You are on page 1of 26

Layunin Nailalarawan ang teknolohiyang ginamit ng mga unang Pilipino sa panahon ng bato at panahong metal II.

Paksang Aralin Teknolohiyang Ginamit ng mga unang Pilipino Sanggunian : PELC I.C.2 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan 2. Pagsasanay Ipahanda ang flaglets ng mga bata. Panuto:Itaas ang pulang flaglet kung ang ipinahahayag ay totoo at asul kung hindi totoo. a. b. c. d. e. Katolismo ang unang relihiyon ng mga Pilipino. Barangay ang tawag sa uri ng pamamahala sa ating mga ninuno. Lumaganap ang Islam sa ibat-ibang bahagi ng Pilipinas dahil sa kalakalan. May pormal na edkasyon an gating mga ninuno. Ibat-iba ang antas ng katayuan sa lipunan ng mga unang Pilipino. Bakit mahalaga ang pinagkukunang yaman sa hanapbuhay ng mga Pilipino?

2. Balik

B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Magpakita ng mga larawan ng ibat ibang kagamitan. Pag -usapan ang pagkakayari ng mga ito. Ipabigay ang kahulugan ng teknolohiya.

teknolohiya

Ilahad ang paksa. 2. Talakayan Anu-ano ang mga teknolohiyang ginamit ng mga unang Pilipino sa panahon ng lumang bato, bagong bato, at metal?

C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat

Ano ang kahalagahan ng teknolohiya sa mga Pilipino sa panahon ng bato at panahon ng metal?

2. Paglalapat Pangkatina ng mga bata sa apat. Magpalikom ng mga datos tungkol sa paksa. Mga Kagamitang Ginamit ng mga Ninuno sa Panahon ng: Lumang Bato Bagong bato Metal

Ipaulat ang nalikom na datos ng bawat pangkat. IV. Pagtataya

Isulat ang PLB kung ang teknolohiyang inilalarawan ay sa Panahon ng Lumang Bato,PBB kung Panahon ng Bagong Bato at PM kung Panahon ng Metal. _________1. Nakagagawa ng batong pampukpok at pampana. _________2. Nalinang ang paraan ng pagpapanday. _________3. Sinimulan ang paggamit ng mga kagamitang yari sa malalaki at magagaspang na bato. _________4. Nalinang ang halaga ng kristal/ _________5. Sinimulan ang paghahabi at paggawa ng palayok.
V. Takdang Aralin Gumuhit o gumupit ng mga larawan tungkol sa pagbabagong ng teknolohiya ng mga unang Pilipino sa ibat -ibang panahon.

Layunin Nasusuri ang paraan ng pagmamay-ari ng mga unang Pilipino II. Paksang Aralin Paraan ng Pagmamay-ari ng Lupa ng mga Unang Pilipino Sanggunian : PELC I.C.3 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Pagsasanay

1.

Ang balangay ay isang uri ng ________________. a. Sasakyan b. kagamitan c. lupain d. bahay

2.

Ang banal na aklat ng mga Muslim ay tinatawag na __________________. a.. Bibliya b. Koran c. Balarila d. Islam

3. Ang gumawa ng hagdan-hagdang palayan sa Banawe ay ang mga _______________. a. Cebuano b. Ilokano c. Ifugao d. Muslim

4. Ang naktulong sa pag-unlad ng pagsasaka n gating mga ninuno ay ang paggamit ng _______________. a. traktora b. kalabaw c. kariton d. makabagong pamamaraan

5. Ang Paganismo ay paniniwala sa _______________. a. santo at santa b.espiritu c. Poong Maykapal d. lakas tao

2. Balik-Aral Anu-ano ang uri ng teknolohiyang ginamit ng mga ninuno sa panahon ng lumang bato, bagong bato, at metal? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad a. Magsagawa ng survey sa mga batang mag-aaral sa loob ng klase. Bilangin ang mga batang: 1. May bahay na nakatayo sa sariling lupa. 2. May sariling lupa sa lalawigang lungsod

