You are on page 1of 7

Bilang sa Klase ____

Good Shepherd Cathedral School Omega Avenue.,Cor Rado St. Fairview Park, Quezon City IKAAPAT PANGKASANAYANG PAGSUSULIT Taong Panuruan: 2011-2012 FILIPINO I

100

Pangalan:________________________ Taon at Seksyon:_________________ I.WIKA

Petsa:____________________ Pangalan ng Guro:Bb. Ruby Ana Bernardo

A. Talasalitaan Panuto: Bilugan ang salitang hindi kasama sa pangkat. 1. 2. 3. 4. 5. sukal nilalik tinangka matalos pagmamasid dumi pinutol batak-batak mabatid pagtalikod basura tinorno dala-dala mailihim pag-oobserba lamat inilapat hila-hila malaman pagmamalas

Panuto: Tukuyin kung ang salitang nasa panaklong ay A. kasingkahulugan, B. kasalungat, C. walang kaugnayan sa salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. ____6. Nagdaos ng programa ang aming seksyon para sa pagkapanalo ni Bb. Susan (nagdiwang) ____ 7. Nanlisik ang mata ng kanyang alagang aso nang makita ang pusa. ( nangagat ) ____8. Dahil sa siya ang nahuli , siya ang pinaglinis ng klase. ( nauna) ____9 Ayaw mabatid ni Elisa na siya a ng ina ni Ara. ( malaman ) ____10. Iniirog pala ni Jam si Mich. ( sinisinta ) B. Bahagi ng Pananalita Panuto: Isulat ang titik A kung ang salita o mga salitang may salungguhit ay Paksa at titik B naman kung ito ay Panaguri. ______11.Masayang tinanggap ng Leon ang mungkahi ng kanyang ama. ______12.Ang paborito raw ni Mang Donato ay si Aso ______13.Si Lamok ay may dalang itak. ______14.Mariang Sinukuan ang pangalan ng diwata sa Bundok Arayat. ______15. Nasira ang pugadni ibon Martinez at nabasag ang itlog. ______16.Ang abuhing kalabaw ang pinakamalakas. ______17.Dumating si Leon. ______18.Dumamba nang dumamba ang Kabayo. ______19.Si Piong Usa ay may magandang sungay. ______20. Palagiang dala ni Pagong ang kanyang bahay.

Pahina 2, Ikaapat na Pangkasanayang Pagsusulit, Filipino I

II. PAGBASA Panuto: Basahin at suriin ang tula. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. From Saudi with Love ni Ariel Dim. Borlongan Kumusta na minamahal kong kabiyak, Okey ba ang grades ng ating mga anak? Ang aking Junior, nagba-basketball pa ba? Si Anna, tiyak na siya ang Reyna Elena At hinangaan noong Flores de Mayo, Kumusta na si Kumpareng Serapio? Kumagat siya sa kumalat na tsismis Na kumaliwa ang kanyang misis Kaya nagkunwari siyang tinotoyo Sa araw-gabing pagsubo ng pako. Ako tuloy ang napilitang tumanggap Ng extension sa kanyang pagtuwad, Ayos ba ang padala kong colored TV? Nadale ko iyon sa raffle. Anong sabi Ni bayaw sa collection ni Springsteen? Akala ko, makabayan siya, bat humiling Ng imported? Teka nga muna, mahal, Anot dumalang ang iyong liham? Hindi ako bilib sa voice tape ni Inang Na naloloko ka sa bagets na kapitbahay, Alam mo naman ang hirap ng buhay dito. Nakasosora na ang manok na elado, Oo, may ubas, kahel, at mansanas. Pero iba talaga ang Pilipinas. Mula nang ilipat ako dito sa Riyadh At wala nang balitang natanggap Mula sa iyo at sa ating mga anak, Laging alboroto ang aking utak. Sa homesick, natukso ako sa beauty Ng misis ng aking among Arabe. Patawad. Huling liham ko na ito. Sa Biyernes, pupugutan ako ng ulo. ______21. Ano ang persona sa tula? a. estudyante a. liham message ______23. Ano ang kahulugan ng salitang dumalang sa bahaging ito ng tula : Teka nga muna, mahal, Anot dumalang ang iyong liham? a. bumagal b. bihira c. madalas d. paulit-ulit ______24. Ano ang kalagayan ng relasyon ng persona sa tula sa kanyang asawa sa bahaging ito ng tula : Hindi ako bilib sa voice tape ni Inang Na naloloko ka sa bagets na kapitbahay b. OFW b. sanaysay c. asawa c. d. guro parabula d. text ______22. kung susuriin, ang tulang ito ay may pagkakatulad sa ____________

