenŃă a construcŃiilor. Art. aplicarea şi dezvoltarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii. definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandărilor din standardele SR EN ISO seria 9000. prin activităŃi prestabilite şi sistematice. Art. atestată pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. având în vedere standardele aplicabile.Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general.Pentru agenŃii economici implicaŃi în activitatea de realizare a construcŃiilor se recomandă ca aplicarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii să fie însoŃită şi de obŃinerea certificării profesionale. se aplică prevederile Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare. . în condiŃii raŃionale de cost şi termen.Prevederile prezentului regulament se adresează tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere. . şi să ofere încredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective. Categoriile de importanŃă a construcŃiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor. atestarea şi garantarea calităŃii cerute prin reglementări tehnice şi clauze contractuale. Pentru celelalte cazuri. . pentru: (i) construcŃii având categoria de importanŃă excepŃională sau deosebită. pentru etapele de exploatare şi postutilizare a construcŃiilor. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor. Partea I nr. de proiectare. întocmit şi aplicat pentru anumite lucrări sau construcŃii având categoria de importanŃă normală. a unui nivel minim de calitate aferent cerinŃelor stabilite de legea privind calitatea în construcŃii. principalele elemente de conŃinut şi metodologice pentru elaborarea. finanŃate de la bugetul de stat. să asigure realizarea. în cadrul unei organizări corespunzătoare a activităŃii executantului. . 7. (ii) construcŃii având categoria de importanŃă normală. c) prin îndeplinirea atribuŃiilor responsabilului tehnic cu execuŃia. . adaptate la specificul construcŃiilor. unităŃi de cercetare. care sunt obligaŃi să asigure.

potrivit contractelor încheiate între părŃi. Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agenŃii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurării calităŃii . elaborarea şi aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanŃi de lucrări a unor planuri ale calităŃii. aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . În funcŃie de obiectul manualului. organizarea şi resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective. . aplicabile. . 10. care sunt: . .documente şi înregistrări.beneficiarii investitori pot solicita. Detalierea şi explicitarea nivelului de calitate privind cerinŃele menŃionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare. Art. 13. precum şi cele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile . . b) documentele privind cerinŃele de calitate ale clienŃilor.documente contractuale. 12. care includ planuri de control al calităŃii. aplicate.sau certificarea. . documentaŃia tehnică de proiectare. . b) proceduri. . Aceste elemente se elaborează. se aplică şi se actualizează continuu de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. . a conducerii şi asigurării calităŃii. printr-o terŃă parte organism de certificare -.Programul de asigurare a calităŃii este concretizat prin următoarele documente principale: a) manualul calităŃii. utilizare de produse noi sau procese şi procedee de execuŃie speciale . "manual de management al calităŃii".Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii cuprind următoarele elemente principale de conŃinut: . ConŃinutul şi dezvoltarea elementelor menŃionate mai sus diferă în funcŃie de specificul activităŃilor din unităŃile implicate. precizând obiectivele.programul de asigurare a calităŃii.lucrări de investiŃii-construcŃii importante. Art.elementele principale de conŃinut. Elementele principale de conŃinut Art. 9. cât şi pentru asigurarea externă a calităŃii. . nu este certificat.politică. care poate diferi în ceea ce priveşte gradul de detaliere şi formatul.procedurile sistemului. se poate utiliza un calificativ. documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialişti sau organisme . . strategie.Programul de asigurare a calităŃii stabileşte dispoziŃiile specifice.Conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii comportă stabilirea următoarelor elemente principale: .CAPITOLUL II Elemente de conŃinut şi metodologice ale conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii Art. spre exemplu "manual de asigurare a calităŃii". Art. . resursele şi secvenŃele activităŃilor legate de calitate.proceduri administrative. pentru acele cazuri. 8.În situaŃia în care sistemul calităŃii. 11. organizare -.organizarea aferentă sistemului. În anumite cazuri mai deosebite . Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. prin contract. directoare pentru definirea şi obŃinerea calităŃii.condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. . Datele de intrare Art. Planurile calităŃii se stabilesc în concordanŃă cu programele de asigurare a calităŃii ale beneficiarilor şi în corelare cu manualele şi cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanŃilor respectivi. care detaliază condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii.planul de control al calităŃii. regulile de operare.elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului.client . conducere.datele de intrare. . precum şi pentru evaluarea de către o secundă parte .procedurile tehnice de execuŃie sau de proces.Datele de intrare pentru conducerea şi asigurarea calităŃii în construcŃii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate. pentru a corespunde necesităŃilor agentului economic sau ale persoanei juridice.

