You are on page 1of 191

T.C.

SLEYMAN DEMREL NVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTS SLAM TARH ve SANATLARI BLM SLAM TARH ANA BLM DALI

751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNE GRE BALIKESRN SOSYAL, HUKUK ve DN YAPISI (H.1269-1272 / M.1854-1857)
YKSEK LSANS TEZ
DANIMAN Prof. Dr. M. Orhan NER HAZIRLAYAN Halil POLAT

ISPARTA 2003

NSZ eriyye sicilleri, Osmanl Devletinin Tara Tekilatnn en nemli ahsiyeti olan kadlarn, mahkemelerde tutmu olduklar zabtlar, merkezden gelen emir ve fermanlar ve mahalli kararlarn yannda, nemli vakalar kaydettikleri defterlerdir. Nasl ki toplumun en kk yap ta ailedir ve o toplum hakknda incelemeler aileden balar ve aile toplumu yanstr; ayn ekilde bir devletin en kk birimi kyler ve bu kylerin bal olduklar kazalardr. Bunun iin bir devletin tam manasyla ve ayrntl bir ekilde aratrlp, renilmesi iin o devletin temeli olan tara tekilatnn ok iyi renilmesi gerekir. eriyye sicilleri de kazalardaki kadlarn tutmu olduklar, kydeki en kk olaydan, padiahtan gelen fermanlara kadar kaydettikleri defter olduu iin Osmanl Devletini aratran yerel, toplumsal, siyasi tarihilerin ilk bavuraca kaynaklardr. 751 Nolu Balkesir eriyye Sicilinin Transkript ve deerlendirilmesinin yapld bu almann Giri blmnde eriyye Sicilleri hakknda genel bilgiler, Balkesirin eriyye Sicilleri, bu defterin tereke defteri olmas sebebiyle tereke defterinin tutulmasnda takip edilen usul anlatlmtr. Birinci blmde Karasi Sancann tarihi geliimi ve yerleim birimleri belirtilmitir. Ayrca Sancak merkezinde bulunan idarecilerin kimler olduu tespit edilmitir. Transkribe edip incelediimiz defter tereke defteri olduu iin tereke ve miras taksimi, vasi nasb ve kk ocuklarnn haklarnn korunmas iin yaplan faaliyetler ele alnmtr. kinci blmde ise defterde ok ak olarak yaplm Mslman ve gayr-i Mslim ayrm gz nnde bulundurularak dini yap, halkn geimini salad mesleklere gre mesleki yap ve halkn sosyo kltrel yapsn ortaya koyan folklorik zellikler defter genellemesi yaplarak ele alnmtr. Son olarak ehre gzellik ve ihtiam veren dini ve sosyal yaplar ele alnmtr.

Tezin nc blmnde 751 Nolu Balkesir eriyye Sicil Defterinin transkiripti yer almaktadr. Transkiript esnasnda mmkn mertebe orjinal kelimelere sadk kalnmaya allmtr. almaya baladmda ok zor gelen fakat uratka zevk veren bu almaya beni tevik eden slam Tarihi ve Sanatlar Blm Bakan saygdeer hocam Prof. Dr. M. Orhan NERe, zerimde hakk bulunan hocalarma ve desteini her zaman yanmda hissettiim aileme sonsuz teekkr zevkli bir bor bilirim. HALL POLAT ISPARTA-2003

ii

NDEKLER NSZ .............................................................................................................................. i NDEKLER ................................................................................................................iii KISALTMALAR.............................................................................................................. v GR ................................................................................................................................ 1 A) ERYYE SCLLER ............................................................................................... 1 B) BALIKESR ERYYE SCL DEFTERLER ......................................................... 6 1) BALIKESR ERYYE SCLLER(Topkap Saray Tasnifi)................................... 7 II. KISIM .......................................................................................................................... 7 2) BALIKESR ERYYE SCLLER (Topkap I. Ksm) ........................................... 9 3. 751 NOLU ERYYE SCL DEFTER HAKKINDA GENEL BLGLER ......... 12 I. BLM....................................................................................................................... 14 751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNN DAR VE HUKUK AIDAN DEERLENDRLMES............................................................................... 14 A. 751 NOLU ERYYE SCL DEFTERNN DAR DEERLENDRLMES .... 14 1. BALIKESRN KURULDUU YER....................................................................... 14 2. KARAS SANCAININ TARH GELM........................................................... 14 3. KARAS SANCAININ DAR TAKSMATI......................................................... 15 a. Balkesirin Mahalleleri .............................................................................................. 15 b. Kaza ............................................................................................................................ 16 c. Balkesirin Kyleri..................................................................................................... 16 d. skan Yerleri ............................................................................................................... 18 4. KARAS SANCAI DAR YAPISI......................................................................... 19 a. Bey (Mutasarrf - Vali): .............................................................................................. 19 b.. Kad:........................................................................................................................... 20 c. Mal Mdr: ............................................................................................................... 20 d. ehir Kethdas:.......................................................................................................... 21 e. ehir Aas:................................................................................................................. 21 f. Zaptiye Neferleri: ........................................................................................................ 21 B. 751 NOLU ERYYE SCL DEFTERNN HUKUK AIDAN DEERLENDRLMES ............................................................................................... 22 1. MRAS HUKUKU ..................................................................................................... 22 a. Tereke Ve Miras Taksimi ........................................................................................... 22 b. Vas ve Vel Nasb: ..................................................................................................... 25 c. Nafaka: ........................................................................................................................ 25 2- BORLAR HUKUKU............................................................................................... 26 iii

a. Vasnin borlanmas:................................................................................................... 26 b. Mihr i Meccel: ........................................................................................................ 26 c. lenin ahslara borcu:............................................................................................... 26 d. lenin Hkmi ahslara Borcu:.................................................................................. 27 e. Vergi............................................................................................................................ 27 II. BLM ..................................................................................................................... 27 751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNN DN VE SOSYAL HAYAT AISINDAN DEERLENDRLMES ......................................................... 27 A. DN YAPI................................................................................................................. 27 a. Mslmanlar ............................................................................................................... 27 b. Gayr i Mslimler....................................................................................................... 28 B. MESLEK YAPI ........................................................................................................ 30 a. iftiler; ...................................................................................................................... 30 b. Esnaflar: ...................................................................................................................... 31 c. dareciler ..................................................................................................................... 31 C. FOLKLORK YAPI................................................................................................... 32 a. ahs simleri: ............................................................................................................. 32 b. Giyim Eyalar: ........................................................................................................... 33 c. Ev Eyalar: ................................................................................................................. 35 d-Zinet Eyalar: ............................................................................................................. 36 D. DN VE SOSYAL YAPILAR.................................................................................. 37 a. Camiler........................................................................................................................ 37 b. Medreseler .................................................................................................................. 40 c. emeler...................................................................................................................... 40 III. BLM .................................................................................................................... 41 751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNN TRANSKRPSYONU ... 41 BBLYOGRAFYA...................................................................................................... 182 Ariv.............................................................................................................................. 182 Eserler ........................................................................................................................... 182 Ansiklopediler............................................................................................................... 183 Szlkler ....................................................................................................................... 184 EK: 751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNN ORJNAL METN ...................................................................................................................................... 185

iv

KISALTMALAR a.g.e. : Ad geen eser a.g.m. : Ad geen makale a.g.t. : Ad geen tez AMK BS. Bkz. C H A. M. : Cilt : Hicr : slam Ansiklopedisi :Milad : Ankara Milli Ktphane,Balkesir eriyye Sicilleri : Baknz

DAGM: Devlet Arivleri Genel Mdrl DA. : Diyanet slam Ansiklopedisi ..E.F.: stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Mad. : Maddesi Mah. : Mahallesi Mat. No S. s. S.No ts. vb. Yay. yy. :Matbaas : Numara : Say : Sayfa :Sicil numaras : Tarihsiz : Ve benzeri : Yaynlar : Yzyl MEB. : Milli Eitim Bakanl Osm. : Osmanlca

v. dr. : Ve dierleri

GR A) ERYYE SCLLER eriyye sicillerinin tarihimizin vazgeilmez kaynaklar arasnda yer aldna phe yoktur. Sahip olduklar muhteva zellikleri dolaysyla tarihin eitli konularna ait ve uzunca bir dnemi kapsayacak ekilde bilgi ile mcehhezdirler. Kadlarn devlet merkezi ile yaptklar resmi yazmalar, halkn ikayet ve dileklerini, mahalli idarelere ait hukuk dzenlemeler olarak yanstan mahkeme kararlarn ihtiva eden bu siciller incelenmeden Osmanl Devletinin siyas, idar ve sosyal tarihini hakkyla ortaya koymak mmkn deildir.1 eri mahkemelerde mahkemenin bilgisi dahilinde tutulan, resmi stat tayan her trl kaytlarn toplanm olduu defterlere yaygn adyla eriyye Sicili denir. eriyye sicillerine kad defterleri, mahkeme defterleri denildii gibi ksaca defter de denilmektedir.2 Din, hukuk ve ceza konular slam hukukunda drt ana balkta toplanmtr. 1. badt: Tamamen uhrev olup namaz, oru, hac, zekat vb. gibi ibadetle

ilgili konulardr. 2. Muamelt: Miras, tereke, vesayet, sat, kefalet, vakf, yemin, vb. gibi

hukuki konular zerinde yaplacak eri ilemlerdir. 3. Mnakeht: Aile hukukunu ilgilendiren mesele ve hkmlerdir.

Evlenme-boanma, tecdid-i nikah vb. konular ihtiva eder. 4. Ukubt: Dnen ve eran yasak olan fiillerin ilenmesinden veya dini

vecibelerin yerine getirilmemesinden ve yahut katliam, yol kesme, yalanclk, hrszlk gibi kt ve kamu iin zararl sularn irtikabndan dolay uygulanmas gerekli grlen hapis, ksas, idam gibi cezai konu ve hkmlerdir.

TA, Kenan Ziya, I. Ariv uras: Ariv Malzemesi Olarak eriyye Sicilleri Ve Tara niversitelerinde Tarih Aratrmalar , Devlet Arivleri Genel Mdrl Yay. Ankara 1998, s. 178-179; AKGNDZ, Ahmet, eriyye Sicilleri, Trk Dnyas Aratrmalar Vakf, stanbul, 1988, c.1, s.12 2 TA, a.g.e. s.178

Btn bu konular zerinden kan meseleleri halletmekle grevli olan kii kaddr. Kadnn olmad veya bulunamayaca hallerde ona vekalet eden veya onun adna vazife gren kiiye de naib denir.3 Zengin bir kltr hazinesine sahip olmamz, tarihimiz asndan olduka nemlidir. Bu defterler incelenmeden mparatorluun idar, siyas, sosyal tarihini btn boyutlaryla meydana kartmak imkanszdr. Mahalli olaylarn tarihiler tarafndan kaydedilmedii hatta hadiselerin gerek sebeplerinin yeterince aratrlmad bilinen bir gerektir. eriyye sicilleri ise nemli tarihi olaylarn, tarihi ve hukuki messeselerin, ayrca blgesel ticar hayatn ayrntl bir ekilde doru olarak tespitinde birinci derecede nem arz etmektedir. Belli bir blgeye ait birbirinin devam olan sicil defterlerinin tamam elde edildii taktirde o blgenin tarihi hayatn hi bir kaynak bize bunlardan daha detayl, daha mevsuk bir ekilde canlandramaz.4 Osmanl Devleti alt asr ktada hkm srm byk bir devlettir. Bu byk devletin tarihi mirasyla beraber gnmze intikal eden bir ok arivleri vardr. Osmanl Devleti iin her ne kadar Tarih yapmaktan tarihini yazamad denilse bile Osmanl Devleti btn kurumlarnda ok ciddi kayt tutan, ariv yapan bir devlet olmutur. Bundan dolay ariv konusunda dnyann sayl devletleri arasnda gsterilmektedir. Bu durum Osmanl Devleti'nden gnmze intikal eden ariv malzemesi zerinde yaplan tetkikler sonucu sz konusu malzemenin teekkl ettikleri tarihlerde belli bir tertip ve dzene sahip olular ve zaman zaman devrin arivcilik anlayna gre tasnif ve dzenlemeye tabi tutulmalarndan anlald gibi Osmanl Devleti'nin deiik dnemlerinde grevli olarak veya seyahat maksadyla lkeyi ziyaret eden yabanclar tarafndan da tespit edildii grlmektedir.5 eriyye Sicilleri de, Osmanl Devleti'nin mahkemelerinde, kadlar tarafndan tutulan zabtlar; kasabalarn ve tara tekilatnn idar ve sosyal yapsn ortaya karan en teferruatl ariv belgeleridir.6

3 4

TA, a.g.e., s. 175-176 ASLAN, Nasi, I. Ariv uras : Milli Arivi ierisinde eriyye Sicilleri Eitim ve Terminoloji Problemi, DAGM Yay., Ankara, 1998, s.187 5 AKTA, Necati (1999),Osmanl Dnemi Arivciliimiz Osmanl, C.6, (Ankara: Yeni Trkiye Yaynlar). S.303. 6 NLYOL, Aynur, (1995) eriyye Sicillerine Gre XVIII. Asrn lk Yarsnda Balkesir ( 1700 1730 ), (Uluda niversitesi,Sosyal Bilimler Enstits,Yaynlanm Doktora Tezi), Bursa, s.1

Osmanl Devleti'nin bandan itibaren yarg yetkisi umerann en bandaki yneticilerin yetkileri dahilinde olmasna ramen bu yetkilerini bamsz kadlara devretmilerdir. Bu kural er'iyye Mahkemeleri'nin kaldrlna kadar devam etmitir. lke ynetiminin temel birimi olarak kabul edilen7 kazalarn en byk amiri saylan kadlar, grevleri gerei sosyal, siyasal ve ekonomik hayatn tmyle ierisindeydiler. Devletin halkla, halkn devletle muhatap olmasnda kadlar arac kurum grevi yapmaktadrlar. Ayrca kadlar halk devlete kar temsil ederlerdi.8 Bir yandan en yksek adli makam, dier taraftan da halkn ikayetlerini Divan- Hmayuna ileten, tmar sahipleri veya adamlarnn halka yaptklar zulmlerin nce cerre kan suhtelere sonra da kendilerine iletilen kimselerdir.9 Bu grevi halka ilikiyi yaparken kadlarn sicil" ad verilen defteri tutmalar zorunlu idi. Bundan dolay kadlarn merkeze, merkezin kadlara yazdklar yazmalar neticesinde ok geni corafyaya sahip Osmanl Devleti'nde on binlerce eriyye Sicil defteri ortaya kmtr.10 eriyye Sicilleri dil, din, rk ve renk fark gzetilmeden btn insanlarla ilgili olaylar ve bu olaylar ilgilendiren mahkeme kararlarn ve idari dzenlemeleri kapsamaktadr.11 Bir dier ifadeyle er'iyye Sicilleri, merkezden gelen, tezkereleri. tahrirleri, fermanlar, paalarn, vezir-i azamlarn, beylerbeyinin gnderdikleri buyrultular, kadlarn verdikleri ilamlar, hccetleri, kaza, kasaba ve kylerde nemli grdkleri olaylar verilen cezalar, miras paylamlarn boanma ve evlenme kararlarn, tayin ve atamalar, noter tasdik belgelerini, tknameleri ihtiva eden kadnn mahkeme zabt defterleridir.12 Kadlar bayram ve cuma gnleri dnda evlerinde yada cami ve mescit ve medreselerin belirli odalarnda kurulan mahkemelerde. askeri meseleler dnda btn devlet ilerini ve mahalli davalar zme kavutururlard.13 Bylece devlet ve halk ilikilerini, kanunlarn er ve rf uygulanlarn, miras. intikal ve bor davalarn,

BARDAKOLU, Ali, ,Osmanl Hukukunun erilii zerine, Osmanl,C.6,(Yeni Trkiye Yaynlar). Ankara (1999) s.412. 9 GYN, Nejat, ,Osmanl Devletinde Tara Tekilat (Tanzimata Kadar) Osmanl, C:6, (Yeni Trkiye Yaynlar). Ankara, (1999) s.86. 10 UZUNARILI, smail Hakk, ,Osmanl Devletinin lmiye Tekilat,(Trk Tarih Kurumu Basmevi), Ankara, (1988)s.109. 11 AKGNDZ, Ahmet,eriyye Sicilleri,(Trk Dnyas Aratrmalar Vakf) stanbul, (1988)C:1,s.11 12 BAYINDIR, Abdulaziz, ,slam Mahkeme Hukuku(Osmanl Dnemi Uygulamas),(stanbul), (1986) s.1 13 CN, Halil AKGNDZ, Ahmet, Trk Hukuk Tarihi,Seluk niversitesi Yaynlar, (1989) s.224

gayr-i mslimlerin hukuk durumlarn da er'iyye Sicillerinde bulmaktayz. Ayrca mahalli yer adlar, blgesel rf ve adetler hakknda bilgiler de er'iyye Sicil Defterleri'nde yer almaktadr. Vakflarn yaptrdklar imaretler, hanlar, hamamlar, camiler, trbeler, medreseler, zaviyeler, vakflarn gelirleri, bedestenler gibi kaybolmu abideler ve sanat eserleri ile ilgili bilgileri de kaytlardan karmak mmkndr.14 er'iyye Sicil kaytlarndan Nahiye, kasaba, ky, mezra ve mahalle "adlarn yeni kurulan yerleim yerlerini baz sebeplerden dolay terkedilmi yerleri, kyleri, sava zamannda blge halknn savaa nasl katldn, devletin talep ettii vergi, asker, zahire, hayvan, kereste, maden, ghercilelerini nasl gnderildiini, ticari faaliyetleri, esnaf ilikilerini retim ve tketim maddelerinin neler olduunu her trl eya ve yiyeceklerin narh ve piyasa fiyatlarnn ne olacan ve btn ekonomik faaliyetleri renmek mmkndr.15 Ayrca ordunun savaa giderken menzil masraflar,16 ulaklarn, habercilerin nerede binek deitirdikleri, masraflarnn nereden nasl temin edilecei, iltizam ve vergi toplamakla mkellef memurlarn cretlerinin ne kadar olduu, er'iyye Sicilleri'nde aka grlmektedir. Yine er'iyye SicilIeri'nde be on yllk zaman arallarndaki tketim mallarndaki fiyat deiikliklerinden para hareketlerini, parann deerini, alm gcn, enflasyonun ne kadar olduunu tesbit etmemiz mmkn olabilmektedir. er'iyye Sicilleri'nden devletin ttn ve iki yasa gibi karm olduu muhtelif yasaklar, her blgede yetien rnler hakknda bilgileri, ehir ve kasabalarda yaayan insanlarn yaklak olarak nfusunu, tmar tekilat ve vakf messeseleri hakkndaki bilgileri, Anadolu'da eitli zamanlarda meydana gelen isyanlar ve ekyalk faaliyetleri ve bunlarn sonularnn halka tesirlerini renebilmekteyiz.17 Hemen hemen Osmanl Devleti beldelerinin tamamndaki er'iyye Sicilleri'nin nazari olarak takriben 16x42 ebadndaki eni dar, boyu uzunca olan defterlere yazld
NLYOL, a.g.t,s.2. GR, A.Refik, Osmanl mparatorluunda Kadlk Messesi, (Yaynlanmam Doktora Tezi,..E.F.,Seminer Ktphanesi.nr 1737), stanbul, (1971) s.84 16 Menzil:Kelime manas konaktr. Hareket halinde bulunan bir ordu veya kervan bir gnlk yol gittikten sonra bir menzile varrd. Bu menzil genellikle bir kasaba veya ky, bu olmad takdirde muhafazal bir kervan saraydr. Menzillerin birbirine mesafesi takriben 35-40 kilometreden fazla olmazd. SERTOLU, Mithat, Osmanl Tarihi Lugat, Enderun Kitabevi, stanbul, (1986) s221-222 17 LGREL, Mcteba, eriyye Siciller Toplu Kataloguna Doru,..E.F.,Tarih Dergisi, stanbul, (1975) s.28-29,s123.
15 14

grlmektedir. Bu defterlerin muhtevasn oluturan ilam, hccet, kira kontrat, narh koyma v.s. sicil kaytlar er'i mahkemelere mahsus bir usul ve kaide iinde kaleme alnr ve bu tahrir tarzna da (fkh, feraiz, fetvadan ayr olarak) sakki eri" denilmektedir.18 Ayn zamanda bu er'iyye Sicilleri'nde takip edilecek metot olarak karmza kmaktadr. Osmanl mahkemelerindeki yazmalarn hepsi saklanmamtr. Saklanmas gerekli olan er'iyye Sicilleri de bu gnk mahkeme tutanaklarna pek benzememektedir. Eski tarihli sicillerde vakf tescili dndaki btn kaytlarn genellikle bir sayfann yarsn gemedii grlmtr. Eski defterler kadnn cebine girecek kadar kk, dar ve uzuncadr.19 Osmanl Devleti'nin kuruluundan Kanuni'nin saltanatnn ilk yllarna kadar eriyye Sicilleri Arapa tutulmutur. er'iyye Sicilleri'nde yalnz hkmetin verdii emir ve bu emirlerin cevaplar Trke olarak kaydedilmektedir. Daha sonraki dnemlerde Trklerin Osmanl topraklarnda hakim unsur olmas dolaysyla tm kaytlar Trke tutulmaya balanmtr. er'iyye Sicilleri XV. asrn20 sonlarndan balayarak XIX. asrn sonlarna ve hatta XX. asrn ilk yirmi senesine kadar devam etmitir.21 Bu gnk haliyle zetle Sulh Asliye, Ar Ceza, Temyiz ve Savclklar diye tasnif edebileceimiz geni adli mekanizmann btn farkl ilevlerini bnyesinde deruhde eden er'iyye Mahkemeleri, 'kad' unvanyla tek bir hakim tarafndan idare edilmekteydi. Ayrca bu hukuki ilevlerin yannda noterlik (hccet) vazifesini yapmas, dier idari ilerle de uramasyla kadlk makam, devlet iinde devlet olarak nitelendirilebilir. Daha z bir ifadeyle er'iyye Mahkemeleri'nin mstakil yapsnda tek hakim olan kadlar devletin tm kanun ve kararlarn tatbikte hak ve salahiyetini kendi nefislerinde toplamlardr ki bu sebeple kadlara tayin edildikleri yerlerin mutasarrf sfat da verilebilir.22 Kadlk makam ve er'iyye Sicilleri'nin bu ekilde olmas tarafszla, objektif karar almaya ters gibi grnse de kararlarn, mahkemelerin ok hzl neticelendirilmesinden, Geciken adalet,

UZUNARILI,a.g.e.,s.109. AKGNDZ, a.g.e.,s.18 20 Bursa eriyye Sicilleri,1455 tarihinden itibaren balamtr. 21 SAHLLOLU, Halil, Kitabl-Kad ve Sfteciler, Trkiye ktisat Tarihi Semineri,(Hacettepe niversitesi Yaynlar), Ankara, (1974)s.106. 22 NLYOL. a.g.t.,s.1.
19

18

adalet deildir" dsturunun zddyla dnlerek hukukun hzl ilemesinden dolay bir nebze iyidir. Ve bu durum objektiflie ters olan halini az da olsa kapatr.23 1874 tarihli Sicillat- eriyye ve Zabt- Deavi Cerideleri hakkndaki nizamnameye gre, stanbul ve tarada bulunan btn sicillere ilk sayfadan balayarak son sayfaya kadar sra numaras ve eri Mahkemelerden verilen her eit belgenin bir suretinin sicillere kayt edilmesi, sicillerdeki yazlarn dzgn ve okunakl yazlmasna dikkat edilmesi rm veya yrtlm sicillerin tamir edilmesi, btn eri Mahkemelerde siciller iin hususi bir sandk bulundurulmas ve her akam sicillerin bu sanda mukayyit nezaretinde konulmas, kadlarn grev sresi sona erince hususi mhrleriyle bu sandklar mhrleyip haleflerine teslim etmeleri, kararlatrlmtr.24 B) BALIKESR ERYYE SCL DEFTERLER Balkesirin eriyye Sicil Defterleri gnmzde eriyye Sicilleri Toplu Katalou oluturma abalar erevesinde Ankara Milli Ktphanede toplanmtr. 940 Hicri Tarihinde yazmna balanan eriyye Sicilleri 1341 Hicri tarihine kadar yazlmtr. Balkesir eriyye Sicilleri Topkap saraynda I. ksmda olan 1300 H. le 1340 tarihi arasndaki defterler 147. defterden 397. deftere atlanm olarak 1den 523e kadar numaralandrlmtr. Topkap Saray ikinci ksmda kaytl 940 Hicri ile 1311 Hicri tarihi arasndaki defterlerde 691den 799a numaralandrlmtr.

GNEY, Ahmet Rfat, 411 Nolu Kastamonu eriyye Sicil Transkripsiyon ve Deerlendirmesi, (Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi,Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits), (1984)s.3. 24 GNDODU Rait, Balkesir eriyye Sicili (Evail-i Cemaziyelevvel 1021-25 safer 1027,4 Temmuz 1612-21 ubat 1628),(Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi,stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits), (1991) s.3.

23

1) BALIKESR ERYYE SCLLER(Topkap Saray Tasnifi) II. KISIM NO TARH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1300-1327 1319-1323 1323-1324 1325-1328 1325-1335 1326 1326 1326 1326-1327 1326-1327 1326-1329 1326-1331 1326-1331 1327-1329 1327-1330 1327-1331 1327-1332 1327-1332 1328-1330 1329-1330 1330 1330-1331 1330-1331 1330-1332 1331-1334 1331-1332 1331-1332 1331-1332 1331-1339 1332 NO TARH 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 1336-1337 1337-1338 1337-1339 1337-1340 1338 1338 1338 1338 1338-1340 1338-1342 1338-1342 1339 1339 1339 1340 1340-1341 1340-1346 1345-1346 1298 1304-1305 1308 1308 1308-1310 1309 1310 1310-1312 1310-1314 1313-1314 1314 1314 NO 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 TARH 1321-1324 1322 1323 1324 1324 1324-1327 1325 1325 1326 1326 1326-1327 1327-1329 1327-1330 1328-1329 1328-1329 1330 1330 1330-1333 1330-1926 1331 1331 1331-1333 1331-1334 1331 1333-1337 1333-1338 1333 1334 1334-1338 1335

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1332-1336 1332-1337 1334 1334 1334-1337 1334-1337 1334-1337 1335-1336 1335-1339 1336

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1314-1315 1315 1316 1320 1317 1317 1317-1319 1318-1319 1320-1322 1321-1323

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

1335-1336 1335-1336 1335-1339 1336-1339 1340 1340-1341 1340-1341 1340-1341 1341 1341 1341 1321-1324 1321-1326 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322-1324 1323 1323 1323 1323-1325 1323-1327 1323-1330 1324 1324 1324-1325 1324-1325 1324-1326

122 1341 123 1341 124 1341 125 1307-1316 126 1344 127 1344 128 1344 129 1344 130 1926 131 1926-1927 132 1926 133 1926 134 1926 135 1926-1928 136 1926-1929 137 1927 138 1927 139 1927 140 1927 141 1927

412 1313-1316 413 1313-1317 414 1313-1317 415 1314-1315 416 1314 417 1314-1317 417 1314-1317 417 1315 420 1315 421 1315-1316 422 1316 423 1316 424 1316-1317 425 1316-1318 426 1317 427 1317 428 1317 429 1317-1319 430 1317-1324 431 1318

453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

142 1927 143 1927 144 1927-1928 145 1927-1929 146 1928-1929 147 1929 397 1299-1325 398 1302-1314 399 1303-1304 400 1307-1308 401 1308-1309 402 1308-1310 403 1308-1309 404 1311-1312 405 1311-1315 406 1311-1317 407 1311-1317 408 1312 409 1313-1314 410 1313-1315 411 1313-1316

432 1318 433 1318 434 1318 435 1318 436 1318-1319 437 1319 438 1319 439 1319 440 1319 441 1319-1320 442 1319-1322 443 1319-1323 444 1319-1324 445 1320 446 1320-1325 447 1321 448 1321 449 1321 450 1321-1322 451 1321-1324 452 1321-1324

473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

1324-1326 1325 1325 1325-1326 1326 1326 1326 1326-1327 1326-1333 1327 1327 1327-1329 1327-1329 1327-1330 1328-1331 1329 1329-1330 1330-1333 1330-1337 1330-1338 1330-1927

2) BALIKESR ERYYE SCLLER (Topkap I. Ksm) NO 691 692 693 694 695 TARH 940, 1950-951, 958-959, 973, 975-976-977, 983, 986, 988,990-992 1001-1002 1012 1023-1024 1024-1026 707 708 709 710 1103-1104 1104-1106 1106-1107 1109-110 NO 706 TARH 1100-1102

696 697

1029-1031

711

110-1113 1113-115

1030, 1051-1052, 1068, 1069, 1078 - 712 1079-1080,1081-1082-1083, 1168, 1181-1185 1030-1034 1039-1043 1052-1054 1061-1062,1067-1069 1073, 1078-1080-1082 1085-1087 1093-1095 1095-1096 1097-1100 1141-1143 1144-1146 1146-1148 1148-1150 1150-1153 1154-1157 1157-1163 1163-1176-1165, 1169,1174 1168-1175-1170, 1174 1176-1181 1183-1186 1186-1194 1193-1197 1194 11999-1201 1206-1211 1212-1215 1215-1221 1225-1228 1228-1236 1236-1239 713 714 715 716 717 718 719 720 721 750 750/A 751 752 753 754 755 756 757 757/A 758 759 759/A 760 761 762 763 764 765 766 767

698 699 700 701 702 703 704 704/A 705 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742

1115-1121 1122-1123 1125-1130 1127-1131 1132-1135 1133-1134 1135-1137 1137-1138 1139-1141 1270-1272 1270-1271 1270-1280 1272-1274 1275-1277 1275-1278 1278-1279 1278-1279 1279-1281 1281-1282 1281 1284-1285 1285-1286 1284-1297 1289-1290 1291-1292 1292-1293 1293-1294 12941295 1296-1297 1297

10

743 744 745 746 747 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786

1239-1244 1244-1249 1253-1266 1264 1265-1266 1301-1305 1302-1303,1305-1306,1309-1310 1303-1304 1304 1305 1305-1307 1307 1307-1308 1308-1310 1309-1314 1310-1311 1311-1313 1310-1311,1314-1324 1313-1315

768 769 770 771 772 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799

1297-1298 1298-1300 1298-1300, 1316, 1320-1324 1300-1309 1300-1302 1315-1317 1299-1300,1316-1317 1317-1318 1317-1319 1317-1319,1323-1326 1319-1321 1321-1323 1323-1325 1325-1327 1327-1328 1327-1328 1333-1335 1203-1204,1222-12251259-1266,1275,1311 1303,1305,1115, 1117, 1120-1121,1133-1134, 1140-1141,1148, 1156, 1166, 1168,1170-1172, 1179, 1182-1184

11

3. 751 NOLU ERYYE SCL DEFTER HAKKINDA GENEL BLGLER eriyye Mahkemeleri; kadlarn eri hkmlere gre yarglama yaptklar mahkemelerdir. eriyye mahkemelerini ifade iin mehakimi eriyye, meclisi er, meclisi eri enver gibi tabirler kullanlr. Kadlarn mahkeme kararlarn ve merkezden gelen yazmalar kaydettikleri deftere de eriyye sicil defteri denilmektedir.25 751 Nolu Balkesir eriyye Sicil Defterini kaleme alan kii 50-adaki mhr ve turadan anlald kadaryla Medinei Balkesiri Mahkemesi Hakimi Halil Efendi Zade Mehmed Refik Efendidir.26 Defter, Ankara Milli Ktphanenin bni Sina Aratrmalar Blmnde

Topkap Saray tasnifine gre bulunmaktadr.Defter 50 varak olup, yaz eidi genelde talik krmasdr.Sadece 30/b 31/a sayfalarnda rika yazs kullanlmtr. Defter 21 Safer 1270 tarihli tereke sicili ile balam, 21 Ramazan 1270 tarihli tereke sicili ile sona ermitir. Defterde 162 adet sicil bulunmakta olup bunlardan sadece 100. nolu sicil ilamdr.27 39, 115, 117 ve 132. siciller Vasi Nasb Hucceti28 40. sicil ise Hrszlk huccetidir. 29Bunlarn haricinde 156 adet sicil, tereke sicilidir.Bu tereke sicillerinde Tereke defterlerinin yazmnda kk ocuklar iin bir vasi nasb edilmitir. Fakat tereke sicilinden ayr olarak ahitlerin huzurunda dzenlenen belgelere Vasi Nasb Hucceti denir. Bunun bir rnei 116 ve 117. sicillerde aka grlmektedir.30 751 nolu eriyye sicil defterinde yer alan gayri mslimlerin sicillerinde tahkir ieren kelimeler mevcuttur. Buna mukabil gayri mslimlerin tamam eri muhakeme ve miras taksimini kabul etmilerdir.31
25

26
27

AKGNDZ, a.g.e. , s.76 Bkz. AMK. BS. no 751 , 50-a lam; Hakim nnde yryen davay taraflarn iddia ve cevaplaryla ileri srdkleri delilleri ve

gereke ile hkm tayan belgedir. ZCAN, Hseyin, Hukuk Szl, Yeni Desen Matbaas, Ankara, 1975 , s. 293
28

Huccet; Delil, senet, eriat mahkemesinden verilen bir hak veya bir sahiplik gsteren resmi

vesika anlamlarna gelir. (ZCAN, a.g.e., s. 258; DEVELLOLU, Ferit, Osmanlca Trke Ansiklopedik Lgat, Dou Matbaas, Ankara, 1962, 2. 463
29 30

Bkz. AMK. BS. no:751 s. 34-b , 35-a Bkz. AMK. BS. no:751 s. 34-b , 35-a

12

751 nolu eriyye sicilinin transkripsiyonun orijinal metne sadk kalnmaya allmtr. Okunamayan yerler bo (...) olarak geilmitir. Transkript ve deerlendirmede sayfa numaralandrmas yerine sicil numaras tercih edilmitir. Metrukat yazlrken kuru cinsinden deerleri parantez iinde belirtilmi, eer para yahut ake cinsinden ksrat var ise kuru deerinden sonra (-) ekilerek kurutan ayrlmtr. 751 nolu Balkesir eriiyye Sicil Defterinin kapsad tarih, kaynaklarda 12701280 Hicri tarihler olduu yazmaktadr. Fakat 1280 tarihine ait herhangi bir sicile rastlanmamtr.135 nolu sicil 1269 , 149 nolu sicil 1271 ve 134 nolu sicil de1272 tarihine aittir.

31

Bkz. AMK. BS. no:711 sicil no: 2 , 9 , 12 , 31 , 55 , 64 , 65 , 75 , 78 , 82 , 87 , 113 , 137 , 138

, 159

13

I. BLM 751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNN DAR VE HUKUK AIDAN DEERLENDRLMES A. 751 NOLU ERYYE SCL DEFTERNN DAR

DEERLENDRLMES 1. BALIKESRN KURULDUU YER Balkesir, eski adyla KARES vilayeti, tamamen Mizya denilen yerde idi. Mizya Ktas, Kk Asya (Anadolu) nn Kuzey Batsnda olup; Kuzeyde Marmara Denizi, Batda anakkale Boaz ve Adalar Denizi, Gneyde Lidya ( Saruhan Sanca), Adarnaz ay ile tahdit edilmiti. Fakat bu hudutlar kati deildir. Zaman zaman klp bym ve esasl bir erevesi olamamtr. Kei Dandan itibaren ve Marmara Denizini takiben anakkale Boazna kadar olan ksmna Kk Mizya; geriye kalan ksmna da Byk Mizya denilmitir. Kk Mizyann balca ehirleri; Balkz, Lapseki, Burgaz, Mihali, Eski Manyas, Gnen, Sarky, Erdek ve Bandrmadr. Byk Mizyann balca ehirleri ise; Bergama, Edremit, Balya, Pazarky, Behramkale, Turuvad, Artandros, Gargara, skamender, Sepsis, Dursunbey ve Balkesirdir. 32 Gnmzde ise Balkesir, Anadolu Yarmadasnn Kuzey Batsnda, Marmara Blgesinin Gney Marmara Blm iinde kurulmu bir il ve bu ilin merkezidir. lin Dousunda Bursa, Gney Dousunda Ktahya, Batsnda anakkale, Gney Batsnda Ege Denizi, Gneyinde ise Manisa ve zmir lleri vardr. Balkesir ili, kendi adn tayan ve Dou kenar Susurluk ay ile boylanan ovann Batsnda, bir tepenin ovaya bakan yamacnda kurulmu ve ovaya doru yaylmtr.33 2. KARAS SANCAININ TARH GELM Osmanl devlet tekilatnda Eyalet, Sancak, Kaza ve Kyler eklinde idar

taksimat vard. Kazalar Kad, sancaklar Sancak beyleri, eyaletleri ise Beylerbeyi idare ediyordu. Osmanl zamannda Karasi sanca Anadolu Beylerbeyine balyd. Sancak
HAKKI, smail; Karesi Vilayeti Tarihesi (Osm.), Hsn Tabiat Mat. stanbul, H. 1341 s. 1 5 KILILIOLU, Safa(v. Dr.); Meydan Larousse Balkesir Mad., I XII Meydan yay. stanbul, ts, c. II
33 32

14

beyleri merkez olan Balkesirde otururdu. Karasi sanca Balkesir, Bigadi, Sndrg, Bagelenbe, Kemer-Edremid, Ayazmend, Edremid, Kozak, vrindi, Manyas ve Frt maa amldan oluuyordu. Karasi Sanca'nn sekiz zeameti ve yz krk sekiz tmar vard. 1233 H. Senesinde Karasi Anadolu eyaletinden ayrlarak Hdavendigar ve Kocaeli Eyaletine baland. 1257 H. senesinde sadece Hdavendigar olarak yenilenen eyalete katld.34 1261 senesinde ise Hdavendigardan ayrlarak Manisa ve Aydn ise beraber merkezi Manisa olmak zere yeni bir vilayet oluturuldu. Bu sisteme gre tekilat Koza, Sancak, Mstakil sancak ve Vilayet olarak kabul edildi. Bylece Karasi Sanca Manisa Vilayetine baland. Balkesir 1296da Biga Sancann kendisine ilhak ile Karasi Vilayeti oldu. 1304 senesinde ise tekrar Hdavendigar vilayetine baland. 1325 senesi hazirannda Hdavendigardan ayrlp mstakil olmu ve son olarak 1339da Vilayet yaplmtr.35 3. KARAS SANCAININ DAR TAKSMATI a. Balkesirin Mahalleleri Mahalle; bir ehir veya kasabann blnd ksmlardan her biridir. Osmanl dnemindeki tanm ise ayn mescitte ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte ikamet ettikleri ehir kesimidir. 36 1530 yl tahrrine gre Balkesirde yirmi bir Trk ve bir Yahudi mahallesi bulunuyordu. 37 751 nolu eriyye Sicilinde yer alan mahalleler unlardr: Martl Mahallesi, Sahnhisar Mahallesi, Brekiler Mahallesi, Orugazi Mahallesi,
34 35

Karaolan Mahallesi, Emirza Bey Mahallesi, zmirler Mahallesi, Hac smail Mahallesi,

HAKKI, a.g.e., s. 122 123 HAKKI, Karasi Vilayeti Tarihesi, s.122-126 36 DEVELLOLU, a.g.e., s.565 37 LGREL, DA Balkesir mad., I TDV Yay. stanbul, 1992, c. 5, s. 14

15

Kasablar Mahallesi, Hac shak Mahallesi,

Ali Fakh Mahallesi, Okukara Mahallesi,

eyh Ltfullah Mahallesi, Eski Kuyumcular Mahallesi, Umur Bey Mahallesi, Hac sa Mahallesi, Dinkiler Mahallesi, ve Hisarii Mahallesidir. Bu mahallelerin arasnda Hac smail, Orugazi, Hazma (Mustafa) Fakh, Hac shal, Selahattn, Karaolan ve Hisarii mahalleleri nfus bakmndan en youn olanlard. XIX. yyda merkez kazaya bal 100 ky bulunuyordu. Balkesirin ii ile beraber nfusu 30.000 kadard.38 b. Kaza Kaza; nahiyeden byk, vilayetten kk mlk idare blgesine denir. Osmanl devrinde kazalarn banda kaymakam, belediye bakan ve en yksek hakim grevlerini nefsinde birletiren kadlar vard. Tazminatta bu esas deitirilerek, kazalara kaymakamlar gnderilmeye baland.39 751 Nolu bu defterde tane kazann ismi gemektedir. Bunlar: Bigadi40, vrindi41, Kepsut42tur. c. Balkesirin Kyleri Kyler, Osmanl ifadesi ile karyeler; Osmanlnn tara tekilatnn en kk birimidir. Kylye ziraati, ifti manasna oul olarak reay denilmektedir. Son asrlarda rey yalnz devletin Hristiyan tabas iin kullanlmtr. Halbuki ilk asrlarda manas, Mslman olsun, Hristiyan olsun, ziraat yapan kyldr. Selahaddin Mahallesi, Mustafa Fakh Mahallesi, El-Hac Gayb Mahallesi

LGREL, a.g.m., s.14 ZTUNA, Ylmaz, BYK TRKYE TARH I-XIII, tken Yay., stanbul, 1983, c. 7, s. 347348 40 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 89, 158 41 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 98 42 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 159
39

38

16

Devletin tarmna ve btn toprak rnlerine bu snf hakimdir. Kyl, henz Sanayi Toplumu olamam Osmanl halk iinde nemli bir unsurdur. nk sanayilememi toplumlarn en nemli gelir kayna tarm ve hayvanclktr. Tarm ve hayvancln merkezi kylerdir. Kyl kendi rnnn rn, ift akesini veya ispene yani boyundurluk ya da ahsi ift hakk denen vergiyi vermek zorundadr.43 Ayrca kyl topra ilemek zorunda olup bo brakamaz ve gereken vergiyi tmarl sipahiye vermek zorundadr. 751 nolu eriyye sicil defterinde yer alan Balkesirin kyleri unlardr: 1- Eftelle Karyesi 3- Kalayclar Karyesi 5- At Karyesi 7- Kaml Karyesi 9- Pnar Karyesi 11- Aslhan Karyesi 13- skele Karyesi 15- a Karyesi 17- Yenice Karyesi 19- Urbut Karyesi 21- Aka Karyesi 23- Paa Karyesi 25- rvana Karyesi 27- inge Karyesi 29- Nergis Karyesi 31- nar Karyesi 33- ayrhisar Karyesi
43

2- Naibli Karyesi 4- Bayndr Karyesi 6- Kavakl Karyesi 8- Kesirvan Karyesi 10- Halalca Karyesi 12- Atanos Karyesi 14- Mendehore Karyesi 16- Yersi Karyesi 18- Kabakl iftlii Karyesi 20- Kseler Karyesi 22- itnehor Karyesi 24- Gk Karyesi 26- itnehor Karyesi 28- andar Karyesi 30- Ziyaretli Karyesi 32- Tepecik Karyesi 34- Okuf Karyesi

EMECEN, Feridun M., Osmanlda Yerleik Hayat, ehirler ve Kyler, Osmanl, c.IV, Yeni Trkiye Yay., Ankara, 1999, s.96

17

35- Aka ksrak Karyesi

36- Da Bayndr Karyesi

Kanun devrinde Karasi sancann yedi zeameti ve yz seksen bir Timar vardr.44 Bu durum Karasi (Balkesir)in kylerinin verimliliini ortaya koyar. d. skan Yerleri skan, birini bir yere yerletirmek manasna gelen Eksene fiilinin mastardr.45 Osmanl devleti, gebe olarak yaayan cemaatlere yerlemeleri iin toprak vermi ve onlar iin iskan yerleri amtr. Bu iskan yerleri yaknnda bulunan kylerle tarif edilmitir. Defterde on adet iskan yeri bulunmaktadr. Bu iskan yerleri ve yerleen cemaatler unlardr: 1Cemaati.46 23Cemaati 48 4Eftelle Karyesi civarnda Kiraz Pnar nam mahalde meskun Haremeyn-i Naibli Karyesi civarnda Caferler Cemaati 47 Kaml Karyesi civarnda Bilecik skan nam mahalde meskun Caferler Eftelle Karyesi civarnda Bilecik skan nam mahalde meskun ncikli

erifeyn yrkannn Karakeili Cemaati 49

56Cemaati51 7-

Kabakl iftlii civarnda Hardal Cemaati.50 Urbut Karyesi civarnda Haremeyn-i erifeyn yrkannn Akakoyun

Kalayclar Karyesi civarnda Emegn nam mahalde Haremeyn-i erifeyn

yrkannn Akakoyun Cemaati52


44 45

LGREL, a.g.m., s.14 MUTALI, Serdar, Arapa-Trke Szlk, Daarck Yay., stanbul, 1995, s. 396. 46 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 3 47 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 4 48 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 18 49 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 23, 26 50 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 48 51 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 49 52 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 62

18

8-

Bayndr Karyesi civarnda Saralan nam mahalde Haremeyn-i erifeyn

yrkannn Caferler Cemaati 53 9Cemaati54 10inge Karyesi civarnda Bilecik ve Kua skan nam mahalde rvana Karyesi civarnda Haremeyn-i erifeyn yrkannn Caferler

Haremeyn-i erifeyn yrkannn Karakeili Cemaati55 11nar Karyesi civarnda Emirler skan nam mahalde Haremeyn-i

erifeyn yrkannn Zahidler Cemaati 56 12Cemaati57 13Kavakl Karyesi civarnda etmi Aireti58 Mandehore Karyesi civarnda Klcalar Iskan nam mahalde Karakeili

4. KARAS SANCAI DAR YAPISI Osmanl Devletinin kuruluundan itibaren idari mekanizmann en st kademesinde bulunan padiahlar, Osmanl lkesinin tarasna farkl statde fakat birbirleriyle balantl iki tr grevli tayin ederek bunlarn bakanlnda idari, hukuki ve askeri tekilatlanmay salamlardr. Bu grevlilerden birisi Bey (Beylerbeyi Sancakbeyi) olup, ehli Kaddr.59 a. Bey (Mutasarrf - Vali): Eyaletlerin ve sancaklarn banda sultann taradaki askeri idari temsilcisi ve kul brokrasisine mensup olan miri miran ve miri liva denen beylerbeyi ve sancakbeyi bulunmaktadr.60 Karasi Sancanda Defterin kaydedildii H. 1270/M. 1855 tarihinde erif Osman Paa Hicri 1269 senesi Cemaziyelahirinde Karasi Sancana Mutasarrf olarak
Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 68 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 92, 94 55 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 111, 141, 142 56 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 121 57 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 125 58 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 149 59 YCEL, Yaar; Osmanl mparatorluunda Desantralizasyona Dair Genel Gzlemler belleten S. 152 Ankara, 1979, C. 38, S. 665 60 HAKKI, Karesi Vilayeti Tarihesi, S. 137
54 53

rf mensubudur. Dieri de ehl i ilim mensubu olan

19

tayin olundu. 1270 senesi sonunda grevinden ayrlmtr. erif Osman Paa Miri Miran di.61 erif Osman Paa Hazretleri defterde Karasi Sanca Mutasarrf ve Medinei Balkesiri Valisi olarak zikredilmitir.62 b. Kad: Osmanl Devletinde merkezden atanan ve atand yerde halifenin adna hkm veren, insanlar arasndaki anlamazlklar zp onlara doru yolu gsteren, daima haklnn yannda yer alan adaletin uygulaycsdr.63 Kadnn; erkek, hr, akll, Mslman, adil, salkl ve hukuku bilen bir kii olmas icap eder.64 751 nolu bu defterin sonunda Mehmed efik adna mhr bulunmaktadr. Bu mhrn kadya ait olduu zerindeki turadan anlalmaktadr. Turada Li Halil Zade Hazreti Mehmed efik El Mvella El Hlafet-i Bi Medine i Bakkesiri Valisi ifadesi bize kadnn tam knyesini vermektedir.65 c. Mal Mdr: slam dnyasnda devletin btn mali divanlarnn stnde bulunan ve devletin genel maliyesini temsil eden messeseye beytl - mal denir. Lgat olarak mal evi demek olan bu tabir hazinei hassa, devlet hazinesi ve maliye dairesi anlamnda kullanlmtr.66 Zaman ierisinde bir ok deiiklikler geiren beytlmal, Osmanl devletinde sonralar varisi bulunmadan lenlerin yahut gaib olan kiilerin eyalarn muhafaza eden daireye alem olmutu. Bu ileri takip etmek zere merkezde bir Beytl mal Mdriyeti tekil olunmutur.67 Defterin yazld tarihte Karasi Sancanda mal mdr olarak grev yapan kii merkezden atanan Hacegan- Divan- Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi bulunmaktadr.68 Grevi; ordu ile beraber Ruukta bulunan askerlerin69 yahut
OLTAYLI, lbey; Trkiye dari Tarihi, Ankara, 1979, S. 186 Bkz.AMK. BS. No: 751, S. No:78 63 Bkz. KAZACI, Ziya; slam messeseleri Tarihi, Kayhan yay. stanbul, 1991, s. 114 64 Bkz. KAZACI; a.g.e. s. 115 65 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 50/a 66 KAZACI, a.g.e. s. 314 67 KAZACI, a.g.e. s. 316 68 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 23,37,41,61,80,89,96,99,112,114,130,151,152,153,154,155,156,161 69 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 23,37,41,61,80,89,130,152,154,156
62 61

20

her hangi bir sebeple gaib olanlarn mallarn muhafaza etmek,70 mirass olmadan lenlerin mallarna71 devlet adna el koymaktr. ehir Kethdas, ehir Aas ve Zabtiye Neferleri emrinde grev yapmaktadr. d. ehir Kethdas: Osmanl devletinin kuruluundan beri devletle halk ilikilerini salamak iin her ehirde bir Kethda bulunuyordu. 21855 tarihinde Karasi Sancanda ehir Kethdas Zabtiye avuu brahim B. Hseyin grev yapmaktadr.72 e. ehir Aas: Defterde ehir aas olarak Zaptiye Neferatndan Hac Ali Kavas b. Abdullahn ismi gemektedir.73 f. Zaptiye Neferleri: Defterde ismi geen Zaptiye Neferleri unlardr; 1. 2. 3. 4. Otu Bekir olu Hseyin b. Ahmed74 Bayatl olu Mehmed avu b. Ali75 Kallaf olu Salih Aa b. Mehmed76 Cingz olu brahim b. Ahmed77

70 71

Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 153,156 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 96,99,112,155 72 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 89,96,99,112,152,153,156 73 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 154,155,161 74 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 23,41 75 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 78,80 76 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 130 77 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 135

21

B. 751 NOLU ERYYE SCL DEFTERNN HUKUK AIDAN DEERLENDRLMES 1. MRAS HUKUKU 751 Nolu Balkesir eriyye Sicil Defteri, tereke defteri olduu iin gerek ahslarn miras hak ve hukuku ile ilgili uygulamalar ortaya koymaktadr. Miras kelimesi hukukta, vefat eden kimsenin geride brakt mal ve haklara belli sra, usul ve l dahilinde belli ahs ve gruplarn hak sahibi olmasn ifade eden bir terimdir. Bunu konu edilen ilim dalna da miras hukuku denilir. Miras hukukuna slam literatrnde feraiz denilmektedir.78 Osmanl Devletinde hukukun temeli slamdr. Yeni hukuk olarak slam Hukuku uygulanmaktadr. slam miras hkmlerinin de byk bir ksm dorudan Kuran- Kerim ve Snnete dayanmaktadr. Kuran- Kerimde miraslarn paylar ile ilgili ayet vardr.79 Snnet ise bu ayetlerin aklanmas ve uygulanmas ile eksik olan hkmleri tamamlayc konumundadr.80 751 Nolu bu defterde slam Hukukuna bal kalnd grlmektedir. Bu durum btn sicillerde nde-erul-mnir veya lede-erul-enver kelimeleriyle ifade edilmektedir.81 Ayrca gayr-i Mslimlerin de miras hukuku asndan slam hukukunu kabullendii nde-erul-enver tabiri ile ortaya konulmutur.82 Baz sicillerde alem a farazallah Allahn farz kld zere veya Farzati-eriyye-er hisse tabiri kullanlarak ayetlerin esas alnd ortaya konulmutur.83 a. Tereke Ve Miras Taksimi Tereke, len kimsenin geride brakt ve miraslarna intikal eden eyler, metrukat manasna gelir. 84 Hanef mezhebine gre tereke; ya mal, yahut da mala bal hak olacaktr. Buna gre aadaki mal ve haklar terekenin umulne girmektedir:
AYDIN, M. kif, LMHAL J-II. SLAM VE TOPLUM Aile Hayat, TDV: Yay, c. 2, s. 246. Nisa sresi 4/11-12-176 80 KARAMAN, a.g.e., s.160 161; Bkz. AYDIN, a.g.e., s. 246 81 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 1 82 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 9, 12 83 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 2, 19, 51 84 DEVELOLU, Ferit, Osmanlca-Trke Ansiklopedik Lugat,Dou Matbaas, Ankara 1962, s. 1084; KARAMAN, Prof. Dr. Hayrettin, Mukayeseli slam Hukuku, Nesil Yay. 1991, s. 373.
79 78

22

a) b) c) hapis haklar.