a. may maayos pa rin silang pagsasama b. bagamat siya ay niloloko ay may tiwala pa rin siya sa kanyang asawa c. may komunikasyon pa rin ang mag-asawa d. sila ay nag-mamahalan

Pahina 3, Ikaapat na Pangkasanayang Pagsususulit, Filipino I

______25. Anong problemang panlipunan ang ipinakikita ng tula? a. problemang pampamilya b. ang hirap na dinaranas ng mga OFW sa ibang bansa c. kamatayan d. pagmamahalan _______26. Ang Riyadh ay saang bansa matatagpuan? a. Saudi Arabia b. UAE c. Pakistan d. Bahrain

_______27. Ano ang damdaming nagingibabaw sa tula? a. kasiyahan b. kalungkutan c. takot d. kaguluhan

_______28. ano ang naging bunga ng pangingibang bansa sa persona ng tula? a. nahatulang mamatay b. pagkakalayo sa pamilya c. pagkaalburoto ng utak d. lahat ng nabanggit

______29. sa paanong paraan mapahahalagahan ang OFWs sa ibang bansa? a. siguraduhin ang kanilang seguridad at bigyan ng magagandang mga benepisyo b. maglaan ang pamahalaan ng mga trabahong makasasapat sa pangangailangan ng mamamayan upang wala nang mangibang bayan. c. magbigay ng parangal sa kanila d. tayuan ang mga ito ng monumento sa pagiging bagong bayani ______30. ang tulang binasa ay isang uri ng tulang may ______________ na taludturan a. may sukat at tugma b. malaya III. Panitikan A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko Panuto: Isulat sa patlang kung saang pangkat etniko nagmula ang mga sumusunod na Epiko. c. kumbensyunal d. wala sa nabanggit

____________________________31. Biag ni Lam-ang ____________________________32. Ulalim ____________________________33.Tulalang ____________________________34. Indarapatra at Sulayman ____________________________35. Handiong ( Ibalon at Aslon) ____________________________36. Bidasari ____________________________37. Kabunian at Bendian ____________________________38. Dagoy at Sudsud ____________________________39. Bantugan ____________________________40. Hudhud
Pahina 4, Ikaapat na Pangkasanayang Pagsusulit, Filipino I

B. Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari Panuto: Isulat ang letrang 1- 10 upang mapagsunod-sunod ang padron sa Epiko. Isulat ang numero sa patlang. 41-50 Ayon kay Vladimir Prop, ang mga Epiko sa Pilipinas ay may sinusunod na padron o pattern. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Pagsunod-sunurin ang mga ito. _____41. Mamamatay ang bayani _____42. Aalis ang bayani sa kanyang bayan. _____43. Makakatanggap ang bayani ng isang mahiwagang bagay _____44. Mabubuhay muli ang bayani. _____45. Pupunta ang bayani sa pook kung saan naroroon ang isang hinahanap. _____46. Magsisimula ang bayani sa isang labanan. _____47. Babalik ang bayani sa kanyang bayan _____48. Makikipaglaban ang bayani nang pangmatagalan. _____49. Ibubunyag ng diwata na magkamag-anak ang magkalaban. _____50. Pipigilan ng diwata ang labanan. C. Pagsusuri sa mga Pahayag Panuto: Suriin ang pahayag. Isulat ang T kung ito ay tama. Kung mali ay salungguhitan ang salita o mga salitang napamali at isulat ang tamang sagot sa patlang. ________________51-52. Ang Epiko ay nagmula sa salitang griyegong epos na ang ibig sabihin ay awit o salawikain ________________53-54 Ang lupain ng mga bikolano noon ay tinatawag ding Ibalon. ________________55-56 Ayon sa mga dalubhasa, ang salitang Ifugao ay nagmula sa salitang griyego na ipugo na ang ibig sabihin ay mula sa burol

