You are on page 1of 64

Cng ty Vin thng klk - knng

Gii thiu v RSS-202,501&810 ca Ericsson. Qui trnh x l s c ti cc RSS.

Cng ty Vin thng klk-knng

Tng quan v RSS-202

EMG
EM-15
LIC KRC

TSW
REU SLCT

TSB

Lung PCM 2Mb/s


ETB EMRP EMRPB EM-0

ETC

GSS

LIC

KRC

TSW
REU SLCT ETB

Lung PCM 2Mb/s


ETC

EMRP

STC

STC

STR

CP-B

Cng ty Vin thng klk-knng

CP-A

Tng quan v RSS-202


Cu hnh mt RSS y c 3 t, mi t 6 shelf, 2 shelf iu khin v 16 shelf thu bao, mi shelf tng ng mt EM ti a 128 thu bao, maximum 2048 thu bao mi EMG (khi nim shelf v EM l ging nhau). Lung iu khin PCM 2Mb/s t STRP (STR) ti shelf iu khin u tin kt ni vi RP iu khin thng qua card ETB ti shelf thu bao v ETC (STC) ti t trung k. Ch s dng 2 knh 16 ca hai lung iu khin ti EM 0 v 1, cc knh ca cc lung PCM cn li dng cho thoi.

Cng ty Vin thng klk-knng

Khi qut mt EM LIB5

Cng ty Vin thng klk-knng

Cc khi chc nng trong EM LIB5


DEVSB-0,1 l bus giao tip ni c thit k ngay sau shelt thu bao

Cng ty Vin thng klk-knng

Gii thiu shelt thu bao LIB5

Cng ty Vin thng klk-knng

Gii thiu shelt thu bao LIB8

Cng ty Vin thng klk-knng

Card chuyn mch TSW

Card TSW (Time Switch):

V tr: Nm ngoi cng pha bn tri shelf thu bao Chc nng:
- Chuyn mch cuc gi: tt c cc mu thoi ca cc thu bao ng vi mi LIC u c kt ni n chuyn mch nhm GS (Group Switch) thng qua mt knh ri trn lung PCM 2Mbit/s. Trng hp thu bao trong cng EMG gi cho nhau s c chuyn mch nh TSB khng kt ni n GS. - ng b thi gian 8Khz ti GS: hai TSW l Master cn li l Slave
Cng ty Vin thng klk-knng 8

Card TSW v KRC

Ch n ch ghi trn gi

Cng ty Vin thng klk-knng

Card TSW/KR v KRC

Card TW/KR (Time Switch/ Keyset Receiver ):

Card ny ch s dng EM LIB8, chc nng tng t card TSW ngoi ra cn tch hp thm card KRC thc hin chc nng gi, nhn ch s.

Card KRC (Keyset Receiver Circuit):

V tr: Ch c EM LIB5, th 2 bn tri sang. Chc nng: - Nhn ch s t pha thu bao khi thu bao quay s gi n TSW thit lp cuc gi v s gii ta sau khi cuc gi c thit lp. - Khng c cp bus gn vo card
Cng ty Vin thng klk-knng 10

Khi nim TSB


Cc TSW trong mt EMG c link vi nhau bng mt si cp trn c nhiu bus gi l TSB. TSB c cu trc thnh mt cp v l do an ton, mt mt l EX cn mt kia l SB Trn nhn ca bus c k hiu E20/x LSM (x=1-15), bus c kch thc 90 cm, mu xanh bao pha ngoi, pha trong ni cm vo cc chn ca card c mu v c loop t im u n im cui, trn lu thoi c tp trung v chuyn i t LSM n GS Chiu di TS bus c qui nh nghim ngt: T 1-5 EM: 24 mt T 6-11 EM: 23,5mt T 12-16 EM: 23 mt
Cng ty Vin thng klk-knng 11

Card iu khin EMRP

Card EMRP (Extension Module Regional


Processor):

