You are on page 1of 4

Activitats

1. Escriu el nom dels ssers vius i dels


elements inanimats que has dibuixat.
ssers vius: _________________________________
______________________________________________
____________________________________________
Sn ssers vius perqu ______________________
______________________________________________
____________________________________________
Elements inanimats ______________________
______________________________________________
____________________________________________
Sn elements inanimats perqu __________
______________________________________________
____________________________________________

2. Assenyala

si

certes o falses:

les

frases

segents

sn

CERT
Tots els ssers vius
moren quan sn
adults

Hi ha ssers vius que


es reprodueixen
i daltres que no ho
fan
Els ssers vius que
arriben a adults no
moren
Els ssers inerts no
segueixen un cicle
vital
Laire i laigua sn
ssers inerts
imprescindibles per
als ssers vius
Els ssers vius i els
ssers inerts
realitzen les funcions
vitals.

FALS

3. Completa les frases segents:


Els arbres de la plaa sn ssers vius
perqu __________________________________
___________________________________________.
Laigua s un sser ___________ perqu no
segueix un cicle vital.
Un gos s un sser _____________ perqu
___________________________________________.

Els nens i les nenes sn ssers ________

per necessiten _____________ i ____________


per viure. L __________ i l ___________ sn
ssers ___________.