________________57-58. Ang Epikong Biag ni Lam-ang ay isinulat ni Pedro Bukaneg. ________________59-60. Sa banghay makikita ang maayos na pagkakasunodsunod ng mga pangyayari. ________________61-62 Ang tunggalian o conflict ay ang paglalaban ng mga pangunahing tauhan at ng sumasalungat sa kanya. ________________63-64 Ang dalagang kapatid ni Tulalang ay nagtatanim ng rosas na kayang tumubo sa isang maghapon. ________________65-66 Ang Bundok Matutum ay isang di aktibong bulkan sa General Santos City, Timog Cotabato. ________________67-68. Ang tagpuan ay ang panahon at lugar na pinagganapan ng kuwento. ________________69-70 Ang Kampilan ay isang patalim pandigma na mahaba at malapad ang dulo. D. Pagsusuri sa mga binasang Epiko Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot. Isulat sa patlang. _____71. Ano ang pangalan ng kaharian ng Bantugan? a. Bumbaran Kalanutian _____72. Saan nakatira si Ines Kanoyan? a. Kalanutian Bumbaran _____73. Ano ang pangalan ng anak nina Amtalao at Dumulao? a. Aginaya Pumbakhayon
Pahina 5, Ikaapat na Pangkasanayang Pagsusulit, Filipino I

b. Macaranga

c. Pumbakhayon

d.

b.

Ilog Vigan

c. Nalbuan

d.

b. Aliguyon

c. Agyo

d.

_____74. Sino ang napangasawa ni Aliguyon? a. Namongan c. Aginaya b. Bugan d. Maria _____75. Sino ang nakalaban ni Lam-ang na may gapinggang mga mata at ilong na kasingaki ng magkatabing paa? a. Sumarang b. Taal c. Amburayan d. Gibuan _____76. Sinong hari ang nagpasya na magpadala ng maraming kawal matapos mabalitaang patay na si Bantugan? a. Madali b. Miskoyaw c. Bantog d. Sumarang _____77. Ano ang Kampilan? a. isang uri ng patalim pandigma na matalim c. palamuti sa sandata b. isang uri ng anting-anting d. isang ritwal ng ilokano _____79. Alin sa mga sumusunod na lalawigan ang matatagpuan sa Rehiyon ng Bikol?

a. Sorsogon

b. Cagayan

c. Bukidnon

d. Mindoro

_____80. Ito ay isang uri ng ibong may puti at itim na balahibo a. Idaw b. Addao c. idlaw d. edaw _____75. Magiting na nilabanan ni Baltog ang mapaminsala at malaking baboy ramo. Si Baltog ay.. a. masipag c. matalino b. matapang d. mahinahon IV. Pagsulat Panuto: Sumulat ng isang sanaysay batay sa mga pamantayan sa ibaba. Gamitin ang likurang bahagi ng papel kung kinakailangan. ( 20 puntos) Pumili ng isang padron sa Epiko at Ipaliwanag kung papaano ito maihahalintulad sa ating kultura at uri ng lipunang mayroon tayong mga Pilipino. Iugnay ito sa bersong nasa ibaba. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo at nang buong pag-iisip mo. 38Ito ang una at dakilang utos. 39Ang pangalawa ay katulad din nito: Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.
Mula sa Mateo 23: 38-39

Halimbawa: Pag-alis ng bayani sa kanyang bayan kalagayan ng mga OFW sa ibang bansa. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Rubrik sa Sanaysay Pamantayan Panimula at wakas (5) Pagkasunud-sunod ng Kaisipang inilahad (5) Pagkabuo ng pangungusap, baybay, grammar, gamit ng malaking titik at bantas (10) Kabuuan

MARKA

Sa mga Epiko natiy wala ang phenomenon ng himagsikan. Ngunit kung tayo ay tututol ng malakas, hindi lilihis ang landas ng ating bayan -Isagani Cruz sa kanyang Sanaysay na Si Lam-ang, Si Fernando Poe at Si Aquino: Ilang kuro-kuro tungkol sa Epiko