V tr: Card th 4 t phi sang i vi EM Lib5, th 3 i vi EM Lib8, cc EMRP c ni vi nhau bng EMRP bus. Chc nng: - X l v iu khin cc phn cng ng dng trong EM thng qua DEVCB - Giao tip gia RSS v CP: CP-STC-ETC-PCM (ts 16) -ETBSTRP-EMRPB-EMRP - Lu gi phn mm vn hnh h thng v d tm li.
Cng ty Vin thng klk-knng 12

Card iu khin EMRP

Cng ty Vin thng klk-knng

13

Khi nim EMRP bus

Cc EMRP trong EMG c link vi nhau bng mt si cp trn gm nhiu bus ni tip nhau gi l EMRP bus. Bus c kch thc 30cm, pha ngoi mu xanh, pha trong ni cm vo cc chn ca card c mu phn bit vi cc loi bus khc V l do an ton bus chia thnh hai mt EMRPB-A v EMRPB-B. Bus A pha trn c di cp di hn bus B, tn hiu iu khin gia STC ti LE v STRP ti RSS i qua 2 bus trn. EMRP bus thch hp vi nhiu kiu EMRP do vy n c th iu khin nhiu EM khc nhau trong cng EMG (EM Lib5 hoc EM Lib8)
Cng ty Vin thng klk-knng 14

Khi nim EMRP bus

Trn nhn ca bus c k hiu E21/x LSM (x=1-15) pha ngoi, pha trong s c k hiu A hay B cho ta bit gn ng v tr. Trn card EMRP c 2 phn, mi phn gm 4 khe gn bus, ch gn vo khe di cng ca mi phn trn card khe trn cng trn ca card EMRP c gn mt mu gi l mu a ch, k hiu l RNV 99103/x R1A (x=1-16 ng EM thu bao th 1 n 16) Lu : - Khi ta thay card EMRP mi phi gn thm v gn ng v tr mu a ch th EM thu bao mi hot ng c - Khi i card EMRP t EM ny sang EM khc phi i ng mu a ch ca EM trnh trng hp nhm ln thu bao gia 2 EM
Cng ty Vin thng klk-knng 15

Card test ng dy thu bao SLCT

Card SLCT (Subcriber Line Circuit Test):

V tr: Card th 5 t bn phi sang trong EM Lib5, th 4 bn phi sang trong EM Lib8 Chc nng: Kim tra mch v ng dy thu bao, nh k theo thi gian hoc bng lnh. Ch : Trn card SLCT cng gn bus SLCT, bus ny c cu trc ging nh EMRP bus nhng khc k hiu l E22/x LSM, c gn vo hai khe di cng ca card

Cng ty Vin thng klk-knng

16

Card test ng dy thu bao SLCT

SLCT

Cng ty Vin thng klk-knng

17

Card thu bao LIB5 & LIB8

Card LIB5 & LIB8 (Line Interface Board ):

V tr: Bt u t khe th 2 n 16 i vi Lib8 v t th 2 n 32 i vi Lib5 k t tri sang. Chc nng: - Mi card Lib c t 4 n 8 LICs (thu bao), c ti a 128 thu bao mt EM. Mi LICs kt ni vI TSW nh bus ni DEVSB-0 v DEVSB-1. - Chng qu p - Pht hin nhc, t my - Chuyn i A/D, D/A - Gi tn hiu chung n thu bao u connector c gn khe u tin phn pha trn ca card, k hiu nhn l B17/x LSM
Cng ty Vin thng klk-knng 18

Card giao tip lung ETB

Card ETB (Exchange Terminal Board):

V tr: Trong na u EM Lib5 card v tr th 21, gia EM ngay sau card Lib5 th 18, trong EM Lib8 card v tr th 5 bn phi sang Chc nng: - Tng t mch ETC dng giao tip lung 2Mb/s (E1) gia LSM v GS (lung bo hiu iu khin hoc lung thoi) - Lung iu khin c b tr ti 2 EM u tin, nhng lung E1 cn li dng cho thoi c phn b ti cc EM tip theo
Cng ty Vin thng klk-knng 19

