You are on page 1of 8

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

Objektif Pembentangan
Mengetahui kepentingan panitia mata pelajaran sebagai satu platform untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan khususnya P&P; dan Memberi kefahaman tentang kepentingan panitia bagi meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar khususnya dalam mata pelajaran berkaitan.

Pengenalan
Pengurusan Panitia Mata Pelajaran amat penting dalam

memfokus tugas guru-guru mata pelajaran dalam meningkatkan tahap keberkesanan P&P serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran berkenaan Kerjasama ahli panitia dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan serta merancangkan peningkatan pencapaian pelajar melalui aktiviti pembelajaran terancang yang lebih klinikal yang menjurus kepada potensi pelajar.

Sumber Rujukan
Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bil: 4/1986; Format Mesyuarat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Bil : 2/1991; Arahan Perbendaharaan yang sedang digunapakai khususnya SPK Bilangan 5 tahun 2002.

PERANAN
Melibatkan semua guru mata Pendidikan Moral
Mengadakan mesyuarat berpandukan surat pekeliling

yang berkuatkuasa
Menyediakan minit mesyuarat

Menyelaras pelaksanaan RPT dan RPH


Mendapatkan SP, HSP dan bahan kurikulum yang

terkini
5

RANCANGAN TAHUNAN

1. 2. 3. 4.

Berdasarkan Sukatan Pelajaran (SP) Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Merangkumi sepanjang tahun Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid

Menyelaraskan tugasan dan latihan murid

- Bilangan
- Jenis buku

- Kekerapan
- Penilaian

Menyelaraskan pemeriksaan tugasan/latihan


Menyediakan belanjawan tahunan panitia

Merancang aktiviti yang melibatkan semua murid


7

Mengurus program perkembangan staf

Memantau keberkesanan dan penambahbaikan


aktiviti/program Menyelaras dan mengawal pembinaan soalan

ujian/peperiksaan dan pemarkahan (bertulis dan


sahsiah) Menganalisis pencapaian murid
8