.analiza contractului.controlul echipamentelor de inspecŃie.identificarea problemelor reale sau potenŃiale în materie de calitate. se efectuează în mod diferenŃiat.controlul produsului furnizat de client.Organizarea aferentă conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii.aprovizionarea. de către conducerea unităŃii. . faŃă de care se stabilesc cerinŃele specifice ale diferitelor modele de asigurare a calităŃii.pentru participarea la licitaŃii. CondiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. . .auditurile interne ale calităŃii. dintre condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii se selectează cele care corespund prevederilor şi reglementărilor aplicabile acestor etape. . . 14. . .controlul proiectării. 19 şi care sunt specifice etapei şi activităŃilor ce fac obiectul contractelor încheiate: proiectare. .CondiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. . prevăzute la alin. . depozitarea. . integrată în sistemul general de organizare şi funcŃionare a agentului economic sau a persoanei juridice. elaborat şi aplicat de către agenŃii economici şi persoanele juridice.service şi urmărirea comportării lucrărilor.organizarea. după caz. se reŃin acele condiŃii referitoare la sistemul calităŃii care corespund modelului de asigurare a calităŃii adoptat conform art. a metodelor de conducere şi a responsabilităŃilor privind implementarea şi funcŃionarea conducerii şi asigurării calităŃii. 16. . prin proceduri de sistem. Elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului calităŃii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 Art. . . ambalarea.instruirea.tehnicile statistice.controlul produsului (lucrării) neconform.analizarea periodică.controlul documentelor şi al datelor. . .definirea politicii privind calitatea.formarea şi instruirea personalului implicat în asigurarea şi controlul calităŃii. vor fi adaptate specificului activităŃilor şi lucrărilor efectuate.pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile. proceduri/instrucŃiuni tehnice specifice.agreate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau certificate de către un organism de acreditare. În cazul etapelor de exploatare şi postutilizare. . .pentru construcŃii având categoria de importanŃă excepŃională sau deosebită. pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. sunt următoarele: .asigurarea mijloacelor şi resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităŃii şi realizarea obiectivelor acesteia.identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării). .documente.stadiul inspecŃiilor (controlului) şi al încercărilor. fabricaŃie. învestirea cu autoritatea şi cu competenŃele necesare şi asigurarea independenŃei compartimentelor şi a personalului de asigurare a calităŃii şi de control al calităŃii.inspecŃii (control) şi încercări.sistemul calităŃii .controlul înregistrărilor calităŃii. execuŃie. stabilirea de soluŃii pentru rezolvarea lor şi urmărirea aplicării acestora. conservarea şi livrarea. a conducerii şi asigurării calităŃii sub aspectul eficacităŃii şi satisfacerii cerinŃelor specificate. şi dezvoltarea elementelor de conŃinut ale acestuia. . .pentru construcŃiile finanŃate din fondurile statului. . aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. a obiectivelor. . . . Art. . trebuie să cuprindă: . participante la activităŃile din cadrul diferitelor etape ale realizării şi exploatării construcŃiilor. .responsabilitatea managementului . proceduri administrative sau. 15. .controlul proceselor. 1. corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem. .acŃiunile corective şi preventive. . În cadrul sistemului calităŃii. Art.Aplicarea sistemului calităŃii.analiza sistemului.manipularea. măsurare şi încercare. în următoarele cazuri: .

18. notate cu 1. 19. . care descresc de la modelul 1. certificate de conformitate a calităŃii produselor. corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001.În domeniul construcŃiilor se aplică trei modele. le conferă acestora aptitudinea funcŃională sau organizatorică necesară pentru a putea răspunde cerinŃelor de asigurare a calităŃii. care. corespunzătoare organizării şi capacităŃii acestora de a cuprinde cât mai bine condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. precum şi pentru activităŃile de realizare şi. . 17. . rapoarte de verificare şi analizare.DiferenŃierea în aplicarea sistemului calităŃii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. 21. adoptate de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. Documente şi înregistrări Art. în acord cu investitorul sau cu proprietarul. care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activităŃi ale procesului de concepŃie-realizare-exploatare. . luate în considerare. aferente majorităŃii obiectelor de construcŃii contractate în condiŃii avantajoase pentru părŃile contractante. cel mai complex şi mai pretenŃios. respectiv selectarea modelului de asigurare a calităŃii adecvat pentru produse. după caz. buletine de încercări. procese-verbale de avizare pentru lucrări şi documentaŃiile tehnice de proiectare. care se reflectă în obiectivele şi organizarea acestui sistem. Ńinute la zi şi revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului. reprezentând niveluri distincte de asigurare a calităŃii.Modelele de asigurare a calităŃii constituie ansambluri selecŃionate de elemente şi condiŃii corelate ale sistemului calităŃii. obiecte de construcŃii sau părŃi ale acestora. 22. . de exploatare.