Card giao tip lung ETB

Card ETB (Exchange Terminal Board):

Cp lung iu khin gia STRP vi ETB c cm khe th 4 phn pha trn ca card, nhn ca lung k hiu l B19/x LSM. Cp lung iu khin pha di kt ni n DDF ti ETC c cm khe th 3 phn pha di ca card, nhn ca lung k hiu l XB18/x LSM. Card ETB/JTC (Exchange Terminal Board/ Juntor Terminal Circuit): Ch s dng cho nhng t thu bao t ngay ti Host, khng qua giao tip STR.
Cng ty Vin thng klk-knng 20

Card giao tip lung ETB

ETB

Ti STRP

Ra DDF

Cng ty Vin thng klk-knng

21

Card iu khin bo hiu STRP

Card STRP (Signalling Terminal Remote

Processor): V tr: Nm EM trn cng ca t thu bao Lib5, cn EM Lib8 card nm v tr th hai bn phi sang Chc nng: - STRP dng x l v truyn thng tin tn hiu iu khin gia EMRP ti RSS vi STC/CP ca LE, v d nh thng tin tnh cc, vn hnh v bo dng...

Cng ty Vin thng klk-knng

22

Card cp chung REU

Card REU (Ringing Generator Unit):

V tr: Th 3 t phi sang trong EM Li5, EM Lib8 card c tch hp trong card POU/RG Chc nng: - To tn hiu chung cp cho thu bao - Hi tip ngun cho ng dy thu bao Card REU ch c cp ngun cm vo

Cng ty Vin thng klk-knng

23

Card ngun POU

Card ngun POU (Power Unit):

V tr: Card th 1 v th 2 t phi sang trong EM Lib5, trong EM Lib8 card ngun v card REU c tch hp thnh card POU/RG Chc nng: Chuyn i in p 48V thnh cc mc +5V,-5V v +12V tu theo yu cu

Cng ty Vin thng klk-knng

24

Card ngun EM LIB5

Tt u tin

Tt cui cng

Tt th hai

Cng ty Vin thng klk-knng

25

Card ngun EM LIB8

Cng ty Vin thng klk-knng

26

Tng quan v RSS-501

V5.2

Host AXE

RSS 202, 501, 810

EAR Outdoor
Cng ty Vin thng klk-knng 27

Tng quan v RSS-501

RSS 501 Access Node-NE

HOST 501

Cng ty Vin thng klk-knng

28

Gii thiu shelt thu bao 501

Cng ty Vin thng klk-knng

29

Gii thiu shelt thu bao 501

Cng ty Vin thng klk-knng

30

Gii thiu shelt iu khin 501

Cng ty Vin thng klk-knng

31

Gii thiu shelt thu bao 810

Cng ty Vin thng klk-knng

32

Gii thiu shelt thu bao 810

Cng ty Vin thng klk-knng

33

Gii thiu shelt iu khin 810

Cng ty Vin thng klk-knng

34

Gii thiu card thu bao AU-PSTN

AU (Access Unit):

C ti a 15 card trong 1 EM, v c bn ging nh card LIB tuy nhin do thay i v kch thc v quan im thit k, 1card p ng c 30 thu bao v cn c thm mt vi chc nng khc nh sau: - Tn hiu chung v dng chung l 90V vi tn s t mc 16, 20, 25, 50Hz - Bo hiu ng dy - Nhn ch s - Chuyn i tng t thnh s - Giao tip V5.1 (s dng giao thc iu khin lp 3) - Phn mm iu khin v cn bng tr khng
Cng ty Vin thng klk-knng 35

Gii thiu card thu bao AU-PSTN

AU (Access Unit):

Cng ty Vin thng klk-knng

36

Gii thiu card thu bao AU-PSTN

AU (Access Unit):

Card c 4 phn chnh: - LI vi hai t hp mch SLIC (chuyn i 2 dy thnh 4 dy) v QSLAC (chuyn i tng t thnh s) - NT kt cui lung E1 gia AU v AUS - AUC l mch x l cng vi cng vo ra v b nh (np li phn mm t CP trong trng hp khi ng li hoc reload) - Power cp ngun chung cho thu bao v tn hiu cho ng h o mch ng dy cc mc +5V,-32V v 48V
Cng ty Vin thng klk-knng 37

Gii thiu card iu khin AUS-PSTN

AUS (Access Unit Switch):

V tr: Nm EM iu khin, c ti a 6 card trong mt EM. Tnh t phi sang card AUS theo th t 1,2,3,4 s tng ng iu khin cc EM thu bao pha di l 0,1,2,3y l khi trung tm trong mt node kt hp nhiu chc nng ca TSW, KRC, b gi tone v b x l. AUS kt ni vi AU thng qua cc lung E1 2Mb/s. AUS thc hin chc nng chuyn mch v tp trung lu thoi n Local Exchange thng qua ETC AUS thc hin chc nng nhn ch s DTMF v gi tone, ng b chuyn mch thi gian, chuyn mch cc mu thoi, kt ni cc lung E1, gi tone mi quay s n thu bao...
Cng ty Vin thng klk-knng 38

Gii thiu card iu khin AUS-PSTN

AUS (Access Unit Switch):

Cng ty Vin thng klk-knng

39

Card iu khin AUS v AUS-C

Cng ty Vin thng klk-knng

40

Gii thiu card AUS-C

AUS-C (AUS Connection Board):

Cng ty Vin thng klk-knng

41

Gii thiu card AUS-C

AUS-C (AUS Connection Board):

V tr: Nm EM iu khin, c ti a 6 card AUS-C trong mt EM. Card ny kt ni ton b cp n t AU, TAU, CCF tr cp ng b (c kt ni vi AUS). V tr ngoi cng t bn phi sang. Trn AUS-C cho php ti a 17 si cp lung giao tip AUAUS, ng vi 17 AU-PSTN trn mt EM. Hai cng trn cng s dng giao tip ni OSI, ISI Nm cng s dng cho Mess network (tng t TSB) Hai cng di cng vi 2E1 kt ni l EMRP Ring (tng t EMRP bus)
Cng ty Vin thng klk-knng 42

Cu hnh mng AUS ti RSS

Cng ty Vin thng klk-knng

43

Gii thiu card gim st TAU


TAU (Test, Maintenance and Administration Unit): V tr:Th 2 bn phi EM, thay th chc nng SLCT Chc nng: - Giao tip phn mm trung tm qua AUS. - o dung khng, tr khng v in p trn ng dy thu bao. - o in p v dng hi tip t LIC - Kim tra mch ng dy bng vic m phng cc hot ng ca thu bao nh nhc t my - o tn hiu chung t AU ti TAU c hai kt ni ti Acces Unit - Mt l kt ni phn analog ca AU thng qua thit b o Test Head bng bus ACOM - Hai l kt ni phn digital ca AUS thng qua cng ET bng bus Cng ty Vin thng klk-knng LCOM

44

Gii thiu card gim st TAU

TAU (Test, Maintenance and Administration Unit):

Cng ty Vin thng klk-knng

45

Gii thiu card TAU-C

TAU-C (TAU Connection Board):

V tr: Lun nm ngay bn phi ca subrack, chng c ni vi nhau bi cp link chy pha sau gm hai loi ACOM v LCOM

