You are on page 1of 4

Na temelju lanka 26. stavka (1) toke e) Ustava upanije Zapadnohercegovake ("Narodne novine upanije Zapadnohercegovake", br.

1/96) i lanka 114. stavka (1) Poslovnika Skuptine upanije Zapadnohercegovake ("Narodne novine upanije Zapadnohercegovake", br. 14/98) Skuptina upanije Zapadnohercegovake na 8. sjednici odranoj 25. lipnja 1999. godine, d o n o s i .

ZAKON O NOSTRIFIKACIJI I EKVIVALENCIJI STRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA


I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim Zakonom ureuju se uvjeti, nain, postupak i subjekti sprovoenja postupka nostrifikacije i ekvivalencije diploma, svjedodbi, uvjerenja, uenikih knjiica i drugih propisanih obrazovnih isprava (u daljem tekstu: obrazovna isprava), steenih izvan odgojno-obrazovnog sustava upanije Zapadnohercegovake (u daljem tekstu: upanija). lanak 2. Potvrde i sline isprave o steenom obrazovanju odnosno o zavrnom razredu ne smatraju se propisanom obrazovnom ispravom iz lanka 1. ovoga Zakona i kao takve ne mogu biti predmet nostrifikacije i ekvivalencije. Postupku nostrifikacije i ekvivalencije ne podlijeu isprave o poloenom dravnom ispitu, odnosno njima slinim strunim ispitima i sudska rjeenja kojima je utvrena steena kolska, odnosno struna sprema. lanak 3. Obrazovne isprave iz lanka 1. ovoga Zakona steene prema nastavnom planu i programu koji se razlikuje od nastavnog plana i programa upanije, podlijeu postupku nostrifikacije i ekvivalencije. lanak 4. Postupkom nostrifikacije se obrazovnoj ispravi o zavrenom osnovnom, srednjem, viem i visokom obrazovanju, magisteriju i doktoratu znanosti priznaje ista pravna snaga odnosno jednaka vanost s odgovarajuom obrazovnom ispravom steenom u obrazovnoj ustanovi u upaniji. lanak 5. Postupkom ekvivalencije se obrazovna isprava o zavrenom osnovnom, srednjem, viem i visokom obrazovanju, odnosno o zavrenim pojedinim razredima, semestrima i godinama toga obrazovanja ili poloenim pojedinim ispitima izjednaava s odgovarajuom obrazovnom ispravom u upaniji, radi nastavka obrazovanja odnosno zaposlenja na teritoriju upanije. lanak 6. Pravo na nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovnih isprava imaju dravljani Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), strani dravljani i osobe bez dravljanstva, ako imaju pravni interes za njihovo priznavanje u upaniji.

II. NAIN, SUBJEKTI I ROKOVI SPROVOENJA POSTUPKA lanak 7. Postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava iz lanka 1. ovog Zakona pokree se podnoenjem pismenog zahtjeva Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i porta (u daljem tekstu: Ministarstvo). lanak 8. Podnositelj zahtjeva, uz zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju prilae steenu originalnu obrazovnu ispravu, duplikat isprave ili prijevod steene obrazovne isprave na hrvatskom jeziku, ovjeren od ovlatenog sudskog tumaa. Ministarstvo u postupku nostrifikacije i ekvivalencije moe, ukoliko ocijeni za potrebito, od podnositelja zahtjeva traiti obrazovnu ispravu o prethodno zavrenom razredu, odnosno obrazovanju, kao i druge relevantne dokaze vane za voenje i okonanje postupka (rodni list, uvjerenje o dravljanstvu i slino). Podnositelj zahtjeva za nostrifikaciju i ekvivalenciju duan je u svom zahtjevu navesti da li je zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju iste obrazovne isprave ve podnosio nekom drugom organu.

lanak 9. Nostrifikaciju obrazovnih isprava o zavrenom osnovnom i srednjem obrazovanju te o oblicima strunog usavravanja za odreene poslove zanimanja obavlja Ministarstvo. Nostrifikaciju obrazovnih isprava o zavrenom viem odnosno visokom obrazovanju, magisteriju, doktoratu znanosti, obavlja Ministarstvo uz obvezu pribavljanja miljenja nadlenog fakultetskog vijea. ??? lanak 10. Ekvivalenciju obrazovnih isprava o zavrenom osnovnom i srednjem obrazovanju odnosno dijelovima toga obrazovanja obavlja Ministarstvo. Ekvivalenciju obrazovnih isprava o zavrenom viem odnosno visokom obrazovanju te o dijelovima toga obrazovanja obavlja Ministarstvo uz obvezu pribavljanja miljenja nadlenog fakultetskog vijea. lanak 11. Ako se u upaniji ne izvodi odgovarajui studij obrazovanja u smislu lanka 9. stavak (2) i lanka 10. stavak (2) ovoga Zakona, nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave obavit e Ministarstvo uz prethodno pribavljano miljenje komisije koju imenuje Sveuilite u Mostaru za svaki konkretni sluaj. lanak 12. U postupku nostrifikacije obrazovne isprave o zavrenom osnovnom, srednjem, viem i visokom obrazovanju uzima se u obzir sustav obrazovanja zemlje u kojoj je obrazovna isprava steena, nastavni plan i program ustanove koja ju je izdala, trajanje i drugi uvjeti obrazovanja pod kojima je obrazovna isprava steena, prava koja daje obrazovna isprava u zemlji u kojoj je steena i druge injenice od znaaja za nostrifikaciju. lanak 13. Ako se u postupku nostrifikacije utvrdi da se uvjeti pod kojima je obrazovna isprava steena, znatno razlikuju od uvjeta utvrenih za obrazovne ustanove u upaniji, nostrifikacija steene obrazovne isprave uvjetovat e se prethodnim polaganjem dopunskih (nostrifikacijskih) ispita, odnosno izradom odreenih dopunskih (nostrifikacijskih) radova. Dopunske ispite, odnosno radove odreuje Ministarstvo svojim rjeenjem. lanak 14. Diploma odnosno svjedodba o magisteriju i doktoratu znanosti moe se nostrificirati ako se u provedbenom postupku utvrdi da uvjeti pod kojima je steen magisterij ili doktorat znanosti odgovaraju uvjetima propisanim za stjecanje magisterija ili doktorata u upaniji. lanak 15. U postupku ekvivalencije obrazovnih isprava o zavrenom osnovnom, srednjem, viem i visokom obrazovanju ili dijelovima toga obrazovanja uzima se u obzir nastavni plan i program obrazovne ustanove koja je izdala obrazovnu ispravu, trajanje i drugi uvjeti obrazovanja, te prava to ih glede daljnjeg obrazovanja u obrazovnom sustavu upanije daje ta obrazovna isprava. lanak 16. Ako se u postupku ekvivalencije utvrdi da se uvjeti pod kojima je obrazovna isprava steena znatno razlikuju od uvjeta utvrenih za obrazovne ustanove u upaniji, ekvivalencija steene obrazovne isprave uvjetovat e se prethodnim polaganjem odreenih dopunskih (ekvivalencijskih) ispita. Dopunske (ekvivalencijske) ispite odreuje Ministarstvo svojim rjeenjem. lanak 17. Postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovne isprave okonat e se rjeenjem o nostrifikaciji i ekvivalenciji kada podnositelj zahtjeva priloi Ministarstvu potvrdu obrazovne ustanove o poloenim dopunskim ispitima iz lanka 13. i lanka 16. ovoga Zakona. lanak 18. Ministarstvo je duno okonati postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovne isprave u roku od 60 dana od dana podnoenja zahtjeva za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave. Ako se postupak iz opravdanih razloga ne okona u predvienom roku, a kolska odnosno akademska godina pone s radom, podnositelju zahtjeva e se izdati potvrda za uvjetni upis kao dokaz da je postupak nostrifikacije i ekvivalencije u tijeku. lanak 19. Ako se zapoeta kolska odnosno akademska godina zavri u propisanom roku, a zapoeti postupak nostrifikacije i ekvivalencije nije okonan, podnositelju zahtjeva se moe izdati potvrda o postignutom uspjehu radi upisa u vii razred odnosno stupanj obrazovanja.

lanak 20. Potvrde iz lanka 19. ovoga Zakona nemaju pravnu vanost propisane obrazovne isprave u upaniji i slue samo kao pravni temelj na nastavak obrazovanja do okonanja zapoetog postupka nostrifikacije i ekvivalencije obrazovne isprave. lanak 21. Kada je postupak nostrifikacije i ekvivalencije vezan za davanje strunog miljenja, nadleno fakultetsko vijee je duno u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti traeno miljenje Ministarstvu. lanak 22. U osobito sloenim sluajevima odnosno sluajevima kada je Sveuilite u Mostaru u obvezi imenovati posebnu strunu komisiju u svezi s postupkom nostrifikacije i ekvivalencije obrazovne isprave, rok za dostavu miljenja Ministarstvu iznosi 30 dana od dana primitka zahtjeva za davanje miljenja. Ministarstvo je duno okonati postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovne isprave iz stavka (1) ovoga lanka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave. HI. EVIDENCIJA I NADZOR lanak 23. Ministarstvo, te Sveuilite u Mostaru iz svog domena duni su voditi i evidenciju i uvati dokumentaciju o sprovedenom postupku nostrifikacije i ekvivalencije obrazovne isprave. Uvjete i nain voenja i uvanja dokumentacije iz stavka (1) ovoga lanka propisuje ministar posebnim sprovedbenim propisom. lanak 24. Nadzor nad zakonitou rada kod sprovoenja postupka nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava kao i kod primjene odredaba ovoga Zakona obavlja Ministarstvo. IV. POSEBNE ODREDBE lanak 25. Ministarstvo, Sveuilite u Mostaru i fakulteti naplauju od podnositelja zahtjeva za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave trokove postupka u visini koja je utvrena posebnim propisom. lanak 26. Protiv rjeenja o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava nije dozvoljena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom u roku od 30 dana od dana primitka rjeenja. lanak 27. Obrazovne isprave o zavrenom razredu odnosno obrazovanju, steene u obrazovnim ustanovama na podruju bive SFRJ u kolskoj 1991./92. godini, odnosno do rujna 1992. godine, izjednaavaju se u pravnoj snazi s odgovarajuim obrazovnim ispravama upanije, odnosno ne podlijeu postupku nostrifikacije i ekvivalencije. lanak 28. Obrazovne isprave o steenoj naobrazbi u obrazovnim ustanovama Federacije BiH u kojima se nastava izvodi po hrvatskom nastavnom programu, odnosno koji su sukladni nastavnim programima u upaniji, izjednaene su po pravnoj snazi s obrazovnim ispravama u upaniji. Obrazovne isprave steene u obrazovnim ustanovama i sveuilitima u Republici Hrvatskoj izjednaavaju se s obrazovnim ispravama u upaniji. Obrazovne isprave steene u ostalim obrazovnim ustanovama na podruju BiH uz uvjet uzajamnosti izjednaene su po pravnoj snazi s obrazovnim ispravama u upaniji. lanak 29. Obrazovne ustanove na teritoriju upanije ne mogu upisivati kandidate u vii razred odnosno stupanj obrazovanja temeljem steene obrazovne isprave, a koja podlijee postupku nostrifikacije i ekvivalencije, sukladno odredbama ovoga Zakona. Temeljem konanog rjeenja o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave, obrazovna ustanova upanije u kojoj kandidat nastavlja obrazovanje upisuje relevantne podatke o kandidatu u Matinu knjigu.

V. KAZNENE ODREDBE lanak 30. Novanom kaznom od 1000 do 4000 KM kaznit e se za prekraj obrazovna ustanova koja postupi protivno odredbe lanka 29. ovoga Zakona. Za prekraj iz odredbe lanka 29. ovoga Zakona kaznit e se odgovorna osoba u obrazovnoj ustanovi kaznom u iznosu od 300 do 1000 KM. VI. PRIJELAZNE ODREDBE lanak 31. Na dan stupanja na snagu ovog Zakona prestaje vaiti Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava ("Narodni list HR H-B", br. 16/96. i 44/96.). lanak 32. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama upanije Zapadnohercegovake".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine upanija Zapadnohercegovaka -SKUPTINABroj: 01-VIII-157/99 iroki Brijeg, 25. lipnja 1999. Godine

PREDSJEDNIK Mladen Nii