C3. Umuupa ng bahay

2. Talakayan Pag-usapan kung paano nakapagmay-ari ng lupa at bahay ang kanilang pamilya. Ilahad ang paksang tatalakayin

C. Pangwakas na Gawain 1. . Paglalahat Ang paraan ng pagmamay-ari ng lupa ng mga ninuno ay maaaring pambarangay o pampribado. 2.. Paglalapat Ipahambing ang pagmamay-ari ng lupa ng mga Pilipino noon at sa kasalukuyan. Gamitin ang grapikong presentasyon.

IV. Pagtataya Isulat ang PB kung ang lupang tinutukoy ay pambarangay at PP kung pampribado. _____1. Minana sa magulang _____2. Maaring gamitin ng lahat ng nakatira sa baangay _____3. Binubungkal ng mga alipin para sa datu _____4. Binili sa nagmamay-ari _____5. Di-matataba st di nalilinang

V. Takdang Aralin Ano ang iyong gagawin? 1. Nais mong magkaroon ng ari-arian sa hinaharap tulad ng lupa 2. May mga kagamitan kang mahahalaga.

Layunin Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa paraan ng paghahanapbuhay ng mga unang Pilipino II. PaksangAralin Paraan ng Paghahanapbuhay ng mga Unang Pilipino Sanggunian : PELC I.C.4 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Pagsasanay Gamitin ang roleta ng titik. Paikuti ang roleta , kung saang titik huminto, pagbigayin ang mga bata ng mga salita na nagmumula sa titik na ito.Ibigay ang kahulugan. 2. Balik-Aral Paanonakapagmay-aringLupaangmganinuno?

B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Pangkatinangmgabatabigyansilang activity cards. Activity 1 Magtanghalngisangdula-dulaantungkolsakahalagahanngpinagkukunangyamansahanapbuhayngmgaunang Pilipino.

Activity 2 Ipakitasapamamagitanngpagguhit at pagkukulayangmgapagbabagongnaganapsateknolohiyangginamitngmgaunang Pilipino sapanahonngbato at panahonng metal.

Activity 3 Magtanghalngtalakayang panel.Ituonangpaksasaparaanngpagmamay-aringlupangmgaunang Pilipino.

Activity 4 Ipkitasapamamagitanng icon map amgpamamaranngpaghahanapbuhayngmgaunang Pilipino. C. Pagwakasna Gawain 1. Paglalahat Ipabuoangkonklusyonbataysamgakonseptongnatutuhan. Ano angmasasabininyosaparaanngpaghahanapbuhayngmgaunang Pilipino?

2. Paglalapat May kahalagahanbaangparaanngpaghahanapbuhayngmgaunang Pilipinosaparaanngpaghahanapbuhayngmga Pilipino sakasalukuyangpanahon? IV. Pagtataya Magbigay ng lagumang pagsusulit tungkol sa pangkabuhayang pamumuhay ng mga unang Pilipino.

V. TakdangAralin BasahinangtungkolsaparaanngpamamahalangmgaEspanyolsabansa. PaanopinamahalaanngmgaEspanyolangPilipinas?

Layunin Natutukoy ang uri ng pamahalaang sentral at pamahalaang local. II. Paksang Aralin Pamahalaang Sentral at Pamahalaang Lokal Sanggunian : PELC II. A.1 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Balik-Aral Paano nakapagmay-ari ng Lupa ang mga ninuno? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad 1. Iparinig sa mga bata ang kasaysayan ng pagdating ng mga Espanyol sa bansa. 2. Isa-isahin ang mga pangyayaring naganap sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. 3. Ilahad ang paksang-aralin 4. Ipabuo ang suliranin. Paano pinamahalaan ng mga Espanyol an gating bansa? 5. Itanong ang mga sumusunod: a. Ano ang dalawang uri ng pamamahala ng Espanyol? b. Anu-ano ang bumubuo sa pamahalaang local? Anu-ano ang tawag sa bawat isa? c. Ano ang kaugnayan ng pamahalaang sentral sa pamahalaang local? C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat Magbigay ng mga patnubay na tanong batay sa paksang-aralin upang makabuo ng paglalahat ng mga bata. 2. Paglalapat Anu-ano ang mga pagbabago o pagkakatulad sa paraan ng pamamahala ng mga Espanyol at mga ninunong Pilipino?

IV. Pagtataya Isulat ang T kung ipinahahayag ng pangungusap ay tama at DT kung di tama. _____1. Ang pamahalaang sentral ang may hawak ng lahat ng kapangyarihang pamamahala. _____2. Ang pamahalaang panlalawigan ay may dalawang uri ng pangangasiwa. _____3. Ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan ay ang pueblo. _____4. Ang mga kautusang ipinatutupad sa pamahalaang local ay nanggagaling sa pamahalaang sentral. _____5. Ang alccalde-mayor ay isang panlalawigang pamahalaan.

V. Takdang Aralin Basahin ang tungkol sa mga opisyales ng pamahalaan sa panahon ng Espanyol. Itala ang kani-kanilang tungkulin.

Layunin Nailalarawan ang ibat-ibang uri ng pananahan II. Paksang Aralin Uri ng pananahan ng mga Pilipino. Sanggunian : PELC II. B.1.1 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Balik-Aral Paano nakapagmay-ari ng Lupa ang mga ninuno? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad 1. Pag-usapang muli ang uri ng pananahan ng mga unang Pilipino. 2. magpakita ng mga larawan ng pananahan sa panahon ng Espanyol? 3. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang uri ng panahanan sa panahon ng espanyol? 4.Magpalikom ng mga kaalaman tungkol sa uri ng panahanan sa panahon ng Espanyol sa mga sanggunian. 5. Ipatala ang mga kasagutan sa suliranin. 6. Magdaos ng brainstorming sesyon ukol sa paksa. 7. Pagbubuod C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat Balikan ang tinalakay na paksa sa pamamagitan ng grapikong presentasyon. Batay rito, ipabuo ang paglalahat. 2. Paglalapat May pagkakaiba ba o pagkakatulad ang panahanan sa panahon ng Espanyol sa panahanan ng mga ninunong Pilipino? Ipaliwanag ang iyong sagot.

IV. Pagtataya Isulat ang tsek sa mga pangungusap na naglalarawan sa panahanan sa panahon ng Espanyol at x kung hindi.

1. Naninirahan ang mga Pilipino sa mga yungib o kweba. 2. Pinagsanib-sanib ang mga barangay at bumuo ng pueblo. 3. May mga gusaling pampamahalaan na kung saan matatagpuan ang mga pinunong tagapamahala. 4. Palipat-lipat ng tirahan ang mga Pilipino upang humanap ng ikabubuhay. 5. Matatagpuan sa paligid ng panahanan ng mga paaralang pambayan at pamparokya. V. Takdang Aralin Ilarawan ang iyong panahanan. Paano mo ito pananatilihing malinis?

Layunin Naipaliliwanag ang nagging dahilan ng mga pagbabago sa panahanan. II. Paksang Aralin Mga dahilan ng pagbabago ng Panahanan Sanggunian : PELC II. B.1.2 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Balik-Aral Anu-ano ang uri ng panahanan sa panahon ng espanyol? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad 1. isulat ang salitang pagbabago. Ibigay ang kahulugan nito. 2. Ipaisa-isa ang mga pagbabagong naganap sa mga panahanan sa panahon ng Espanyol. 3. Ilahad ang paksang aralin 4. Ipabuo ang suliranin. a. bakit nagbago ang panahanan sa panahon ng Espanyol? b. Anu-ano ang mga nagging dahilan? 5. Magpalikom ng mga kaalaman tungkol sa paksang-aralin sa mga sanggunian. 6. Ipatala ang mga sagot. 7. Magsagawa ng brainstorming sesyon ukol sa paksa. C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat May ibat-ibang dahilan ang mga Sepanyol kaya nagkakaroon ng pagbabago sa panahanan ng mga Pilipino. 2. Paglalapat Anu-ano ang mga dahilan ng pagbabago sa panahanan sa kasalukuyang panahon? IV. Pagtataya Alin sa mga sumusunod ang nagiging dahilan ng pagbabago sa panahanan noong panahon ng mga Espanyol? Pumili ng lima. Isulat lamang ang titik. a. Naging mabilis ang paglikom ng buwis. b. Naging mabisa at madali ang pagtuturo ng relihiyon at katetismo. c. Naging madali ang pamamahala sa mga nasasakupan. d. Matagal matipon ang mga polista. e. Maagang pagsesensus sa mga binyagan at di-binyagan f. Nahirapang makipagkalakalan ang mga tao. g. Narating kaagad ng mga pinuno ang kanilang nasasakupan.

V. Takdang Aralin Paano iniangkop ang mga Pilipino ang kanilang panahanan sa patakaran ng mga espanyol? Sumangguni sa mga batayang aklat sa HEKASI.

Layunin Natatalakay ang ginawng pag-aangkop ng mga Pilipino ng kanilang panahanan sa patakaran ng Espanyol. II. Paksang Aralin Pag-aangkop ng mga Pilipino ng kanilang panahanan sa patakaran ng Espanyol Sanggunian : PELC II. B.1.3 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Balik-Aral Anu-ano ang uri ng panahanan sa panahon ng espanyol? B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad 1. Ipakita ang salitang pag-aangkop. Ipabigay sa mga bata kung ano ang kanilang pagkaunawa sa salitang ito. 2. Iugnay ito sa paksang tatalakayin 3. Ipabuo ang suliranin. Paano iniangkop ng mga Pilipino ang kanilang panahanan sa patakaran ng mga Espanyol? 4. Magpalikom ng mga kaalaman ukol sa paksa. 5. Pagtalakayan ukol sa nalikom na mga kaalaman. C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat Paano iniangkop ng mga Pilipino ang kanilang panahanan sa patakaran ng mga Espanyol? 2. Paglalapat Ipahambing ang ginawang pag-aangkop ng mga ninuno sa kanilang panahan sa panahon ng Espanyol.. IV. Pagtataya Punan ng wastong sagot. Patakaran ng Espanyol Pag-aangkop na Ginawa ng mga Pilipino

V. Takdang Aralin Anu-ano ang bahaging ginagampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sa pananampalataya at sa pamamahala ng bansa?

Layunin Nasasabi ang bahaging ginagampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sa pamamahala ng bansa. II. Paksang Aralin Bahaging ginagampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sa pamamahala ng bansa. Sanggunian : PELC II. B.2.1 Kagamitan: aklat, ppt

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. 2. Balik-Aral Anu-ano ang uri ng panahanan sa panahon ng espanyol? B. Panlinang na Gawain 1.Itanong sa mga bata kung ano ang nagging mahalagang kontibusyon ng mga Espanyol sa ating bansa. 2. Ipakita ang larawan ng unang binyagang naganap sa bansa. Pag-usapan ito. 3. Magpabigay ng mga halimbawa ng mga tungkulin ng pari at ng mga namumuno sa bansa. Iugnay ito sa paksang-aralin. 4. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang bahaging ginampanan ng simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo st sa pamamahala ng bansa? 5. Pangkatin ang mga bata sa apat. Bigyan sila ng manila paper at pentel pen. 6. Bigyan sila ng sapat na panahon sa paglikom ng kaalaman sa mga sanggunian. 7. Gawaing Kolaborativ a. Ipaulat ang naitala ng bawat pangkat b. Pagtalakayan ang naiulat.

C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat May mga bahaging ginampanan ang simbahan sa pagpapalaganap ng Kristyanismo at sa pamamahala ng bansa sa panahong Espanyol. 2. Paglalapat Pag-usapan ang bahaging ginagampanan ng simbahan sa kasalukuyang panahon. May pagkakatulad at pagkakaiba?

IV. Pagtataya Isulat ang T kung ang ipinahahyag sa pangungusap ay tama at DT kung hindi. 1. Naghatid ang misyon sa ibat-ibang dako ng bansa ang mga paring misyonero. 2. Karaniwang mga mga kura-parokya ang pumapalit muna sa opisyales na umalis. 3. Naningil ng buwis sa parokya ang mga pari.

4. Nagturo ng mga gawaing manwal ang mga misyonero. 5. Sumubay ang mga pari sa mga gawain sa paaralan.

V. Takdang Aralin Anu-ano angmga paaralan ang itinatag ng mga pari at misyonero sa bansa?

Layunin Nailalarawan ang mga paaralang itinatag ng mga pari at misyonero II. Paksang Aralin Mga Paaralang Itinatagng mga Pari at Misyonero Sanggunian : PELC II. B.3.1 Kagamitan: aklat,maliit na bayong, larawan Pagpapahalaga: Kahalagahan ng edukasyon III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. Magpabalota ng kasalukuyang pangyayari sa larangan ng edukasyon. 2. Pagsasanay Bayong Karunungan Ilagay sa loob ng bayong ang mga binalot na papel na may mga tanong. Pumili ng sampung bata. Ihanay sila sa dalawa.Basahin ang mga tanong nang isa-isa. Ang hanay ng mga batang may pinakamaraming tamang sago tang panalo.

3. . Balik-Aral Paggamit ng istratehiyang circular response.Unang papagsalitain an glider at magbibigay ng kuru-kuro ang mga bata hanggang sa makapagsalita silang lahat. B. Panlinang na Gawain 1.Pag-usapan ang ibat-ibang uri ng .paaralan sa Pilipinas.Linangin ang kahulugan ng mga sumusunod: Paaralang publiko o pambayan Paaralang pribado Mababang paaralan o elementary Mataas na paaralan o sekundarya Kolehiyo at unibersidad Bokasyunal . 2. Magpakita ng larawan ng mga paaralang itinatag sa panahon ng Espanyol 3. Paglalahad ng paksang-aralin 4. Ipabuo ang suliranin. Anu-ano ang bahaging ang mga paaralang itinatag ng mga pari at misyonero sa bansa? 5. Pangkatin ang mga bata sa apat. Bigyan sila ng manila paper at pentel pen. 6. Pagpapakita ng retrieval chart. Punan ito ng sagot.

MGA PAARALANG ITINATAG NG MGA PARI AT MISYONERO

Prokyal

Layunin

Mga Itinuturo

Pambayan

Sekundarya

Normal

Pamantasan

Bokasyunal
7. Gawaing Kolaborativ a. Ipaulat ang naitalang sagot. 8. Ianog kung alin-alin pa sa mga paaralang ito ang nakikta nila sa kasalukuyan. C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat May ibat-ibang uri ng paaralan ang naitatag ng mga pari at misyonero sa bansa na may mga tiyak na layunin at asignaturang itinuturo.. 2. Paglalapat Ipahambing ang mga paaralang naitatag ng mga pari sa panahon ng Espanyol sa kaslukuyang panahon. Anong makabagong teknolohiyang mayroon tayo sa kasalukuyan? IV. Pagtataya Itambala ang Hanay A sa Hanay B. Isula t ang Titik ng tamanag sagot. Hanay A Hanay B

________1. Itinatag ito para sa mga nais na maging guro ________2. Dito nagpapatuloy sa pag-aaral ang mga nagtapos sa mga paaralang sekundarya ________3.itinuturo rito ang pamumuhay ng isang Kristyano ________4. Ito ang mga paaralang unang naitatag ________5. Walang bayad at sapilitan ang pagpasok sa mga paaralang ito.

