ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ

УРЕЂЕЊА И ПРОПИСИ ИЗ БИБЛИОТЕЧКО- ИНФОРМАЦИОНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
Испитна питања
1. Основна нaчела Устава републике Србије (владавина права, подела власти,
сувереност грађана, политички плурализам, световност државе, право грађана на
покрајинску аутономију и локалну самоуправу, забрана сукоба интереса)
2. Људска и мањинска права и слободе
3. Нечела која се односе на формална обележја државе (државни симболи,
јединство територије, неповредивост граница)
4. Надлежност Републике Србије
5. Народна скупштина (надлежност, састав, начин одлучивања)
6. Председник републике
7. Влада (надлежност, начин избора, гласање о поверењу)
8. Државна управа
9. Јавне службе
10. Заштитник грађана
11. Судство
12. Уставни суд
13. Слободан приступ информацијама од јавног значаја
14. Заштита података о личности.
ПРОПИСИ ИЗ БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Испитна питања
1. Традиција библиотечког права у Србији
2. Извори библиотечког права
3. Међународне основе прописа из библиотечко-информационе делатности
4. Општи интерес у библиотечко-информационој делатности
5. Дефиниција библиотечко-информационе грађе и извора
6. Библиотечко-информациони систем у Републици Србији
7. Оснивање и типови библиотека
8. Органи управљања у библиотекама
9. Матична функција
10. Права и дужности корисника библиотечких услуга
11. Ауторска права и библиотечка делатност
12. Јавна библиотека, обавезно оснивање и регистар библиотека
13. Повезивање и удруживање библиотека у библиотечко-информациони систем
Србије
14. Народна библиотека Србије
15. Библиотека Матице српске
16. Надзор над законитошћу рада библиотека и стручни надзор
17. Начин и поступак надзора над стручним радом библиотека
18. Финансирање јавних библиотека
19. Библиотека као установа заштите старе и ретке библиотечке грађе
20. Услови за обављање библиотечко-информационе делатности, стручни испит,
виша стручна звања
21. Управљање библиотеком

98/2006) • Закон о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр.22. Закон о старој и реткој библиотечкој грађи 25. заштити и коришћењу обавезног примерка публикација у депозитним библиотекама ("Службени гласник РС". Закон о издавању публикација ЛИТЕРАТУРА • Устав Републике Србије ("Службени гласник РС" бр. 52/11) • Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС" бр. 52/11) • Правилник о достављању обавезног примерка електронских публикација депозитним библиотекама и њиховом коришћењу ("Службени гласник РС". 98/11) • Правилник о чувању. 48/94. 98/11) • Правилник о ближим условима за обављање библиотечко-информационе делатности јавних библиотека ("Службени гласник РС". 101/05) • Закон о обавезном примерку публикација ("Службени гласник РС" бр. Именовање директора библиотеке 23. 52/11) • Закон о издавању публикација ("Службени гласник РС". бр. 122/12) . начину њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита („Службеном гласнику РС". 135/04. 37/91. Закон о обавезном примерку публикација 24. гласник РС „ бр. 67/93. 13/13) • Правилник о Програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности. бр. 53/93. 123/2012) • Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности („Сл. бр.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful