You are on page 1of 16

Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino I

Pangalan ____________________________ Iskor:_____________

Pangkat ____________

Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat bilang at sagutin ayon sa hinihingi ______ 1. Aling salita ang may tunog na /s/ sa unahan? a. paso b. baso c. silya

______2. Sa salitang babae, ano ang posisyon ng tunog patinig? a. inisyal b. midyal c. pinal ______3. Aling salita ang may tunog na katinig sa midyal na posisyon? a. aalis c. mag-ipon c. binata Piliin ang naaangkop na panghalip sa pangungusap. ______4. Nars and tita ko. Nagtatrabaho _______ sa Davao Regional Hospital. a. ako b. sila c. siya ______5. Maganda ang suot kong damit. Regalo _____ ng lola ko sa aking mkaarawan. a. ito b. iyan c. Iyon ______6. Darating sa Linggo ang kanyang ina mula sa ibang bansa. _______ ay pupunta sa kanila mamaya. a. kayo b. tayo c. ikaw ______7. Aling salita ang naiiba ang tunog a. kulay b. buhay c. daliri

______8. Aling salita ang binubuo ng katinig at patinig na pantig? a. agila b. Agwat c. Alalay Mutyang Pilipinas Kilala sa mundo Maganda ang lahat Saan mang dako Sa likas na yaman Ay sagana ito Bayang minamahal Ay isang paraso

______9. Mula sa tula, ano ang salitang magkakatugma? a. Pilipinas mundo c. minamahal paraiso b. mundo dako ______10. Ano ang kasintunog ng salitang paraiso? a. ito b. yaman c. mahal

______11. Bakit sinasabing paraso ang Pilipinas? a. sagana sa likas na yaman b. marumi at magulo c. malawak Isulat ang nawawalang letra sa larawan. ______12. __ayong ______15. ku __ ___

_____13.
.

__tlog

______16.

wa __ __ wat

Piliin ang salitang nagsasaad ng kilos ayon sa larawan. ______17. a. nagbabasa b. natutulog c. naliligo a. nag-aaral b. kumakain c. umiinom ______18. a. nagtatanim b. naglalaro c. Nagdarasal

______19.

Punan ng nawawalang letra ang mga patlang. Isulat ang malaki at maliit na titik.

Ll , ___ ___ , Nn , ___ ___ , Oo , Pp , ___ ___


20. 21. 22.

Bilugan ang naiibang salita sa bawat bilang 23. aso , aso, baso 24. kuya , luya , kuya 25. bibe , bibe , baba 26. bula , bola , bula

Sipiin ng 3 ulit ang mga letra sa bawat bilang.

27.

28.

29.

30.

Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO 2

Pangalan _____________________________Pangkat____________ Iskor______________


Pakikinig:

Panuto: Basahin ang maikling kuwento Maagang nagising si Nanay. Naghilamos at agad nagbihis bitbit ang isang basket na may kalakihan. Ngunit paikot-ikot siya sa loob ng bahay na tila may hinahanap. Tanghali na ay di pa makita ang hinahanap. Mayamaya, napatingala siya sa salamin at nakita niya ang pitakang puno ng pera para sa kanyang pamamalengke. Talagang malimutin na ako, wika niya.

_______1. Sino ang maagang nagising? a. si Nanay a. mamamalengke a. pitaka b. Katulong b. magsisimba b. payong c. si Maribeth c. mamamasyal c. baston _______2. Bakit may bitbit siyang basket? _______3. Ano ang hinahanap ni Nanay? _______4. Bagamat malimutin na si Nanay, ano ang magandang katangian niya? a. pagiging maagap sa lahat ng bagay b. parating nagagalit a. di na umalis ng bahay c. Mabait

_______5. Dahil sa paghahanap niya sa pitaka, ano ang nangyari kay Nanay? c. tinanghali sa pamamalengke b. pinagalitan ang mga anak Ang Batang Matulungin Kapag walang pasok, si Necita ay tumutulong sa mga gawaion sa bahay. Sa umaga pagkagising, inililigpit niya ang kanilang hinigan. Siya ay naglilinis ng bahay at nagwawalis ng bakuran. Maaga siyang pumapasok sa paaralan. Inaayos niya ang kanilang mga kagamitan. Nagdididlig din siya ng mga halaman. Bago umuwi, tumutulong siya sa paglilinis ng silid-aralan. Sa pag-uwi, nagwawalis naman siya sa kanilang bakuran. Nagtatanim din siya ng mga halaman sa bakanteng lote. _______6. Ano ang unang ginagawa ni Necita pagkagising? a. Sikya ay naglilinis ng bahay. b. Siya ay nagliligpit ng hinigan. c. Sikya ay nagwawalis ng bakjuran _______7. Ano ang pamabihirang katangian ni Necita a. matapat b. Marunong b. Naglalaro c. matulungin c. nagdidilig ng halaman c. nagsisimba _______8. Ano ang Gawain ni Necita sa paaralan? a. nag-aayos ng kagamitan a. naglalaro ______9. Ano ang gawain ni Necita pagka walang klase? b. tumutulong sa gawaing bahay

_____10. Saan nagtatanim ng mga halaman si Necita? a.sa loob ng kanilang bakuran b. bakanteng lote c. sa plasa Punan ang patlang ng ako, ikaw at siya ang patlang Dra. Cruz 11. _______ ang dentista ninyo ngayon. Si Bb. Reyes ang ating nars. 12. _______ang kasama ko sa klinik. 13. _______ at 14. ______ ang mag-aalaga sa kalusugan ng inyong mga ngipin. Bb. Reyes Si Ramon ay malinis at malusog na bata. 15. ______ ba Ramon ay kumakain ng gulay? Ramon 16.________ po ay kumakain ng gulay at umiinon ng gatas.

Isulat ang ito, iyan at iyon sa nakalaang patlang 17.__________ ang aking bagong bag. mo 19. Oscar, _________ ba ang bolang hinahanap

18._________ ang krayola na hinahanap mo. 20.________ sa tabi ang bulaklak na sampaguita.

Hanapin sa hanay B ang kasingkahulugan nga salita sa hanay A. Isulat ang titik. Hanay A _______21. marikit _______22. mayaman _______23. matalino _______24. mayabong _______25. mataas Hanay B a. masalapi b. malapad c. maganda d. malago e. matalim

Ayusin ang halaman ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Lagyan ng bilang 1- 5 ang mga titik A- E.

26. __

29.

28.

27.

30.

Ikalawang Markahang Pagsusulit Filipino 3 Pangalan _______________________________ Pangkat: ____________ Iskor _________ b. kasalukuyan

Pakikinig Panuto: Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay a. nakaraan at c. hinaharap. _______1. Sa darating na Biyernes gaganapin ang Tagisan ng Talino. _______2. Nagtinda ng mga kakanin ang magkakapatid sa plasa. _______3. Mamimili ng mga bakal, plastic ay iba si Mang Florencio. _______4. Ang buong pamilya ay nagsasaya sa iyong pagdating. _______5. Nagsisimba sila araw-araw.

Pagsasalita Panuto: Piliin ang panghalip na maaaring panghalili sa mga pangngalan. Letra ang isulat sa patlang. _______6. Ang aso ay malakas kumahol. ________ ay nakabibingi. a. Iyan b. Iyon c. Ito _______7. Marami siyang paninda. __________ kaya ang mansanas? a. Ano b. Magkano c. Ilan _______8. Maraming tao sa loob. Di tayo makapapasok ________. a. dito b. diyan c. doon ______ 9. _________ sa kinatatayuan mo nawalan ng malay si Bb. Cruz. a. Dito b. Diyan c. Doon Punan ng tamang panghalip na panao ang diyalogo. Piliin sa ibaba ang mga ito . Ako Kami ka Kayo siya kami sila ikaw tayo

