You are on page 1of 4

www.MATHVN.

com
TRNG I HC VINH TRNG THPT CHUYN THI KHO ST CHT LNG LP 12 LN I NM 2013 Mn: HA HC (Thi gian lm bi: 90 pht; 50 cu trc nghim) M thi 135

H v tn ...................................................... .....................S bo danh ..........................

Cho khi lng nguyn t ca cc nguyn t (theo vC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Al = 27; N = 14; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Ba = 137; K = 39; Pb = 207; Ag = 108; P = 31; Ca = 40; Zn = 65; Sn = 119; Be = 9. A. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu: T cu 1 n cu 40) Cu 1: Cho 6,44 gam mt ancol n chc phn ng vi CuO un nng, thu c 8,68 gam hn hp X gm anehit, nc v ancol d. Cho ton b X tc dng vi lng d dung dch AgNO3 trong NH3, kt thc cc phn ng thu c m gam Ag. Gi tr ca m l A. 30,24. B. 86,94. C. 60,48. D. 43,47. Cu 2: Hn hp M gm ancol no, n chc, mch h X v hirocacbon Y. t chy hon ton mt lng M cn dng va 0,07 mol O2, thu c 0,04 mol CO2. Cng thc phn t ca Y l A. C3H8. B. C2H6. C. CH4. D. C4H10. Cu 3: Cho dy cc cht: axetilen, anehit axetic, axit fomic, anilin, phenol, metylxiclopropan. S cht trong dy lm mt mu nc brom l A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. Cu 4: Cho hn hp kh X gm HCHO, C2H2 v H2 i qua ng s ng bt Ni nung nng. Sau mt thi gian thu c hn hp Y (gm kh v hi). t chy hon ton Y c n dng va 0,07 mol O2, sinh ra 0,055 mol CO2 v 0,81 gam H2O. Phn trm th tch ca HCHO trong X l A. 25,00%. B. 75,00%. C. 66,67%%. D. 33,33%. Cu 5: Ha tan hon ton m gam hn hp gm Ba v Al2O3 vo nc thu c dung dch X v 0,2 mol H2. Sc kh CO2 ti d vo X, xut hin 11,7 gam kt ta. Gi tr ca m l A. 37,60. B. 21,35. C. 42,70. D. 35,05. Cu 6: Thu phn hon ton m gam mt pentapeptit m ch h M thu c hn hp gm hai amino axit X1, X2 (u no, mch h, phn t cha mt nhm -NH2 v mt nhm -COOH). t chy ton b lng X1, X2 trn cn dng va 0,1275 mol O2, ch thu c N2, H2O v 0,11 mol CO2. Gi tr ca m l A. 3,17. B. 3,89. C. 4,31. D. 3,59. Cu 7: Dy gm cc cht c sp xp theo chiu gim dn nhit si t tri sang phi l B. C2H5COOH, C2H5CHO, C2H5CH2OH, CH3COCH3. A. C2H5COOH, C2H5CH2OH, CH3COCH3, C2H5CHO. C. C2H5CHO, CH3COCH3, C2H5CH2OH, C2H5COOH. D. CH3COCH3, C2H5CHO, C2H5CH2OH, C2H5COOH. Cu 8: Hp th ht 0,15 mol CO2 vo dung dch cha 