You are on page 1of 8

Side 1 af 8

DTU CIVILINGENIREKSAMEN Skriftlig prve den Kursus navn Kursus nr. Tilladte hjlpemidler: Ndvendige hjlpemidler: Vgtning: 13. december 2005 GRUNDLGGENDE KEMI 26027 Alle Lrebog og matematisk lommeregner Opgavesttet omfatter i alt 20 sprgsml, som tillgges lige stor vgt ved bedmmelsen.

Skriv svarene p sprgsmlene p den dertil afsatte plads og eventuelt p den modstende venstre side. Det gule eksemplar anvendes som kladde og afleveres normalt ikke. Det hvide eksemplar afleveres i udfyldt stand som besvarelse. Sfremt du ikke nr at indfre samtlige besvarelser i det hvide eksemplar, kan du undtagelsesvis aflevere kladden ogs. Der m da p forsiden af det hvide eksemplar anfres, at kladden ogs er vedlagt.

Navn:

Studienummer:

Side 2 af 8

Samtlige sprgsml refererer til 25,00 C, hvor intet andet er anfrt. Ud over opgivne talvrdier m der kun benyttes vrdier fra lrebogens tabeller. 1) Beregn masseprocenterne for de fire grundstoffer i nitroglycerin, C3H5N3O9. (Eksempel 3.8) Masseprocenter: C ~3*12,01/227,10 = 15,89 %; H ~5*1,008/227,10 = 2,22 % N ~3*14,01/227,10 = 18,51 %; O~9*16,00/227,10 = 63,41 %

2) Nitroglycerin, C3H5N3O9, kan eksplodere, da reaktionen: 4C3H5N3O9(l) 6N2(g)+ 12CO2(g) + 10 H2O(g) + O2(g) producerer store mngder gasfase som forrsager volumenudvidelse. 100 gram nitroglycerin eksploderer i en lukket beholder p 50 liter. Temperaturen stiger til 75 oC. Beregn trykket efter eksplosionen. (Eksempel 5.6) 1 mol nitroglycerin udvikler (6+12+10+1)/4 = 7,25 mol i gasfase 100 gram = 100/227.10 = 0,4403 mol 3,192 mol i gasfase (T = 348,15 K, V = 50 L) P = 3,192*0,082057*348,15/50 = 1,824 atm

3) Beregn frysepunktssnkningerne af dels en 0,170 molal oplsning af glycerin (ikke elektrolyt) i vand, dels en 0,05 molal oplsning af FeCl3 i vand. (Tabel 13.2 of 13.3, eksempel 13.7 og 13.10) Tf = iKfm ; Kf = 1,86 oC/m for H2O Glycerin: T = 1,86*0,170 = 0,316 oC FeCl3: T = 3,4*1,86*0,05 = 0,316 oC (Nsten rigtigt: T = 4*1,86*0,05 = 0,372 oC)

Navn:

Studienummer:

Side 3 af 8

4) Beregn, ved brug af bindingsenergier, den omtrentlige standard reaktionsenthalpi, Horxn, for reaktionen: CO + H2O CO2 + H2 For CO er bindingsenergien 1070 kJ/mol. (Tabel 9.2 og eksempel 9.11) 2 O-H bindinger brudt krver: 1 CO binding brudt krver: 2 C=O bindinger dannet giver: 1H-H binding dannet giver: 2*460 = Total = 2*799 = Total = 920 1070 1990 kJ 1598 (standardvrdi 2*745 ogs OK) 436,4 2034,4 kJ

Horxn = 1990 2034,4 = -44,4 kJ

(Anvendes de 745 kJ for C=O fs +63,6 kJ ogs OK)

5) Beregn standard reaktionsenthalpien, Horxn, ved 25 oC for reaktionen: CO + H2O CO2 + H2 Dels for H2O i vskefase, dels for H2O i gasfase. De tre andre komponenter er i gasfase. (Afsnit 6.6 og Tabel 6.4)

Horxn = -393,5 + 0 -(-110,5-285,8) = +2,8 kJ Horxn = -393,5 + 0 -(-110,5-241,8) = -41,2 kJ

for H2O(l) for H2O(g)

6) I en lukket beholder p 40,00 L anbringes 0,700 mol CO og 0,700 mol H2O. Ligevgtskonstanten for reaktionen: CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g) er lig 1,56 ved den pgldende temperatur. Beregn ligevgtskoncentrationerne af de fire komponenter. (Eksempel 15.6) CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g) Fr 0,0175 0,0175 0 0 M Ligevgt 0,0175-x 0,0175-x x x