Mag-aaral Magandang umaga po Bb. Santos! Guro - Magandang umaga naman! Anong maipaglilingkod ko sa _______? 10 Mag-aaral - Itatanong _____ 11. lang po kung anong oras po _______ Magmimiting sa Filipino? Guro - Marami na ba _______ 12. doon? Mag-aaral Halos kumpleto na po _____ 13. Naroon na po ________ sa silid. Guro - Ah ganon ba? O sige mauna _____ 14 na at susunod na ____. Mag-aaral - Okay po Mam. Marami pong salamat Piliin ang pahayag na nagsasaad ng ibat ibang damdamin. ______15. Wow, ang ganda ng damit mo? a. takot b. tuwa ______16. Baka may multo dito! a. saya b. lungkot ______17. Paano na ito. Nawawala ang cellphone ko! a. lungkot b. pag-alala c. hinayang c. pangamba c. pagkabahala

Kilalanin ang mga salitang magkasingkahulugan: ______18. Si Mang Angelo ay lider sa kanilang pamayanan. a. ama b. Pinuno c. Kagawad ______19. Nagtatampo sa iyo ang kaibigan natin. a. nagmamahal b. nagdaramdam c. Naiinggit ______20.. Ang magnanakaw ay nagkubli sa likod ng bodega. a. nag-iwan b. nagtago c. Nagtuloy ______21. Kapapanganak lang ng kanyang maybahay. a. biyenan b. Asawa c. bayaw

Si Lapulapu ang Datu ng Isla sa Mactan nang pumarito si Fernando Magallanes sa Pilipinas. Ayaw pailalim ni Lapulapu sa mga Espanol.Tumanggi rin siya na magbayad ng buwis kay Magallanes. Ikinapoot ito ni Magallanes. Dahil dito siya at ang kasama itong animnapung kawal mula sa Cebu ay naglayag patungong Mactan .

______ 22. Ano ang dahilan ng pagparito ni Magallanes sa Pilipinas ?

a. upang makipagkalakalan b. upang ipalaganap ang kristyanismo c. upang makita ang gandang taglay ng Pilipinas. ______23. Bakit nagalit si Magallanes kay Lapulapu ? a. di natuloy ang kanilang sadya sa isla b. pinatay ni Lapulapu ang sundalo ni Magallanes c. ayaw pasakop ni Lapulapu kay Magallanes _____ 24. Ano ang ginawa ni Magallanes Nang di pasakop si Lapulapu at magbayad ng buwis? a. nakipagpatayan b. ujmalis c. nagpunta sa Mactan _____ 25. Saan matatagpuan ag Cebu? a. Luzon b. Visayas c. Mindanao Itambal ang mga bahagi ng aklat na nasa hanay A sa hanay B ayon sa pagkakalarawan nito. Hanay A _____26. Talaan ng nilalaman _____27. Talahuluganan _____28. Karapatang SIPI _____29. Pabalat _____30. Nilalaman Hanay B a. nakasaad dito ang kahulugan ng mga mahihirap na salita b. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat c. Nagbibigay ito ng proteksyon sa aklat d. nagsasaad ito ng pananalita ng may-akda e. ito ang mga pahina sa kabuuan ng aklat f. nagsasaad ito ng pangalan ng kumpanyang naglimbag para ng pagkakalimbag at pook palimbagan

Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 4 Pangalan :____________________________ Pangkat :_____________________ Iskor:_______________ Panuto: Basahin nang tahimik at unawaing mabuti ang kuwento. Piliin ang letra ng tamang sagot. Selina! Selina! , ang tawag ng Nanay sa kanyang sampung taong gulang na bunso. Bumili ka ng isang biteng maqantika kay aling Sepa. Dalian mo at mahuhuli ang ate no sa klase. Dali-dali naming sumunod si Selina. Ngunit naidlip na ang kanyang ina ay wala pa siya gayong malapit lamang naman sa kanila ang tindahang bibilhan. Nang dumating si Selina, agad siyang nagpaliwanag Nanay, pasensya nap o kasi nadapa si Ato at duguan ang tuhod nya. Hinatid ko pa po muna siya sa kanila. Nag-iisa lang po siya kanina. Ate, pasensya ka na ha? Alam ng ina na tama ang ginawa ng anak kaya di na siya kumubo gayundin ang anak. ________1. Ano ang maaaring pamagat ng seleksyon? a. Selina, Huwarang Bata b. Ang Batang si Ato ________2. Bakit matagal nakabalik si Selina? a. nawili sa paglalaro b. sarado pa ang tindahan

c. Ang Pamilyang Selina c. tinulungan si Ato

________3. Sa palagay mo, tama ba ang ginawa ni Selina? a. hindi , kasi may inutos ang nanay nya b. oo, pagkat iyon ang dapat gagawin c. oo, dahil kawawa ang bata ________4. Ano ang kahulugan ng di pagkibo ng ina? a. galit na galit b. natutuwa c. naiinis

________5. Ano ang pangunahing ideya na nakapaloob sa kwento? a. pagkamagalang b. pagkamasunurin c. pagkamatulungin Basahin nang mabuti ang bawat aytem at gawin ang hinihingi: _______6. Gumuhit ng parisukat at isulat ang malaking letrang S sa loob. Alin ang tama? . a. c.

b.

c.

______7. Isulat nang sunod-sunod ang unang limang letra ng alpabetong Pilipino sa malaking titik. a. ABCDE b. AbCDbe c. abcde Tukuyin ang gamit ng mga pangngalang sinalungguhitan sa pangungusap. ______8. Naglalaro ang magkakapatid sa plasa. a. panaguri b. paksa c. layon ______9. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. a. layon b. paksa c. panaguri _____10. Pinag-uusapan ng mga hurado ang palabas kagabi. a. paksa b. panaguri c. layon _____11. Pinuri ng mga tagamasid ang pamamaraan ng kaniyang pagtuturo. a. paksa b. panaguri c. layon Tukuyin kung ang mga pangngalan sinalungguhitan ay konkreto o di- konkreto. _____12. Mabuhay ang sentenyal ng kalayaan. _____13. May patunay sa katapatan ng ating mga ninuno. _____14. Ang mga bayani ay magiting na humarap sa mga panganib. _____15. Dapat nating alalahanin ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno. _____16. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang mga Pilipinong tulad nila.

Palitan ng naangkop na panghalip ang mga pangngalang may guhit. Piliin sa kahon ang mga panghalip Siya kayo Niya nila ako Kami ko ikaw kanya

_____17. Ako si Gng. Lydia S. Belen. Pangarap ni Gng. Belen na mapagtapos ang aking mga anak. _____18. Masipag at matiyaga sa paghahalaman si Gng. Ederlina Alvarez. Maingat din si Gng. Alvarez sa pagaalaga ng kaniyang pataniman. _____19. Makulay ang naging buhay ni G. Leonardo Sarao na tinaguriang Jeepney King Tinanggap ni G. Sarao ang karangalang The Outstanding Filipino noong 1991. _____20. Si Salud Tesoro at ang mga produkto ni Salud Tesoro ay kilala ng mga dayuhan at ng mga Pilipino. _____21. Ang paglinang at pangangalaga ng kapaligiran ay mahalaga para kay Portia at ng kanyang asawa. Nanguna sina Portia at ng kanyang asawa sa vermicomposting. Gamitin ang dating kaalaman sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. _____22. Si Ferdie ay nananabik na makita ang kanyang mga kapatid. a. nangangarap b. nag-iisip _____23. Maraming kawal ang namatay sa digmaan. a. tao b. alagad _____24. Ang naulilang ina ay biglang nawalan ng ulirat. a. malay b. sigla _____25. Tunghayan mo naman ang anyo ng kaawa-awang pulubi. a. bilhan b. masdan _____26. Lumagay na sa tahimik ang nag-iisa nilang anak na lalaki . a. namatay na b. namasyal na c. natatakot c. sundalo c. Sakit c. pakinggan c. nag-asawa na

Kilalanin ang aspekto ng pandiwa sa bawat pangungusap. Isulat ang NG kung naganap, NGG kung nagaganap at MGG kung magaganap. _____27. Darating na ang napakalakas na bagyo. _____28. Habang nakikinig ng balita si Mang Inggo ay lumalakas naman ang hangin. _____29. Sa lakas ng ulan, maraming lugar ang binaha. _____30. Nawasak din ang tatlong tulay noong nagdaang bagyo. _____31. Kailan kaya bababa ang mga presyo ng mga bilihin? _____32. Naglalaro ang mga bata sa gym. Buuin ang dayagram ng sanhi at bunga nayon sa paksa: 33 - 40 Pamumuhay ng mga Tao