0,025 mol NaOH v 0,1 mol Ba(OH)2, kt thc cc phn ng thu c m gam kt ta. Gi tr ca m l A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700. Cu 9: Ba hp cht hu c m ch h X, Y, Z c cng cng thc phn t C3H6O2 v c cc tnh cht sau: X, Y u tham gia phn ng trng bc; X, Z u tc dng c vi dung dch NaOH. Cc cht X, Y, Z ln lt l A. CH2(OH)-CH2-CHO, C2H5-COOH, CH3-COO-CH3. B. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, OHC-CH2-CHO. C. CH3-COO-CH3, CH3-CH(OH)-CHO, HCOO-C2H5. D. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, C2H5-COOH. Cu 10: Cho 1,74 gam hn hp X gm kim loi M (nhm IIA) v Al tc dng ht vi dung dch HNO3 c nng, d thu c 0,1 mol NO2. Mt khc, cho 2,1 gam M ph n ng ht vi lng d dung dch HCl th th tch kh H2 thu c vt qu 1,12 lt (ktc). Kim loi M l A. Mg. B. Ba. C. Ca. D. Be. Cu 11: Hp cht hu c X, mch h c cng thc phn t C5H13O2N. X phn ng vi dung dch NaOH un nng, sinh ra kh Y nh hn khng kh v lm xanh qu tm m. S cng thc cu to tha mn iu kin trn ca X l A. 6. B. 4. C. 8. D. 10. Cu 12: X v Y l hai nguyn t thuc hai nhm A lin tip. Tng s proton ca nguyn t X v Y l 25. Y thuc nhm VIA. n cht X khng phn ng trc tip vi n cht Y. Nhn xt no sau y v X, Y l ng? A. Cng thc oxi cao nht ca X l X2O5. B. Bn knh nguyn t Y ln hn bn knh nguyn t X. C. m in ca Y ln hn m in ca X. D. trng thi c bn, nguyn t X c 3 electron c thn. Cu 13: Cho 39,2 gam hn hp M gm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CuO v Cu (trong oxi chim 18,367% v khi lng) tc dng va vi 850 ml dung dch HNO3 nng a mol/l, thu c 0,2 mol NO (sn ph m kh duy nht ca N+5). Gi tr ca a l A. 2,0. B. 1,5. C. 3,0. D. 1,0.
Cu 14: Mt m u nc cng cha cc ion: Mg2+, Ca2+, Cl , SO 4 . Cht c dng lm mm m u nc cng trn l B. BaCl2. C. Na3PO4. D. H2SO4. A. NaHCO3. Cu 15: Ha tan ht 8,56 gam hn hp X gm Fe3O4 v CuO trong 400 ml dung dch HNO3 1M, kt thc cc ph n ng thu c dung dch Y v 0,01 mol NO (sn ph m kh duy nht). in phn dung dch Y (in cc tr, khng mng ng n, hiu sut 100%) vi cng dng in khng i 5A, trong 1 gi 20 pht 25 giy. Khi lng catot tng ln v tng th tch kh thot ra (ktc) hai in cc khi kt thc in phn ln lt l A. 1,28 gam v 2,744 lt. B. 2,40 gam v 1,848 lt. C. 1,28 gam v 1,400 lt. D. 2,40 gam v 1,400 lt. www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/4 - M thi 135

