You are on page 1of 4

Duhovni rast i ogranienja masovne svesti

Istraivaki radovi Utorak, 21 Svibanj 2013 19:59 Autor Miroslav Prvulovi

U nekim duhovnim tumaenjima duhovni rast je vezan za razgradnju negativne (svejedno da li je shvatamo kao karmiku ili ne) energije, koju nosimo u sebi ili u svojoj podsvesti (neko precizno lociranje za ovo tumaenje nam nije ni bitno). Proces u kojem iz podsvesti (da uzmemo da se radi o podsvesti) izbijaju u svest te teke energije, koje mi tim proceom razgraujemo, bolan je i teak. Imamo to opisano i u radovima o starim kolama misterije (npr. kod A. Besant), ali i u raznim duhovnim uenjima (u budizmu, u objavama T. Mikuine, itd.). U vezi sa tim se govori o "noi due". to se te energije ubrzanije izlivaju u svest - to ih je tee podneti. U spisu o posveenju u Starom Egiptu se kae da taj proces ne mogu svi da podnesu, da se na odreenim etapama "iskueniku" postavlja pitanje: moe li da izdri dalje ili odustaje. Kako je poslednjih dvadesetak godina poviavan "puls Zemlje" ili umanova rezonanca, valjda je sada dostigla nivo oko 13 Hz, to znai da su na celoj Zemlji uslovi slini onima koji su vetaki stvarani nekada davno u egipatskim piramidama, gde su u komorama "polaznici" "kursa" intenzivnijeg duhovnog ienja i rasta bili izlagani povienim vibracijama, kada je kretao opisani proces "noi due", kao ienja od energija niskih vibracija. Simptome udnih psiholokih deavanja na kolektivnom planu imamo na sve strane: podaci o enormnom poveavanju konzumiranja antideprseiva ili "lekova za smirenje" imamo u svim zemljama, moda na balkanskom podruju posebno, ak postoji podatak da je i u EU, kao "obeanoj zemlji", konstatovan veliki porast broja ljudi koji pate od depresije ili nekih psiholokih poremeaja.

Neki svesno ili nesvesno zalaze ili su zalazili u taj proces, stupali u neku vrstu svoje "noi due", neki su od njega beali, pojaavanjem fokusiranosti na spoljanje vrednosti i aktivnosti, neki ostaju zaglavljeni "negde izmeu", jer, na jednoj strani - energije iz njih samih, sa kojima se suoavaju, vrlo su jake i onemoguavaju ih u njihovim nekadanjim normalnim ili "normalnim" aktivnostima i funkcuonisanju, na drugoj strani - oni se u svojoj percepciji i tenjama jo uvek vezuju za hijerarhiju vrednosti starog sveta. Elem, izmeu ostalog, i razgradnjom tih energija - svest se izdie na vii nivo. Kae se u tim tumaenjima. Pa se tu umeu razni termini, od "buenja" do "prosvetljenja". DUHOVNI RAST BI TREBALO DA PODRAZUMEVA NETO "MONO", LEPO, PRIJATNO, UZVIENO... U nekim naim predstavama mi duhovno razvijenu osobu teko da moemo zamisliti bez nekih posebnih moi (prijem onostranih informacija, sposobnosti bioenergetskog delovanja, pozitivni energetski naboj koji mora da oseti svako ko je blizu takve osobe, itd.). Da se takva osoba osea divno, poletno, da je puna energije i snage, uvek nasmejana i puna optimizma - ve se i podrazumeva. Za osobu koja se nalazi u dubokoj prirodi, daleko ili dalje od direktnijih uticaja tzv. masovne svesti, dakle, dalje od naseljenih mesta - moda i jeste tako, sve ba kao to je opisano, sa svim pobrojanim manifestacijama. Moda... Uostalom, svakako nije sluajno to su manastiri graeni van naselja, a usamljeniki ivot i izolovanost istonjakih duhovnjaka je optepoznata. Meutim, ta je sa onima koji su u prethodne dve decenije proli ili prolazili kroz proces ienja i rasta, a ive u tzv. obinim ivotnim uslovima, dakle - imaju porodicu, o kojoj svakako moraju da brinu, imaju svoj obini posao, a to je svakako u gradu ili u gradskoj sredini, uz upuenost na manje ili vie intenzivne kontakte sa veim brojem ljudi, imaju dodatno jedan krug ljudi za koje su, iz familijarnih ili nekih drugih razloga i obaveza, vezani? Da li i takvi mogu da se oseaju divno i poletno, da imaju neke "natprirodne" moi, da su puni energije...? Da li je svejedno da li smo, sa svojim potencijalnim duhovnim rastom, u okovima masovne svesti ili van nje? AKO JE SVEJEDNO, ZATO SU TOLIKI ADEPTI IVELI I OSTVARIVALI SVOJE DUHOVNE TENJE VAN LJUDSKIH NASELJA? Pada mi na pamet pria o Babadiju: on je imao svoj aram negde u planini (ak postoji jedan video-zapis kako se on uspinje ka njemu). Povremeno je zalazio meu ljude, da bi prenosio svoje uenje. Kae se: nakon svakog takvog zalaenja - bilo mu je potrebno po nekoliko dana da se vrati u svoju ravnoteu, nekoliko dana da se oisti od uticaja i energija mase u kojoj je bio (svejedno da li je tu "masu" inilo desetak ili mnogo vie ljudi). Svaki ovek je nosilac odreene energije, svako svoju energiju emituje ili je usmerava u odreenom pravcu. Svaku masu ine najmanje stotine, pa hiljade i milioni takvih pojedinaca. Saberimo svu energiju koju oni, bilo kroz samo svoje postojanje, jo vie kroz svoje delovanje, misli i emocije, kroz sam govor, emituju, zrae. TO JE OGROMNA KOLIINA ENERGIJE. Svako naselje, praktino, ima jednu svoju auru od skupa svih energija pojedinaca koje ga ine.