Între categoria de importanŃă a construcŃiilor şi modelele de asigurare a calităŃii se recomandă respectarea corespondenŃei din următorul tabel: ------------------------------------------------------------------------------Categoria de importanta a constructiei: Modelul de asigurare a calitatii: ------------------------------------------------------------------------------exceptionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala ------------------------------------------------------------------------------deosebita (B) modelul 1 sau 2 ------------------------------------------------------------------------------normala (C) modelul 2 sau 3 ------------------------------------------------------------------------------redusa (D) modelul 3 (optional) ------------------------------------------------------------------------------- Art.Încadrarea într-o categorie de importanŃă a construcŃiilor. în principal. combinate în mod adecvat şi aplicate de către unităŃile implicate. b) categoria de importanŃă a majorităŃii construcŃiilor ce formează obiectul de activitate al acestora şi factorii specifici care caracterizează acele construcŃii.certificate de calitate. sau la proiectarea lucrărilor de intervenŃie. .procese-verbale de control. Art. 2 şi 3. . 20. pentru construcŃii noi. Art. . aferente. SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003. este evidenŃiată prin: a) cerinŃele de asigurare a calităŃii. b) documente ale programului de asigurare a calităŃii.Art. mai simplu şi mai puŃin pretenŃios în ceea ce priveşte numărul şi nivelul cerinŃelor şi al condiŃiilor. întocmite. pentru construcŃii existente. Art.Elaborarea şi aplicarea sistemului calităŃii în construcŃii sunt fundamentate şi definite prin următoarele documente principale. procese-verbale de recepŃie pentru produsele procurate. diferenŃiate între ele. spre modelul 3. se stabilesc în etapa de proiectare. prin numărul şi conŃinutul cerinŃelor de asigurare a calităŃii faŃă de elementele şi condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. c) documente şi înregistrări privind calitatea: .

cu cele specifice lucrărilor respective. prin: . resursele şi succesiunea activităŃilor specifice referitoare la calitate.Planul calităŃii este documentul care precizează practicile. a aproba şi a publica ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii pentru uzul persoanelor juridice şi fizice interesate: producători.asigurarea autorizării şefului compartimentului de control tehnic al calităŃii şi a diriginŃilor de şantier. proprietari. d) diverse alte documente referitoare la calitate. 27.procese-verbale de lucrări ascunse. urbanism şi amenajarea teritoriului. ca şi pentru fazele determinante . investitori.Planul calităŃii are în vedere condiŃiile referitoare la sistemul calităŃii. spre exemplu: rapoarte tehnice. după caz.. procese-verbale de recepŃie pentru lucrări de construcŃii executate.planuri şi rapoarte de audit. rapoarte de control şi verificare privind calitatea. .acreditarea organismelor de certificare.AgenŃii economici şi persoanele juridice participante la activităŃile de concepere. Art. după caz. de către InspecŃia de stat în construcŃii. atunci când agentul economic sau persoana juridică implicată nu are implementat sistemul calităŃii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000. . aplicabile. în exploatarea construcŃiei respective. 26. dări de seamă periodice. instituit prin Legea nr. . lucrări publice. Planul calităŃii trebuie să asigure interfeŃele dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea. pentru anumite lucrări sau construcŃii. forma şi nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinŃele privind construcŃia respectivă. exploatare şi postutilizare a construcŃiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaŃii principale. relevante pentru o anumită lucrare sau construcŃie. pentru sisteme de calitate. . utilizatori. răspunderi Art. suplimentate. CAPITOLUL III AtribuŃii. produse pentru construcŃii. proiectanŃi. categoriei de importanŃă şi naturii construcŃiilor. agenŃi economici din construcŃii şi personal de specialitate. realizarea şi. realizare. . . obligaŃii. informări. b) ca document de sine stătător. complexitatea lucrărilor şi persoanele juridice şi fizice implicate. CAPITOLUL IV DispoziŃii finale . 10/1995 privind calitatea în construcŃii. precizate la art. 4. Art. în care caz se face referire la manualul calităŃii şi la procedurile documentate ale sistemului.agrearea de persoane juridice şi fizice pentru proiectare.rapoarte privind neconformităŃile şi rapoarte de acŃiuni corective şi preventive. furnizori. 24. pentru obŃinerea obiectivelor privind calitatea.şi de recepŃii parŃiale. prin organizarea Consiliului pentru calitate în construcŃii.Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului are următoarele atribuŃii: a) de a asigura coordonarea aplicării conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii. documentele de constituire şi normele metodologice necesare pentru: . după caz. după caz. punându-se accentul pe însuşirea motivaŃiei pentru calitate şi pe efectuarea autocontrolului. . . b) de a stabili şi a aproba structura de organizare. . . calificare sau atestare. analizarea şi evaluarea sistemului. în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităŃii. consultanŃă. 25. 23.Planul calităŃii se întocmeşte. evaluare şi instruire în domeniul sistemului calităŃii în construcŃii. Art. în care caz vor fi elaborate şi procedurile necesare aplicării acestui plan.puncte de oprire . referitoare la conducerea şi la asigurarea calităŃii: a) obŃinerea certificării privind calificarea agentului economic.pregătirea şi instruirea personalului.rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităŃii. b) elaborarea şi aplicarea diferenŃiată a conducerii şi asigurării calităŃii. c) luarea măsurilor necesare pentru încadrarea compartimentelor cu atribuŃii privind calitatea cu personalul calificat necesar. în condiŃiile precizate la art. 15. potrivit specificului activităŃilor desfăşurate. în următoarele situaŃii: a) ca parte a sistemului calităŃii. Planuri ale calităŃii Art. c) de a elabora.

