You are on page 1of 8

Side 1 af 8

DTU CIVILINGENIREKSAMEN Skriftlig prve den Kursus navn Kursus nr. Tilladte hjlpemidler: Ndvendige hjlpemidler: Vgtning: 13. december 2004 GRUNDLGGENDE KEMI 26027 Alle Lrebog og matematisk lommeregner Opgavesttet omfatter i alt 20 sprgsml, som tillgges lige stor vgt ved bedmmelsen.

Skriv svarene p sprgsmlene p den dertil afsatte plads og eventuelt p den modstende venstre side. Det gule eksemplar anvendes som kladde og afleveres normalt ikke. Det hvide eksemplar afleveres i udfyldt stand som besvarelse. Sfremt du ikke nr af indfre samtlige besvarelser i det hvide eksemplar, kan du undtagelsesvis aflevere kladden ogs. Der m da p forsiden af det hvide eksemplar anfres, at kladden ogs er vedlagt.

Navn:

Studienummer:

Side 2 af 8

Samtlige sprgsml refererer til 25,00 C, hvor intet andet er anfrt. Udover opgivne talvrdier m der kun benyttes vrdier fra lrebogens tabeller. 1) Beregn pH i en 0,100 M oplsning af hydrogencyanid, HCN (hydrocyanic acid). Beregn desuden hvor stor en procentdel af syren, der er reageret til CN- ionen ved ligevgt. (Tabel 16.3 og eksempel 16.8): Ka = 4,9*1010 pKa = 9,31 Fr (M) Ligevgt HCN  0,100 0,100 x H+ + 0 x CN 0 x

K a = 4.9 10 10 =

x2 0.100 x

Approksimation: Svag syre x << 0,100 0,100 x ~ 0,100 (Check: 5,16 < 7 sur) x = 0.100K a = 7,00*10-6 M pH = -log(x) = 5,16 Procent CN- = 100x/0,100 = 7*10-3 % (Check: x = << 0,100, OK)

2) Beregn pH i en 0,100 M oplsning af HCl (hydrochloric acid). Beregn desuden hvor stor en procentdel af syren, der er reageret til Cl- ionen ved ligevgt. (Eksempel 16.6): HCl er en strk syre 100% dissocieret procent Cl- = 100 % pH = -log[H+] = 1,00 (Check: pH < 5,16 og 7, da HCl er strkere end HCN)

3) Beregn pH i 1 L af en oplsning der i starten er 0,900 M i HCN og 1,100 M i cyanidionen (hydrogencyanids konjugerede base, CN-) efter yderligere tilstning af 0,100 mol HCl. (Eksempel 17.2 og ligning 17.3): Den strke syre omdanner 0,100 mol af CN- til HCN Fr HCl (antal mol) Ligevgt HCN 0,900 1,000  H+ + CN 1,100 1,000

(puffer)

pH = 9,31 + log (1,000/1,000) = 9,31

(Er svagt basisk, da HCN er en meget svag syre)

Navn:

Studienummer:

Side 3 af 8

4) Beregn frysepunkterne af en vandig oplsning af 0,050 molal HCN og desuden af en vandig oplsning af 0,050 molal HCl. (Tabel 13.2 og 13.3 samt ligning 13.12 og eksempel 13.11): Tf = iKf*m = i*1,86*0,050 = i*0,093 For HCN er i = 1 (ca. 0% dissociation) Tf = - 0,093 oC For HCl er i = 1,9 Tf = - 0,177 oC (Benyttes 100% dissociation (i = 2) fs: Tf = - 0,186 oC) (Regnes ogs OK)

5) Opskriv reaktionsligningen for afbrnding af propan, C3H8 med overskud af oxygen og beregn ud fra bindingsenergier den omtrentlige standardenthalpi, Horxn, for reaktionen. (Side 340, tabel 9.2 og eksempel 9.9: C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O 2 C-C bindinger brudt krver: 2*347 = 694 kJ 8 C-H bindinger brudt krver: 8*414 = 3312 kJ 5 O=O bindinger brudt krver: 5*498,7 = 2493,5 kJ Dannelse af 6 C=O bindinger giver: 6*799 = 4794 kJ Dannelse af 8 O-H bindinger giver 8*460 = 3680 kJ Estimeret H = 694 + 3312 + 2493,5 4794 - 3680 = -1974,5 kJ (exoterm) (Den mlte vrdi er -2220) (Hvis C=O gennemsnitsvrdien fra tabel 9.2 p 745 kJ benyttes fs H = -1650,5 kJ)