www.MATHVN.com
Cu 16: S thuc th ti thiu cn dng phn bit 3 cht kh ng ring bit trong 3 l mt nhn: HCHO, CH3CHO, CH3OCH3 l A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Cu 17: Cho cc chuyn ha sau: X + H2O X1 + X2 X1 + 2[Ag(NH3)2]OH X3 + 3NH3 + 2Ag + H2O
t0 t0 + H+ , t0

X2 + 2[Ag(NH3)2]OH X3 + 3NH3 + 2Ag + H2O X3 + HCl axit gluconic + NH4Cl Cht X l A. xenluloz. B. mantoz. C. tinh bt. D. saccaroz. Cu 18: Dn lung kh CO i qua hn hp gm CuO, Fe2O3, Al2O3 v ZnO un nng, sau mt thi gian thu c cht rn X v hn hp kh Y. Cho Y li ch m qua bnh ng dung dch Ba(OH)2 d, kt thc phn ng thu c 49,25 gam kt ta. Cho ton b X phn ng vi lng d dung dch H2SO4 c nng, kt thc cc phn ng thu c V lt kh SO2 (sn ph m kh duy nht, ktc). Gi tr ca V l A. 4,48 B. 3,36. C. 6,72. D. 5,60. Cu 19: t chy hon ton 0,05 mol hn hp M gm anehit X v este Y, cn dng va 0,155 mol O2, thu c 0,13 mol CO2 v 2,34 gam H2O. Mt khc, cho 0,1 mol M phn ng vi lng d dung dch AgNO3 trong NH3, kt thc cc phn ng thu c 21,6 gam Ag. Cng thc c u to thu gn ca X, Y ln lt l A. CH3CHO v HCOOCH3. B. CH3CHO v HCOOC2H5. C. HCHO v CH3COOCH3. D. CH3CHO v CH3COOCH3. Cu 20: t chy hon ton 0,1 mol cht hu c X (cha C, H, O) cn dng va 0,6 mol O2, sinh ra 0,4 mol CO2. S ng phn c u to ca X l A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. Cu 21: Cho dy cc cht: vinyl clorua, anlyl clorua, phenyl clorua, phenol, etilen, ancol benzylic. S cht trong dy khng tc dng c vi dung dch NaOH long, un nng l A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Cu 22: Hn hp X gm ankin Y v H2 c t khi so vi H2 l 6,7. Dn X i qua bt Ni nung nng cho n khi cc ph n ng xy ra hon ton thu c hn hp Z c t khi so vi H2 l 16,75. Cng thc phn t ca Y l A. C4H6. B. C5H8. C. C3H4. D. C2H2. Cu 23: Ha tan ht m gam Al2(SO4)3 vo H2O thu c 300 ml dung dch X. Cho 150 ml dung dch X tc dng vi dung dch cha 0,3 mol NaOH, kt thc cc ph n ng thu c 2a gam kt ta. Mt khc, cho 150 ml dung dch X cn li ph n ng vi dung dch cha 0,55 mol KOH, kt thc cc phn ng sinh ra a gam kt ta. Gi tr ca m v a ln lt l A. 51,30 v 3,9. B. 51,30 v 7,8. C. 25,65 v 3,9. D. 102,60 v 3,9. Cu 24: Cho phng trnh ha hc: M + HNO3 M(NO3)n + NxOy + H2O Sau khi cn bng phng trnh ha hc trn vi h s cc cht l nhng s nguyn t gin th h s ca HNO3 l A. 5nx - 2ny. B. 5nx - 2y. C. 6nx - 2ny. D. 6nx - 2y. Cu 25: Dung dch X cha: 0,03 mol K+; 0,02 mol Ba2+ v x mol OH . Dung dch Y cha: y mol H+; 0,02 mol NO 3 v z mol Cl . Trn X vi Y thu c 200 ml dung dch c pH = 13. Gi tr ca z l A. 0,02. B. 0,03. C. 0,08.
K+, HCO 3

D. 0,05.

Cu 26: C 500 ml dung dch X cha cc ion: , Cl v Ba2+. Ly 100 ml dung dch X ph n ng vi dung dch NaOH d, kt thc cc ph n ng thu c 19,7 gam kt ta. L y 100 ml dung dch X tc dng vi dung dch Ba(OH)2 d, sau khi cc phn ng kt thc thu c 29,55 gam kt ta. Cho 200 ml dung dch X ph n ng vi lng d dung dch AgNO3, kt thc phn ng thu c 28,7 gam kt ta. Mt khc, nu un si n cn 50 ml dung dch X th khi lng cht rn khan thu c l A. 23,700 gam. B. 14,175 gam. C. 11,850 gam. D. 10,062 gam. Cu 27: Hn hp M gm hai cht hu c X v Y. Cho M tc dng va vi 150 ml dung dch NaOH 1M un nng, thu c 14,1 gam mt mui v 2,3 gam mt ancol no, mch h. Nu t chy hon ton lng M trn th thu c 0,55 mol CO2. Cng thc ca X v Y ln lt l A. CH2=CHCOOH v CH2=CH-COO-CH3. B. CHC-COOH v CHC-COO-CH3. C. CHC-COOH v CHC-COO-C2H5. D. CH2=CHCOOH v CH2=CH-COO-C2H5. Cu 28: Thc hin cc th nghim sau: (I) Sc kh CO2 vo dung dch NaClO. (II) Sc kh H2S vo dung dch cha KMnO4 v H2SO4 long. (III) Sc kh SO2 vo dung dch Br2 trong H2O. (IV) Cho Zn vo dung dch CrCl3. (V) Cho FeS vo dung dch HCl. (VI) Sc kh CO2 vo dung dch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). S th nghim c ph n ng oxi ha - kh xy ra l A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Cu 29: Cho 2,16 gam axit cacboxylic n chc X tc dng hon ton vi dung dch cha 0,02 mol KOH v 0,03 mol NaOH. C cn dung dch thu c sau khi phn ng kt thc cn li 3,94 gam cht rn khan. Cng thc ca X l B. CH2=CH-COOH. C. CHC-COOH. D. CH3-COOH. A. CH3-CH2-COOH. Cu 30: Cho dy cc cht: CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, C2H2, C2H4, C4H10, CH3COOCH3. S cht trong dy m bng mt ph n ng trc tip to ra axit axetic l A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.