din fondurile curente aferente desfăşurării activităŃilor de bază. lucrări publice. sub aspectul existenŃei şi aplicării conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii. Art. 29. . se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prin InspecŃia de stat în construcŃii.Art. 30. urbanism şi amenajarea teritoriului. .FinanŃarea activităŃilor legate de introducerea şi funcŃionarea conducerii şi asigurării calităŃii în construcŃii se face de către fiecare agent economic şi persoană juridică.Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament de către agenŃii economici şi persoanele juridice implicate. . Art.Încălcarea dispoziŃiilor prezentului regulament atrage răspunderi şi sancŃiuni contravenŃionale şi/sau penale. . conform legilor în vigoare. 28.

. atunci când este necesar. . 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I Prevederi generale Art. în următoarele categorii: a) de importanŃă globală. cu volumul important de muncă şi de materiale înglobate. . 4. 7.Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor construcŃiilor noi sau existente. la construcŃiile noi.ConstrucŃiile se încadrează.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind stabilirea categoriei de importanŃă a construcŃiilor Publicat in Monitorul Oficial. Art. în raport cu necesitatea de adaptare la condiŃiile locale de teren şi de mediu. sub toate aspectele. b) de importanŃă specifice. . . .Clasele de importanŃă se stabilesc prin reglementări tehnice şi au la bază criterii specifice. denumite clase de importanŃă. CAPITOLUL II Categorii de importanŃă Art. . precum şi pentru delimitarea obligaŃiilor care revin persoanelor juridice şi fizice implicate. după importanŃa lor. . Pentru fiecare construcŃie se stabileşte o singură categorie de importanŃă şi aceasta va fi înscrisă în toate documentele tehnice privind construcŃia: autorizaŃia de construire. în cazul construcŃiilor noi.gradul de risc sub aspectul siguranŃei şi al sănătăŃii. . în scopul stabilirii condiŃiilor de aplicare a componentelor sistemului calităŃii. proiectul de execuŃie.Categoria de importanŃă se stabileşte de către proiectant. .construcŃii de importanŃă excepŃională (A).construcŃii de importanŃă deosebită (B).. 5. la construcŃiile existente. . c) caracteristici proprii construcŃiilor . Art. b) implicarea funcŃională a construcŃiilor în domeniul socioeconomic.Categoriile de importanŃă care se stabilesc pentru construcŃii sunt: . 8. pentru lucrări de intervenŃii sau în alte cazuri. Partea I nr. sub anumite aspecte. documentele de asigurare. Ńinând seama de următoarele aspecte: a) implicarea vitală a construcŃiilor în societate şi în natură . pentru realizarea de niveluri de calitate determinate de respectarea cerinŃelor. Art.Categoriile de importanŃă a construcŃiilor se stabilesc în conformitate cu metodologia aprobată de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Art. Ele sunt caracterizate. în condiŃiile legii.construcŃii de importanŃă normală (C). sau a proprietarului. care privesc întreaga construcŃie sau părŃi ale acesteia.Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de încadrare în categorii de importanŃă a construcŃiilor.ConstrucŃiile reprezintă lucrările concepute şi executate pentru îndeplinirea unor funcŃii economico-sociale sau ecologice. 2. Clase de importanŃă Art. Art. . cu durata mare de utilizare. . în cazul construcŃiilor existente. Art. denumite categorii de importanŃă. cartea tehnică a construcŃiei. 6.Clasele de importanŃă se corelează cu categoriile de importanŃă de către proiectant. conform legii. 9. care privesc întreaga construcŃie. de regulă.complexitatea şi considerentele economice. şi/sau de către expertul tehnic atestat. modul de utilizare etc. în scopul aplicării diferenŃiate a sistemului calităŃii. la cererea investitorului. 1. 3. în mediul construit şi în natură destinaŃia.construcŃii de importanŃă redusă (D).

. .CAPITOLUL III DispoziŃii finale Art.Investitorii sau proprietarii pot să prevadă prin clauze contractuale cu proiectanŃii cerinŃe superioare celor corespunzătoare categoriei sau clasei de importanŃă a construcŃiei. 10. Art. . 11. prin documentaŃii motivate.Categoria şi clasa de importanŃă stabilite pentru o construcŃie nu se vor modifica decât la schimbarea destinaŃiei sau în alte condiŃii care impun aceasta.