a. Paaralang Bayan b. pamantasan c. normal d. sekundarya e. parokyal f. bokasyunal

V. Takdang Aralin Magtipon ng mga larawan ng mga paaralang naitatag noong panahon ng Kastila

Layunin Naipaliliweanag ang epekto ng edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino II. Paksang Aralin Epekto ng Edukasyong Kolonyal sa Pagpapahalaga ng mga Pilipino Sanggunian : PELC II. B.3.2 Kagamitan: aklat, Show Me Drill Board Pagpapahalaga: Pagiging mabuting mag-aaral. III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. Magbalitaan ukol sa mga pag-uugali ng mga mag-aaral sa kaslukuyan. Paano nila pinahahalagahan ang kanilang pagaaral? 2. Pagsasanay Isulat ang sagot sa Show Me Drill Board a. Pinalaganap ng mga Espanyol sa bansa. b. Pamahalaang itinatag ng mga Espanyol c. Mga taong nagpapalaganap ng kanilang relihiyon d. Pagsamba sa kaliokasan at mga kaluluwa e. Namamahala sa Pueblo. 3. . Balik-Aral Ipasagot ang mga sumusunod na tanong. a. Anu-anong mga paaralang sekundarya ang naitatag ng mga Espanyol sa bansa? b. BAkit itinatag ang mga paaralang normal? c. Anu-anong mga paaralang pambabae ang naitatag sa bansa? d. Kailan naitatag ang mga paaralang bayan? Sino ang nangangasiwa rito? e. Anu-anong mga asignatura ang itinuro sa paaralan? B. Panlinang na Gawain 1.Itanong sa mga bata kung ano ang pagkaunawa nila sa edukasyong kolonyal 2. Pag-usapan ang impluwensiya ng mga Espanyol sa edukasyon ng mga Pilipino.. 3. Iugnay ito sa paksang-aralin 4. Ipabuo ang suliranin.edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng mga Pilipino? 5. Magsangguni sa batayang aklat. 6. Magsagawa ng brainstorming sa pagtalakay sa paksa. Gamitin ang discussion web.

Epekto ng Edukasyong Kolonyal na Pagpapahalaga ng Pilipino

C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat Gabayan an mga batang mabuo ang paglalahat tungkol sa aralin 2. Paglalapat Ibahagi ang kani-kanilang reaksiyon. IV. Pagtataya Sumulat ng talata ukol sa temang Naging Epekto ng Edukasyong Kolonyal at Pagpapahalaga ng mgs Pilipino. V. Takdang Aralin Anu-ano ang mga tradisyunal na bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan?

Layunin Napaghahambing ang mga tradisyunal at di-tradisyunal na bahaging ginagampanan ng babae sa lipunan. Natatalakay ang pangangailangan sa pagpapabuti ng katayuan ng mga babae. II. Paksang Aralin Mga Bahaging Ginagampanan ng Babae sa Lipunan Sanggunian : PELC II. B.3.3 at 3.4 Kagamitan: aklat, letter fan, mga larawan Pagpapahalaga: Pagmamalaki sa natatanging gawain ng mga kababaihan. III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1.Balitaan. Magbalitaan ukol sa mga bahaging ginagampanan ng mga kilalang kababaihan sa lipunan tulad nina Pangulong Gloria Arroyo at Dating Pangulong Corazon C. Aquino. 2. Pagsasanay Gamitin ang letter fan.