www.DeThiThuDaiHoc.com

Trang 2/4 - M thi 135

www.MATHVN.com
Cu 31: Ha tan ht 0,15 mol P2O5 vo 200 gam dung dch H3PO4 9,8%, thu c dung dch X. Cho X tc dng ht vi 750 ml dung dch NaOH 1M, thu c dung dch Y. Hi trong Y c cha nhng hp cht no ca photpho v khi lng tng ng l bao nhiu (b qua s thy phn ca cc mui trong dung dch)? A. 45,0 gam NaH2PO4; 17,5 gam Na2HPO4 B. 30,0 gam NaH2PO4; 35,5 gam Na2HPO4. C. 14,2 gam Na2HPO4; 41,0 gam Na3PO4. D. 30,0 gam Na2HPO4; 35,5 gam Na3PO4. Cu 32: Cho 10,2 gam mt este n chc X tc dng va vi 40 gam dung dch NaOH 15%. S ng phn cu t o tha mn iu kin trn ca X l A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Cu 33: Cho dy cc cht rn: Zn, NaHCO3, Al2O3, NH4Cl, NaCl, CuO, Cr2O3, Al(OH)3, Mg(OH)2. S cht trong dy va tan trong dung dch HCl, va tan trong dung dch NaOH long l A. 5. B. 7. C. 4. D. 6. Cu 34: t chy hon ton mt amin n chc X bng mt lng khng kh (cha 80% th tch N2, cn li l O2) va , ch thu c 0,15 mol CO2; 0,175 mol H2O v 0,975 mol N2. Cng thc phn t ca X l B. C9H21N. C. C3H9N. D. C3H7N. A. C2H7N. Cu 35: Khi tng p sut chung ca h th cn bng no sau y chuyn dch theo chiu nghch (gi nguyn cc yu t khc) ? A. CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k) B. N2O4 (k) 2NO2 (k) C. 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) D. N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) Cu 36: Trong cc th nghim sau: (1) Cho SiO2 tc dng vi axit HF. (2) Cho kh NH3 tc dng vi CuO un nng. (3) Cho kh O3 tc dng vi dung dch KI. (4) Cho Si n cht tc dng vi dung dch KOH. (5) Nung Mg vi SiO2. (6) Cho MnO2 tc dng vi dung dch HCl c. (7) Cho kh SO2 tc dng vi kh H2S. S th nghim to sn ph m n cht l A. 5. B. 4. C. 6. D. 7. Cu 37: Cho dy cc cht: alanin, caprolactam, acrilonitrin, anehit fomic, axit aipic, etylen glicol. S cht trong dy c kh nng tham gia ph n ng trng ngng l A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Cu 38: Trng hp no sau y khng thu c kt ta khi cc phn ng kt thc? A. Sc kh SO2 vo dung dch KMnO4. B. Cho AgNO3 vo dung dch CuCl2. C. Cho dung dch Na2S2O3 vo dung dch H2SO4 long. D. Nh t t ti d dung dch Ba(OH)2 vo dung dch Al2(SO4)3. Cu 39: Thc hin cc th nghim sau: (1) Th mt vin Fe vo dung dch HCl. (2) Th mt vin Fe vo dung dch Cu(NO3)2. (3) Th mt vin Fe vo dung dch FeCl3. (4) Ni mt dy Ni vi mt dy Fe r i trong khng kh m. (5) t mt dy Fe trong bnh kn cha y kh O2. (6) Th mt vin Fe vo dung dch cha ng thi CuSO4 v H2SO4 long. Trong cc th nghim trn th th nghim m Fe khng b n mn in ha hc l A. (2), (3), (4), (6). B. (1), (3), (4), (5). C. (2), (4), (6). D. (1), (3), (5). Cu 40: Dy cc kim loi u c th iu ch bng phng php in phn dung dch mui ca chng (vi in cc tr) l A. Ni, Cu, Ag, Pb. B. Fe, Al, Cu, Ag. C. Mg, Sn, Na, Ni. D. Ba, Mg, Pb, Sn.