6. are scopul de a menŃine aptitudinea la exploatare a acestora. Art. Art.se stabilesc de către proiectant sau expert. Art. . asupra tuturor construcŃiilor. Toate aceste acŃiuni se realizează prin grija proprietarului. astfel: a) urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. complementare.Prezentul regulament stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea activităŃilor privind urmărirea comportării în exploatare. . corelată cu activitatea de întreŃinere.Urmărirea comportării în exploatare. de asemenea. în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice. . cel puŃin de nivel mediu.urmărirea curentă. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor Publicat in Monitorul Oficial. conform legii. 7. proprietari. . ModalităŃile de efectuare a urmăririi curente sau a urmăririi speciale . . ActivităŃile de urmărire curentă se efectuează de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice având pregătire tehnică în construcŃii.Urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare. care va cuprinde. . Urmărirea curentă se efectuează. 3. c) postutilizarea construcŃiilor cuprinde activităŃile de desfiinŃare a construcŃiilor în condiŃii de siguranŃă şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor. administratori. . se aplică tuturor categoriilor de construcŃii şi este obligatoriu pentru toate persoanele juridice şi persoanele fizice implicate: investitori. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor reprezintă acŃiuni distincte. Obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcŃiilor şi al intervenŃiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcŃiilor şi menŃinerea aptitudinii la exploatare pe toată durata de existenŃă a acestora. utilizatori. Art. în funcŃie de categoria de importanŃă a construcŃiilor şi de alte caracteristici ale acestora şi se includ în cartea tehnică a construcŃiilor.Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor. 352 din 10/12/1997 Actul a intrat in vigoare la data de 10 decembrie 1997 CAPITOLUL I DispoziŃii generale Art. intervenŃiile în timp şi postutilizarea construcŃiilor sunt componente ale sistemului calităŃii în construcŃii. pe toată durata de existenŃă. 4.urmărirea specială. . care.Urmărirea curentă este o activitate sistematică de observare a stării tehnice a construcŃiilor.Termenii specifici utilizaŃi în prezentul regulament sunt definiŃi în Glosarul de termeni privind sistemul calităŃii în construcŃii. şi rezultatele consemnate ale acestor activităŃi. executanŃi. 1. proiectanŃi. 2. metode. CAPITOLUL II Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor Art. b) intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor se fac pentru menŃinerea sau îmbunătăŃirea aptitudinii la exploatare. Art.Guvernul României Regulament din 21/11/1997 privind urmărirea comportării în exploatare. Partea I nr. caracteristici şi parametri urmăriŃi . pe categorii de lucrări şi de construcŃii.Urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor se face prin: . 5.perioade. .

au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să cunoască toate detaliile privind construcŃia şi să Ńină la zi cartea tehnică a construcŃiei. după caz.ExecutanŃii au obligaŃia să efectueze urmărirea curentă a construcŃiilor pe care le execută. asigură întocmirea proiectului şi predarea lui proprietarilor. denumite responsabili cu urmărirea comportării construcŃiilor. pe baza unui proiect sau a unei proceduri specifice. împreună cu proiectantul. Lucrările de intervenŃie sunt: a) lucrări de întreŃinere. b) comunică proprietarilor care preiau construcŃiile obligaŃiile care le revin în cadrul urmăririi speciale. ObligaŃii şi răspunderi privind urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor Art. . 8.Urmărirea specială se realizează. inclusiv prin extinderea sau modificarea funcŃiunilor iniŃiale ca urmare a modernizării. 15. înştiinŃând despre aceasta şi InspecŃia de stat în construcŃii. pe bază de contract cu proprietarul. Urmărirea specială se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate. 13. precum şi pentru construcŃii aflate în exploatare. Art. 11.La constatarea.ProiectanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) stabilesc. în cursul activităŃilor de urmărire curentă sau specială. de către personal tehnic de specialitate atestat.Proprietarii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor.Investitorii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) stabilesc. . asupra unor parametri ce caracterizează construcŃia sau anumite părŃi ale ei. . 17. acele construcŃii care se supun urmăririi speciale. acele construcŃii care sunt supuse urmăririi speciale. personalul necesar. după care le vor preda proprietarului. b) elaborează. stabiliŃi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice. urbanism şi amenajarea teritoriului. proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică. iar pentru urmărirea specială să supravegheze aplicarea programelor şi a proiectelor întocmite în acest sens.menŃinerea fondului construit la nivelul necesar al cerinŃelor.Persoanele care efectuează urmărirea curentă şi urmărirea specială. . determinate de uzura sau de degradarea normală şi care au ca scop menŃinerea stării tehnice a construcŃiilor. pe o perioadă stabilită. inclusiv jurnalul evenimentelor. b) să efectueze urmărirea curentă. Art. cu evoluŃie periculoasă sau care se află în situaŃii deosebite din punct de vedere al siguranŃei. comandă expertizarea construcŃiilor în cazurile prevăzute la art. lucrări publice.Art. documentaŃiile tehnice pentru urmărirea curentă şi proiectul de urmărire specială. .Urmărirea specială cuprinde investigaŃii specifice regulate. 10. 16. asigură. 14. urbanism şi amenajarea teritoriului. 