1. itinatag ng mga misyonero ang mga kolehiyo at unibersidad sa kahilingan ng haring itinuro sa mga tao ang ________________ a. Katolisismo c. Budismo b. Paganismo d. Protestantismo 2. Binuksan ang Paaralang Normal noong 1871 upang sanayin ang mga kababaihan sa pagiging ___________________ a. guro c. doktora b. nars d. abogado 3. Itinatag noong 1565 ng mga misyonerong Agustino ang kauna-unahang paaralang ____________________. a. pambayan c. bokasyunal b. pamparokya d. teknikal 4. Ang isang palatandaang tinanggap ng mga Pilipino ang Kristyanismo ay ang ______________. a. pag-aayuno c. paglilingkod sa kumbento b. pagpapabinyag d.pakikinig sa sermon 5. Noong 1900 nagtatag ang pamahalaang Espanyol ng mga paaralang bokasyunal sa Pilipinas. Dahil dito ang mga Pilipino ay __________________. a. naging makasining at makabayan c. natuto ng sining sa pagpipinta, paglilok at pagsulat b. kinilala at iginalang sa pamayanan d. naging mga guro at pari
3. . Balik-Aral Magpabgay ng mga konseptong natutuhan tungkol sa nakaraang aralin. B. Panlinang na Gawain 1. Magpakita ng larawan ng ibat-ibang gtawain ng mga kababaihan. 2. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng tradisyunal at di-tradisyunal. 3. Ipahambing ang mga tradisyunal at di-tradisyunal na bahaging ginagamapanan ng mga babae sa lipunan. Gamitin ang H-diagram.

Tradisyunal

Di-Tradisyunal

Mga Bahaging Ginagampanan Ng Babae sa Lipunan

4.Pagtalakayan ang pangangailangan sa pagpapabuti ng katayuan ng mga babae.

C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat Gabayan an mga batang mabuo ang paglalahat tungkol sa aralin 2. Paglalapat Ibahagi kung sino ang inyong hinahangaan sa mga kilalang kababaihan. IV. Pagtataya Ipaisa-isa ang mga tradisyunal at di-tradisyunal na ginagampanan ng mga kababaihan. V. Takdang Aralin Magtipon ng mga kliping tungkol sa mga kilalang kababaihan.

Layunin Naipaliliwanag ang epekto ng kulturang Espanyol sa lulturang Pilipino Nasusuri ang ginawang pag-aangkop ng mga Pilipino sa kulturang ipinakilala ng Espanyol. II. Paksang Aralin Epekto ng Kulturang Espanyol sa Kulturang Pilipino Sanggunian : PELC II. B.4 at 4.1 Kagamitan: activity cards, plaskards Pagpapahalaga: Pagkilala sa kulturang Pilipino III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1 Isulat sa pisara ang salitang kultura. Itanong sa mga bata kung ano ang naiisip nila kapag nakita ang salitang ito.

KULTURA

2. Pagsasanay Magpabigay ng mga halimbawa ng impluwensiya ng Espanyol sa ating Relihiyon Pananamit Musika Sining panahanan 3. 4. Sabihing nagkaroon ng epekto ito sa kulturang Pilipino. Ipabuo ang suliranin a. Paano nakaapekto sa kulturang Pilipino ang kulturang Espanyol? b. Paano iniangkop ng mga Pilipino ang kanilang kultura sa kulturang ipinakilala ng mga Espanyol?

B. Panlinang na Gawain 1. Pangkatin ang mga bata sa apat.Bigyan ng activity card. 2. Maaaring umawit habang pumupunta sa kanilang pangkat.

Activity 1 Buksan ang Batayang Aklat. Basahin ang tungkol sa Musika. Sagutin 1. Anu-anong awitin ang natutuhan ng mga Pilipino? 2. Anu-ano ang mga uri ng instrumentong pangmusika ang ginamit ng mga Pilipino? 3. Ano ang epekto ng musikang Espanyol sa ating musika? Gamitin ang flower web sa pag-uulat

Activity 2 Buksan ang Batayang Aklat. Basahin ang tungkol sa Sining Sagutin 1. Anu-anong mga disenyo ang natutuhan ng mga Pilipino? 2. Paano naipakita ng mga Pilipino ang kanilang pagkamalikhain? 3. Ano ang epekto ng Sining sa kultura ng mga Pilipino? Gamitin ang sunflower web sa pag-uulat

Activity 3 Buksan ang Batayang Aklat. Basahin ang tungkol sa panitikan Sagutin 1. Anu-anong mga babasahin ang nalimbag sa panahon ng Espanyol? 2. Tungkol saan ang tema ng mga babasahin? 3. Ano ang epekto ng mga babasahing ito sa pamumuhay ng mga Pilipino? Gamitin ang factstorming web sa pag-uulat.

