You are on page 1of 8

Analiza osjetljivosti

Problem 1. Standardni problem minimuma Na jednom poljoprivrednom dobru proizvode se tri vrste hrane H 1 , H 2 i H 3 . Nutriciona matrica, te minimalni zahtjevi za hranjivim sastojcima i cijene hrane dane su u tablici:

Hranjivi sastojci H1 5 5 10 10

Vrste hrane H2 10 8 5 20 H3 10 5 0 5

Minimalni zahtjevi za hranjivim sastojcima 100 200 50

Bjelanevine Ugljikohidrati Masnoe Cijene po jedinici vrste hrane

Potrebno je odrediti program ishrane koji e minimizirati ukupne trokove ishrane i ispuniti sve minimalne zahtjeve za hranjivim sastojcima. Formulirajte problem i rijeite ga simpleks metodom. a) Provedite analizu osjetljivosti za promjenu cijena pojedinih vrsta hrane, odnosno odredite u kojem se intervalu mogu mijenjati cijene pojedine vrste hrane, a da to ne utjee na promjenu optimalnog rjeenja. Kolika bi morala biti cijena hrane H 2 da ona ue u optimalni program? b) Provedite analizu osjetljivosti za promjene koliina minimalnih zahtjeva za hranjivim sastojcima. Odredite bez ponovnog rjeavanja problema optimalno rjeenje ako su minimalni zahtjevi za treim hranjivim sastojkom poveani za 150 jedinica. c) Ukoliko se u program eli uvrstiti i etvrta vrsta hrane H 4 , kolika treba biti njena cijena da se ona nae u optimalnom programu ishrane, uz pretpostavku da se nutricioni elementi za tu vrstu hrane redom 4, 8 i 6. d) Ukoliko bi se utvrdilo da u hrani H 2 ipak ima ak 10 jedinica masnoe, a ne 5 kako se prije mislilo, bi li dobiveni program ishrane i dalje ostao optimalan?

min(10 y1 + 20 y 2 + 5 y 3 ) 5 y1 + 10 y 2 + 10 y 3 100 5 y1 + 8 y 2 + 5 y 3 200 10 y1 + 5 y 2 50 y1 , y 2 , y 3 0 min(10 y1 + 20 y 2 + 5 y 3 + 0v1 + 0v 2 + 0v3 + Mw1 + Mw2 + Mw3 ) 5 y1 + 10 y 2 + 10 y 3 v1 5 y1 + 8 y 2 + 5 y 3 10 y1 + 5 y 2 v2 v3 + w1 = 100 + w2 = 200 + w3 = 50 proireni oblik

y1 , y 2 , y 3 , v1 , v 2 , v3 , w1 , w2 , w3 0 Tablica 5 Baza A3 V1 A1 Zj-Cj 10 A1 0 0 1 0 20 A2 11/10 7/2 1/2 -19/2 5 A3 1 0 0 0 0 V1 0 1 0 0 0 V2 -1/5 -2 0 -1 0 V3 1/10 1/2 -1/10 -1/2 M W1 M W2 M W3

Cj 5 0 10

A0 35 275 5 225

a) Promjena koeficijenata u funkciji cilja. Bazine varijable: - Hrana H 1 : c1 = 10 + t , z = (10 + t ) y1 + 20 y 2 + 5 y 3 20 Tablica 5 10+t A1 A2 Cj Baza 0 11/10 5 A3 0 7/2 0 V1 1 1/2 10+t A1 t/2 0 -19/2 Zj-Cj 5 A3 1 0 0 0 0 V1 0 1 0 0 0 V2 -1/5 -2 0 -1 0 V3 1/10 1/2 -1/10 -t/10 -1/2 M W1 M M W2 W3

A0 35 275 5 5t +225

elimo da dano rjeenje ostane optimalno. Slijedi da svi koeficijenti z j c j 0. Dakle,

19 t + 0 t 19, 2 2 1 t 0 t 5. 2 10

Dobivamo: t [ 5,19] c1 [10 5,10 + 19] = [5,29].


- Hrana H 3 : c3 = 5 + t

z = 10 y1 + 20 y 2 + (5 + t ) y 3 .
Tablica 5 Baza A3 V1 A1 10 A1 0 0 1 0 20 A2 11/10 7/2 1/2 11t/10 -19/2 5+t A3 1 0 0 0 0 V1 0 1 0 0 0 V2 -1/5 -2 0 -t/5 -1 0 V3 1/10 1/2 -1/10 t/10 -1/2 M W1 M M W2 W3

Cj 5+t 0 10

Zj-Cj
Dakle,

A0 35 275 5 35t +225

19 11t 95 + 0t = 8.64, 2 10 11 t 1 0 t 5, 5 1 t + 0 t 5. 2 10 Dobivamo: t [ 5,5] c1 [5 5,5 + 5] = [0,10].

Nebazine varijable:
- Hrana H 2 : c 2 = 20 + t

z = 10 y1 + (20 + t ) y 2 + 5 y 3 .
Tablica 5 Baza A3 V1 A1 10 A1 0 0 1 0 20+t A2 11/10 7/2 1/2 -t -19/2 5 A3 1 0 0 0 0 V1 0 1 0 0 0 V2 -1/5 -2 0 -1 0 V3 1/10 1/2 -1/10 -1/2 M W1 M M W2 W3

Cj 5 0 10

A0 35 275 5 225

Zj-Cj
Dakle,

19 19 19 t 0 t tj. c 2 20 , znai dok je c 2 10.5 nema promjene. 2 2 2

b) Promjena desne strane ogranienja. - minimalni zahtjevi za E1 (bjelanevine)

b1 = 100 + t 100 + t 100 1 A0 ' = 200 = 200 + t 0 = A0 + tI 1 . 50 50 0 Ovdje bi se sad u finalnoj simpleks tablici trebao koristiti poetni jedinini vektor I1 i vidjeti kako se on transformirao, no kako je to bio vektor W1 , ne moemo ga iskoristiti jer za njega nisu do kraja raunate vrijednosti. No, posluit e i vektor
1 V1 = 0 , 0 samo ga se treba uzeti s negativnim predznakom. Dakle, imamo:
100 1 A0 ' = A0 + tI 1 = A0 tV1 = 200 t 0 . 0 50 Tablica 5 Baza A3 V1 A1 Zj-Cj 10 A1 0 0 1 0 20 A2 11/10 7/2 1/2 -19/2 5 A3 1 0 0 0 0 V1 0 1 0 0 0 V2 -1/5 -2 0 -1 0 V3 1/10 1/2 -1/10 -1/2 M W1 M W2 M W3

Cj 5 0 10

A0 35 275-t 5 225

Ovdje je samo jo pitanje je li ta baza mogua. Da bi ona ostala mogua, potrebno je da 275 t 0 , odnosno, t 275 b1 100 + 275 = 375 . - minimalni zahtjevi za E1 (ugljikohidrati)

b2 = 200 + t 100 100 0 A0 ' = 200 + t = 200 t 1 = A0 tV2 . 0 50 50

Cj 5 0 10

Tablica 5 Baza A3 V1 A1 Zj-Cj

10 A1 0 0 1 0

20 A2 11/10 7/2 1/2 -19/2

5 A3 1 0 0 0

0 V1 0 1 0 0

0 V2 -1/5 -2 0 -1

0 V3 1/10 1/2 -1/10 -1/2

M W1

M W2

M W3

A0 35+1/5 t 275+2t 5 225+t

1 35 + t 0 t 175 5 275 + 2t 0 t 137.5


Dakle, t 137.5 b2 200 137.5 = 62.5 . - minimalni zahtjevi za E3 (masnoe) b3 = 50 + t 100 100 0 A0 ' = 200 = 200 t 0 = A0 tV3 . 50 + t 50 1

Cj 5 0 10

Tablica 5 Baza A3 V1 A1 Zj-Cj

10 A1 0 0 1 0

20 A2 11/10 7/2 1/2 -19/2

5 A3 1 0 0 0

0 V1 0 1 0 0

0 V2 -1/5 -2 0 -1

0 V3 1/10 1/2 -1/10 -1/2

M W1

M W2

M W3

A0 35-1/10 t 275-1/2 t 5+1/10 t 225+1/2 t

35

1 t 0 t 350 10 1 275 t 0 t 550 2 1 5 + t 0 t 50 10

Dakle, t [ 50,350] b3 [50 50,50 + 350] = [0,400] .

Ako se minimalni zahtjevi za treim sastojkom poveaju na 150: b3 = 150 = 50 + t t = 100 , Stoga, y1 * = 5 + y 2 * = 0, 1 t = 25, 10 1 z* = 225 + t = 275. 2 y 3 * = 35 c) uvoenje nove hrane H 4 Model sada postaje: min(10 y1 + 20 y 2 + 5 y 3 + c 4 y 4 ) 5 y1 + 10 y 2 + 10 y 3 + 4 y 4 100 5 y1 + 8 y 2 + 5 y 3 + 8 y 4 200 10 y1 + 5 y 2 + 6 y 4 50 y1 , y 2 , y 3 , y 4 0 Odgovarajue dualno ogranienje je: 4 x1 + 8 x 2 + 6 x3 c 4 , a optimalno rjeenje duala (iz finalne simpleks tablice): 1 t = 15, 10

x1 * = 0, x 2 * = 1, x3 * =

1 , 2

Kad se to rjeenje uvrsti u navedeno dualno ogranienje, dobiva se: 0 + 8 + 3 c 4 c 4 11 . Stoga, dok je c4 11 , dano dualno rjeenje ostaje mogue, pa se novu hranu isplati uvrstiti u ishranu tek kad bude imala cijenu manju od 11 novanih jedinica.

d) promjena koeficijenata u nutricionoj tablici (samo za nebazine varijable) a32 = 10 = 5 + t t = 5 . Odgovarajue dualno ogranienje je: 10 x1 + 8 x 2 + (5 + t ) x3 20 , a optimalno rjeenje duala (iz finalne simpleks tablice):

x1 * = 0, x 2 * = 1, x3 * =

1 , 2

Kad se to rjeenje uvrsti u navedeno dualno ogranienje, dobiva se:

0+8+

5+t 20 t 19 . 2

Stoga, dok god je t 19 , dano dualno rjeenje ostaje mogue, pa se optimalan program ishrane u ovom sluaju ne bi promijenio (kad je t = 5 ).

Problem 2. Standardni problem maksimuma


Mala tvornica proizvodi tri vrste soka: A, B i C. Za proizvodnju jedne litre soka A potrebno je 20 dkg kruaka i 40 dkg jabuka, a prodajna cijena jedne litre je 8 kuna. Za proizvodnju jedne litre soka B potrebno je 60 dkg kruaka i 10 dkg jabuka, a prodajna cijena jedne litre je 12 kuna. Za proizvodnju jedne litre soka C potrebno je 80 dkg kruaka i 10 dkg jabuka, a prodajna cijena jedne litre je 20 kuna. a) Formulirajte problem ije e optimalno rjeenje dati tvornici proizvodni plan koji e maksimizirati prihode ukoliko tvrtka ima na raspolaganju 400 000 dkg kruaka i 500 000 dkg jabuka. b) Je li mogue proizvoditi 10 000 litara soka A, 10 000 litara soka B i 10 000 litara soka C? Zato? c) Ako se proizvodi 5000 litara soka A, 1000 litara soka B i 1000 litara soka C, koliki je ukupni prihod? d) Ako se proizvodi 5000 litara soka A, 1000 litara soka B i 1000 litara soka C, koliko ostaje neiskoriteno kruaka, a koliko jabuka? e) Rijeite simpleks metodom. Za svaku simpleks tablicu odgovorite na sljedea pitanja: i. Ispiite trenutni vrh simpleks metode i interpretirajte. ii. Ispiite trenutnu vrijednost funkcije cilja i interpretirajte. iii. Koja su aktivna ogranienja? Koji resursi su u potpunosti iskoriteni? Zato? iv. Koja ogranienja nisu aktivna? Koji resursi nisu u potpunosti iskoriteni? Zato? Koliko je tih neiskoritenih resursa? f) Ispiite optimalno rjeenje problema, te interpretirajte. g) Ispiite optimalnu vrijednost funkcije cilja, te interpretirajte. h) Postoji li alternativno rjeenje? Kako biste ga prepoznali, navedite primjer? i) Provedite analizu osjetljivosti obzirom na prodajne cijene sokova. j) Provedite analizu osjetljivosti obzirom na raspoloive koliine kruaka i jabuka.

max(8 x1 + 12 x 2 + 20 x3 ) 20 x1 + 60 x 2 + 80 x3 400000 40 x1 + 10 x 2 + 10 x3 500000 x1 , x 2 , x3 0 kanonski oblik

max(8 x1 + 12 x 2 + 20 x3 ) 20 x1 + 60 x 2 + 80 x3 + u1 40 x1 + 10 x 2 + 10 x3 x1 , x 2 , x3 , u1 , u 2 0 = 400000 + u 2 = 500000

Tablica 1

12

20

Cj
0 0

Baza
A4 A5

A1
20 40 -8 8

A2
60 10 -12 12

A3
80 10 -20 20

A4
1 0 0 0

A5
0 1 0 0

A0
400000 500000 0

Zj-Cj
Tablica 2

Cj
20 0

Baza
A3 A5

A1
0.25 37.5 -3 8

A2
0.75 2.5 3 12

A3
1 0 0 20

A4
0.0125 -0.125 0.25 0

A5
0 1 0 0

A0
5000 450000 100000

Zj-Cj
Tablica 3

Cj
20 8

Baza
A3 A1

A1
0 1 0

A2
0.73333 0.06667 3.2

A3
1 0 0

A4
0.01333 -0.0033 0.24

A5
-0.06667 0.02667 0.08

A0
2000 12000 136000

Zj-Cj