You are on page 1of 7

Socijalni rad u lokalnoj zajednici PITANJA za 2.parcijalu 1. ta su socijalne potrebe?

Socijalne potrebe su one potrebe pojedinca, porodice i drugi grupa koje su zajednike za sve graane u lokalnoj zajednici, a njihobo zadovoljavanje je bitan uslov za njihovu egzistenciju.

2.

Vrste soc.potreba i objasniti ih

S aspekta socijalnog rada socijalne potrebe se dijele na: a) Normativne potrebe- potrebe koje su propisane odreenim normama ili zakonima drave u pogledu kvaliteta i kvantiteta b) Nezadovoljene potrebe- zadatak soc.rada bi bio otkrivanje i identifikacija nezadovoljenih potreba. Nezadovoljene potrebe ne trebaju da se tretiraju samo u domenu potrebe za hranom ve npr imamo i duhovne potrebe, potrebe za zdravstveno osiguranje. Ovakav pristupdoprinosi prevenciji socijalnih problema c) Iskazne potrebe- iskazuju se prema institucijama koje ...........fali mi ovaj dio

d) Uporedne potrebe- one su vise metodoloke potrebe nego to su vrsta potreba tj koriste se iz metodolokih razloga

3. a) b) c) d) e) f) g)

Izvori informacija o socijalnim potrebama u lokalnoj zajednici Graani Korisnici- neposrdni korisnici Pruaoci usluga ( institucije, NVO, slube, itd. ) Politiki lideri, ugledni graani i dobri poznavaoci prilika Institucije, slube i uduenja koja prate pruanje i zadovoljavanje potreba Naune i strune institucije koje vre nauna i druga istraivanja Socijalni procesi u lokalnoj zajednici

4. a)

Nabrojati i u 3 recenice objasniti socijalne procese u lokalnoj zajednici Proces koncentracije stanovnitva u odreenim zonama gradova

b) Centralizacija u lokalnoj zajednici- tenja da se kljune institucije koncentriu u centru lokalne zajednice

c) d)

Segregacija- socijalno i prostorno podvijanje Invazija- dolazak pridolica u grad ili pojedine dijelove grada

e) Sukcesija kao socijalni proces- pojava kad pridolice u gradu preuzimaju socijalni prostor i stvaraju podkulture

5. a) b) c) d)

Nabrojati metode pracenja i identifikacije socijalnih potreba graana Potanski upitnik Interviju Anketa Statisticke metode

6.

Objasniti potanski upitnik

Prednost ovog upitnika jeste anonimnost, ispitanici imaju priliku na pitanja odgovoriti diskretno i u svom domu. Nedostatak jeste manjak komunikacije ( ja sam samo ovo zapisala)

7.

Socijalni radnik kao agens sistema?

8.

Socijalni radnik kao agens socijalnih promjena?

9. a) b)

Karakteristike radikalnog socijalnog rada Radikalna kritika graanskog drutva Zalaganje za radikalne drutvene promjene

c) Emancipacija marginalnih drutvenih grupa ( zalaganje za ostvarivanje socijalne pravde i jednakosti)

10. a)

Ciljevi radikalnog socijalnog rada Uspostvaljanje humanog i pravednijeg drutva

b) c)

Razumijevanje marginalnih grupa Mobilizacija linih i kolektivnih resursa za socijalnu akciju

11. a) b) c)

Vrijednosti radikalnog socijalnog rada Privrenost humanizmu i jednakosti Ujednaenost socijalnih i ekonomskih ciljeva u razvoju zajednice Demokratska participacija graana

12. Uloga socijalnog radnika u lokalnoj zajednici ( prema misljenju predstavnika radikalnog socijalnog rada a) b) c) d) e) Podrka i razvoj alternativnih slubi i organizacija( civilna drustva) Promovisanje i osnazivanje socijalnih promjena Pomoc u izgradnji koalicija medju ljudima koji su podjeljeni Podrska sindikatima i profesionalnim udruzenjima u osnazivanju zajednice Pomoc klijentima da artikuliu svoje interese i postanu dio izborne politike

PITANJA S VJEBI: 1. CILJEVI SOCIJALNOG RADA U ORGANIZACIJI ZAJEDNICE: Istraivanje socijalnih problema i potreba graana - Otkrivanje i identifikacija, selekcija i utvrivanje prioriteta zadovoljavanja potreba - Razvijanje preventivnog socijalnog rada - Pronalaenje i utvrivanje najpovoljnijih puteva i naina zadovoljavanja socijalnih potreba Napomena: uz kratko vae pojanjenje - onako kako ste shvatili i razumjeli.

2. ZADACI SOCIJALNOG RADA U ORGANIZACIJI ZAJEDNICE: 1. Pronalaenje izvora u zadovoljavanju potreba zajednice 2. Utvrivanje postojeeg stanja socijalne potrebe 3. Saradnja s institucijama zajednice u cilju organizacije preventivnog socijalnog rada 4. Organizovanje pojedinih oblika zatite, planiranje i pokretanje socijalnih akcija na nivou zajednice 5. Aktivnosti na promjenama drutvenih stavova u pogledu socijalne zatite Napomena: uz kratko vae pojanjenje - onako kako ste shvatili i razumjeli. 3. DOBROVOLJNI SOCIJALNI RAD: Dobrovoljni rad je vrenje nekih aktivnosti u interesu drugih ljudi i zajednice, na temelju slobodne, vlastite odluke, u pravilu, bez nadoknade Aktivnost zasnovana na solidarnosti, uzajamnosti i humanizmu Dobrovoljni socijalni rad aktivnost koju vrimo potaknuti svojom svijeu, a ne zakonskim obavezama. Odnosi se na sve bitne probleme profesionalnog socijalnog rada 4. MODEL SOCIJALNOG PLANIRANJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI: - Obiljeava visok nivo planiranja u zajednici - Cilj prevencija nastanka socijalnog problema - Participacija na irokom planu zajednice - Model je veoma demokratian - Soc.radnici fokusirani na koordinaciju i savjetovanje veoma znaajna uloga planera - Socijalni radnik mora biti ekspert u pribavljanju podataka, analizama i nainu rjeavanja problema 5. MODEL SOCIJALNE AKCIJE: Djelatnosti koje obavlja socijalni radnik: - organizacijske djelatnosti - soc.radnik kao proizvoa ideja, pokreta akcija, sklonost voenju i zbliavanju lanova - koordinacijske djelatnosti - javni rad