Activity 4 Buksan ang Batayang Aklat. Basahin ang tungkol sa kulturang ipinakilala ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Sagutin 1. Anu-ano ang ginawang pag-aangkop ng mga Pilipino sa kulturang ipinakilala ng mga Espanyol? Gamitin ang circle web sa pag-uulat.

3. 4.

Pag-ulatin ang bawat pangkat Pagtalakayan ang naiulat.

C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat Gabayan an mga batang mabuo ang paglalahat tungkol sa aralin 2. Paglalapat Sang-ayon ka bang malaki ang nagging epekto ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino? IV. Pagtataya Isulat ang ME kung ang opangungusap ay nagsasabi tungkol sa epekto ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino at WE kung wala.

______1. Ang paksa ng panitikan ay halos tungkol sapananampalataya. ______2. Ang mga Pilipino ay nanatili sa kanilang mga natutuhan sa mga ninuno. ______3. Ang inilalarawan sa pagpipinta ay mg a hari at gobernador heneral. ______4. Ang mga waiting may kinalaman sa relihiyon ay nakaapekto sa ating musika. ______5. Ang mga instrumentong pangmusika tukad ng plawta at pyano ang natutuhang tugtugin ng mga Pilipino.
V. Takdang Aralin Sinu-sino ang mga Pilipinong kilala sa Musika, Sining at Panitikan

Layunin Nakapagbibigay ng katibayan sa pagkamalikhain ng mga Pilipino sa musika, sining at panitikan Naiisa-isa ang mga Pilipinong kilala sa musika, sining at panitikan II. Paksang Aralin Pagkamalikhain ng mga Pilipino Sanggunian : PELC II. B.5 at 5.1 Kagamitan: cassette recorder, tsart Pagpapahalaga: Pagiging malikhain. III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pagbalik-aralan ang epekto ng kulturang Espanyol sa l=kulturang Pilipino. 2. Iparinig ang awting Carinosa. Itanong sa mga bata kung ano ang alam nilang awitin. 3. Ipakita ang salitang MALIKHAIN. Itanong ang kahulugan nito. 4. MAgpabigay ng mga halimbawa ng mga Pilipinong nagpakita ng pagkamalikhain sa ibat-ibang larangan. 5. Ipabuo ang suliranin Sinu-sino ang mga Pilipinong kilala sa musika, sining at panitikan. B. Panlinang na Gawain 1. Pagpapakita ng tsart

MUSIKA

MGA PILIPINONG KILALA SA: SINING

PANITIKAN

2. Pabuksan ang batayang aklat. Ipatala ang mga sagot. 3. Papunan ng sago tang retrieval chart
4. Ipabigay ang mahahalagang nagawa ng mga Pilipinong ito sa musika. 5. Maaari rin ba kayong maging malikhain tulad ng mga taong ito?

C. Pagwakas na Gawain 1. Paglalahat May ibat-ibang malikhaing Pilipino na napatanyag sa larangan ng musika, sining at panitikan.

2. Paglalapat Paglikha ng awit na may kinlaman sa buhay ng mga Pilipino. Gumuhit ng larwan na nagpapakita ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Sumulat ng tula o tugma ukol sa sambayanang Pilipino IV. Pagtataya

Isulat ang M kung napatanyag sa larangan ng Musika, S sa sining at P sa panitikan ______1. Francisco Balagtas ______2. Pedro Bukaneg ______3. Damian Domingo ______4. Marcelo Adonay ______5. Juan Luna
V. Takdang Aralin Gumawa ng larawan ng akordyon ng mga larawan ng mga Pilipinong napatanyag sa larangan ng musika, sining at panitikan.