Tanr, tanmaz, misl, kyem btn mallar. lnn alacaklar ve lehine hkm olunmu tazminatlar. Borlar ve eya hukukunda bahis konusu edilecek olan irtifak haklar ile

Bunlara mukabil menfaatler ile ahs haklar terekeye dahil deildir. Mesela; kirac ld zaman kira akdi sona erer.85 Terekeler, eriyye sicillerinde sosyal ve ekonomik hayata ait ok eitli ve zengin bilgiler vermesinden dolay nemlidir.
86

lenlerin terk ettii mallarn neler

olduu, hi akrabas olmayanlarn mallarna devlet tarafndan el konulmas, savaa katlp da henz dnmemi olanlarn ve henz dnyaya gelmemi ocuk ile borlar henz kesinlik kazanmam olan kiilerin mallarna devletin emaneten el koymas, borcu olup da len ve bu borlarn lenin kalan mallarndan denmesi ve ev eyalar, mutfak malzemeleri, giyim ve kuam, hayvanlarn koum takmlar, ev ve arsa, ba, dkkan kymetleri, tahl rnleri ve fiyatlar, ticaret ile megul olanlarn mallar ve fiyatlar tereke defterinin umulne girer. Terekelerin yazmnda takip edilen usul: a) b) c) d) len kiinin nereli olduu (mahalle veya ky), Terekenin kimler arasnda taksim edilecei, Henz vakt-i rde ulamayanlar iin vas nasb ve tayini, Sava yahut baka bir sebeple gaib olan kiilerin hisselerine mal mdr

tarafndan grevlendirilen kiilerin el koyduu, e) f) g) h) Miras sahipleri tarafndan miras taksim talebi, Terekenin yazld tarih, Tereke mal ve haklar, Terekeden kartlacak eyler: Techiz-tekfin, keffart, borlar, vasiyetler,

vergi borlar, resmi ksmet ve kaydiye-i defter-i adi,

85 86

KARAMAN, Ana hatlaryla slam Hukuku-I-III, Ensar Neriyat, stanbul, 1990 c. II, s. 173. NLYOL, a.g.e., s. 8

23

i) j) k) l) m)

Miraslar arasnda paylalmak zere kalan para ve mallar, Miras taksimi, Gaib olanlarn hisselerine el konulduu, Kk olan kiilerin vaslerini hisselerinin ahitler huzurunda dendii, Vas tarafndan, emanet edilen hisse sarf edilmise bunun bor olarak

kaydedildii yer almaktadr. Terekeden hak sahibi olanlar: Terekeden techiz-tekfin masraflar, borlar, vasiyeti ve resm karldktan sonra tereke hak sahipleri arasnda taksim edilir. Terekeden hak sahibi olanlar: 1) Ashab- feraiz (belli paylar olan miraslar); Bunlar Kuran- Kerim,

snnet ve icma ile hisseleri takdir edilmi olanlardr. Bunlar ana-baba, elerden biri. 2) Neseb ynnden asabe olan miraslar: Bunlar farz sahibi miraslar

hisselerini aldktan sonra terekeden kalan, farz sahibi miraslar bulunmayp yalnz kaldklar zaman da mirasn tamamn alan miraslardr: ocuklar, torunlar, erkek ve kz kardeler, amcalar. 3) ihsandr. 4) miraslar. 5) Terekeden geriye kalan ksm, belirli olan paylar nispetinde farz sahibi Sebep ynnden asabe olan kimsenin asabe binefsihi grubunu tekil eden Sebep ynnden asabe: Sahibi olduu kleyi ivazl veya ivazsz olarak

azad etmi olan kimseler. Bu asabeliin sebebi azad eden efendinin klesine yapt

olan miraslara tevzi edilir. 6) 7) Zevil-erham Mukaveleli vris: Bu iki ahsn birbirine miras olma mevzuunda

anlamalaryla doan hukuk mnasebete denir. 8) 9) Nesebi ikrar yoluyla bakasna nisbet edilen hsmlar. Kendisine terekenin tamam vasiyet edilenler.

24

10)

Beytl-mal: Varis olmad veya naib olduunda muhafaza etmek iin

devlet hazinesine teslim edilir.87 Kk ocuklarn hsselerini vas nasb ve teyin edilen kii alr. Vas, vesayeti fadan aciz olursa hakim tarafndan baka birisi vas nasb olunur.88 b. Vas ve Vel Nasb: Vas, bir kimsenin mallarnda ya da ocuklarnn ilerinde tasarruf etmek zere tayin edilen kimseye denir. Vasi, vasiyeti stleniine gre iki ksma ayrlr: 1denir.89 2Vasiy-i mensub: Kii lmeden nce kk ocuklarnn mallarnda
90

Vasiy-i muhtar: Kii lmeden nce kk ocuklarnn mallarnda

tasarrufta bulunmak zere bir kiiyi belirlemise, belirlenen kiiye vasiy-i muhtar

tasarruf etmek zere bir kii belirlememise, mahkeme tarafndan ocuun ailesinden birisi veya amcas vasi nasb edilmitir. Vasi nasbnda ocuun en yakn olmasna
91

nem verilmitir. Bunlar ounlukla anne, baba ve kardetir. Babalarnn hami zelliine dikkat ekmek iin vel olduu da belirtilmitir. vasiye says byk bir ounluk arz etmektedir. c. Nafaka: Nafaka; birinin kanunen geindirmek mecburiyetinde bulunduu kimselere mahkeme kararyla balanan ayla denir.92 751 nolu defterde iki tane mahkeme tarafndan tespit edilmi nafaka karar mevcuttur. Birincisi; 1 nolu sicilde Martl Mahallesinde vefat eden Tayyibenin olu kk Mehmed ve kz Emine iin mahkeme babalar Seyyid Hafz Ahmed Efendinin nafaka vermesini karara balamtr. Buna gre; Mehmed iin nafaka ve kisve bahas Ayrca defterde kadn

AKGNDZ, Mukayeseli slam ve Osmanl Klliyat, Dicle niversitesi Hukuk Fak. Yay. Diyarbakr, 1986, s. 282-283. 88 BLMEN, mer Nasuh, Hukuk-u slamiye ve Istlahat Fkhyye Kamusu, Bilmen Yay. stanbul, 1969, s. 182. FERRUH, mer, slam Aile Hukuku, Sebil Yay. stanbul, 1994, s.166168 89 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 47, 104 90 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 48, 68, 70, 71, 86, 118, 124, 126, 140, 148, 158 91 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 1, 15, 20, 24, 25, 31, 51, 54, 64, 76, 88, 92, 94, 101, 113, 120, 125, 144 92 DEVELOLU, a.g.e. s. 952

87

25

yetmi drt buuk kuru on ake, Emine iin de otur yedi kuru on para ve be ake tespit edilmitir.93 kincisi; 65 nolu sicilde len Elizabethin kk oluna nafaka ve kisve bahas olarak on iki kuru seksen ake, kk kz Nevimiz iinde alt kuru krk ake nafaka takdir edilmitir.94 Nafaka miktarnda grlen farkllk lenin terekesinin miktar ile alakaldr. 2- BORLAR HUKUKU Bor, kiileri birbirlerine kar bir ey yapmak yahut vermekle ykml klan hukuk iliki veya bu ilikinin dourduu ykmllktr. Bor iin Arapa taahhd vcib ve deyn kelimeleri kullanlmtr.95 Borlar hukuku asndan yapacamz bu deerlendirmede esasen defterde yer alan borlanma ekilleri ve demelerini tesbite alacaz. Bunlar unlardr; a. Vasnin borlanmas: Mahkeme tarafndan kk ocuk iin vas nasb klnan kii, ocuun malnda tasarrufa sahiptir. Kendisine, ocuk rtne ulaana kadar emanet olarak verilmi olan bu mal isterse sarf eder. Fakat bu ekilde harcanan para vasde bir bor olarak kabul edilir. Bu ekilde borlanma 751 nolu defterde ok fazla yer almaktadr.96 b. Mihr i Meccel: Kadna evlilik sebebiyle evlilikten sonraki bir zaman iinde verilmek zere yaplan taahhdn yerine getirilmesine mihr i meccel denir. Erkek bu mihri hayatta iken yerine getirmede ise, bu miktar lenin terekesinden dlr.97 c. lenin ahslara borcu: len kiinin ahslara borcu var ise bu durum ahitlerle ispat edilmitir.98 Bu bor eine bile olsa ahitlendirme ve yemin yolu kullanlmtr.99

93 94

Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 1 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 65 95 AYDIN, M. Akif, Bor mad. I TDV Yay. stanbul, 1992, c. 6, s. 285 96 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 4,5,10,15,16,20,21,24,25,29,32,33,34,36,(v. dr.) 97 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 7,15,29,35 98 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 28,33,35,36 99 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 46

26

d. lenin Hkmi ahslara Borcu: len kii hayatta iken camiler veya emeler iin yardmda bulunmay taahhd etmi ve bunu yerine getirmeden lmse taahhd edilen miktar ahitlendirilerek hkmi ahslara denir.100 e. Vergi len kiinin terekesinden denen bir baka husus vergilerdir. Vergi eitleri; Resm i ksmet ve kaydiye i adi, dkkaniye, Delaliye ad altnda alnr.101 II. BLM 751 NOLU BALIKESR ERYYE SCL DEFTERNN DN VE SOSYAL HAYAT AISINDAN DEERLENDRLMES A. DN YAPI a. Mslmanlar Balkesirde Mslman ve gayr-i mslim snf mevcuttur. Balkesirde nfusun ounluunu Mslman halk, reaya tekil eder. Halk dinine, vatan ve milletine baldr. ehirde yaayan halk ticaret, zenaat ve tarm, zellikle baclk yapmaktadr. 751 nolu Balkesir eriyye Sicilindeki terekelerin byk ksmnda lenin ba sahibi olduu anlalmaktadr. ehir ulam asndan ok uygun bir yerde olduu iin ticaret gelimitir. Balkesirde zenaatilik yani abaclk, dericilik, ayakkabclk ok yaygnlamtr. Kyde yaayan halk ise tarm ve hayvanclk ile uramaktadr. Yetitirdii rnlerini ehre gelip satmakta ve geimini salamaktadr. Giyim-kuam asndan halkn genelde sade olduu, metrukattan

anlalmaktadr. Metrukatta genelde don, gmlek, antari, ark, sark zikredilmektedir. Elbiseler genelde abadr. Aba; kaba ve kaln bir ynl kuma ve bu kumatan yaplan elbiseye de aba denir. Abadan potur, hrka, cebken, palto, alvar, yelek, yamurluk, mest ve terlik yaplrd. Zengin ve kibar kimseler nazarnda aba giymek ise yoksulluk alameti saylrd.102 etar, basma, bindall helal ve aldan antari yaplrd. zellikle
100 101

Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 130 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 78,79,80,81 102 KOU, Reat Ekrem, Trk-Giyim Kuam ve Ssleme Szl, Smerbank Kltr Yaynlar,

27

ham ipekten ve biraz da keten iplii kartrlarak dokunana elbiseye helal denir ve genler arasnda tercih edilirdi.103 Halkn sosyal hayatn etkileyen en nemli olaylarn banda savalar gelmektedir. Defterdeki kaytlardan bunu kolayca anlamak mmkndr. Defterin yazld 1855 tarihinde devam eden sava, 3 Temmuz 1853te Rusya'nn , 35.000 asker ve 72 topla, bir Trk eyaleti olan Romanyay igali ile balamt. Rusya, Osmanl Devleti'nin, Ortodokslara haklarn tanmas karlnda Romanyadan ekileceini kabul ediyordu. Bunun zerine Avusturya mparatorluu ile Prusya Krall, stanbul ve Petersburga, kendi hakemliklerinde bir konferans toplanp savan nlenmesini teklif ettiler. gali, Rusyaya boyun edirmek iin bir frsat olarak gren Reit Paa teklifi reddetti. 26 Eyllde Bb- Alide toplanan 163 kiilik meclis Rusyaya sava almasna karar verdi ve 4 Ekim 1853te Rusyaya harb ilan edildi. Bu arada Tuna ordusunda 133.000, Kafkasyada ise 150.000 Trk askeri vard.104 1853te balayan Krm Harbi 1856 Viyana Protokol ile sona erdi. 1855 yln kapsayan 751 nolu eriye Sicili Trklerin sosyal hayattan ne derece uzaklatn gstermesi asndan nemlidir. 751 nolu eriyye Sicil Defterine gre hss-i eresiyesini alamayan, Asakir-i Hassa-i Hazret-i ahane neferatndan olup el-eble bil-umn Rusukta bulunanlarn tereke sicilleri unlardr. 73, 96, 99, 112, 130, 135, 153 ve 156. davalardr. Asker olarak Rusukta bulunan bu kiilerin hisselerini, Hazine-i Celileye irsal etmek ve korumak iin Mal Mdr Yahya Refik Bey elkoymutur. Hristiyan taba 18 ubat 1856da Islahat Ferman ile birlikte askere alnmaya balamtr. O zamana kadar sadece devletin sahibi kabul edilen Trklerin askere alnmas, Trk tabay sosyal hayattan biraz daha uzaklatrmtr. Ayrca Trk tabann ekonomik adan biraz daha gecikmesine sebep olmutur. b. Gayr i Mslimler Tarih boyunca Mslmanlar gayr-i Mslimlerle i ie, yan yana olmular, birlikte yaamlardr. 1530 yl tahrrine gre Balkesirde bir Yahudi mahallesi
Banur Matbaas, Ankara, 1969, s.7 103 KOU, a.g.e., s.129 104 ZTUNA, Ylmaz, Byk Trkiye Tarihi I-II. tken Yaynlar, stanbul, 1983, c.7, s.44-54

28

mevcuttur. Aznlk konumundaki Yahudilerin 50-60 kiilik bir topluluk olduu grlmektedir. Fakat XIX. yyda 30.000 kiilik Balkesir ve kylerinde nfus 1200 Rum ve 2500 Ermeniye ulamtr. Vital Cuinete gre XIX. yy sonlarnda ehrin nfusu 13.118 olup bunun 1266s Rum, 1941i Ermeni idi. Gayri Mslimlerin nfusundaki artn en nemli sebebi ticar hayatn canll olmas gerekir.105 Gayri Mslimler yaay artlar itibariyle Mslmanlardan ayrlrlard. Mslmanlar onlarn kendilerine benzememelerinde fazla bir dini titizlik gsterirlerdi.106 Bu durum Hz. Peygamber zamanndan beri var olagelmitir. Mesela Mtevekkilin Hristiyanlara koyduu yasaklar unlardr: 1) 2) 3) 4) giymeleri 5) 6) 7) Sark saracak olursa, sar olmas Kadnlarn gezerken sar izar giymeleri Hizmetilerin menatk deil, znnar takmalar107 Bal rengi taylasan giymeleri Znnar takmalar Kalansvelerinin zerinde iki ponpon bulunmas Klelerin drt parmak geniliinde sar iki paras olan d elbise

Osmanlda gayr-i Mslimlerin kyafetleri divandan kan hkmlerle tespit edilirdi. (1040) tarihli bir vesikada kefere taifesinin samur krk, samur kalpak, Fahir libas, frengi kamha, kadnlarnn da parus ferace yksek arakiye giyemeyecekleri kaydedilmektedir. (1170) tarihli bir vesikada da saf uha bini, hintkr al kuak, al uha akr ile kakum ve su samurundan elbiseleri giyemeyecekleri belirtiliyor.108 751 nolu eriyye sicil defterine gre gayri Mslimlerin bulunduklar mahalleler: Karaolan, Brekiler, Ali Fakh ve Martl Mahalleleridir.109 Gayri Mslim nfus

LGREL, a.g.m., s.14 SU, Kamil, XVII ve XVIII. Yzyllarda Balkesirde ehir Hayat, stanbul, 1937, s.90 107 ZTRK, Levent, slam Toplumunda Birarada Yaama Tecrbesi, nsan Yay., stanbul, 1995, s.229 108 SU, a.g.e., s.92 109 Bkz., A.M.K. B..S., No:751
106

105

29

Balkesir yerlisi olmayp ticaret maksadyla ehre gelmi ve yerlemitir. ehir merkezi dnda, kylerde gayri Mslim nfusa defterimizde rastlanmamtr. 751 nolu Balkesir eriyye Sicil Defterinde gayr-i Mslimler tahkir ve tezlil edilmitir. Mslman bir kiinin lm iin vefat kelimesi kullanlrken; gayri Mslimlerin lm iin helik olmak kelimesi kullanlmtr. len kiinin hazrlanp kefenlenmesi iin yaplan masraflara Techiz tekfin masarf denilirken; gayri Mslim bir kiinin cenaze masraflarna Masarf- Le tabiri kullanlmtr.110 751 nolu Balkesir eriyye Sicil Defterinde gayr-i Mslimlerin ibadet yerleri ile alakal bir husus yer almamaktadr. Fakat 1305 senesi salnamesinde Balkesirde 3 tane kilisenin varlndan bahsedilmektedir.111 Bu bilgi defterin yazld tarihte Balkesirde kilisenin bulunduunu gstermektedir. B. MESLEK YAPI Osmanl Devletinde halk mesleine gre farkl gruplarda deerlendirilmektedir. Bu gruplar iftiler, esnaflar ve idareciler olarak deerlendirebiliriz. a. iftiler; Renber Taifesi olarak da isimlendirilen iftiler Karasi Sancanda ekseriyeti tekil eden gruptur. Yani halkn byk bir ksm klasik tarm toplumudur. Osmanl devletinde halk topran sahibi deil, kiracs konumundadr. Tapu bedeli denilen bir pein kira vermek suretiyle daimi ve irsi bir nevi kiraclk mukavelesi ile topra ilerdi.112 Uhdesinde kaytl bulunan iftlii ilemeyen kylnn elinden bu iftlik geri alnarak baka birisine verilebildii gibi ift Bozan Resmi ad ile bu topraklarn bo braklmasndan doan zararlar deme mahiyetinde bir tazminat vermeye de mecbur tutulurlard.113

110 111

Bkz., A.M.K. B..S., No:751 Karasi Vilayetine Mahsus Salname, s.83 112 BARKAN, . Ltfi; A iftlik mad. MEB Yay. stanbul, 1963 c. 3, s. 392 113 BARKAN, a.g.e., s. 392

30

751 nolu defterde tarmla uraan kylnn terekesinde tarm malzemeleri mevcuttur. Bunlar; bel, apa, kalbur, kfe, krek, nacak, orak, saban, saban demiri ve trpandr. Defterden iftilerin hangi rnleri yetitirdiklerini tespit etmek de mmkndr. Bunlar; afyon, arpa, brlce, buday, bulgur, burak, avdar, dar, elma, haha, hyar, karaca, keten tohumu, melazi, nohut, sarmsak, soan, susam, ttn, zm, yulaf. iftiler tarmn yannda hayvanclk ile de megul olmutur. Yetitirilen hayvanlar; Karasr inei Sr Dvesi Sr kz Sr tosunu Camz inei Camz dvesi Camz kz Camz Tosunu Buza Malak b. Esnaflar: Esnaf; bir sanatla veya dkkanclkla geimini salayan kiiye denir.114 751 nolu defterde esnaflarn hangi ilerle megul olduklar ile ilgili bilgi mevcuttur: Deirmenci, debba, ayakkabc, boyac, urganc, zahireci ve kuyumculuk.115 Bu esnaflarn haricinde ar merkezinde dkkan sahibi olan kiilerde mevcuttur. c. dareciler dari snfla ilgili daha nce bilgi verildii iin tekrar edilmeyecektir. At idi bargir merkep tay ksrak koyun ko toklu

114 115

DEVELOLU, a.g.e., s. 280 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 7,9,77,158,65,35,61,31

31

C. FOLKLORK YAPI a. ahs simleri: Folklorik yapy ve toplumun kltrel yapsn ortaya koymas asndan ahs isimleri ok nemlidir. 751 Nolu eriyye sicil Defterinde en kullanlan erkek isimleri unlardr: Abdullah Abdurrahman Abdlaziz Abdulkadir Ahmet Ali Bayram Bekir Cafer Emin Emir Halil Hamza Hasan Himmet Hseyin brahim dris lyas sa smail zzet Mahmut Mehmet Mehmi Mustafa Nasuh Osman mer Ragb Ramazan Rait Mslman Trk toplumunda yeni doan ocua veya ihtida eden kiiye isim verirken Hz. Peygamberin tavsiyelerine uyulduu grlmektedir. Hz. Peygamber Allaha kulluu ifade eden Abdullah ve Abdurrahman gibi isimlerin Cenab- Hakk memnun edeceini sylemi, ocuklara peygamber adlarnn verilmesini tavsiye etmitir. Onun bu tavsiyeleri Mslmanlar arasnda bu nevi isimlerin geni apta yaylmasn salamtr. Trkler Hz. Peygambere kar duyduklar derin hrmet ve sevgi sebebiyle, onun adn aynen almay bir nevi saygszlk kabul etmiler ve Muhammed adn Mehmed eklinde sylemeyi uygun grmlerdir.116 Salih Sleyman ahin Yahya Yakub

116

ARAS, zg, DA Ad Koyma, I - , TDV. Yay., stanbul , 1988, c.1, s. 333

32

751 Nolu bu defterde Hz. Peygamberin tavsiyelerine uyulduu grlmektedir. Mesela Allaha kulluu ifade eden Abdullah, Abdurrahman, Abdlkadir, Abdlaziz isimleri ok kullanlmtr. 117 Ayrca brahim, dris, lyas, sa, smail, Salih, Sleyman, Yahya, Yakub gibi peygamber isimleri
118

ile Ahmed, Mehmed, Mahmut ve Mustafa

gibi peygamberimizin isimleri oka kullanlan isimlerdir. Ali, Hazma, Hasan, Hseyin, Osman, mer gibi sahabe isimleri de ok kullanlan isimler arasndadr. 119 Defterde kullanlan kadn isimleri ise unlardr: Adile Aie Habibe Hafize mmhan Alime Atike Emine Fatma Halime Hanm Hanife Hatice Medine Merve Meryem Mihriban Mnevver Mnire Rabia Rahime Raziye Rukiye Saime Vahide Zeliha Zeyneb Kamile Kezban Naime Neslihan Tayyibe

Glsm Havva smihan b. Giyim Eyalar:

Folklorik yapy ortaya koyan unsurlardan birisi de giyim eyalardr. 751 nolu bu defterde ismi geen giyim eyalar unlardr: Aba Abani ulhalk Dantel Kabare Kemer Kuma Kundura Kuak Potur Sark Setre al alvar

Abdeslik Dizlik Ankne Don

Astarlk Entari

117

Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 1, 7, 13, 15, 17, 37, 41, 51, 54, 56, 58, 60, 61, 81, 82, 101, 103, 111, 116, 117, 119, 120, 122, 140, 143, 151, 155, 158, 160, 162 118 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 3, 5, 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 29, 38, 40, 42, 45, 50 v.dr. 119 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 5, 6, 7, 8 10, 11, 14, 20, v.dr.

33

Brncek Boa Cbbe ark arab evre izme orab uha ul Fermane Fes Gnek Gmlek Hrka Harmaniye Donu hram

Fanila Krk Libade Mahreme Mest Miltan Pabu Pantolon Pekir Prpt

Klah slk Yalk Yamurluk Yazma Yemeni Zbn

Ukur

Osmanllar elbiseden ziyade baa giyilen kisveye ehemniyet verirlerdi. Baln ekli ve bykl, onu giyenin cemiyetteki mevkii ve derecesini gsterirdi. Baln zerine birka parmak eninde bir bez sarlrd.120 Bu sarlan beze de sark tabir olunurdu. Herkes byle sarkl kavuklar giyerlerdi. Aa tabaka ve kyller klah stne abn veya yemeni sararlard.121 Gvdeye gmlek, mintan veya zbn ve belden aasna don ve alvar giyilirdi. Bunun stne de n yrtmal ve kollu bir entari giyilip stne ve bele bir kuak sarlrd. 122 Daha stne de rical ve zenginler krkl ve ilemeli kaftan, orta snf cbbe veya hrka giyerlerdi. Aa tabaka kollu ve yakasz ksa cepken ve yelek, belden aaya da potur giyerlerdi. Ayakkab olarak yksek snf edik pabu, mest, izme, aa snf yemeni ve kyller ark giyerlerdi. 123 Kadnlar evde umumiyetle zbn ve belden aaya alvar giyer, stne de yrtmal bir entari ve bunun stne kuak balarlar, balarna uskufa ve ayaklarna edik pabu giyerlerdi. Sokakta ise bu elbisenin stne geni bir ferace geirirlerdi.

120 121

ARSEVEN, Celal Esad, Sanat Ansiklopedisi, I-VI, M.E.B. Yay., stanbul, 1983, c. 3, s.1076 ARSEVEN, a.e., s. 1076, bkz. AMK BS. No: 751, S. No: 5, 6 , 7, 8 122 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 1, 5, 6, 7 123 ARSEVEN, a.g.e., s. 1076, bkz. AMK BS. No: 751, S. No: 123, 127, 128, 129, 130

34

Ky kadnlar umumiyetle bellerine bir petamal sarar ve gvdeleriyle balarn dier bir petamalla rterlerdi. Ayaklarna ark giyerlerdi. 124 Giyim eyalarnn eitlilii kadar onlarn yapld kumalarda nemlidir. Ynden, ketenden veya ipekten dokunmu sade veya nakl her trl dokumaya kuma denir. 125Defterde kullanlan kuma isimleri unlardr: Alaca Altparmak Basma etari Kasnak Kutn Sevayi Telekme Tarakl Tlbent Bu kuma eitleri Beme Bez Atlas Astar Beledi Bindall Baas Brmck Canfes zme zellikle gmlek ve uha Dolab Helal Kadife Mnakka Seraser Sof Sultan al ayak alvar isimleriyle beraber

zikredilmitir.126 c. Ev Eyalar: Ev eyalar, halkn gnlk hayatta ev iinde kulland eyalardr. Bu eyalarn eitlilii ve kalitesi sahibinin kltr ve ekonomik yapsn ortaya koyar. Ev eyalarn, oturma ve yatak odas ile mutfak ve banyo eyalarn ayr ayr deerlendirdik. Oturma ve yatak odasnda kullanlan eyalar unlardr: Ayna anta araf
124 125

skemle Kilim Minder

ARSEVEN, a.g.e., s. 1076, bkz. AMK BS. No: 751, S. No: 15, 76 ARSEVEN, a.g.e, s. 1169 126 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 1, 7

35

ubuk Takm Dolap Dek Fener Hal Hasr

Saat Sandk Seccade Yastk Yatak Yorgan

Mutfak ve banyoda kullanlan eyalar ise unlardr: Ayna Bakrta anak Deirmenta Desti Dolap Elek Enfiye anak Futa Havan Havlu brik Kahve Deirmeni Kahve takm Kalbur Kaykl sahan Kazan Kp Leen Pekir Petamal d-Zinet Eyalar: ok sade bir hayatn hakim olduu toplumlardan en kark ve gelimi toplumlara kadar, insanlar her devirde sanata, gzele ve estetie eilim gstermiler, gzel giyinmek ve gzel grnmek istemilerdir. Bu Allahn insana yaratltan gelen bedi zevkler ve gzellik duygusu bahetmi olmasnn tabi sonucudur. ynlendirmitir. 751 Nolu bu defterdeki zinet eyalar isimleri unlardr:
127

Sini Sofra Sofra Pekiri Sofra Yaygs Tabak Tas Tencere Tepsi Yastaa Zemzemiye

Ftrattan

gelen bu gzellik arzusu, insanlar altn, gm, inci, mercan, sim gibi zinet eyalarna

127

AYDIN (v.dr.), a.g.e., c. II, s. 84

36

Altn Altn Kpe Altn kuak Krmz tal altn yzk Mavi tal altn yzk Bomak altn Burma altn Mahmudiye altn Rubiye altn Yirmibirlik altn Ecnas altn Altn brk Gerdanlk muntazam inci Maa altn top Gm kuak

Gm ayna Gm saat ncili Kpe ncili yzk Ufak tal yzk Beme yzk Sim yzk Simli kl Simli tfenk Simli petu Simli bak ark ii kpe Mercan tesbih briim kaytan Mhr kpesi ncili brk

Defterde ismi geen zinet eyalarndan grnd gibi zinet eyasna olan ilgi sadece kadnlara mahsus deildir. Trk kadnnn ince zevkinin yannda Trk erkei de gerek sava eyalarnda gerek gnlk hayatta kulland eyalarda tezyine byk nem vermitir. D. DN VE SOSYAL YAPILAR a. Camiler Arapa cem kknden treyen, toplayan, bir araya getiren anlamndaki cmi kelimesi, balangta sadece Cuma namaz klnan byk mescidler iin kullanlan elmescidl-cami (cemaati toplayan mescid) tamlamasnn ksaltlm eklidir.128

128

NKAL, Ahmet, Nebi Bozkurt, DA Cami, I-T.D.V. Yay. stanbul, 1993, c. 7, s. 46,

37

C. Allah Kuran- Kerimde Allahn mescidlerini ancak Allaha ve ahiret gnne iman eden, namaz klan, zekat veren ve Allahtan bakasndan korkmayan kimseler imar eder
129

buyurmaktadr. Bu ayetteki imar kelimesi, madd adan camilerin

inas, onarm, denmesi, aydnlatlmas ve temiz tutulmas, manev adan da orada ibadet etmek, Kuran okumak ve okutmak, ilim renmek ve retmek olarak anlalmtr.130 Bu ayet erevesinde cami yaptrmak ve yaatmak Mslmanlar tarafndan Mslman olmann bir gstergesi kabul edilmitir. Bu sebeple Mslman toplumlar ve zellikle Osmanl halk her mahalleye cami ve mescid ina etmeye gayret etmitir.Camilerin yapm iin gerekli olan mali harcamalar umumiyetle hkmdar, vezir, emir, eraf gibi nfuslu kiiler stlenmi, bakm, malzeme temini, grevlilere deme yaplmas gibi masraflar ise camiye vakfedilen gayrimenkul gelirleriyle karlanmtr.
131

Camilerin bakm ve tamiri iin kurulan bu vakfiyelere halk yardmda

bulunmutur. 751 Nolu eriyye Sicilinde de bu erevede len kiinin terekesinden cami ve vakfiyelerine bor olarak bir miktar para ayrlmtr. 132 751 nolu Balkesir eriyye Sicilinde ad geen camii ve mescitler unlardr: zmirler Mahallesinde narl Mescit, Selahaddin Mahallesi Mescidi, Orugazi Mahallesi Mescidi, Okukara Camii erfi, Kavuku Camii, eyh Ltfullah Camii, nce Mescit, Eski Kuyumcular Mahallesi Mescidi, Zanos Mehmed Paa Camii, Emirza Bey Mahallesi Camii, Halalca Karyesi Camii, Umur Bey Mahallesi Mescidi, Hac smail Mahallesi Camii.133 751 Nolu Balkesir eriyye Sicil Defterinde camilerle ilgili siciller ve ihtivalar unlardr: 1- 10 Nolu sicilde134 Emirzabey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Mehmed bin Mehmedin terekesinden mahalle camiinin tamirat iin iki yz kuru ayrlmtr. 2- 40 Nolu sicilde
135

Salahattin Mahallesinden Mefan olu brahim bin

Mustafann mescid ve camii eriflerden gasb ettii kilimlerin miktarn ve gasb edilen kilimlerin kimlere teslim edildii yer almaktadr:
DEVELOLU, a.g.e., 153 129 Tevbe Sresi, 9 / 18 130 ENER, Mehmet, DA Cami, I - , TDV Yay., stanbul, 1993, c. 7 , s. 91 131 NCAL, a.g.m., s. 53 132 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 10, 86, 130, 158 133 Bkz., A.M.K., B..S., NO: 751, Sicil NO: 10,33,85,129,157 134 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 10

38

a-

zmirler Mahallesinde narl Mescid: Gasb edilen iki adet

kilim mescid imam Mustafa Efendiye teslim edilmitir. bMahalle-i Mezbure (Salahattin Mahallesi) Mescidi: Gasb edilen

adet kilim mescid imam Ahmed Efendiye teslim edilmitir. cOrugazi Mahallesi Mascidi: Gasb edilen bir kilim mescid imam

Molla Ahmede teslim edilmitir. dOkukara Camii: Gasb edilen adet kilim cami mezzini Halil

Efendiye teslim edilmitir. eKavuku Camii: Gasb edilen adet kilimden bir tanesi berber

Hasana teslim edilmitir. feyh Ltfullah Camii: Gasb edilen bir adet kilim Dal olu Hac

Mustafaya teslim edilmitir. gedilmitir. hEski Kuyumcular Mahallesi Camii: Gasb edilen iki adet kilim nce Mescid: Gasb edilen bir adet kilim mezzin Hafza teslim

imamna teslim edilmitir. 3. 86 Nolu Sicilde dlmtr. 4. 130 Nolu sicilde


137 136

Umurbey Mahallesinde meskun iken vefat eden

Mustafa bin Osmann terekesinden mahalle mescidine elli kuru bor olarak

Orugazi Mahallesinde meskun iken vefat eden


138

Timurcu Mustafa bin Mehmedin terekesinden mahalle mescidinin mevkufesine yetmi iki kuru bor olarak dlmtr.158 Nolu sicilde Hac smail Mahallesinde meskun iken vefat eden boz mam Hac brahim bin Mehmed bin Abdullahn terekesinden mahalle camisinin aydnlatma akesine yz kuru bor olarak dlmtr.

135 136

Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 40 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 86 137 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 130 138 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 158

39

5. 34 Nolu sicilde paa Camii kullanlmtr.

139

Halla dkkannn yerini tarif edebilmek iin Zanos

6. 33 Nolu sicilde 140 Halalca Karyesi sakinlerinden iken vefat eden Hac olu Ali bin smailin terekesinden kyn camisine yz kuru vakf olarak ayrlmtr. b. Medreseler Balkesir, medreselerinin okluuyla tannmtr. Bunlarn belli ballar unlardr: Kekek Medresesi, Eski Camii Medresesi, ilili Medresesi, Alaybey Medresesi, Hac Ali Medresesi, Mevlevhane Medresesi, Alankuyu Medresesi, Hac Yahya Medresesi, Hac Kaya Medresesi, Bostan avu Medresesi, Skzade Medresesi, Hoca Kuyu Medresesi, nciolu Medresesi, neci Medresesi, Darul-hads Medresesi, brahim Be Medresesi, Tevfik Medresesi, Darunnafia Medresesi ve Halil Medresesidir.141 Balkesirdeki eitim kurumlarnda 1844-1845 yllarndan sonra byk bir gelime olmutur. Bunda ehrin mfts Ali ur Efendinin byk gayreti grlmtr. Bir mdded sonra Balkesir medreselerinde fen ilimleri de retilmeye balanmtr.142 751 nolu eriyye sicil defterinde 109 nolu143 terekede ismi geen kitaplar bize Orta Medresedeki derslere k tutmaktadr. Kitaplar arasnda Avamil Murebi, Molla Cmi ve Kafiye Murebi Arapa ders kitaplardr. Kelam Kadim ve Tecvt kitaplar Kuran- Kerim dersleri iindir. Akaid kitab Kelam dersleri, Tarikat- Muhammediye, Delaili Hayrat, Mlteka gibi vaaz dersleri kitaplar da mevcuttur.144 c. emeler Halkn vakf kurarak yaatmaya alt sosyal ierikli yaplardan biri de emelerdir. len kiilerin terekelerinden vasiyet ve ahitlerin huzurunda deyn (bor) ispat ile terekeden belirli miktarlarda para ayrlmtr.145 751 nolu 10 nolu sicilde Sakar emesine, Ba emesine ve Hulaka emesine 100er kuru ayrlmtr.

139 140

Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 34 Bkz. AMK, BS. No: 751, S. No: 33 141 HAKKI, smail, Balkesir Rehberi (OSM.), Liva Matbaas, Balkesir, s.54; (Heyet), Karasi Vilayetine Mahsus Sayname, Vilayet Matbaas, Balkesir, 1305 H., s.60-61 142 LGREL, a.g.e., s.14 143 Bkz. AMK. BS. No: 751,S.No: 109 144 Bkz. A.M.K. B..S. No: 751 145 Bkz. AMK. BS. No: 751, No: 130

40

III. BLM

751

NOLU

BALIKESR

ERYYE

SCL

DEFTERNN

TRANSKRPSYONU

1 Medinei Balkesirde Martl Mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Fatma Hatun binti Ahmetin veraseti zevci Esseyyid Elhac Hafz Ahmet Efendiye inhisar ledeerulenver zhir ve nmayan olduktan sonra kablet taksim mezbure tayyibe dahi vefat idp veraseti zevci metrukesi Abdullah Efendi bin Halil ile babas mma ileyh Elhac Hafz Ahmet Efendi ve sadri sair olu Mehmet ve Sadriye saire kz Emineye mnhasra olduu ndeerulmnir zahir ve nmayan olduktan sonra sairei mezburenin velileri mezbur Abdullah Efendi ve mma ileyh EsSeyyid ElHac Hafz Ahmet Efendi talep ve marifetleri ve marifeti er ile tahrir ve bey ve takdim ve beynelverese aleme ferazallah tevzi ve taksim olunan mhalleftlar defteridir ki ber vechi ti zikr ve beyn olunur. 21 Safer 70. Mteveffy Ula Fatmann terekesi; uka cbbe 1 (30), uka hrka 1 (20), uka fermane 1 (25), Merinos cbbe 1 (30), Ksa kuma antari 1 (25), Kuma uzun antari 1 (60), Ksa ankne antari 2 (16), Mecidiye ksa antari 1 (25), Kesilmi Mecidiye fermane 1 (10), Burusa mekiri cbbe 1 (55), Diyarbekir alvar 1 (15), Brncek topu

41

4,5 (225), Para miltan bezi 2 (20), Nakl gmlek 5 (125),

Nakl don 2 (50),

Gmlek 3 (20), arab 5 (1225), Sofra pekiri 1 (30), Yalk 14 (84), Pekir 14 (140), Ukur 10 (40), slk 3 (15), Mahreme 2 (5), enber 2 (6), Hamam takm havlu 1, Silecek 1, Boa 1 (20), Terlik 3 (15), Hrdavtulbeyt (3), Cedid yorgan maa arab 2 (60), Mstamel yorgan maa arab 2 (60), Dek 3 (90), Kilim 2 (150), Basma ilte 4 (80), Yastk 1 (10), Keskin kuyusu civarnda sekiz kark Krm mlki ba (250), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velciran mlk menzil fevkan ve tahtan bab (5000), Menzili mezburun ittisalinde malumulhudud velmtemilt bir miktar dut baesi (1000), ncili kpe ift 1 (80), ncili yzk 1 (20), Sandk 3 (10), Evan nuhasiye kye 125, direm 300, fi 18 (2263,5), krk 3 (9), Kp 7 (20), Ceman Yekn; (11421,5) (302,5 ) Resmi ksmet ve kaydiyei di =(11119) Sahhulbaki lit taksimi beynelverese Hssei Zevc mma leyh; 2779 30 Para, Hssei bintilmezbure Tayyibe; 8339 10 Para. Mteveffy saniye Tayyibenin Terekesi; uka ferace 1 (100), Alt parmak antari 1 (120), Kasnak antari 1 (500), Tel ekme antari 1 (300), Kutni antari 1 (150), Ankne uzun antari 1 (30), Alt parmak alvar 1 (100), Tel ekme alvar 1 (60), Defa tel ekme alvar 1 (60), Diyarbekir alvar 1 (30), Altparmak ksa antari 1 (40), Diyarbekir ksa antari 1 (15), Basma alvar 1 (20), Atlas hrka 1 (100), Kasnak libade 1 (50), Keten bezi top 1 (20), dare bezi top 5 (220), Brncek top 2 (120), Brncek arab 5 (175), Penbe arab 6 (120), Brncek gmlek 7 (70), Nakl don 3 (24), Yalk 19 (114), Pekir 11 (110), Ukur 4 (20), Penbe pekir 1 (185), Mstamel alvar 3 (15), Ukur 2, evre 1 (5), Boa 5 (15), Petemal 2 (25), Futa 1 (30), Silecek 2 (20), Para al 3 (20), enber 8 (24), Para enber 2 (12), slk 2 (30), Para ankne 2 (2), Para hakiye 2 (20), Simli silecek 1 (80), Msr silecek 1 (5), Sofra yaygs 2 (20), Mahreme 4 (30), Terlik 2 (30), Khne silecek 2 (10), Hind iplii, kye 25 (40), Dek 4 (240), Yorgan 4 (160), Yastk 4 (40), Kilim 2 (200), Seccade 1 (40), Mlk menzilden hissesi (1650), Altn kuak ift 1 (200), Yirmi birlik altn 8 adet (168), ncili yzk 1 (30), Sim yzk 4 (20), Gerdanlk muntazam inci 5 miskal, maa altun top 30 (480), Defa muntazam gerdanlk inci, miskal 4 (400), Sandk 2 (30), Ayna 1 (15), Leen ve ibrik (30), amdan 3 (35), Zevci mezbur

42

zimmetinde mihri mecceli (40), Zevci zimmetinde bir ift yzk bahas (500), Validesi Fatmadan ber vechi bala hissei eresiyesi (833910 Para), Ceman yekn: (1575939 Para)(41810 Para) Resmi ksmet ve kaydiyei adi minhe = (1534128 Para) Sahhullbaki littaksmi beynelverese. Hssei zevcilmezbur Abdullah Efendi (383517 Para); Hssei ebilmma ileyh Es-Seyyid Elhac Hafz Ahmed Efendi (255638 Para); Hssei ibnilmezbur Mehmed: (59668 Para, 2 Ake); Hssei bintilmezbure Emine: (29834 Para, 1 Ake). Saran mezburan Mehmed ve Eminenin ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman sekiz bin dokuz yz krk dokuz kuru on paray mezburnn vas ve velleri olan babalar mezbur Seyyid Ahmed Efendiye ba huccet ve ba kefale idane olunub brici er behrinden husule gelecek bin yz krk iki buuk kuru nemadan behri sairi mezbur Mehmedin nafaka ve kisve bahas yetmi drt buuk kuru on ake ve sarei mezbure Eminenin nafaka ve kisve bahas otuz yedi kuru on para be ake ceman yz on bir buuk kuru otuz be para kyli erden farz ve takdr olunub mebla maruzu mezbur dahi senede 1342 kuru itmele tekabulat mezbur Abdullah Efendinin zimmetine idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 2 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesinde mtemekkin iken bundan otuz drt sene akdem helike olan Takoy binti Evanisin veraseti zevci metruki Artin veledi Kirkor ile babas mersum Evanisin veledi Takor ve sadriye kebire kzlar Horpisma ve vaya ve sadri kebir oullar Agop ve Kirkora mnhasra iken kablel kasem babas mersum Evanis dahi helik olup veraseti helikei mersumenin evlatlar mersumun Agop ve Kirkor ve Horpisma ve vaya mnhasra iken kablelkasem mersume va dahi helike olup veraseti babas mesfur Artini zimmiye inhisar lede erulkadm zhir ve nmayan olduktan sonra mesfurunun talep ve marifetleri ve marifeti erile tahrr ve takdm ve beynelverese bilfarizatieriyye tevzi ve taksm olunan muhallefatlar defteridir ki ber vech zikr ve beyan olunur. 3 Safer 70. Terekei Helikei Mersume Takoy; Mahallei mezbureda vaki malumulhudud velmtemilt mlk menzilin bahas ber vechi tahmin (9000)-(225) Resmi ksmet = (8775) - Ba emri l kaydiyei dye (13,5) = Sahhulbak littaksimi beynel verese = (8761,5).

43

Hssei zevcilmersum Artin; (219015 Para) + kzndan (105936 Para) = (325011 Para); Hssei EbilMesfur Evanis: (146010 Para); Hssei bnilmesfur Agop; (170325 Para) + Ceddinden (47332 Para) = (217717 Para4 Ake); Hssei bnilMesfur Kirkor; (170325 Para) + Ceddinden (47336 Para) = (217717 Para4 Ake); Hssei bintilmersume Horpisma: (85132,5 Para) + Ceddinden (23632 Para) = (108824 Para2 Ake); Hssei bintilmersume va: (85132,5 Para) + Ceddinden (23632 Para) = (108824 Para2 Ake). Terekei Heliki Mersum Evanis; ber vechi bl kz Takoydan Hssei eresiyesi (1460)Resmi ksmet (36,5) =(1423.5) Kaydiyei d (2,5) = (1421,5). bu bin drt yz yirmi bir buuk kurutan mersumnun her birerlerinin hisseleri analar Takoydan isabet iden hisselerinin tahtna vaz olunmutur. Terekei helikei mersume va: Ber vechi bala anas Takoydan ve ceddi Evanisten Hssei eresiyeleri ceman (108824 Para)Resmi ksmet (278 Para) = (106116 Para)Kaydiyei d (1,520 Para) = (105936 Para). bu bin elli dokuz kuru otuz alt para ancak babas mersum Artine mnhasra olmala mersumun balada muharrer zevcesi helikei mersume Takoydan isabet iden hssesinin tahtna vaz olunmutur. 3 Medinei Balkesirye tabi Eftelle Karyesi civarnda Bilecik skan nam mahalde ncikli Cematinden bundan akdem vefat iden Kudret olu brahim bin smailin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hanm binti Mehmet ile sulbi sair olu brahim ve zevcei mezburenin batnnda mtebeyyen haml Abdullah ve mteveffiye zevcei ulasndan mtevellit kebir kz mmhana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra saran mezburnn tesviyei umuruna kyli erden vasi nasb olunan valideleri Hanm Hatun kebir kz mmhan talep ve Marifetiyle tahrr olunan mteveffay mezburnn terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 19 Safer 70. Karasr inei ras 5, maa buza (1000), Karasr dvesi 3 (300), Tosun 4 (60), yal dana 8 (1200), Bargir 2, maa semer (600), Koyun ras 4 (160), Kei ras 271, fi 34 (9214), ki gzl zahire anbar (100), Araba maa takm (300), Evan nuhasiye, kye 10 (150), ul 2 (40), Heybe (30), Yn iplik (30), Nohut inik 2 (30), At kiesi maa eer (40), Bulgur kile 1 (60), Kl, kye 5, (50), Kl ul, 2 (50), avdar, inik 44

2 (30), Dfenk petu 1 (50), Ecnas altun (150), Rubyye altun (140), Kantar (30), Don, gmlek (60), Turluk ke, 4 (100), Saman araba 10 (100), air kile 6 (120), Dar kile 1,5 (40), Burak kile 2 (15), Mteveffann alaca Oru olu Eminde (110), andrl Ali Beyde (40), kz, ift 1 (600), Ali Bey kz karnda (15) Aka olu Mustafa (200), akr olu Ali Mehmet (100), kz olu Ali (63), Abal olu Beyzade (35), Koyun olu Mustafa (200) Deli Sleyman (150). Yekn: (15510). Minhelhracat: Techz Tekfn (60), Resmi Ksmet (388), Kaydiyei Defter d (24). Yekn: (472) SahhullBak: 15038. Hssetzzevcetilmezbure: (1879,5), Hsset ibnilmezbur: (526336 Ake), Hssetlibn haml: (526336 Ake), Hssetlbintilmezbure: (2631,5). Sarn mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan on bin be yz yirmi alt kuru yetmi iki akeyi vasiyei mensube valideleri Hanma ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 4 Medinei Balkesirye tabi Naibli Karyesi civarnda Caferler Cematinden bundan akdem vefat iden Kula olu Mustafa bin Hasann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun binti Mehmet ile sulb sair olu Mustafaya mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairi mezbur Mustafann tesviyei umuruna kyl-i eriden vasiye nasb olan Aie Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 23 Safer 70. di, ras 2 (500), Ksrak 2 (400), Koyun, ras 12 (545) Evan nuhasiye, kye 10 (150), ul 2 (30), Turluk kie 3 (100), Hrdavt evbe. Yekn: (1745). Minhelhracat: Techz tekfn masarf (45), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (42,5). Yekn: (1657,5) Sahhulbak. Hssetzzevcetilmezbure: (20723 Ake) Hssetl ibnilmezbur (145036 Ake), Ber vechi bala sairi mezbur Mustafann hssei eresiyesi olan ceman bin drt yz elli kuru otuz alt akeyi vasiyei mezbure valide Aie Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp sairi mazbura vacibleda ve lazmulkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi.

45

5 Medinei Balkesirye tabi Eftelle Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hasan Paa olu Halilin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hatice Hatun binti brahim ile sulb kebir olu Hasan ve sulbiye saire kz Naime ve sulbiye kebire kzlar Havva ve Fatmaya mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairi mezbure Naimenin tesviyei umuruna kyli eriden vasi nasb olan validesi Hatice Hatun ve kebir olu Hasan ve kebire kzlar Havva ve Fatma talep ve marifetleri ile tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan mteveffay mezburdur ki ber vechi t zikr olunur. 19 Safer 70. Don 3, gmlek 3, sark (50), uval 2, heybe (30), Evan nuhasiye, kye 23 (345), Sandk 1(5), krk 1 (40), Araba maa takm (250), Zahire anbar (200), Burak kile 2 (40), air kile 3 (60), Melazi, kile 2 (60), avdar, kile 1 (36), Nakdi mevcut (100), Camus kz 2 (800), Camus inei ras 1 (300), Karasr dvesi 1 (80), Bargir 1 (160), Merkep 1 (100), Afyon tohumu, inik 1 (12), uval 1 (15), Saman araba 5 (100), Hrdavat (100). Yekn: (2883) + (3000) Karyei mezburede vaki bir bab mlk menzil ,(300) Karyei mezbure civarnda iki dnm ba. Minheleihract: Techz tekfn (40), Karye vergisine deyni (224), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (164). Yekn: (428). Sahhulbak = (2455) + (3000 ) muharrer ba. Hssetzzevcetilmezbure: (306,545 Ake) Eyadan, (375) mlk Balada mestur menzil, (300) Balada

menzilden, (37,5) Badan; Hssetlibnilmezbur: (85930 Ake) Kezalik, (1050) Kezalik, (100) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (429,515 Ake) Kezalik, (525) Kezalik, (52,5) Kezalik; Hsset bintilmezbur: (429,515 Ake) Kezalik, (525) Kezalik, (52,5) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (429,515 Ake) Kezalik, (525) Kezalik, (52,5) Kezalik. Sarei mezbure Naimenin balada muharrer eya ve mebia hissei eresiyeleri olan sekiz yz elli dokuz kuru otuz akeyi valide vasi zevcei mezbure Hatice Hatun bil vesaye ahz ve kabz ve kendi umuruna sarfla istihlak idp ol vechile kz sairei mezbure vacibleda ve lazmlkaza deyni olduu huzuru eride ikrar, karyei mezbure ahalisinden zabun olu Halil bin brahim mebla merkum kefil ve zmin oldukda musahamen bilkefale vasi nasb olunan mahzar Mustafa dahi kefaleti 46

merkumeyi kabul eyledikten sonra vasi zevcei mezbure sareyi kendi elinden teberruan infak ve iksaba mteahhit olduu i bu mahalle erh verildi. 6 Medinei Balkesirde Kalayclar Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Emir olu Halil bin Halilin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Emine binti Ahmet ile sulb sair oullar Mustafa ve Osman ve Halil ve saire kz Fatmaya mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburunun tesviyei umuruna kyli eriden vas nasb olan valideleri mezbure Emine Hatunun marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan terekei mteveffay mezburdur ki ber vechi t zikr olunur. 6 Rabulahir 70. Don 2, gmlek sark 2 (30), uval, heybe 1(10), ki gzl zahire anbar (50), Araba maa takm (15), Evan nuhasiye, kye 4 (60), Karasr kz, tek 1 (100), Camus kz, tek 1 (200), Merkep, ras maa semer (60), Saman, araba 3 (30), Hrdavat menzil (25). Yekn: (715) + (100) bab mlk menzilin kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin masarf (30) Karyei mezbure vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (160), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (26,5). Yekn: (176,5) Sahhlbki= (538,5) + (100) Balada muharrer ba kymeti + ( 200) Balada mestur mlk menzil kymeti.
Hssetzzevcetilmezbure Hssetlbnilmezbure Hssetlbnilmezbure

Karyei mezbure civarnda bir kta Karyei mezburda vaki bir

yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti, (200)

(6730 Ake) Eyadan (12,5) Badan hssesi (25) Menzilden

(134,5) Kezalik (50) Kezalik (2512 Ake) Kezalik

(134,5) Kezalik (50) Kezalik (2512 Ake) Kezalik

Hssetlbnilmezbure (134,5) Kezalik (50) Kezalik (2512 Ake) Kezalik

Hssetlbintilmezbur (6736 Ake) Kezalik (25) Kezalik (12,5) Kezalik

47

Ber vechi bala sar mezburdan Mustafa ve Osman ve Halil ve Fatmann hssei eresiyeleri olan ceman drt yz yetmi bir kuru on paray vasiyei mezbure valideleri Emine Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp sar merkumuna vacibul eda ve lazmulkaza deyni olduu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 7 Medinei Balkesirye tabi Dabayndr Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hac Mehmet bin Abdullahn veraseti zevcei menkuha metrukeleri Rukiye Hatun binti Sleyman ve Alime binti Hasan ile zevcei mezbure Rukiye Hatundan mtevellidler sulb sair olu Mustafa ve kebir olu Hasan ve mteveffay zevcei ulasndan mtevellid sulb kebir olu Mehmet Aliye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairi mezburun tesviye i umuruna kyli eriden vasyyei mensube validesi Rukiye Hatun ve Alime ve kebir oullar Hasan ve Mehmet Ali talep ve marifetleriyle tahrr ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 23 Safer 70. Don 2, Gmlek sark (30), Halebi sevayi top (80) Nebat sark (30), uka alvar 1 (20), Miltan 1 (20), Cevfe abdeslik (25), uval 6, Heybe (40), Deirmenta (15) uval (15), Kilim (30), Defa kilim (40), Dek yorgan (60), Dfenk (30), Kantar (10), Evan nuhasiye, kye 35 (705), Drt gzl anbar (200), Araba maa takm (200), Khne araba 1 (150), Kahve takm (40), Ak dar, kile 45, fi 20 (900), air, kile 35, fi 20 (700), Melazi, kile 6 (60), Semer (25) Karasr kz 2 (1400), di, ras 1, maa eer (400), Ksrak ras 1 (50), Karasr nei ras 5, maa buza (1250) yal de 4, fi 150 (600) ki yal de, ras 2 (150), Karasr tosunu 4 (50), Tosun ras 1 (250), Defa tosun 2 (400), Hrdavat menzil (50) Ksrak maa tay (200), Mteveffann deirmeni cresine verilen (1114) Mteveffann Sar Salinde alaca (300), Dinki Sari brahim (300), Dedemin olu Mustafada (126,5) Abdurrahman olu Mehmet Aada (120), Molla Veli olu Mehmette, (56,5) Babas olu Sergizde (1000), Gm kuak (150). Yekn: (11942) + (2200) Karyei mezburda bir bab mlk menzil, (500) Karyei mezbura civarnda bir dnm ba , (4000) Karyei mezbura civarnda aba ve yeni bir bab . Minhelhracat; Techiz, tekfin (60), Mihri meccel, (20), Mihri meccel (20), Sair Mustafaya snnetlik namyla verdii ksrak, ras 1, maa dana (200), Kebir olu Mehmet Aliye snnetlik namyla verdii aba dkkannn nsf hssesi ledessbut

48

(2000), Mtevaffa Hac Mehmet mlk menzilinden gelinine fevkn tahtn iki gz oda badettahliye hibe eyledii (700) Resmi ksmet (393,5) Kaydiyei defteri d (27,5). Yekn: (3421). Sahhulbk= (8523) + (1500 ) Balada mestur mlk menzil, (500) Balada mestur ba, ( 200 ) Balada muharrer aba Hssetzzevcetilmezbure: (532,5)Eyadan (98,5) Mlk menzilden (3140 Ake) Badan (125) Deynlerden Hssetlbnilmezbur (2485) Kezalik Hssetlbnilmezbur (2485) Kezalik Kezalik Kezalik Kezalik Hssetzzevcetilmezbure: (532,5)Kezalik (98,5) Kezalik (31-40 Ake) Kezalik (125) Kezalik Hssetlbnilmezbur (2485) Kezalik (434) Kezalik (145) Kezalik (583) Kezalik

(43540 Ake) Kezalik (434 ) (14540 Ake) Kezalik (145) (58340 Ake) Kezalik (583)

Sari mezbur Mustafann ber vechi bala hssei eseriyesi olan iki bin drt yz seksen be kuru vasiye-i mensube valideleri Rukiye Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu ibu mahalle erh verildi. 8 Medinei Balkesirde Sahn Hisar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmet bin Hac smailin veraseti zevcei menkuhai metruke Hafize binti Hac brahim ile sulb sair oullar Ali ve Mehmet zzete mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra saran mezburnn tesviyei umuruna kyli eriden ba huccet vasi nasb olan valideleri Hafize Hatun talebi ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffaynn terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 8 Rabulahir 70. Don gmlek 2 (20), Yeil sark 1 (8), Merkep maa saba (80), Ankne antari (8), Cevfe fermane, 1 (10), Aba 1 (20), Fes 1 (5), Rubyye altun 62, Fi 10 (820), Ecnas altun (645), Kilim 2 (60), Evan nuhasiye Fi 3, kye 15 (450), Aba yamurluk 1 (20),

49

Kebir bak 1 (15), Faris saat 1 (100), Nuhasi menkul 1 (40), Hrdavat menzil (25). Yekn: (2322) + (2500) Mahallei mezburede vak malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti, (200) mahalde vak yarm dnm ban kymeti. Minhelhracat; Techz tekfn masarf (103), Mahallei mezburede vergiye deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (180,5) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (170,5). Sahhulbak= (1762) + (2500) Balada mestur mlk menzil, (200) Balada muharrer ba. Hssetzzevcetilmezbure (232,530 Ake) Eyadan (312,5) Menzilden (25) Badan Hssetlbnilmezbur (814,515 Ake) Kezalik (1093,510 Ake) Kezalik (87,5) Kezalik Hssetlbnilmezbur (814,515 Ake) Kezalik (1093,510 Ake) Kezalik (87,5) Kezalik Medinei mezbur civarnda Dikilita nam

Sairan mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin alt yz yirmi dokuz kuru otuz akeyi vasiyei mensube valideleri Hafize Hatun ba huccet ve ba kefale idane olduu i bu mahalle erh verildi. 9 Medinei Balkesir Karaolan Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Eci Danyel veledi Artinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Nazl binti Sergiz ile ve liebeveyn er karnda Karabint veledi Artine mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra zevcesi Nazl ve er karnda Karabint marifetleriyle tahrr ve taksm olunan heliki mersumunun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 3 Safer 70. amlecesi antari (10), Frenk al (50), Don (10), Ankne antari (55), Tas (10), Aba yamurluk 1 (5), Yastk ilte (20), uval heybe (15), Kp 2 (5), Evan nuhasiye, kye 11 (165), Deirmenci alat (50), Kahve takm (20), Kilim (20), Hnta kile 1 (60), Makas 1 (10), Tencere maa kapak, kye 2 (30), Leen (15), Minder yastk (10), skemle (5), Basma minderlik (20), ilte 2, Yastk 4 (50), Yorgan dek (60), amdan 2 (50), Nhasi menkul (50), Havan 1 (20), Trkmen kilim (125), Bomak Altun, ukur eme nam mahalde yarm dnm ban kymeti (2000), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti (3000), Heliki 50

mersumun karnda Karin zimmetinde bargir akesinden alaca olup makbul verese (150), Altun burma (435). Yekn: (5274). Minhelhracat; Mahallei mezbure vergisine deyni (105), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (137). Yekn: (242) Sahhulbak, (5033). Hssetzzevcetilmensume; 131930 Ake, Hssetlehilmersum; 3955,5 30 Ake. 10 Medinei Balkesirde Emirza Bey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mahmut bin Mehmetin veraseti zevcei menkuhai metruke Hava Hatun binti mer ile sulbiye saire kz Habibe ve liebebeyn er karnda brahim bin Mehmete mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sare mezbure Habibenin tesviyei umuruna kyli eriden vasiye nasb olan validesi Havva Hatun ve liebebeyn er karnda brahim talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrr filyevmissabi min ehri saferlhayr, sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 1, don 1, kuak (10), Aba prpt (15), cevfe miltan (50), Frenk al (10), Petu tek, uval 4 (30), Dfenk (50), Araba maa takm (180), Evan nuhasiye, Fi 23 (348), Ksrak ras, maa semer (50), Melazi kile 5, fi 35 (150), Dar kile 3 (60), ar kile 2 (50), Bulgur kile 1 (60), Karasr inei ras 2, maa buza (500), Karasr dvesi 1 (100), Karasr kz ift (600), Kei ras 4 (120), Toklu ve koyun ras, fi 25 (2800), Ko ve koyun ras 235, fi (9400), Medinei mezbur civarnda Kaya nam mahalde vaki yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti (250), Mahallei mezburede vaki bir bab mlk ber vechi tahmin kymeti (1500). Yekn, (15260). Minhelhracat; Techiz Tekfin ve kafaret ve savm ve yemin beraber vasiyeti msbet an vasi Hac Hseyin bin Ali (40), Mahallei mezburenin camii erifinin tamirine hibe ledessbut (200), Mahallei mezbur Avrz hanenin nukut ve mevkufuna vakf eyledii (100), Mahallei mezbure de Sakar emesine vakf eyledii (100), Hulaka emesine vakf (100), Mahallei mezbure vergisine deyni (215), Ber vechi bala zikr iki ras karasr kz mtevaffann zevcesi Havva Hatunun mstakil mal olduu ledessbut (600), Ber vechi bala zikr iki ras karasr inei ile bir ras de, bir ras dana mezbur Havva Hatunun mal olduu ledessbut (600). Ber vechi 51

bala zikr bir kta Krm ba ile mahallei mezburede vaki malumulhudud mlk menzilini Elhac Hseyin bin Aliye bin yedi yz kurua bey olduu itira ve kabul idp tahtndan zimmetini ibra ve mezbure Hac Hseyin dahi Hava Hatun salifl beyan bin yedi yz elli kurua bey oldah itira ve kabul idp semeni mezkurdan zimmetini ibra eyledii ledes sbut (1750). Resmi ksmet (132), Kaydiyei defteri d (22,510 Para). Yekn: (10119,515 Para). Sahhulbak= (5140) Hssetzzevcetilmezbure (642,5), Hssetlbinti mezbure (2507), Hssetlehi lehme (1927,5). Sarei mezbure Habibenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan iki bin be yz yedi kuruu vasiyei mezbure validesi Havva Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp mebla mezkuru sarei mezbure Habibeye zimmetinde vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 11 Medinei Balkesirde Sahn Hisar i Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Molla Hseyin bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Zeliha Hatun ibneti Mehmet ile sulbiye saire kzlar Aie, Rabia ve mmhan ve zevcei ulasndan mtevellid sulbi sair olu Aliye mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sare mezburunun valideleri tesviyei umuruna kyli eriden vasiye nasb olan valideleri Zeliha Hatun ve zevcei ulasndan mtevellid sar olunun tavsiyei umuruna validesi Aie Hatun talep ve marifetiyle tahrir ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 29 Safer 70. Gmlek, don (7,5), Sark 1 (2), Don 2 (8), plik alacas antari (30), Cevfe abdeslik (10), uval (5), Melazi 4 (120), Hnta kile (50), avdar kile 1 (30), Kuak (2), Evan nuhasiye Fi 19 (285), Karasr inei ras (200), Tosun ras 1 (80), Merkep (70), Sandk 1 (3), Hrdavat (10), Nakdi mevcut (47), Afyon inik (8). Yekn: (951,5), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzil kymeti (1500),Mezbure civarnda Hrbal yeri nam mahalde yarm dnm ban kymeti (150). Minhellhracat; Techiz Tekfin masarf (64,5), Mahallei mazbure vergisine deyni (95), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (69).Yekn: (228,5).

52

Sahhulbak = (723,5) + Balada mestur menzil kymeti (1500),Balada muharrer ba kymeti(150). Hssetzzevcetilmezbure: (88) Eyadan,(1875),(185);Hssetlibnil

mezbur: (254) Kezalik, (525) Kezalik,( 52,5) Kezalik;Hssetlbintilmezbure: (127) Kezalik, (262,5) Kezalik, (26) Kezalik;Hssetlbintilmezbure; (127), (262,5), (26);Hssetlbintilmezbure; (127) Kezalik, (262,5) Kezalik, (26) Kezalik. Sarn mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman yz seksen bir kuru on be paray vasiyei mezbure valideleri Zeliha Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp mabla mezkuru saran mezburanlara zimmetinde vacibuleda ve lazmlkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 12 Medinei Balkesirde Brekiler Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Viran olu Hac Etor veledi Evanisin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Horpis binti Toros ile validesi Margirit binti Ecietor ve sulb sair oullar Karabit ve Bakri ve sulbiye sair Horsimaya mnhasra olduu nde erlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburnn tesviyei umuruna kyli eriden vasiye nasb olan valideleri Horsima ve baliki mersumun valideleri Margirid taleb ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan baliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 12 Rabulahir 70. Gmlek 3 (15), Ankne uzun antari 3 (25), donu 1 (2), Cevfe abdeslik 1 (50), Fes 1 (2), Kuak 1 (5), Evan nuhasiye, Fi 15 (232,5) , Tepsi 1 (5), Kahve takm (10), amdan 1 (5), anak 2 (3). 13 Medinei Balkesirye tabi At Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Koca Mustafa bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie binti Hasan ile zevcei ulasndan mtevellid kebire kzlar Hatice ve Emineye mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra zevcei mezbure Aie Hatun ve kebire kzlar Hatice ve Emine talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 15 Rabulahir 70. Telli antari (60), Khne fermane (3), Dek 1, yorgan 1, yastk 3 (66), Khne kilim 1 (25), Sandk 1 (2) Orak, nacak, apa, saban demiri (34,5), Saban 1 (5), uval 3 (15), krk 1 (15), Evan nuhasiye Fi 6 (90) Gnek (5) Kp 5 (10), Saman it 1, 53

inik 2 (9) Araba (120) Karasr kz ift 1 (300), Karasr desi ras 1 (60), z, inik 5 (15), air kile 1 (20), Evan nuhasiye, kye 12, (22,5), Bulgur inik 2 (30), Afyon tohumu inik 2 (25), Tarhana inik 1 (15). Yekn: (950)(50) Techiz Tekfin masarf = (900)(24) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (876) Sahhulbak. Hssetzzevcetilmezbure: (108,5); Hssetlbintilmezbure: (183,510); Hssetlbintilmezbure: (383,510 Para). 14 Medinei Balkesirde zmirler Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hatice binti Halil nam Hatunun veraseti zevci metruk Osman bin Mehmet ile babas mezbur Halil bin Hasan ve anas Zeliha binti brahim ve Sadriye saire kz Glsme inhsar ledeerulenver zahir ve mukarrer olduktan sonra sare mezbure Glsmn anas mteveffai mezbureden mntakl ml mevrusin hfz ve tesviyei umuruna kyli eriden vasyi mensubu min kablilmm ceddi samimi Bor Halil bin Hasan ve Zeliha talep ve marifetleri ve marifeti erile tahrr ve takdm ve beynel verese alema farazallah tevzi ve taksm olunan muhalefat defteridir ki, ber vechi t zikr ve beyan olunur. 17 Rabulahir 70. Tel ekme antari 1 (80), etari antari 1 (50), Yaldzl kuak 1 (40), Penbe iplii, kye 3 (36), Ketan iplii 2 (30), Gergef pekiri 5 (20), ulhalk ve sade pekir 2 (5), Para brncek (15), Cedid penbe gmlek 3 (27), arab 1 (8), Mstamel gmlek 3 (8), Khne terlik 2 (10), Cedid basma alvar 1 (10), Khne basma alvar 1 (5), Yrik ve penbe, direm 500 (10), plik (5), Defa iplik (2), Astarlk bez top 1 (10), Alaca para hrdavat (3), Tencere, Tabak 2 (8), Sandk (5), rt dek, 1 kat, (50), Defa alvar 1 (3) Zevci Osman zimmetinde makut mihri mecceli (20) Ceman. Yekn: (420)(12) Resmi ksmet ve kaydiyei d = (448) Sahhulbak littaksimi beynelverese. Hssei zevci elmezbur Osman: (10315 Para); Hssei mmlmezbure

Zeliha (6836 Para2 Ake), Hssetlebilmezbur Halil (6836 Para2 Ake) Hsse i bintilmezbure Glsm (20630 Para). Sarei mezbure Glsmn ber vechi bala hssei eresiyesi olan iki yz alt kuru otuz paray min kablilmm cedd mezbur Halil bin Hasan teslim olunduu i bu mahalle erh verildi. 15 Medinei Balkesirye tabi Kavakl Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (iden) mmhan Hatun binti Abdullahn veraseti zevci metruk smail 54

bin Mehmet ile sadriye saire kz Atike ve sadriye kebire kz Fatma ve liebeveyn kz karnda Zelihaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sarei mezbure Atikenin tesviyei umuruna kyli eriden vasi nasb olan babas ve velisi smail talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 15 Rabulahir 70. Kutn antari 1 (60), am alacas uzun antari (50), Cebmekli alvar (30), enber (50), Gergef pekir (20), Nakl pekir (3) Yalk 7 (7), Don 2 (10), Petamal (5), Kpe altun 2 (6), Sandk 1 (5), krk (10), Dek 2, Yorgan (150), Evan nuhasiye, kye 15 (225), Kilim (15), Terlik 1 (15), plik alacas antari 2, Gmlek (40), Mteveffiyenin alaca Koca Alide (212,5), Mihri (25), Mteveffiyenin Krml olu Zimmide alaca olup makbul verese (35), Gm kuak (150). Yekn: (1078,5). Hssei zevcilmezbur: (269,5); Hssei bintilmezbure: (359,5); Hssetl bintilmezbure: (395,5); Hsset uhtin lehme: (90). Saran mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman yedi yz on dokuz kuru vasiyei mezbur babalar ve velileri smail kendi umuruna sarfla istihlak idp saran mezburana vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 16 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat (iden) Halla Mehmet bin Mustafann veraseti zevci menkuhai metrukesi Habibe Hatun binti Mehmet ile sulbiye sare kz Havva ve mutallak zevcesinden mtevellide kebire kz Hatice ve mteveffiye zevcei ulasndan mtevellide slbiye kebire kz dile ve liebeveyn er karnda Halil ve liebeveyn kz karnda Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sarei mezbure Havvann tesviyei umuruna kyli eriden vasiye nasb olan validesi Habibe Hatun ve kebire kzlar Hatice ve dile ve er karnda ve kz karnda Halil ve Fatma talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 17 Rabulahir 70. Don 3, Gmlek 2 (30), Ankne antari (5), Cevfe miltan 1 (10), Dek 2, Yastk (20), Evan nuhasiye, kye 100 (240), Rakik, kye 10 (10), Melazi, inik 1 (10), Afyon tohumu, inik (10), Defa evan nuhasiye 2 (30), Bel 1, apa 1, Klnk 1 (20), Khne kilim 2 (10), Hrdavat menzil (20), Zanospaa Camii erifi kurbunda bir bab 55

dkkann kymeti (250), Medinei mezbur civarnda Fazl Kuyusu nam mahalde vk yarm dnm krm ban ber vechi tahmin kymeti (200), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt nsf mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (250), Ceman Yekn: 1105 Minhelhracat; Techiz ve tekfin, keffart ve yemin ve nzrt vasyeti msbet (200), Mahallei mezbure vergisine deyni (141), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (26,5) Yekn: (367,5) Sahhlbki; (726,5). Hssetzzevcetilmezbure: (92); Hssetlbintilmezbure: (16366 Ake); Hssetlbintilmezbure: (16366 Ake); Hssetlbintilmezbure: (16366 Ake); Hssetlehi lehme: (102,518 Ake); Hsset htin lehme: (5131 Ake). Sarei mezbure Havvann ber vechi bala hssei eresiyesi olan ceman yz altm kuru altmalt akeyi vasiyei mezbure validesi Habibe Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp sarei mezbureye vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 17 Medinei Balkesirde Hac smail Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Dereci Sleyman bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Rabia binti smail ile sulb sair oullar Abdlkadir ve Mehmet ve saire kz Hafizeye inhisar ndeerulenver zahir ve mukarrer olduktan sonra sar mezburunun babalar mteveffay mezburdan mntakil mli nevruselerini hfs ve tesviyei umur sairelerini tesviye kyl-i eriden vasiyei mensubeleri valideleri mezbure Rabia Hatunun talep ve marifeti ve marifeti erile tahrr ve takdm ve beynelverese bilfarzatieriyye tevz ve taksm olunan muhallefat defteridir ki, ber vechi t zikr ve beyan olunur. 13 Rabulahir 70. Don 1 (5), Khne antari 3 (5), Gmlek 1 (2), Khne aba maa prpt (2) Koca deveran 1 (150), Gen tavan deveran 2 (850) ceman. Yekn: (1016). Minhelhracat; Mahalle vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (167), Resmi ksmet ve kaydiyei d (26) Sahhlbki; (823). Hissei zevcetilmezbure Rabia (10235 Para); Hssei ibnilmezbur Abdlkadir (2882 Para); Hssei ibnilmezbur Mehmet (2882 Para); Hssei bintil mezbur Hafize (1442 Ake).

56

18 Medinei Balkesirye tabi Kaml Karyesi civarnda Bilecik skan nam mahalde Cferler cematinden bundan akdem vefat iden Dikiz smail bin Hac Mehmetin veraseti olunun olu sulbi sair olu Mehmet sare kz Aieye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra saran mezburnn tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasye nasb olan mteveffay terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 15 Rabiulevvel 70. di ras 2, maa ksrak 1 (700), Don 2, gmlek 2, Aba, prpt, sark 1 (20), Evan nuhasiye, kye 5 (75), Karasr inei ras 5, maa buza 2 (1200), Hrdavt evbiye (2) (100). Yekn: (2095). Minhelhracat; Techiz ve tekfin masarf (95); Vergiye deyni (100), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (53). Yekn: (248) Sahhlbki; (1847). Hssetlbnilmezbur: (127138 Ake); Hssetlbintilmezbure: (635,5 20 Ake). Saran mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan dokuz yz alt buuk kuru elli sekiz akeyi valideleri Kezban Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 19 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesinde mtemekkine iken bundan akdem helike olan Margirit binti Sergiz nam nasraniyenin veraseti sadri kebir olu Sergiz ve sadriye kebire kz Destegl veledi Estefana inhisar ledeerulenver zahir ve nmayan olman veresn mersuman talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve beynelverese bilfarizatieriyye tevzi ve taksm olunan muhallefat defteridir ki, ber vechi t zikr olundu. 13 Rabulahir 70. Mahallei mezburede vak malumulhudud velcran bir mikdar havlu kanad zokak kapusu mtemil tulumba, bir bab mlk menzil bahas (600), Evan nuhasiye, kye 10, Fi 15 (150), Yorgan 1, dek 1 (20), Sandk 1 (3), Ba yaka yolunda vaki malumulhudud velcran evlek Krm mlk ba (350), Ceman yekn =(1123) (30) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (1093) Sahhulbak littaksimi beynelverese. Hsset bnilmersum Sergiz (72826 Para2 Ake); Hssei bintilmersume Destegl (36413 Para1 Ake).

57

20 Medinei Balkesirye tabi Kesirvan Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Zeliha Hatun binti Alinin veraseti zevci ElHac Mustafa Efendi bin Mehmet ile babas Ali bin Mustafa ve sadriye saire olu Ali Mehmet ve sadriye saire kz Aie ve Zelihaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburnn tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olunan babalar ve velileri Hac Mustafa Efendi ve babas Ali marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffiy mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 13 Rabulahir 70. Rubyye altun, aded 20 (20) Altun kpe ift 1 (42), Gmlek 3, vesaire (30), Tel ekme antari (140), Bindall uzun antari (60), am alacas antari 1 (100), Futa 1, maa hrmane (50), Yldzl kuak 1 (20), Kabare 1, kuak (75), Khne elbise, takm 3 (60), Sandk 1 (15), Pekir 10, evre 13 (76), Beledi dek 3, Yorgan 3, Yastk 2 (300), kiz ibrik (3), Terlik ve krk (20), Mihri meccel (40), Hrdavat (15) Yekn: (1283) Resmi ksmet ve kaydiyei beyan (34,5) =Sahhulbak (1248) Hssetlzevcilmezbur: (3125 Para); Hssetleb (2083 Para); Hssetl bnilmezbur: (363,516 Para); Hssetlbintilmezbure: (181,518 Para), Hssei bintilmezbure (181,55 Para). Sar mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman dokuz yz otuz be kuru on be paray vasyi mensub olan babalar ve velileri Hac Mustafa Efendi kendi umuruna sarfla istihlak idp mebla mezkuru sar mezburnlara zimmetinde vacibleda ve lazmulkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 21 Medinei Balkesirye tabi Kaml Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmet bin smailin veraseti zevci menkuhai metrukesi Rabia Hatun binti Sleyman ile veliebeveyn er karndalar Mehmet ve Aliye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olan valideleri Rabia Hatun ve er karnda/lar talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran 15 Rabulahir 70.

58

Don gmlek sark, kuak (25), Evan nuhasiye, kye 5 (75), Araba maa takm (250), Camus kz 2 (600), Mezru air, kili (20), Saman, araba 5 (50), Hrdavat menzil (25), Karyei mezburede vaki bir dnm krm ban kymeti (100), Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzil kymeti (1000). Yekn: (2145). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (45), Karyei mezbur vergisine deyni (170), Resmi ksmet ve kaydiye (52). Yekn: (268) Sahhl bki; (1877). Hssetzzevcetilmezbure: (234,515 Ake); Hssetlbintilmezbure: (312,540 Ake); Hssetlbintilmezbure: (312,540 Ake); Hssetlbintil mezbure: (312,540 Ake) Hssetlbintil mezbure: (312,540 Ake); Hssetleh lehme: (3915 Ake) Hssetlehi lehme (3915 Ake). Sar mezburunun ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin iki yz elli bir kuruu vasiyemezbure valideleri kendi umuruna sarfla istihlak idp sar mezburuna vacibleda ve lazmulkaza deyni olduu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 22 Medinei Balkesirde Kasablar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hatice Hatun binti Hasann veraseti sadriye kebir olu Ahmet ve sadriye kebir kz Zeynebe mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra kebir olu Ahmet ve kz Zeynep talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 19 Rabulahir 70. Evan nuhasiye, kye 20 (300), arab 1 (5), Gmlek 2 (10), Khne antari (20), Basma enber (6), Antari (2), uval, hal (5), Terlik 2 (15), Gmlek (3), Basma enber (2,5), Dek 2, yorgan (25), Kilim 1 (5), lemeli don 1 (5), Dakik 10 (10), Sandk 1 (10), Bekmez, kye 4 (20), Bulgur inik 12 (7,5), Dar inik 2,5 (12,5), Habbe inik (2,5), Hrdavat (50), Kzca nam mahalde vak yarm dnm ban bar vechi tahmin kymeti (500). Yekn: (1248). Minhelhracat; Techiz ve tekfin keffareti savm ve yemin ve nzrt beraya vasiyeti msbet (250), Resmi ksmet ve kaydiye beyan (33). Yekn: (283) Sahhl bki (965).

59

Hssetlbnilmezbure: (64340 Ake); Hssetlbintilmezbure: (321,520 Ake). 23 Filasl Eskiehir Kazasndan olup lieclitticare Medinei Balkesirye tabi Eftelle Karyesi civarnda Kiraz Pnar nam mahalde Haremeyni erifeyn Yrkannn Karakeili Cematinden Ko olu Osman Bey odasnda bundan akdem vefat iden Safer olu Halil bin smailin zahirde varisi maruf ve marufesi olmayup kaffei terekesi canibi beytlmale ait ve raci olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlar terekeleri ahz ve kabz memur olan Hacegn Divan Humayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu tide mrsel vekili erisi zabtiye neferatndan Otu Bekir olu Hseyin bin Ahmet talebiyle tahrr ve bey olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 17 Safer 70. Gmlek, don (6), Cevfe fermane, haleb alacas antari (30), Nakdi mevcut (14 10 Para), Kl 1 (210 Para), Frenk al. Yekn: (71)Techz Tekfn (60) = (11)(1) Delaliye = (10)(010 Para ) = (9,5)10 Para)(019 Para) Kaydiyei celiliye = (911 Para). Sahhulbak dokuz kuru on para ile resmi emniye olan on dokuz para ve nsf delaliye yirmi para ki ceman on kuru on para nizam vechile hazinei celilei merkumeye irsal itmek zre mdr mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 24 Medinei Balkesirye tabi pnar Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Havva Hatun binti smailin veraseti zevci metruk Mustafa bin Ahmet ile sadriye saire olu Ahmet sulbiye kebire kz Fatma ve Emine ve Hafizeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olan babalar velileri Mustafa talep ve marifetiyle tahrr olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 15 Rabulahir 70. Gmlek 1 (20), Sandk 10 (10), Defa gmlek don 1 (40), Cepmekli uzun antari (20), Evan nuhasiye, kye 2 (30), Nuhasi Kazgan 1 (75), Dek yorgan, yastk (100), krk (15), Terlik enber (20), Gmlek (15), Khne antari (20), alvar (10), Rubye

60

altun, aded 10 (100), Hrdavat menzil (25). Yekn: (540)(1410 Para) Resmi ksmet ve kaydiye = (525,5). Hssetzzevcilmezbure: (13111 Para); Hssetlbnilmezbur: (157,58 Para); Hssetlbintilmezbur: (78,514 Para); Hssetlbintilmezbure: (78,514 Para); Hssetlbintilmezbure: (78,514 Para). Ber vechi bala sari mezburun hssei eresiyesi olan yz elli yedi kuru yirmi sekiz paray vasyyi mezbure vacibleda ve lazmulkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 25 Medinei Balkesirde Kasaplar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Zeyneb binti Hseyinin veraseti sadri sair olu Ahmete mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olan babas velisi Mustafa talep ve marifetiyle tahrr ve bey olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 9 Rabulahir 70. arab 4 (40), Gmlek 8 (40), Basma alvar (10), Fes (5), Pekir (5), Yalk 3 (6), Telekme antari maa fermane (60), eytan ela antar (15), Beyaz alvar, Basma alvar (15), Bae drununda hrdavat (15), arab 1, Gmlek (15), Koza, kye 5 (10), Penbe, kye 1 (5), Yorgan, dek (55), Afyon, kye 10 (12), iye inik 0,5 (15), Evan nuhasiye, kye 4, Direm 100 (63), Ecnas altun (93), Mteveffiyenin Cingz olu brahimden alaca (100), Mteveffiyenin karnda Ahmetten alaca (40), Mteveffiyenin validesinden hssesi (162,5). Yekn: (785) - Resmi ksmet ve kaydiye (20,5)= Sahhulbak (764,5) Hssetlbni sair Ahmet (764,5). Sairi mezbur Ahmete ber vechi bala hssei eresiyesi olan yedi yz atm drt buuk kuru vasisi ve velisi Mustafa kendi umuruna sarfla istihlak idp sairi mezbura vacibleda ve lazmulkaza deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 26 Medinei Balkesirye tabi Eftelle Karyesi civarnda Kiraz Pnar nam mahalde meskun Haremeyni erifeyn Yrkannn Karakeili Cematinden bundan akdem vefat iden Ko olu Osman bin Himmetin veraseti zevcei metrukesi Fatma

61

binti Hseyin ve dier zevcesi Aie binti Mustafa, zevcei mezburdan mtevellide kebir kz Aie ve dier zevcei mezbure Aieden mtevellidler sulb sair oullar Hasan ve Mustafa ve Ahmet ve Mehmet ve kebir oullar Himmet ve Halile mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasiye nasb olan valideleri Aie Hatun ve dier zevce Fatma Hatun ve kebir oullar talep ve marifetleriyle tahrr ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 29 Rabulahir 70. Don, gmlek (30), Sark 2, al (100), Alt parmak antari (50), Khne antari 1 (5), Cevfe fermane ve miltan (60), Aba yamurluk (50), Prpt kuak (20), Sandk 1 (10), Petu bak (100), Dfenk 1 (30), uval heybe (100), Terke heybe (20), ul 6 (100), Araba maa takm (250), Zahire anbar (355), Bulgur kili (180), Mezru hnta kili 3 (150), Mezru ar kili 11 (200), Mezru avdar kili 1,5 (60), Melazi kili 11 (300), ar kili 11 (200), Burak kili 3 (9), Karasr kz 4 (1500), Karasr de (100), Karasr inei 8, Buza 4, Erkek tosun 2 (300), di ras 2 (600), Eseb 1, Ksrak 2 (1000), Evan muhasiye, kye 30 (450), Kei ras 150, kye 30 (4500), Kk boya, dnm 1 (600), Fermane kuak (20), Kilim 4 (100), Kahve takm (80), Hrdavat (200), Oru olu Halilde alaca (250), Mahalli mezkurda malumulhudud velmtemilt bir bab mlk ve samanlk ve kz damlarnn kymeti (3000). Yekn: (16700). Minhelhracat; Techiz ve tekfin masarrf (300),Deyni msbet Oru olu Halil (1000), Vergiye deyni (30), Resmi ksmet (417,5), Kaydiye (25). Yekn: (1772,5) Sahhlbki (14927,5). Hssetzzevcetilmezbure: (932,5), Hssetzzevcetilmezbure: (932,5), Hssetlbnilmezbur: (2010), Hssetlbnilmezbur: (2010), Hssetlbnil mezbur: (2010), Hssetlbnilmezbur: (2010), Hssetlbnilmezbur: (2010), Hssetlbintilmezbure: (1005). Sar mezburanlarn ber vechi bala hssei eresiyesi olan ceman alt bin be yz atm sekiz kuru vasiyei mezbure Aie Hatuna ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 27 Medinei Balkesirye tabi Halalca Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem Hicaz Caferi mazrarda vefat iden oban olu Elhac amail bin Halilin 62

veraseti

zevci menkuhai metrukesi Rabia binti Mehmet ve mteveffiye zevcei

ulasndan mtevellit slb sair olu Cafer ve slb kebire kz Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olunan Abdlkadir bin Ali ve zevcesi Rabia Hatun ve kz Fatma talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 7 Rabiulevvel 70. Hicazdan gelen nakdi mevcut (3510,5), Nebat sark (120), slk 2 (70), Araba 1 (150), Saman, araba 10 (200), Camus desi 1 (300), Tay ras 1 (150), Koyun ras 6 (440), avdar kile 16 (640), air kili 7,5 (150), mezru boya (200), Kirasna araba 1 (20), krk 1 (50) , Gmlek 3 (7,5), Don 1 (15), Boyal don 3 (15), Cevfe miltan (80), Cevfe abdeslik (20), Yelek 3 (7,5), Ankne antari 2 (10), Prpt 1 (10), Sofra pekiri (10), Yalk 1, Pekir 1 (7,5), uval 4 (20), heybe 2 (10), ul 1 (10), Yorgan 1, Dek 1, Yastk 1, ilte (40), Ankne dek 1, Yorgan, Yastk (80), Kilim 2 (100), Nacak maa trpan (50), Bel 1, apa 1 (15), Evan nuhasiye, kye 16 (241), Sandk 1 (5), Kp 4 (10), Kfe 2 (5), Khne yorgan 1 (2), Tarhana inik 0,5 (5), Nebt sark 5, kye 20 (100), Nebt sark 2, kye 40 (80), Sade sark 10, kye 9 (90), lemeli slk 3, kye 9 (27), Sade slk 10, kye 3,5 (38,5) Hnta kili 5, kiye 50 (250), Halalc Karyesinde Hac Molla Mehmet zimmetinde alaca olup makbul veresei mezburan (421), Hoaf olu smaile zimmetinde alaca olup makbul vrse (180), Halalcal Molla olu Hac Ahmet zimmetinde alaca olup makbl verese (160), Karnda Hac Ali zimmetinde alaca olup makbl verese (72), oban olu Ali Pehlivan zimmetinde alaca olup makbl verese (57,5), Ayan olu Mustafa zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (20), Surlu Ali zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (20), Yank olu Osman zimmetinde alaca olup makbl verese (57,5), Topu Mehmet zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (253), Hoaf olu sulu Mustafa zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (230), Naipli Karyeli Nasf zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (250), ayrhisar Karyeli Clz olu Mehmet zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (120), ayrhisar Karyeli Koca Mehmet zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (60), Ispartal Ahmet zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (640), ayrhisarl Sinan zimmetinde alaca olup makbul mezburadan (180), Kara brahim olu brahim zimmetinde alaca olup

63

makbl veresei mezburadan (62,5), Haznedar olu Mustafa zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (50), Kadir olu Koca smail zimmetinde alaca olup makbl veresei mezburadan (40). Yekn: (11335)+ (1500) Karyei mezburede Karye vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti, (600)

i mezburede vaki malumulhudud velmtemilt Tokat maa samanlk kymeti,(200) Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt yarm dnm ban kymeti. Minhelhracat; Sair olu Cafere snnetlik namyla verdii ledessbut (800), Hicazdan gelen eyaya gmrk namyla verilen ledessbut (30), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (361) Karyei mezbure vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (150). Yekn: (1341). Sahhlbki =(9994) +(1500) Balada muharrer menzil kymeti, (600) Balada mestur tokat maa samanlk, (200) Balada mezkur ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure; (1249) Eyadan, (187,5) Menzilden, (75)

Tokatdan, (25) Badan; Hssetlbintilmezbure;(2915) Kezalik, (437,5) Kezalik, (175) Kezalik,(58) Kezalik; Hssetl bnilmezbur;( 5830) Kezalik, (875) Kezalik, (350 ) Kezalik, (116) Kezalik. Sairi mezburun balada muharrer eya ve nakid hssei eresiyesi olan be bin sekiz yz otuz kurutan ba defteri mfredt nhas ve yatak vesair eya sair in alakonulup vasisi yedine teslmi bak bin sekiz yz atm be kuru ba huccet ve ba kefale sairi mezburun vasisi Abdlkadire idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 28 Medinei Balkesirye tabi Halalca Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Havva Hatun binti Hac brahimin veraseti zevci Mehmet bin Mehmet ile sadriye saire olu Halil mteveffiye zevci ulasndan mtevellide kzlar Aie ve Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i eriden vasiye nasb olan babalar Mehmet talep ve marifetleriyle tahrr olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 5 Rabulahir 70. Sandk (20), Dek, Yorgan 1, Yastk (150), Basma alvar 2 (15), Ksa antari 2 (10), Gmlek 2 (30), Pekir 1, Ukur (10), Karasr inei 2 (250), Koyun ras 54, kye 45 (243), Evan muhasiye, kye 2 (30), Terlik 1 (10), Altun kpe ift 1 (20), Alt 64

parmak antari 1 (80), Haleb alacas alvar (50), Dek, Yorgan, Yastk (100), Mihr (25). Yekn: (3397,5). Minhelhracat; Techiz ve tekfin kefaret, savm ve yemin beraber vasiyyeti msbet (420) Deyni msbet saire kzlar Emine ve Aie ba ehade Hac Ahmet bin mer, Hasan bin brahim (350,5), Resmi ksmet ve kaydiye ve defteri d (80). Yekn: (750,5) Sahhlbki (2547). Hssetzzevcilmezbur: (636,51 (Para)); Hssetlbnilmezbur: (9554 Para); Hssetlbintilmezbure: (477,52 (Para); Hssetlbintilmezbur (477,52 Para). Sar mezburlarn balada hssei eresiyesi olan ceman bin dokuz (yz) on kuru sekiz paray vasi babalar ve ammileri Mehmete ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 29 Medinei Balkesirye tabi Eftelle Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmet bin brahimin veraseti zevci menkuhai metrukesi Neslihan binti smail ile validesi Aie binti Ali ve sulb sair olu Sleyman ve sulbiye saire kzlar Fatma ve Zelihaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sar mezburunun tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasi nasb olan valideleri mezbure Neslihan Hatun ve validesi Aie Hatunun talep ve marifetleri ve marifeti erile tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 29 Rabulahir 70. uval 2, Heybe 1 (30), Don 2, Gmlek 2, Sark 2, Kuak 1 (25), Kilim 1 (25), Bir gzl zahire anbar (50), Mumlu kovan 3 (60), Araba maa takm (250), Tfenk 1 (25), Evan nuhasiye, kye 5 (75), krak 1 (20), Bulgur inik 1 (15), Tarhana inik 0,5 (5), Karasr kz 1 (250), air kili 8 (160), Mezru hnta kili 2,5 (150), Mezru air kili 2 (40), Karasr tosunu 1 (131), Saman araba 2 (30), Karasr inei ras 1, maa buza (200), Hrdavat menzil (50). Yekn: (1591). (1000) Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzil kymeti. (50) kymeti. Karyei mezbure civarnda malumulhudud yarm dnm ban

65

Minhelhracat; Techiz ve tekfin (100), Deyni msbet lizzevcetilmezbure (40), Karyei mezbure vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (160), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (69). Yekn: (369). (1222) Sahhlbki littaksimi beynelverese (1000) Balada mestur mlk menzil 50 Balada muharrer ba.

Hssetzzevcetilmezbure: (152,5) Eyadan, (125) Menzilden, (6) Badan; Hssetlmmlmezbure; (203) Kezalik, (177) Kezalik, (8) Kezalik; Hssetl bnilmezbur; (434) Kezalik, (354) Kezalik (17,58 Para), Hssetlbintilmezbure: (217) Kezalik, (177) Kezalik, (8,514 Para) Hssetlbintilmezbure: (217) Kezalik, (177) Kezalik, (8,514 Para). Sar mezburunun ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman sekiz yz atm sekiz kuru vasiyei mensube valideleri Neslihan Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp sar mezbure vacibuleda deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 30 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesinde sakin Paa Sultan trbedar Dervi ElHac Memi bin Abdullahn zahirde varisi maruf ve marufe olmayup kffei terekesi cnibi beytilmale ait ve rac olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekeleri ahz ve kabza memur olan Hacegn Divan Humayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu atde mrsel vekil i erisi zabta nefertndan Oduncu Bekir olu Hseyin bin Ahmet talep ve marifetleriyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmissb velrn min ehri saferilhayr, sene sebn ve mieteyn ve elf. Gmlek 1, don 1 (6,5), Sark 1 (4), Defa gmlek (4,5), Antari (9), Prpt (1,5), Cevfe fermane (7,5), Beyaz ksa aba (9), Khne kuak (2,5), Nebat sark 1 (30), Aba yamurluk (48), Yumurta 16 (1,5), Sofra, aded 2 (5,5), Kahve, Direm 350 (810 Para), Nargile (5), Kahve Deirmeni (22), Kahve takm (18), Rakk, kye 11 (13,5), (5,5), Bez, bir miktar (22), Bir miktar kavurma ve bulama (8), Evan nuhasiye, Tencere, kye 1, Direm 40 (18), Evan nuhasiye,kye 4,5, fi 12 (54), Enfiye, anak ve saire (4),

66

Evan nuhasiye, kye 1, Direm 50, fi 12 (13), Nacak 1, Tir 1 ve kak (9), Bayrak maa pskl (5), Taar drununda sade ya (4), Saat kta 1, ayn bak (180), Hrdavat ve saire (5), Mahmudiye altun, aded 18, fi 90 (1620), Medinei mezbure arsnda tepe noncas civarnda bir bab dkkann ber vechi tahmini kymeti, ayn bak (2000), Mteveffay mezburun Agop olu smailde alaca olup kabz olunan (19). Yekn: (4151,510 (Para)). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (61) Himaye, Dkkaniye ve delaliye (11), Resmi ksmet (103,510 Para) Kaydiye (6). Yekn: (182) Sahhlbki (3969,510 Para) (1983 Para) Hazinei Celile =( 3771,5)(7 Para) Sahhulbk bin yedi yz yetmi bir kuru yirmi yedi para ile resmi emniye olan yz doksan sekiz kuru para ve nsf delaliye iki buuk kuru be para ve nsf kaydiye kuru ceman bin dokuz yz yetmi be kuru on be para nizam vechile hazineyi celilei merkumeye irsal itmek zere mdri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 31 Medinei Balkesirde Ali Fakih Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Hdaverdi olu Karabit veledi Pedrosun veraseti zevci menkuhai metrukesi Meyram Nasraniye binti Sergiz ile sulb kebir olu Ogop ve sulbye sair kz Makrid ve sulbiye kebire kzlar Takoya ve Kibite mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sarei mezburenin tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olan validesi Meyrm nasraniye ve kebir olu ve kzlar talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 11 Rabulahir 70. Don 2, Gmlek 2, Ankne antari (20), Aba 1, Yelek 2, Prpt (15), uval 2, heybe (15), uval 2 (10), Kilim 3 (30), Hal 1, Seccade 1 (20), Kahve takm (25), Minder 1, Yatak 6 (40), Buhurdanlk (5), Beme 3 (15), Menkul 1 (60), Evan nuhasiye, kye 25 (375), Kp ve taar (509, Mezru boya, dnm 3 (300), Kuyumcu alat ve saire (100), Bulgur, inik 3 (45), Hrdavt menzil (100). Yekn: (1265). (3000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin ber vechi tahmini kymeti. (800) Medinei mezbure arsnda kuyumcular iinde iki bab dkkann ber vechi tahmin kymeti. 67

(2000) Medinei mezbure civarnda bib bab yel deirmeninin ber vechi tahmin kymeti. (200) Medinei mezbure civarnda Kavuku Yeri nam mahalde bir dnm ban kymeti. Minhelhracat; Masarf le (100), Resmi kymet (182,5), Kaydiyei defteri ad (10,5). Yekn: (983). (3000) Balada muharrer menzil kymeti. (800) Balada mestur dkkan kymeti. (2000) Balada mestur yel deirmeni kymeti. (200) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmersum; (121,5) Eyadan, (375) Mlk menzilden, (100) Dkkandan, (250) Yel deirmeni, (25) Badan. Hssetlbnilmezbur; (34024 (Para)) Kezalik, (1050) Kezalik, (140) Kezalik, (350) Kezalik, (35) Kezalik, Hssetlbnilmezbur; (34024 (Para)) Kezalik, (1050) Kezalik, (140) Kezalik, (350) Kezalik, (35) Kezalik, Hssetlbnil mezbur; (34024 (Para)) Kezalik, (1050) Kezalik, (140) Kezalik, (350) Kezalik, (35) Kezalik. Sarei mezburenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz yetmi kuru on iki paray vasiyei mensube validesi Meyram Nasraniye kendi umuruna sarfla istihlak idp mabla mezkuru sairei mezbure vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 32 Medinei Balkesiride Emirza Bey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Aie binti Mehmetin veraseti zevci Halil bin Ali sadriye sare olu Mehmet ve sadriye kebire kz Hafizeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburun tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olan babas ve velisi Halil talep ve marifetiyle tahrir olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi ati zikr olundu. 7 Rabiulevvel 70. Altun kpe ift (20), Altun adet 36 k 510 (189), Altun adet 1 (25) Rubiye altun 5 (50), Altun 63 k 4,5 (285), am alacas antari (40), Cevfe fermane (30), Gmlek 4

68

(10), Terlik (10), arab 2 (810), Dek 2 Yorgan 2 Yastk 1 (80), Cobdan 1 (10), krk 1 (10), Evan nuhasiye 4 (60), enber 2 (6), Basma 1, alvar (25), Hrdavat beyt, Mihri (20). Yekn 900 Minhel ihracat: Sair olu Mehmete snnetlik nam ile verdii vrasann ikraryla (300), Resmi ksmet (15), Kaydiyei defteri adi (1,5) Yekn: (316,5) Sahhlbaki: (582,5) Hssetzzevcilmezbure (140,5Para 15), Hssetlibnil mezbure (291Para 10) Hssetlbintil mezbure (145.5Para 15). Sairi mezburun ber vechi bala hissei eresiyesi olan iki yz doksan bir kuru on paray babas ve velisi Halil kendi umuruna sarfla istihlak edip mebla mezkr sairi mezbure vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru eri de ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 33 Medinei Balkesiriye tabi Halalca Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat eden Hac olu Ali bin smailin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Rabia Hatun binti brahim ile sulbiye saire kzlar Fatma ve Habibe ve Hafize ve liebeveyn er karnda Hseyine mnhasra olduu ndeerlenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairei mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan valideleri Rabia Hatun ve er karnda Hseyin talep ve marifetiyle tahrr ve bey ve takdim ve taksim olan mteveffai mezburun terekesidir ki ber vechi ati zikr olunur. Filyevmilhms rn min ehri Rabulahir sene sebyn ve mieteyn ve elf. Cevfe fermane (30), Ankne antari (5), al (40), Kuak 1 (15), Don (15), Defa don 3, Gmlek 3 (15), Yamurluk 1 (15) Gmlek 1 (10), uval heybe 1 (30), Cevfe miltan (160), Evan nuhasiye, kye 21 (315), Araba maa takm (150), rahane (60), Bulgur inik (30), Zahire anbar (75), Camus kz ift (600), amus inei ras 1 (400), Karasr inei ras 1 (200), Ksrak 2 (600), Hnta kili 1 (50), Ufak anbar (20), Saman araba (15), Mezru hnta kili 10 (500), Mezru air kili 4 (80), Mezru cavdar kili (80), Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlki menzilin ber vechi tahmin kymeti (1000), Hrdavat menzil (100), Yekn 4740. Minhelihracat: Techiz tekfin kefareti savm ve yemin ve nuzurat saire beraber vasiyeti msbet (320), Karyei Mezbure emesine vakf (100), Karyei mezburei camii erifine vakf (100), Deyni msbet smail bin Hasan Ba ehade Ali Pehlivan bin 69

Hasan Abdlkadir bin Ali ledessbut (115), Deyn-i msbet Hac Halil Efendi bin brahim Paazade Abdulkadir bin Ali Ali Pehlivan bin Hasan ledessbut (460), Deyni msbet mihri meccel lizzevcetil mezbure (40). Deyni msbet mteveffann zevcesi Rabia binti brahim Ba ehade oban olu Mehmet bin Hseyin Abbdulkadir bin Ali ledessbut (2306). Karyei mezbure vergisine deyni (90). Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi (49.5). Yekn (3580.5) Sahhulbaki (1159.5). Hssetzzevcetilmezbure (144.5); Hissetlbintilmezbure (257.56 Para); Hssetlbintilmezbure (257.56 Para); Hssetlbintilmezbure (257.56 Para); Hssetlammilmezbur (242). Sar mezburann ber vechi bala hissei eresiyeleri olan ceman yediyz yetmi iki buuk kuru vasiyyei mensube valideleri Rabia hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde vacibleda ve lazmulkaza deyni olduu huzuru eride ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 34 Medinei Balkesiride Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halla Mehmet bin Mustafann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Habibe Hatun binti Mehmet ile sulbiye saire kz Hava mteveffiyenin zevcei ulasndan mtevellid kebir kz Adile ve zevcei mutlakasndan mtevellid Hatice ve liebeveyn er ve kz karnda Halil ve Fatmaya mnhasra olduu nde erulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairei mezburun tesviyei umuruna kabli erden vasi nasb olan Habibe Hatun vesair vresann taleb ve marifetiyle tahir ve bey ve takdim ve taksim olan mteveffay- mezburun terekesidir ki ber vechi bala zikr olunur. 15 Rabulahir 70. Khne Kilim (3,5), Kilim 1 (6), Don 1 (8), Gmlek Don 1 (4), Yorgan 1 (8) Yastk (4,5) Khne dek Minder 1 (7), Minder Yastk 1 (5), Khne Kilim (4), Antari 1, Miltan 1 (18), Gnek caba 1 (11), Sandk (1,5), Tekne hrdavat saire (5), Dolap (5,5), Kfe tek 5 (7), Kahve deirmeni (5,5), Kp ve Daar ve saire (20) Evan Nuhasiye 1 kye (15), Sair Bakr 1 (6), Evan Nuhasiye, 16 Kye (164), Melazi (15), Rakik 10 kye (10). Yekn: (344) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (1300), Zanos Paa Camii erifinin kurbunda halla dkkannn kymeti (252), Fazl Kuyusu nam mahalde vaki yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti (252).

70

Minhelihracat: Techiz Tekfin masarf (70), Mahallei mezbure vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (141), Araba kirasna verilen (4), Resmi ksmet (52.5), Delaliye (6,5), Kaydiyei Defteri Adi (3). Yekn (277). SahhulBaki: (67) Balada mestur mlk menzil (1300), Balada muharrer dkkan kymeti (252), Balada mestur ba kymeti (252). Hssetzzevcetilmezbure: Eyadan: (8), Mlk menzilden (162), Dkkandan (31), Badan (31); Hsssetlbintil mezbur; Kezalik (14.5), Kezalik (288), Kezalik (56), Kezalik (56), Kezalik (56); Hssetlbintilmezbur; Kezalik (14.5), Kezalik (288), Kezalik (56); Hssei eh lehme; (9), (180), (35), (35) ; Hssei uht lehme (56), Kezalik (56) ; Hssetlbintil mezbure; Kezalik (14.5),Kezalik (288), Kezalik ;Kezalik (4.5),Kezalik (90), Kezalik (17.5), Kezalik (17.5) Sairei mezbure Havann ber vechi balada hssei eresiyesi olan ondrt kuru otuzbe paray vasiyyei mensube validesi Habibe Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde vaciblira ve lazmlkaza deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 35 Medinei Balkesirde Emirza Bey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Urganc Hac Mehmet bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Habibe Hatun binti Abdullah ile ve lieb kz karnda Aieye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 30 Rabulahir 70. Cevfe abdeslik (50), Cevfe alvar (40), Nebat sark (20), Yel sark (3), Gmlek 2 (10), Don 4 (25), Ankne antari (10), Aba (8), Yamurluk (15), Kilim (40), Menkul 1 (50), Evan nuhasiye, kye 23 (340), Kantar (20), Bulgur, inik (15), Pekmez, kye 3 (15), Hrdavat menzil (30), Kr katran (45), Evfe urgan (66), fi 3 (198), Beyzl urgan 32 (160), Merkep urgan 7, fi 1,5 (105), Kantar (12,5), Bargir bal 48, fi 56 (69), Merkep yular, deste 5 (37,5), Merkep bal 11 (11), Saba yular (18), Manda yular 15 (41), Karasr yular ift 12 (25), Malak yular (3,5), Hatab, deste 4 (15), al 31, deste 7 (21), ark ip( 30), Revalar deste 5, fi 7,5 (40), Defa revalar, deste 9,5 (57), Merkep kie 33, Fi 10, Kpe, tek (25), Klhan 22 (63), Defa klhan 12 (9), Kilim 1 (5), Terazi 1 (15), Bir miktar tur (155), Sandk 3 (20), Dolap 1 71

(3), Ksa tahta 164 (31,5), Yastk, ilte (3), inik, Tekne (6), kap katran (150),Kpe ift 16 (16), ar kili, inik (69), Mahallei mezburede vak malumulhudud vel mtemilt nsf mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (300), Mezbure civarnda vak Ayazma nam mahalde yarm dnm krm ban ber vechi tahmin kymeti (150). Yekn: (2690). Minhelhracat; Techiz ve tekfin, kefareti savm ve yemin ve nzrt sare beraber vasiyet vresann ikraryla tesbit (656), Deyni msbet Ayranl Urganc, brahim bin Abdullah. Ba ehade Hseyin Aa bin Mehmet Sleyman bin Mehmet ledessbut (270), Deyni msbet Kel Emin olu Hac bin Mehmet Ba ehade Hoafolu smail Aa Sleyman bin Mehmet ledessbut (100), Mahallei mezbure vergisine deyni (55), Delaliye (30), Deyni msbet Tavil Sleyman bin Mehmet Paazade hidn merkumn (21), Deyni msbet mahallei mezbure emesine Paazade Hseyin bin Ahmet Abdi Mehmet (25). Deyni msbet Pabuu Sar Yani Zimmi ba ehade Mehmet bin Abdi Hseyin bin Mehmet ledessbut (100), Mahallei mezbure vergisine deyni (55), Delaliye (30), Deyni msbet lizzevcetilmezbure (40), Resmi ksmet (34,5) Kaydiyei defteri d (4). Yekn: (1426,5) Sahhulbak (1263,5) Hssetzzevcetilmezbure: (311), Hssei uhtin limm (953), 36 Medinei Balkesirye tabi Aslhan Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kse olu Osman bin Hasann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Havva Hatun binti Mehmet ve dier zevcesi Hatice Hatun binti Ali ile zevcesi Hatice Hatundan mtevellid sulbiye saire kz Rabia ve liebeveyn er karnda Halil ve kz karnda Aieye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairei mezburenin tavsiyei umuruna kyl-i eriden vasiye nasb olan validesi Hatice Hatun veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmil hamis aera min ehri Rabulahir. Sene sebin ve mieteyn ve elf. Gmlek 1, Don, Antari 2, Sark 1 (25), uval 4 (20), Kilim 1, uval (30), Camus danas (250), Camus Duesi (250), Karasr inei ras maa buza (200), Ksrak 2 (500), Camus kz tek (400), Araba maa takm (300), Kiremit, aded 3000, Ta, araba 100 (100), Bulgur, inik (30), Tarhana, inik (30), Nakdi mevcut (50), Melazi,

72

kili 1 (30), krak 1 (50), Evan nuhasiye, kye 18 (265), Saman, araba 15 (200), Koyun zenciri (200), Bu kay 1 (30), Mezru hnta kili 12 (600), Mezru air kili 6 (120), Mezru avdar kili 1 (8), Nohut, inik 3 (30), Burak (15), Karasr desi (150), Karasr inei ras (200), Camus danas (500), Hrdavat (100), Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzil ber vechi tahmin kymeti (1000), Karyei mezbure civarnda vaki malumulhudud velmtemilt iki buuk dnm ban kymeti (850), Karyei mezbure civarnda malumulhudud vel mtemilt iki dnm yeni ban kymeti (300). Yekn: 7145. Minhelhracat; Techiz, tekfin, kefart savm ve yemin ve nzrt saire beraber vasiyeti msbet (250), Deyni msbet sar Hseyin ve Saadeddn ve Ali bin Hasan ba ehade Tepecik Karyeli Halil bin Hseyin Kethda bin smail ledessbut (1000), Deyni msbet er karnda olu sair Hasana snnetlik namyla verdii bir ras camus danas. Ba ehade Hseyin Kethda bin smail Halil bin Hasan ledessbut (500), Resmi ksmet (131), Kaydiyei defteri d (10). Yekn: (2141). Sahhulbak (5004). Hsetzzevcetilmezbure (1251), Hssei ahtin lehme (625,5). Sairei mezbure Rabiann ber vechi bala hssei eresiyesi olan iki bin be yz iki kuru ve vasiyei mensube validesi Hatice Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbure vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 37 Filasl Ankara canibinden olup li ecli ticare Medinei Balkesirye tabi Atanos Karyesinde rgatlk ile sakin iken bundan akdem vefat iden Halil bin Abdullahn zahirde varisi maruf ve marufesi olmayp kaffei terekesi canibi beytil male ait ve rac olmala bu makule bila vrisi maruf marufe fevt olanlarn terekeleri ahz ve kabz memuru olan Hacegan Divan Humayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu tde mrsel vekili ersi karye muhtar brahim bin smail talebiyle tahrr ve bey olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Safer 70. (312,510 Para), Dier Hssetzzevcetil

mezbure: (312,510 Para), Hssetlbintilmezbure: (2502), Hsseti ehin lehme

73

Hnta, kili 2, Rub 1 (80), air kili 8,5, kye 16 (136), Karyei mezburede Velet olu smail zimmetinde alaca olup kabz olunan (20), andarl Hasanda alaca olup kabz olunan (20), Ayan olu Mehmet zimmetinde alaca olup kabz olunan (10), Emir olu Mehmet zimmetinde alaca olup kabz olunan (5), Rumelili Hseyinde alaca olup kabz olunan (10), Yekn. Minhelhracat; Techiz, tekfin masarf (58), Resmi ksmet ve kaydiye (5,5), Delaliye (5), Hazinei Celileye (10,5). Yekn: (79), Sahhulbak (202). Sahhulbak iki yz iki kuru ile resmi emniye olan on buuk kuru ve nsf delaliye iki buuk kuru ve nsf kaydiye alt para ceman iki yz on be kuru alt paray nzam vech ile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zre mdr mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 38 Medinei Balkesirye tabi Atanos Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kse olu Hseyin bin smailin veraseti zevcei menkuhai metrukeleri Havva binti smail ve dier zevcesi Fatma binti Mehmet, zevcei mezbure Fatma Hatundan mtevellid sulb sair olu drise mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olan validesi Fatma Hatun ve dier zevcesi Havva Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve bey ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Rubiulahir 70. Don, Gmlek (20), Sark, Kuak (15), uval 2, Heybe 1 (30), Mumlu kovan (20), Araba maa takm (300), Zahire anbar (100), Ksrak 2 (400), Karasr danas 1 (80), Saman araba 5 (75), Evan muhasye, kye 5 (75), Bulgur, inik (30), Tarhana inik 1 (10), Melazi, kili 2 (8), air, kili 2 (40), Mezru hnta kili 6 (300), Hrdavat menzil (100), Aslhan Karyeli Mehmet Aada alaca olup makbul verese (300). Yekn: (1975) + (1000) Karyei mezburede vaki malumulhudud bir bab mlk menzil kymeti,(50) Karyei mezbure civarnda bir evlek ban kymeti. Minhelhracat; Techiz, tekfin, Karyei mezbure vergisine (130), Resmi ksmet ve kaydiye (69). Yekn: (269). Sahhulbak= (1706). Hssetzzevcetilmezbure: (106,55 Para), Dier hssetzzevcetil

mezbure: (106,55 Para), Hssetlbnilmezbur (1492,5).

74

Sari mezburun ber vech bala hsse eresye olan bin drt yz doksan iki kuru otuz paray vasiyei mezbure validesi Fatma Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 39 Medinei Balkesirye tabi Aslhan Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kse olu Osman bin Hseyinin sulbiye saire kz Rabiann tesviyei umuruna kyl-i erden bir vasi nasb lazm ve mhim olman emanet ile maruf ve istikamet ile mevsuf ve her vech ile vesayet uhdesinden gelmee Kadire id dil ve sikada muharrerlesam mslimin ihbarlaryla ledeerulenver zahir ve numayan olan sairei mezburenin validesi ibu bisetlkitap Hatice Hatun binti brahim mevki sadr kitap bi tedkihirreflmstedp tba leh ve hsn- meab efendi hazretleri dahi sairi mezbure Rabiann vakti rd ve sedrna dein tesviyei umuruna vasi nasb ve tayin bulunduklarnda ol dah ber vechi muharrer vesayeti merkumeyi kabul ve hizmeti lzimesi kemayenba edaya teahht ve iltizam itmein ma vekaa bittalep ketb olundu.15 Rubiulahir 70. 40 Selahddn Mahallesinden Mefan olu brahim bin Mustafann zzeb mescid ve camii eriflerden gasb eyledii kilimlerin miktar. 10 Rabulahir 270. zmirler Mahallesinde narl Mescit; Kilim, adet: 2, mam Mustafa Efendiye teslim: 2; Mahallei mezbure mescidi; Kilim 3, mam Ahmet Efendiye teslim 2, defa kilim 1; Orugazi Mahallesinde mecidi; Kilim 1, mam Molla Mehmede teslim 1; Okukara Camisinde; Kilim 3, Mezzin Halil Efendiye teslim 2, Defa teslim 1; Kavuku Camii erifi, kilim 3, Berber Hasana teslim 1, Orhan emesi Yatra, kilim 1, Ktp Mehmet Efendiye teslim, eyh Ltfullah Camii, kilim 1, Dal olu Hac Mustafaya teslim 1, nce Mescit, kilim 1, Mezzin Hafza teslim 1, Eski Kuyumcular Mahallesinden, kilim 2, mamna teslim 2. 41 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesinde sakin Paa Sultan trbedar Dervi ElHac Memi bin Abdullahn zahirde varisi maruf ve marufeni olmayup kffei terekesi cnibi beytilmale ait ve rac olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekelerini ahs ve kabza memur olan Hacegn Divan Humayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu atde vekili erisi zabta nefertndan Otu Bekir olu Hseyin bin Ahmet talebiyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr ve beyan olunur. 27 Safer 70.

75

Gmlek 1, Don 1 (6,5), Sark 1 (4), Defa gmlek (4,5), Khne antari 2 (9), Prpt 1 (1,5), Cevfe Fermane 1 (7,5), Beyaz ksa aba 1 (9), Khne Kuak 1 (2,5), nebat sark 1(30), Aba yamurluk 1 (48), Yumurta 16 (1,5), Sofra 2 (5,5), Kahve, Direm 350 (8,5), Nargile 1 (5), Kahve takm (18), Kahve deirmeni 1 (22), Dakik kiye 11,5 (13,5), sepet 2 (5,5), Panayr (22), Bir miktar kavurma ve pastrma (8), Nuhas tencere 1, kye 1, direm 40 (17), Evan nuhasiye, kye 4,5, Fi 12 (54), Enfiye ve hrdavat anak (4), Defa evan nuhasiye, kye 1, direm 50 (13), Nacak ve tir ve kak (9), Bayrak maa pskl (5), Taar drununda sade ya (4), Hrdavat (5), Sat (17), Mahmudiye Altn, aded 18, (1221,5), Medinei nezbure arusunda Penbe Loncas civarnda bir bab dkkann ber vechi tahmin kymeti (2400), Muhb olu smail zimmetinde alacak hakk olup kabz olunan (19). Yekn: (4153,5). Minhelhracat; Techiz, tekfin (61), Delaliye, Himaye, Dkkaniye (11,5), Resmi ksmet (103,5), Kaydiye (6). Yekn: (182) Sahhulbak; (3971,5)(706 Para) Hazinei Celileye = (390034 Para)(2570) Ayn bk sat ve dkkan = (132034 Para). Balada mestur dkkan ve satn aynileri bk kalp mad Sahhulbak bin yz otuz kuru otuz drt para ile nsf delaliye iki buuk kuru ve nsf kaydiye kuru ve resmi emniye yetmi kuru on alt para min hayslmecmu bin drt yz alt kuru otuz para nzam vech ile hazinei celilei merkumeye irsal etmek zere mdiri mma ileyhin bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 42 Medinei Balkesirye tabi skele Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halil Efendi bin Mehmetin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun binti Mustafa ile slb sair oullar Mehmet ve hasan ve kebir olu Sleyman slbiye saire kz smihan ve kebir kz Fatmaya mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburunun tesviyei umurlarna kyl-i erden vasiye nasb olan valideleri Aie Hatun ve kebir olu Sleyman, kebir kz Fatma talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 9 Cemaziyelevvel 70. Don, Gmlek (25), Abdeslik (60), uval (15,5), uval 6 (60), Evan nuhasiye, kye 20 (300), Araba maa takm (200), kz 2 (500), Camus inei 1 (150), Camus

76

danas 2 (700), Camus desi (500), Ksrak 2 (25), Merkeb (60), air kili 11 (200), air kili 5 (100), Mezru afyon 100, Hrdavat. Yekn: (3320,5). (500) Karyei mezburda vaki bir bab mlk menzilin kymeti. (500) Karyei mezburede bir dnm ban kymeti. Minhelhracat; Techiz, tekfin (60), Resmi ksmet (108), Kaydiye (6,5). Yekn: (174,5). Sahhulbak =( 3146). Hssetzzevcetilmezbure: (393) Eyadan, (62,5) Mlk, (62,5) Badan, Hssetlbnilmezbur (688,5), (109), (109); Hssetlbnilmezbur (688,5), (109), (109); Hssetlbnilmezbur (688,5), (109), (109); Hssetlbintilmezbure: (344) (54) (54), Hssetlbintilmezbure: (344) (54) (54). Sar mezburnn ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman bin yedi yz yirmi bir kuru otuz aky vasiyei mezbure Aie Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 43 Medinei Balkesirye tabi Mendehore Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem Sair smail bin Eminin veraseti validesi Rabia Hatun binti Mehmet ile ve limm er karnda sair Ahmet bin smail ammisi olunun olu Mehmet Aliye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar Ahmetin tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olan validesi Rabia Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 9 Cemaziyelevvel 70. Evan nuhasiye, kye 4,5 (67,5), Karyei mezburede vaki yarm dnm ba kymeti (80), Karyei mezburede vaki bir bab mlk menzil kymeti (250), Yekn (397,5) - Resmi ksmet ve kaydiye(10) =(387,5). Hssetlmmilmezbure (12920 Ake); Hssetlehi limmilmezbur; Hsset bnilammilmezbur (193,5) Sari mezburun ber vech bala hsse eresyesi olan atm drt buuk kuru on aky vasiyei validesi Rabia Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde vacibuleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi.

77

44 Medinei Balkesirye tabi a Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Atike binti Mehmetin veraseti sadri kebir oullar Mustafa ve Mehmet ve sadriye kebire kzlar Zeliha ve Havvaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 11 Cemaziyelevvel 70. Karasr inei ras 1 (80), Karasr desi ras 1 (200), Erkek tosun 1 (50), Bargir para (250), Dek 2, Yorgan 2, Yastk 1 (30), Evan nuhasiye, kye 2 (30), uval 2 (10), Hnta kili 2 (100), Karyei mezbure civarnda yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti (250), Karyei mezburda mlk menzil drununda bir gz evtann ber vechi tahmin kymeti (300). Yekn: (1300). Minhelhracat; Techiz, tekfin, kefareti savm ve yemin ve nzrt beraye vasiyeti msbet (300), Mteveffiyei mezbure hayatnda kebir olu Mehmete menzil i mezkur drununda mukarrer malumulhudud ve bir gz odasn beyan idp merkumun hssei mlk olduu irai mlk olup ledessbut (300), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (18). Yekn: (618) Sahhulbak; ((682)). Hssetlbnilmezbur (22746 Aki), Hssetlbnilmezbur (22746 Aki), Hssetlbintilmezbure: (11323 Aki), Hssetlbintilmezbure: (1123 Aki). 45 Medinei Balkesirye tabi Bayndr Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mehmet bin smailin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti Abdurrahman ile sulb sair olu smail ve slbiye saire kz Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan valideleri Fatma Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrr filyevmitts min ehri Cemaziyelula sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 2, Gmlek 2, Sark 2 (25), Antari 1 (10), uval 1, Heybe 1 (15), uval 1 (10), Zahire anbar (60), Araba maa takm (100), ar kili 1,5 (30), Mezr hnta kili 5 (250), Mezru ar kili 2 (40), Mezru Afyon (50), Karasr kz, ift (400), karasr inei ras 1 (120), Ksrak ras 1 (200), Evan nuhasiye, kye (60), Saman araba 2 (30),

78

Hrdavat (40). Yekn: (1440)+ (400) Karyei mezburede vaki malumulhudud bib bab mlk menzil kymeti, (50) Karyei mezburede yarm dnm ban kymeti. Minhelhracat; Techiz, tekfin (50), Karyei mezbure vergisine deyni (128), Resmi ksmet ve kaydiye (47,5). Yekn: (225,5). Sahhulbak =(1214,5) + Mlk menzilden (400), Badan (50).

Hssetzzevcetilmezbure: (15210 Para) Eyadan, (50) Mlk menzilden (6) Badan; Hssetlbnilmezbure; (70814 Para) Kezalik, (23212 Para) Kezalik, (25 6 Para) Kezalik; Hssetlbintilmezbure; (35470 Para) Kezalik, (116,5) Kezalik, (14,56 Para) Kezalik. Saran mezburnn ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman bin altm iki buuk kuru bir paray vasiyei mensube valideleri Fatma Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairan mezburana vacibuleda lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 46 Medinei Balkesirye tabi Yersi Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Alime Hatun binti brahimin veraseti zevci Hseyin ile sulb sair olu Mehmete mnhasra iken kablelkasem Hseyin dahi fevt olup validesi Aie binti Hasan zevcesi Havva binti Ali ve mteveffiye zevcei ulasndan mteveffit sulb sair olu Mehmete mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezbur Mehmetin tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan ninesi Aie Hatun ve zevcei mezbur Havva Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 11 Cemziyelahir 70. Sandk (20), Al gmlek (7,5), Kutn antari (20), Krmz boyal antari (15), Haleblecesi antari (30), Kdfe fermane 1 (10), Tarakl antari (50), Basma alvar (20), Yorgan yz (15), Cedid gmlek 4 (40), Nakl don 2 (15), Yelek (3), evre 1 (5), Pekir 4, Nakl Pekir 4 (25), Gergef don 1 (10), Frenk al (10), enber 1, Yorgan 3, Dek 1, Yastk 1 (60), Seccade 1 (10), uval (10), Dek 1, Yorgan 1, Yastk (100), Telli antari (150), Sevay antari (50), am alacas anatari (40), Ankne antari (25), Gergef gmlek (20). Yekn: =(779). (800,5) (21,5) Resmi ksmet ve kaydiye

79

Hssetzzevcetilmezbure: (194,510 Para); Hssetlbnilmezbur (584 10 Para). Mteveffay sn Hasann eyas; Nebt sark (15), Gmlek 1 (3), Yelek 2 (6), Frenk al (20), Kuak (15), Karasr inei ras (125), Karasr dana maa de (200), Don, Gmlek 2 (40), Ksa antari (20), uval 1 (40), Evan nuhasiye kye 3 (45), Don 2 (10), Mezru ar kili 2 (40), Zevcesinden hssesi (194,510 Para). Yekn: (773,5) + Karyei mezburede bir bab mlk menzil (600). Minhelhracat; Deyni msbet zevcei mezbure Havva Hatun. Ba ehde karyeden Hac Hseyin bin Ali al olu Mehmet bin Ali ve ba tahlif (595), Resmi ksmet ve kaydiye (37). Yekn: (632) Sahhulbak (141,5). Balada mestur mlk menzil kymeti (600). Hssetzzevcetilmezbure: (1721 Aki) Eyadan, (75) Mlk manzilden; Hssetlmmilmezbur (239 Aki) Kezalik, (100) Kezalik; Hssetlbnilmezbur (10030 Aki) Kezalik, (425) Kezalik. Sari mezburun ber vech bala validesinden ve babasndan hsse eresyesi olan ceman alt yz seksen drt kuru altm aky vasiyei mensube ninesi Aie Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbure vacibuleda ve lazm deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 47 Medinei Balkesirye tabi Yenice Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Aie Hatun binti Hasann veraseti zevci Ali bin Ahmet ile sadriye saire kz Hatice ve Emineye mnhasra iken kablelkasem zevci mezbur Ali dahi fevt olup veraseti subye saire kzlar Hatice ve Emine ve liebeveyn er karndalar smail ve Osmana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburlarn tesviyei umuruna ve muhtar ammileri smail ve liebeveyn er karndalar smail ve Osman talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekeleridir ki ber vechi t zikr olunur. 11 Cemziyelahir 70. Bez top 1 (15), Pekir 1, Yalk 1, evre 1 (12), Kutn antari (40), Sevayi antari 1 (60), Bindall antari (30), Kdfe cedid gmlek (20), slk (5), enber 1 (2), Yorgan yz (10), Dek 2, Yorgan 3, Yastk 15 (100), Sandk 1 (5), arab (15), Evan nuhasiye, kye 1 (15). Yekn: (349). 80

Hssetzzevcilmezbur (8730 Ake), Hssetlbintilmezbur (130,545 Ake); Hssetlbintilmezbure: (130,5). Mtevffay san Alinin; Antari 1 (25), Don 1, Gmlek 2, Sark 1 (25), Berber takm (15), Dfenk 1 (40), Evan nuhasiye, kye 5 (75), ul 4 (45), rahane hssesi (20), Araba maa takm (200), Zahire anbar hssesi (50), Karasr kz, ift 1 (400), Karasr inei ras (125), Ksrak maa tay (250), ar kili 2 (40), Mezru hnta (100), Mezru air kili 3 (60), avdar kili 3 (60), Saman araba 5 (75), Hrdavat (60), Zevcesinden hssesi (8730 Aki). Yekn: (1732)+ (400) Bir bab mlk menzil,(30) Yarm dnm ba Techiz, tekfin beraye vasiyet (350), Ksmet ve kaydiyei d (56) Yekn: (406). Sahhulbak=(1326)+Balada mestur menzil (400), Balada muharrer ba (30) Hssetlbintilmezbure; (44240 Aki) Eyadan, (133) Mlk menzilden, (10) Badan; Hssetlbintilmezbure; (442) Kezalik, (133) Kezalik, (15) Kezalik; Hssei ehin lehme; (221), (66,5), (5); Hssei ehin lehme; (221), (66,5), (5). Saratani mezburatann ber vech bala babalarndan ve validelerinden hsse eresyeleri olan ceman bin yz krk be kuru doksan aky vasiyi ammileri kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairatan mezburatana vacibuleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 48 Medinei Balkesirye tabi Kabakl iftlii civarnda Hardal Cematinden bundan akdem vefat iden Karaman Hac brahim bin Hseyinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Emine Hatun binti Mustafa ile slb sair olu Mustafaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun ammisi Ali tesviyei umurlarna kyl-i erden vasiye nasb ammisi ve zevcesi Emine Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve bey ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr Cemziyelahir 70. Karasr kz 2 (400), di 1 (220), Zahire anbar (200), Araba maa takm (150), Kahve takm (20), adr 1 (300), Evan nuhasiye, kye 15 (225), Karasr inei 8, maa buza 4 (1600), De 3 (300), Karasr inei 1, maa dana 3 (350), Cevfe olunur. Tahrran 11

81

Fermane maa abdeslik (95), Antari 1 (40), Nebt sark (50), Don gmlek (20), Heybe (5), uval 16, Kie (180), Aba (15), Susam, inik 0,5 (10), Dar, kili 10 (250), Mezru hnta 1 (50), Saman ve kz dam (400), Hrdavat evbe (100). Yekn: (5040). Minhelhracat; Techiz, tekfin (50), Resmi ksmet (125), Kaydiye (7,5). Yekn: (172,5) Sahhulbak= (4762,5) Hssetzzevcetilmezbure: (4254,524 Aki). Sar Mustafann ber vech bala hsse eresyesi olan drt bin iki yz elli drt buuk kuru yirmi drt akiyi vasi ammisi Aliye ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 49 Medinei Balkesirye tabi Urbut Karyesi civar nam mahalde maskun Haremeyni erifeyn Yrkannn Akkolu Cematinden bundan akdem vefat iden Bor Hac Ali bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Meyram Hatun binti smail ile slbiye saire kzlar Fatma ve Tur ve Hatice ve mteveffiye zevcei ulasndan mtevellid kebir kz Fatma Hatun ve lieb er karnda Mehmete mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i erden vasiye nasb olan valideleri Meyram Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 11 Cemaziyelula 70. Gmlek 2, Don 2 (25), Sark 1, Kuak 1 (10), Kebir bak 1 (10), Eer 1 (30), uval 2 (30), Evan nuhasiye, kye 15 (225), Tesbih (30), di ras 2 (500), Karasr inei ras 3, Buza (750), Erkek tosun (250), Karasr inei 6, Dana 3, Buza 3 (1800), Kie 4 (151). Yekn: 3783. Minhelhracat; Techiz, tekfin (50), Vergiye deyni (20), Deyni msbet liz zevcetilmezbure (100), Resmi ksmet (95) ve kaydiye (5). Yekn: (270) Sahhul bak (3513). Hssetzzevcetilmezbure: (4395 Para), Hssetlbintilmezbure: (575,5), Hssetlbintilmezbure: (575,5), Hssetlbintilmezbure: (575,5), Hssetlehi lieb: (75135 Para). (607,536 Aki), Hssetlbnilmezbur;

82

Sar mezburlarn ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman bin yedi yz elli alt buuk kuru vasiyei validesi Meyram Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 50 Medinei Balkesirye muzaf Kseler Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Emine Hatun binti Abdullahn veraseti sadri kebir oullar Yakup ve sair olu Aliye inhisar ledeerulenver zahir ve numayan olmala sari mezbur Alinin tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb ve tayin olunan mezbur Abdurrahman ve dier kebir Yakubun talep ve marifetleri ve marifeti erile tahrr ve takdm ve beynelverese bilfarzatieriyye tevz ve taksm olunan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 11 Cemaziyelula 70. Terlik 1 (15), Khne gmlek 1, Don 2 (15), Cepmekli Antari 1 (30), Telekme antari 1 (50), Telekme alvar 1 (50), Telli alvar (25), Altparmak ksa antari 1 (20), Ketan bezi don 1 (25), Halepkr Alt parmak don 1 (40), Khne cevfe Fermane 1 (6), arab 2, Yalk 1, Pekir 2 (30), Sandk 1 (10), Yastk 2, Dek 1, Yorgan 1 (100), Cedd Kilim 1 (35), Evan Nuhasiye, kye 5 (75) Kebir kazgan, kye 22,5 (337,5), Sim zarf, kye 4 (20) Yekn: 888,5. Minhelhracat; Techiz, tekfin (5), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri mutad 22,5. Yekn: 72,5, Sahhulbk littaksimi beynelverese (816). Hssetlbnilmezbur Abdurrahman (272), Hssetlbnilmezbur Yakub (272), Hssetlbnilmezbur Ali (272). Bervechi bala Alinin hssei eresiyesi olan iki yz yetmi iki kuru vasisi olan karnda mezbur Abdurrahman zimmetinde kalm olduu ibu mahalle erh verildi. 51 Medinei Balkesirye tabi Kseler Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hatice binti Mehmetin veraseti zevcei metruki Abdurrahman bin Hseyin ile validesi Rabia Hatun ibneti Hasana ve sadri sair olu Hseyin ve sadriye saire kz Kmileye mnhasra olduu ndeeruerif tahkik etmein saran mezburnn tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb ve tayin olunan babalar ve velileri mezbur Abdurrahman ve mezbure Rabia talep ve marifetleri ve marifeti erile tahrr ve takdm ve bey ve beynelverese alemafarazallah blfarzteriyye taksm olunan mteveffai mezburenin muhalleft defteridir ki ber vechi t zikr ve beyan olunur. 11 Cemaziyelula 270. 83

Terlik 1, Makreme 1 (20), Telli antari uzun 1, ksa 1, maa alvar 1 (250), Ankne ksa antari 3 (25), Srmal cevfe fermane 1 (40) etr antari maa alvar 1 (80), Ankne alvar 1 (20), Altun kuak ift 1, maa kemer (40), arab 3 (60), Sade yastk (30), Cedid dek yz 1 ve yastk yz 1 (35), Hurda bez paralar (10), Yalk 24 (48), Pekir 8 (80), Sandk 1 (40), Cedid yorgan 2 (100), Mstamel yorgan 1 (15), Dek 1, Yastk 1 (60), Ayna 1 (25), Kasnak antari 2, maa alvar 1, ve fermane 1 (1500), Kilim 1 (30), Trkmen kilimi 1 (60), Evan nuhasiye, kye 18 (270), Muhtelif altun (600), Kpe, ift 1 (30), Validesi mezbure Rabia zimmetinde kz semeni (270). Yekn: : 3739 Yekn: (3739)(99) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri mutad (3640) Sahhulbki lttaksmi beynelverese. Hssei zevcetilmezbur (910), Hssei mmlmezbure (60626 Para 2 Ake), Hssei bnilmezbur (141522 Para), Hssei bintilmezbure (60631 Para), kese (1 Ake). Ber vech bala saran mezburnn hsse eresyeleri olan iki bin yz yirmi kuru on para veli vasileri babalar mezbur Abdurrahman zerine ba hccet ve ba kefale idane olduu i bu mahalle erh verildi. 52 Medinei Balkesirye tabi pnar Karyesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Kara Ali olu Koca Mehmet bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Emine Hatun ibneti Halil ile slb kebir olu Ahmet ve sulb sair oullar Hasan ve Hseyin ve Ramazan slbiye saire kz Fatmaya inhisar ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburunun valideleri ve kyl-i erden mensube vasileri mezbure Emine Hatun ve olu kebiri mezbur Ahmetin talep ve marifetleri ve marifeti erile tahrr ve terkim ve bey ve takdm ve beynelverese bilfarzteriyye tevzi ve taksm olunan terekei mteveffay mezburdur ki ber vechi t zikr olundu. 12 Cemziyelahir 70. Don 2 (10), Khne aba ve prpt (10), Gmlek 2 (10), Khne zbn ve dilme (3), Khne yn kuak 1 (6), Khne al 1 (3), uval 2, Heybe 1 (25), air kili 2 (40), Manda kz ras, Karasr kz ras (350), Araba maa alat marufe (200), Bulgur inik 1 (10), Mezru air inik 10 (50), Mezru hnta kili 1 (5), Evan nuhasiye, kye 3 (45), Kuzulu koyun ras 70, kye 50 (3500), Yoz ganem ras 50, kye 30 (1500), Hrdavat menzil (50). Yekn: (5863) + (350)Karyei mezburede vaki malumulhudud vel 84

ciran bib bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti, (50) (tahmin kymeti).

Aytdere

nam

mahalde vk malumulhudud yarm dnm krm mlk bann ber vechi

Minhelhracat; Karyei mezbure vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (140), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri mutad (162). Yekn: (302). Sahhulbak= (5561) + Ber vechi bala mlk menzil bahas (350),Kezalik krm mlk ba bahas (50) = ( 5961).

Hssei zevcilmezbure; (6955 Para) Mineleya (4330 Para) Minel menzil (610 Para) Minelkrm; Hssei bnilmezbur; (108112 Para) Kezalik, (682 Para) Kezalik, (928 Para) Kezalik, Hssei bnilmezbur (108112 Para) Kezalik, (682 Para) Kezalik, (928 Para) Kezalik; Hssei bnilmezbur (108112 Para) Kezalik, (682 Para) Kezalik, (928 Para) Kezalik; Hssei bnilmezbur (1081 12 Para) Kezalik, (682 Para) Kezalik, (928 Para) Kezalik; Hssei bintilmezbure; (54026 Para) Kezalik, (341 Para) Kezalik, (434 Para) Kezalik, Kese; (1 Para) Kezalik, (1 Para) Kezalik, (4 Para) Kezalik. Ber vech bala sar mezburunun menkulat semeninden hsseleri olan bin yedi yz seksen drt kuru yirmi iki para ba hucceti eriyye vasiyei mensubeleri olan valideleri mezbure Emine Hatun zimmetine ba hccet ve ba kefale idane olduu i bu mahalle erh verildi. 53 Medinei Balkesirde Hac shak Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden brahim Efendi bin Hasann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma Hatun binti Ali ve mteveffiye zevcei las Emineden mtevellid sulb sair oullar smail ve Hasana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan oladuktan sonra sar mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb olan dleri smail Efendi ve zevcesi Fatma talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran fil yevmisseb min ehri Rabiulula sene sebyn ve mieteyn ve elf. Yastk (8), Yorgan 1, Yastk (36), Yastk (5), Kilim (45,5), Defa kilim 1 (34), Defa kilim (36), Yorgan 1 (14,5), Dek (9,5), Dfenk 1 (42), Khne kilim (20), Khne kilim (10), Yastk 1 (10), Khne kilim 2 (610 Para), Heybe 2 (14,5), uval 2 (23), Defa uval (8), Kl uval 2 (11,5), Kahve takm (27), uval 3 (10), apa 3 85

(12,5), Kfen (9), Hrdavt sare (20), Nacak 1 (11), Urgan (5), Zembil izme (8), Yamurluk (31), Prpt (8), Cevfe miltan (9), Telekme antari (27), Hint iplik (20), Kak 1 (2,5), Sandk 1 (12,5), Cevfe alvar (32), Haleb alacas antari (40), Uzun antari 1 (21), Petutek (10), Abdeslik 1 (56), am alacas top 1 (60), arab 3 (33), Gmlek 2 (12,5), al (36),Nebat sark 1 (36,5), Defa sark (9), Don 3 (28), Khne hrka 1, Gmlek (10), Basma alvar maa antari (15,5), Sandk 1 (3), eytan paras (2,5), Hrdavt yorgan (510 Para), Nohut, kye 8 (10), Brlce 2 (2), Tarhana (16), Taar drununda it (9,5), Tekne mnbit ve saire (12,5), Elek, Kalbur ve saire (12,5), Bir miktar tuz (4), Gzer (5,5), Bulgur, kye (61), Penbe, kye 12 (39), Sandk (15), krak 1 (15), ukalk (2510 Para), Trpan (510 Para), Pekmez, kye 5 (2110 Para), Bir miktar yapa (4), Hatab (15), Sade ya (11), Kavurma (25), Taar drununda bulama (18), Bir miktar kmr (20), Saman araba 2 (20), Ksrak maa tay (550), air melazi kili 13 (229), Kutn dek, Ynl dek, Yorgan 1 (110), Yastk 1, Hal 1, Kilim 1 (110), Kelam kadm 1 (20), Evan nuhasiye, kye 70 (1080), Menkul (60), Saat 1 (400), Nakdi mevcut (346), Kilim 3 (120), uval 2, Heybe (5), Dek 2, Yorgan 2 (100), Sandk 2 (15), Gnek kese (10), Pekir 19 (47,5), Yelta kuak 2 (50), Don 5 (30), Telli yalk 2 (50), lemeli pekir 20 (100), Sade yalk 6 (12), Amayeli gm tepelik (25), Pekir 4 (10), Bae drununda hrdavat (50), Telekme antari (70), Al gmlek don (15), Gm kuak (25), Gmlek (15), Sade yalk 5 (6), Mstamel hal (15), Hama kuak 1 (40). Yekn:( 5091) + (1000) Mahallei mezburede bir bab mlk menzil, (500) Medinei mezbure civarnda Kaya nam mahalde iki dnm ba. Techiz, tekfin masarf (25), Mahallei mezburede vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (54) Deyni msbet Avar Karyeli Hac Mehmet bin Ahmet ba ehade Yusuflarl Karyeli Htp Mehmet Efendi oban Ayni olu Abdullah ve ba kefil (60). Deyni msbet aml Karyeli Sar Hseyin bin Sleyman ba ehade aml Karyesinden Sayis Mehmet bin Sleyman Yahya bin Mehmet ledessbut (1980), Delaliye (26,5) Dkkaniye (3), Resmi ksmet, kaydiyei defteri d (122,5) Yekn: (2271) Sahhulbak (2820). (1000) Balada mestur mlk menzil (500) Balada muharrer ba kymeti.

86

Hssetzzevcetilmezbure: (352,5) Eyadan (125,5) Mlk menzilden (62,5) Badan; Hssetlbnilmezbur (1233,5) Kezalik (437,5) Kezalik (218,5) Kezalik; Hssetl- ibnilmezbur: (1233,5) (433,5) (218,5). Saran mezburnn ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman iki bin drt yz altm yedi kuru altm akeyi vasiyi d smail Efendi ba huccet ba kefale ahz ve eda olunaca i bu mahalle erh verildi. Mteveffay mma ileyhin zimemi nsta alaca hakk olup badettahsl alema farazallah iktisam olunmak zere tevkf olunan zmemt mteveffay mma ileyhdir ki ber vechi t zikr olunur. 54 Medinei Balkesirde Okukara Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Zeliha Hatun binti Sleymann veraseti zevci Salih bin Mehmet ile sadri sair oullar Abdlkadir ve Mustafa ve kebir olu smail ve kebire kz Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburnn babalar ve velileri Salih ve kebiri mezbur smail ve kebirei mezbure Fatmann talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffai mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 23 Cemziyelahir 70. Uzun Sevayi antari 1 (50), Defa Sevayi antari 1 (60), am alacas antari (40), Altun kuak 1 (60), Cevfe libade 1 (50), Telli yalk 16 (45), Telli pekir 8 (24), Telli ukur 5, Yalk 1 (18), Telli don 6 (30), Sofra pekiri (10), Havlu 2 (5), lemeli gmlek 1 (15), Brncek gmlek (45), araflk top 2 (40), Sandk (10), Seccade 1 (10), Dek, Yorgan, Yastk (50), amdan (10), ilte 2, Yastk 6 (30), Evan nuhasiye, kye 26 (390), leen, brik 1 (15), Terlik mahreme (15), Gmlek fermane alvar (10), Ayna 1 (10), Defa ileen ibrik (25), Hamam takm (8), amdan 2 (8), Boca 1 (10), Penbe 2, Ukur slk 2 (6), Pekir 2 (10), Sofra pekiri 1 (10), Brncek gmlek (30), Havlu 3 (10), Basma alvar 1 (10), Haki antari 1 (30), arab 2, Mihri (40). Yekn: (1262) + (1500) Mahallei mezburda bir bab mlk menzilin kymeti, (1000) Mahallei mezbure arsnda nsf dkkann kymeti. Minhelhracat; Resmi ksmet (94) Kaydiye (5,5). Yekn: (99,5). Sahhulbak; (1162,5) + (1500) (1000) Balada muharrer dkkann kymeti. Balada mestur mlk menzilin kymeti,

87

Hssetzzevcetilmezbure: (290,5) Eyadan, (375) Mlk menzilden (250) Dkkandan; Hssetlbnilmezbur; (24918 Aki) (321,5), (21436 Aki); Hssetl bnilmezbur; (24918 Aki) Kezalik, (321,5) Kezalik, (21436 Aki); Hssetlbnil mezbur; (24918 Aki) Kezalik (321,5) Kezalik, (21436 Aki) Kezalik, Hssetl bintilmezbure; (124,59 Aki) Kezalik (160,530 Aki) Kezalik (10818 Aki) Kezalik. Saran mezburnn ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman drt yz doksan sekiz kuru otuz alt akyi babalar ve velileri kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sarn mezburnn vacibleda ve lazmulkaza deyni olduunu huzuru erde krar itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 55 Mednei Balkesirde Ali Fakih Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem helik olan Arab olu Sergiz veledi Artinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Horisma binti Artin ile sulb sar olu Artin ve saire kzlar Meyram ve va ve Anan ve kebre kzlar Takoya ve Margirite mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburnn tesvyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan valideleri Horisma ve kzlar Takoya ve Margirit talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vech t zikr olunur. 11 Cemziyelahir 70. Gmlek, Don 2 (20), uval 2, Heybe (15), Abayk 1 (10), Kilim 1 (10), Yastk 4, Minder 1 (30), Kahve takm (30), Nuhasi menkul 1 (125), Bargir ras 1, Semer (200), Cevfe miltan (120), Brncek gmlek 5 (100), Buhurdan (5), Brncek top 2 (75), Evan nuhasiye, kye 21 (215), Mezru hnta kili (50), Kp 5 (25), Hrdavat (100). Yekn: (1225) + (2500) Mahallei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilt nsf mlk menzilin kymeti , (400) Medinei mezbure civarnda Fazl Kuyusu nam mahalde yarm dnm ban kymeti. Minhelhracat; Masarf Le (60), Resmi ksmet (1055) ve kaydiye (6). Yekn: (171,5). Sahhulbak: (1035,5)+(2500) Balada mestur menzil kymeti, (400) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (131,521 Aki) Eyadan, (312,5)Mlk

menzilden, (50) Badan; Hssetlbnilmezbur; (26342 Aki) Kezalik (625) Kezalik, (100) Kezalik; Hssetlbintilmezbure; (131,521 Aki) Kezalik, (312,5) Kezalik (50) 88

Kezalik, Hssetlbintilmezbure; (131,521 Aki) Kezalik, (312,5) Kezalik (50) Kezalik, Hssetlbintilmezbure; (131,521 Aki) Kezalik, (312,5) Kezalik (50) Kezalik, Hssetlbintilmezbure; (131,521 Aki) Kezalik, (312,5) Kezalik (50) Kezalik, Hssetlbintilmezbure; (131,521 Aki) Kezalik, (312,5) Kezalik (50) Kezalik. Sar mezburunun ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman be yz elli yedi buuk kuru yz be aky vasiye valideleri kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde siar mezburuna vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 56 Medinei Balkesirde Kasaplar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Aie Hatun binti Sleymann veraseti zevci ra bin Abdullah ile ve liebeveyn er karnda oullar brahim ve Sleyman ve Hseyine mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffai mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 23 Cemaziyelevvel 70. Sandk (15), Hamam takm (10), plik alacas alvar (5), Terlik (4), Mahreme (3), Kilim 1 (10), Evan nuhasiye, kye 22 (330), Khne kie (5), krak (40), Dek 1, Yorgan 1 (40), Ayna 1 (2), Mihri (20), Mahallei mezburede nsf mlk menzil kymeti (350), Medinei mezbure civarnda yarm dnm ban kymeti (109), Mahallei mezburede vaki saman dam (500), Medinei mezbure civarnda Ayazma nam mahalde yarm dnm ban kymeti (250). Yekn (1684) (44,5) Resmiksmet ve kaydiyei defteri d = (1639,5) Sahhulbak Hssetzzevcetilmezbur: (819,530Aki); Hssei bnilehi lehmel mezbure: (27330 Aki); Hssei bnilehi lehmelmezbur (27330 Aki). 57 Medinei Balkesirye tabi Kalayclar Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Vesil olu smail bin Vesilin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma Hatun ibneti Mehmet ile slb kebir olu Vesil ve brahim ve slbiye saire kzlar Habibe ve Haticeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburatann tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olan valideleri Fatma Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 25 Cemaziyelahir 70. 89

Don 2, Gmlek 2 (30), Kilim 1 (20), Evan nuhasiye, kye 5 (75), Araba maa takm (150), kz yular (15), Zahire anbar (100), Mezru air kili 6 (120). Yekn: (510)+ (2500) Karyei mezbure civarnda bir bab deirmenin kymeti, (500) yarm dnm ban kymeti. Minhelhracat; Techiz, tekfin (60), Karyei mezbure vergisine (78), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (95,5). Yekn: (233,5). Sahhulbak; (276,5)+ (2500) Balada mestur deirmenin kymeti, (500) Balada muharrer mlk menzil kymeti, (150) Balada mestur ba kymeti. Karye i mezburede vaki bir bab mlk menzilin kymeti, (150) Karyei mezbure civarnda

Hssetzzevcetilmezbure: (34,5) Eyadan, (312,5) Deirmenden, (62,5) Mlk menzilden, (18) Badan; Hssetlbnilmezbur: (80,5), (729), (126), (44); Hssetlbnilmezbur; (80,5), (729), (126), (44); Hssetlbintilmezbure: (4040 Aki), (364,5), (63), (22); Hssetlbintilmezbure: (40), (364,5), (63), (22). Saran mezburatann ber vechi bala hsse eresyeleri olan ceman seksen kuru seksen akyi vasiye valideleri Fatma Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezburana vacibuleda lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 58 Medinei Balkesirde Okukara Mahallesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Kara ark Mustafa bin Abdullahn veraseti zevcesi Fatma Hatun binti Ali ile sulb sair olu smail ve kebir olu Ali ve kebir kz Aieye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb olan validesi Fatma Hatun ve veresei kibrn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 3 Cemaziyelevvel 70. Don 1, Gmlek 1 (10), ul 3 (45), Evan nuhasiye, kye 13 (190) Hrdavat (10). Yekn: (260) + (800) Mahallei mezburda bir bab mlk menzil, (325) Medinei mezbure arsndan dkkan ve ark kymeti. Minhelhracat; Techiz, tekfin (50), Mahallei mezbure vergisine (85), Resmi ksmet ve kaydiye (36,5). Yekn: (171,5).

90

Sahhulbak: (88,5), (800)Balada mestur menzil kymet, (325) muharrer dkkan.

Balada

Hssetzzevcetilmezbure: (117 Aki) Eyadan, (100) Mlkden (40,5) Dkkandan; Hssetlbnilmezbur: (31), (280), (114); Hssetlbnilmezbur: (31), (280), (114): Hssetlbintilmezbure: (15,5), (140), (57). Sari mezburun ber vech bala hsse eres olan otuz bir kuru vasiyei mensube Fatma Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbura vacibuleda lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 59 Medinei Balkesirde Hisar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Fatma Hatun binti Osmann veraseti sadri kebir olu Mustafa ve sadriye kebire kzlar Emine ve Habibeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran fil yevmilhamis aera min ehri cemaziyelahir sene sebyn ve mieteyn ve elf. Setre, Uzun antari (40), Basma antari 1, alvar 1 (10), Nakl don 1 (10), Nakl ukur 2 (15), lemeli pekir 5, Yalk 2 (30), Cepmekli uzun antari (100), Cepmekli hrka (30), Gmlek 1 (2), arab 3, enber 1 (10), Defa enber 1 (10), Ketan iplik (18), terlik 1 (15), Hamam tas (10), Khne kilim 1 (20), Dek 1, Sandk 1 (10), Defa terlik (10), Evan nuhasiye, kye 30 (450), Nakdi mevcut (550,5), Altun burma ift (224,5) Yekn: (1571,5) + (250) Mahallei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilt mlk menzilin semeni hssesi, (500) Medinei mezbure civarnda drt baesinin ber vechi tahmin kymeti. Minhelhracat; Techiz, tekfin, keffrt savm ve yemin beraya vasiyet. Ba ikrar veresei merkumun (550,5), Resmi ksmet (44,5), Ve kaydiyei defteri d (3). Yekn: (598). Sahhulbki:( 973,5), (250) Balada mestur menzil kymeti, (500) Balada muharrer taksm kymeti. Hssetlbnilmezbur: (486,510 Para) Eyadan, (125) Mlk menzilden, (250) Bae; Hssetlbintilmezbure: (243) Kezalik, (62,515 Para) Kezalik, (125)

91

Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (243) Kezalik, (62,515 Para) Kezalik, (125) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: Kezalik. 60 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hasan bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhei metrukesi Havva Hatun binti Halil ile sulb sair olu Ahmet ve sulb sair kz Haticeye mnhasra iken kablelkasem zevcei mezbure Havva dahi fevt olup veraseti zevci Mehmet bin Abdullah ile sadriye saire kz Aie ve zevci ulasndan mtevellid sadri sair olu Ahmet ve sadriye saire kz Haticeye mnhasra ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburnn tesviyei umuruna kyl-i eriden vas nasb olan vey babalar Mehmet bin Abdullahn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissabi min ehri saferilhir sene sebyn ve mieteyn ve elf. Nhasi menkul 1 (30), Evan nuhasiye, kye 10 (150), Krek, bel (10), Saban, klnk, nacak (15), Dek yz (35), Yorgan maa arab (30), Yatk yz (10), arab 2 (20), Ketan bezi top (20), krak 1 (20), Sandk (30), Kp 4 (10). Yekn: (358) + (1000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti. Minhelhracat; Resmi ksmet (34) Ve kaydiyei defteri d (2). Yekn: (36). Sahhulbki: (322) + (1000) Balada mestur mlk menzilin kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (4010 Para) eyadan, (125) Mlk menzilden Hssetlbnilmezbure (187,534 Para) Kezalik, (58312 Para) Kezalik; Hssetl bintilmezbure: (93,517 Para) Kezalik, (291,56 Para) Kezalik. Mteveffiyei Sen Havva Hatunun Eyas; Mteveffa zevcinden (165), Evan nuhasiye (420), Dek 3, Yorgan, Yastk 2 (80), arab 2 (5), Kilim 1 (50), Set ve papucu (5), Terlik mahreme (15), Alt parmak ksa antari maa alvar (80), am alacas alvar (20), am alacas antari (15), Sofra pekiri (10), Telli havlu (6), evre 3 (4,5), Yalk 7 (7), Brncek 3 (6), enber 1 (2), Havlu petamal 2 (10), krk 1 (2), sandk 1 (15), uval 2 (15), Mihri (23), Minder yastk (15). Yekn: (96210 Para) + (200) Medinei mezbure civarnda Derman nam mahalde yarm dnm ber vechi tahmin kymeti. 92 (243) Kezalik, (62,515 Para) Kezalik, (125)

Minhelhracat; Resmi ksmet (20) Ve kaydiyei defteri d (1). Yekn: (21). Sahhulbak (941) + (200) Balada mestur ba kymeti. Hssetzzevcilmezbur: (240,5) Eyadan, (50) Badan; Hssetlbnil mezbur: (360,510 Para) Kezalik, (75) Kezalik; Hssetlbintilmezbur: (18015 Para) Kezalik, (37,5) Kezalik. Sar mezburunun ber vech bala babalarndan ve validelerinden hsse eresyeleri olan ceman sekiz yz yirmi kuru sekiz paray vasi vey babalar Mehmet kendi umuruna sarfla istihlak idp sar mezburuna vacibleda ve lazmul kaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 61 Filasl Burusa canibinden olup Medinei Balkesirde konakta zahirecilik ile sakin iken bundan akdem vefat iden Mehmet bin Halil bin Abdullahn zahirde varisi maruf ve marufesi olmayup kaffei terekesi canibi beytilmale aid ve raci olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekeleri ahz ve kabza memur Hacegan Dvan Humayundan Ftuvetlu Yahya Refik Bey Efendi tarfndan hususu tde mrsel vekili ersi ktp Mehmet Efendi bin Mustafa talebiyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vachi t zikr olunur. 15 Cemaziyelevvel 70. Ecnas nakdi mevcut (3820). Mzrakl ilmihali (9), Hilali saat 1 (160), Basma saat (75), Simli kl (160), Simli Dfenk (340), Enam kta 1 (19,5), Nargile (30), Cedid kilim (170), Basma ilte (16), Kahve takm (16), Basma yorgan (23), Khne yorgan (13), arab 3 (17), Abayk (18,5), Kahve deirmeni (16), Yastk 3 (10,5), ilte 1 (10), Nuhasi menkul (34), Eer kiesi (31), Defa kie (36), izme (10), Simli Petu, ift 1 (232), Defa simli Petu, ift (167), Palaska ift (23), Silahlk (30,5), Kemer 1 (10,5), Kuyum, ift (15), Hzma (10), Siyah krk (67), Ksa krk (20,5), Ksa alyakl krk (18), Enam maa kese (12), Yn ba 3 (16), Defa yn ba 2 (10,5), Havlu 8 (14,5), Trablus kuak (101), Cevfe alvar maa tozluk (160), Krmz pantalon (8,5), Cevfe miltan (31), Khne cevfe alvar (20), Cevfe pantol (7), Cevfe cepken (40), Beyaz antari maa yelek (9), Sandk (6,5), Heybe (40), Cevfe potur (58), Cevfe yakl krk (123), Gmlek, don 1 (12), Krmz kuak 1 (5,5), Khne gmlek arab antari (10), Pskl maa evre (12), Duhan kesesi (3,5), orab maa hrdavat (16), Nuhas tencere maa kapak (10,5), Bir miktar afyon (4), Cbk maa ta tak 3 (17), Eli kenar, eyiz ekmece

93

(20), Fes 1 (5), Diyot 1 (10), Eseb ras (565), Gm direm 59, 12 Para (31), Petu nemur maa akmak, ul 1 (33), nci Kavas brahimden alaca hakk olup ba ikrar kabz olunan (450) Ktp Halil Efendi zimmetinde alaca hakk olup kabz olunan (1000). Yekn: (8525). Minhelhracat; Techiz, tekfin (78,5), Dkkaniye (3), Delaliye (65), Resmi ksmet (205,5), Kaydiyei defteri d, Yekn: (364,5). Sahhulbki: (8160,5)(408,5): Hazinei Celileye = (7752) Sahhulbki yedi bin yedi yz elli iki kuru ile Resmi emniye olan drt yz sekiz buuk kuru ve nsf delaliye otuz iki buuk kuru ve nsf kaydiye alt kuru on be para ceman sekiz bin yz doksan dokuz kuru on be paray nzam vech ile Hazinei Celilei Merkume irsal etmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 62 Medinei Balkesirye tabi Kalayclar Karyesi civarnda Edincik nam mahalde meskun Haremeyni Muhteremeyn Yrkannn Akakoyun Cematinden bundan otuz sene akdem vefat iden Aksakal olu Halil bin brahim bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun binti Sleyman ile slb kebir olu ElHac brahim ve slbiye kebire kzlar Zeyneb ve Fatmaya mnhasra iken kablel kasem zevcei mezbur bundan on sene akdem vefat iden Aie Hatunun veraseti sadri kebir olu ElHacc brahim ve sadriye kebire kzlar Zeyneb ve Fatmaya mnhasra iken kablelkasem Fatma Hatun dahi vefat idp veraseti liebeveyn er karnda El Hacc brahim ve liebeveyn kz karnda Zeynebe mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburlarn terekeleridir ki ber vechi t zikr ve beyan olunur. 29 Cemaziyelahir 270. Karasr danas 4, k 50 (200), Ksrak, ras 2 (430), di ras 1 (150), Evan nuhasiye, kye 32 (480). Yekn: (1200)(3315) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (1168,5). Hssetzzevcetilmezbur: (146), Hssetlbnilmezbur: (511), Hssetl bintilmezbur: (255,5), Hssetlbintilmezbur: (255,5).

94

Mteveffay san Aienin Eyas: Mteveffa zevci Halilden hssesi (146) Tarak 1 (10), uval 3 (30), Kpe ift 1 (8). Yekn: (194)(5) Resmi ksmet =(189) Sahhulbak. Hssetlbnilmezbur: (94,5), Hssetlbintilmezbure: (4710 Para), Hssetlbintilmezbure: (4710 Para). Mteveffiyei salis Fatma Hatunun Eyas: Mteveffa babasndan hssesi (255,5), Mteveffa validesinden hssesi (4710 Para), uval 4 (10), uval 1 (25), Rubiye altn, kye 17 (180), Gmlek 3 (45), Pekir 1 (5), Yalk 3 (6). Yekn: (602,5 10 Para)(16), Resmi ksmet ve kaydiye (587,510 Para). Hssetlahi lehme (39134 Para), Hssei uhtin lehme (19537 Para). 63 Medinei Balkesirde eyh Ltfullah Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Osman bin Osmann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Emine binti Mustafa ile sulb kebir olullar Mehmet ve brahim ve Hac smaile mnhasra iken kablelkasem brahim dahi fevt olup veraseti zevci Zeliha binti Ahmet ile sulb sair oullar Mustafa ve Ahmet ve validesi Emine binti Mustafaya (mnhasra) olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan valideleri talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 17 Cemaziyelevvel 70. Bargir ras (100), Camus inei (300), Evan nuhasiye, kye 9,5 (132,5), Balk tapas (5), Kp vesaire (50). Yekn: (597,5) + (1500), Mlk menzilden (150) Damdan, (200) Badan. Techz Tekfn (70), Deyni msbet kle Mehmet bin Emin ba ehade Ahmet Aa Ali Mahzar Mustafa bin Mehmet ledessbut (200), Deyni msbet Kahraman brahim Paada Ahmet bin Ali, Mehmet bin Osman ledessbut, (50) Resmi ksmet, (3) Kaydiye. Yekn: (523). Sahhulbak= (74,5) + (1500) Menzil, (150) Evta, (200) Ba. Hssetzzevcetilmezbure: (9), (185), (18), (25), Hssetlbnilmezbur; (21), (438), (43), Hssetlbnilmezbur; (21), (438), (43), (58), Hssetlbnil mezbur; (21), (438), (43), (58).

95

Mteveffay sani brahimin Eyas: Babasndan hssesi (562) Gmlek, don, al, sark (20), Mezru sarmsak (60), Karaca tohumu, hye 2 (20), Hyar ekirdii (15), Soan tohumu (7,5). Minhelhracat; Techiz, tekfin (60), Hekim iin verilen, Bae kiras (116), Resmi ksmet ve kaydiye (18). Yekn: (274). Sahhulbak: (410,5) Hssetzzevcetilmezbure: (51), Hssetlmmilmezbure: (69,5),

Hssetlbnilmezbur: (140) Hssetlbnilmezbur: (140). Sairan mezburnn ber vech bala hsse eresyeleri olan ceman iki yz doksan kuru vasiyei mezbure valideleri Zeliha Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairan mezburana vacibuleda lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 64 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Elizabeti nasraniye binti Artinin veraseti zevci Artin veledi Sergiz ile sadri sair olu Kerkor ve sadriye saire kzlar Glzar Noyman ve zevci ulasndan sadri sair olu zahriye ve kz vaya mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sar olu Kerkor, saire kzlar Glzar ve Noymann tesviyei umuruna babalar ve velileri Artin ve zevci ulasndan Zahriye ve vann tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan masfur olu Agop talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Cemaziyelahir 70. Ketan bezi top 3 (60), Yalklk top (20), Gmlek 2 (30), Gmlek 1 (40), Telli havlu (30), telli yalk 2 (40), Telli ba yalk 2 (40), Defa telli yalk (40), Telli pekir 3 (40), Defa pekir 1 (3), Telli slk 1 (30), Sade pekir 1, ileme don, Sofra Pekiri, Ketan Pekir (12), Havlu 4 (16), Telli havlu (40), Defa sade pekir (6), Defa havlu, telli yalk (20), Ksa petamal (40), Yazma, enber 6 (30), zmir enber (15), Al enber, telli evre 6 (60), Yastk yz (4), Sade slk, Boa 1 (6), Telli uzun antari (450), Cevfe Fermane (150), Tel ekme antari (150), Setreli antari (100), Ksa setreli antari (30), ilak uzun antari (50), ilak ksa antari (15), Cevfe alvar (60), am alacas alvar (50), Kdfe fermane (20), ilak fermane (15), al (20), Altn kuak (150), Boa 1 (5), Ufak boa 2 (6), Dokuma arab, merinos zira (8), Basma para (18), Krmz slk (4), Hamam takm, evrelik 7 (10), enber (3), Basma antari, 96

mahreme (5), Ukur (16), Boa drununda (20), Khne alvar (10), Mest (5), Harir (50), Eirme harir (25), Harir tel, Gm burma (15), ark ii kpe (100), Altn kpe 2 (42), Mahmudiye 1 (90), Sandk 1 (90), Keten iplik arn 38 (76), Yn 1, Para kuma (20), Hind iplik, kye 3, direm 100 (45), Penbe iplik, kye 2, direm (27), Ecnas altun ve beyaz (295,5), Gm ayna 2 (50), nci miskal 3,5, beme 5 (280), anak 4 (7), Bakr tas 1 (50), Kaykl sahan 2 (40), Yalk tapas (5), Evan nuhasiye (427,5), Sandk 2 (20), Kp ve saar (30), Yastk (20), Yorgan (30), Dek 3, arab 4, Yorgan yz 2 (30), Kilim 1 (40), Nakdi mevcut (4), Direm (20), Zevci Artin zimmetinde alaca (2000), Medinei mezbure civarnda Kaya Yer nam mahalde krm ban kymeti (450). Yekn: (6544,5). Minhelhracat; Masarf Lae (350), Heliki mersumenin olu Zahriye ve vann babas Kerkordan ba defteri hssei eresiyeleri ba ehade ledessbut (1208), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (142,5) Yekn: (1700,5) Sahhlbki; (1844). Hssetzzevcilmezbur: (1211), Hssetlbnilmezbur: (1038), Hssetl bnilmezbur: (1038), Hssetlbintilmezbur: (519), Hssetlbintilmezbur: (519), Hssetlbintilmezbur: (519). 65 Saran mezburan Kerkor ve Noymann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin be yz elli yedi kuru mersumann vasi velileri babalar mersum Artin ba huccet ve ba kefale idane olunup barici er behrine husule gelecek iki yz otuz iki buuk kuru nhadan behic sairi mersum Kerkorun nafaka ve kisve bahas on iki kuru seksen aki ve sairei mersumenin nafaka ve kisve bahas alt kuru krk aki ceman on dokuz kuru kyl-i erden farz ve takdir olunup maruzu mezbur uhdesine ikiyz otuz iki buuk kuru itmele tekablat ftta mersum Artin zimmetinde ancak asl mal olan ber vechi bala bin be yz elli yedi kuru kalm olduu i bu mahalle erh verildi. Sairi mersumun Zahriye ve vann babasndan ve validesinden ve dedesinden olan eyalar beyan ider. 25 Cemaziyelevvel 70. Haleb sevayi antari (450), nci miskal 3,5, ark ii kpe (100), Telli ba yalk 2 (20), Telekme antari 2 (150), Evan nuhasiye, kye 28 (405), Hind iplii 3 (45), Harir maa tel (50), ilaki uzun antari (50), Gm ayna, gm burma (15), Kutne petamal (40), Hamam takm (15), Telli havlu (30), ilaki ksa antari (15), Telli evre 97

(60), Telli yalk (40), Cevfe alvar (60), Cevfe telli fermane 1 (150), amlecesi alvar (50), Dokuma zbnlk 2 (20), Bez yk (7), Ksa antari (20), Kdfe fermane (20), Dokuma pekir (6), Yorgan, Dek (10), Kantar 1 (10), Tahvili menkul (15), Kilim 1 (110), Evan nuhasiye, kye 14 (210), Ba tahvili zimemi menkul vs (115), Mahallei mezburede vaki malumulhudud bib bab menzilden sekiz sehmden sehmin ber vechi tahmin (1312,5), Boyac dkkan kymeti (500), Yarm dnm ba (140), vey babalar Artin yedinde alaca haklar (1970,5). Yekn: (6538,5)(170) = (6427,5). Hssetlbnilmezbur: (4284,5), Hssetlbintilmezbur: (2142). Saran mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman alt bin drt yz yirmi alt buuk kuru elli yedi akiden dkkan, ba ve menzil ayn kalp bin dokuz yz yetmi kuru elli yedi aki ve huccet ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 66 Medinei Balkesirye tabi Aka Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hac smail bin Mehmetin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Havva binti Sleyman ve dier zevcesi Hatice Hatun binti Mehmet, zevcei mezbur Havva Hatundan mtevellid slbiye saire kz Aie ve kebir oullar Mustafa ve Mehmet ve Sleyman ve kebir kz Zeliha ve zevcei mezbur Haticeden mtevellid sulb sair olu Hasana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb olan valideleri Hava ve Hatice ve sair kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 25 Cemaziyelevvel 70. Uzun antari (80), Cevfe abdeslik (125), Cevfe alvar (60), Frenk al (10), hram top 0,5 (30), Gmlek, Don (8), Nebat sark (40), Aba prpt (15), ul 4 (80), uval 6, Heybe (40), Araba maa takm (250), Anbar (200), Camus kz (800), Bargir 1 (150), Merkeb 1, maa saba (100), Evan nuhasiye, kye 20 (300), Bulgur, inik 2, Tarhana (15), Afyon (50), air 8 (240), Akdar kili 2, kye 30 (600), Hnta kili 2 (100), Mezru hnta 6 (300), Mezru air kili 6 (180), Mezru cavdar kili 4 (160), Mezru burak 3 (30), Mezru afyon, dnm 2 (200), Kp ve sair hrdavat (100), Nakdi mevcut (21). Yekn: (4394) Eya (1200), Mlk menzil (400) Ba.

98

Techz Tekfn vasiyeti msbet (360), Resmi ksmet (147,5), kaydiyei defter i d (9). Yekn: (516,5). Sahhulbak (3877,5) (1200) (400). Hssetzzevcetilmezbure: (24214 Para) Eyadan, (75) Mlk menzilden, (25) Badan; Dier Hssetzzevcetilmezbure: (24214 Para), (75) (25); Hssetl bnilmezbur: (67822 Para), (210) (70); Hssetlbnilmezbur: (67822 Para), (210),(70); Hssetlbnilmezbur: (67822 Para), (210) (70); Hssetlbnil mezbur: (67822 Para), (210) (70); Hssetlbintilmezbur: (339), (105),(35); Hssetlbintilmezbur: (339), (105),(35). Sarn mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin on yedi kuru otuz paray vasiye valideleri kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetlerinde saran mezburana vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 67 Medinei Balkesirye tabi Aka Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Bor olu Hasan bin Mehmetin veraseti zevcesi Aie Hatun binti Mehmet ile sulb sair olu smail ve saire kzlar Aie ve Fatma ve sadri kebir kz Alimeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairan mezburatann tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan validesi Aie Hatun ve sair sresai kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Gmlek, Don (30, Dfenk (10), uval 4, Heybe, ul (60), Esan nuhasiye, kye 10 (150), Pekmez, kye 2 (10), Karasr kz tek (250), Deri paras (15), Karasr inei ras maa dana (200), De 1 (100), Merkeb (25), Mezru hnta 1 (50), Mezru air kili 4 (120), Mezru afyon (150), ki gz zahire anbar (50), Araba maa takm (250), Hrdavat menzil (50). Yekn: (1550) + (500) Mlk menzil (200) Ba. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (50), Vergiye deyni (125), Resmi ksmet ve kaydiye (58). Yekn: (233) Sahhlbki; (1317), (500), (200). Hssetzzevcetilmezbur: (193,5) Eyadan, (62,5) Mlk menzilden, (25) Badan; Hssetlbnilmezbur: (455,5), (146), (58); Hssetlbintilmezbure: (227,5), (73), (2920 Aki); Hssetlbintilmezbure: (227,5), (73), (29); Hssetl bintilmezbure: (227,5), (73), (29); Hssetlbintilmezbure: (227,5), (73), (29).

99

Sarn mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan bin yz otuz sekiz kuru otuz paray vasiyei mensube valideleri Aie Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde saran mezburatana vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 68 Balkesirye tabi Bayndr Karyesi civarnda Saralan nam mahalde meskun Haremeyni Muhteremeyn Yrkannn Caferler Cematinden bundan akdem vefat iden Kula olu Mustafa bin Hasann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie binti Mehmet ile sulb sair olu Mustafaya mnhasra iken kablelkasem zevcei mezbure Aie dahi fevt olup veraseti sadri sair olu Mustafa ve babas Mehmet bin Ali ve validesi Hanife binti brahime mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezbur Mustafann tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan ammisi Osman ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmiltas velrn min ehr cemaziyelahir sene sebyn ve mieteyn ve elf. di ras 3 (880), Ksrak ras maa tay (400), Koyun ras 32 (1782), Evan nuhasiye, kye 15 (225), uval 3 (30), Kie 3 (100), Hrdavat (25), Koyun toklusu 10 (310), Karasr inei 1 (200), Erkek tay 3 (600), Ko ras 1 (700), Tabanca 1 (125), Kebir nacak 1 (20), Cezve (5), Defa toklu, ras 3 (93), Hnta 1 (5), Seccade 1 (80), Hal, heybe (30), Frenk al (20), Cevfe miltan maa yelek (50), am alacas antari 1 (15), Bir miktar yn maa uval 1 (5), Mersumluk akesi (6), Kei, ras 1 (30), orab akesi (45), Karnda zimmetinde alaca (20). Yekn: (5361)(45) Techz Tekfn = (5316)(140), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (5176) Sahhulbak Hssetzzevcetilmezbure: (647), Hssetlbnilmezbur: (4529). Mteveffay saninin Eyas: amlecesi antari (120), Ksa amlecesi antari (5), enber 7 (21), Telli yalk 4 (10), Desti 5 (5), Para bez (10), Dek 1, Yastk 1 (30) . Petamal (3), Yn uval 9 (15), Elmal kilim 3 (150), Mardin kilim 1 (25), Ecnas altn (359), Kilim 2 (150), uval 1 (30), Kl, uval 2 (20), Kaburcak uval 4 (50), Pabu, ift 2 (5), Mteveffa zevci Mustafadan hssesi (647). Yekn: (1835)(48,5), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (1786,5) Sahhulbak.

100

Hssetlebilmezbur: (297,5), Hssetlmmilmezbure: (297,5), Hssetl ibnilmezbur: (1191) Sari mezbur Mustafann ber vechi bala hssei eresiyesi olan babasndan ve validesinden ceman alt bin yedi yz yirmi kuru vasiyi mezbur ammisi Osmana ba huccet ve kefale huzuru erde idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 69 Medinei Balkesirde At Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmet bin Hasann veraseti zevci menkuhai metrukesi Emine Hatun binti Mustafa ve sulb sair olu Hseyine mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve nmayan olduktan sonra sairi mezburun tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olan validesi Emine Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 25 Cemaziyelahir 70. Don, gmlek (10), Aba 1, Fermane (20), Mezru hnta 3 (150), Mezru air kili 3 (90), Karasr kz (400), Mlk menzil (100), Hrdavat (10). Yekn: (780)(70), Techz Tekfn = (710)(350), Deyni msbet Kesirvinli Ali Aa baehade = (360)(11), Resmi ksmet ve kaydiye = (349) Sahhulbak. Hssetzzevcetilmezbure: (43,5), Hssetlbnilmezbur: (305,5). Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz be buuk kuru vasiye nasb olan validesi Emine Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbura vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 70 Medinei Balkesirye tabi itnehor Tepecii Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Aie Hatun binti Kerimenin veraseti zevcei Salih bin Ali ile sulb sair olu Ali ve validesi Emine binti Osmana mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan ammisi Mustafa ve validesi Emine Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 25 Cemaziyelahir 70. Kabareli kuma (50), Diyarbekir alacas uzun antari (40), eytan antari (25), Cevfe fermane (60), Mest ift (2,5), Sandk 1 (10), enber 2 (3), Al enber (5), enber, boa (6), Nuhas tas 1 (5), Yorgan 1, Dek 1, Yastk 1 (50), Kilim (40), Khne Dek

101

1, Yorgan (35), Gm tepelik (15), Terlik 1 (5), Gmlek, alvar (10), pliklecesi bez top 1 (30). Yekn: (391,5)(61,5), Techz Tekfn = (330)(10), Resmi ksmet ve kaydiye (320), Sahhulbak. Hssetzzevcetilmezbure: (80), Hssetlmmilmezbur: (53), Hssetl bnilmezbur: (196). Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyeleri olan yz doksan alt kuru on drt paray vasi ammisi Mustafa kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbura vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 71 Medinei Balkesirye tabi Paa Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halil Efendi bin brahimin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun binti sa ile sulb saire kz Emine ve liebeveyn er karnda Hseyin ve liebeveyn kz karnda Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairei mezburenin tesviyei umuruna liebeveyn ammisi Hseyin ve zevcei mezbur Aie talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 11 Cemaziyelevvel 70. Don, gmlek (30), Yeil sark 1 (3), Uzun antari (5), Cevfe abdeslik (40), Antari, hrka (6), Seccade (20), Saatname kitap (5), Saat, kta 1 (100), uval 1 (10), uval 2, Heybe (15), Mumlu kovan 26 (520), Karasr kz, ift (400), Karasr inei ras 1, Buza (200), Erkek tosun 1 (100), Merkeb 1 (60), Mezru hnta kili 4 (200), Mezru air kili 2 (40), Mezru avdar kili 2 (40), Ecnas altun (665), Kilim 1 (30), Bez top 3 (60), Evan nuhasiye kye 3 (45). Yekn: (2634) + (200) Mlk menzilde olan hssesi + (60) Bir dnm ban kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin vasiyeti msbet (250), Resmi ksmet (63,5) ve kaydiye (4). Yekn: (317,5) Sahhlbki; (2316,5) + (200) Mlk menzil + (60) Ba. Hssetzzevcetilmezbure: (289,5) Eyadan, (25) Menzilden, ( 7,5) Hssetl bintilmezbure: (1158) Kezalik, (100) Kezalik, (34), Hssei ehin lehme: (579), (50), (17); Hssei uhtin lehme : (289,5), (25), (7,5).

102

Sarei mezburenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin yz elli sekiz kuru vasi ammisi Hseyine ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 72 Medinei Balkesirye tabi Gk Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ke olu Mehmet bin Osmann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie binti Sleyman ile sulb sair olu Osman ve sulbiye saire kzlar mmhan ve Hatice ve Emine ve kebire kz Habibeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairan mezburatann tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb olan valideleri Aie Hatun ve veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 29 Cemaziyelevvel 70. Don, gmlek (20), Antari 2 (15), Yorgan yz (30), Fes 1 (5), Aba, petamal (15), ul 3 (30), Kilim 1 (40), ki gzl zahire anbar (200), Araba maa takm (300), Evan nuhasiye, kye 50 (900), Camus kz (750), Camus kz, tek (80), Camus inei ras (800), Camus de 1 (150), Karasr inei ras maa buza (200), Camus de (100), Ksrak 1 (200), Merkeb 1 (50), Mezru hnta kili 2 (100), Mezru avdar kili 2 (80), Mezru air kili (120), Mezru burak (25), Mezru afyon dnm (100), krak (30), Deri (50), Ganem ras 6, Kuzu (300), Hatab (10), Kb ve saire hrdavat (100). Yekn: (4800) + (1800) Mlk menzil + (200) Ba + (200) Ba. Techiz ve tekfin (60), Resmi ksmet (167,5), Kaydiye (10,5). Yekn: (238), (4562) + (1500) + (200) + (200). Hssetzzevcetilmezbure: (580), (187), (25), (25); Hssetlibnilmezbur: (1330), (438), (58), (58); Hssetlbintilmezbure: (665), (219), (29), (29), Hssetl bintilmezbure: (665), (219), (29), (29), Hssetlbintilmezbure: (665), (219), (29), (29), Hssetlbintilmezbure: (665), (219), (29), (29). Saratan mezburatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin yz yirmi be kuru otuz paray vasiyei mensube valideleri Aie Hatuna huzuru erde idane olduu i bu mahalle erh verildi. 73 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden altkuu olu brahim bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hatice Hatun binti Ali ile sulb kebir olu Ahmede mnhasra olduu 103

ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 29 Cemaziyelevvel 70. Khne yorgan 2, Yastk (5), Antari 3 (5), Sofra pekiri (5), Defa yorgan yastk (25), Sark don (10), ilte 1 (8), Khne kilim (10), Kp 3 (10), Deirmen ta (5), Evan nuhasiye, kye 8 (120), mahallei mezburda bir bab mlk menzil (1000), Medinei Kaya Yer nam mahalde bir evlek ban kymeti, Yekn; (1303)(69) Techz Tekfn = (1234)(33,5) Resmi ksmet ve kaydiye = (1200,5). Hssetzzevcetilmezbure: (150); Hssetlibnilmezbur: (1050,5). 74 Medinei Balkesirde Eski Kuyumcular Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ahmet bin Sleymann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma Hatun binti Mehmet ile sulbi kebir olullar Sleyman ve brahim ve Asakiri Hazreti ahane neferatndan olup eleble bilmun Rusukta bulunan Hseyin ve sulb kebire kz Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum Hseyinin hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan mal mdr Hacegan Dvan Humayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili mseccel Ktp Mehmet Efendi bin Mustafa ile vesair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmis selis velrn min cemaziyelula, sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don gmlek (20), Antari fermane 1 (10), Cevfe abdeslik (15), uval 4, Heybe 1 (25), Kilim 2 (30), Dfenk 1, Petu bak 1 (60), Bargir ras maa semer (20), Haml manda bargir 1 (50), Camus desi (100), Kantar 1 (50), Evan nuhasiye, kye 66 (990), Bulgur inik (30), Dar kili 5 (100), Mezru air kili (60), Mezru hnta kili 3 (150), Kp 5 (15), Hrdavat menzil (100), Nalin takm (300), Menkul kilim 10 (100), Mesh 300 (12), Merkeb menkul (7,5). Yekn: (2154) + (4500) Mahallii mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin ber vech tahmin kymeti, (1000) Medinei mezbure arsnda nalin dkkannn ber vechi tahmin kymeti, (100) Medinei mezbure civarnda stl eme nam mahalde yarm dnm ban kymeti.

104

Minhelhracat; Techiz ve tekfin (70), Delaliye (18,5), Resmi ksmet ve kaydiye (185). Yekn: (265) Sahhlbki; (1889) + (4500) Balada mestur mlk menzil kymeti, (1000) Balada muharrer dkkan kymeti, (100) Balada muharrer ba kymeti Hssetzzevcetilmezbure: (23630 Para) Eyadan (562,5) Mlk menzilden, (125) Dkkandan (14,5) Badan; Hssetlibnilmezbure: (472) Kezalilk (1125) Kezalik (22524 Para) Kezalik (25) Kezalik; Hssetlibnilmezbure: (472) Kezalilk (1125) Kezalik (22524 Para) Kezalik (25) Kezalik; Hssetlibnilgaibe mezbur: (47224 Para) (2330 Para) Hazinei Celileye = (44810 Para) Eyadan (1100) Mlk menzilden (225) Dkkandan (25) Badan. Gaibei merkum Hseyinin hssei eresiyesi olan drt yz krk sekiz kuru on para ile resmi emniye olan yirmi kuru otuz para ve nsf delaliye dokuz kuru olan paray min hayslmecmu drt yz sekiz bir kuru on para nzamna nazmen icab icra olunmak zere mvekkel mma ileyh Yahya Refik Bey Efendi tarafndan tamamen ahz ve kabz olunduu i bu mahalle erh verildi. 75 Medinei Balkesirde Brekiler Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Fetir olu Yorgi veledi saturnin veraseti zevcesi Bars binti Toros ile sulb sair olu Setur sulbiye saire kz eryakula, helike olan zevcei ulasndan mtevellid sulbi sair olu Dimitriye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mersumunun tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan ammileri Setamet ve zevce mezbur Barsi talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 11 Cemaziyelevvel 70. Gmlek 1 (10), Beyaz don (5), Antari 2, Gmlek (15), Prpt (2,5), Cevfe alvar (60), Kilim (40), leen, brik (30), Sefer tas (40), Evan nuhasiye, kye 19 (285), Hrdavat (15). Yekn: (502,5) + (1000) Mahallei mezburede vaki malumul hudud velmtemilt bib bab mlk manzilin kymeti, (100) Eskiciolu Deirmeni nam mahallede yarm dnm ban kymeti, (70) Kayayer nam mahallede yarm dnm ban kymeti

105

Minhelhracat; Masarf lae (80) Mahallei mezbure vergisine deyni (40), Resmi ksmet (42), Kaydiyei defteri d (2,5). Yekn: (164,5) Sahhlbki; (338); Menzil kymeti: (1000) Ba kymeti (100), Defa ba (70). Hssetzzevcetilmezbure: (42,5) Eyadan, (125) Menzilden, (12,5) Badan, (8,5) Badan; Hssetlibnilmezbur: (119,5) Kezalik, (350) Kezalik, (35) Kezalik, (24) Kezalik; Hssetlibnilmezbur: (119,5) Kezalik, (350) Kezalik, (35) Kezalik, (24) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (59,5) Kezalik, (175) Kezalik, (17,5) Kezalik, (12) Kezalik. Sar mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki yz doksan sekiz buuk kuru vasi ammileri Setamet kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sar mezburana vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 76 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Emine Hatun binti Mustafann zevci Ahmet bin Mehmet ile sulbiye saire kz Fatma ve liebeveyn er karndalar Ahmet ve Halile mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezburenin tesviyei umuruna kyl-i erden vas babas velisi talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffiyyei mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 25 Cemaziyelevvel 270. Pekir 4 (10), leme don paras (9), Yazma enber 3 (5), Sedreli eval (30), Gmlek 4 (15), Altun kuak (50), enber (3), Ksa setre (15), Telekme antari maa fermane (40), Ksa antari (3), Basma alvar (5), Gnek pekiri (2,5), Antari 1, Ksa fermane (3), Terlik (4), arab (10), Yorgan 2, Dek 2, Yastk 2 (100), Cedid kilim (30), Evan nuhasiye, kye 8 (120), krak (5), Nuhasiye kazgan (150). Yekn: (1119) + (500) Mahallei mezburede vaki malumulhudud nsf mlk menzil. Minhelhracat; Deyni msbet mahallei mezbure avarz nukud mevkufuna ba ehade Hseyin bin smail, Sleyman bin Ahmet ledessbut (115), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (29,5). Yekn: (144,5) Sahhlbki; (974,5) + (500) Balada mestur menzil kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (243) (125); Hssetlbintilmezbure: (486), (250); Hssei ehin lehme: (121,5), (62,5); Hssei ehin lehme: (121,5), (62,5). 106

Sarei mezbure Fatmann ber vechi bala hssei eresiyesi olan drt yz seksen alt kuru vasi babas ve velisi Mustafa kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezbureye vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 77 Medinei Balkesirde Emirza Bey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Debba Ahmet bin Mehmetin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Rahime binti Halil ile sair oullar Halil ve Mehmete mnhasra olduu nde erulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezburatanrn tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan valideleri Rahime Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmissab aer amin ehri Cemaziyelahir sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 2, don 2 (25), Nebt sark 1 (10), Ankne antari 1 (10), Yamurluk (25), uka miltan (25), Mirar 2 (10), di 1 (250), Evan nuhasiye, kye 15 (225), Mezru hnta kili 2 (100), Kp vesaire (50), Yn zahtiyan 4 (140), Siyah zahtiyan 2 (160), Karasr kz 2 (60), Olak derisi (5), Dana derisi (7), uval 2 (15), Palamut, kye 3 (15), Tule 34 (17), Trk tule 88 (196), Koyun tulesi 37 (20), Bir miktar kiremit (5),Makas maa bayrak (6). Yekn: (1529)+ (800) Mahallei mezburede vaki malumul hudud bir bab mlk manzil ber vechi tahmin kymeti, (600) Orugazi Mahallesinde vaki malumulhudud bib bab debbahanede krk kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (50), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (77). Yekn: (127) Sahhlbki; (1402) + (800) Balada mestur menzil kymeti, (600) Balada muharrer debbahane kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (17510 Para) (100), (75); Hssetlibnil mezbur: (61315 Para), (350), (262,5); Hssetlibnilmezbur: (61315 Para), (350), (262,5). Saran mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin iki yz yirmi alt kuru otuz paray vasiyei mensube valideleri Rahime Hatun ba huccet ba kefale idane olduu i bu mahalle erh verildi.

107

78 Filasl Moral Adasndan olup Medinei Balkesirde Karesi sancaktar erifi Osman Paa Hazretlerinin taraf elilerinden abahane sandkkar olup bundan akdem helik olan Yorgi ve Estrann zahirde varisi maruf ve marufesi olmayup kaffei terekesi canibi beytilmale ait ve rac olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekelerini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu tde mrsel vekli ersi zabtiye neferatndan Bayatl olu Mehmet avu bin Ali talep ve marifetiyle tahrr ve bey olan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Cemaziyelevvel 70. Ecnas nukudu mevcud altun (2458,5), Altun yzk 1 (87), Mavi tal altn yzk 1 (56), Krmz tal altn yzk 1 (26), Ufak tal yzk, basma yzk (41,5), Mhr kpesi (8), Eczal Petu 2 (27,5), Fes 2, Pskl (16), Bal mumu, direm 175 (7,5), Kama 1 (5), Tesbih 4 (8,5), orab, ift (4), Boncuklu tesbih (810 Para), Gmlek, Pantan (16,5), evre 2, Ukur (7), Kese 2 (6), Yn ba 2 (7), Ruldul 1 (5), Makas (11), Sara takm (4), Sandk kolu (1), Usul bare kitab (4), Havlu ve deste mil (2,5), Sandk hrdavat (26), Kalemtra enfiye tabakas (6), Hrdavat (4,5), Yn, Direm 500 (7,5), Kozlar saat (10,5), Aba yamurluk (13), Defa pantol maa yelek (10), Zenbil (12,510 Para). Yekn: (3023). Minhelhracat; Hamaliye (1,5), Dkkaniye (2), Delaliye (11), Resmi ksmet (73,5) ve kaydiye (4,5). Yekn: (92,5), Sahhlbki; (2930,5)(14610 Para) = (2784 10 Para). Sahhulbak ikibin yediyz seksendrt kuru on para ile Resmi emniye olan yz krk alt kuru on para ve nsf delaliye be buuk kuru ve nsf kaydiye iki kuru on para ceman iki bin dokuz yz otuz sekiz kuru on para nizam vechile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 79 Medinei Balkesirde Umur Bey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden algc kz Fatma binti Mehmetin veraseti mteveffiyei mezburenin ikraryle ammizadeleri Mehmet bin Hasan ve smail bin Hasana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra mteveffiyei mezburenin vasiyi muhtar gaib anilyed Bizaztanl olu Dervi Mehmet bin

108

Mehmetin vekili ammizadesi Osman Efendi marifeti, Mehmet ve smail marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey olunan ve tevkif olan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Cemaziyelevvel 270. Seccade1 (1010 Para), Cevfe cbbe 1 (910 Para), arab 1 (9), Defa arab, gmlek (8), Sofra pekiri (310 Para), arab havlu (4,5), arab (4), Kilim (15), Hrdavat (25), Defa hrdavat (27), Terlik (5,5), Kp 10 (14), ul 1 (12), Defa ul (3), Sandk (6), krak (16,5), Tekne 2 (4), Nuhas bakr 1 (30), Nuhas tapas (75,5), Nuhas sahan 2 (11,5), Bakr 1, sini (14), Defa bakr 1 (7), Tencere 1 (8,5), Nuhas sahan (8,5), Nuhas kazgan (65,5), Evan nuhasiye, kye 3,5, Fi 9 (34,5), Kantar 1 (610 Para), Hrdavat (2), Der msbet vasiyi muhtar Dervi Mehmet (2010), Medinei mezbure civarnda Kayayer nam mahalde yarm dnm ban kymeti (210), Mahallei mezburede vaki malumulhudud nsf mlk menzilin kymeti (1000). Yekn: (3659)(31) Delaliye, Hamaliye, Dkkaniye = (3638)(96,5) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d =(3541,5). Sahhulbki bin be yz krk bir buuk kurutan veresei merkuman Mehmet ve smail be yz otuz bir buuk kuru ahz ve kabz idp baki bin on kuru mteveffiyei mezburenin vasiyi muhtar Dervi Mehmet diyar harda bulunmala vasiyi merkumun zuhuruna dein tevkif klnd i bu mahalle erh verildi. 80 Filasl Aydn ahalisinden olup litticare Medinei Balkesirde Okukara Mahallesinde vaki Binba olu Salih kahvesinde sakin iken bundan akdem vefat iden Cemir bin Cemirin zahirde varisi maruf ve marufesi olmayup kaffei terekesi canibi beytilmale ait ve raci olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekeleri ahz ve kabz memur olan Hacegan Divan Hmayundan Ftuvetlu Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu t de mrsel vekili erisi zabtiye neferatndan Mehmetin tahrr ve bey olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmisseni min ehri cemaziyel ahir sene sebyn ve mieteyn ve elf. Khne gmlek 1, Don 1 (310 Para), Yamurluk 1 (23,510 Para), Teneke cezve, fincan (1,5), Nakdi mevcut (210 Para), Khne hrdavat menzil (7,5), Sipahi olu Hac Mehmette alaca olup kabz olunan (30 Para), Cemirci olu smailde alaca olup kabz olunan (2,5), Rebecan olu Mustafadan kabz olunan (1,5) Menur bin

109

Halil Efendiden kabz olunan (5,5), Celti Mehmetten kabz olunan (3,5), Hac Yakubtan kabz olunan (18), ncekara olu Mustafadan kabz olunan (4), raktan kabz olunan (5), akc olu Salihten kabz olunan (5), Hac Halilden kabz olunan (1), Yzaml olu Yakubtan kabz olunan (2). Yekn: (88)(11) Delaliye, Hamaliye = (86) (57,5) Techz Tekfn masarf = (28,5)(1) Hazinei Celileye = (27,5) Sahhulbak yirmi yedi buuk kuru ile Resmi emniye olan bir kuru ve nsf delaliye yirmi para ceman yirmi dokuz kuru nzam vechile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii ibu mahalle erh verildi. 81 Medinei Balkesirde Okukara Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halil bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Atike Hatun binti ElHac brahim ile sulb kebir olu Mehmet ve sulb sair olu Mustafa ve sulbiye kebire kz Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vasye mesub olan validesi Atike Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmitts min ehri Recebierif sene sebyn ve mieteyn ve elf. Yeil sark (130 Para), al, Sedrelik, Don (1,5), Antari gmlek (3,5), Khne abdeslik (4,5), Evan nuhasiye, kye 12 (108), Nuhas menkul 1 (34,5). Yekn: (153 30 Para) + (1000) Medinei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti. Minhelhracat; Mahallei mezbure vergisine deyni olup memuru tarafndan kabz olunan (118), Delaliye, Dkkaniye (4), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (30,5). Yekn: (152,5) Sahhlbki; (1,5) + (1000) Balada mestur menzil kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (125) Mlk menzilden; Hssetlibnilmezbur: (350) Kezalik; Hssetlibnilmezbur: (350) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (127). 82 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan va binti Agopun veraseti kebir oullar Agop ve Matek, sadriye

110

kebire kzlar Elizabet ve Meyrama mnhasra. Veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmitts min ehri Receb sene sebyn ve mieteyn ve elf. arab (10), Dek, Yorgan (25), enber drununda hrdavat (5), Sandk (2), Tekne 2 (2,5), Damda bir hissesi (15), Evan nuhasiye 8345), Medinei mezbure civarnda Bakar civarnda malumulhudud yarm dnm ban ber vechi tahmini (150), Mlk menzilden hssesi (375). Yekn: (929,5) (141,5) Masarf Lae = (788)(24) Resmi ksmet ve kaydiye = (764) Sahhulbak. Hssetlibnilmersum (254); Hssetlibnilmersum (254); Hssetl bintilmersume (127); Hssetlbintilmersume (127). 83 Medinei Balkesirde zmirler Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden berber Mehmet bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun binti Mehmet ile sulb sair olu Mehmete mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan validesi Aie Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 25 Receb 70. Gm kuak (100), ncili brk ve zirgir (20), Sandk 2 (25), Kebir bak (15), am alacas antari (60), lemeli don 2 (15), Sade pekir 2 (5), Ukur (2), lemeli pekir 2 (10), Telli gmlek 1 (20), Defa gmlek (25), Don (5), Gmlek (10), Sark 2 (15), Khne antari (5), Havan (10), Prpt (10), Kahve takm 1 (15), krak (30), Kilim (80), Evan nuhasiye, kye 83 (1245), Kantar (10),Tahta rahane (25), ulhalk (15), Mezru hnta kili 1,5 (75), Bargir ras 1 (200), uval 2, Heybe, Harar (20), Kp ve saire hrdavat (40). Yekn: (2217) + (1000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti, (150) Ba kymeti, (100) Bae kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (90), Resmi ksmet (84,5), Kaydiye (5,5). Yekn: (180) Sahhlbki; (2037) + (1000) Mlk menzil + (150) Ba + (100) Bae.

111

Hssetzzevcetilmezbure: (254,5) Eyadan, (125) Mlk menzilden, (18,5) Badan, (12,5) Baeden; Hssetlibnilmezbur: (1782,5) Kezalik, (875) Kezalik, (131) Kezalik, (87,5) Kezalik. Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin yedi yz seksen iki buuk kuru vasiyei mezbure validesi Aie Hatun ba huccet ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 84 Medinei Balkesirde Umurbey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hasan bin Hasann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Mihriban binti Bekir nam ile sulb sair olu Hasana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan validesi Mihriban Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 9 Receb 70. krak (40), Sark (8), Cevfe miltan (50), Gmlek (10), Mumlu kovan (175), Sandk 1 (5), Bale (20), Dek yorgan (20), Kantar (30), Evan nuhasiye, kye 2,5 (37,5), Kfe 8 (40), Kilim (20), Dfenk 1 (115), Kp ve sair hrdavat (25). Yekn: (595,5),(1500) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti, (400) Medinei mezbure civarnda Kaya yer nam mahalde bir dnm ban kymeti, (700) Medinei mezburede Zimmetlik nam mahalde dnm ban kymeti, (200) Mahallei mezburda bir evlek dut baesinin kymeti. Minhelhracat; Mahallei mezbure vergisine deyni (244,5), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (90). Yekn: (334,5) Sahhlbki; (261) Eya, (1500) Mlk menzil, (400) Ba, (700) Defa ba, (200) Dut baesi. Hssetzzevcetilmezbure: (32,5) Eyadan, (187,5) Mlk menzilden, (50) Badan, (85) Defa badan (25) Baeden; Hssetlibnilmezbur: (228,5), (1312,5), (350), (615), (175). Sari mezbur Hasann ber vechi bala hssei eresiyesi olan iki yz yirmi sekiz buuk kuru vasiyei mensube validesi Mihriban Hatun kendi umuruna sarfla

112

istihlak idp sairi mezbure vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 85 Medinei Balkesirde Selahaddin Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Klc Hac smail bin Halilin veraseti zevcei menkuhas Hatice binti brahim ile sulb kebir olu Hafz smail ve sulb sair olu brahime mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vasye nasb olan validesi Hatice Hatun ve kebir olu Hafz smail talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Receb 70. eytan alacas antari (5), Gmlek (10), Don (15), Ksa aba 2 (5), Kilim (5), Evan nuhasiye, kye 12 (180), Penbe ekirdek (10), Hnta inik (30), Rakik, kye 8 Heybe 3, Sark (15), Nohut kili 38,5 (2310), Merkeb 1 (40), Leblebi kye 18 (45), uval (15), ul (10), Terazi (40), Evan, kye 5 (8), Kazgan, kye 12 (180), Kab 6 (10), eki (2), Nakdi mevcut (5), Yakut, zimemat (313,5). Yekn: (3267) + (2000) Mahallei mezburda malumulhudud bir bab mlk menzil. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (54), Resmi ksmet (131,5), Kaydiye (7,5). Yekn: (193) Sahhlbki; (3077) + (2000) Mlk menzil. Hssetzzevcetilmezbure: (383,5) Eyadan, (250) Mlk menzilden, Hssetlibnilmezbur: (1346) Kezalik, (875) Kezalik, Hssetlibnilmezbur: (1346) Kezalik, (875) Kezalik. Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin yz krk alt kuru on paray vasiyei mezbure validesi Hatice Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbura vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 86 Medinei Balkesirde Umurbey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mustafa bin Osmann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Halime Hatun binti ElHac Ahmet ile sulb sair olu Rap ve sadriye saire kz Hanifeye mnhasra iken kablelkasem zevcei mezbure Halime dahi fevt olup veraseti babas ElHac Ahmed bin Osman ve validesi Aie binti Hac Hseyin ile sadri sair olu

113

Rap ve sadriye saire kz Hanifeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburnn tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan amcalar smail bin Osmann talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksimi mteveffay ve mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmisselis aera min ehri Rubiulahir sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gergef pekir (1210 Para), Yalk 2 (15), Gergef don 1 (14), Don 1 (2), Para penbe (2210 Para), Ankne antari (5,5), Gmlek 2 (2,5), Dokuma gmlek (4,5), Sofra pekiri (7,5), Khne antari 2 (4), Yorgan yz (12), Pekir (2), Heybe (130 Para), Leen 2 (310 Para), Khne kilim 1 (530 Para), Kilim (5), Huru ift (6,5), Khne heybe 1 (1), ilte 1 (21), dokuma ilte 1 (19,5), skemle 1 (4), Mest, ift 1 (3,5), Kalman cezve (1,5), Kebir bak 1 (5), Havan (8), Muamba ve sair (8), Evan nuhasiye, kye 4 (58), Balk tabas (5), Defa evan nuhasiye, kye 7, Direm 120 (95), brik, leen (16), Afyon, inik 2 (23), Kie 1 (2), Mumlu kovan 1 (15), Sade fistan 6 (6), Kp ve taar 8 (15), Hatab, yk 1 (2,5), Bae drununda hrdavat (5), Dfenk 1 (20,5), Petu tek (9,5), Muta 1 (15,5), Defa muta 1 (7,5), Kablar (7), Leben drununda hrdavat (310), Bask ve sair alat (610 Para), skemle 2 (3,5), ekmece drununda hrdavat (7,5), Para uka ve ketan iplii (5), Tezgah (20), Yorgan 2, Dek 2, Kilim 2, Ayn baki (196). Yekn: (635,5) + (1600) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mk menzil kymeti, (100) Medinei mezbure civarnda Kayayer nam mahalde yarm dnm ban kymeti, (50) nsf dkkann kymeti. Minhelhracat; Mahallei mezbur mahalli erife deyni (50), Delaliye (1,5), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (66), Mahallei mezbure verisine deyni (50). Yekn: (183) Sahhlbki; (402,5) + (1600) Balada mestur bir bab menzil kymeti, (100), balada muharrer ba kymeti (50), Nsf dkkandan kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (56,5) Eyadan, (200) Mlk menzilden, (6), Dkkandan; Hssetlibnilmezbur: (264) Kezalik, (933) Kezalik, (29) Kezalik, Hssetlbintilmezbure: (132) Kezalik, (466,5) Kezalik, (14,5) Kezalik. Mteveffiyei seni Halime Eyas: Gm 1 (26,5), brik 1 (11,5), Alt parmak antari maa alvar (45), Basma alvar 1 (20), enber 1 (4), Hamasi takm (17,5), 114 Medinei mezbure arsnda Yeni arsa nam mahalde

Gmlek 3 (8), arab 2 (6), Khne yorgan (6), Pabu, ift 1 (8), Yorgan 1 (1210 Para), Terlik 1 (9), Yastk (230 Para), sandk drununda (7,5), krk 1 (610 Para), Mteveffa zevcesinden hssesi (262,530 Ake). Yekn: (452,530 Ake). Hssetlebilmezbur: (75,5), Hssetlmmilmezbur: (75,5), Hssetl ibnilmezbur: (201,5), Hssetlbintilmezbur: (100,5). Sari mezburatann ber vechi bala babalarndan ve validelerinden eyasndan hsseleri olan ceman alt yz doksan sekiz kurutan dek ve yorgan ve saire yz elli alt kuruu bittenzili baki be yz krk iki kurutan be yz kuruu ba huccet ba kefale idane olunup baki krk iki kurutan on iki kuruu, bundan mada otuz kuruunu saran mezburatann nafaka ve kisvelerine vasileri smail yn verildii i bu mahalle erh verildi. 87 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem vefat iden Horalanyu veledi Andotun veraseti zevcesi Debn binti Versam ile sulb sair oullar Kostanti ve Abram ve sulb saire kz Kutneye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburatann tesviyei umuruna kyl-i erden vas nasb olan validesi Debni nasraniye talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 9 Cemaziyelevvel 70. Cevfe alvar (60), Frenk al (20), Cevfe fermane (25), Sark (15), Fulture (25), Kilim (30), ul (20), Evan nuhasiye, kye 10 (150), Balk tapas (5), izme (15), uval (10), Heybe (10), Aba (10), Tahta tomruk 28 (60), Ganem ve kuzu, ras 15, Fi 60 (900), Yoz ganem, ras 32 (1280). Yekn: (2635), (1000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt nsf mlk menzil kymeti. Minhelhracat; Masarf lae (70), Resmi ksmet ve kaydiye (92,5). Yekn: (162,5) Sahhlbki; (2472,5) + (1000) Balada mestur nsf menzil kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (309) Eyadan, (125) Mlk menzilden;

Hssetlibnilmezbur: (865), (350); Hssetlibnilmezbur: (86516 Para); Hssetlbintilmezbur: (432,5), (175).

115

Saran mezburatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki bin yz altm kuru on be paray vasiyei mersume Debni nasraniye kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairatanlara vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 88 Medinei Balkesirde Hac sa Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hanife binti Mustafann veraseti zevci Ali avu bin Osman ile sadriye saire olu Osman ve validesi Emine binti Ahmede mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna vas babas ve velisi Ali avu talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 70. eytan alacas antari (5), al antari (20), Basma alvar (10), Para basma 1 (5), arab (12), Mahreme (13), Yazma enber 4 (20), Terlik (12), Mes (2,5), Hamam takm (10), Gmlek (10), alvar (10), Kfe drununda (15), Dek, yorgan (30), Minder, yorgan (20), Kilim (8), Nakdi mevcut 8299), Defa nakdi mevcut (22,5), Havan (10), Evan nuhasiye, kye 12 (185), Hrdavat menzil (10), Mihri meccel (20). Yekn: (745,5) + (350), Mahallei mezburede vaki nsf mlk menzil. Minhelhracat; Resmi ksmet (27,5), Kaydiye (1,5). Yekn: (29,5) Sahhl bki; (716) + (350). Hssetzzevcetilmezbur: (179), (87), Hssetlibnilmezbur: (418), (205), Hssetlmmilmezbure: (119), (58).

Sari mezbur Osmann ber vechi bala hssei eresiyesi olan drt yz on sekiz kuruu vasi babas velisi kendi umuruna sarfla istihlak idp sairi mezbura vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 89 Filasl Ayyal olup Karesi Sanca dahilinde Bigadite li ecli ticaret ile sakin iken bundan akdem vefat iden Hafz Mehmet Abdullahn zahirde varisi maruf ve marufesi olmayup kaffei terekesi canibi beytilmale ait ve rac olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekelerini ahz ve kabza memur Havacagan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey tarafndan hususu

116

tde mrsel vekili ersi zaptiye avuu kethudas brahim bin Hseyin talep ve marifetiyle tahrr ve bey olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 17 Cemaziyelevvel 70. Fes 1 (10,5), anta, kye fi 42 para, Sofra 1 (3), Seccade (40), Maz, kye 46, Fi 3 (138), Kula, aded 59 (10), Dfenk (88), Knk (15), Petu, tek (29), Hasr (4), Hrdavat ticaret, kye 46 (30), Gmlek, don ve saire (10), uval paras (1), Mum boku, kye 70, Fi 112 Para (195), Cam barda (1,5), sandk (7), Ddk (1), Defa sandk (9), Kahve takm (7), Kfe 3, Tahta (8), Kutu durununda hrdavat (5), Terazi 1 (2,5), Bir miktar kl (5), Kaba kat (2), Terazi maa direm (28), Bronz (6), Nargile (25), Mezru hnta (60), Berber Salimde alaca olup kabz olunan (16,5). Yekn: (835,5) Minhelhracat; Deyni msbet Kayaserli Cafer Aa ciheti kefaletinden deyni. Ba ehade Hafz Hseyin bin Hafz Mustafa ve brahim bin smail ve ba tahlif (366), Hamaliye, Dkkaniye (5,5), Delaliye (16), Resmi ksmet (11), Kaydiye (1). Yekn: (399). Sahhlbki; (436)(21,5) Hazinei Celileye = (414,5) Sahhulbak. Sahhulbak drtyz on drt buuk kuru ile Resmi Emniye olan yirmi bir kuru otuz para ve nsf delaliye sekiz kuru ve nsf kaydiye yirmi para ki, caman drt yz krk drt kuru otuz para nzam vach ile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 90 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Ali Bey bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Valide Hatun binti ElHc Mustafa ile sulb sair oullar Mustafa ve Hseyin ve kebir olu Ahmet ve kebire kz Hanifeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vasye nasb olan valideleri Valide Hatun ve kebir olu ve kebir kz talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 29 Rubiulevvel 70. Cevfe abdeslik (10), Gmlek, don (10), Khne antari (8), Fes (2), Frenk al 1 (16), Yeil sark (2), Kilim 1 (25), Evan nuhasiye, kye 27 (405), Mezru air kili 1 (30), Kp ve sair (10), Medinei mezbure arsnda bir bab dkkann kymeti (750), 117

Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti (2000). Yekn: (3358). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (100), Resmi ksmet (81,5), Kaydiyei defteri d (5). Yekn: (186,5) Sahhlbki; (3182). Hssetzzevcetilmezbure: mezbure: (396,5). Sari mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin yz seksen alt kuru vasiyei mensube valideleri kendi umuruna sarfla istihlak idp sairi mezburlara vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 91 Medinei Balkesirye tabi Atanos Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden olak Mehmet bin brahimin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti Mehmet ile sulb sair olu brahime mnhasra olduu ndeerul enver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezburun tesviyei umuruna kabli erden vasi nasb olan Fatma Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 29 Rubiulahir 70. Don 4, Gmlek (20), Ankne antari (15), Yamurluk, Krk (15), Karasr kz ift (450), izme, ift (3), Araba (140), Den (20), Hamam takm, Trpan 1 (3), Evan nuhasiye, kye 6 (90), Saban timur (20), Mezru hnta (60), Mezru air kili (270). Yekn: (1136) + (200) Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt nsf menzil. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (30), Deyni msbet Mftizade smail Efendi bin Osman Efendi. Ba ehade. Karyei mezbureden Hseyin Bey bin Mehmet ve Ahmet Bey bin Mustafa ve ba tahlif (450), Deyni msbet Cedal brahim baehade, Karye imam Hafz Hseyin Mehmet Pehlivan olu Mehmet Aa ba tahlif (105), Deyn i msbet Yrk Ali Bey ba ehade, Cedal brahim bin Halil, mam Hafz Hseyin bin Mehmed ve ba tahlif (158), Resmi ksmet (12,5), ve kaydiyei defteri d (0,510 Para). Yekn: (766) (396,5), Hssetlibnilmezbur: (793),

Hssetlibnilmezbur: (793), Hssetlibnilmezbur: (793), Hssetlbintil

118

Sahhlbki; (370) + (200) Balada mestur. Hssetzzevcetilmezbure: (48,5) Eyadan, (25) Mlk menzilden, Hssetl ibnilmezbur: (321,5) Kezalik, (175) Kezalik. Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz yirmi bir buuk kuruu vasiyei mezbure Fatma Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp sairi mezbure vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 92 Medinei Balkesirye tabi rvana Karyesi civarnda Boyabkar skan nam mahalde meskun Haremeyni erifeyn Yrkannn Caferli Cemati sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kezban binti ElHc brahimin veraseti zevci Mustafa Efendi bin Halil ile validesi Aie Hatun binti Halil ve sadri sair olu Mehmede mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezbur Mehmedin tesviyei umuruna vasi babas ve velisi Mustafa Efendi talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. am alacas antari (120), Cevfe fermane 1 (10), Don 2, Gmlek (20), Sade antari (5), Sim kuak (300), enber 3, Fes (10), ul 1 (20), uval 4 (5), Kilim 1 (80), Defa kilim 1 (60), Mihri (40), Babasndan hssesi (1375). Yekn: (2090). Minhelhracat; Techiz ve tekfin keffart savm ve yemin beraye vasiyeti msbet (500), Resmi ksmet (40), Ve kaydiyei defteri d (30). Yekn: (543) Sahhlbki; (1550). Hssetzzevcetilmezbure: Hssetlibnilmezbure: (904,5). Ber vechi bala sari mezbur Mehmedin hssei eresiyesi olan dokuz yz drt buuk kuru veli ve vasi babalar mma ileyh Mustafa Efendi zerine ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 93 Medinei Balkesirye tabi Kaml Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mehmet bin Ahmetin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hanife Hatun binti Hseyin ile sulb kebir oullar Ali ve Halil ve Hseyin ve kebire kz (387,5); Hssetlmmilmezbure: (258);

119

Rabiaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 1, Gmek 2, Sark (20), Miltan (30), uval 3, Heybe 1 (20), ki gzl zahire anbar (100), araba maa takm (200), Karasr kz ift (350), Mezru hnta kili 2 (120), Hrdavat (100), Evan nuhasiye, kye 35 (525), Karyei mezbure civarnda vaki bir dnm ban kymeti (100), Karyei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilt bir bab mlk menzilin kymeti (1500) Yekn: (3065)(80), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (2985) Sahhulbak. Hssetzzevcetilmezbure: (38315 Ake); Hssetlibnilmezbure: (746 30 Ake); Hssetlibnilmezbure: (74630 Ake); Hssetlibnilmezbure: (746 30 Ake); Hssetlbintilmezbure: (37415 Ake). 94 Medinei Balkesirye tabi rvana Karyesi civarnda Boyabkar skan nam mahallinde Haremeyni erifeyn Yrkannn Caferli Cemati sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Sultan binti Mehmedin veraseti zevci Osman bin Halil ile sadri sair olu smail ve sadriye saire kz Hanifeye mnhasra olduu nde erulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairan mezburatann tesviyei umuruna babas ve velisi Osman bin Halilin talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 2, Gmlek 2 (25), Khne uzun antari (10), Evan nuhasiye, kye 2 (30), Petu tek (100), Kilim 1 (60), ul 1 (20), Gm kuak (300), enber, Fes (10), uval 2 (10), Mhri (40). Yekn: (605)(16) Resmi ksmet ve kaydiye = (589) Sahhulbak. Hssetzzevcilmezbur: (147); Hssetlibnilmezbur: (294); Hssetl bintilmezbure: (147). Saran mezburatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman drt yz krk yedi kuru vasi babalar ve velileri kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairan mezburatana vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi.

120

95 Medinei Balkesirye tabi Eftelle Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Elhc Mehmet bin Hseyinin veraseti sulbiye saire kz Medine ve liebeveyn kz karnda Atikeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezbure Medinenin tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olan Fatma binti Hseyin ve kz karnda Atike Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Camus kz ift 1 (800), Araba maa takm (300), Bargir ras 2 (400), Mezru melazi kili 22 (400), Hnta kili 22 (150), Uzun antari (40), Nebt sark (60), uka miltan (20), uka abdeslik (7,5), al 2 (10), Don, Gmlek 2 (5), Ankne antari 2 (10), Prpt 1 (5), Zemzemiye (10), Kahve deirmeni 2 (15), Evan nuhasiye, kye 10 (150), ul 1 (20), uval 3 (20), Zahire anbar 2 (80), Hrdavat (40). Yekn: (2542,5) + (1500), Karyei mezburda malumulhudud velmtemilt nsf mlk ve samanlk ve kz dam ve dkkann kymeti, (100), Karyei mezburda malumulhudud velmtemilt blk ban kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (50), Resmi ksmet (102,5), Kaydiye (6,5). Yekn: (159) Sahhlbki; (2383,5) + (1500) Balada mestur menzil kymeti, (100) Balada muharrer ba kymeti. Hssetlbintilmezbure: (1191,5) Eyadan, (750) Mlk menzilden; Hssei uhtin lehme: (1195,510 Para). Sarei mezbur Medinenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin yz doksan bir kuru otuz paray vasiyei mezbure Fatma Hatun ba huccet ba kefale idane olduu i bu mahalle erh verildi. 96 Medinei Balkesirye tabi itnehor Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Vahide binti brahimin veraseti Asakiri Hassai Hazreti ahane neferatndan olup eleble bilmuyn Rusukta bulunan sulbi kebir oullar Mustafa ve Halil ve kebir kz Alimeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkumun hssei eresiyesi ahz ve kabza memur olan mal mdr Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi 121

tarafndan mrsel vekili erisi zabtiye neferatndan brahim Bey ile kebir kz Alime talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmilhd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Altun kpe, ift (40), Sandk (15), Dek, Yorgan, Yastk (100), am alacas antari (60), Gmlek 2 (20), Bez, top 4 (60), plik alacas antari, alvar (30), Terlik, enber (15), krk, ulhalk (20), Zevci Hac Osmandan hssesi (1567). Yekn: (1927). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (60), Resmi ksmet (47,5), Kaydiye (3). Yekn: (110) Sahhlbki; (1816,5). Hssetlibnilgaibilmezbur: (72622 Para)(3610 Para), Hazinei

Celileye = (69012 Para), Hssetlibnilgaibilmezbur: (72622 Para)(3610 Para), Hazinei Celileye = (69012 Para), Hssetlbintilmezbure: (36312 Para). Gaibi merkumlar Mustafa ve Halilin hssei eresiyeleri olan ceman bin yz seksen kuru yirmi drt paray vech ile Hazinei Celilei merkumeye irsal etmek zere mdri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 97 Medinei Balkesirye tabi itnehor Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kay olu Mustafa bin Hseyinin veraseti zevcei metruke Havva Hatun binti Hasan ile sulbiye saire kz Aie ve sulb sair olu Ahmet ve kebir olu Hasana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairan mezburatann tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olan valideleri Havva Hatun ve Kebir olu Hasan talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmil hd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 3, Gmlek 2, Sark 1 (25), Aba 1, Antari 1 (5), uval 2, Heybe (15), Khne dek 1 (15), rahane (40), Evan nuhasiye, kye 10 (150), Araba maa takm (150), ki gzl zahire anbar (150), Karasr kz 1 (15), Camus kz (250), Camus inei ras (350), Bargir ras (100), Mezru hnta kili 4 (240), Mezru air kili (60), Mezru avdar kili 2 (100), Burak 0,5 (15), krak 1 (25), Hrdavat (50). Yekn: (1940) + (1250) Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin kymeti,

122

(150), Karyei mezbure civarnda malumulhudud velmtemilt yarm dnm ban kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (40), Resmi ksmet (82,5), Kaydiye (5,5). Yekn: (128) Sahhlbki; (1812) + (1250) Balada mestur menzil kymeti, (150) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (226,5) Eyadan, (15610 Para) Menzilden, (18 30 Para) Badan; Hssetlibnilmezbur: (63424 Ake) Kezalik, (437) Kezalik, (52,5) Kezalik; Hssetlibnilmezbur: (63424 Ake) Kezalik, (437) Kezalik, (52,5) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (317) Kezalik, (118,5) Kezalik, (26) Kezalik. Saran mezburatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman dokuz yz elli bir kuru otuz alt akeyi vasiye nasb olan valideleri Havva Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde saran mezburana vacibleda ve lazmlkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 98 Filasl zmirli olup Karesi Sanca dahilinde vrindi Kazasnda liecli ticaret ile sakin iken bundan akdem vefat iden Ahmed bin Bekir bin Elhc Mustafann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun ibneti Ali ile sulbiye kebire kz gaib Hatice ve lieb er karnda Hseyin bin Bekire mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi mezbure Haticenin hssei eresiyesi ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekil-i mseccel er zabta neferatndan Kalas olu Sami Aabey talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 23 aban 70. d, ras 1 (489), Ada keisi (20), Khne aba 1 (10), Aba top 1 (25), Amerikan bezi top 2 (90), eytan alacas para, zira 4 (5), Bal mumu, kye 3,5 (63), Kahve, kye 3 (30), Boya, kye 1,5 (15), Gk boya, kye 3,5 (15), Kl kaptan top 4 (16), plik top 5 (5), orap, ift 37 (80), Nargi ya (7,5), Kiri deste 5 (10), Defa nargi ya 4 (6), Yamurluk 1, maa balk 1 (30), Cedid aba 1 (20), Prpt 1 (10), izme, ift 1 (10), Khne orap 1 (1), Krmz kuak 1 (3), Beyaz kuak 2 (6), Terazi maa direm (30), Kak, deste 2 (6), Kipri derisi 2 (30), Tilki derisi 1 (12), Sansar derisi 1 (10), Klk deri 9 (15), Yeil sark 1 ( 2), Tavan (?) derisi 8 (4), Para amerikan (3), Bir miktar 123

makarma (1), Bir miktar muz (1), uval 2, heybe 2, torba (25), Dengiz 2 (2). Yekn: (1092,5). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (150), Delaliye (20), Resmi ksmet (25,510 Para) Kaydiye (1,5). Yekn: (97,5) Sahhlbki; (99510 Para). Hssetzzevcetilmezbure: (12416 Para), Hssetlbintilgaibilmezbure: (497,54 Para)(25) Hazinei Celileye = (472,54 Para) Hssei ehin lehme: (3738 Para). Gaibi mezbure Haticenin hssei eresiyesi olan drt yz yetmi iki kuru yirmi drt para ile resmi emniye olan yirmi be kuru ve nsf delaliye on kuru ve nsf kaydiye otuz para min hayslmecmu be yz sekiz kuru on drt para nzam vechile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalde erh verildi. 99 Medinei Balkesirde Elhc smail Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Timurcu Ali bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hatice binti Mustafa ile Asakiri Hassai Hazreti ahane neferatndan olup eleble bil muyn Rusukta bulunan Ahmed ve sulbiye kebire kzlar Hafize ve Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum Ahmedin hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan mal mdr Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili msecceli er zabtiye neferatndan ehir kethdas brahim bin Hseyin ile ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmil hd aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 2, Don 2, Sark 1 (20), Khne abdeslik 1 (5), uval heybe (15), Sark 1 (5), Evan nuhasiye, kye 4 (60), Mezru air kili 2 (60), Krk rs, sa ve sair alat (300), Kp ve sair hrdavat (25). Yekn: (490) + (1000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti, (250), Medinei mezbure arsnda vaki bir bab timurcu dkkannn ber vechi tahmin kymeti (200), Medinei mezbure civarnda Fazl Kuyusu civarnda bir dnm krm ban ber vechi tahmin kymeti. 124

Minhelhracat; Techiz ve tekfin (60), Mahallei mezbure vergisine deyni (99,5), Resmi ksmet (47,5), Kaydiye (2,5). Yekn: (209,5) Sahhlbki; (280,5) + (1000) Balada mestur menzil kymeti, (250), Balada muharrer dkkann kymeti, (200) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (61) Eyadan, (125) Mlkden (3110 Para) Dkkandan, (25) Badan; Hssetlibnilgaibilmezbur Ahmed (8214)(11) Hazine i Celileye = (20314 Para) Eyadan, (437) Mlkden, (1094 Para) Dkkandan, (88) Badan; Hssetlbintilmezbure: (10720 Para) Kezalik, (218,5) Kezalik, (5427 Para) Kezalik, (44) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (107) Kezalik, (218,5) Kezalik, (54) Kezalik, (44) Kezalik. Gaibi merkum Ahmedin hssei eresiyesi iki yz kuru on drt para ile Resmi emniye olan on bir kuru min hayslmecmu iki yz on drt kuru nizam vechile merkumeye irsal olan mdri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 100 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Krl olu Ali bin Ahmedin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hanife binti Mehmed ile sulb sair olu Ahmed ve sulbiye saire kzlar Nebile ve Habibe ve kebire kzlar Aie ve Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburatanlarn tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olan Hanife Hatun ve veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmitts aera min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 5, Don 4 (40), Khne nebt sark 3 (20), Khne yeil (86), Ankne antari (10), Cevfe abdeslik 1 (80), Cevfe alvar (40), Evan nuhasiye, kye 23 (345), Mezru hnta inik 6 (100), Mezru air kili 2 (60), Kp ve saire (50), Medinei mezbure civarnda vaki malumulhudud velmtemilt nsf yel deirmeninde hssesinin ber vechi tahmin kymeti (1500), Medinei mezbure civarnda ukur emede vaki malumulhudud velmtemilt bir dnm ban ber vechi kymeti (300), Medinei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (3500) Yekn: (6049). 125

Minhelhracat; Techiz ve tekfin, keffert yemin ve savm ve nzurt saire beraye vasiyeti msbet (500), Mahallei mezbur vergisine deyni (15), Mteveffay mezbur hayatnda htan cemyyetinde sulb sair olu Ahmede be yz kuru nakid ile ukur eme nam mahalde malumulhudud velciran yz kuru kymetli tahminen bir dnm bir kta krm mlk ban hbe eyledii ledessbut (800), Resmi ksmet (143,5), Kaydiye (8,5). Yekn: (1467), Sahhulbak: (4582). Hssetzzevcetilmezbure: (57230 Para); Hssetlibnilmezbure: (1325); Hssetlbintilmezbure: (667,5); Hssetlbintilmezbure: (667,5); Hssetl bintilmezbure: (667,5); Hssetlbintilmezbure: (667,5). Ber vechi bala zikr menzili muharrer ve mezkur yel deirmeni mezburun nsf hissesiyle mterek olduu i bu mahalle erh verildi. 101 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Habibe Hatun binti Mehmedin varisi zevci Sleyman avu bin Ali ile sadri sair oullar Ali ve Abdullaha mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburatann tesviyei umuruna babalar ve velileri Sleyman avu talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffiyenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrr filyevmissb min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 7 (40), Basma hrka maa alvar (15), Basma hrka maa antari (10), plik alacas alvar (10), Terlik, Mahreme (10), Dek 2, Yorgan 2, Yastk 2 (60), Evan nuhasiye, kye 12 (18), uval 2 (5), Sandk 1 (7), Hamam takm (10), Sade pekir 1 (4), Don 1 (4), Altun kpe, ift 1 (30), Mihri (25). Yekn: (500)(13), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d = (487) Sahhulbak. Hssetzzevcilmezbur: (121,5); Hssetlibnilmezbur: (181,5); Hssetl ibnilmezbur: (181,5). Saran mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman yz altm be buuk kuruu babalar ve velileri Sleyman avu kendi umuruna sarfla istihlak idp sairan mezburlara vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi.

126

102 Medinei Balkesirye tabi Cinge Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Karaolan olu brahim bin Mustafann veraseti zevcei menkuhai mezburesi Fatma binti brahim ile sulb sair oullar Mustafa ve Halil ve lyas ve brahime mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i erden vasi nasb olan valideleri Fatma Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 3 Ramazan 270. Havlu 3, Gmlek 3, Sark (40), Dfenk 1 (25), Petu tek (100), am alacas entari (40), Khne kilim 1, uval 3 (40), Nakdi Mevcut (60),Evan nuhasiye, kye 30 (450), Araba maa takm (350), Zahire anbar (100), Bulgur, inik 4 (60), Melazi kile, Camus kz, ift 1 (1000), Sandk 1 (5), Dek 3, Yorgan (150), Camus inei 2, maa malak (800), Camus danas (400), Karasr inei 4, maa buza (500), Defa karasr inei, ras (200), di, ras 1, maa semer (300), Ksrak, ras 1 (250), Merkeb, ras 1 (100), Mezru hnta, kile 15 (250), Mezru air, kile 5 (150), Mevcut, kile 3 (150), Mezru nohut, kile 2 (100), Paa Kyl hoca zimmetinde alaca olup makbul verese (900). Yekn: (6830), (2000) Karyei mezburede vaki malumulhudud bir bab mlk menzilin bahas, (400), Karyei mezbur civarnda yarm dnm ban bahas. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (60), Karyei mezkur vergisine deyni (234), Resmi ksmet (230), Kaydiyei defteri d (14,5). Yekn: (538,5) . Sahhulbak: (6291,5) + (2000) Balada beyan menzil bahas, (400) Balada beyan ba bahas. Hssetzzevcetilmezbure: (768,5) Eyadan, (250) Mlk menzilden, (50) Badan; Hssetlibnilmezbure: (137610 Para) Kezalik, (437,5) Kezalik, (87,5) Kezalik; Hssetlibnilmezbure: (137610 Para) Kezalik, (437,5) Kezalik, (87,5) Kezalik; Hssetlibnilmezbure: (137610 Para) Kezalik, (437,5) Kezalik, (87,5) Kezalik; Hssetlibnilmezbure: (137610 Para) Kezalik, (437,5) Kezalik, (87,5) Kezalik. Sar mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan be bin be yz drt kuru vasiyei mensube valideleri Fatma Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi.

127

103 Medinei Balkesirye tabi Mendehora Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Derici Sleyman bin Abdullahn veraseti validesi Meyram ve limm kz ve er karnda sulb sair Ali ve Haticeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sair Ali ve Haticenin tesviyei umuruna kabli erden vasi nasb olan valideleri Meyram Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran fi Gurreti Ramazan Mbarek sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don, Gmlek, Sark (25), Antari maa klah (10), Araba (100), Karasr kz 2 (400), Karasr inei, ras 2 (400), Mezru hnta kile 2 (120), Mezru air kile (80), Hrdavat (5), Mlk menzil drununda bir miktar arsa kymeti (50). Yekn: (1185) (31), Resmi ksmet ve kaydiye = (1154), Sahhulbak. Hssetlmmilmezbure: (92,5); Hssei ibni htin lehme: (480,510 Para); Hssei binti uhtin lehme: (480,510 Para). Saran mezburnn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman dokuz yz altm bir buuk kuruu valideleri Meyram Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairan mezburana vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 104 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Karaman Karyeli Halil bin Ahmed bin Mustafann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hatice Hatun ibneti brahim ile liebeveyn er karnda oullar kebir Osman ve Mehmed ve Ahmed bin smail ve dier er karnda olu kebir brahin bin Ahmede mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra mteveffay mezburun sls malndan zikran vesay muayyen ve gayri muayyenesini tenfize vas muhtar bulduunu eledetterekeye zahirde mahallei mezbure imam Hafz Mustafa ve Hac Halil nam kmesneler ehadetleriyle mahzar hkm cahda ve birinci er sabit ve sbtu vesayetine hkm er lahk olan mteveffay mezburun abisi Elhac Halil Efendi bin brahim ile zevcei mezbure Hatice Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmil hms ehri aban. Sene 70.

128

Sandk 2 (6), Gmlek 6 (24), Don 2 (10), Nebati sark 1 (20), Defa nebati sark 2 (20), Telli gmlek 1, maa don 1 (50), Beyaz hrka 1 (12), Humayun andaze 2 (5), Khne antari maa yelek ve don 2 (15), etar antari (10), Khne alvar maa fermane (10), Kuak, fes (2), Sofra pekiri (5), ul 3 (30), uval 8, maa heybe 1 (60), Aba prpt (3), Kilim 2, Hal 1 (50), Kebr bak 1, maa trpan (15), Havan 1 (15), Dek 3, Yorgan maa takm maa yastk (100), Kazgan 2 (30), Defa kilim 1 (5), Yay maa tokmak (5), Nacak ve kllk ve apa 1 (30), Tahta rahane (30), Evan nuhasiye, kye 61 (915), Sandk 1 (5), Tekne ve kfe 1 (13), Bakr mstamel 1 (30), Kp 8 (20), Nakd-i mevcut (150), krak 1 (25), Hrdavat menzil (10), Mahalle mezburede vak bir bab menzil bahas (4000), Mahalle mezbur arsnda bedesten kurbunda bir bab dkkan bahas (400). Yekn: (6124). Ber vechi bala zikr menzili mahdud mezburun nsf myteveffay mezbur Halil vefatndan iki sene akdem zevcesi Hatice Hatuna bin kurua bey oldahi itira idp semeni olan mebla mezburun semenlerinden zimmetini ibra eyledii ne nsf deerini vefatndan iki cah mukaddem mukayyed brahim Efendiye iki bin kurua bey oldahi itira idp semeninden zimmetini ibra ol dahi brahim kabul idp tarihi mezburda merkum brahim Efendi dahi mteveffann zevcesi Hatice Hatuna iki bin krk kurua bey ol dahi itira kabul idp semenini mtalebesinden zimmetini ibra ve ibray mezburu oldahi kabul idip menzili mahdudu mezkuru mezbure Hatice Hatunun hssesinin mlk mteras olduunu ledessbut (4000), Ber vechi bala zikr dkkan mahdudu mezkuru vas muhtar Elhac Halil Efendinin mahdumu htan cemiyetinden snnetlik namyla hbe eyledii teslim eyledii ledessbut, Dkkan bahas (400), Mahalle mezburda mal vergisine deyni (50). Yekn: (4450). Sahhulbaki: (1674)(558) Beraber vasiyeti msbet = (1116)(29,5), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi = (1086,5), Bak littaksmilverese. Hssetzzevcetilmezbure: (271,5); Hsset ibnilahi lehme: (163); Hsset ibnilahi lehme: (163); Hsset ibnilahi lehme: (163); Hsset ibnilahi lehme: (163); Hsset ibnilahi lehme: (163). Ber vechi bala zikr her biri hssei eresiyelerini ahz ve kabz eyledikleri i bu mahalle erh verildi.

129

105 Medinei Balkesirye tabi Kavakl Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Bodur olu smail bin smailin veraseti sulbiye saire kz Atike ve sulbiye kebire kz Havva ve mteveffiye zevcei ulasndan mtevellide kebire kzlar Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezbure Atikenin tesviyei umuruna vasi nasb olunan ve liebeveyn kz karnda Havva ve veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 70 Ramazan gurre. Karasr inei ras 3, maa buza 2 (700), Karasr desi, raas 5 (650), Araba maa takm (200), Evan nuhasiye, kye 25 (375), Gmlek 2, Don 2 (20), uval, Heybe (15), Mezru hnta, kile 5 (250), Mezru ar, kile (75), Hrdavti menzil (25), Zevcesinden hssesi (544,5). Yekn: (2949,5) + (200) Karyei mezburede vaki malumulhudud bir bab mlk menzil bahas, (200) .. Karyesi civarnda malumulhudud evlek ban bahas. Minhelhracat; Techiz tekfin (50), Karyei mezbure mal vergisine deyni (140), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri d (85). Yekn: (275). Sahhulbaki: (2674,5) + (200) Balada beyan menzil bahas, (200) Balada beyan ba bahas. Hssetlbintilmezbure: (891,5) Eyadan, (66,520 Ake) Menzilden, (66,5 20 Ake) Badan; Hssetlbintilmezbure: (891,5) Kezalik, (66,520 Ake) Kezalik, (66,520 Ake) Kezalik, Hssetlbintilmezbure: (891,5) Kezalik, (66,520 Ake) Kezalik, (66,520 Ake) Kezalik. Sarei mezbure Atikenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan sekiz yz doksan bir buuk kuruu vasiyei mezbure kz karnda Havva ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 106 Medinei Balkesirye tabi Naibli Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Sar Mehmed bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Zeliha binti Nasuh ile ve liebeveyn kz karndann olu Halile mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezbur Halilin tesviyei umuruna vasi nasb olunan ammisi smail bin Osman ve zevcei mezbure Zeliha Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun 130

terekesidir ki ber vechi t zikr ider. Tahrran fi gurre min ehri Ramazanilmbarek. Sene 270. Karasr kz, tek (300), Sandk 1 (15), Frenk al (15), Don 3 (30), Gmlek 3 (15), Alt parmak antari maa fermane (40), Defa gmlek 1 (1), Yeil sark 1 (3), Kuak maa prpt (15), Kllk, nacak maa trpan (15), Kebir acak (20), Saban timuru (20), Mezru air, kile 5 (200), Evan nuhasiye, kye 5 (75), Kb 1 (5), Karasr kz, defa tek (200), Merkeb, ras 1 (100), Sandk1 (10), Araba maa takm (150), Defa evan nuhasiye, kye 16 (240), Karyei mezburede bir bab menzil kymeti. Yekn: (1934). Minhelhracat; Techiz tekfin (20), Resmi ksmet (47,5), Kaydiyei defteri d (2,5). Yekn: (88).Sahhulbaki: (1846). Hssetzzevcetilmezbure: (461,5); Hssetlibniluhti lehme: (1384,5). Sari mezbur Halilin ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin yz seksen drt buuk kuruu vasiyi mezbur ammis smail ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 107 Medinei Balkesirye tabi Naibli Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Halil bin brahimnin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hatice binti Ali ile mteveffiye zevcei ulasndan mtevellid kebir oullar Sleyman ve smaile mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr ider. Tahrran fi gurreti ehri Ramazan mbarek. Sene 270. kz paras (45), Deri paras (150), Merkeb, ras 1 (60), Araba maa takm (100), Hrdavat (25), Mezru ar, kile 5 (200), Karyei mezbure civarnda iki dnm ba bahas (800), Karyei mezburede vaki bir bab menzil bahas (150). Yekn: (1530). Minhelhracat; Techiz tekfin (50), Resmi ksmet (37,5), Kaydiyei defteri d (2,5). Yekn: (90).Sahhulbaki: (1440). Hssetzzevcetilmezbure: (180); Hssetlibnilmezbure: (630); Hssetl ibnilmezbure: (630). 108 Filasl Duraliyeli olup Medinei Balkesir Sanca Valiyi erif Osman Paa Hazretlerinin hizmetinde mstahdem iken bundan akdem vefat iden erkez Hac 131

Rstem Aa bin Abdullahn zahirde varisi maruf ve marufesi olmayup kaffei terekesi canibi beytil-male ait ve raci olmala bu makule bila varis-i maruf ve marufe fevt olanlarn terekelerini ahz ve kabza memur Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu tde mrsel vekili erisi; zaptiye avuu, ehir kethdas brahim bin Hseyinin talep ve marifetiyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 27 Ramazan 70. Ecnas altn, aki (3123), Altun brk 1 (120), Petu, ift 1 (36), Simli kl 1 (306), Defa reyan kl (316), Sim sair bak (51), Kaytan (4), Nargile heybesi (19,5), dolayl saat 1 (252), Gm saat 1 (190), uka setri maa pantol (43), uka klfnda krk (75), Kl ba maa tesbih (56), Pantol 1 (25), orap, ift 5 (13), Cevfe antari maa pantol (41), Duhan kebesi 12 (5), Beyaz antari (5), Yelek 4, Antari 1 (15), Yazma, enber (3), Yelek 2, Antari (8), Fes 3 (14), Balk pantol (9), Fes 2 (15), Don 3 (7), Khne yelek, gmlek (3), Kl heybe 1 (5,5), Sim (22), Havlu 2 (7,5), Cibindirek (5,5), Seccade (30), Para humayun (510 Para), Tencere maa kapak (12), Yorgan (18), Seccade (27,5), Yorgan (21,5), Seccade (6), Klcan kolan (5), Boyun (14), Ukur 1 (4,5), Krba maa kam (710 Para), Duhan takm (410 Para), Dek 1 (23), Yastk maa hrdavat (16), Cevfe paras (5), Perin maa kundura (710 Para), Mum yusu ve nargileri (5), uval zenbil (8), (29), Pskl 4 (510 Para), Urgan 3 (4,5), Kemer 1, Kl kay 1 (10), Tozluk ba (1), Khne bar takm (76), Ani takm (2010 Para), Khne bar takm (30), Aa khne bar takm (7), Havan sair hrdavat (3), ubuklk ve saire (5), Tesbih 1 (6), Bez 1 (3), Surh (?) (100), Bargir ras maa eer (305). Yekn: (5662,5). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (113,5), Dkkaniye (4), Delaliye (50), Resmi ksmet (135), Kaydiye (8), Edviye in hekime .. ve hayvan balamak in dam icaresi (63,5). Yekn: (374) Sahhulbak: (5278)(263,5) = (5014,5) Sahhulbak. Sahhulbak be bin on drt buuk kuru ile Resmi emniye olan iki yz altm buuk ve nsf delaliye yirmi be kuru ve nsf kaydiye drt kurula ceman be bin yz yedi kuru nizam vechile Hazinei celilei merkumeye irsal etmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 109 Filasl Konya canibinden olup Medinei Balkesirde Salahuddin Mahallesinde tahsili ulum iin Orta Medresede sakin iken bundan akdem vefat iden

132

smail Hakk Efendi bin Ahmed bin Hac Alinin veraseti veliebeveyn er karndann kz Rahime binti Mustafa Efendiye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei mezburun Rahimenin talep ve marifetiyle tahrr ve takdm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 5 Ramazan 270. Nakdi mevcut (22,5), ekmece 1 (5), Sandk 1 (10), Abdurrahim Fenari (150), Kafiye mureb (30), Damad 1 (200), Hdsi Erban erhi (15), erhi Akaid, cild 1 (70), Mlteka 1 (30), Fkhye (30), ehri Atar (15), Drretl Beyda (15), Farisi (2), Tarkat Muhammediye (20), Tdlat Salat (5), Muhtasar Haiyesi (15), Tecvd 1 (6), Drer (40), Hayali (10), Fenari (10), Sadr eryye (20), Hsniye (5), erhi Akaid (5), Avamil murebi (5), ifay erif (50), Molla Cami (10), Kenz (10), Akaid (30), Nehri Tavsfe (30), Nevser (10), Tenacli Efkar (5), Avamil Tavsifesi (5), Hayal (15), smi na malum olunan kitab, cild 36 (60), Evrak Perian (5), Kelam Kdm 1 (500), Delaili Hayrat (50), Tesbih (10), Dfenk (100), Kahve takm (40), ie maa mrekkep (10), Gmlek, Don (10), Nebt (15), Uzun antari (20), Cevfe antari (15), Hrdavat (15), Cevfe yelek (5), Cevfe abdeslik (15), Cevfe alvar (20), Minder, Yastk (40), Aba 1 (15), Tesbih (5), Yorgan 2 (15), Kuak maa torba (14), Heybe (5), Run maa hrdavat (90), Silahlk (5), Krek (3), Kilim (5), Bir miktar sade ya (3), Evan nuhasiye, kye 8 (120), brik 1 (15), Rakik, kye 3 (3), Yastaa ve sair (7), di 1 (485), Eer takm (50), Ksrak maa tay (500), Defa ksrak (15), Erkek tay (300). Yekn: (3449). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (110), Resmi ksmet (83,5), Kaydiyei defteri d (5). Yekn: (189,5) Sahhulbak: (3250,5). Ber vechi bala zikr olunan mezbure Rahime Hatuna sahhulbak bin iki yz elli buuk kuru teslim olunup mteveffay mezburun dier varisi zuhur ider ise meblap mezkuru veresei mezbure tamamen eda ve teslim, karyei mezbure de Mhib olu Hac Hasan bin Hac Hseyin ve Hasan avu bin Halil nam kimesneler kefli bilml ve zmin idikleri bu mahalle erh verildi. 110 Maruzu Dleridir ki; Filasl Konyaya tabi Kazal Urun Karyesi sakinlerinden Mehmet bin sa bin Ahmet Medne Balkesir mahkemesinde meclisi eri erfi enverde Mednei 133

mezbure kuralarndan Candar Karyesi sakinlerinden marifetzzt i bu bisetl ilam Rahime binti Mustafa Efendi ile taraflarnda i bu tarihi ilamdan on iki gn akdem medinei mezbure de Orta Medresede vefat iden smail Hakk Efendi ile benim babam sa ile liebeveyn er karndalar olup dedemin ismi Ahmet ve validemin ismi Hatice binti Sleyman ve sokak karyei mezbur olup ben asabiyyet cihetinden varis olup benden gayri varisi uhra olmaman mteveffay mezbur amminin ba defteri kassam bin iki yz elli buuk kuruluk terekesine vdatlyed olman sal olunup terekei mezbureyi bana red ve teslimi tenbih olunmak muradmdr. deyu baded dva velistintak mezbure Rahime cevabnda salfzzikr tereke mezbureye vazyedini ikrar iken merkumun mneffese asubeten asran varis olduunu inkar idicek mddai merkum Mehmetten veraset mddeasn mbeyyen beyyine talep olundukta isbat- beyyineden zhar acziderek bit-talebi tahlife talip olunman bit-talebi mezbure Rahime badet- tahlif-er mucibince mddea merkum Mehmed davay mezkuresiyle mdde aliyye mezbure Rahimeye eri mearifeden menolunduu el ehas huzuru aliyelerine ilam olundu. 11 aban 270. 111 Medinei Balkesirye tabi Cinge Karyesi civarnda Bilecik skan nam mahalde Haremeyni Muhteremeyn Yrkannn Karakeili Cematinden bundan akdem vefat iden Mervan Ali bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti Abdullah ile sulb saire kzlar Araz ve Aie ve Fatma ve kebire kz Haticeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saratan mezburatann tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan valideleri Fatma Hatun ve kebire kz Hatice talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissb velrn min ehri abanilmuazzam sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don, gmlek (20), Antari, kuak (25), Kebir bak 1 (10), Evan nuhasiye, kye 15 (225), uval (15), ul (15), Karasr inei 2, maa buza (500), De 1 (100), Dana, ras 1 (60), di, ras 1 (350), ki gzl zahire anbar (100), Karasr kz, ift (500), Nacak, trpan hrdavat (25), Mezru hnta kili 3 (120), Turluk kie (5). Yekn: (2115).

134

Minhelhracat; Techiz ve tekfin (50), Resmi ksmet (53), Kaydiye (3). Yekn: (106) Sahhulbak: (2009). Hssetzzevcetilmezbure: (25115 Ake); Hssetlbintilmezbure: (439 10 Para); Hssetlbintilmezbure: Hssetlbintilmezbure: (439). Sar mezburun ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin yz on sekiz kuru on paray vasiyei mensube valideleri Fatma Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 112 Medinei Balkesirye tabi Gk Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden sa olu Mustafa bin sann veraseti sulbiye kebire kz Zeliha ve liebeveyn er karnda olu kebir Mustafa ve liebeveyn er karnda oullar Asakiri Hssai Hazreti ahane neferatndan olup eleble bilmun Rusukta bulunan Halil ve brahim ve sa bin Halile mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkumlar Halil ve brahim ve sann hssei eresiyelerini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Humayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili msecceli er zabtiye avuu, ehir kethdas smail Aa bin Hseyin ile ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran fi gurretti Ramazanilmbarek sene sebyn ve mieteyn ve elf. Karasr kz, tek (300), Camus inei, ras 35, fi 45 (1575), Kuzu, ras 15, fi 25 (375), Araba maa takm (250), Bir gz zahire anbar (50), Don 2, gmlek 2, sark 1, Prpt (25), Aba 1, kuak 1 (6), krak 1, havan (15), uval 4, heybe (30), Deirmen ta (10), Evan nuhasiye, kye 35 (525), apa 1 (5), Kilim 2 (40), Melazi kili 10 (90), Rubiyye altun, aded 30 (200), Yapa, kiye 20 (100), Prpt; top 1 (30), Hradavat (50), Siyam, inik 0,5 (10), Beyiz paras (100), Mezru hnta, kili 5 (250), Mezru air kili (100), Mezru avdar (100), Mezru afyondan hssesi (50), Mezru burak, kili 1 (20), Mezru tibe (25). Yekn: (5691) + (500) Karyei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilt bir bab mlk menzilden hissesi, (50) Karyei mezbure civarnda vaki malumulhudud velmtemilt bir evlek ban kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (50), Resmi ksmet (156), Kaydiye (9). Yekn: (215). 135 (439); Hssetlbintilmezbure: (439);

Sahhulbak: (5476) + (500) Balada menzilden hssesi, (50) Balada muharrer ban kymeti. Hssetlibnilmezbure: (2738) Eyadan, (250) Mlk menzilden, (25) Badan; Hssetlibni ahin lehme: (684,5) Kezalik, (62,5) Kezalik, (6,5) Kezalik; Hssetlibni ahin lehme: (684,5)(34,5) Hazinei Celileye = (650) Kezalik, (62,5), (6,5); Hssetlibni ahin lehme: (684,5)(34,5) Hazinei Celileye = (650) Kezalik, (62,5) Kezalik, (6,5) Kezalik; Hssetlibni ahin lehme: (684,5)(34,5) Hazinei Celileye = (650) Kezalik, (62,5) Kezalik, (6,5) Kezalik. Gaibi merkumlar Halil ve brahim ve sann hssei eresiyeleri olan ceman bin dokuz yz elli kuru ile resmi emniye olan yz buuk kuru ve nsf kaydiye drt buuk kuru ki ceman iki bin elli sekiz kuru nzam vechile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 113 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan kl binti Karabetin veraseti zevci Kadzos veledi Kerkor ve validesi Marm binti Karabet ve babas Karabet veledi Sergiz ve sadriye saire kzlar Horisima ve Renine ve kebire kz Ekribet mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saratan mezburatann tesviyei umuruna babalar ve velileri Kadzos talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissb aera min ehri Ramazanilmbarek sene sebyn ve mieteyn ve elf. Telekme uzun antari (300), am alacas antari (50), am etari uzun antari (60), Kazak, orap 1 (50), Cevfe fermane 1 (150), Altun kuak 1 (50), Cevfe ferace 1 (80), Cevfe alvar 1 (50), Telekme ksa antari 1 (25), Ketan maa brnek top 7 (150), Telli evre 2 (20), arab 1 (10), Gmlek 1 (10), Dek 2, Yorgan 2, Kilim (150), Altun kpe 2 (65), Terlik, Gmlek, alvar (50). Yekn: : (1280)(34), Resmi ksmet ve kaydiye = (1246) Sahhulbak. Hssetzzevcilmezbure: (311,5); Hssetlmmilmersume: (207,5);

Hssetlebilmersum: (207,5); Hssetlbintilmersum: (23933 Para); Hssetl bintilmersum: (23933 Para); Hssetlbintilmersum: (23933 Para).