B. PHN RING: Th sinh ch c chn lm 1 trong 2 phn (Phn I hoc Phn II) Phn I. Theo chng trnh Chun (10 cu: T cu 41 n cu 50) Cu 41: Cho hn hp X gm Pb v Sn tc dng ht vi dung dch HNO3 long d, sinh ra 0,08 mol NO (sn ph m kh duy nht). Mt khc, nu cho ton b lng X trn ph n ng vi lng d dung dch NaOH c nng, th khi kt thc cc ph n ng thu c V lt H2 (ktc). Gi tr ca V l A. 5,376. B. 1,792. C. 2,688. D. 3,944. Cu 42: Cho dy cc cht: C2H5COOH (1), CH3CHClCOOH (2), CH2ClCH2COOH (3), CH2ClCOOH (4), CH2FCOOH (5). Dy cc cht sp xp theo th t lc axit gim dn t tri sang phi l A. (5), (4), (2), (3), (1). B. (1), (3), (2), (4), (5). C. (5), (2), (4), (3), (1). D. (4), (5), (3), (2), (1). Cu 43: Th t t tri sang phi ca mt s cp oxi ha - kh trong dy in ha nh sau: Mg2+/Mg; Al3+/Al; Cr2+/Cr; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu. Dy ch gm cc kim loi tc dng c vi Zn2+ trong dung dch l A. Al, Fe, Cu. B. Cr, Fe, Cu. C. Mg, Al, Cr. D. Mg, Al, Zn. Cu 44: t chy hon ton a mol hn hp X gm hai anehit, thu c a mol H2O. Cng thc ca hai anehit c th l A. HCHO v OHC-CH2-CHO. B. HCHO v CHC-CHO. C. OHC-CHO v CH3CHO. D. CH3CHO v CHC-CHO. Cu 45: Mt hp cht X cha 3 nguyn t C, H, O c t l khi lng mC : mH : mO = 48 : 5 : 8. Hp cht X c cng thc n gin nht trng vi cng thc phn t. S ng phn c u to thuc loi ancol thm ng vi cng thc phn t ca X l A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Cu 46: Trng hp no sau y khng c phn ng ha hc xy ra? B. Sc kh H2S vo dung dch CuCl2. A. Sc kh H2S vo dung dch MgCl2. C. Cho Cu vo dung dch cha NaNO3 v H2SO4 long. D. Cho dung dch HCl vo dung dch Fe(NO3)2. Cu 47: Cho dy cc hiroxit: Zn(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ni(OH)2. S hiroxit trong dy tan c trong dung dch NH3 d l A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 3/4 - M thi 135

www.MATHVN.com
Cu 48: Cho cc pht biu sau: (a) Mantoz b thy phn trong dung dch kim long, un nng t o thnh glucoz. (b) Dung dch glucoz khng lm mt mu nc brom. (c) Glucoz, mantoz v fructoz u tham gia ph n ng trng bc. (d) Amilopectin c cu trc m ng li khng gian. (e) Xenluloz khng phn ng vi Cu(OH)2. (g) H tinh bt tc dng vi I2 to ra sn ph m c mu xanh tm. S pht biu ng l A. 5. B. 3 C. 4. D. 2. Cu 49: S tripeptit mch h ti a thu c t hn hp ch gm glyxin v alanin l A. 8. B. 6. C. 9. D. 4. Cu 50: Cho m gam bt Fe vo 50 ml dung dch Cu(NO3)2 1M, sau phn ng thu c dung dch X v 4,88 gam cht rn Y. Cho 4,55 gam bt Zn vo dung dch X, kt thc phn ng thu c 4,1 gam cht rn Z v dung dch cha mt mui duy nht. Gi tr ca m l A. 4,48. B. 2,80. C. 5,60. D. 8,40. Phn II. Theo chng trnh Nng cao (10 cu: T cu 51 n cu 60) Cu 51: Cho s iu ch ancol etylic t tinh bt:
2 Tinh bt Glucoz Ancol etylic Ln men 3,24 kg tinh bt vi hiu sut cc giai o n ln lt l 75% v 80%. Th tch dung dch ancol etylic 200 thu c l (bit khi lng ring ca ancol etylic nguyn cht l 0,8 gam/ml) A. 3,45 lt. B. 19,17 lt. C. 6,90 lt. D. 9,58 lt. Cu 52: nh hng ca gc C6H5- n nhm -OH trong phn t phenol th hin qua ph n ng gia phenol vi A. Br2 trong H2O. B. dung dch H2SO4 c. C. H2 (xc tc: Ni, nung nng). D. dung dch NaOH. Cu 53: Cho cc chuyn ha sau:

+ H O / H+ ,t0

men ancol , t 0

2 (1) CH3CH2Br X1 X2

+ KCN

+ H O / H+ ,t0

+ Mg (2) CH3-CH=CH2 Y2 Y1 ete khan

+ HBr

Cc cht hu c X1, X2, Y1, Y2 l cc sn ph m chnh. Hai cht X2 v Y2 ln lt l A. CH3CH2COOH v CH3CH(MgBr)CH3. B. CH3COOH v CH3CH(MgBr)CH3. C. CH3CH2COOH v CH3CH2CH2MgBr. D. CH3COOH v CH3CH2CH2MgBr. Cu 54: Hp cht hu c X (mch h, khng phn nhnh) c cng thc phn t C4H8O2. Cht X tham gia phn ng trng bc. S ng phn cu to ph hp vi iu kin trn ca X l A. 6. B. 10. C. 7. D. 5.

= 0,18V; E 0 = 0,30V; E 0 = 0,13V (X, Y, Z, T l bn kim loi). Cu 55: Cho sut in ng chu n ca cc pin in ha: E 0 X-Y X-Z Y-T Khng nh no sau y l ng? A. Sut in ng chun ca pin in ha Y - Z l 0,48V. B. Trong cc pin in ha: Y-Z, X-Y, Y-T th Y u b oxi ha. C. Tnh kh gi m dn t tri sang phi theo dy: X, Z, Y, T. D. Sut in ng chu n ca pin in ha X - T l 0,31V. Cu 56: Cho 9,55 gam hn hp gm Mg, Al v Zn tc dng va vi 870 ml dung dch HNO3 1M, thu c dung dch cha m gam mui v 0,06 mol hn hp kh N2 v N2O. T khi ca hn hp kh so vi H2 l 20,667. Gi tr ca m l A. 54,95 B. 42,55 C. 40,55 D. 42,95 Cu 57: Ha tan ht 2,72 gam hn hp X gm FeS2, FeS, Fe, CuS v Cu trong 500 ml dung dch HNO3 1M, sau khi kt thc cc phn ng thu c dung dch Y v 0,07 mol mt cht kh thot ra. Cho Y tc dng vi lng d dung dch BaCl2 thu c 4,66 gam kt ta. Mt khc, dung dch Y c th ha tan ti a m gam Cu. Bit trong cc qu trnh trn, sn ph m kh duy nht ca N+5 l NO. Gi tr ca m l A. 5,92 B. 4,96 C. 9,76 D. 9,12 Cu 58: Cho s chuyn ha:
2 2 Cr X Y Z Cc cht X, Y, Z ln lt l A. Cr2S3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7. B. Cr2S3, Cr(OH)3, Na2CrO4. C. CrS, Cr(OH)2, NaCrO2 (hay Na[Cr(OH)4]). D. CrS, Cr(OH)2, Na2Cr2O7. Cu 59: Cho 200 ml dung dch CH3COOH 0,1M tc dng ht vi 300 ml dung dch NaOH 0,1M, thu c dung dch X. Bit

+ S ,t 0

+H O

+ Br + dung dch NaOH

250C, Ka ca CH3COOH l 10 , b qua s phn li ca H2O. Gi tr pH ca dung dch X 250C l A. 8,95 B. 12,30 C. 1,69 D. 12,00 Cu 60: t chy hon ton hn hp X gm hai amin n chc X1, X2 (u bc I, cng s nguyn t cacbon trong phn t, X1 l amin no, m ch h v phn t X1 nhiu hn phn t X2 hai nguyn t H) thu c 0,1 mol CO2. Mt khc, cho ton b lng X trn tc dng ht vi HNO2, sinh ra 0,05 mol N2. Khng nh no sau y l sai? A. Lc baz ca X2 ln hn lc baz ca X1. B. Trong phn t X2 c 7 lin kt v 1 lin kt . C. X2 ph n ng vi HNO2 cho s n ph m hu c tham gia phn ng trng bc. D. X1 v X2 u c hai nguyn t cacbon trong phn t.
-------------------------------------------------------

4 ,75

www.DeThiThuDaiHoc.com

HT ----------

Trang 4/4 - M thi 135