12. . determinate de producerea unor degradări importante şi care au ca scop menŃinerea sau îmbunătăŃirea stării tehnice a construcŃiilor.IntervenŃiile în timp asupra construcŃiilor au ca scop: . periodice. Art. . a unor situaŃii care depăşesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiŃii de siguranŃă a construcŃiei.asigurarea funcŃiunilor construcŃiilor. Art. comandă proiectul de urmărire specială şi comunică instituirea urmăririi speciale la InspecŃia de stat în construcŃii. . Art. sub toate formele. lucrări publice. c) să sesizeze proprietarului sau administratorului situaŃiile care pot determina efectuarea unei expertizări tehnice. CAPITOLUL III IntervenŃiile în timp asupra construcŃiilor Art. b) stipulează. . Art. . 10. Urmărirea specială nu conduce la întreruperea efectuării urmăririi curente. . 9. în contracte. Art.Administratorii şi utilizatorii răspund de realizarea obligaŃiilor contractuale stabilite cu proprietarul privind activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor. . împreună cu investitorii şi/sau cu proprietarii. până la recepŃia construcŃiilor. b) lucrări de refacere. să monteze conform proiectului şi să protejeze dispozitivele pentru urmărirea specială. îndatoririle ce decurg cu privire la urmărirea comportării în exploatare a acestora. la înstrăinarea sau la închirierea construcŃiilor.

Studiul respectiv va trebui să fie aprobat potrivit legii. . . anexe la proiectele elaborate de ei în acest scop. straturi şi învelitori de protecŃie-sau ale instalaŃiilor şi echipamentelor. pe baza unui proiect întocmit şi verificat conform prevederilor legale. cu acordul proprietarului. straturi de uzură. pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrărilor de intervenŃie. dacă înainte de lucrările de refacere sunt necesare lucrări de sprijiniri provizorii.Utilizatorii construcŃiilor au obligaŃia să asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activităŃii de intervenŃii în timp asupra construcŃiilor. oportunitatea şi eficienŃa economică a acŃiunii. . b) elaborează caiete de sarcini şi instrucŃiuni speciale pentru lucrările de intervenŃii. care se face: a) la cererea proprietarului. ObligaŃii şi răspunderi privind intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor Art. Art. 19 şi verificat conform prevederilor legale. b) la cererea administratorului construcŃiei. pe parcurs şi la recepŃie. dacă este cazul. de asemenea. 20. 18.Proprietarii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) asigură efectuarea lucrărilor de întreŃinere pentru a preveni apariŃia unor deteriorări importante. c) asigură realizarea formelor legale pentru executarea lucrărilor şi verifică. calitatea acestora. . determinate de schimbarea cerinŃelor faŃă de construcŃii sau a funcŃiunilor acestora şi care se pot realiza cu menŃinerea sau îmbunătăŃirea stării tehnice a construcŃiilor. 26. Art. direct sau prin diriginŃi de şantier autorizaŃi. .construcŃia a fost executată fără autorizaŃie de construire.c) lucrări de modernizare. a unor remedieri sau reparări ale părŃilor vizibile ale elementelor de construcŃie . inclusiv a cauzelor care au produs degradări. 27. 25. c) aplicarea soluŃiei preconizate impune verificarea permanentă a stării fizice în detaliu a construcŃiei. 21. în urma analizării situaŃiei.finisaje. . luând toate măsurile pentru asigurarea calităŃii lucrărilor.cerinŃele de sistematizare pentru utilitate publică impun necesitatea desfiinŃării construcŃiei. pe baza unui proiect. Art. .partea existentă .Lucrările de refacere şi de modernizare au la bază următoarele principii: a) soluŃiile se stabilesc numai după cunoaşterea stării tehnice a construcŃiilor.şi lucrările noi care se vor executa atât pe ansamblu. . 23. pe baza comenzii proprietarului. . 22. ca rezultat al expertizării tehnice. în cazurile în care: .Declanşarea activităŃilor din etapa de postutilizare a unei construcŃii începe o dată cu iniŃierea acŃiunii pentru desfiinŃarea acelei construcŃii. întocmit potrivit principiilor prevăzute la art. inclusiv extinderi. pe bază de proiect. . . Art. b) soluŃiile vor avea în vedere interdependenŃa dintre construcŃie . reparare sau consolidare. .Lucrările de refacere se realizează prin remediere. Art. Art. d) condiŃiile deosebite de lucru impun o atenŃie sporită privind asigurarea calităŃii lucrărilor. b) asigură realizarea proiectelor pentru lucrări de refacere sau de modernizare şi verificarea tehnică a acestora.Lucrările de modernizare se realizează. cât şi local.construcŃia prezintă pericol pentru mediul înconjurător şi nu poate fi reabilitată pentru a se elimina acest pericol. decizia de declanşare a activităŃilor din etapa de postutilizare va fi luată în baza unui studiu de fezabilitate. Art.construcŃia nu prezintă siguranŃă în exploatare şi nu poate fi reabilitată din acest punct de vedere. 26. Ńinându-se seama de cazurile prevăzute la art. acestea vor fi executate. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. în baza contractelor încheiate cu proprietarii.ExecutanŃii lucrărilor de intervenŃii asupra construcŃiilor au obligaŃia să respecte prevederile din proiectele elaborate în acest scop. în care construcŃiile sunt grav afectate. Art. 19. întocmit de către expert sau de către proiectant. în conformitate cu prevederile legale. de regulă. din care să rezulte necesitatea. . 24.ProiectanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) elaborează. proiecte pentru lucrări de intervenŃii asupra construcŃiilor. prin reconstrucŃie. care se introduc în cartea tehnică a construcŃiei. CAPITOLUL IV Postutilizarea construcŃiilor Art. periodic.La construcŃiile proprietate publică. În unele situaŃii. putând interveni şi reparări sau consolidări.Lucrările de întreŃinere constau în efectuarea. c) la cererea autorităŃilor administraŃiei publice locale. .