6) Afstem ligningen (basisk oplsning): HS(aq) + CrO42(aq) Cr(OH)3 + SO42(aq) 17H2O + 3HS(aq) + 8CrO42(aq) 8Cr(OH)3 + 3SO42(aq) + 13OH

Navn:

Studienummer:

Side 4 af 8

7) 3,731 g af en forbindelse analyseres til at indeholde 2,523 g U. Forbindelsen indeholder desuden kun F. Bestem forbindelsens empiriske formel. Angiv desuden en sandsynlig struktur hvis molekylformlen er lig den empiriske formel. (Eksempel 3.9): 100 g betragtes: Masse% U = 2,523/3,731 = 67,62 %; nU = 67,62/238 = 0,2841mol Masse% F = 100 67,62 = 32,38 %; nF = 32,38/19,00 = 1,704 mol Division med 0,2841 giver: U: 1; F: 5,999 = 6 Empirisk formel: UF6 Mest sandsynlig struktur (maksimum frastdning): 6 F i oktaederhjrner om centralt U

8) Vis, ved hjlp af VSEPR modellen, om geometrien i ozon, O3, er liner eller vinklet. Endvidere om PH3 molekylet er plant eller pyramideformet. (Afsnit 10.1 eller uploadet VSEPR-fil): Ozon: Antal valenselektroner = 3*6 = 18 = 2*8 (2 bindinger til O) + 2 (dvs. 1 frit elektronpar) der er 3 elektrongrupper vinklet geometri. PH3: Antal valenselektroner = 5 + 3*1 = 8 = 3*2 (3 bindinger til H) + 2 (dvs. 1 frit elektronpar) 4 elektrongrupper 3 bindinger + frit elektronpar har tetraedergeometri molekylet er pyramideformet.

9) Tegn strukturformler for, og navngiv alle strukturelle isomere af den alifatiske forbindelse chlor-butan, C4H9Cl. (Eksempel 11.1): Der er fire: De isomere kan dannes systematisk ved at starte med den lngste lige kde (her: 4 C), og dernst g til 3 i den lngste kde + 1 methylgruppe.

H H H H | | | | ClCCCCH | | | | H H H H H Cl H H | | | | HCCCCH | | | | H H H H

1-chlor butan

H Cl H | | | HCCC-H 2-chlor-2-methyl propan | | | (eller tertir butylchlorid) H CH3 H H HH | | | HCCCH | | | H CH2 H | Cl

2-chlor butan

1-chlor-2-methyl propan

Navn:

Studienummer:

Side 5 af 8

10) Angiv om flgende bindinger bedst kan beskrives som kovalente, ioniske eller polrt kovalente: MgO bindingen i MgO, OH bindingen i H2O2, BaCl bindingen i BaCl2, NCl bindingen i NCl3, CH bindingen i CH4. (Eksempel 9.1): MgO, BaCl ioniske OH polr kovalent (her vil CH ogs blive regnet korrekt efter bogens definition) NCl, CH kovalente

11) Afstem ligningen, og beregn standard reaktionsenthalpien, Horxn, ved 25 oC for reaktionen: PH3(g) + O2(g) P4O10(s) + H2O(g) 4PH3(g) + 8O2(g) P4O10(s) + 6H2O(g) (Appendiks 2): Horxn = 6*(-241,8) + (-3012,48) - 4*9,25 - 8*0 = -4500,3 kJ

12) Anfr oxidationstrinnet for hvert grundstof i forbindelserne: CH4, CH2O, CH3OH, HCOOH, CO2, KO2, Pb3O4 -4,+1; 0,+1,-2; -2,+1,-2; +1,+2,-2; +4,-2; +1, -; +8/3,-2 eller 2Pb har +2, 1Pb har +4, O -2;

Navn:

Studienummer:

Side 6 af 8

13) For reaktionen 2A + B C + D er mlt flgende st af reaktionshastigheder: Eksperiment [A] /M [B] /M Initialhastighed (M/s) 1 0,120 0,472 4,50*10-3 2 0,239 0,471 1,82*10-2 3 0,120 0,357 4,54*10-3 Beregn reaktionsordenen med hensyn til A og med hensyn til B. Beregn desuden hastighedskonstanten, k. (Eksempel 14.2 og opgave 14.17): 1 og 2 viser: Fordobling i [A] giver firdobling i hastighed x = 2, anden orden i A 1 og 3 viser: Hastighed uafhngig af [B] y = 0, nulte orden i B k = hastighed/[A]2[B]0 k = 4,5*10-3/0,1202 = 0,313 M-1s-1

14) Ved en frste ordens reaktion dannes 30 mol per time af et produkt ved 100 oC. Aktiveringsenergien, Ea, er 62 kJ/mol, og frekvensfaktoren, A, regnes for uafhngig af temperaturen. Beregn hvad temperaturen skal hves til for at producere 500 mol per time. (Ligning 14.12 og eksempel 14.7): k 30 62000 1 1 ln 1 = ln = T2 = 434,3 K = 161,1 oC k2 500 8.3145 T2 373.15

15) Et protein har molmassen 10000 g/mol. 1,233 g stof oplses i vand til et volumen p 1,00 L ved 25 oC. Beregn det osmotiske tryk af oplsningen i mm Hg. Beregn desuden kogepunktsforhjelsen. Massefylden af oplsningen regnes lig 1,000 kg/dm3. = MRT (Ligning 13.10) M = 1,233/(10000*1,00) = 1,233*10-4 mol/L = 1,233*10-4*0,082057*298,13 = 3,016*10-3 atm = 2,29 mm Hg (Ligning 13.8 og opgave 13.81): Tb = Kbm ~ KbM = 0,52*1,233*10-4 = 6,4*10-5 oC Molalitet og molaritet er her sat til identiske talvrdier, da oplsningen er meget fortyndet vand.

Navn:

Studienummer:

Side 7 af 8

16) Beregn temperaturen af en gas bestende af Br2 molekyler med samme gennemsnitshastighed, urms, som Cl2 ved 20 oC. (Ligning 5.14):
u rms = 3RT M

dvs. u afhnger kun af

= 660,7 K = 387,6 oC

M Br2 T TCl 2 = 79,90*293,15/35,45 TBr2 = M M Cl 2

17) Ligevgtskonstanten, Kc, ved 700 oC er lig 0,534 for reaktionen: CO2(g) + H2(g)  CO(g) + H2O(g) I en beholder p 50,00 L indfres 2,00 mol CO2, 2,00 mol H2 og 1,00 mol CO og 1,00 mol H2O. Beregn sammenstningen ved ligevgt. (Eksempel 15.6): CO2(g) + H2(g)  CO(g) + H2O(g) Fr (M) 0,040 0,040 0,020 0,020 Ligevgt 0,040-x 0,040-x 0,020+x 0,020+x 2 (0.020 + x) (0.020 + x) Kc = = 0,534 = 0,534 x = +0,0053 2 (0.040 x) (0.040 x) Ligevgtskoncentrationer: CO2 og H2: 0,0347 M, CO og H2O: 0,0253 M Ogs korrekt: Hvis der regnes i mol i stedet fs x = 0,267 mol Ligevgts antal mol: CO2 og H2: 1,735 mol, CO og H2O: 1,265 mol

18) Beregn partialtrykkene ved ligevgt for hver af de fire gasser i opgave 17. (Hvis opgave 17 ikke er besvaret benyttes flgende vrdier for ligevgtskoncentrationerne: CO2 og H2: 0,03 M, CO og H2O: 0,02 M.) (Afsnit 5.5. Idealgasloven glder for bde partialtryk og totaltryk): Antal mol CO2 = antal mol H2 = 0,0347 M*50,00 L = 1,735 mol Antal mol CO = antal mol H2O = 0,0253 M*50,00 L = 1,265 mol PCO2 = PH2 =1,735*0,082057*973,15/50 = 2,771 atm PCO = PH2O =1,265*0,082057*973,15/50 = 2,020 atm (Anvendes de opgivne vrdier fs 2,400 atm og 1,597 atm)

Navn:

Studienummer:

Side 8 af 8

19) Lithium (Li), krystalliserer i et rumcentreret kubisk gitter. Massefylden er 0,53 g/cm3. Beregn kantlngden i enhedscellen ved hjlp af ovenstende oplysninger. (Figur 12.17 og 12.19, eksempel 12.3): 2 Li-atomer per enhedscelle masse per celle = 2*6,941/6,022*1023 = 2,305*1023 g Rumfang af celle = V = sidelngde3. Massefylde = 0,53*106 kg/m3. V = a3 = 2,305*1023 g/0,53*106 m3 = 4,349*10-29 m3 a = 3,517*10-10 m = 352 pm Check: a =

4r i figur 12.19, radius = 152 pm i figur 8.4 giver a = 346 pm ~ 352 pm 3

20) En organisk forbindelse har molekylformlen: C4H8F2. Opskriv to mulige strukturformler, der ikke indeholder nogen asymmetriske C-atomer. (Side 359 og eksempel 11.3):

F H H H | | | | FCCC-CH | | | | H H H H H H H H | | | | FCCC-CF | | | | H H H H

(Der er andre rigtige muligheder)

Navn:

Studienummer: