You are on page 1of 6

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE MAIG DE 2013

I PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA

1.

Aprovaci de l'acta de la sessi anterior corresponent al dia 25 d'abril de 2013.

S'aprova per unanimitat.

2. Donar compte d'interlocutria judicial. Contencis entre l'empresa Rhodia Iberia, SA com a demandant i com a demandades el Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Blanes. Es declara la caducitat de la petici de suspensi del contencis administratiu realitzat per la part demandada ja que han transcorregut dos anys des de la notificaci d'acceptaci de l'esmentada petici.

PROPOSTES D'ACORD DE LA COMISSI INFORMATIVA D'HISENDA I PATRIMONI

3. Modificaci de l'Ordenana fiscal nm. 310.00, reguladora de les taxes per serveis generals, de la 313.02, reguladora de les taxes per ocupacions del subsl, sl i volada de la via pblica i de la 340.02, reguladora del preu pblic pel servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials. Les modificacions responen a la necessitat d'adaptar l'ordenana fiscal a la nova ordenana reguladora de la neteja viria i de la gesti dels residus ja que les taxes per ocupacions de la via pblica i del subsl aix com el preu pblic pel servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials es veuran modificats amb l'esmentada nova ordenana. CAL RECORDAR QUE PER PRESENTAR RECLAMACIONS O ALLEGACIONS L'EXPEDIENT DE MODIFICACI D'AQUESTES ORDENANCES S'EXPOSAR AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT DE BLANES I EN EL BUTLLET OFICIAL DE LA PROVNCIA, DURANT EL TERMINI DE 30 DIES HBILS I EN UN DELS DIARIS DE MAJOR DIFUSI DE LA PROVNCIA. S'aprova amb 12 vots a favor (PSC i CiU) i 8 abstencions (EUiA, PP i Lourdes Fbrega)

PROPOSTES DE LA COMISSI INFORMATIVA GENERAL I D'URBANISME

4. Aprovaci inicial modificaci del conveni urbanstic nm.: 02/08 del POUM, de data 27/06/2008, Srs. Rocafort. A petici dels propietaris del solar on s'ubica la Cooperativa de Pagesos (a la Plantera) es proposa modificar el POUM per tal de realitzar la permuta del 10% del terreny que li correspon a l'Ajuntament per un 10% del solar ubicat en el cmping la Sardana. D'aquesta manera, els propietaris compleixen la condici que els imposa una gran empresa per a la seva compra. La intenci d'aquesta empresa s construir en aquest terreny un supermercat amb la corresponent zona d'aparcament. CAL RECORDAR QUE AQUESTA PROPOSTA DE MODIFICACI DEL CONVENI URBANSTIC SER SOTMESA A INFORMACI PBLICA PER UN TERMINI DE 30 DIES AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT DE BLANES I EN EL BUTLLET OFICIAL DE LA PROVNCIA, AL WEB MUNICIPAL (www.blanes.cat) DIARIS DE MAJOR DIFUSI DE LA PROVNCIA. S'aprova amb 15 vots a favor (PSC, CiU i PP) i 5 vots en contra (EUiA i Lourdes Fbrega)

5. Aprovar definitivament el Text refs del projecte de PMU 1 Parads Av. Europa. En aquest nou text es preveu el desenvolupament d'aquest sector del Pla de Millora Urbana (PMU) en els terrenys situats entre l'Avinguda Europa i la Carretera vella de Malgrat en un termini de sis anys. Tamb que els projectes de nous edificis i construccions que s'hi emplacin incorporin sistemes d'estalvi d'aigua, d'acord amb l'Ordenana tipus sobre estalvi d'aigua de la Diputaci de Barcelona. S'aprova per unanimitat.

6. Aprovaci provisional del Pla Especial per a la implantaci de la canonada d'abastament d'aigua potable a la urbanitzaci Mas Guelo. A travs de la implantaci d'una canonada s'engega el procs per abastir d'aigua potable a la urbanitzaci de Mas Guelo. Aquesta implantaci correr a crrec de la comunitat de propietaris de l'esmentada urbanitzaci. S'aprova per unanimitat.

7. Modificaci de l'article 25 i de la Disposici Transitria del Reglament del Cementiri Municipal. S'adapten de forma coherent les ordenances fiscals referents a les tarifes dels serveis funeraris amb el Reglament del Cementiri Municipal. S'estableix tamb la concessi mitjanant arrendament dels nnxols per perodes de 5, 10 i 25 anys i modificant la Disposici Transitria del Reglament del Cementiri Municipal que permetr que l'Ajuntament de Blanes recuperi la titularitat de la totalitat dels nnxols dels blocs 1, 2, 3 i 4 que es troben en bona part destruts interiorment i que per aquest motiu no s'hi permet la inhumaci de difunts. D'aquesta manera l'Ajuntament podr enderrocar-los i obrar-hi de nou, aix permetr ampliar l'oferta de nnxols. CAL RECORDAR QUE AQUESTA PROPOSTA DE MODIFICACI DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL SER SOTMESA A INFORMACI PBLICA PER UN TERMINI DE 30 DIES AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT DE BLANES I EN EL BUTLLET OFICIAL DE LA PROVNCIA, AL WEB MUNICIPAL (www.blanes.cat) I EN UN DELS DIARIS DE MAJOR DIFUSI DE LA PROVNCIA. S'aprova per unanimitat.

8. Aprovar la nova Ordenana reguladora de la neteja viria i de la gesti dels residus i derogar l'ordenana actual. Aquesta nova ordenana respon a la necessitat d'adaptar l'antiga ordenana de la neteja viria i de la gesti dels residus a la Llei de Residus que va entrar en vigor l'any 2009. La nova ordenana t per objectiu regular la neteja de la via pblica, de les platges, dels residus comercials i industrials i millorar la recollida selectiva. En aquest sentit es t previst imposar sancions als ciutadans que no realitzin una bona recollida selectiva. Aquestes ordenances tamb han de servir per establir altres aspectes com la ubicaci dels contenidors, la neteja de la via pblica o la utilitzaci de l'espai pblic tan pels operadors privats que realitzen la recollida selectiva de les escombraries com pels propis ciutadans. EUiA i la Lourdes Fbrega lamenten que no s'hagi implicat a entitats, comunitats de vens i als ciutadans de Blanes a participar en el procs d'elaboraci d'aquesta nova ordenana. Cal recordar per la nova ordenana no s'aprovar definitivament fins al ple del setembre. PER TANT ES PODEN PRESENTAR ALLEGACIONS I RECLAMACIONS PER UN TERMINI DE 30 DIES DURANT ELS QUALS ES PUBLICAR UN ANUNCI AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT DE BLANES I EN EL BUTLLET OFICIAL DE LA PROVNCIA, AL WEB MUNICIPAL (www.blanes.cat) I EN UN DELS DIARIS DE MAJOR DIFUSI DE LA PROVNCIA. S'ha de tenir present que el punt 3 d'aquest Ple de l'Ajuntament de Blanes est relacionat amb aquesta nova normativa, ja que adapta fiscalment les modificacions que s'introdueixen. S'aprova amb 16 vots a favor (PSC, CiU i EUiA) i 4 abstencions (PP i Lourdes Fbrega)

9. Demanar al Govern de la Generalitat que reconegui a favor de l'Ajuntament de Blanes el total de transferncies corrents i de capital compromeses a favor del municipi. L'import estimat d'aquest deute s d'uns 4 milions d'euros. Com ha fet notar la Lourdes Fbrega el document annex que s'aporta com a detall del deute de la Generalitat envers l'Ajuntament de Blanes sembla ser molt poc rigors ja que el total suma 4 milions d'euros exactes i amb uns conceptes ambigus i poc desenvolupats. S'aprova per 15 vots a favor (PSC, EUiA i PP) i 4 abstencions (CiU i Lourdes Fbrega)

II PART DE CONTROL
10. Moci que presenta el grup municipal de CiU de Blanes en defensa del model d'immersi lingstica de Catalunya i en contra de la nova ofensiva dels tribunals. A travs d'aquesta moci es pretn donar suport al Govern de la Generalitat, en especial al Departament d'Ensenyament, en totes les accions jurdiques pertinents per tal de defensar i preservar el model catal d'immersi lingstica. I mostrar el rebuig a la interlocutria dictada pel TSJC que obliga a canviar la llengua d'una classe si una famlia ho demana. Es proposa enviar aquesta moci al TSJC, al Parlament de Catalunya, al Departament d'Ensenyament de Catalunya i al Consell Escolar Municipal. S'aprova amb 17 vots a favor (PSC, CiU, EUiA i Lourdes Fbrega) i 3 vots en contra (PP).

11. Moci que presenten, conjuntament, tots els grups municipals i la regidora no adscrita de l'Ajuntament de Blanes, en nom de l'Associaci Ciutadana Pinya de Rosa, per instar al govern de la Generalitat a convocar el Consell Rector del PNIN de Pinya de Rosa. Es demana al Govern de la Generalitat que el Consell redacti, en la major brevetat possible, el Pla d'Usos del PNIN (Paratge Natural d'Inters Nacional) de Pinya de Rosa per tal de poder atendre la gesti necessria del paratge, ja que durant els ltims deu anys Pinya de Rosa ha canviat de propietaris (actualment un grup d'inversors de l'Europa de l'Est) i aquests gestionen el paratge segons els seus propis interessos obviant la gesti especfica que requereix els PNIN. Tot aix ve donat per la manca d'un Pla d'Usos que determini amb exactitud la seva gesti. S'aprova per unanimitat.

12. Moci que presenta el grup municipal d'EUiA-ICV de Blanes per recuperar els serveis sanitaris de la Selva Martima. Es demana a la Generalitat de Catalunya recuperar i mantenir la prestaci de serveis de gurdia presencial de cirurgia, traumatologia i obstetrcia de l'Hospital Comarcal de Blanes, aix com recuperar el nombre d'hores diries d'ambulncies en servei a Blanes i recuperar el servei nocturn dels CAP de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar. S'aprova per 16 vots a favor (PSC, EUiA, PP i Lourdes Fbrega) i 4 vots en contra (CiU)

13. Moci que presenta el grup municipal d'EUiA-ICV de Blanes en nom de l'associaci de famlies acollidores de nens/es sahraus de Blanes, per demanar al Marroc la llibertat de tots els presos poltics sahraus i protecci dels drets fonamentals del poble sahrau. L'acord s'enviar a tot un seguit de crrecs diplomtics catalans, espanyols, marroquins i europeus. S'aprova per unanimitat.

14. Moci que presenta el grup municipal d'EUiA-ICV de Blanes amb motiu de la commemoraci del 28 de juny, Dia de l'Orgull Gai, i de suport a la proposici de llei anti homofbia. Es proposa tamb que en compliment de l'acord aprovat en el plenari de juny de 2010, s'exhibeixi la bandera de l'Arc de Sant Mart al balc de l'Ajuntament coincidint amb el Dia de l'Orgull Gai, Lesbi, Transsexual i Bisexual. S'aprova amb 9 vots a favor (CiU, EUiA i Lourdes Fbrega) i 11 abstencions (PSC i PP)

15. Moci que presenta el grup municipal d'EUiA-ICV de Blanes per a la redacci d'un protocol de manteniment i pla d'usos de les platges de Blanes i Delta de la Tordera. S'aprova per unanimitat.

16. Precs i preguntes. Els principals temes de debat van ser les queixes d'un propietari d'un local a la plaa Mare de Du del Vilar, als Pins. Sembla ser que la terrassa del local del costat envaeix part de la zona que t assignada. La contractaci per part de l'Ajuntament de Blanes de dues persones en places de funcionariat ha aixecat els recels d'EUiA que han demanat tota la documentaci existent sobre aquesta contractaci. Un altre tema polmic va ser les obres que s'estan realitzant al Club de Vela de Blanes que estan generant soroll i trnsit pesat en plena poca i zona turstica.

ADRECES D'INTERS: https://www.facebook.com/pages/CUP-de-Blanes/305332218667 https://www.blanes.cup.cat https://twitter.com/cupblanes https://www.blanes.cat