136

Saratan mezburatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman drt yz yetmi dokuz kuru yirmi alt paray babas ve velisi Kazros kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairatan mezburatana vacibuleda ve lazmulkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 114 Medinei Balkesirde Mustafa Fakh Mahallesi sakinlerinden dyunu terekesinden bezit olduu halde bundan akdem vefat iden Yazczade Ahmet Aa bin Mustafann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Emine Hatun ibneti Mustafa ile validesi Raziye Hatun ibneti Ahmet ve zevcei mezbureden mtevellideler sulbye saire kzlar Saime ve Zeliha ve mteveffiye zevcesi dier Emine Hatundan mtevellidler sulb sair olu Mehmed Ragib ve sulbye saire kz Naime ve zevcei ulas mteveffiye Naime Hatundan mtevellidler sulb kebir oullar Mehmed Rait Efendi ve Osman Efendiye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar merkumunun tesviyei umurlarna eda ve ruyete kyl-i eriden vasi nasb olan Mehmet Reit Efendi ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ber vechi t zikr olundu. Tahrran 27 Cemaziyelahir 69. Uzun m hrka (62), erkez abas 1 (34), Yamurluk maa balk (98,5), uka antari 1 (11), uka kll khne krk 1 (30), ami kendisi kll krk (32), Cevfe kll kuyum krk 1 (87), Cevfiye kll krk (165), Nafe krk (160), Cevfe alvar (25), Kebir amdan 2 (75), Siyah silah (50), Cevfe miltan 1 (25), Fanila antari (20), Fanila gmlek 1 (20), Fanila antari 1 (7), Acem al (160), Aban sark 1 (40), Khne abani sark (16), Haleb abaniyi sark (36), Nebt sark 10 (10,5), Haleblecesi uzun antari (26,5), ekmece 1 (27,5), Delpot makas, kalemtra (25), Beyaz uzun antari (18,5), Mstamel uzun antari 1 (29), Alaca ksa antari 1 (15), Uzun don 1 (7), Gmlek 1 (8,5), donu 2 (5), Defa i donu 2 (4,5), Mstamel gmlek (9,5), Brncek gmlek (10), Defa gmlek (13), Helal gmlek (7,510 Para), dantel ukur 2 (5), Eer maa kie (100), Petu ift (47), Kilim 1 (8,5), Serahl hal, heybe (34,5), Trkan kilim (103), Defa kilim (110), Seccade (34), Silahlk 1 (7), Heti emsiye (910 Para), Defa emsiye (13), Simli para (150), Teneke kandil (6,5), Simli Petu ift (296), Lezgi tfek 1 (300), Kahve deirmeni (10), Sair dfenk (28), Kebir nhasi menkul 1, Tara (168), Sefer tas 1 (41), Sark ii sahan 5 (125), Defa ark ii sahan 5 (100), Kantar (59,5), Sair nuhasi menkul (19), Kebir sini, kye 15 (315), Menkuli nuhasi (10), Leen, ibrik (27), Sahan 137

maa kapak (26,5), Kutman 4 (28), Nuhas lezgi (9), Nuhas sair tava (16), Nuhas ibrik (9), defa ibrik (110 Para), Sair amdan (5,5), Krek leen (2610 Para), Kehribar takm (39,5), Defa kehribar takm (27), Simlice sair bak (40), Mercan tesbih (90), Yzl tesbih (15), Defa mercanl tesbih (8), Defa tesbih (15), Baharat takm (5,5), Sar yakut yzk (300), Sim tufiye, direm (104), Tarak 1 (1,5), Defa ekmece 1 (30), Divan kitap (5), Sim tarak 9 (78), Karadavut kitap (77), Sim, direm 76 (76), Sim yzk (7), Kelam kadm hediyesi (400), Kundura, ift (9), Krba (410 Para), Camus desi (135), Defa camus desi (170), Karasr kz, ift (505), Camus kz (800), Araba 1, yeddi varak (230), Khne araba, saman demedi ve sair (100), air kili 30 (395), Bcek kozas (365), Zenci cariye Zeynep ras (1200), Zenci gulam Ali ras (1000), Mumlu kovan 21 (420), Mahallei mezburede vaki malumuhudud vel mtemilat bir bab mlk menzili hariciyle ve dahiliyle barici er bey ve semenii misli id (10.000), Sabuncu Vezirden kabz olunan (10), Simli kebir bak (50), Enet erhi, cild 1 (7,5), Mezru hnta, kili 12,5, ayn baki kalan (625), Burak kili 6, inik 2 (140), Saman, araba 17. Yekn: (21, 271,5). Minhelhracat; Techiztekfin (150), Delaliye (193), Resmi ksmet (531,58), Kaydiyei defteri adi (31,511). Yekn: (906,5). Sahhulbaki: (20.365). Balada merkum sahhulbaki yirmi bin yz altm be kuruun on bin kuruu Hacegan Dvan Humayundan hala Karesi Mal Mdr Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi yedinde olup ve iki bin sekiz yz on drt kuru dah sandk emini Hilal zade El hac Hafz Yakup Efendi bilemane teslim ve yedbin be yz elli bir kuru mteveffay mezburun kebr olu Mehmed Raid Efendi zimmetinde olduu i bu mahalle erh verildi. 115 Medinei Balkesirde Mustafa Fakh Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Yazc zade Ahmet Aa bin Mustafann sulb sar olu Rab ve sulbiye saire kzlar Saime, Zeliha ve Naimenin tesviyei umurlarn eda . Kyl-i erden bir vas nasb lazm ve mhim olman emanet ile maruf ve istikamet ile mevsuf ve her vechile vesayet uhdesinden gelmee kadir id zeyl ve sikada muharrerlesam mslimn ihbarlaryla ledeerulenver zahir ve numayan olan sar merkumunlarn er karndala i bu baislkitab Mehmed Reit Efendi bin Ahmed Aaya Hakimi mevkii sadr kitab bi tevfkrreflmstetab,

138

tuba leh ve hsn- meab sar merkumunlarn vakti rsd ve sedarna dein tesviyei umuruna vas nasb ve tayin buyurduklarnda oldah ber vechi muharrer vesayeti merkumeyi kabul ve hizmeti lazmelerini kema yenba edaya teahhd ve iltizam itmein ma vaka bittaleb katb ve imla olundu. Tahrran (29 Cemaziyelahir 69 ). Durali zade Elhac brahim Efendi, Hafz olu Salih Aa Mderrisinden Yusuf Efendi (ufira leh), Mahzar Mustafa, Mahzar Bal. 116 Medinei Balkesirde Dinkiler Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Abdullah bin Mehmedin veraseti zevci munkuhai metrukesi Hatiye binti Ali ile sulb sair oullar Mehmed ve Abdullah ve Ali, saire kz Rabiaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saratan merkumunlarn tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb valideleri Hatice talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Rabiulahir 70. Gmlek 3, sark 1 (30), plik alacas antari (8), Fermane (15), Alt parmak antar (20), Abdeslik 1 (30), uval 4, heybe (25), ul kilim 2 (50), Tahta rahane (10), Evan nuhasiye, kye 16 (240), kz maa araba akesi (320), Saban timuru 1 (20), Den (10), Kllk 1, apa 1, orak (25), krak 1 (25), Hnta, kili 7 (35), Yaz hntas, kili 5 (250), ar kili 8 (160), Mezru dar, dnm 10 (250), Saman, araba 3 (60), Hrdavat (50), Ksrak, ras 1 (400), Yekn: (3053) + (200) Medinei mezbure civarnda Fazl Kuyusu nam mahalde malumulhudud velmtemilat yarm dnm ban kymeti, (300) Medinei mezbure civarnda zimnetlik nam mahalde malumulhudud vel mtemilat bir dnm ban ber vechi tahmin kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin, kefareti savm ve yemin beraye vasiyeti msbet (400), Resmi ksmet (87,5), Kaydiyei defteri adi (5). Sahhulbaki: (2060,5) + (200) Balada mestur ba kymeti, (300) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (320) Eyadan, (25) Badan, (37,5) Badan; Hssetlbnilmezbur: (640) Kezalik, (5016 Ake) Kezalik, (75) Kezalik; Hssetlbnilmezbur: (640) Kezalik, (50) Kezalik, (75) Kezalik; Hssetlbnil mezbur: (640) Kezalik, (5016 Ake) Kezalik, (75) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (320) Kezalik, (508 Ake) Kezalik, (75) Kezalik. 139

Sar merkumunlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki bin iki yz krk kuru elli alt akeyi vasiyei mezbure Hatice Hatun ba huccet ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi 117 Medinei Balkesirde Dinkiler Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Abdullah bin Mehmedin sulb sar oullar Mehmed ve Abdullah ve Ali sulbiye saire kz Rabiann tesviyei umuruna kyl-i erden vas lazm ve mhim olman emanet ile maruf ve istikamet ile mevsuf ve her vechile vesayet uhdesinden gelmee kadire id zeyl ve sikada muharrerlesam mslimn ihbarlaryla ledeerulenver zahir ve numayan olan sar merkumunlarn valideleri i bu baislkitab Hatice Hatun ibneti Aliyi Hakimi mevkii bi tevfkr rafulmstetab tuba leh ve hsn- meab efendi hazretleri dahi sar merkumunlarn vakti rd ve sedarna dein tesviyei umuruna vas nasb ve tayin buyurduklarnda oldah ber vechi muharrer vesayeti merkumeyi kabul ve hizmeti lazmeyi kema yenba edaya teahhd ve iltizam itmein ma vakaa bittaleb ketb ve imla olundu. Tahrran 27 Rabiulahir 70. Beyntinci Abdlkadir Aa bin Ahmed, Mahalle imam Hafz mer Efendi bin Mehmed, Koca Ahmed olu brahim Aa 118 Medinei Balkesirye tabi Nergis Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden ElHac Ramazan bin brahimin veraseti zevcei munkuhai metrukesi Fatma binti Mustafa ile validesi Havva binti Hseyin ve mtefevviyei zevcei las Aie Hatundan mtevellid sulb sair oullar brahim ve Mehmede mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i erden vas nasb olunan ammisi smail bin El hac brahim ve zevcei mezbure Fatma Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmissb velrn min evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. Aban sark 1 (50), uka alvar 1 (60), Huma kuak 1 (50), Gmlek 2, don 2 (25), Alt parmak antari 1 (15), Kilim 1 (15), ki gzl zahire anbar (40), Araba maa takm (150), Kilokovan 4 (80), Evan nuhasiye, kye 2 (30), Melazi, kili 10 (400), Mezru dar, kili 10 (200), Camus inei, ras 2 (500), Camus de 1 (250), di maa

140

semer (150), uval 2 (5), Hrdavat (60). Yekn (2080) + (800) Karyei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilat bir bab mlk menzilin kymeti, (60) Karyei mezbure civarnda vaki malumulhudud velmtemilat bir evlek ban kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (80), Resmi ksmet (98,5), Kaydiye (5,5). Yekn: (184). Sahhulbaki: (1896) + (800) Balada mestur menzil kymeti, (60) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (237) Eyadan, (100) Menzilden, (7,5) Badan; Hssetlmmilmezbure: (31613 Para 2 Ake) Kezalik, (133) Kezalik, (10) Kezalik; Hssetlbnilmezbure: (671,5) Kezalik, (28313 Para) Kezalik, (2110 Para) Kezalik; Hssetlbnilmezbure: (671,5) Kezalik, (28313 Para) Kezalik, (21 10 Para) Kezalik. Saran mezburann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin yz krk kuruu vasyi mezbur ammisi smail Aaya ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 119 Medinei Balkesirye tabi Ziyaretli Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Koca brahim olu Hseyin bin Mehmednn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti Abdullah ile sulb sair kz Havva ve kebir kzlar Aie ve Hatice ve Emine ve dile ve liebeveyn kz karnda Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairei mezbure Havvann tesviyei umuruna kabli erden vasi nasb kz karnda Emine sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhms velrn min ehri evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 2, don 2, Sark (20), uval 2 (30), ul 1 (15), ki gzl zahire anbar (80), Araba maa takm (150), Camus kz 2 (750), Camus inei, ras 1, maa malak (400), Karasr inei, ras 2, maa buza (400), Erkek tosun (300), Hamlinde kz, tek 1 (150), Merkeb, ras 1 (50), Evan nuhasiye, kye 15 (225), Hrdavat (5), Hnta, kili 12, fi 50 (600), air, kili 30, fi 20 (600), avdar kili 5 (200), Mezru dar tahminen 15 (450), Zevcesinden hssesi (125). Yekn: (4635) + Karyei mezburede vaki malumul hudud velmtemilt bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (200), 141

Kseler Karyesinde vaki malumulhudud velmtemilt yarm dnm ban ber vechi kymeti (250). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (85), Karyei mezbure vergisine deyni (170), Resmi ksmet (125), Kaydiye (7,5). Yekn: (387,5). Sahhulbak: (4246,5) + (200) Balada mestur menzil kymeti, (250) Balada muharrer ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (530,5) Eyadan, (25) Menzilden, (3110 Para) Badan; Hssetlbintilmezbure: Hssetlbintilmezbure: bintilmezbure: (566) Kezalik, (26,5) Kezalik, (33) Kezalik; (566) Kezalik, (26,5) Kezalik, (33) Kezalik; Hssetl

(566) Kezalik, (26,5) Kezalik, (33) Kezalik; Hssetlbintil

mezbure: (566) Kezalik, (26,5) Kezalik, (33) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (566) Kezalik, (26,5) Kezalik, (33) Kezalik; Hsset htin lehme: (886) Kezalik, (42) Kezalik, (52) Kezalik. Sari mezbure Havvann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan be yz altm alt kuru vasiyei mezbure liebeveyn kz karnda Emine Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezbureye vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 120 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hatice Hatun binti Mustafann veraseti zevci munkuhai metrukesi brahim binti Abdullah ile babas Mustafa bin smail, validesi Zeliha binti Salih, sulbiye saire kzlar Hatice ve Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saratan mezburatan Hatice ve Eminenin babalar ve velileri olup merkum brahim ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmirrb aera min ehri evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. Sandk 1 (15), Gmlek 5 (75), arablk top (20), arab 5 (40), Gmlek 2 (50), Pekir 14, Ukur (20), Telekme antari zbn (150), Defa pekir ukur (5), Sofra pekiri 1 (7,5), Altun kuak 1 (50), Penbe antari (150), Hrka petemal 1 (3), Nargile (5), Dek 3, Yorgan 3 (200), Kilim 2, Seccade (20), Evan nuhasiye, kye 4,5 (67,5), Altun 30 (150), Mihri (40). Yekn: (923). 142

Minhelhracat; Techiz ve tekfin vasiyeti msbet (300), Resmi ksmet (23,5), Kaydiye (1,5). Yekn: (325) Sahhulbak: (618). Hssetzzevcilmezbure: (154,5); Hssetlebilmezbure: (103); Hssetl mmilmezbure: (103); Hssetlbintilmezbure: (130); Hssetlbintilmezbure: (130). Saratan mezburatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki yz altm buuk kuru babalar ve velileri kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairatan mezburatana vacibi deyni olan huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 121 Medinei Balkesirye tabi nar Karyesi civarnda Emirler skan nam mahalde meskun, Haremeyni erfeyn Yrkannn Zahidler Cemati sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hac Sleyman bin Sleymann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun ibneti Mustafa ile sulb sair oullar Yakub ve Halil ve kebire oullar Mustafa ve Aliye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburlarn tesviyei umuruna kabli erden vasi nasb valideleri Aie Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmilhms velrn min ehri evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. uval 4 (30), Kabircaf uval 4 (30), ul 4 (80), Kilim 3 (240), Seccade 1 (30), Heybe 1 (20), Evan nuhasiye, kye 20 (300), Antari 2 (15), Don gmlek 2, Sark (25), Cevfe fermane (15), Aba 1, Fermane (15), Turluk kie 4 (200), Eer 1 (50), Karasr inei, ras 15, maa buza, Fi 200 (3000), Kara inek 3 (450), De, ras 12 (1200), Ksrak 3, maa tay (900), di, ras 2 (80), Hrdavat (100). Yekn: (7500). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (100), Resmi ksmet (187,5), Kaydiye (11). Yekn: (297,5) Sahhulbak: (7302,5). Hssetzzevcetilmezbure: ibnilmezbure: (1622,5). (812,5); Hssetlibnilmezbure: (1622,5);

Hssetlibnilmezbure: (1622,5); Hssetlibnilmezbure: (1622,5); Hssetl

143

Saran mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin iki yz krk be kuru valideleri Aie Hatun ba huccet ve ba kefale idane olduu i bu mahalle erh verildi. 122 Medinei Balkesirye tabi Tepecik Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden brahim bin Mustafann veraseti zevcei menkuhai metrukesi smihan binti Mustafa ve sulb sair olu smail ve sulb kebir olu Mehmed ve mteveffiye zevcei ulasndan mtevellid sulb kebir olu Abdlkadir ve sadriye kebire kz Aieye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezbur smailin tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olunan validesi smihan Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran fil yevmilhms velrn min ehri evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. Ganem, ras 17, Fi 30 (500), Camus inei, ras 1 (300), air kili 10 (250), Evan nuhasiye, kye 5 (75), Don, gmlek 2 (20), uval 2, Heybe (25), Hrdavat (25), Defa air kili 10 (250). Yekn: (1445)(45), Techz Tekfn = (1400)(37), Resmi ksmet ve kaydiye = (1263). Hssetzzevcetilmezbure: (17014 Para); Hssetlibnilmezbur: (34028 Para); Hssetlibnilmezbur: (34028 Para); Hssetlibnilmezbur: (34028 Para); Hssetlibnilmezbur: (34028 Para). Sari mezbur smailin ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz krk kuru yirmi sekiz paray vasiye validesi smihan Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezbure vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 123 Medinei Balkesirye tabi Kesirvan Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Habibe binti smailin veraseti zevcei menkuhai metrk Hac brahim bin Hasan ile babas smail bin Hseyin, mteveffa zevci las Yakubtan mtevellid sadriye saire oullar Hseyin ve Mustafa ve Yakuba mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezburlarn tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olan validesi Emine Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay 144

mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmissb velrn min ehri evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. arab 10 (40), Telli gmlek 2 (20), Boe durununda hrdavat (50), Yorgan 8, Dek 6, Yastk 4 (400), arab 3 (20), Kilim 2 (60), Yastk z (10), Kabare kuak 1 (120), Sim Enam 1 (50), Simli kuak (25), Sofra pekiri (3), plik kuak (15), Penbelik 1 (20), Kopa 6 (20), ncili yzk zengir (60), slk 1 (20), Cevfe ferace 1 (60), Alt parmak antari 1 (70), Cevfe alvar (80), Mest 1 (3), Havlu (5), Bindall antari (40), Sevay antari (20), Petemal 1 (25), Mstamel sevay alvar (20), Haleb alacas antari (25), Sevay antari 1, Telekme fermane (200), Terlik (10), Gergef gmlek, telli don 2 (40), lemeli nalin 7, Ukur 3, Don paras 1, Pekir 1 (36), enber 5 (15), Don paras 3 (22), Defa fermane kadfe (10), Ksa antari, basma alvar (15), Kpe 2 (72), Nakdi mevcut (439), Mahreme 2, alvar 2 (25), Sandk 3 (30), Yorgan yz 1, Sofra pekiri (20), Sim bilezik 2, am ii tarak 1 (10), Camus inei, ras maa malak (450), leen, ibrik (40), Nohut inik 3 (30), Mteveffa zevci ulasndan hssesi: (306,5) Eyadan, (125) Menzilden, (12,5) Badan = (444). Yekn: = (3709). Minhelhracat; Techiz ve tekfin, Keffarat ve savm ve yemin ve nzrat saire vasiyeti msbet (408), Resmi ksmet ve kaydiye (75,5). Yekn: (483,5) Sahhulbak: (3225,5). Hssetzzevcetilmezbure: (8065 Para), Hssetlebilmezbure: (537,5), Hssetlibnilmezbure: (62735 Ake); Hssetlibnilmezbure: (62735 Ake); Hssetlibnilmezbure: (62735 Ake). Sar mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin sekiz yz seksen bir kuru otuz paray vasiyei mezbure validesi Emine Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 124 Medinei Balkesirye tabi ayrhisar Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem Fatma Hatun binti Halilin veraseti zevci menkuhai metruki Salih bin Ali ile Hatice Hatun ibneti smail, mteveffa zevci ulas Halilden mtevellid sadriye sair olu drise mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezburun tesviyei umuruna vasi nasb olunan ammisi Salih ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay

145

mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmissb velrn min ehri evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. arab 2, Gmlek 2 (35), Altun kpe 2 (30), Yzk 1 (30), Bez top 3 (45), Kabare kuak (80), Telekme antari (20), Cevfe fermane (20), Altparmak antari (80), Bindall alvar (40), Gmlek 1 (10), Pekir 3 (6), Yalk 5 (6), enber 2 (8), Don 1, Gmlek 1 (13), Khne antari (10), slk 1, basma alvar 1 (20), Sandk 1 (15), Kilim (15), Defa cedid kilim (30), Mihri (15), Dek 3, Yorgan 3, Yastk 3 (120), Zevci Salih zimmetinde alaca (200), krak (10), Terlik 1 (10), Hrdavat 825), Zevci ulasndan hssesi: (755,5). Yekn: (1777,5)(46,5) Resmi ksmet ve kaydiye = (1731) Sahhul bak. Hssetzzevcetilmezbure: Hssetlibnilmezbur: (1008). Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyeleri olan bin sekiz yz kuru vasi ammisi Salih Aa ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 125 Medinei Balkesirye tabi Mendehorye Karyesi civarnda Klhalar skan nam mahalde bundan akdem vefat iden Karakeili Cemati sakinlerinden Aie Hatun ibneti brahimin veraseti zevci Himet bin Abdullah ile sulb sair oullar smail ve Ahmed ve zevci ulas mteveffa Himmetden mtevellid sadriye kebir olu Osman zevci sani mteveffa Sleymandan mtevellid sadriye kebir olu Sleymana mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburlarn tesviyei umurlarna babalar, velileri Himmet ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissb velrn min ehr i evvalilmkerrem sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don, gmlek (20), Sade antari (30), Evan nuhasiye, kye 3 (45), uval 2 (50), Hal 1 (40), uval 1 (40), Turluk kie 1 (40), Basma, enber 1 (5), Pekir 1 (5), Mteveffa zevci Sleymandan hssesi (400), Mteveffa zevci Himmetden hssesi (100). Yekn: (800)(21), Resmi ksmet ve kaydiye = (779), Sahhulbak. Hssetzzevcilmezbur: mezbur: (138,5). 146 (194,5); Hssetlbintilmezbur: (138,5); (434,5); Hssetlmmilmezbur: (288,5);

Hssetlbintilmezbur: (138,5); Hssetlbintilmezbur: (138,5); Hssetlbintil

Saran mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki yz yetmi yedi kuru babalar, velileri Himmet kendi umuruna sarfla istihlak idp sairan mezbure zimmetinde vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 126 Medinei Balkesirye tabi Mendehorye Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hasan bin Alinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie binti brahim ile sulb saire kz Fatma ve liebeveyn er karnda Mehmed ve liebeveyn kz karndalar Fatma ve Aie ve Zeynebe mnhasra olduu nde erulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairei mezburenin tavsiyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olunan validesi Aie Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissabi velrn min ehri evvalilMkerrem. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 2, Gmlek 2, Sark (25), Antari fermane 1, al (50), Dfenk 1 (30), Petu ift 2 (100), Evan nuhasiye, kye 10 (150), Araba maa takm (300), Zahire anbar (100), uval 7 (60), Kilim 1 (20), Camus kz 2 (800), Camus inei, ras 2, maa malak (1000), Karasr desi 1 (50), air kili 10 (200), Melazi kili (200), avdar kili 6 (60), Afyon inik (30), Sakz lom 100 (50), Mezru dar kilim 10 (150), Saman araba 6 (90), Ecnas ake (25), Pekir 1 (2), Terlik 1 (5), Tarakl antari 1 (60), Hrdavat menzil (25), Dehoryeden Kara smailde alaca olup makbul verese (56). Yekn (4178) + (800) Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti, (100) Karyei mezbure civarnda vaki malumul hudud velmtemilat yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti. Minhelhracat; Ber vechi bala zikr eyalar ve mlk menzil ve ba mteveffann liebeveyn er karnda Mehmed ile mterek olduu karyeden Molla Halil bin Hseyin, Halil Aa Halil ba ehade ve ba tahlif (2027,5) Eyadan, (450) Menzilden, badan. Yekn: (2610). Sahhulbaki: (2027,5) Eyadan, (400) Balada mestur nsf menzil kymeti, (50) Balada muharrer nsf ba kymeti.

147

Hssetzzevcetilmezbure: (253,5) Eyadan, (50) Menzilden, (6,5) Badan; Hssetlbintilmezbure: (101330 Para) Kezalik, (200) Kezalik, (25) Kezalik; Hsset ehin lehme: (304) Kezalik, (60), (7); Hsset uhtin lehme: (150) Kezalik, (30), (3,5); Hsset uhtin lehme: (150) Kezalik, (30), (3,5); Hsset uhtin lehme: (150) Kezalik, (30), (3,5). Sarei mezburenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin on kuru otuz paray vasiyei mezbure validesi Aie Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezbureye vacibi deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 127 Medinei Balkesirde Sahnhisar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Nebl olu Elhac smail bin Halilin veraseti zevcei memenkuhai metrukesi Zeliha binti Ahmed ile mteveffiye zevcei ulasndan mtevllid sulb sair olu smail mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburunun tesviyei umuruna vasi nasb olunan ninesi Zeliha Hatun ibneti Mehmed ve zevcei mezbur Zeliha Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd velrn min ehri RamazanilMbarek. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek 4, donu (10), Antari 1 (10), Yelek 3, Hrka 2 (5), Don 1 (3), Krk (5), Seccade 1 (10), Kilim 2 (50), Minder 2 (10), Yastk 6 (15), Havan 1 (20), Dolab 1 (15), Fes 1 (5), Evan nuhasiye, kye 36 (540), Balk tabas (3), Dek 3, Yorgan (150), arab 3 (30), Kehribar (10), Tavl smail Aada alacak hakk olup makbul verese (1612,5). Yekn: (2503,5) + (2000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti, (200) Mahallei mezbure civarnda malumulhudud velmtemilat iki dnm bahenin ber vechi tahmin kymeti. Minhelhracat; Techiz tekfin (77,5), Resmi ksmet (110), Kaydiye (6,5). Yekn: (187). Sahhulbaki: (2316,5), (2000) Balada mestur menzil kymeti, (200) Balada muharrer bae kymeti.

148

Hssetzzevcetilmezbure: (289) Eyadan, (250) Menzilden, (25) Baeden; Hssetlibnilmezbur: (2027) Kezalik, (1750) Kezalik, (175) Kezalik. Sari mezbur smailin ber vechi bala hssei eresiyesi olan iki bin yirmi yedi kuru vasiyei mezbure ninesi Zeliha Hatun ba huccet ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi 128 Medinei Balkesirde Eski Kuyumcular Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hac Emin Aa bin Abdullah bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Zeliha Hatun ibneti Mehmed ile sulb sair oullar Osman ve Ahmed ve sulbiye kebire kz Emineye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezburlarn tesviyei umuruna vasiye nasb olunan valideleri Zeliha Hatun ve kebire kz Emine Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissb rn min ehri Ramazanilmbarek. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Burmal saat 1 (600), Gmlek, Don 1 (12), Beyaz hrka (8), Yelek antari (15), Pantol 1 (5), Simli kl 1 (300), Mesh 1 (10), Simli dfenk 1 (600), erane 1 (120), Krk 1 (200), Cevfe yakal krk (40), Ksa krk (20), Abdeslik 1 (60), Cevfe setri 1 (40), al setri 1 (6), Cevfe potur (5), Aba potur (25), Yamurluk (20), Trablus kuak (60), Fes 2 (8), Kemer (1), Ten tire orab 2 (40), Silahlk 1 (5), Khne orab (10), amdan 2 (10), Krba 1 (5), Kark 1 (5), ilte 2 (10), Seccade (10), defa seccade (20), Defa seccade (5), Khne kilim 7 (185), Minder 4 (3), Yastk 8 (25), ilte 1 (10), eytan bezi (25), Kahve takm (10), Sim zerrin (30), Nargile maa serguh (50), ul 1 (5), Eseb ras 1, maa takm (400), di ras (100), .. araba (800), Evan nuhasiye, kye 38 (570), Fener 1 (10), leen maa ibrik 1 (60), Menkul 1 (40), Mezru boya, dnm 4 (500), Mezru penbe 4 (100), Mezru dar, dnm 8 (100), Hrdavat (50). Yekn (6735). Yekn = (6735) + (1000) Mahallei mezburede vaki malumulhudud vel mtemilat bir bab saman damnn ber vechi tahmin kymeti, (300) Medinei mezbure civarnda Kabarcal nam mahalde bir dnm ban ber vechi tahmin kymeti, (50) Medinei mezbure civarnda Dikilita nam mahalde harab ban ber vechi tahmin kymeti.

149

Minhelhracat; Techiz tekfin (40), Mahallei mezbure vergisine deyni (250), Resmi ksmet (168), Kaydiye (10), Yekn: (468).Sahhul baki: (6267). Hssetzzevcetilmezbure: (783,5) Eyadan, (125) Saman damndan, (37,5) Badan; Hssetlibnilmezbur: (2193) Kezalik, (350) Kezalik, (150) Kezalik; Hssetlibnilmezbur: (2193) Kezalik, (350) Kezalik, (150) Kezalik; Hssetl bintilmezbure: (1096,5) Kezalik, (175) Kezalik, (52,5) Kezalik. Sari mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin yz seksen alt kuru vasiyei mezbure valideleri Zeliha Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezburlara vacibi deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 129 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden nal bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metruke mmhan Hatun ibneti Sleyman ile validesi Halme ibneti Hasan ve sulb sair olu Mehmed ve batnnda mtebeyyen haml Abdullaha mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun tesviyei umuruna kyl-i eriden vasi nasb olunan validesi mmhan Hatun ve validesi Halime Hatun talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 aban 170. Gmlek 4 (20), Don 3 (30), beyaz fermane (5), Abani sark (80), Acem al (80), Yelek 3, antari 2 (15), Cevfe fermane (5), Aba miltan 1 (1), Gmlek 3 (30), Cevfe alvar (60), Prpt, fes 1 (5), Kuak, silahlk (4), Dfenk (100), Petu, bak (50), uval 6, heybe (40), Evan nuhasiye, kye 7 (105), Araba maa takm (250), Karasr kz, ift 1 (250), Camus inei maa malak (300), Bargir, ras maa semer (300), Merkeb, ras 1 (50), Kei, ras 13, fi 30 (390), Mezru hnta, kili 4,5 (270), Mezru air 9,5 (285), avdar, kili 4 (200), Burak, kili 1 (30), Mezru penbe, dnm 2 (50), Hrdavat (50), Mnir olu damad zabtiye Hseyinde alaca olup makbl verese (130), itnehorlu Kk Hseyinde alaca olup makbul- verese (402), Ayan Kara Mustafa (430), Krl olu Kerim (730), Sar Hakk olu Ahmed (62,5), Ahmed olu Kadir (600), Tanc Osman olu (43), inge Karyesinde (43), Deli brahim (285), Kara Hseyin (115), Ahmed olu Kadir (150), Baba Hasan olu Hseyin (142,5), Mahalle imam Abdullah Efendi (24), Acem Ali Aa (500), Elif olu Molla Mustafa (10), Semerci erif (40),

150

Kalayc Halil (39), Kr Ali (20), Kzlca olu Salih (20), Yekn: (10113) + (300) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin kymeti. Minhelhracat; Techiz tekfin (70), Mahallei mezbure vergisine deyni (297,5), Resmi ksmet (250), Kaydiyei defteri d (15). Yekn: (632,5). Sahhulbaki: (9481) + (3000) Balada mestur menzil kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (1195), (350); (1580), (500); Abdullah: (3402), (1070). 130 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Timurcu Mustafa bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti brahim ile validesi Atike binti Ali velieb ammisi Yakub ve lieb ammisi Asakiri Hassai Hazreti ahane neferatndan olup elebile bilmuin Rusukta bulunan Ali bin Mustafaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum Alinin hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Humayundan Ftuvetlu Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili msecceli ersi zabtiye neferatndan Kallaf olu Salih Aa bin Mehmed ile vesair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhms aera min ehri abanilmuazzam. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Aba 1 (11,5), ocuk yorgan 1 (6,5), Defa ocuk yorgan 2 (7), Frenk al (6), Defa Frenk al (8,5), Cevfe fermane 1 (18,5), Hal 1 (41,5), Sark (8), Abani sark (13), Don 1 (4,5), Antari (7,5), slk (930 Para), Gmlek 2 (930 Para), Defa slk (6), Telli gmlek (11), Defa telli gmlek (11), Havlu (430 Para), Don 1 (9), Pekir 12 (12), Yzk 2, Halka 1 (8), Gm kpe (12,5), Nuhasi kozgan, kye 11, direm 300 (117,5), Krk, kee ve sair alat (700), Evan nuhasiye, kye 20 (300), Karasr tosunu (250), uval 4 (40), Kilim (15), ul (25), Mahallei mezburda vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzil (1500), Gmlek 3 (10), Evan nuhasiye, kye 15 (225), Kantar (5), Bulgur inik (40), Melazi kili (60), Ak dar kili 1,5 (7,5), Rakk, kye 300 (40), Melazi dakik 30 (45), Leen, nacak, trpan (20), Hnta, kili 8, fi 35 (280), ar, 151 Hssetlmmilmezbure: Hssetlibnilhaml

Hssetlibnilmezbur: (3402), (1070);

kili 9 (180), Mezru penbe (50), Tahta aded 700 (17,5), Tarhana, inik 0,5 (10), Bir miktar tuz (4), Dar (10), Defa bulgur inik (10), Hnta, inik 0,5 (10), Hrdavat (25), Gmlek 2 (15), Yekn: (4297). Minhelhracat; Validesine deyni olup ba ehade Hac Osman Efendi bin Ali ve Ali Efendi bin brahim ledessbut ve ba tahlif (2130), Deyni msbet kz karnda kz sair Aieye ba ehade Mustafa Efendi bin Ali, Mustafa bin Mehmed ledessbut (700), Deyni msbet Nuriye emesinin nukud mevkufesine deyni, ba ehade Hac Hseyin Ali, Hac Mehmed bin Hseyin ledessbut ve ba tahlif (69), Deyni msbet mahallei mezbur mescidi erfinin nukud mevkufesine deyni ba ehade Sleyman bin Ali, Salih bin Mustafa ledessbut (72), Mihri meccel (20), Delaliye (12), Dkkaniye (2), Resmi ksmet (116,5), Kaydiye (730 Para). Yekn: (3119,5). Sahhulbaki: (1167,5). Hssetzzevcetilmezbure: (323,5). Gaibi merkum Alinin hssei eresiyesi olan yz yirmi buuk kuru ile resmi emniye olan onyedi kuru ve nsf delaliye alt kuru ve ve nsf otuz paraki ceman yz elli kuru on para nzam vech ile Hazinei Celilei merkumeye irsal itmek zere mdiri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 131 Medinei Balkesirde Orugazi Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Timurcu Mustafa bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti brahim ile validesi Atike binti Ali ve lieb ammisi Yakub ve lieb ammisi Asakiri Hassai Hazreti ahane neferatndan olup elebile bilmuin Rusukta bulunan Ali bin Mustafaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum Alinin hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayandan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili mseccel ersi zabtiye neferatndan Kallaf olu Salih Aga bin Mehmed ile vasair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran fil yevmilhms aera min ehri abanilmuazzam. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. 152 (291,5); Hssetlmmilmezbure: (195);

Hsset ahin lehme: (340,5); Hsset ahin lehme: (240,5)(17) Hazinei Celaliye =

Aba 1 (11,5), ocuk yorgan 1 (6,5), Tekrar kayd olundu. 132 Medinei Balkesirde zmirler Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Kezban Hatun ibneti Mehmedin sadriye saire kz Aienin tesviyei umuruna ba huccet vasyi mensub babas Mustafa fevt olman yerine bir vas nasb ve tayin olunmas ehem ve elzem olmaktan n emanet ile maruf ve istakamet ile mevsuf ve her vechile vesayet uhdesinden gelmee kdire id erbab ve sikadan muharrerl esam Mslman ihbarlariyle ndeerulenver zahir ve numayan olan sairei mezbure Aienin min kablilmm ceddei hamsi ibu bislkitab Atike Hatun ibneti Ali Hakim mevkii sadri kitab penahi errafulmsteta tuba leh hsn- meab efendi hazretleri dahi sairei mezbure Aienin vakti rd ve sadarna dein tesviyei umuruna vas nasb ve tayin buyurduklarnda oldah ber vechi muharrer vesayeti merkumeyi kabul ve hizmeti lazmeyi kema yenba edaya teahhd itmeyin ma vakaa bittaleb ketb ve imla olundu. Tahrran filyevmilhd velrn min ehri Zilkadetierf. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. krk zade Ali Efendi, ElHac Osman Efendi, Kepsutlu Halil Aa ve brahim. 133 Medinei Balkesirye tabi Kaml Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Bayram olu Ali bin smailin veraseti zevcei menkuhai metrukesi mmhan Hatun ibneti Mehmed ile validesi Kezban Hatun binti Hasan ve sulbuye saire kz mmhan ve liebeveyn kz karnda Aieye mnhasra olduu nde erulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairei mezburenin tesviyei umuruna vasi nasb olunan validesi mmhan Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhms velrn min ehri evvalil mkerrem. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 2, Gmlek (20), Mstamel antari 1 (10), obdan 1 (15), plik, kye 2 (30), Cedd kilim (50), Defa kilim (50), Kie 1 (20), Siyah abalk top (10), Petamal (5), uval 1 (10), uval 3, Heybe (30), Evan nuhasiye, kye 18 (270), Merkeb saban (50), Karasr kz 2 (750), Hrdavat (50), Araba (300), Karasr tosun (600), Merkeb, ras 1 (150), Hnta, kili 1 (500), avdar, kili 2 (80), ar kili 30 (60), Mezru dar, kili 10 (200), Altun (5,5), ar, inik 9 (45). Yekn (3297).

153

Minhelhracat; Techiz tekfin (70), Vergiye deyni (110), Resmi ksmet (72) Kaydiye (4,5). Yekn: (266,5), Sahhulbaki: (3030,5). Hssetzzevcetilmezbure: (378,5); Hssetlmmilmezbure: (505);

Hssetlbintilmezbure: (1515); Hssei uhtin lehme: (623). Sairei mezburenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan bin be yz on be kuru vasiyei mezbure validesi mmhan Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 134 Medinei Balkesirde Umur Bey Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Bavan Haim bin Mustafann veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun ibneti Mahmud ile sulb sair olu Mustafaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezburun validesi tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb Aie Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve bey ve takdm ve taksim olunan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissb velrn min ehri evvalilmkerrem. Sene sn ve sebyn ve mieteyn ve elf. Kazgan, kye 9 (132,5), Bel 1 (8), Sar kuak (29), Hal (30), Harar (9), evan nuhasiyekye 7 (91), Heybe (15), Khne kilim (230 Para), Taar (3), Kebr kb (4,5), Defa kb (6,5), Sandk 1 (6), Kl heybe (7,5), Ufak kb (3), Sakat kb (5), Taar (14), Hrdavat kfe (12), uka fermane (9), Krek, apa (9), Tekne maa hrdavat (4), Demir (3), Kb (7), Destere 1 (2,5), Tahta aded 33 (21,5), Frenk al (8), Hasr 1 (3), slk (6), Dar (40), Drununda beze tohumu (6), Hnta, inik 7 (94,5), Havan 1 (8), Gmlek (15), Ksa antari (25), di (240), Hnta, inik (112,5), Saman (30), Sarmsak (75), Soan (10), Defa soan, kye 5 (50), Nakdi mevcut (22,5), Mezru sebze (625). Yekn: (1844,5) + (700) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin kymeti, (100) Aie bac Karyesinde malumulhudud velmtemilat bir kta ban ber vechi kymeti. Minhelhracat; Techiz tekfin, Keffart ve savm ve yemin bera vasiyeti msbet (300), Mihri meccel (40), Mahallei mezburda vergide (118), Deyni msbet hizmetkar Ahmed (60), Deyni msbet Hzban olu ElHac Abdullah Aa (50), Deyni msbet Bavan Abdulkadir Aaya bavan kira in (65), Deyni msbet Timurcu

154

Mehmed (9), Delaliye, Hamaliye (15), Resmi ksmet (57,5), Kaydiye (3,5). Yekn (718). Sahhulbaki: (1126,5) + (700) Balada mestur menzilden kymeti, (100), Balada mestur ba kymeti. Hssetlmezbur zevce: (14030 Para) Eyadan, (87,5) Mlkten, (12,5) Badan; Kezalik. 135 Ber vechi bala zikr sairi mezbur Mustafa fevt olup veraseti validesi Aie Hatun ile babasnn er karnda Asakiri Hassai Hazreti ahane Neferatndan olup elebile bilmuin Rusukta bulunan Hseyin bin Mustafaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum Mustafann hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayandan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili mseccel ersi zabtiye neferatndan Cingz olu Zabtiye brahim bin Ahmed talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissls min ehri Zilkade. Sene tisa ve sittn ve mieteyn ve elf. Sairi mezburun hsesi: (98530 Para)(30) Techiz tekfin = (95530 Para) (4330 Para), Resmi ksmet ve kaydiye = (912) + (612,5) Mlk menzilden hssesi, (87,5) Badan hssesi. Hsset ehilmezbur: (204), (204), (39); Hssei ammilmezbur, gaib Hseyin: (608)(35,5) Hazinei Celleye = (577,5), (58). Gaibi merkum Hseyinin hssei eresiyesi olan be yz yetmi yedi buuk kuru ile resmi emniye olan otuz be buuk kuru ve nsf emniye bir buuk kuru otuz para ve nsf- delaliye yedi buuk kuru ki, ceman altyz on yedi buuk kuru on para nzam vechile Hazinei Cellei merkumeye irsal itmek zere mdri muma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. Gaib Hseyin hssesinin sanda teslim tarihi: 3 Zilkade 270. 136 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mnir olu Hseyin bin Elhc Halilin veraseti zevcei metrukesi Hssetlibnilmezbur: (98530 Para) Kezalik, (612,5) Kezalik, (87,5)

155

Emine binti Mehmet ile sulbiye saire kz Fatma ve sulbiye saire kz Adle ve liebeveyn er karnda Mehmete mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezbure Fatmann tesviyei umuruna kyl-i eriden vasiye nasb olunan validesi Emine Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd aera min ehri Rabiulula sene sebyn ve mieteyn ve elf. Gmlek (8,5), Nebt sark (5), Yeil sark (2), Khne yelek 1 (6), Alt parmak antari 1 (3,5), Khne potur 1 (5), Abayk 1 (9), Kuzu derisi (5), uval 1 (3), uval 3 (15), Kilim 3 (150), Hal (75), ilte 4, yastk 3 (60), Kahve takm (60), Dfenk 1 (80), Kebir bak (25), amdan ift (90), leen, ibrik (60), Nuhasi menkul (100), Sahan 5, Tas, sini 1 (200), Khne menkul (15), Evan nuhasiye, kye 19,5 (216), krak (40), Evan nuhasiye, kye 26,5 (397,5), emsiye 1 (10), Nargile (3), air kili 3,5 (70), Sandk 1 (5), Malak derisi (8), Karasr desi (100), Tal rahane (50), Cebken 2 (10), Kantar (35), Kahve gm (16), Hrdavat (50), Ktahyadan Hac Osman Aa yediyle gelen terekei nuhas (525,5), Mahallei mezburede vaki bae, mlk menzil ve dkkan ile maruf olan mlk menzilin kymeti (1500). Yekn: (3972), + (400) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti, (300)Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab saman damnn kymeti, (4000) Medinei mezbure arsnda bir Iddet Balar nam mahalde vaki nsf beyntiye kymeti, (300) Medinei mezbure arsnda vaki nsf serginin ber vechi tahmin kymeti, (300) Medinei mezbure civarnda Bapnar Deresi nam mahalde vaki aa ceviz aacnn kymeti, (200) Medinei mezbure civarnda Kzca nam mahalde yarm dnm ban kymeti, (100) Medinei mezbure civarnda Kzca nam mahalde yarm dnm ban kymeti, (50) Medinei mezbure civarnda Ayazma nam mahalde vaki bir evlek ban kymeti. Minhelhracat; Deyni msbet Sim zade Eytann ba ehade Ahmet Efendi, Mustafa bin Mehmet ledessbut. (440) Deyni msbet Alabey Mderrisi menulbi Hafz Mehmet, Ba ehade Osman Efendi bin Halil, Mehmed bin Abdullah ve ba tahlif (392,5) Mahallei mezbure vergisine deyni (145) Delaliye (26), Resmi ksmet ve kaydiye (351,5). Yekn: (1356)

156

Sahhulbak: (2616), (4000) Balada mestur menzil kymeti (300) Saman damnn kymeti (4000) Nsf beyntiye kymeti (300) Nsf sergi kymeti (300) Ceviz aac kymeti (200) Ba kymeti (100) Defa ba kymeti (50) Defa ba kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (327) Eyadan, (500) Mlk menzilden, (37,5) Saman damndan, (550) Beyntiyeden, (37,5) Sergiden, (37,5) Ceviz aacndan, (25) Badan, (12,5) Badan, (610 Para) Badan; Hssetlbintilmezbure: (872) Kezalik, (133340 Para) Kezalik, (10040 Para) Kezalik, (1333) Kezalik, (100) Kezalik, (100) Kezalik, (66) Kezalik, (33) Kezalik, (16,5) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (872) Kezalik, (1333) Kezalik, (100) Kezalik, (1333) Kezalik, (100) Kezalik, (100), (66), (33), (16,5); Hsset ahin lehme: (545) Kezalik, (934) Kezalik, (62,5) Kezalik, (934) Kezalik, (62,5) Kezalik, (62,5) Kezalik, (43) Kezalik, (21,5) Kezalik, (1010 Para) Kezalik. Sairei mezbure Fatmann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan sekiz yz yetmi iki kuru vasiyei mezbure validesi Emine Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezbureye vacibuleda ve lazmulkaza deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 137 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Esurur veledi Posun veraseti zevcei munkuhai metrukesi Margirit binti Metas ile validesi Zmbl binti Esurur ve sulb kebir olu Sag ve sulbiye saire kz Soma ve kebire kzlar Marim ve va ve Horisima ve Anneye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mersumun tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olunan validesi Margiriti Nasraniye ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan helik i mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 27 Rabulahir 270. Brncek top 3 (75), Gmlek 6 (60), evre 18 (13), Ukur 3 (10), ilte, yastk 5 (100), Seccade (15), Kilim 1 (30), Cedid kilim (150), Abayk 2 (15), Koza, kye 3 (60), Hnta 6 (70), Kfe 2 (10), Kp 8 (40), Balk tapas (3), Evan nuhasiye, kye 48 (720), Hrdavat (5), Makas ve sair alat (15) ie 5 (10), Kahve takm (10). Yekn: (1773) + (2500) Medinei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzil kymeti, (300) Medinei mezbure civarnda Fazl Kuyusu nam mahalde iki dnm ban kymeti.

157

Minhelhracat; Masarf lae (150), Mahallei mezbure vergisine deyni (200), Resmi ksmet (112,5), Kaydiyei defteri d (7). Yekn: (469,5) Sahhulbak: (1303,5) + (2500) Balada mestur menzil, (300) Balada muharrer ba. Hssei zevcetilmersume: (163), (312,5), (37,5); Hssetlmmilmersume: (217), (416,5), (50); Hssetlibnilmersum: (264), (508), (60); Hssetlbintil mersume: (132), (254), (30); Hssetlbintilmersume: (132), (254), (30); Hssetl bintilmersume: (132), (254), (30); Hssetlbintilmersume: (132), (256), (30); Hssetlbintilmersume: (132), (256), (30). Sairi mersumenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz otuz iki kuru vasiyei mersume validesi Margiriti Nasraniye kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mersumeye vacibuleda ve lazmulkaza deyni olduunu huzur u erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 138 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Agop veledi Madrosu zimmnin veraseti zevcesi Marm binti Sergiz ile sulb sair olu Agopa mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olan sairi mersum Agopun tesviyei umuruna kyl-i eriden vasiye nasb olunan Marmi nasraniye talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 21 Recep 270. Evan nuhasiye, kye 3 (45), Kp 1 (3), apa (10), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (1000). Yekn: (1058)(27,5), Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi = (1030,5) Sahhulbaki. Hssetlmezbure: (128,5); Hssetlibnilmersum: (902). Sari mersum Agopun ber vechi hssei eresiye olan dokuz yz iki kuru vasiye anas Marmi nasraniye kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mersuma vacibleda deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi 139 Drunu defterde ismi mezkur sair smail bin brahimin veraseti validesi Hanm binti Mehmed ve liebeveyn er karnda sair brahimemnhasra olduu

158

ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburun brahimin vasiyei mensube validesi mezbure Hanm Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. (5263) Babasndan hssesi, (520) Mebla mezkurun sekiz cahda hasl olan nemas = (5783)(33) Techiz tekfin = (5750)(153) Resmi ksmet ve kaydiye = (5597) Sahhulbaki. Hssetlmmilmezbure: (933); Hssei ahin lehme: (4664). Ber vechi bala sairi mezbur brahimin hssei eresiyesi olan drt bin alt yz altm drt kuruu vasiyei mensube validesi Hanm Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi 140 Medinei Balkesirde eyh Ltfullah Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden brahim bin Hasann veraseti zevcei menkuhai metruke Emine hatun ibneti Mustafa ile sulb kebir oullar Mehmed ve Ahmed ve Mustafa ve Hseyin ve Hasan ve Abdlkadir mnhasra iken kalbelkasem Ahmed dahi fevt olup veraseti validesi Emine ile ve liebeveyn er karndalar Mustafa ve Hseyin ve Hasan ve Abdlkadire mnhasra ikem kablelkasem Abdlkadir dahi fevt olup veraseti validesi Emine binti Mustafa ile ve liebeveyn er karndalar Mustafa ve Hseyin ve Hasana mnhasra iken kablelkasem Mustafa dahi fevt olup veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun ibneti Mehmed ile validesi Emine Hatun ibneti Mustafa ve sulb sair oullar brahim ve Ahmede mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasi nasb olan ammileri Hasan ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 15 Recep 270. uval 4, Heybe 1 (40), Cevfe abdeslik 1 (15), Araba maa takm (200), rahane 1 (20), Camus kz, tek (150), Hnta, kili 10 (500), air, kili 20 (400), Burak, kili 2,5 (50), Mezru dar, kili 10 (200), Saman, araba 2 (200), Ta rahane (200), Evan nuhasiye, kye 36 (540), Soan, kye 50 (25), Sarmsak, kye 80 (80), Msr dars (30), Bakla, kili 1 (40), Kp 16 (50), Hatap, araba 2 (30), Hrdavat (50), Dut aac, aded 50 (150), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (4500), Medinei mezbure civarnda Karaniye nam 159

mahalde malumulhudud velmtemilat yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti (150), Mahallei mezburede bir bab kz damnn ber vechi tahmin kymeti (150), Hseyinin terekeden masarf eyledii (1200), Mustafann terekeden masarf eyledii (2000), Hasann terekeden masarf eyledii (500). Yekn: (11470)(304) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi = (11166). Hssetzzevcetilmezbure: (2396); Hssetlibnilmezbur: (2934);

Hssetlibnilmezbur: (2934); Hssetlibnilmezbur: (2934). Ber vechi bala zikr mteveffay hamis Mustafann babasndan ve liebeveyn er karndalarndan hssesi: (2934)(2000) Mteveffay mezbur Mustafa mterek mallarndan umuruna sarfla istihlak eyledii ledessbut = (934)(24,510 Para) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi = (909,510 Para). Hssetzzevcetilmezbure: (113,5); Hssetlmmilmezbure: (151,5); Hssetlibnilmezbur: (3226 Ake); Hssetlibnilmezbur: (3226 Ake). Sari mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman alt yz krk drt kuru on iki akeyi vasiyi mezbur ammileri Hasan kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairi mezburlara vacibi deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 141 Medinei Balkesirye tabi inge Karyesi civarnda Kua skan nam mahalde meskun Haremeyni erifeyn Yrkannn Karakeili Cemaati sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden slam olu Ali bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Kumru Hatun ibneti Elhac Osman ile validesi Halime binti Hasan ve sulbiye saire kz Fatma ve liebeveyn er karndalar smail ve brahim ve mere mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairei mezbure Fatmann tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olunan validesi Kumru Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 3 Recep 70. Don, Gmlek (25), Sark, aba prpt (50), Karasr kz, tek (300), Karasr inei, ras 2 (250), Tfek 1 (100), Evan nuhasiye, kye 10 (15), ar, kili 1 (200), Dar, kili 10 (20), uval 4 (40), ul (50), skan nam mahalde bir evlek ban kymeti (100),

160

Babasndan hssesi (460). Yekn: (1925)(50) Techiz tekfin = (1875)(50) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi = (1825). Hssetzzevcetilmezbure: (228); Hssetlbintilmezbure: (912,5);

Hssetlmmilmezbure: (304); Hssei ahin lehme (13020 Ake); Hssei ahin lehme (13020 Ake); Hssei ahin lehme (13020 Ake). Sarei mezburenin ber vechi bala hssei eresiyesi olan dokuz yz on iki buuk kuru vasiyei mezbure validesi Kumru Hatun kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezbure vacibi deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 142 Medinei Balkesirye tabi inge Karyesi civarnda Kua skan nam mahalde meskun Haremeyni erifeyn Yrkannn Karakeili Cemati sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden slam olu Mehmed bin slamn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Halime binti Hasan ile sulb sair olu Hasan ve sulb kebir oullar smail ve brahim ve mer ve Aliye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sairi mezburun tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olunan validesi Halme Hatun ve sair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 3 Recep 270. Don, gmlek (25), Prpt kuak (30), uval heybe (50), ul 2 (40), Seccade (40), Karasr kz, tek (300), Karasr inei, ras 3 (750), air, kili 5 (100), Dar kili 10 (200), Evan nuhasiye, kye 20 (300), Saban demiri 2 (45), Hrdavat (50), skan mezlur civarnda malumulhudud yarm dnm ba (300). Yekn: (2330). Minhelhracat; Techiz tekfin (30), Resmi ksmet (57,5), Kaydiyei defteri d (3). Yekn: (90,5). Sahhulbaki: (2239,5) Hssetzzevcetilmezbure: (279); Hssetlibnilmezbur: (392); Hssetl ibnilmezbur: (392); Hssetlibnilmezbur: (392); Hssetlibnilmezbur: (392); Hssetlibnilmezbur: (392). Sari mezbur Hasann ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz doksan iki kuru iki akeyi vasiyei mensube validesi Halime Hatun kendi umuruna sarfla istihlak

161

idp zimmetinde sairi mezbura vacibleda ve lazmulkaza deyni olduu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 143 Medinei Balkesirye tabi Okuf Karyesi sakinlerinden iken bundan

akdem vefat iden Timurcu Abdullah bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Aie Hatun ibneti Ali ve dier zevcesi Fatma Hatun ibneti Ahmed ile zevce i mezbur Aie Hatundan mtevellid sulb kebir oullar brahim ve Osman ve kebire kz Havva ve Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 3 Recep 70. Don, gmlek (10), uval, heybe (15), Evan nuhasiye, kye 5 (75), Araba maa takm (100), Hnta, kili 2 (80), air, kili 15 (300), avdar, kili 1 (30), Mezru dar, kili 3 (60), Burak, kili 1 (20), Karasr kz, tek (250), Saman 5 (100), Hrdavat (25), Karyei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin kymeti (600). Yekn: (1665). Techiz tekfin (65), Karyei mezbure vergisine deyni (125), Resmi ksmet ve kaydiye (42).Yekn: (232).Sahhulbaki: (1433). Hssetzzevcetilmezbure: (89,5); Dier Hssetzzevcetilmezbure:

(89,5); Hssetlibnilmezbur: (418); Hssetlibnilmezbur: (418); Hssetl ibnilmezbur: (209); Hssetlibnilmezbur: (209). 144 Medinei Balkesirde zmirler Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Hatice binti Hseyinin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Yakub bin Halil ile validesi Aie binti Ali sulbiye saire kz Merve ve liebeveyn kz karnda Fatmaya mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sarei mezburenin tesviyei umuruna babas ve velisi Yakub ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhms aera min ehri Recebi erif. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Altun kpe (10), Sandk 2 (20), Telli antari 1 (125), am alacas ksa antari alvar (80), Kabareli kuak (60), Pekir 6 (12), Gmlek 2 (20), enber (3), Dek 2, Yorgan 3, Yastk 2 (150), Terlik (10), Kilim (50), krak 1 (10), leen ibrik (40), Zevci

162

Yakub zimmetinde alaca (250), Saman dam (25), Mihri (40), Hrdavatlbeyt (25), Yekn: (930). Minhelhracat; Techiz tekfin ve sair (300), Resmi ksmet ve kaydiye (17), Yekn: (317) Sahhulbaki: (613). Hssei zevcilmezbure: (153,5); Hssei mmilmezbure: (152,5); Hssetl bintilmezbure: (306,5); Hssei uhtin lehme: (50,5). Sari mezburun ber vechi bala hssei eresiyesi olan yz alt buuk kuru babas velisi Yakub kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sairei mezbureye vacibi deyni olduunu ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi 145 Medinei Balkesirye tabi Kalayclar Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden smail bin Halilin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hatice Hatun ibneti Sleyman ile liebeveyn er karnda oullar saire Halil ve Mustafa ve Osman namdan kimesnelere mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i erden vasiye mensube valideleri Emine Hatun ve zevcei mezbure Hatice Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissls min ehri Zilhcceterif. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Karasr inei, ras 2, maa buza (350), Tozun, ras 3 (350), Camus inei, ras 1, maa malak 1 (400), Evan nuhasiye, kye 4 (60), Hrdavat (15), Karyei mezbure civarnda malumulhudud velmtemilat yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti (140), Karyei mezburede malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmini (). Yekn: (3367)(130), Karyei mezbure vergisine deyni = (3237)(85), Resmi ksmet ve kaydiye = (3152) Sahhulbaki. Hssetzzevcetilmezbure: (788); Hsset ahin lehme: (788); Hsset ahin lehme: (788); Hsset ahin lehme: (788). Sar merkumlara ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki bin yz altm drt kuru vasiyei mensube validesi Emine Hatuna ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi.