Cng ty Vin thng klk-knng

46

Gii thiu card TAU v TAU-C

Cng ty Vin thng klk-knng

47

Qui trnh thay th bo mch 202

Bc 1: Pha tng i Host thc hin can thip phn cng dng lnh kha EM, thng bo cho nhn vin trc RSS tt ngun ton b EM. Bc 2: Tt ngun ln lt theo th t t REU n card POU 5V (card ngoi cng bn phi) cui cng l POU 12V&-5V (card th 2 bn phi sang). Bc 3: Rt cp u ni khi card sau mi rt card khi EM Bc 4: Kim tra s b b ngoi card, lau sch bi bn mt kim loi bm trn thanh g sau cm li card, nu card hng tin hnh thay card
Cng ty Vin thng klk-knng 48

Qui trnh thay th bo mch 202

Bc 5: Thay card mi, kim tra chc chn cc chn v jack cm khng b bin dng, khi cm card lu cho bo mch vo ng v tr khe trt, phn c ch pha trn, phn c chn cm pha di, n mnh cho card khp chc vo khung my. Bc 6: Tin hnh bt ngun cho EM Bc 7: Bt ngun ln lt theo th t ngc li t POU 12V&-5V n card POU 5V cui cng l REU Bc 8: Gn tt c cp u ni vo card theo ng v tr trn nhn
Cng ty Vin thng klk-knng 49

Qui trnh thay th bo mch 501

Bc 1: Pha tng i Host thc hin th tc chun b can thip vo phn cng thit b, thng bo cho nhn vin trc RSS Bc 2: Kim tra n LED MIA trn bo mch cn thay sng ln cha Bc 3: eo dy chng tnh in x l cc bo mch khng phi l bo ngun Bc 4: Kim tra cc u ni cp theo ng v tr nhn, tho ht cc c vt g

Cng ty Vin thng klk-knng

50

Qui trnh thay th bo mch 501

Bc 5: Rt cp u ni trc, t t tho card ra khi ngn my,ch khong 1 n 3 pht sau mi cm card tr li Bc 6: Trc khi gn card vo nn lau sch cc vt bi hoc mt kim loi bm trn thanh g. Kim tra chc chn rng cc chn v jck cm khng b bin dng Bc 7: Cho card vo ng v tr khe trt, phn c ch nm pha trn, phn c k hiu ET nm pha di, nh v bo mch khp chc chn trong khung my bng cch n cn gt hai u card, sau sit cht c Bc 8: Gn tt c cp u ni vo theo ng v tr ghi trn nhn
Cng ty Vin thng klk-knng 51

Minh ha qui trnh thay th bo mch 501

Vn c vt g

Cng ty Vin thng klk-knng

52

Minh ha qui trnh thay th bo mch 501

Tho card khi subrack

Cng ty Vin thng klk-knng

53

Minh ha qui trnh thay th bo mch 501

Gn cp lung

Cng ty Vin thng klk-knng

54

Minh ha qui trnh thay th bo mch 501

Gn cp thu bao

Cng ty Vin thng klk-knng

55

X l s c lung iu khin RSS 202


X l li CLC

Bc 1: Kim tra u connector ca cp lung iu khin, nu thy b lng hay tut ra ngoi, tip tc bc 2 Bc 2: Rt u connector khi card ETB, cm li chc chn ng v tr theo nhn. u connector pha trn ni vi STRP, cm ngay khe u tin ca card. u connector pha di ni vi card ETC ca phn h STS. Nu cha c th tip tc bc 3 Bc 3: Loop lung iu khin kim tra Bc 4: Rt card theo ng qui trnh thay th bo mch 202
Cng ty Vin thng klk-knng 56

X l s c lung iu khin RSS 202


X l li STR

Bc 1: Kim tra u connector ca cp lung iu khin, nu thy b lng hay tut ra ngoi, tip tc bc 2 Bc 2: Rt u connector khi card STRP, cm li chc chn ng v tr theo nhn. Nu cha c th kim tra li card ETB tip tc cc bc x l CLC

Cng ty Vin thng klk-knng

57

Loop lung iu khin


C 3 cch loop: - Loop ti u cp lung (connector) - Loop ti DDF ca trm - Loop ngay ti card ETB ca EM thu bao u tin C ba cch trn u phi m bo nguyn tc thu pht: u A pht th u B thu cn u B pht th u A thu
ThuA PhtA ThuB PhtB

