You are on page 1of 4

I- Layunin Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa hugis Nasasabi kung paano nabubuo ang hugis sa pamamagitan ng mga linya

Naipakikita sa pamamagitan ng mga larawan o mga bagay kung paano magagawang hugis o espasyo ang mga linya Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga halimbawa ng mga hugis na nagpapakita ng linya Nakalilikha ng isang gawaing pansining na nagpapakita ng mga hugis o espasyo IIHugis at Linya Sanggunian: Umawait at Gumuhit Manwal ng Guro Kagamitan: mga larawang nagpapakita ng hugis at espasyo Tsart o kard na kinasusulatan ng mga pamaraan IIIPamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang mga natutunan ng mga bata tungkol sa mga katangian ng linya. Anu-ano ang mga katangian ng linya? Paano magagwa ang mga ito? Anu-anong damdamin ang naidudulot ng ibat-ibang uri ng linya? Magbigay ng mga halimbawa ng katangian ng linya na nakikita sa loob ng silid aralan. B. Panlinaang na Gawain 1. Pag-usapan kung paano nabubuo ang mga hugis. 2. Pagtalakay Ano ang hugis? Paano ito nabubuo? NU-nong hugis ang maaaring mabuo? Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito. Ano ang mga geometrikong hugis? Ano ang mga hugis na abstract o malayang hugis? Anu-anong uri ng hugis ang ginagamit upang makabuo ng geometriko at malayang hugis?

Espasyo Espasyo

C. Paglalahat 1. Ano ang espasyo? Saan ito matatagpuan? D. Pangwakas na Gawain 1. Magbigay ng pangalan ng mga bagay na nakikita sa loob ng silid-aralan at tumawag ng mga bata upang ipaliwanag ang hugis at espasyo ng naturang bagay.

I- Layunin Naipakikita ang kaalaman at pag-unawa sa hugis Nasasabi kung paano nabubuo ang hugis sa pamamagitan ng mga linya Naipakikita sa pamamagitan ng mga larawan o mga bagay kung paano magagawang hugis o espasyo ang mga linya Nakapagbibigay ng halimbawa ng mga halimbawa ng mga hugis na nagpapakita ng linya Nakalilikha ng isang gawaing pansining na nagpapakita ng mga hugis o espasyo IIHugis at Linya Sanggunian: Umawait at Gumuhit Manwal ng Guro Kagamitan: mga larawang nagpapakita ng hugis at espasyo Tsart o kard na kinasusulatan ng mga pamaraan IIIPamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pag-usapan ang mga natutunan ng mga bata tungkol sa mga katangian ng linya. Anu-ano ang mga katangian ng linya? Paano magagwa ang mga ito? Anu-anong damdamin ang naidudulot ng ibat-ibang uri ng linya? Magbigay ng mga halimbawa ng katangian ng linya na nakikita sa loob ng silid aralan. B. Panlinaang na Gawain 1. Pag-usapan kung paano nabubuo ang mga hugis. 2. Pagtalakay Ano ang hugis? Paano ito nabubuo? NU-nong hugis ang maaaring mabuo? Ipaliwanag kung paano nabubuo ang mga ito. Ano ang mga geometrikong hugis? Ano ang mga hugis na abstract o malayang hugis? Anu-anong uri ng hugis ang ginagamit upang makabuo ng geometriko at malayang hugis?

Espasyo Espasyo

C. Paglalahat 1. Ano ang espasyo? Saan ito matatagpuan?

D.Pangwakas na Gawain 1. Magbigay ng pangalan ng mga bagay na nakikita sa loob ng silid-aralan at tumawag ng mga bata upang ipaliwanag ang hugis at espasyo ng naturang bagay.