You are on page 1of 10

Prehrambeno-biotehnoloki fakultet Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica Zavod za biokemijsko inenjerstvo

VODI KROZ MODUL "MIKROBIOLOGIJA"


za studente preddiplomskih studija PBF-a: Prehrambena tehnologija Biotehnologija Nutricionizam

web stranica -www.pbf.unizg.hr/hr - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija

Modul

"MIKROBIOLOGIJA"
zimski semestar akademske godine 2012./2013.

Studij: Biotehnologija Studij: Prehrambena tehnologija 8; 6 ECTS BODOVA predavanja 30 sati vjebe 45 sati seminari 30 sati UKUPNO 105 sati

Studij: Nutricionizam 5 ECTS BODOVA predavanja 20 sati vjebe 40 sati seminari 10 sati UKUPNO 70 sati

Koordinator modula
dr. sc. Frane Dela, red. prof.

Nastavnici
dr. sc. Frane Dela, red. prof. dr. sc. Jadranka Frece, izv. prof. dr. sc. Ksenija Markov, doc.

Asistenti
dr. sc. Lejla Durakovi, via asistentica dr. sc. Domagoj vek, vii asistent

Tehniar
Ines Kuk

Predavanja
obavezna utorkom 09:00 -10:30 sati u Predavaonici 1 / podrum dozvoljena 2 izostanka uz predoenje isprinice nakon svakog predavanja, power point prezentacija ispredavane nastavne jedinice nalazit e se na web stranici Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Nastavni materijali Predavanja

Vjebe
obavezne u Laboratoriju za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica / 4. kat desno popis studenata po skupinama za vjebe nalazit e se na web stranici Fakulteta - Studij Red predavanja i vjebi dozvoljena 2 izostanka uz predoenu isprinicu pisani radni materijali za vjebe (predloci) nalaze se na web stranici Fakulteta - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Nastavni materijali Vjebe tijekom vjebi prati se zalaganje i aktivnost studenta na kraju vjebi polae se zavrni kolokvij koji sadri 10 pitanja (10 bodova), a za prolaz je potrebno prikupiti minimalno 6 bodova

Na vjebama je potrebno imati: radni materijal - predloke za vjebe pribor za pisanje obina olovka i drvene bojice papue ili zatitne navlake za obuu bijelu kutu pamunu krpu

Seminari
obavezni u Predavaonica 1/podrum i u Laboratoriju / 4. kat po skupinama, utorkom 10:45-11:30 raspored seminarskih skupina i termini odravanja seminarskih izlaganja bit e pravovremeno objavljeni na web stranici Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Nastavni materijali Seminari seminarsku temu obrauju 2 - 3 studenta popis seminarskih tema nalazi se na web stranicama Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Nastavni materijali Seminari seminarski rad u pisanom obliku (8 - 10 stranica ukljuivo i literatura) treba predati voditelju skupine 3-5 dana prije usmene prezentacije posebno se boduje napisani seminarski rad, a posebno odrana usmena prezentacija (u trajanju do 15 minuta) iz svakog dijela treba prikupiti minimalno 3 boda

Parcijalni ispit
2 parcijalna ispita tijekom zimskog semestra ispiti su pismeni i obavezni svaki parcijalni ispit traje 90 minuta sadri 20 test pitanja s ponuenim odgovorima od kojih je samo 1 toan (toan odgovor nosi 1 bod) i 3 teoretska pitanja na koja je potrebno dati iri opisni odgovor (vrednovanje odgovora: 0-5 bodova) ukoliko student na nekom od parcijalnog ispita ne prikupi minimalno 21 bod (60 %), taj parcijalni ispit ponavlja-polae na popravnom ispitnom roku tijekom zimskog ispitnog roka (veljaa)

Popravni ispitni rokovi: polae se samo onaj parcijalni ispit koji nije poloen tijekom semestra 2 popravna roka ukoliko student ne poloi parcijalni ispit preko popravnih ispitnih rokova u zimskom ispitnom roku, u rujnu moe pristupiti ispitu pred Ispitnim povjerenstvom (komisijski ispit). U ovom sluaju polae se cjelokupno gradivo iz modula Mikrobiologija.

Termini odravanja parcijalnih ispita i popravnih rokova: termini e biti pravovremeno oglaeni na web stranici Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Obavijesti

Praktini dio ispita iz modula "Mikrobiologija" -prepoznavanje mikroskopskih pripravaka


obavezan i traje 30 minuta 10 mikroskopskih pripravaka poloen je kada je student prepozna minimalno 6 mikroskopskih pripravaka provodi se na kraju semestra za sve studente (nakon zavrenih vjebi) raspored skupina biti e pravovremeno oglaen na oglasnoj ploi Laboratorija i na web stranici Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Obavijesti

Provjera znanja
Provjera znanja ukljuuje: - 2 parcijalna pismena ispita - seminarski rad (pisani dio + usmena prezentacija) - vjebe (rad i zalaganje, voenje dnevnika rada i zavrni kolokvij) - praktini dio (prepoznavanje mikroskopskih pripravaka) BROJ BODOVA
KOJI STUDENT MOE PRIKUPITI NA SVAKOM POJEDINOM DIJELU PROVJERE ZNANJA IZ MODULA MIKROBIOLOGIJA

PROVJERA ZNANJA 1. PARCIJALNI 2. PARCIJALNI SEMINAR


PISMENI DIO USMENO IZLAGANJE

MINIMALNI BROJ BODOVA


(ZA PROLAZ)

MAKSIMALNI BROJ BODOVA 35 35 5 5 10 10 100

KOLOKVIJ IZ VJEBI PRAKTINI DIO PREPOZN. PRIPR. UKUPNO

21 21 3 3 6 6 60

Napomena: Student je duan pristupiti svakom dijelu provjere znanja

KONANA OCJENA IZ MODULA "MIKROBIOLOGIJA" BROJ BODOVA 0-59 60-69 70-79 80-89 90-100 OCJENA nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

Materijal za uenje
materijal sa predavanja i interni materijal za vjebe (predloci) obavezna i preporuljiva literatura navedena na web stranici Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija web stranice

Konzultacije
konzultacije u trajanju od 2 sata tjedno, odravaju se prema objavljenom rasporedu za svakog od nastavnika suradnika Laboratorija za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica Zavoda za biokemijsko inenjerstvo.

Ostale obavijesti
sve obavijesti, koje se odnose na modul Mikrobiologija, nai ete na oglasnoj ploi Laboratorija na 4. katu kao i na web stranici Fakulteta: - Zavod za biokemijsko inenjerstvo - Laboratorij za opu mikrobiologiju i mikrobiologiju namirnica - Mikrobiologija - Obavijesti

10