Mga sanhi Mga bunga

Isulat nang wasto ang ilang mga salita.Isulat na muli ang talata. Ang kapisanan ng mga guro at magulang Ng Paaralang san roque ay Nagdaos ng isang Pulong noong setyembre 15 sa silid aralan. Ang pulong na pinsangunahan nang Pangulo ng kapisanan ay dinaluhan nang Masipag na punnong guro na si gng. Winnie Sanchez. Dalawang pangunahing panukala ang kanilang sinang ayunan. Ang mga ito ay Ang pagpapasemento ng basketball court at nang pangkumpuni ng mga aralang silid. Pinagtibay rin ang pagkakaroon ng seminar para gurot magulang.

Ikalawang Mahabang Pagsusulit FILIPINO 5 Pangalan: _____________________________ Pangkat: _________________ Iskor: __________________ Basahin ang talata. Sagutin ang mga tanong. Isang kapuri-puring proyekto ang sinimulan ng mga gurot mag-aaral sa Mababang Paaralan ng San Mateo noong nakaraang taon. Bawat pangkat ay nagtanim ng mga punungkahoy sa ibat ibang sulok ng paaralan . Itoy nagpapaganda ng paligid at nagbibigay rin ng lilim. Tumutulong ito sa pagsugpo ng polusyon, baha at unti-unting pagkaanod ng lupa. Ang punungkahoy ay nagiging tirahan ng mga ibong kumakain ng mga insektong sumisira sa mga pananim. 1. Alin ang paksang pangungusap sa talata? a. unang pangungusap b. Ikalawang pangungusap

c. Ikatlong pangungusap

2. Ano ang pinakabuod o pangunahing diwa ng talata? a. Ang punungkahoy ay nagbibigay ng lilim. c. Marami ang naitutulong ng punungkahoy. b. Ang punungkahoy ay mahalaga sa buhay ng tao. 3. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagsasaad ng pangunahing diwa ng talata? a. Ang pagtatanim ng punungkahoy ay nagpapaganda sa mga paaralan. b. Nagwagi ng Pinakamalinis na Paaralan ang Mababang Paaralan ng San Mateo. c. Mahalaga ang punungkahoy sa pagsupo ng polusyon. Ang Usa at ang kanyang Sangay Hinahangaan ni Usa ang kanyang sarili dahil sa kanyang mga sungay. Anong ganda ng aking mga sungay! Anong kisig ko dahil sa aking mga sungay! Napansin din ni Usa ang kanyang mga paa. Ang pangit ng aking binti! Maliit at payat pa! Napapitlag si Usa. Nakarinig siya ng kaluskos. Nakarinig siya ng mahinang klik. Naamoy nya ang papalapit na ilang hayop. Lumundag siya nang mabilis patungo sa gubat. Halos lumipad siya sa bilis ng takbo ng kanyang mga paa. Ooooops! Nasabit ang kanyang sanga - sangang puno. Binatak ang kanyang ulo. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Malayong-malayo sa kagubatan. Nakit ang sarili, ang maganda niyang sungay na papahamak sa kanya at ang mga pangit n binting nagligtas sa mabangis na mangangaso. _______4. Ano ang tawag sa mga taong nanghuhuli ng hayop? a. mangingisda b. mangangaso _______5. sino ang may magandang sungay? a. kambing b. kalabaw c. usa c. magnanakaw

_______6. Saan nakatira ang usa? a.. paraiso b. gubat c. dagat _______7. Paano nakalikgtas si Usa sa mga mangangaso at ibang hayop? a. iniligtas ng ibang hayop b. dahil sa kanyang mga paa at binti c. dahil sa kanyang magandang sungay _______8. Ano ang kasingkahulugan ng salitang mabangis? A.. malupit b. matapang _______9. Ano ang salitang nagsasaad ng kilos? a. mabangis b. lumundag c. mabait c. kagubatan

_______10 Napapitlag si Usa ang makarinig ng kaluskos . Ano ang singkahulugan ng salitang kaluskos ? a. yapak b. maingay c. yabag Kilalanin ang kayarian ng pangngalan may guhit kung a- payak b. maylapi c. inuulit d. Tambalan _______11.Nahuli ng pulis ang magnanakaw sa looban. _______12. Masarap ang pritong dalagambukid. _______13. Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay mahilig sa pamamasyal pag gabi.