31. inclusiv refacerea stratului vegetal şi a plantaŃiilor.utilizarea deşeurilor de materiale brute pentru umpluturi.Elaborarea documentaŃiei tehnice aferente lucrărilor de desfiinŃare şi executarea lucrărilor respective se efectuează de agenŃii economici cu activitate în construcŃii.zidării. .privind modul de recondiŃionare a produselor şi a elementelor de construcŃie. canal. . 29. telefon. mobilier. secŃiuni.încetarea activităŃilor din interiorul construcŃiei.DocumentaŃia tehnică aferentă lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor va cuprinde: . structuri de rezistenŃă -. . ObligaŃii şi răspunderi privind postutilizarea construcŃiilor . recuperate cu ocazia demontării şi demolării. Art.condiŃii tehnice de calitate. .Desfăşurarea activităŃilor şi lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor se efectuează pe baza unei documentaŃii tehnice şi a unei autorizaŃii de desfiinŃare. cu indicarea construcŃiei sau a părŃilor de construcŃie ce urmează a fi demolate.recomandări . care ar trebui. de finisaj şi izolaŃii.la construcŃiile proprietate publică . . . prin folosirea acestor materiale ca materii prime în vederea producerii de materiale de construcŃii.reciclarea materialelor rezultate din demolare. în vederea refolosirii.devizul lucrărilor de demolare.Dezafectarea construcŃiei cuprinde următoarele faze: .planurile de asigurare şi refacere a continuităŃii utilităŃilor exterioare pentru vecinătăŃi. . 33.recondiŃionarea produselor de construcŃie recuperate din demontare. .refacerea peisajului natural în zonele de folosire a deşeurilor. executate în ateliere. DocumentaŃia tehnică pentru lucrările de postutilizare a construcŃiilor trebuie verificată de specialiştii verificatori de proiecte atestaŃi. de reciclare şi de utilizare a materialelor rezultate. echipamente. .evacuarea din construcŃie a inventarului mobil: obiecte de inventar. Art.planul de amplasare a construcŃiilor . .demolarea părŃilor de construcŃie nedemontabile . 34.dezmembrarea părŃilor şi elementelor de construcŃie şi a instalaŃiilor demontate. conform legii. inclusiv a fundaŃiei construcŃiei. energie termică. . . . orientare.planuri sau relevee. rezultate din demontarea şi demolarea construcŃiilor proprietate publică. în secŃii de producŃie specializate. planurile instalaŃiilor interioare. . energie electrică.pregătirea refolosirii produselor şi materialelor de construcŃii. cuprinzând descrierea detaliată a soluŃiilor tehnice adoptate. vor fi expertizate din punctul de vedere al rezistenŃei şi stabilităŃii clădirile învecinate care pot fi afectate de demolare. întocmite la o scară convenabilă.demontarea părŃilor şi a elementelor de construcŃie. . să fie întrerupte la demolarea construcŃiilor. . .planurile racordurilor la utilităŃile exterioare .măsuri pentru protecŃia mediului înconjurător. eventual. 32.Reintegrarea în natură a deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile cuprinde următoarele faze: . 30.dezechiparea construcŃiei prin desfacerea şi demontarea elementelor de instalaŃii funcŃionale. în zona de demolare a construcŃiilor şi în zonele de evacuare a deşeurilor.proceduri tehnice pentru executarea lucrărilor de demontare şi demolare. .poziŃie. . . 28. gaze. prin verificarea calităŃii acestora şi prin organizarea desfacerii lor în depozite de materiale de construcŃii. Art. faŃade. cuprind următoarele faze: .Demontarea şi demolarea construcŃiei cuprind următoarele faze: . vecinătăŃi -.apă. . De asemenea. rezultate din recuperare. . dimensiuni. .transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele destinate pentru utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea în natură. Art. din care să rezulte destinaŃia. alcătuirea construcŃiei şi funcŃiunile acesteia: planuri ale tuturor nivelurilor. prin operaŃiuni simple.recomandări pentru evacuarea şi transportul deşeurilor nefolosibile şi nereciclabile în zonele de reintegrare în natură. eliberată de autorităŃile competente.Art.detalierea şi precizarea fazelor activităŃilor şi lucrărilor. prin taluzări adecvate şi lucrări de protecŃie aferente. .suspendarea utilităŃilor. Art.asigurarea continuităŃii instalaŃiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăŃi. recondiŃionare şi reciclare. . a tuturor operaŃiunilor necesare şi măsuri de protecŃie a muncii.RecondiŃionarea. . recuperarea componentelor şi a produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii. reciclarea şi refolosirea produselor şi materialelor de construcŃie. . Art.