Kakav je kvalitet tih energija? Poznato je da u postojeoj civilizaciji dominiraju energije niskih vibracija (u vezi sa odreivanjem visine vibracija energije, na primer emocija, postoje i nauna istraivanja, dakle, to nije samo duhovna "floskula"): fokusiranost na materijalne vrednosti, dominacija negativnih misli i emocija... Tome svemu treba dodati i teke vibracije koje naselja sama po sebi, kao objekti, imaju i zrae, na primer - gradska buka. Neko, ko je duhovno napredovao u opisanim obinim ivotnim uslovima, dakle, nalazi se u zagrljaju, zaronjen je u ogromne koliine energije niskih vibracija, u raljama tzv. masovne svesti. Vii nivo svesti znai i vie vibracije. Ili, ako bismo to preveli na sigurniji teren psiholokih termina - znai pojaanu osetljivost, senzibilnost... JASNO JE KAKO SE MOE OSEATI POJEDINAC SA POJAANOM OSETLJIVOU, SA VIIM VIBRACIJAMA SVESTI - URONJEN U MALI OKEAN GRUBIH I NISKIH VIBRACIJA. Ponajmanje se moe oseati poletno i divno, ponajmanje je slian nekom "nju-ejderu". Takav se mora teko oseati! Uzalud njemu sav duhovni nivo i rast - mali okean, u odnosu na njegove, drugaijih energija samo moe da ga davi i gui. Kao to se onaj, iji se sluh sve vie navikava na sve suptilniju muziku (muziku viih vibracija) - sve tee moe da podnosi bunu i grubu muziku (muziku niskih vibracija) (kakvu masovno danas sluaju mladi). Uostalom, ako se drimo okvira ovozemaljske psihologije, ini mi se da je From negde objanjavao: kako je pogreno kada mi neki psiholoki poremeaj ili problem samo posmatramo sa stanovita individualne anamneze, a da ne zalazimo u kolektivnu svest ili kolektivno nesvesno, jer pojedinac ne moe biti izolovan od tog konteksta u kojem se naao. Odnosno, u sluaju duhovnosti - ne moe neko, ko je duhovno napredovao, da bude u masi, koja je sa energijama niskih vibracija, a da ga se te energije uopte ne dotiu, da se apsolutno izoluje od uticaja i od energija te mase. ak slobodno moemo rei - to je neko vie duhovno napredovao, ivei u obinoj ivotnoj situaciji, u masi, to se tee i nepodnoljvije osea. Drugi nain je da on svojim energijama nadjaa energije hiljade, stotine hiljada ljudi, to moda moe bie sa nekog estog denziteta, ali - takav se, u punoj svojoj snazi, ne bi ni mogao inkarnirati na Zemlji. Trea varijanta je da izgrauje svoju "mikro"-snagu, kojom bi u svom linom okruenju eliminisao"otrovne" uticaje masovne svesti (a to je posebna ira tema). Ako je neko "na duhovnom putu", tj. ima svoja duhovna interesovanja i bavljenja duhovnim tehnikama, i uronjen je u masovnu svest, a osea se divno, kao u najlepim duhovnim opisima ili obeanjima - samo moe znaiti da on nije uistinu ni proao kroz proces znatnijeg izdizanja svesti. Jer mi ovde, u 3D-varijanti, moemo imati bilo koju iluziju koju smo spremni da "progutamo" (kao to se moe progutati i bilo koja la), pa tako i iluziju velikog duhovnog rasta. U tom smislu se u objavama T. Mikuine odlino objanjava: oni, iji je nivo svesti blizak nivou svesti mase - u samoj toj masi se oseaju kao ribe u vodi, dakle, kao u rodnim vibracijama; ko u pozitivnom smislu odskae od te mase - mora se oseati sve nekomfornije, sve tee, u meri u kojoj je to "odskakanje" vee. Naravno, moramo imati u vidu i razliite kvalitete energija masovne svesti, zavisno od drutvenog ambijenta u kojem se onaj ko je duhovno napredovao nalazi. iveti u jednom skoro haotinom, kormupiranom, ekonomski zaostalom drutvu, i iveti u ekonomski i socijalno sreenom drutvu (kakva su, na primer, skandinavska) - znai i razliku u

nijansama energija masovne svesti. Te onome ko je duhovno napredovao - u ovom drugom sluaju svakako da mora biti znatno, znatno lake, moda ak i do mere u kojoj teinu energija masovne svesti i ne osea kao znaajniji teret. Zato se neko u ovim vremenima naao u raljama masovne svesti, a ipak odluio da duhovno moda i znatnije napreduje - to iz ove perspektive svakako ne moemo znati. Pitanje je: ako je ve tako kako je, ta da se dalje radi? Dokle su takvi osueni na patnju, ta bi u njihovom sluaju bilo reanje, ili izlaz, spasenje? No, to je neka druga pria, za neki od sledeih tekstova...