_______14. Batang-bata ang may-ari ng tindahan. Ibigay ang sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagtatambal ng Hanay A sa Hanay B Hanay A 15. Ayaw magbigayan ang mga tsuper sa lansangan. 16 Binuksan na ang bagong gawang tulay . 17. Sumuko na ang mga rebelde . 18. Patuloy ang pagtambak ng mga basura. 19 Nagtatag ng kooperatiba ang samahang nayon. Hanay B a. Nanumbalik ang kapayapaan sa bayan. b. Nakapagluluwas na ng mga produkto ang mga magsasaka. c. Umani nang marami ang mga magsasaka. d. Nagkaroon ng buhol-buhol at mahabang trapiko. e. Lumaganap ang sakit sa pamayanan.

Isulat sa malaking titik ang letrang dapat baguhin sa loob ng pangungusap. Isulat na muli ang pangungusap. 20 ang guro namin ay si bb. Reyes __________________________________________________________ 21. nag-aaral si rosie sa smc_________________________________________________________________ 22magpipiknik kami sa banana beach madaum tagum ___________________________________________ 23. magto-tour kami sa cebu, iloilo at bohol.___________________________________________________ 24. marunong ako ng mga wikang intsik,kastila,niponggo at tagalog _________________________________________________________________________________________ Sabihin kung bawat pares ng salita ay M kung magkasingkahulugan o K kung di magkasalungat. 25. mangmang 26. nakaririwasa 27. api 28. pakli may pinag-aralan naghihirap dusta sagot

Gitlingan ang salitang dapat lagyan ng gitlingan sa pangungusap. 29. Maraming tanim na halamangugat sa aming bakuran. 30 Disiplina ang kailangan sa pagunlad ng bayan. 31 Balatsibuyas ang babaeng iyon. 32. Siyay isang anakpawis sa aming lugar. Piliin ang kahulugan ng mga salitang hiram , Letra lamang ang isasagot. Mixer Escalator Catsup copier aerobics calculator Computer Internet Menu Elevator

33. Paraan ng pag-eehersisyo sa sinasabayan ng tugtog. 34. Sawsawang malapot na karaniwang maasim-asim at manamis-namis. 35 Pangkomunikasyong ugnayan sa ibat ibang bansa. 36. Listahang ngmga pagkaing maoorder sa restoran. Unawain ang gamit ng mga matalinghagang salita at hanapin ang kahulugan sa nakalaang patlang, . Hanapin ang kahulugan nito sa kahon. Matapos ang limang taong 37. panininggalang pugad at sa edad na 45 taon, tinugon din si Jose ng babaeng kanyang 38. ihaharap sa damdana. Halos kalahati ng kanyang edad ang tanda niya sa napangasawa kaya naman 39. nagmumurang-kamyas si Jose sa kilos at gawi. Hindi naglaon ay 40. nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng magkabiyak ang puso. Tila hulog ng langit ang isinilang na kambal na babae kanila, Mabilis na 41. nalagas ang mga araw sa tangkay ng panahon. Ang kambal na datiy 42. may gatas pa sa mga labi ay ganap nang mga 43. bulaklak na namumukadkad sa kagandahan. Si Mang Jose naman ay may 44. sunong nang abaka sa edad niyang 60 samantalang ang 45. kabiyak ng kanyang puso ay nananatili pa rin ang ganda.

lumipas ang mga araw nagkaanak mag-aasawa

biyaya nagbata-bataan

pakakasalan mga musmos pa bata pa

panliligaw dalaga na

puti na ang buhok

asawa

37. 38. 39. 40.

41. 42. 43. .44. 45.

Gumawa ng balangkas mula sa kwento. Sundin ang pormularyo. Isang gabi, pumasok sa kwarto ko si Chips, ang aking malikot na puting aso. Hindi ko siya pinansin Pamagat dahil sa abala ako sa paggawa ng aking mga takdang-aralin. Siguro, gusto niyang pansinin ko siya kaya Ang Tagpuan biglang hinila ng kanyang mga paa ang ang tapete sa malikot aking mesa. Blag! Nahulog ang mga gamit ko sa Isang gabi, pumasok sa kwarto ko si Chips, aking na putting aso. pagpipinta ng aking proyekto, Tumapon at nabasag ang botelya ng aking water paint. Alam ni Chips na kasalanan ang nangyari . Sa malaking takot, mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. II Mganiya Pangyayari: Pamagat 46 47. 48 49. A. __________________________________________________________________ B. __________________________________________________________________ C.___________________________________________________________________ D. ___________________________________________________________________ Alam ni Chips na kasalanan niya ang nangyari. III.Ang Wakas 50. .____________________________________________________________________

Ikalawang Markahang Pagsusulit FILIPINO VI Pangalan ________________________________ Pangkat:__________________ Iskor:_______________ Pangkalahatang Panuto: Basahin nang mabuti ang bawat aytem at ibigay ang sagot ayon sa hinihingi. Kilalanin ang ayos ng mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. 1.Sa kasalukuyan, marami na ang nangingibang-bansa. a. karaniwan b. Kabalikan c. Payak 2. Ang mga mag-aaral ay magiliw na nakikilahok sa ibat ibang patimpalak. a. karaniwan b. Kabalikan c. Payak 3. Bukambibig ni Kim ang mga salitang po at opo sa pagsagot. a. karaniwan b. Kabalikan 4. Ang mga pangako niya ay nakatutulong sa kaunlaran ng paaralan. a. karaniwan b. Kabalikan 5. Totoong mahirap ang pamumuhay ngayon sa Pilipinas. a. karaniwan b. Kabalikan c. Payak c. Payak c. Payak

Kilalanin ang uri ng pangngalan ng mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. 6. Tumanggap ng pagkilala ang Lungsod ng Tagum nang tanghaling Child Friendly City. a. pantangi b. Konkreto c. Pambalana 7. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos nang dahil sa pagmamahal. a. pantangi b. Pambalana 8. Wala pa ring kupas ang kanyang kagandahan. a. pantangi b. Pambalana 9. Si Kim ay sikat na bilang isang artista. a. pantangi b. Pambalana c. Konkreto c. Konkreto c. Konkreto c. Konkreto

10. Nalalapit na ang kapaskuhan. a. pambalana b. Pantangi Basahin ang maikling talata at sagutin ang hinihingi

Kapitbahay namin si Aling Gloria. Siya ay may 55 taong gulang na. Tuwing umaga ay nagtitinda siya ng mga pagkaing pang-almusal sa tapat ng bahay nila. Sa maghapon naman ay naglilinis at nag-ayos siya ng bahay, naglalaba at nagtatanim ng mga halaman. Sa gabi ay nagtutungo siya sa munting kapilya para magdasal. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Tumutulong din siya sa kanyang mga kabarangay kapag sila ay may mga suliranin. Tunay ngang kahanga-hanga si Aling Gloria. 11. Nagtitinda ng almusal tuwing umaga si Aling Gloria. Sa ganitong gawain si Aling Gloria ay : a. negosyante b. Nagpapayaman c. Huwarang ina at asawa 12. Kapag may mga suliranin si Aling Gloria, siya ay nagpupunta sa: a. simbahan b. Kapilya c. Sementeryo

13. Sa maghapong ginagawa ni Aling Gloria , paano mo siya mailalarawan? a. masipag b. mapagmahal c. Matulungin 14. Hindi siya nagpapabaya sa pag-aasikaso sa mga anak. ay nangangahulugang siya ay: a. mapagmahal b. Maalalahanin c. Madasalin 15. Ano ang katangian ni Aling Gloria ukol sa ginagawa niyang pagtulong sa barangay? a. nagpapakilalang siya ay isang mabuting mamamayan b. nagpapakilalang siya di nakikialam dito c. nagpapahiwatig na siya ay kasapi ng barangay

Punan ng angkop na panghalip na panaklaw ang bawat patlang. Piliin sa ibaba ang mga ito. Isulat sa sagutang papel Gaanuman Saanman Sinuman Kailanman Anuman Magkanuman

Madalang na naman ang pagdaan ng mga trak ng basura. 16. ___________ tayo magpunta ay may nakatambak na kalat at dumi. 17. ___________ ay di maiiwasang pag-usapan ang suliraning ito. Laging naisisisi ito ng 18. ________________ sa pangulo ng bansa o sa alkalde ng lungsod.19. ___________ ang sasabihin nila, hindi yata talaga mawawala ito 20. ______________ kalaki ang nagagasta n g pamahalaan para sa bagay na mito. Piliin ang angkop na sagot sa mga katanungan 21. Nakasisira sa yamang dagat ang mga maling paraan ng pangingisda. Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? a. opinyon b. Katotohanan c. kathang isip 22. Ang pagtatanim ng mga punongkahoy ay makatutulong upang maiwasan ang pagbaha. a. katotohanan b. Kathang-isip c. Opinyon 23. Siguro sa darating na halalan, medyo magulo. a. kathang-isip b. Opinyon c. Katotohanan 24. Kulang na kulang ang bansa sa puhunan para pagyamanin ang mga industriyang pangkabuhayan. a. katotohanan b. Opinyon c. Kathang-isip 25. Magsasalaysay ka tungkol sa iyong sarili. Alin ang pangungusap ang gagamit mo? a. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata, b. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga kuwentong pambata? c. Naku ! Mahilig nga ba ako sa pagbabasa ng mga kwentong pambata? Babahagya ko nang sa nooy mahagkan Nang siyay iwan ko sa tabi ng hagdan; Isang panyong puti ang ikinakaway Nang siyay iwan ko sa tabi ng hagdan 26. Anong damdamin ang pin alulutang sa saknong ng tula pasalaysay? a. pagkainis b. Kasiyahan c. Kalungkutan 27. Ano kayang pangyayari ang naganap sa seleksyong ito? a. paghihiwalay ng araw at gabi c. Pag-alis ng asawa patungo sa malayo b. pagpapakasal sa iba ng kasintahan Piliin ang angkop na panghalip na paari. 28. Sa ____________ ang lapis na iyan. Bakit mo mkinuha? a. natin b. Akin c. Niya 29. Darating na ang mga kaibigan _______ kaya magsipaghanda na kayo. a. amin b. ninyo c. Atin 30. Ang guro ___________ sa matematika ay nagtungo sa ibang bansa. a. ka b. Mo c. Atin Basahin ang seleksyon at gawan ng balangkas:

Sa Paghahanap ng Trabaho Isa sa mahirap hanapin sa panahon ngayon ay ang maayos at disenteng trabaho. Maraming hakbang na dapat isagawa. Una na rito ay ang paghahanap mga opisina o pabrikang nangangailangan ng mga Sa ng Paghahanap ng Trabaho manggagawa o empleyado. Magagawa mo ito sa tulong ng mga pahayagan, pagtatanong-tanong o sa radyo at telebisyon. Kapag may nakita ka na, ihahanda mo naman ang isang liham pang-aplikasyon. May kasama itong ibaibang papeles kaugnay ng ibig mong pasukan na trabaho tulad ng resume o biodata. Kung mapalad na mabasa ang liham mo, maaaring matawag ka para sa panayam at pagsusuri ng pagkatao mo. Maari ring bigyan ka ng iba-ibang pagsusulit na lalo pang magpapakilala sa iyong katauhan at kakayahan. Maswerte ka, kung pagkaraan ng ilang araw ay matawag ka na para magsanay sa uri ng iyong gusting pasukang trabaho. Ang ibig sabihin nito ay may pag-asa ka nang matanggap at magkaroon ng trabaho. Sabi nga, pag may tiyaga may nilaga. Sa paghahanap ng btrabaho tiyaga at sipag ang kailangan.

I.

Mga Paraan sa Paghahanap ng Trabaho (10pts.) A. ___________________________________________________ B. ____________________________________________________ C. ____________________________________________________

II.

Hakbang na Ipagagawa sa Isang Naghahanap ng Trabaho(10pts.) A.___________________________________________________ B____________________________________________________ C. __________________________________________________