Assignment 1B Notes: 1.

Các bạn có thể thảo luận với nhau khi làm các bài tập này, tuy nhiên mỗi bạn phải tự viết lời giải của mình khi nộp bài. 2. Mỗi lời giải phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ các bước. 3. Bạn sẽ làm đề số 1, hoặc đề số 2, tùy theo MSSV của bạn chẵn hay lẻ. Bất kỳ trường hợp làm nhầm đề sẽ chỉ được tối đa 50% điểm số. 4. Các bài toán có cùng điểm số như nhau. 5. Điểm Assignment = 70% Writen assignment + 30% Điểm đánh giá mức độ hiểu bài trên lớp. 6. Deadline Đầu giờ học ngày 07/06/2013 Exam 1 (MSSV chẵn) Work the following exercises in the textbook. 9.2 36(a, b, g, h), 9.3 54c. 9.4 14c.

Find the number of paths of length n between two different vertices in K4? 9.5 22, 46.

9.6. 3 Thưởng điểm: 1. Chứng minh Qn là đồ thị phân đôi với mọi n.

Exam 2 (MSSV lẻ) Work the following exercises are from the textbook. 9.2 36(c, d, e, f), 9.3 52. 9.4 20.

Find the number of paths of length n between two different vertices in K5? 9.5 20, 46

. 3 Thưởng điểm: 1.9. Chứng minh Qn là đồ thị phân đôi với mọi n.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.