163

146 Derunu defterde mezkur haliki mersumun Harito veledi satinin terekesinden kablettahrir veresei merkumlarn Senem ve Refda veledi Kelri terekeden bu defa zuhur iden eya ve nukud ve saire veresei merkumlarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mukarrerande ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmissb aera min ehri evvalilmkerrem. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Ecnas nakdi mevcut (7537), Evan nuhasiye, kye 50 (757), Sim zerk, aded 13 (100), Faris saat 1 (250), Salahuddin Mahallesinde malumulhudud velmtemilat ir bab beyhanenin ber vechi tahmin kymeti (12000), Ba defteri mukerrerat malumulesam n zimmetlerinde olup makbl verese: (19000), Havan 1 (10). Yekn: (39814)(1054,5), Resmi ksmet ve kaydiye = (38759,5). Hssetzzevcetilmezbure: (4845); Hssetlibnilmersum: (7516,560 Ak); Hssetlibnilmersum: (7516,560 Ak); Hssetlibnilmersum: (7516,560 Ak); Hssetlibnilmersum: (7516,560 Ak); Hssetlbintilmersum: (375833 Ak). 147 Medinei Balkesirde Karaolan Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden ukur olu Mehmed bin smailin veraseti zevcei menkuhai metrukesi Fatma binti sa ile validesi Hanife binti Mehmed ve sulb sair oullar Hasan ve smail ve sulbiye saire kzlar Zeliha ve Hatice ve batnnda mtebeyyen hamle mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar merkumlarn tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasiye mensube valideleri Fatma Hatun talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran filyevmilhd velrn min ehri zilhcceterife. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Don 2, gmlek 2, Sark, al 1 (20), Antari 1, fermane 1 (10), uval, heybe (15), Evan nuhasiye, kye 36 (540), Sandk (10), Ufak anbar (20), air, kili 5 (120), Kilim 1 (20), Araba maa takm (200), Karasr kz 2 (600), Kavurma (15), Ta rahane ve hssesi (80), Medinei mezbure civarnda malumulhudud bir bab sebze baesinden hssesi (800), mezru sebze dnm 3 (150), Hrdavat (50). Yekn (2650) + (2200) Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilden hssesi.

164

Minhelhracat; Techiz tekfin masarf (70), Deyni msbet Hanife Hatun, ba ehade mahalle imam Hafz Mustafa bin Mehmed, Abdurrahman bin Ahmed ledes sbut ve ba tahlif (345), Resmi ksmet ve kaydiye (127). Yekn: (542). Sahhulbaki: (2108) + (2200) Balada mestur menzil kymeti. Hssetzzevcetilmezbure: (263,5) Eyadan, (275) Mlk menzilden; Hssetlmmilmezbur: (351) Kezalik, (366,5) Kezalik; Hssetlibnilmezbur: (373), (389) Kezalik; Hssetlibnilmezbur: (373), (389) Kezalik; Hssetlibnil haml Abdullah: (373), (389) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (186,5), (194,5) Kezalik; Hssetlbintilmezbure: (186,5), (194,5) Kezalik. Sar merkumunlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman bin drt yz doksan buuk kuru vasiyei mezbure Fatma Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 148 Medinei Balkesirde Sahnhisar Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Pabuu smail bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metrukeleri Hanife Hatun ibneti Mehmed ve dier zevcesi Hanife Hatun ibneti smail ile validesi Fatma Hatun ibneti Mehmed, zevcei san Hanifeden mtevellid sair olu Mehmed ve sulbiye saire kzlar Rahime ve Mnireye mnhasra olduu nde erulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mezburatann tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasi nasb olunan ammileri Yakub Efendi ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 5 Muharrem 71. ya pabucu 50 (100), Be ya pabucu 16 (78), Zenne pabucu, ift 23 (92), Kutane pabu, ift 44 (88), Tezgah (40), Kalb, ift 13 (30), Mermer (40), Muta 3 (30), Diyot 1 (2), Pabuu alat (2), skemle 2 (5), Pabu 1 (10), Bal mumu, kiye 2, Direm 150 (38), ekmece 2 (10), Defa rzgar pabucu, ift 19 (228), Defa ya pabucu, ift 17 (34), Defa be ya pabucu 11 (27,5), Penbe iplik, kye 6, direm 300 (81), Kantar 2 (35), Sandk 1 (10), Gmlek, don 3 (45), Beyaz fermane 2 (6), Uzun antari (15), Cevfe abdeslik 1 (60), Khne abdeslik 1 (10), Cevfe fermane (15), Defa gmlek 4 (30), Ksa aba 1 (10), Ksa antari 3 (20), Nebati sark 2 (20), Abani sark 1 (30), Fes 2 (12), al (5), Kilim 1 (10), krak 2 (35), Zahire anbar (20), uval, heybe (30), air, kili 8 (200), Bulgur, kili 2 (100), Dar, kili 18 (450), Tahta, deste (30), Hnta 18 (900), Kfe 7 (20),

165

Mein 29 (60), ifte kun 30, Sar zahtiyan (54), Siyah zahtiyan 43 (172), Terazi maa takm (20), Avan nuhasiye, kye 87 (1305), avdar, kili 10 (300), Melazi, inik 5 (40), Merkeb ras 1 (10), Camus inei 1 (300), Saman, araba 18 (170), Hrdavat (100), Nakd i mevcut (7140). Yekn: (13551) + (4000) Menzil kymeti, (850) Nsf dkkan kymeti, (200) Ba, (100) Ba. Minhelhracat; Techiz tekfin (500), Resmi ksmet ve kaydiye: (433). Deyni msbet karnda Hac Yahya Aa, Ba ehade Pabuu Mehmed Ali Yakub Efendi bin Mehmed ve ba tahlif (2000). Yekn: 2933 Sahhulbaki: (10618) + (4000) Balada mestur menzil, (850) Dkkan (200) Ba, (100) Ba. Hssetzzevcetilmezbure: (663,5) Eyadan, (250) Menzilden (53) Dkkan (12,5) Badan (6,5) Badan; Dier Hssetzzevcetilmezbure: (663,5), (250), (53), (12,5), (6,5); Hssetlmmilmezbur: (1769,5), (666,5), (141,5), (33), (16,5); Hssetlibnilmezbur: (3761), (1417), (301), (70), (36); Hssetlbintilmezbure: (1880,5), (708,5), (150,5), (35), (18); Hssetlbintilmezbure: (1880,5), (708,5), (150,5), (35), (18). Sar mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman yedi bin be yz yirmi iki kuru vasi ammileri Yakub Efendiye ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 149 Medinei Balkesirye tabi Kavakl Karyesi civarnda meskun etmi Aireti sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Uzun Musa bin Mehmedin veraseti zevcesi Rund Hatun ibneti Cuma ile sulb sair olu Murtaza ve brahim ve sulbiye saire kzlar Hrzade ve Fatma ve Emine ve sulb kebir olu Ahmed ve sulbiye kebire kz Gldalna mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburlarn tesviyei umurlarna kyl-i eriden vasiyei mensubeleri olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Tahrran fil yevmilhms aera min mieteyn ve elf. Kei, ras 150, fi 30 (4500), Karasr inei, ras 6, buza 3 (1000), Deve, ras 7, Fi 500 (3500), Evan nuhasiye, kye 5 (75), adr (300), uval 8, Heybe 1 (60), ul 2 (50), Don, gmlek, sark (30), Aba maa prpt (15), Melazi, inik 6 (30), Hrdavat 166 ehri Muharremlmkerrem. Sene ihda sebyn ve

(100). Yekn: (9660)(60), Techiz tekfin = (9600)(259) Resmi ksmet ve kaydiye = (9341) Sahulbaki littaksimi beynelverese. Hssetzzevcetilmezbure: (1167); Hssetlibnilmezbure: (1634);

Hssetlibnilmezbure: (1634); Hssetlibnilmezbure: (1634); Hssetlbintil mezbure: (817); Hssetlbintilmezbure: (817); Hssetlbintilmezbure: (817); Hssetlbintilmezbure: (817); Hssetlbintilmezbure: (817). Sar mezburlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman be bin yedi yz yirmi bir kuru vasiyei mezbure Rund Hatun ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi.

150 Derunu defterde ismi mezkur sair Naime fevt olup veraseti validesi Rabia binti smail ile liebeveyn kz karndalar Hafize ve Hatice, liebeveyn ammisi Mustafa bin Aliye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra mteveffiyei sairenin babasndan mris hssei aini sairatan mezburatanlarn ve vasiyei mensube valideleri Rabia Hatun ve ammileri Mustafa talep ve marifetiyle tahrr ve taksm olunan mteveffiyei mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. Filyevmilhms min ehri Zilkadetierif. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Babasndan hssesi (907,5)(30) Tehiz tekfin masarf = (877,5)(23), Resmi ksmet ve kaydiye = (854,5) Sahhulbaki. Hssetlmmilmezbure: (14250 Ake); Hsset uhtin lehme: (237,5);

Hsset uhtin lehme: (237,5); Hsset ahin lehme: (237,5). 151 Medinei Balkesirde Eski Kuyumcular Mahallesi sakinlerinden duyunu terekesinden ezid olup bundan akdem vefat iden Elhc Halil Aa bin Ahmed bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Hafize binti Yakub ile sulb kebir olu Asakiri Hazreti ahane Hazeratndan olup elebile bilmuin Rusukta bulunan Yakuba mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaib i merkum Yakubun hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayandan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili mseccel erisi Hacegandan Mehmed Niyazi Efendi talep ve marifetiyle tahrr ve takdm olan

167

mteveffay mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran fil yevmissb aera min ehri Zilhccetierife. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Acem al 1 (60), Khne antari 4 (20), Ksa aba maa krk (..), Cevfe abdeslik (25), Abani sark 1 (50), Basma yorgan 2 (20), Basma makad 1 (20), Beldi yastk 7 (40), ilte 2 (10), ul 2 (20), Kilim 5 (150), Trkmen kilim 1 (120), Hal 1 (120), amdan 2 (80), Nargile 1 (15), Evan nuhasiye, kiye 83 (1245), Menkul 1 (120), ark ii zahtiyan 6 (120), ark ii ufak zahtiyan (40), Ecnas nakdi mevcut (405), Mezru boya, dnm 20 (10000), Hatab ve kmr ve saire (150), Hrdavat (25), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilden nsf hssesinin ber vechi tahmin kymeti (5000). Yekn: (17870)(400) Tehiz, tekfin, keffarat yemin ve savm ve nzrat saire = (17470)(405) Resmi ksmet ve kaydiye = (17065) Sahhulbaki. Mteveffay mezburun ihbar olunan dyunu kebri henz sabit olmayup ayn sbutuna dein tevkf olunduu i bu mahalle erh verildi. 152 Medinei Balkesirde ElHac Gayb Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Deirmenci olu Kara Mehmed bin Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metruke Emine Hatun ibneti Hseyin ile mtevveffiye zevcei ulasndan mtevellid sulb kebr olullar Mehmed ve Asakiri Hassai Hazreti ahane neferatndan olup elebile bilmuin Rusukta bulunan smail ve Hseyine mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum smailnin hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayandan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili mseccel ersi zabtiye avuu ehir Kethdas brahim Aa bin Hseyin ve sair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. Tahrran filyevmissb aera min ehri Cemazielula. Sene sebyn ve mieteyn ve elf. Karasr kz, tek (60), Saban demiri (20), Aba 1 (5), Don, Gmlek (10), Khne antari (3), Kp, hrdavat (10), Mezru hnta, kili 2 (100), Mezru air, kili 4 (80), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilat bir bab mlk menzilin ber vechi tahmin kymeti (2500). Yekn: (2788)(58) Techiz tekfin = (2730)(55)

168

Mahallei mezbure vergisine deyni = (2675)(75) Resmi ksmet ve kaydiye = (2600) Sahhulbaki. Mteveffay mezburun ihbar olunan dyunu kebresi henz sabit olmayup ayn sbutuna dein tevkf olunduu i bu mahalle erh verildi.

153 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden k Hseyin bin Mustafa bin Elhac Mehmedin veraseti zevcei menkuhai metruke Fatma binti Musa ile sulb kebir olu Ahmed ve Orduyu Humayunda bulunan zabdiye neferatndan Mehmed ve Bey ehri kazasnda bulunan Mustafa Efendiye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkumlar Mehmed ve Mustafa Efendinin hssei eresiyelerini ahz ve kabza memur olan mal mdr Hacegan Dvan Hmayandan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili ersi zabtiye neferatndan ehir Kethdas brahim Aa bin Hseyin ile vesair veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 21 aban 70. Acem al 1 (60), Aba 1 (29,5), Ketan iplik (610 Para), Cevfe yelek, Antari 1, Fermane (56), Alt parmak antari (33), am alacas antari (25), am alacas defa antari (33,5), Nebati sark 1 (23), Penbe iplik, kye 1 (11), Yelek, yeil sark (18), Vezne, direm (12), Brncek, gmlek (80), Don 2 (16), Gmlek 2 (12,5), Abdeslik antari (13,5), Khne antari (8,5), Defa antari (8,5), Defa don (4,5), Antari (8,510 Para), Gmlek (7,5), Don, para ve ukur (3), Deste mil 2 (4,5), Tesbih 1 (5), Terazi maa takm (52), Defa terazi 1 (16,510 Para), Kahve, kye 10 (100), Varak kesesi 11 (10), Tuniki, kye 3,5 (25), Nargile (16,5), Divan, kitap (22), Sabun, kye 23, Fi 60 (149,5), Duhan, kye 4 (24), Tula, aded 368 (80), Kilim 1 (7,5), Duhan, kye 90 (427,5), Makas, diyot vesair (8,510 Para),Menkul tahtas ve sandk (4,5), Pskl (18), Tula, sandk (4,510 Para), Kaba kat (7), Kaset (5), Defa kaset (18), Defa ufak kaset (2), Ali Efendide alaca olup kabz olunan (21). Yekn, bey olunan: (1551,5). Ayni baki kalan eya: Melazi, brncek top (105), Bkme bez top 2 (50), Penbe bez, top 5,5 (72,5), ul (10), Kilim (10), Araba sand (10), Karasr inei 2, maa buza (300), Merkeb (50), Mezru hnta, kili (120), Mezru penbe, dnm 3 (75), Mezru 169

kk boyas dnm 3 (200), Bulgur, inik (45), Bir miktar tur (10), rahane (15), Kfe, ift (30), Hatap, yk (50), Cevfe hrka, nuhasi menkul, Evan nuhasiye, kye 75 (1275), ie maa anak (20), Kase 8 (8), Petu, bak (60), Trkmen kilim (150), Mstamel kilim (30), ilte 4, Yastk (50), Kahve takm (30), ekmece 1 (5), Mest, sandk (10), Sar bak (10), Kak deste (15), Nargile 1 (10), Beled dek, yorgan (100), Testere, kye 1 (5), anak 1 (50), Bir miktar eksi (20), Nuhasi menkul (15), Yekn: (4657) + (2500) Bir bab mlk menzil, (500) Defa mlk menzil, ( 1000) Dkkan, (150) Ba. Minhelhracat; Techiz ve tekfin (600), Deyni msbet Yacl Ali Efendi bin Mehmed, Ba ehade Dur Ali zade Hac brahim, Sac Halil Efendi ve ba tahlif (460), Deyni msbet Sab Efendi (14), Delaliye (31), Resmi ksmet (219), Kaydiyei defteri adi (13). Yekn: (1337). Sahhulbaki: (3320) + (2500) Balada mestur menzil, (500) Defa menzil, (1000) Dkkan, (150) Ba. Hssetzzevcetilmezbure: (415), (312,5), (62,5), (125), (18,5); Hssetl bnilmezbur: (968), (729), (146), (291), (43); Hssetlbnilgibilmezbur: (968) (48) Hazinei Celleye = (920), (729), (146), (291), (43); Hssetlbnilgibil mezbur: (968)(48) Hazinei Celleye = (920), (729), (146), (291), (43). Gaibi merkumlar Mustafa ve Mehmedin hssei eresiyeleri olan ceman bin dokuz yz yirmi alt kuru ile resmi emniye olan doksan alt kuru ve nsf kaydiye alt buuk kuru ve nsf delaliye on be buuk kuru ceman iki bin elli drt kuru nzam vechile Hazinei Celleye maliye irsal itmek zere mdri mma ileyh bil emane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 154 Filasl Ada ve Emiral canibinden olup Medinei Balkesirye tabi Urbut Karyesi civarnda katilen vefat iden Mehmed Efendi bin Abdullahn zahirde varisi maruf marufesi olmayup kffei terekesi canibi beytilmale aid ve rac olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekelerini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu tde mrsel vekili ersi, zabtiye neferatndan Hac Ali Kavas bin Abdullahn talep ve marifetiyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olundu. 17 Rubiyulevvel 71. 170

Nakdi mevcut (195,5), Tevarh, kitap (16), Abdeslik (33), Kelam kadm 1 (73), Peran evrak (3,5), Don gmlek (10), Khne antari (2), Khne al (6,5), Diyot (5), Heybe, bak (3). Yekn (351,5). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (25), Dkkaniye, delaliye (3), Cemr pikabna (5), Resmi ksmet (8), Kaydiye (0,5). Yekn: (43,5) Sahhulbaki = (308) (15,5) Hazinei Celleye = (292,5). Sahhulbaki iki yz doksan iki buuk kuru ile resmi emniye olan on be buuk kuru ve nsf delaliye bir buuk kuru ve nsf kaydiye on para ki ceman yz dokuz kuru on paray nzam vechile hazinei cellei merkumeye irsal itmek zere mdri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle arh verildi. 155 Filasl Saruhan Sanca canibinden olup esnay zahide Medinei Balkesirye tabi Aka Ksrak Karyesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Osman bin Osman bin Abdullahn zahirde varisi maruf marufesi olmayup kffei terekesi canibi beytilmale aid ve rac olmala bu makule bila varisi maruf ve marufe fevt olanlarn terekelerini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan hususu tde mrsel vekili ersi, zabtiye neferatndan Hac Ali Kavas bin Abdullahn talep ve marifetiyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir. 17 Rubiulahir 71. Bargir, ras (50), Bargir, ras (162), Dfenk (18), Bak Petu 1 (31), Tesbih (8,5), Potur (7), Antari, yelek (5), Fermane 1 (17), enber 2 (6), Nargile (5). Yekn: (315). Techiz ve tekfin (65), Dkkaniye (2), Delaliye (6), Resmi ksmet (6), Kaydiye i defteri adi (0,5). Yekn: (798,5). Sahhulbaki: (235,5)(11,510 Para) Hazinei Celleye = (223,510 Para). Sahhulbaki iki yz yirmi kuru otuz para ile resmi emniye olan on bir buuk kuru on para ve nsf delaliye kuru ve nsf kaydiye on para ceman iki yz otuz sekiz kuru otuz para nzam vechile haznei cellei merkumeye irsal itmek zere mdri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 156 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Mecnun olu Ahmed bin Osmann veraseti kz karndalar Halime ve gaib

171

Hatce ve Asakiri Hazreti ahane neferatndan olup elebile bilmuin Rusukta bulunan er karndann olu Hseyine mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra gaibi merkum Hseyin ve Haticenin hssei eresiyesini ahz ve kabza memur olan Hacegan Dvan Hmayundan Ftuvetl Yahya Refik Bey Efendi tarafndan mrsel vekili mseccel ersi zabtiye neferatndan ehir kethdas brahim Aga bin Hseyin talep ve marifetleriyle tahrr ve bey olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 25 Rubiulevvel 70. Sahan maa tencere (11), krk (5), Sepet (2), Khne don gmlek (2), Kp ve taar (2,5), uval 1 (4), Hrdavat (5,5), Mahallei mezburede vaki marifeti erle bey olunan bir bab mlk menzilin semeni (510). Yekn: (542). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (60), Delaliye (11), Resmi ksmet: (11,510 Para), Kaydiyei defteri adi (0,510 Para). Yekn: (83,5) Sahhulbaki: (458,5). Hssei uhtin lehme: (152,533 Para); Hssei uhtin lehme; Gaib Hatice: (152,533 Para)(7,5) Haznei Celleye = (14533 Para); Hssei ahin lehme; Gaib Hseyin: (152,533 Para)(7,5) Haznei Celleye = (14533 Para). Gaib ve gaibei mezburenin hssei eresiyeleri olan iki yz doksan bir kuru yirmi alt para ile resmi emniye olan on be kuru ve nsf delaliye be buuk kuru ve nsf kaydiye on be paray ceman yz on iki buuk kuru nzam vechile haznei cellei merkumeye irsal itmek zere mdri mma ileyh bilemane ahz ve kabz eyledii i bu mahalle erh verildi. 157 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Glc olu Dimitri veledi Yenakinin veraseti zevcesi Vesake binti Yaniile sulb sair olu Yorgi ve sulbiye saire kz Erniye ve zevcei ulasndan mtevellid sulb kebir olu Erniyeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra saran mersumann tesviyei umuruna kyl-i erden vasiye nasb olunan valideleri Vesakei Nasraniye vesair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 9 Rubiulahir 70. Frenk al 2 (40), Yelek (5), ie ve anak (5), Evan nuhasiye, kye 10 (150), apa 1, bel 1 (10), Dek, yorgan, yastk (15), Hal (5), Merkeb, ras 1 (40), Yamurluk 1 (25), Melazi, kili 5 (150), Medinei mezbure civarnda Devrene Tepesi nam mahalde 172

yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti: (.), Medinei mezbure civarnda Ayazma nam mahalde yarm dnm ban ber vechi tahmin kymeti (100). Yekn: (585)(16) Resmi ksmet ve kaydiye = (569). Hssetzzevcetilmersume: (71); Hssetlbnilmersum: (166); Hssetl bnilmersum: (166); Hssetlbinti mersume: (83); Hssetlbinti mersume: (83). Saran mersumatann ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman ikiyz krk dokuz kuru vasiyei mensube valideleri Vesakei nasraniye kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde saratan mersumatana vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 158 Medinei Balkesirde Hac smail Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Yoz mam olu Hac brahim bin Mehmed bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metruke Fatma Hatun ibneti Abdullah ile validesi Hatice binti Hasan sulb sair olu Mehmed ve sulbiye sare kzlar Hatice ve Habibeye mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mezburunun tesviyei umuruna kyl-i erden vasi nasb olunan ammileri Yakub vesair veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffay mezburun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 27 Rubiulahir 70. Palamut, kye (75), Hatap, yk 3 (15), Siyahlk zahtiyan (285), Siyah zahtiyan 35 (95), Dolak krmz zahtiyan (120), Karasr kspesi (245), Bargir kspesi (140), Dana kspesi 7 (234), Defa karasr kspesi (100), Dana kspesi (151), Mein ture (60), Bayrak, kye 8 (1,5), Olak tulas (585), Karasr derisi (270), Dana derisi (30), Camus derisi (300), Olak derisi (10), Karasr derisi gerdanda (140), Deve fenari (240), Malak fenari (185), Karasr kn (400), Camus fenari (2290), Defa camus fenari (1040), rk fenak (100), Zahtiyan 5 (75), Bir yol saat (350), Farisi saat (150), Gmlek, don (30), Nebati sark (20), Aban sark (80), Antari (20), Cevfe abdeslik (50), plik kuma (155), Cevfe alvar, alaca anatari (5), Dfenk (100), Eer (30), Hurda (20), Yamurluk (5), uval 4 (40), Bargir (250), Merkeb (30), obdan (30), ekmece (5), Zerkye (20), Ya dvmesi (10), Sandk (10), Melazi (362,5), Hnta, kili 1 (60), Boya tohumu, inik (50), Dar, kili 3 (60), Bulgur, inik (150), Petu 1 (10), krak (25), Kantar (30), Evan nuhasiye, kye (1050), Kfe 6 (30), Mahlukdan (20), Mezru dar (100), Mezru penbe (45), Mezru boya, dnm (100), Defa mezru (100), Saman araba 7

173

(100), Aban sark (80), Nebati sark (20), Fermane antari (20), Cedd pabu. (530), Hrdavat (100), Camus derisi (150), Dana derisi (20), Karasr derisi (90), Koyun derisi (1,5), Palamut ake (425), Olak zahtiyan (30), Orta smail zimmetinde alaca olup kabz olunan (11010), izmeci Estiban zimmetinde alaca olup kabz olunan (819), izmeci Pedros zimmetinde alaca olup kabz olunan (149), Enasi zimmetinde alaca olup kabz olunan (81,5), izmeci Altun olu zimmetinde alaca olup kabz olunan (343,5), bi olu Ksrdan kabz (20), mer amca olu (372,5), Koca Adem olu Hac Alinin alaca olup kabz olunan (8), Eskici Nebi damad Ali (146), Eskici lmeki olu (60), Bigadili mam olu (150,5), Azim olu Hac brahim (315), izmeci brahimden makbl verese (712,5), Eskici Sergizi Zimm (226), Hafz Aga damas (296), ert olu Hac Halil (15,5), Svac Aliden (790), Krk Aal Kse (500), Bigadili Kulaas smail Aa (51), lyas Efendide alaca olup kabz (187), Grgr damad Hac Mehmedde alaca olup kabz olunan (575), Koca Bigal olu Mustafa Efendi (500), Yakub Bey zimmetinde alaca olup kabz olunan (750), Parakende zccect makbl verese (128), Karaman Karyesinden lyas Hocada alaca olup makbl verese (100), Mteveffaya Hac brahim mterek malndan makbl (3268). Yekn: (35400,5) + (4000) Mahallei mezburede vak malumulhudud vel mtemilat bir bab mlk menzilin kymeti, (250) Yarm dnm, (50) Medinei mezbure civarnda terenin birinde bir buuk dnm ban kymeti, (1500) Debbahanenin kymeti, (150) Defa debbahane, (400) Medinei mezbure civarnda Yapnar yolu nam mahalde iki kta ba kymeti. Minhelhracat; Techiz ve tekfin, keffrt savm ve yemin (400), Deyni msbet validesi Hatice binti Hasan ba ehade Osman Efendi ve Yakub ledessbut ve ba tahlif (1687), Deyni msbet kz karnda Fatmaya ba ehade Osman Efendi ve Yakub ledessbut ve ba tahlif (3762), Deyni msbet erki smail bin Ahmed ba ehade smail bin Ahmed ve Mustafa bin Ali ledessbut (2417), Deyni msbet mahallei mezburda vak camii erif amln akesine (100), Resmi ksmet (844,5), Kaydiyei defteri adi (62,5), Mteveffay mezbur ile kz karnda Yakubun kffei emlak ve eyada mterek olduunu ba ehade smail bin Ahmed Mustafa bin Ali ledessbut = (13263) Eyadan, (2000) Menzilden, (125) Badan, (25) Badan, (750) Debbahane, (75) Debbahane, (200) Badan; Mteveffay mezbur Hac brahim

174

maldan makbl (3268). Yekn: (9596) + (2000) Nsf menzilden, (125) Badan, (25) Defa badan, (750) Debbahaneden, (75) Defa debbahaneden, (200)Badan. Hssetzzevcetilmezbure: (1199,5) Eyadan, (250) Menzilden, (15,5) Badan, (3) Badan, (93,5) Debbahaneden, (9,5) Defa debbahane, (25) Badan; Hssetlmmilmezbure: (1599), (333), (21), (4), (125), (12,5), (33); Hssetl bnilmezbur: (3398), (708,5), (44,5), (8), (266), (11), (72); Hssetlbinti mezbure: (1699), (354,5), (2), (4), (133), (5,5), (36); Hssetlbinti mezbure: (1699), (354,5), (2), (4), (133), (5,5), (36). Saran mezburtanlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman altbin yedi yz doksan iki kuru vasiyi mezbur ammleri Yakuba ba huccet ve ba kefale idane olunduu i bu mahalle erh verildi. 159 Medinei Balkesirde Martl Mahallesi mtemekkinlerinden iken bundan akdem helik olan Emize olu Evanis veledi Karinin veraseti zevcei metrukesi Meryam binti Nikol ile validesi Menuse binti Sergiz ve sulb kebr olu Takor ve sulb sare kz Glyani ve mtevaffiye zevcei zevcei lasndan mtevellid sulb sair olu Emize ve sulbiye saire kzlar Srma ve Nevrinyeye mnhasra olduu nde erulenver zahir ve numayan olduktan sonra sar mersumatann tesviyei umuruna kyl eriden vasiye nasb olunan valideleri Meryemi nasraniye ve veresei kibarn talep ve marifetiyle tahrr ve takdm ve taksm olunan heliki mersumun terekesidir ki ber vechi t zikr olunur. 3 Rabulahir 69. Siyah aba, top 11 (412,5), Kr aba top 7 (134,510 Para), Kr aba, miltan 15, fi 17 (255), Boyama aba 5 (158,5), Siyah cebken (159), Kr bez yamurluk (70,5), Mavi miltan (71), Kr kukaleta 2 (43), Mavi aba top (180), Boyama aba top (120), Mavi teke abas 8 (122), Kr top 1 (25), Mavi miltan (58), Boyama 6 (104), Mavi teke abas (22), Tabuk potur (54), Para aba (14), Hrdavat aba (20), Gm (31), Taba, kye 7, fi 17 (119), Leen 1, fi 3 (63,5), Samdan 2 (30), Safer tas (43), Kazgan (122,5), Menkul (40), Balk tabas 1 (7), Tencere (42,5), Tas 1 (5), Evan nuhasiye, kye 12 (140), Kehr takm (16), Kahve takm (14), Yeil takm (14), Acem ah (64,5), Fes 1 (6), Cevfe abdeslik (76), Boas (8,5), Makas (8), Kr erid (14), Kaytan (20,5), Bir miktar erid (14), nci misgal (524), briim kaytan (93,5), Aba yamurluk (32), Yekn: (3771,510 Para).

175

Ayn baki kalan eya: Khne silte (20), Mavi aba top (68), Cevfe alvar (50), Kebir amdan 2 (30), Krmz basma makat (20), Abayk 2, yastk, dek, yorgan (100), Khne kilim 1(10), Sandk (15), Evan nuhasiye, kye 8,5 (127,5), Kp vesair (80), Heybe 1 (5), Nakdi mevcut (800), Abaclar arazide dam (400). Bayatl olu Mehmed avuun tahsl eyledii: izmeci Estyan (29,5), Yac zimm (50), Rabia olu Ticher (3), Durna olu Tori (130), Cabkn Ah (30), Boyac zimm (10), Debbal Safer olu Hasan (41), . Safer (55), Kpk olu (25), Bari olu (25), Dlger Hdaverdi olu (20), Yac Kadir Aa (60), Krc Evanis (92), Eri olu Mehmed (22), Katafl Toros (449), Nazr Mehmed Efendi (100), Krk olu Toros (24,5), Babas olu (188), Huri olu Esteban, bavan Mihal (200), Bavan Veazi (34), Firenkl olu Yani (55), Viranolu Acrur (100), Kahveci Karabet (15), Hac Ali Kuzu olu Osman (76), ora olu Kara Mehmed (5), Samet smail (60), Hac Bostan olu (152), Cebe Ali (8,5), Arabac olu Hac Mustafa (16), Osman olu Hac Ahmed (145), Hardal Alisi (37), Yac Ali (32,5), Elbiye olu (42), Hac akr olu (101), Hasan olu Halil (31,5), Pnar Ali Aa (112), Baba Karyeli Nikol (55), Yrk Himmet Osman (55), Ranbolu Halil (180), Baba Karyesinde Paal (92), Tatarc Mustafa (40), mamolu Hac Mustafa (75), Takor zimm (70), Antryas olu (110), Halalcal Hac Ahmed (140), Osman (10), Hac Hasan (52), Gk Karyeli Pehlivan (13), Deligz olu (9), Gk Karyeli Pehlivan (8), Kepsutlu Yrk (35), Yekn: (3781,5). Ceman yekn: (10703,5). Minhelhracat; Masarf le (150), Mahallei mezbure vergisine (251), Cenibi mriden abahane amirye deyni olup Osman Paa emriyle verilen (9542), Hamaliye (6), Delaliye (75), Resm tahsil n (153,5), Resmi ksmet (142), Kaydiyei defteri adi. Yekn: (10342,5) Sahhulbaki: (361). Hssetzzevcetilmezbure: (670); Hssetlmmilmersume: (893,5); dkkan (1000), Mahallei mezburda vak bir bab mlk menzil (5500), Mlk menzilden hari bir bab

Hssetlibnilmersum: (1085); Hssetlibnilmersum: (1085); Hssetlbintil mersume: (542,5); Hssetlbintilmersume: (542,5); Hssetlbintilmersume: (542,5). 176

160 Medinei Balkesirde Okukara Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem vefat iden Zeynep binti smail bin Abdullahn veraseti zevcei menkuhai metrukesi Elhac Hseyin bin Ali ile sadri sar oullar Abdullah ve Abdulaziz ve mteveffa zevci ulasndan mtevellid sulb sair olu Slayman bin Abslkadire mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra sari mezburann babalar velleri Elhac Hseyin Aa ve sari mezbur Slayman tesviyei umuruna vasi nasb ve tayin olunan lieb kz karnda Aie binti Abdulkadir talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve bey ve taksm olunan mteveffiyei mezburenin terekesidir ki ber vechi t zikr ve beyan olunur. Tahrran 25 Muharrem 71. Telli uzun antari 2, maa alvar (300), Cevfe hrka 1 (100), Ksa antari 1, canfes hrka (120), Alt parmak uzun antari 1 (80), etari antari maa alvar (60), Libade maa Hamam takm maa slk (80), Altun kuak 1 (50), slk 2 (40), evre 13, enber 5, pekir 10, yalk 14 (150), Basma alvar (10), Alt parmak uzun antari maa alvar (130), arab var maa alvar (25), arab (60), Dek 4 (140), Yorgan (100), Fndk rubyesi 50, fi 10 (500), Zevci ulasndan hssesi (1035), Mihr meccel (40), Yekn (3165) (83) Resmi ksmet ve kaydiyei defteri adi = (3082) Sahhulbaki. Hssetzzevcetilmezbure: (770,5); Hssetlbnilmezbur: (770,5);

Hssetlbnilmezbur: (770,5); Hssetlbnilmezbur: (770,5). Sar merkumunlarn ber vechi bala hssei eresiyeleri olan ceman iki bin yz on bir buuk kuruu babalar velleri Elhac Hseyin Aa kendi umuruna sarfla istihlak idp zimmetinde sar merkumunlara vacibi deyni olduunu huzuru erde ikrar ve itiraf eyledii i bu mahalle erh verildi. 161 Firar iden yahudinin eyas budur ki: Filasl zmirli olup altm dokuz senesi zilhcce evahirinde vuku bulan panayrda lieclitticare mtemekkinlerinden firar iden yahudi taifesinden Haim Yaru veledi olu Yako yahudinin mstecil olduu dkkan drununda olan galeri mal mdr tarafndan mrsel vekil ehir kethdas brahim Aa ve meclisten mrsel vekil ehir aas Elhac Abdullah Kavas ve ashab hukuk talep ve marifetleriyle firar mersum yahudinin eyas tahrr ve terkm ve Balkesir sandk odasna bilemane merkum ehir kethdas yediyle irsal olduunu i bu mahalle erh verildi. 19 Muharrem 70. 177

Al Frenk fes, deste, fi 50 (12,5), Ealk al fes, deste, fi 36 (7), Ealk krmz fes, deste, fi 40 (4), Kara krmz fes, deste, fi 26 (4,5), Kilim 1 (25), Yekn semen: 625, 258, 160, 117, 25 = 1185. Firar mersum yahudinin deyni olunduu irsal: (1300) Burusal Demiral, (1760) Rumelili tud, (300) Diyarbekirli Sinan, (4620) Burusal Tahur, (100) Dkkan kiras Hac Yahya Aaya, (150) Kasabal Hac Sleyman olu Eci Agop = (8230). Medinei Balkesirde zmirli Mahallesinde sakine iken bundan akdem vefat iden Hatice binti Hseyinin veraseti zevcei munkuhai metrukesi Musa bin Abdullah ile liebeveyn er karnda brahime mnhasra olduu ndeerulenver zahir ve numayan olduktan sonra veresei kibarn talep ve marifetleriyle tahrr ve takdm ve taksm olunan mteveffay. 162 Medinei Balkesirde Dinkiler Mahallesi sakinlerinden dynu terekesinden mezt olup bundan akdem vefat iden Eri olu Mehmet Aa bin Ahmet bin Abdullahn terekei fhiresini kabz dyunu mislinesini edaya kyl-i erden vasi nasb olunan mteveffann damad Mehmet Aa ve eshab hukuk talep ve marifetiyle tahrr ve beyanulizze ale tarikazeme tevzi ve taksm olunan terekei mteveffay mezbur ki, ber vechi bala zikr olundu. Tahrran filyevmilhd aera min ehri Ramazanilmbarek sene sebyn ve mieteyn ve elf. Yerli gr aba top 2 (44,5), Siyah aba top 1 (43,5), Bursa kr top 3 (63), Yerli siyah top 8 (312), Yerli siyah miltan 11 (352), Uzun siyah aba 6, fi 21 (126), Yerli kr aba 1 (27,5), Teke abas 4 (68), Kaytan top 12 (40), plik ark felek (10,5), Terazi 1 (5,5), Makas (13), Dolap 1 (35), Minder (8,5), Tezgah 1 (7), Kantar 1 (14), Harar 2 (7,5) di, ras 1 (250), Sehim 1 (30), Heybe 1 (13), Yayg 1 (22), Minder 2 (18), Un anbar (12,5), Yorgan (28), Minder yastk (8,5), inik (4), Defa yorgan (26,5), Dek (27), Yamurluk (17,5), Yorgan 1 (20), Minder 1 (10), Kilim 1 (7), 1 (2), Enam (5), uval (52), Beyaz aba top 1 (27), Yayg 1 (4), Nargile 1 (5), anak, tas 3 (10), Mimir fez (8), Yorgan, yastk (24,5), Namazraf (11), Tekne (3), ekmece (3,5), skemle (3), Kebir bak (24), Kantar 1 (32), , kye 14 (7), Havan (4), Bel, apa (18), Sandk (7), Yk, kye 15 (67,5), Kfe 2 (8,5), Trpan (7), Bak (3,5), (2), Harar 3 (3), Kazgan (75), Menkul (25,5), Tencere (37), Taba (18), Bakr 2 (3), Dolap (9,5), Evan nuhasiye (37), Sahan bara, kye 5 (68), Evan nuhasiye para 6

178

(50), Tencere taba (45,5), Bakr 1 (18), Demlik (16), Sahan (5), Balk tabas (6,5), Tencere taba (16,5), Balyo (11), Mimir (1,5), Kfe (11), Nuhasiye taba (36), leen (12), Nuhasiye kazgan (45), uka alvar (1,5), Fak (2), Frenk al (14,5), Sar kuak (87), Karaca sonbal (25), Cevfe abdeslik (51), Top 1 (6), donu 2 (5), Gmlek (13), Defa gmlek (12), donu (6,5), Uzun antari (12,5), Yelek 3 (5,5), Ksa antari (3), Defa antari (8), Antari maa hrka (5), Don ukur 2 (6), Hrdavat maa fes (10), Zahire anbar (10), anak 1 (10), Fazl Kuyusu nam mahalde yarm dnm ban kymeti (200), Hnta kili 6, inik 1, fi 36 (226,5), Deve olu Yakub zimmetinde alaca olup kabz olunan (18,5), Koca Biga Abdullah zimmetinde alaca olup kabz olunan (7), Defa hnta, inik 7 (60), Mahallei mezburede vaki malumulhudud velmtemilt bir bab mlk menzil (900), Karamzrak brahimden kabz olunan (23), Kse Karyeli Hantal ve damad Mehmetden kabz olunan (35), Teras tarla (100). Yekn: (4458,5). Minhelhracat; Techiz ve tekfin (80), Orak bimek iin verilen gndelik (70), Ahtaba, araba, dkkan ve samancya masarf (28), Delaliye (83), Resmi ksmet ve kaydiye (115). Yekn: (376,5) Sahhulbak: (4082). Mteveffay mezburun ihbar olunan dyunu kesiresi henz sabit olmayup zapt sbutuna dein tevkf olunduu i bu mahalle erh verildi. Temmetilkitab

179

SONU eri mahkemelerde mahkemenin bilgisi dahilinde tutulan, resmi stat tayan her trl kaytlarn toplanm olduu defterlere eriyye sicil defterleri denir. eriyye sicil defterleri toplumun en kk yap ta olan ailenin

problemlerinden devletin idari, askeri, hukuki ve sosyal politikalarna varana kadar btn hereyi iinde tamaktadr. eriyye sicilleri devletin siyasi ve sosyal tarihini kaynak vazifesi grmektedir. Mahalli olaylarn tarihiler tarafndan yazlamad da gz nne alndnda eriyye sicillerinin nemi ortaya kar. Kadlar bayram ve Cuma gnleri hari hergn askeri meseleler haricindeki btn meseleleri zme kavutururlar. Hibir dava gecikmez, aylar-yllar srmezdi. nk Osmanlnn anlayna gre Geciken adalet, adalet deildir. Balkesir Osmanl Devletinin kurulduu ilk yllardan itibaren bir Osmanl ehri olmas sebebiyle Trk slam Devletine ok byk hizmetleri olmutur. Balkesir hem Marmara Deniz hem de Ege denizine kysnn olmas ve Anadolu ile Rumeli arasnda bir geit olmas sebebiyle ok ksa zamanda gelimi bir ehirdir. Menzil denilen konaklama yeri asndan ok uygun bir yer olmas ehre kltrel anlamda da bir ok ey kazandrmtr. 751 nolu Balkesir eriyye Sicil Defteri esas alnarak balkesirin mahalleleri, defterde var olan kazalar, kyler ve yeni kurulmu olan iskan blgeleri buralara yerleen cemaat ve airetler tespit edilmitir. Karasi Sanca 1261 senesinde Hdavendigardan ayrlarak Manisa ve Aydn ile beraber merkezi Manisa olmak zere yeni oluturulan vilayete sancak olarak balanmtr. Buna gre defterin kaydedildii 1855 M. 1270 Hicri tarihinde Manisaya bal bir sancaktr. Sancan beyi erif Osman Paadr. Karasi sanca kads ise Halil Efendinin Olu Mehmed efik Efendidir. Miras hukukuna konu olan tereke ve miras taksimi deerlendirilmi ve tamamen islam hukukunun uyguland grlmtr. Hatta gayr-i Mslimler bile slam hukukuna uygun olarak miras paylamn kabul etmilerdir. lenin kk ocuklar iin mahkeme tarafndan vasi nasb edilmitir. Vasi genelde aile fertlerinden olmakla beraber bazen amcas ocua vasi kabul edilmitir. Vasiye ocuun mirastan hissesi

180

verilirken demenin yapldna dair huccet verilmitir. Eer vasi, kendisine verilen ocuun hissesini sarf etmi ise mahkeme huzurunda bu bir bor kabul edilmitir. Her hangi bir kimse ld zaman kars da dahil olmak zere kime borcu varsa denmitir. demenin yaplabilmesi iin bazen ahitler, bazen yemin ve bazen de kefil istenmitir. Mslman ve gayr i Mslim halkn arasnda iyi bir iliki olmakla beraber tereke sicillerinde len kii ve yaknlar iin tahkir ve tezlil ieren ifadeler kullanlmtr. Gayri mslimlerin giyim kuam belli kurallara bal tutulmutur. Mslman halk genelde tarm, hayvanclk ve ticaret ile megul iken gayri mslimlerin daha ziyade ticaret ve sanaat ile megul olduu grlmektedir. Kullanlan isimler slam byklerine sayg ve sevgiyi ifade eder ekilde seilmitir. Folklorik yapy ortaya koyan giyim eyalar ve ev eyalarnda sadelik n planda olmakla birlikte zenginler tezyine daha fazla nem vermilerdir.

181

BBLYOGRAFYA Ariv 1. 751 Eserler 1. AKGNDZ, Ahmet; eriyye Sicilleri, Trk Dnyas Aratrmalar Vakf, stanbul, 1988, C.1. 2. ASLAN, Yrd. Do.Dr. Nasi, I. Ariv uras: Milli Arivimiz erisinde eriyye Sicilleri: Eitim ve Terminoloji Problemleri , D.A.G.M., Yay. Ankara, 1998 3. AYDIN, M. Akif, lmihal I II, slam ve Toplum, Aile Hayat 4. BAYINDIR, Abdlaziz; slam Mahkeme Hukuku, stanbul, 1986 5. CN, Halil - AKGNDZ, Ahmet; Trk Hukuk Tarihi, Seluk niversitesi Yaynlar, Konya, 1989 6. DEVELLOLU, Ferit, Osmanlca-Trke Ansiklopedik Lugat, Dou ANKARA MLL KTPHANE, bn-i Sina Aratrma Blm, No:

Matbaas, Ankara, 1962 7. GNDODU Rait; Balkesir eriyye Sicili (Evail-i Cemaziyelevvel 10211025 Safer 1027 4 Temmuz 1612 21 ubat 1628), Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi, stanbul niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1991 8. GNEY Ahmet Rfat; 411 nolu Kastamonu eriyye Sicil Transkripsiyon ve Deerlendirilmesi, Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi, Ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, 1984 9. GR A. Refik; Osmanl mparatorluunda Kadlk Messesesi, Yaynlanmam Doktora Tezi, ..E.F, stanbul, 1971 10. HAKKI, smail, Karasi Vilayeti Tarihesi (Osm.) Hsn Tabiat Matbaas, stanbul, 1341 H. 11. HAKKI, smail, Balkesir Rehberi (Osm.), Liva Matbaas, Balkesir, 1339-1341

182

12. (HEYET), Karasi Vilayetine Mahsus Salname (Osm.), Vilayet Matbaas, Balkesir, 1305 H. 13. LGREL Mcteba; eriye Sicilleri Toplu Katalouna Doru, ..E.F, Tarih Dergisi, stanbul 1975 14. KARAMAN, Hayrettin, Ana Hatlaryla slam Hukuku, I-III, Ensar Neriyat, stanbul, 1990, c.II 15. KARAMAN, Hayrettin, Mukayeseli slam Hukuku, Nesil Yay. 1991 16. OLTAYLI, lbey; Trkiye dari Tarihi, Ankara, 1979 17. ZTRK, Levent, slam Toplumunda Birarada Yaama Tecrbesi, nsan Yay. stanbul, 1995 18. SU, Kamil, XVII VE XVIII. Yzyllarda Balkesirde ehir Hayat, stanbul, 1937 19. UZUNARILI smail Hakk; Osmanl Devletinin lmiye Tekilat, Trk Tarih Kurumu Basmevi, Ankara, 1988 20. NLYOL Aynur; eriyye Sicillerine Gre XVIII. asrn ilk yarsnda Balkesir (1700-1730) Yaynlanmam Doktora Tezi, Uluda niversitesi, S.B.E, Bursa, 1995 Ansiklopediler 1. AKTA, Necati; Osmanl Dnemi Arivciliimiz Osmanl, C.6, Yeni Trkiye Yaynlar, Ankara, 1999 2. ARAS, zg, DA Ad Koyma Mad. I -, TDV Yay., stanbul, 1988, c. 1, 3. ARSEVEN, Celal Esat, Sanat Ansiklopedisi, I V MEB. Yay., stanbul, 1983 4. AYDIN, M. Akif, DA Bor mad. I TDV Yay. stanbul, 1992, c. 6 5. BARDAKOLU, Ali; Osmanl Hukukunun erilii zerine Osmanl, C.6, Yeni Trkiye Yaynlar, Ankara, 1999 6. BARKAN, . Ltf, A iftlik mad. MEB. Yay. stanbul, 1993 7. EMECEN, Feridun M., Osmanllarda Yerleik Hayat, ehirler ve Kyler, Osmanl, c.IV, Yeni Trkiye Yay. Ankara, 1999 183

8. GYN Nejat; Osmanl Devletinde Tara Tekilat Osmanl C.6, Yeni Trkiye Yaynlar, Ankara, 1999 9. LGREL Mcteba; .A. Balkesir Mad. 1---Diyanet Vakf Yay., Ankara 10. KILILIOLU, Safa (v.d..r.), Meydan Larousse, I-XII, Meydan Yay. stanbul, ts., c.II 11. NKAL, Ahmet, (v. dr), DA Cami mad. I TDV Yay. stanbul, 1993 12. ZTUNA, Ylmaz, Byk Trkiye Tarihi, I-XII, tken Yay. stanbul, 1983, c.VII 13. SAHLLOLU Halil; Kitabul Kad ve Sfteciler, Trkiye ktisat Tarihi Semineri, Hacettepe niversitesi, Ankara, 1974 14. ENER, Mehmet, DA, Cami mad. I TDV Yay., stanbul, 1993 15. TA, Kenan Ziya, I. Ariv uras: Ariv Malzemesi Olarak eriyye Sicilleri ve Tara niversitelerinde Tarih Aratrmalar, D.A.G.M. Yay. Ankara, 1998 16. YKSEL, Ahmet Nuri, (v.d..r.), Yeni Trk Ansiklopedisi, I-XII, tken Yay., c.I Szlkler 1. ZCAN Hseyin, Hukuk Szl,Yeni Desen Matbaas, Ankara 1975 2. SERTOLU Mithat; Osmanl Tarihi Lugat, Enderun Kitapevi, stanbul, 1986 3. KOU, Reat Ekrem, Trk Giyim-Kuam ve Sslenme Szl, Smerbank Kltr Yay. Ankara, 1967

184

EK:

751

NOLU

BALIKESR

ERYYE

SCL

DEFTERNN

ORJNAL METN

185