precum şi un grad cât mai ridicat de recuperare. 35. conform legilor în vigoare. . c) să realizeze condiŃiile de calitate prevăzute în documentaŃia tehnică.Proprietarii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să asigure fondurile necesare pentru proiectarea şi executarea lucrărilor. pentru categoriile de construcŃii şi lucrări de construcŃii specifice domeniului lor de activitate. c) îndrumătoare tehnice privind metode. Art. CAPITOLUL V DispoziŃii finale Art.Art. documentaŃia tehnică aferentă lucrărilor de demolare. . . d) să instruiască personalul asupra procesului tehnologic. urbanism şi amenajarea teritoriului. d) să urmărească respectarea condiŃiilor de calitate stabilite. Art. d) instrucŃiuni tehnice privind demolarea parŃială sau totală a construcŃiilor. 38. c) să asigure asistenŃa tehnică solicitată de proprietar pentru aplicarea soluŃiilor din proiect. pe bază de contract încheiat cu proprietarii. . asupra succesiunii fazelor şi operaŃiunilor. b) să obŃină avizele necesare şi autorizaŃia de desfiinŃare de la autorităŃile competente. 39. . precum şi recondiŃionarea şi reciclarea în grad cât mai ridicat a materialelor şi a produselor rezultate din demontarea şi demolarea construcŃiei. prin soluŃiile tehnice şi tehnologice de demontare şi demolare adoptate. 41. aparatură şi echipamente specifice.Încălcarea dispoziŃiilor prezentului regulament atrage răspunderi şi sancŃiuni contravenŃionale şi/sau penale.FinanŃarea activităŃilor prevăzute în acest regulament se face potrivit prevederilor legale. . precum şi prin asigurarea accesului necesar la aceste vecinătăŃi. Art. e) să ia măsurile de protecŃie a vecinătăŃilor. recomandate pentru activităŃile de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor şi intervenŃii în timp asupra acestora. b) să asigure. . 36.Activitatea de urmărire a comportării în exploatare a construcŃiilor şi intervenŃii în timp şi cea privind postutilizarea construcŃiilor se vor executa cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. Art. 40.Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament se fac de către InspecŃia de stat în construcŃii.ProiectanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să elaboreze. c) să încredinŃeze executarea lucrărilor din etapa de postutilizare a construcŃiilor unor persoane fizice sau juridice autorizate în construcŃii. b) să respecte prevederile din documentaŃia tehnică aferentă şi din autorizaŃia de desfiinŃare. recondiŃionare şi reciclare a materialelor şi a produselor rezultate din demontare şi demolare. reciclare şi utilizare a materialelor rezultate. 37. 42. Art. a condiŃiilor tehnice de calitate corespunzătoare. prin evitarea de transmitere a vibraŃiilor puternice sau a şocurilor. procedee. . Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va lua măsuri pentru îmbunătăŃirea reglementărilor existente privind: a) instrucŃiunile-cadru pentru urmărirea comportării în exploatare şi intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor.Organele administraŃiei publice centrale vor lua măsuri ca unităŃile specializate de profil să revizuiască instrucŃiunile tehnice în vigoare privind urmărirea comportării în exploatare a construcŃiilor şi intervenŃii în timp. b) instrucŃiunile tehnice pentru urmărirea comportării în exploatare şi intervenŃiile în timp privind diferite categorii de construcŃii. . respectarea prevederilor din avize şi din autorizaŃia de desfiinŃare. lucrări publice. alcătuite din diferite materiale. precum şi asupra măsurilor de protecŃie a muncii.ExecutanŃii au următoarele obligaŃii şi răspunderi: a) să înceapă executarea lucrărilor de demolare numai pe baza autorizaŃiei de desfiinŃare şi a documentaŃiei tehnice verificate. Art. a degajărilor mari de praf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful