You are on page 1of 5

Na osnovu lana 23 Statuta Brko distrikta Bosne i Hercegovine, Skuptina Brko distrikta BiH, na 96. sjednici odranoj 22.

jula 2004. godine, usvaja

Z A K O N O DOPUNSKIM PRAVIMA PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA


I. OSNOVNE ODREDBE lan 1 Ovim zakonom ureuju se dopunska prava porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i lanova njihovih porodica, koja su u nadlenosti Brko distrikta BiH, na nain da se propisuju prava kojima se osigurava adekvatna socijalna zatita populacije koju ovaj zakon obuhvata, te se utvruju uslovi i postupak za ostvarivanje tih prava.

II. KORISNICI PRAVA


lan 2 Korisnici ovih prava su porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi koji imaju pravovaljano rjeenje o statusu porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida izdato od nadlenog entitetskog ministarstva. lan 3 Prava utvrena ovim zakonom mogu ostvariti kategorije ratnih vojnih invalida navedeni u lanu 2 ovog zakona koji ive na teritoriji Brko distrikta. III. DOPUNSKA PRAVA PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA lan 4 Lica iz lana 2 ovog zakona, pod uslovima, na nain i u obimu utvrenim ovim zakonom, imaju slijedea prava: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zdravstvena zatita, osiguranje potrebnih lijekova i sanitetskog materijala; Medicinska rehabilitacija u ljeilitima u zemlji i inostranstvu; Naknada putnih trokova kod lijeenja u inostranstvu; Ortopedska i druga medicinska pomagala; Prilagoavanje prilaza do stambene jedinice, javnih ustanova itd.; Rjeavanje stambene problematike dodjelom stanova ili sredstava za stambeno zbrinjavanje; Prioritet prilikom zapoljavanja za lanove ue porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida; Prioritet kod upisa u obrazovne ustanove, stipendiranja, smjetaja u ake i studentske domove djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida; Besplatne udbenike za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida; Prioritet kod obnove za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iji su stambeni objekti srueni ili oteeni u ratu; Osiguravanje parking mjesta ispred javnih ustanova za invalide i njihovo propisno oznaavanje; Naknada trokova sahrane.

2.

(1) ZDRAVSTVENA ZATITA lan 5 lanovima porodice poginulog borca, ratnim vojnim invalidima i njihovim porodicama, pod uslovima predvienim ovim zakonom, osigurava se zdravstvena zatita koja se provodi kao: primarna, specijalistiko-konsultativna i bolnika. lan 6 Korisnici imaju pravo na sve lijekove koji se nalaze na esencijalnoj listi zdravstva Brko distrikta, te na druge lijekove koji su potrebni za lijeenje posljedica ranjavanja ili bolesti kojima je uzrok ranjavanje. Za sve lijekove koji se izdaju po prethodno navedenim osnovama, korisnici su osloboeni plaanja participacije. lan 7 Korisnici prava iz lana 2 ovog zakona osloboeni su plaanja participacije u trokovima zdravstvene zatite i lijeenja u svim zdravstvenim ustanovama na podruju Distrikta Brko. Korisnici prava iz ovog zakona imaju prioritet prilikom koritenja zdravstvenih usluga. (2) MEDICINSKA REHABILITACIJA lan 8 Ratni vojni invalidi upuuju se na banjsko-klimatsko lijeenje u zemlji i inostranstvu kada je takvo lijeenje nuno radi nastavka lijeenja od zadobijenih povreda i bolesti prouzrokovanih ranjavanjem ili boleu nastalom kao posljedica ranjavanja. Teki ratni vojni invalidi - lica s paraplegijom imaju pravo jednom u kalendarskoj godini na banjsko lijeenje u trajanju od 21 dan. lan 9 Prijedlog za banjsko-klimatsko lijeenje daje nadleni doktor - specijalist na osnovu medicinske indikacije za istim, a banjsko-klimatsko lijeenje odobrava nadlena komisija Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. (3) NAKNADA PUTNIH TROKOVA KOD LIJEENJA U INOSTRANSTVU lan 10 Korisnici prava iz lana 2 ovog zakona upueni na lijeenje i rehabilitaciju u inostranstvo imaju pravo na naknadu trokova prijevoza u visini iznosa povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivalita do mjesta u kom se provodi lijeenje ili medicinska rehabilitacija. Ratni vojni invalidi - lica s paraplegijom imaju pravo na adekvatan prijevoz do mjesta lijeenja i nazad odgovarajuim sanitetskim vozilom ili na plaanje trokova takvog prijevoza, ukoliko zdravstvo Brko distrikta nije u mogunosti izvriti takav prijevoz. (4) ORTOPEDSKA I DRUGA MEDICINSKA POMAGALA lan 11 Ratnim vojnim invalidima osigurava se u medicinski indiciranim sluajevima ortopedska i druga medicinska pomagala, kada je to medicinski indikovano od nadlenog doktora specijaliste. Odobrenje za nabavku ortopedskih i drugih pomagala daje nadlena ljekarska komisija Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. Ratni vojni invalidi oslobaaju se uea u plaanju ortopedskih i drugih pomagala.

3.

(5) PRILAGOAVANJE PRILAZA DO STAMBENIH JEDINICA I JAVNIH USTANOVA lan 12 Ratni vojni invalidi koji nisu sposobni za samostalno kretanje bez upotrebe invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi ratni vojni invalidi imaju pravo na prilagoeni prilaz do mjesta stanovanja i do svih javnih ustanova gdje se ti prilazi mogu izvesti. (6) RJEAVANJE STAMBENE PROBLEMATIKE lan 13 Korisnici prava iz ovog zakona imaju pravo na rjeavanje stambenih potreba, prema osnovama, mjerilima, kriterijima i postupcima za odreivanje sredstava za te svrhe, utvrenim aktom gradonaelnika. (7) PRIORITET PRILIKOM ZAPOLJAVANJA lan 14 Korisnici prava iz ovog zakona imaju prioritet prilikom zapoljavanja ukoliko ispunjavaju uslove za rad na tim radnim mjestima u skladu sa odgovarajuim zakonom. Organi uprave u Brko distriktu, kao i sva pravna lica koja se finansiraju iz budeta Brko distrikta duni su, pod jednakim uslovima, prilikom prijema u radni odnos osigurati prioritet lanu porodice poginulog borca, kao i ratnim vojnim invalidima i lanu ue porodice ratnog vojnog invalida. (8) PRIORITET PRILIKOM KOLOVANJA, STIPENDIRANJA ITD. lan 15 Djeca lica iz lana 2 ovog zakona imaju prioritet prilikom upisa u obrazovne ustanove (srednje, vie kole, fakultete) u skladu sa odgovarajuim aktom nadlenog organa - institucije. Uslov za primjenu ovog prava je da se ispuni bodovni minimum, odnosno da se zadovolji prijemni ispit na odgovarajuoj obrazovnoj ustanovi. Djeca lica iz lana 2 ovog zakona, imaju prioritet prilikom odobravanja i dodjele stipendija, u skladu sa odgovarajuim aktom nadlenog organa. Djeca lica iz lana 2 ovog zakona oslobaaju se plaanja naknada u obrazovnim ustanovama. (9) BESPLATNI UDBENICI lan 16 Djeca lica iz lana 2 ovog zakona imaju pravo na besplatne obavezne udbenike za potrebe redovnog ili vanrednog kolovanja u osnovnim i srednjim kolama, te na visokim kolskim ustanovama, pod uslovom da to isto pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu. Iznos sredstava potrebnih za nabavku udbenika osigurava Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brko distrikta. (10) PRIORITET KOD OBNOVE STAMBENIH OBJEKATA lan 17 Lica iz lana 2 ovog zakona imaju pravo na prioritet prilikom obnove u ratu stradalih stambenih objekata, ukoliko su oni vlasnici stambenih objekata predvienih za obnovu.

4.

(11) OBEZBJEIVANJE PARKING MJESTA ISPRED JAVNIH USTANOVA ZA INVALIDE lan 18 Ratni vojni invalidi imaju pravo na propisno oznaen parkiralini prostor za invalide ispred svih javnih ustanova gdje je mogue napraviti isti. Ratni vojni invalidi prilikom koritenja parking prostora za invalide moraju na automobilu imati propisnu invalidsku oznaku. Prilikom koritenja parking prostora osloboeni su plaanja naknade za parkiranje. (12) NAKNADA TROKOVA SAHRANE lan 19 U sluaju smrti lica iz lana 2 ovog zakona, lanovi ue porodice koji sahrane umrlog imaju pravo na naknadu trokova sahrane (pogrebnih trokova), ukoliko to pravo ne mogu ostvariti na drugi nain. Pod trokovima iz prethodnog stava smatraju se trokovi prijevoza prijenosa umrlog, trokovi opremanja i ukopa. lan 20 Naknadu iz prethodnog lana svojom odlukom utvruje gradonaelnik, a na prijedlog nadlenog odjeljenja. IV. NADLENOST ZA RJEAVANJE PO ZAHTJEVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA lan 21 Poslove upravnog rjeavanja u prvom stepenu o pravima i obavezama iz ovog zakona vrit e nadlena sluba borako-invalidske zatite pri Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brko distrikta BiH. U drugom stepenu o pravima i obavezama iz ovog zakona, rjeavat e Apelaciona komisija Vlade Brko distrikta BiH. V. OSTVARIVANJE I PRESTANAK PRAVA lan 22 Lica iz lana 2 ovog zakona mogu ostvariti prava po ovom zakonu ukoliko ona ne ostvaruju po drugom osnovu. lan 23 Korisnik prava iz ovog zakona obavezan je prijaviti svaku nastalu promjenu koja povlai izmjenu ili gubitak prava, u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena statusa po ovom lanu prijavljuje se Pododjeljenju za socijalnu zatitu, Slubi za borako-invalidsku zatitu u Vladi Brko distrikta. lan 24 Prava utvrena ovim zakonom mogu se koristiti dok postoje propisani uslovi za koritenje istih i ne mogu se nasljeivati, niti se mogu prenositi na druga lica.

5.

VI. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA lan 25 Finansijska sredstva za ostvarivanje prava utvrenih ovim zakonom osiguravaju se budetom Brko distrikta BiH, za svaku fiskalnu godinu, a na prijedlog gradonaelnika. lan 26 Pri ostvarivanju prava iz ovog zakona gradonaelnik e, na prijedlog nadlenog odjeljenja, izraditi kriterije i primjenjivati slijedee prioritete: djeca poginulih boraca bez oba roditelja i ratni vojni invalidi 100% kojima je za redovan ivot potrebna tua njega i pomo I grupa; porodice poginulih boraca prema broju poginulih boraca i ratni vojni invalidi 100% II grupa; ratni vojni invalidi prema procentu invaliditeta III grupa; lan 27 Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i drugih propisa i akata, donesenih u skladu sa ovim zakonom, vri nadleno odjeljenje Vlade Brko distrikta BiH. VII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 28 Gradonaelnik e na prijedlog nadlenih odjeljenja u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte iz svoje nadlenosti, predviene ovim zakonom. lan 29 Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u Slubenom glasniku Brko distrikta BiH.

Bosna i Hercegovina BRKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE SKUPTINA BRKO DISTRIKTA

Broj: 0-02-022-234/04
Brko, 22. juli 2004. godine PREDSJEDNIK SKUPTINE BRKO DISTRIKTA Mirsad apo, dipl. pravnik