Mi u connector u c hai hng chn mi hng c 4 khe cm, ta ch cn loop hng pha bn tri u connector. Hai khe di ng vi hai chn pht, thu ca dy A, hai khe trn ng vi hai chn pht, thu ca dy B
Cng ty Vin thng klk-knng 58

Loop lung iu khin

Hnh bn cho ta bit cch loop ti u connector Dy trng khe 2 ni vi khe 4 Dy khe 1 ni vi khe 3

Pht B
1 2 3 4

Thu B Thu A

Pht A Thu A

Cng ty Vin thng klk-knng

59

X l s c EM RSS 202 Li card TSW

Bc 1: Kim tra 02 u connector ca TS bus cm trn card TSW, nu thy b lng hay tut ra ngoi, tip tc bc 2 Bc 2: Rt u connector ca TSB khi card TSW, cm li chc chn ng v tr. Nu cha c th tip tc bc 3 Bc 3: Rt card TSW theo ng qui trnh thay th bo mch 202, sau cm li card. Nu vn cn li TSB tin hnh bc 4 Bc 4: Thay card TSW theo ng qui trnh, nu s c vn cn th tip tc bc 5 Bc 5: Thay TSB, bc ny nm ngoi qui trnh
Cng ty Vin thng klk-knng 60

X l s c EM RSS 202 Li card EMRP


Bc 1: Kim tra 02 u connector ca EMRP bus cm trn card EMRP, nu thy b lng hay tut ra ngoi, tip tc bc 2 Bc 2: Rt u connector khi card EMRP, cm li chc chn ng v tr. Nu cha c th tip tc bc 3 Bc 3: Rt card EMRP theo ng qui trnh thay th bo mch 202, sau cm li card. Nu vn cn li EMRP tin hnh bc 4 Bc 4: Thay card EMRP theo ng qui trnh cho n khi x l xong s c. Ch lc thay card nh mu a ch gn pha trn card phi ng th t ca EM, nu s c vn cn th tip tc bc 5 Bc 5: Bc ny nm ngoi qui trnh
Cng ty Vin thng klk-knng 61

X l s c lung iu khin RSS 501

Bc 1: Kim tra tnh trng AUS thng qua n MIA, lm theo cc bc yu cu t tng i Host Bc 2: eo dy chng tnh in Bc 3: Kim tra lung iu khin, bng cch rt cp u ni rt ra khi v tr port 27 trn card AUS-C ch khong 3 n 5s sau cm li. Lu : Lung iu khin th nht b tr ti AUS u tin, v tr 27 trn card AUS-C u tin ngoi cng bn phi Lung iu khin th hai b tr ti AUS th hai, v tr 27 trn card AUS-C th 2 bn phi sang

Cng ty Vin thng klk-knng

62

X l s c lung iu khin RSS 501

Bc 4: Nu lung iu khin vn cha loop c trn card th phi tin hnh loop ngay ti DDF hoc loop phn on tm ra nguyn nhn mt lung. Sau khi lung iu khin c li nhng vn cn s c th tip tc bc 4 Bc 5: Rt card AUS khi khung my theo ng qui trnh, khong cch bng 1/3 card, ch t 1 n 2 pht sau cm card vo li v tr c sit cht vt g, bo cho pha tng i bit x l Bc 6: Nu n SYN trn card AUS nhp nhy sau sng ln cho ta bit h thng hot ng tr li
Cng ty Vin thng klk-knng 63

Ti liu tham kho

ti Qui trnh vn hnh v bo dng Tng i AXE10 ca o Ngc Lm-Tandem VTN Nng. AXE10 Survey ca Ericsson. Engine Access Ramp 910. Getting to know. Ti liu Testing 1 ca Ericsson.

Cng ty Vin thng klk-knng

64