You are on page 1of 6

Prirunik za laboratorijske vebe iz osnova elektrotehnike

veba broj 4

4. FARADEJEV ZAKON
U ovoj vebi: Generator jednosmernog signala (t (teorijski model) Generator naizmeninog (prostoperiodinog) signala

Teorijska Osnova
Magnetna polja koja smo do sada analizirali bila su stalna jer su posledica konstantne elektrine struje u vremenu i provodnika sa strujom koji miruje u prostoru. ta se deava ako se strujna kontura kree u spoljanjem magnetnom polju? ta se deava ako kroz provodnik proputamo vremenski promenljivu elektrinu struju? Sve te pojave se mogu objasniti Faradejevim zakonom elektromagnetne gnetne indukcije: Indukovana elektromotorna sila, koja se javlja na krajevima provodnika, suprodstavljaju suprodstavlja se promeni magnetnog fluksa:

e =

d . dt

Promena magnetnog fluksa ksa moe nastati ako se kontura kree u spoljanjem magnetnom polju, polju ako izvor or magnetne indukcije pomeramo u prostoru, ili ako imamo vremenski promenljivu elektrinu struju u provodniku. Smer indukovane elektromotorne sile odreuje se Lencovim pravilom: Ako se magnet pribliava provodniku, fluks raste. Indukovae se elektromotor elektromotorna sila takvog smera koja e se truditi da smanji tu promenu fluksa i da ga odri na poetnom nivou.

e
+ N

e
+ N

Slika 4.1

Ako se magnet udaljava, onda fluks kroz konturu opada. Indukovana elektromotorna sila e biti takvog smera da tei da povea fluks ne bi li ostao kakav je bio na poetku Ako je kontura zatvorena, onda e se osim elektromotorne sile indukovati i elektrina struja u konturi. Smer te struje se odreuje na isti nain kao i smer elektromotorne sile. 36

Prirunik za laboratorijske vebe iz osnova elektrotehnike

e i

e i

Slika 4.2

Dinamika indukcija je ona indukcija koja nastaje kada se provodnik kree u spoljanjem magnetnom polju. Za ovakav sluaj indukovana elektromotorna sila se moe proraunavati u nekim sluajevima preko formule Faradejevog zakona (gore navedenog), a u svim sluajevima preko izraza: r r r e = v B dl

Statika indukcija je onaj tip indukcije kod koje provodnik miruje u spoljanjem magnetnom polju, a kroz njega proputamo vremenski promenljivu elektrinu struju. Jedinica za indukovanu elektromotornu silu je Volt [V]. Postoji nekoliko jako znaajnih primena Faradejevog zakona u praksi: generatori jednosmernog i naizmeninog signala, komutator, fluksmetar...

37

Prirunik za laboratorijske vebe iz osnova elektrotehnike

- Generator jednosmernog signala (teorijski model)


Teorijski model generatora jednosmernog signala je prototip. Ne koristi se u praksi (nepraktian je jer je zasnovan na translatornom kretanju). Kako radi ovaj generator? Izmeu polova stalnog magneta su postavljene dve paralelne provodne ine. Preko tih ina je poloena pravolinijska provodna ipka duine l. r Pod silom tereta ipka se kree stalnom brzinom v (bez trenja) u homogenom spoljanjem polju magneta. Zbog tog kretanja na inama se indukuje razlika potencijala (taj napon se moe izmeriti voltmetrom na krajevima ina).

N + _

l
B

B
S

e = v B l = r r r r r = v B sin v , B l cos v B , l = = v B sin l cos 0 = 2 = vBl Poto je indukovana elektromotorna sila konstantna, obeleava se velikim slovom: E = vBl

(r

))

Slika 4.3

+
R

I l

l
B

Ako se ine prespoje otpornikom, javie se jednosmerna indukovana elektrina struja.

I =

B
S

E R

Slika 4.4

Sa pojavom struje u kolu javlja se i magnetna sila koja deluje na pokretni provodni tap: r r r F = I l B

38

Prirunik za laboratorijske vebe iz osnova elektrotehnike

- Generator naizmeninog (prostoperiodinog) signala


Kako radi generator naizmeninog signala? Namotaj od N zavojaka provodne ice rotira u spoljanjem homogenom magnetnom r polju indukcije B . Fluks koji se tom prilikom stvara je: r r = NBS cos B , n = NBS cos Indukovana elektromotorna sila je onda:

a B
Slika 4.5

d d (NBS cos ) = = dt dt d = NBS sin , dt d gde je = ugaona brzina (kruna uestanost). dt d = dt = t + const U poetnom trenutku vremena poetni ugao je 0: t0 = 0 => 0 = const = 0 = t e =

N n
0 = 0

B N n

Slika 4.6

e = NBS sin
Konstantni deo NBS = E m je amplituda ovog sinusnog signala pa je: e = E m sin t Ako na krajeve generatora prikljuimo potroa, kroz njega e protei indukovana elektrina struja (koja je sinusnog oblika kao i elektromotorna sila).

N a B
Slika 4.7

i =

e Em sin t = I m sin t = R R

39

Prirunik za laboratorijske vebe iz osnova elektrotehnike

Zadatak Vebe
Na osnovu uraenog primera rei preostale navedene zadatke. 4.1 Na slici su prikazane dve paralelne nepokretne provodne ine u homogenom magnetnom polju indukcije B = 1 T. Du ina, normalno na njih, klizi provodna ipka brzinom v = 1 m/s. Rastojanje izmeu ina je l = 1 m. a) Izraunati razliku potencijala izmeu nepokretnih ina. b) Ako se na jednom kraju ine spoje otpornikom otpornosti R = 100 , a otpornost ina i ipke se moe zanemariti, odrediti smer i intenzitet indukovane struje. c) ta e se desiti ako ipka promeni smer kretanja, a brzina ostane ista? Reenje:

40

Prirunik za laboratorijske vebe iz osnova elektrotehnike

4.2 Na slici su prikazane dve paralelne nepokretne provodne ine u homogenom magnetnom polju indukcije B = 0,5 T. Du ina, normalno na njih, klizi provodna ipka brzinom v = 3 m/s. Rastojanje izmeu ina je l = 2 m. Na jednom kraju ine su spojene generatorom elektromotorne sile E = 2V i unutranje otpornosti R = 2 . Odrediti smer i intenzitet struje u kolu. Reenje:

E R

B v

41