- odgojne i obrazovne djelatnosti - motivacija ljudi u zajednici - Djelatnosti pri nacrtu finansiranja 6. SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU: Osnivaem medicinskog socijalnog rada smatra se ameriki doktor Cabot. Bolesnici koji se nalaze na ambulatnom lijeenju nisu uvijek poslije oekivanog ozdravljenja mogli sprovoditi ljekarska upustva u pogledu mirovanja, oporavka, ishrane, promjene radnog mjesta i sl. bez podstreka, savjetovanja, i bez ekonomske i pravne pomoi, a nisu znali gdje da tu pomo dobiju. Ljekari su uvidjeli da se njihove upute za lijeenje tuberkuloze, sranih bolesti, eluanih bolesti, neuroza itd. vrlo rijetko ostvaruju i provode u ivot. 7. SOCIJALNI RAD U VANBOLNIKIM USTANOVAMA - Socijalni radnik ima sljedee zadatke: - Da proiri saznanja o bolesniku, da upozna sredinu i uslove u kojima bolesnik ivi, sredinu u kojoj je radio/radi - U rjeavanju problema alkoholiara da utvrdi uzroke alkoholizma i predlae naine njegovog otklanjanja, da uspostavi stalan kontakt sa porodicom, radnom organizacijom, centrom za socijalni rad - Saradnja sa savjetovalitima za mentalno zdravlje posebno prilikom rehabilitacije - Posebne zadatke u dispanzerima za ene i djecu - Posebne zadatke u kono-venerinim dispanzerima - Posebne zadatke sa porodicama tuberkuloznih bolesnika 8. SOCIJALNI RAD U BOLNIKIM USTANOVAMA - Rad na prihvatanju i adaptaciji bolesnika na bolnike uslove Kontakt sa porodicom i dijelom radne sredine pacijenta, stvaranje uslova za izvanbolniko lijeenje i rehabilitaciju, rad na socijalnoj integraciji Briga za bolesnike kroz osiguravanje pravilnih socijalnih kontakata, savjetodavni rad vezan za problem; Briga za humanu atmosferu u bolnikim sobama Rad na prilagoavanju pacijenta na hendikep u postoperativnim situacijama.

9. ZADACISOCIJALNOG RADA U KOLI KOJE TREBA POSTAVITI U PROGRAMU SOCIJALNOG RADA? - Zatita uenika iz materijalno i socijalno ugroenih porodica - Zatita uenika iz zdravstveno ugroenih porodica - Zatita uenika iz porodica sa asocijalnim ponaanjem - Zatita uenika iz nepotpunih porodica - Pomo djeci uenicima sa psiho-socijalnim tekoama i traumama - Zatita uenika iji je razvoj ometen porodinim prilikama - Pomo uenicima koji postiu slab uspjeh - Zatita uenika koji sa razvojnom ometenou - Rad sa uenicima devijantnog ponaanja 10. CILJ SOCIJALNOG RADA U KOLSTVU? Cilj socijalnog rada u kolstvu je da se svim uenicima u startu u ivotu stvore podjednaki uslovi za razvoj i napredovanje, to e se pojaviti kao znaajan inilac otklanjanja ili smanjivanja socijalnih razlika u najosjetljivijoj oblasti ivota u podjednakom pravu i uslovima na vaspitanje i obrazovanje svih pripadnika mlade generacije. 11. SOCIJALNI RAD U SOCIJALNO HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA? Socijalno zatitna djelatnost u drutvu odvija se i realizuje i djelatnou humanitarnih organizacija koje u svojim programima imaju socijalne zadatke. Socijalno humanitarne organizacije svoju djelatnost zasnivaju na principima humanizma i solidarnosti. Imaju iroko polje aktivnosti. Danas se sve vie angauju u ostvarivanju socijalne zatite svih graana bez obzira na konfesionalnu pripadnost te nastoje da u okviru mjesnih zajednica organizuju i razvijaju dobrovoljni rad graana u oblasti socijalne zatite. Profesionalni socijalni rad im pomae da one svoje zadatke strunije, a samim tim i kvalitetnije izvre. Zadaci socijalno humanitarnih organizacija u narednom periodu bit e posebno izraena i od izuzetnog znaaja, zbog sljedeeg: - Socijalna situacija drutva u kome ivimo se sve vie uslonjava; - Sredstva za rjeavanje velikog broja socijalnih problema i zadovoljavanje socijalnozatitni potreba e biti nedostatna

- Drava nee moi sve potrebe zadovoljiti, te je potrebno te potrebe zadovoljiti iz drugih izvora putem sredstava humanitarnih organizacija i donacija dobro stojeih graana - Slube socijalne zatite e imati potrebu da razvijaju najtjenju saradnju sa socijalno humanitarnim organizacijama i njihovim aktivistima dobrovoljcima u oblasti socijalne zatite 12. TA JE DONATORSTVO I KO MOE BITI DONATOR? 13. NAIN PRIKUPLJANJA SREDSTAVA? 14. ZNAAJ LOBIRANJA U SOCIJALNOM RADU?