Kc = x2/(0,0175-x)2 = 1,56 x/(0,0175-x) = 1,249 x = 0,0097 Ved ligevgt er [CO] = [H2O] = 0,0078 M ; [CO2] = [H2] = 0,0097 M

Navn:

Studienummer:

Side 4 af 8

7) For reaktionen H2(g) + I2(g) 2HI(g) er mlt flgende st af reaktionshastigheder (r = -d[H2]/dt): Eksperiment [H2] /M [I2] /M Initialhastighed (M/s) 1 0,0113 0,0011 1,9*10-23 2 0,0220 0,0033 1,1*10-22 3 0,0550 0,0011 9,3*10-23 4 0,0220 0,0056 1,9*10-22 Beregn reaktionsordenen med hensyn til H2 og med hensyn til I2. Beregn desuden hastighedskonstanten, k. (Eksempel 14.3) 1 og 3: [H2] 4,87 gange strre, [I2] konstant hastighed 4,89 gange strre Frste orden i H2 2 og 4: [H2] konstant, [I2] 1,70 gange strre hastighed 1,73 gange strre Frste orden i I2 k = 1,9*10-23/(0,0113*0,0011) = 1,529*10-18 M-1s-1

8) I antimon pentafluorid, SbF5, sidder Sb-atomet i midten bundet til 5 F-atomer. I svovl dichlorid, SCl2, sidder S-atomer bundet til 2 Cl-atomer. Benyt VSEPR modellen til at bestemme de to molekylers geometri i gasfase. (Afsnit 10.1 eller udleveret VSEPR-fil): Valenselektroner: SbF5: 5 + 5*7 = 40 = 5*8 til 5 Sb-F bindinger + intet frit elektronpar 5 grupper trigonal bipyramide (som PCl5) SCl2: 6 + 2*7 = 20 elektroner = 2*8 til 2 S-Cl bindinger + 2 frie elektronpar 4 grupper tetraeder med 2 frie elektronpar vinklet (som H2O)

9) Acetylsalicylsyre (acetylsalicylic acid, C9H8O4) er en svag, monovalent syre. Beregn pH i en 0,200 M oplsning i vand. Beregn desuden koncentrationen af udissocieret syre. (Tabel 16.3 og side 522-523) Ka = 3,0*104 pKa = 3,52 Fr (M) Ligevgt C9H8O4 0,200 0,200 x  H+ + C9H7O4 0 0 x x

K a = 3.0 10

x2 = 0.200 x

Approksimation: Svag syre x << 0, 200 0,200 x ~ 0,200 x = 0.200 K a = 7,75*10-3 M pH = -log(x) = 2,11 (Check: 2,11 < 7 sur) Koncentrationen af udissocieret C9H8O4 = 0,200-0,00775 = 0,1923 M Procent udissocieret C9H8O4 = 0,200-0,00775/0,200 = 96,1 % (Check: x < 5%*0,200, OK)
Navn:

Studienummer:

Side 5 af 8

10) I en vandig oplsning af acetylsalicylsyre, C9H8O4, og dens konjugerede base, acetylationen, C9H7O4- er pH lig 3,65. Beregn forholdet mellem koncentrationerne af baseformen og syreformen. (Eksempel 17.2 og ligning 17.3): Blanding af svag syre + korresponderende (konjugeret) base puffer pH afhnger kun af forholdet mellem koncentrationerne: pH = pKa + log(base/syre) 3,65 = 3,52 + log(base/syre) [B]/[S] = 1,350

11) Afstem reaktionsligningen (sur oplsning): MnO4(aq) + C2O42(aq) Mn2+(aq) + CO2(g) 8H+ + MnO4 + 2C2O42 Mn2+ + 5 CO2 + 4H2O

12) Ved 25 oC er flgende samhrende vrdier af koncentration og tid er mlt for reaktionen af et stof, X: t /sekunder 0 5 10 20 26 [X] /M 0,351 0,268 0,206 0,121 0,088 Vis, ud fra de opgivne data, om reaktionen er af frste eller anden orden. Beregn desuden hastighedskonstanten, k. (Tabel 14.2): Testudtryk for frste og anden orden. Konstant k = -1/t*ln([A]/[A]0) for frste orden. Konstant k = 1/t*(1/[A] 1/[A]0) for anden orden. t /sekunder 0 5 10 20 [X] /M 0,351 0,268 0,206 0,121 Test 1 orden 0,0540 0,0533 0,0533 Test 2 orden 0,176 0,201 0,271 1 ordens udtryk konstant reaktionen er af frste orden. k = 0,0533 s-1 26 0,088 0,0532 0,327

Navn:

Studienummer:

Side 6 af 8

13) Halveringstiden for en frste ordens reaktion er 13 sekunder ved 25 oC, og 0,0072 sekunder ved 100 oC. Beregn aktiveringsenergien, Ea. Frekvensfaktoren, A, regnes for uafhngig af temperaturen. (Ligning 14.12 og eksempel 14.8) Ea 298.15 373.15 t ( 2) k 0,0073 ln 1 = = ln Ea = 92,31 kJ/mol = ln k 2 8.3145 298.15 373.15 t (1) 13

14) Markr de asymmetriske C-atomer i:

Lsning: C-atomer nummer 2 og 4 er bundet til 4 forskellige grupper

15) Anfr oxidationstrinnet for hvert grundstof i forbindelserne: P, P4O10, PH3, CsH2PO4, P2, PO43, PF3 (Reglerne side 107 eller udleveret oxidationstrinfil) 0; +5 -2; -3 +1; +1 +1 +5 -2; 0; +5 -2; +3 -1

Navn:

Studienummer:

Side 7 af 8

16) En elektrokemisk celle har cellereaktionen: Cd(s) + 2Ag+(aq) Cd2+(aq) + 2Ag(s) Den elektromotoriske kraft er lig 0,900 V, og koncentrationen af Cd2+ lig 0,35 M. Beregn koncentrationen af Ag+. (Ligning 19.9 og eksempel 19.7) (for denne reaktion er antallet af elektroner, n = 2) 0.0592V 0.0592V [Cd 2+ ] log Q = 0.80 (0,40) log = +0.900V n 2 [ Ag + ] 2 (De 0,0592 svarer til 10-talslogaritme vrdien 0,0257 i bogen til naturlige logaritmer) [Ag+] = 5,1*10-6 M E = Eo

17) Tegn strukturformler for alle strukturelle isomere af den alifatiske forbindelse chlor-fluor-propan, C3H6ClF. (Eksempel 11.1): Der er fem:

F HH | | | H CCCH 1,1-chlor-fluor-propan | | | Cl H H H Cl H | | | FCCCH 2,1-chlor-fluor-propan | | | H H H H F H || | ClCCCH 1,2-chlor-fluor-propan | | | H H H

H Cl H | | | HCCCH 2,2-chlor-fluor-propan | | | H F H H H H | | | FCCCCl 1,3-chlor-fluor-propan | | | HH H

18) Enhedscellen for barium, Ba, er kubisk med en sidelngde p 502 picometer. Densiteten er 3,62 g/cm3. Bestem ved udregning antallet af atomer per enhedscelle. (Eksempel 12.3) d = m/V = 3,62 g/cm3 = m/(502*10-10)3 m = 4,580*10-22 g per enhedscelle. Molvgt for Ba = 137,3 g/mol = 137,7/6,022*1023 = 2,280*10-22 g per Ba atom 4,58/2,28 = 2,01 = 2 atomer per celle (rumcentreret kubisk)

Navn:

Studienummer:

Side 8 af 8

19) Beregn standard dannelsesenthalpien, Hof, af SCl2(l) fra grundstofferne ved 25 oC iflge reaktionen: S(rhombisk) + Cl2(g) SCl2(l) Ved at benytte enthalpierne for reaktionerne: Horxn kJ/mol #1 S(rhombisk) + H2(g) H2S(g) -20,15 #2 H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g) -184,6 #3 SCl2(l) + 2H2(g) 2HCl(g) + H2S(g) -154,75 (Eksempel 6.9) Hvis den nskede reaktion kaldes #4 fs: #4 = #1 + #2 - #3 Samme relation for H (Hess lov): H(#4) = (-20,15) + (-184,6) (154,75) = -50,0 kJ

20) Nvn 4 ioner eller atomer der er isoelektroniske med Mg2+ N3-, O2-, F-, Ne, Na+

Navn:

Studienummer: