You are on page 1of 7

BI TP S IN LI V PHN NG CA CC ION TRONG DUNG DCH

1. S in li l: A. S phn li mt cht thnh ion dng v ion m khi cht tan trong nc hoc nng chy. B. S ha tan mt cht vo nc to thnh dung dch. C. S phn li mt cht di tc dng ca dng in. D. L qu trnh oxi ha - kh. 2. Dung dch ca cc bazo, axit, mui dn c in l do trong dung dch chng c cc: A. Ion tri du. B. Anion. C. Cation. D. Phn t cht. 3. Cu no di y l ng ? A. Axit l cht c kh nng cho proton. C. Axit l cht in li mnh. 4. Cu no di y khng ng ? A. Trong thnh phn phn t ca bazo phi c nhm OH. B. Axit hoc bazo c th l phn t hoc ion. C. Trong thnh phn phn t ca bazo c th khng c nhm OH. D. Trong thnh phn phn t ca axit c th khng c hidro. 5. Dy gm cc cht u l cht in li mnh: A. HCl, NaOH, CaO, NH4NO3. C. HNO3, KOH, NaNO3, (NH4)2SO4. A. BaO, (NH4)SO4, H2SO4, Al2(SO4)3. C. KCl, NaNO3, Ba(OH)2, BaCl2. A. HCl , (NH4)SO4, Al2(SO4)3, NaNO3. C. HCl, BaCl2, NaNO3, Na2SO4. A. H2SO4, Na2CO3, BaCl2, Na2SO4. B. Ba(OH)2, H2SO4, H2O, Al2(SO4)3. D. KOH, HNO3, NH3, Cu(NO3)2. B. Ba(NO3)2, Na2CO3, Ba(OH)2, NaNO3. D. Ba(OH)2, BaCl2, NaNO3, NH4NO3. B. HCl, Al2(SO4)3, NaNO3, Na2CO3. D. BaCl2, NaNO3, NaAlO2, Na2CO3. B. H2SO4, HCl, NH4Cl, NaNO3. B. Axit l cht ha tan c mi kim loi. D. Axit tc dng c vi mi bazo.

6. Dy gm cc cht c th cng tn ti trong mt dung dch:

7. Dy gm cc cht c th cng tn ti trong mt dung dch:

8. Dy gm cc cht c th cng tn ti trong mt dung dch: C. Ba(OH)2, NaNO3, NaAlO2, BaCl2. D. NaOH, NaAlO2, NaNO3, Na2CO3. 9. Cho cc cht: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CH3COOH, NH3, CuSO4. Cc cht in li yu l: A. H2O, CH3COOH, NH3. C. H2O, NaCl, CuSO4, CH3COOH. A. NH4+, Na+, Cl-, SO42-. C. NO3-, Fe2+, Cl-, H+. A. Axit. B. Kim. C. Trung tnh. B. H2O, CH3COOH, CuSO4. D. CH3COOH, CuSO4, NaCl. B. NH4+, Na+, Cl-, OH-. D. Ba2+, Na+, Cl-, SO42-. D. Khng xc nh c.

10. Trong mt dung dch c th cng tn ti cc ion sau:

11. Mt dung dch c [OH-] = 2,5.10-10 M. Mi trng ca dung dch l:

12. Cho cc dung dch: dd H 2SO4, dd Al2(SO4)3, dd Na2CO3, dd Ba(OH)2, dd NaNO3, dd NH4NO3, dd Cu(NO3)2, dd KHSO4, dd NaCl. Dy gm cc dung dch lm qu tm i sang mu l: A. Dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3, dd Na2CO3. B. Dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3, dd NaCl. C. Dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3, dd Ba(OH)2. D. Dd H2SO4, dd Al2(SO4)3, dd NH4NO3, dd Cu(NO3)2, dd KHSO4. 13. Cho cc dung dch sau: dd Na2CO3, dd Ba(OH)2, dd NaNO3, dd NH4NO3, dd NaAlO2, dd HCl, dd C6H5ONa, dd Al2(SO4)3, dd BaCl2. Dy gm cc dung dch lm qu tm i sang mu xanh l: A. dd Na2CO3, dd Ba(OH)2, dd C6H5ONa, dd NaAlO2. B. dd Na2CO3, dd NH4NO3, dd NaAlO2, dd C6H5ONa. C. dd NaNO3, dd NH4NO3, dd HCl, dd Al2(SO4)3. D. dd Ba(OH)2, dd Na2CO3, dd NaNO3, dd NaAlO2. 14. Cho cc cht: NaNO3, NaAlO2, HCl, BaCl2, H2SO4, Na2SO3, NaHCO3, Na2SO4, Ba(NO3)2. Dy gm cc cht m dung dch ca n trong nc khng lm thay i mu qu tm l: A. NaNO3, BaCl2, Na2SO4, Ba(NO3)2. C. NaNO3, Na2SO3, Na2SO4, Ba(NO3)2. 15. Dy cc cht v ion ch ng vai tr axit: A. HSO4-, NH4+, CH3COOH. C. HSO4-, NH4+, CO32-. A. CO32-, CH3COO-, NH3. C. HCO3-, CH3COO-, HSO4-. 17. Dy cc ion trung tnh: A. Na+, Ba2+, Cl-. C. Cl-, CO32-, OH-. 18. Dy cc cht v ion lng tnh: A. Al2O3, HCO3-, H2O. C. PO43-, CO32-, AlO2-. B. HSO4-, HCO3-, H2O. D. Zn(OH)2, CO32-, AlO2-. B. NH4+, Ba2+, Cl-. D. Al3+, Cu2+, Ba2+. B. NH4+, CH3COOH, Al2O3. D. Al(OH)3, HCO3-, NH4+. B. CO32-, CH3COO-, ZnO. D. Zn(OH)2, CO32-, AlO2-. B. NaNO3, NaAlO2, Na2SO4, Ba(NO3)2. D. H2SO4, HCl, Na2SO3, NaNO3.

16. Dy cc cht v ion ch ng vai tr bazo:

19. C 3 dung dch trong sut, mi dung dch ch cha 1 loi cation v 1 loi anion ( khng trng lp gia cc dd) trong s cc loi ion sau: Ba2+, Na+, Mg2+, SO42-, NO3-, CO2-3. Ba dung dch l: A. dd Ba(NO3)2, dd MgSO4, dd Na2CO3. C. dd BaSO4, dd Mg(NO3)2, dd Na2CO3. B. dd Ba(NO3)2, dd MgCO3, dd Na2SO4. D. C 3 phng n u sai.

20. Cho phn ng: 2 NO2 + 2 NaOH NaNO2 + NaNO3 + H2O. Hp th ht x mol NO2 vo dung dch cha x mol NaOH th pH ca dung dch thu c c gi tr: A. < 7. B. > 7. C. = 7. D. = 0. 22. iu khng nh no di y l ng: A. Dung dch mui trung ha lun c pH = 7. B. Dung dch mui axit lun c pH < 7.

C. Nc ct c pH = 7. D. Dung dch cc mui trung ha u khng lm qu tm i mu. 23. Mui axit l mui: A. M dung dch lun c pH < 7. B. Phn ng c vi bazo. C. Vn cn nguyn t hidro trong phn t. D. M phn t vn c kh nng cho proton. 24. Sauk hi pha long dung dch CH 3COOH 1M thnh dung dch CH3COOH 0.5M th in li ca axit trong dung dch: A. Khng i. C. Tng. A. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3, (NH4)2CO3. B. Gim. D. C 3 phng n u sai. B. Na2SO4, HNO3, Al2O3, Na2CO3.

25. Dy gm cc cht c tc dng vi c dung dch NaOH v dung dch HCl l: C. Na2SO4, ZnO, Zn(OH)2, NaHCO3. D. CuSO4, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3. 26. Phng trnh H+ + OH- H2O l phng trnh ion thu gn ca phn ng c phng trnh phn t sau: A. NaOH + NaHCO3 Na2CO3 + H2O. C. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 HCl. A. FeS + ZnCl2 ZnS + FeCl2. C. FeS + 2 HCl FeCl2 + H2S. c mi trng: A. Trung tnh. B. Bazo. C. Axit. D. Khng xc nh c. D. 2 a + b = 2 c + d. 29. Dung dch X c cha a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl- v d mol SO42-. Biu thc ng l: A. a + 2 b = c + 2 d. B. a + 2 b = c + d. 30. pH ca dung dch CH3COOH 0,1M phi: A. Nh hn 1. C. Ln hn 1 nhng nh hn 7. 31. Pht biu no sau y sai: A. Dung dch cht in li dn in c v trong dung dch in li c cha cc phn t mang in. B. Khi pha long hoc c cn dung dch, nng mol ca cht tan t l thun vi th tch dung dch. C. tan ca cht kh tng khi p sut tng. D. Dung dch NaOH 10-9 M c pH khng phi l 9. 32. Cht ch th c dng : A. Lm thay i mu ca dung dch theo pH. B. Lm thay i tnh oxi ha kh ca mt cht. C. Lm thay i tnh axit, bazo ca dung dch. D. Lm thay i dn in ca dung dch. B. Bng 1. D. Bng 7. C. a + b = c + d. B. NaOH + HCl NaCl + H2O. D. 3 HCl + Fe(OH)3 FeCl3 + 3 H2O. B. Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 HCl. D. 2 HCl + Mg(OH)2 MgCl2 + 2 H2O.

27. Phng trnh ha hc no di y vit khng ng:

28. Cho dung dch cha x gam Ba(OH)2 vo dung dch cha x gam HCl. Dung dch thu c sau phn ng

33. Trn 3 dung dch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M v HCl 0,3 M vi nhng th tch bng nhau thu c dung dch A. Ly 300 ml dung dch A cho phn ng vi V lt dung dch B gm NaOH 0,2M v KOH 0,29M thu c dung dch C c pH = 2. Gi tr ca V l: A. 0,134. B. 0,214. C. 0,414. D. 0,424. 34. Ion OH- c th phn ng c vi cc ion: A. H+, NH4+, HCO3-, CO32-. C. Ca2+, Mg2+, Al3+, Cu2+. B. Fe2+, Zn2+, HS-, SO42-. D. Fe2+, Mg 2+, Cu2+, HSO4-.

35. Cho dung dch cha cc ion sau: Na+, Ca2+, Mg 2+, Ba2+, H+, Cl-. Mun loi c nhiu cation ra khi dung dch, c th cho tc dng vi dung dch ca cht: A. K2CO3. A. 120 gam. B. Na2SO4. B. 320 gam. C. NaOH. C. 380 gam. D. Na2CO3. D. Kt qu khc. 36. Khi c cn 400 gam dung dch mui c nng 20% th khi lng gim: 37. Trong phn ng: NaH + H2O NaOH + H2. H2O ng vai tr cht: A. Axit. B. Bazo. C. Oxi ha. D. Kh. 38. Trong phn ng: HSO4- + H2O SO42- + H3O+. H2O ng vai tr cht: A. Axit. A. 3V. B. Bazo. B. 9V. C. Oxi ha. C. 10V. D. Kh. D. Kt qu khc. 39. Cn thm bao nhiu lt nc vo V lt dung dch HCl c pH = 3 thu c dung dch c pH = 4: 40. Dy gm cc cht ko dn in c l: A. KCl ( rn); KOH ( dd); HCl ( trong benzen); ru etylic. B. NaOH ( rn); HCl ( nc); ru etylic; MgCl2 ( nng chy). C. NaCl ( rn); HCl ( trong benzen); ru etylic; glucozo. D. NaOH ( nng chy); H2SO4 ( dd); HCl ( trong benzen); glucozo. 41. Dy gm cc cht dn in c l: A. KOH ( dd); MgCl2 ( nng chy); H2SO4 ( dd); NaCl ( dd); CuSO4 ( nng chy). B. NaCl ( rn); MgCl2 ( nng chy); H2SO4 ( dd); NaCl ( dd); glucozo. C. NaOH ( nng chy); H2SO4 ( dd); HCl ( trong benzen); glucozo. D. NaHSO4 ( rn); NaOH ( dd); H2SO4 ( dd); xaccarozo; MgCl2 ( nng chy). 42. C mt dung dch in li yu. Khi thay i nng ca cht tan trong dung dch ( nhit khng thay i) th: A. in li v hng s in li u khng thay i. B. in li v hng s in li u thay i. C. in li thay i v hng s in li khng thay i. D. in li khng thay i v hng s in li thay i. 43. Mt dung dch c [H+] = 2,3.10-3 M. Mi trng ca dung dch l: A. Bazo. B. Axit. C. Trung tnh. D. Khng xc nh.

44. Mt dung dch c [OH-] = 2,3.10-3 M. Mi trng ca dung dch l: A. Bazo. A. Bazo. A. pH = 2. A. 90 ln. B. Axit. B. Axit. B. pH = 3. B. 80 ln. C. Trung tnh. C. Trung tnh. C. pH > 11. C. 100 ln. D. Khng xc nh. D. Khng xc nh. D. pH < 3. D. 110 ln. 45. Mt dung dch c [OH-] = 2,3.10-13 M. Mi trng ca dung dch l: 46. Mt dung dch c [OH-] = 2,3.10-3 M. nh gi no di y l ng: Cn pha long dung dch KOH 0,001M bao nhiu ln bng nc c dung dch c pH = 9. 47. iu nhn xt no sau y l ng: A. Axit nitric l cht in li mnh. C. BaCl2 l cht in li yu. A. NaCl. A. Na2O. A. 13. B. Na2CO3. B. MgCl2. B. 12. B. ng saccarozo l cht in li. D. Axit sunfuhidric l cht in li mnh. C. NH4Cl. C. Ba(OH)2. C. 2. D. K2SO4. D. C2H5OH. D. 1.

48. Khi ha tan trong nc, cht no sau y lm cho qu tm chuyn mu xanh: 49. Cht no di y khng phn li ra ion khi ha tan vo nc: 50. Dung dch NaOH 0,1M c pH l bao nhiu: 51. C 4 l ng 4 dung dch AlCl 3; NaNO3; K2CO3; NH4NO3. Nu ch dng mt thuc th th c th dng cht no sau y nhn bit 4 l trn: A. dd H2SO4. B. dd Ba(OH)2. C. dd K2SO4. D. dd AgNO3. 52. C 5 dung dch ( u c nng 0,1 mol). Mi dung dch c cha mt trong cc cht tan: NaCl; ancol etylic; CH3COOH; K2SO4; HCOOH. ( Bit Ka ca CH3COOH, HCOOH tng ng bng 10-4,76; 10-3,75). dn in ca cc dung dch gim theo trt t: A. NaCl > K2SO4 > CH3COOH > HCOOH > ancol etylic. B. K2SO4 > NaCl > ancol etylic > HCOOH > CH3COOH. C. K2SO4 > NaCl > HCOOH > CH3COOH > ancol etylic. D. ancol etylic > HCOOH > NaCl > CH3COOH > K2SO4. 53. Mt dung dch c [OH-] = 0,1.10-6M. Mi trng ca dung dch l: A. Trung tnh. B. Kim. C. Axit. D. Khng xc nh. 54. Chn cu ng trong cc cu sau: A. Gi tr pH tng th axit gim. C. Gi tr pH tng th axit tng. B. dd c pH < 7 lm qu tm ha xanh. D. dd c pH > 7 lm qu tm ha .

55. Theo nh ngha axit, bazo ca Bronstet, hy xt cc cht v ion sau: Na+, Cl-, HCO3-, CO32-, H2O, HSO4-, ZnO, NH4+, Al2O3, CH3COO-. Cc cht v ion lng tnh l: A. Cl-, Na+, NH4+, H2O. C. Cl-, Na+, H2O. A. 0,12 mol Al2(SO4)3. B. ZnO, Al2O3, H2O, HCO3-. D. NH4+, Cl-, H2O. B. 0,06 mol Al3+.

56. Trong dung dch Al2(SO4)3 long c cha 0,06 mol SO42-, th trong dung dch c cha:

C. 0,06 mol Al2(SO4)3. A. FeCl3. B. Na2CO3.

D. 0,04 mol Al3+. C. CuCl2. D. KCl.

57. Trong cc mui sau, dung dch no trong nc c mi trng trung tnh: 58. Cc cht no va tc dng c vi dung dch HCl va tc dng c vi dung dch NaOH: A. Pb(OH)2, ZnO. Fe2O3. C. Na2SO4, HNO3, Al2O3. B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3. D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2.

59. Dung dch thu c khi trn ln 200 ml dd NaCl 0,2M v 300 ml dd Na 2SO4 0,2M nu b qua hiu ng th tch trn ln th dung dch mi c nng [Na+] l bao nhiu: A. 0,32M. A. 600 ml. A. pH >7. B. 1M. B. 1200 ml. B. pH < 7. C. 0,2M. C. 120 ml. C. pH = 7. D. 0,1M. D. 240 ml. D. Khng xc nh. 60. Th tch dung dch HCl 0,5M cha s mol H+ bng s mol H+ co strong 0,3 lt H2SO4 0,2M l: 61. Trn ln dd cha 1 gam NaOH vi dung dch cha 1 gam HCl, dd thu c c gi tr: 62. Dung dch X gm NaOH 0,1M v Ba(OH) 2 0,2M. Th tch dung dch H2SO4 0,5M cn trung ha ht 100 ml dung dch X l bao nhiu: A. 100 ml. B. 50 ml. C. 150 ml. D. 200 ml. 63. Trn ln dung dch cha 2,0 gam KOH vi dung dch cha 1,0 gam HCl, cht rn thu c khi c cn dung dch sau phn ng l: A. KCl. A. AlCl3 v Na2CO3. C. Na2CO3 v KOH. KOH 0,1M trung ha 10 ml dung dch X: A. 2,0 ml. B. 1,5 ml. C. 1,0 ml. D. 0,5 ml. 66. Sc 2,24 lt ( ktc) CO2 vo dung dch cha 0,3 mol NaOH, cho vi git dung dch thu c vo mt mu qu tm, mu ca giy qu l: A. Mu . A. Al2(SO4)3. B. Mu xanh. B. Mg(NO3)2. C. Mu tm. C. Cu(NO3)2. D. Khng mu. D. Ba(HCO3)2. 67. Khi cho dung dch NaHSO4 vo dung dch no sau y s xut hin kt ta: 68. Cho dung dch NaOH d vo 100 ml dung dch cha ng thi Ba(HCO 3)2 0,5M v BaCl2 0,4M th thu c bao nhiu gam kt ta: A. 9,85 gam. B. 14,775 gam. C. 17,73 gam. D. p n khc. 69. Trn 100 gam dung dch HCl 3,6% vi 100 gam dung dch NaHCO 3 thu c 196,48 gam dung dch. Hy la chn nng % tng ng ca dung dch NaHCO3: A. 3,36%. B. 5,04%. C. 6,72%. D. 8,40%. 70. Trn 100 ml dung dch HCl 1M vi 100 ml dung dch Ba(OH)2 0,4M v NaOH 0,6M. Hy cho bit nhng qu tm vo dung dch sau phn ng c hin tng g: B. KCl v HCl. C. KOH v KCl. B. HNO3 v NaHCO3. D. NaCl v AgNO3. D. KOH. 64. Trong cc cp sau y, cp cht no cng tn ti trong dung dch:

65. Cho 10,0 ml mt dung dch x l hn hp axit HCl v HNO 3 c pH = 2. Cn bao nhiu ml dung dch

A. Qu tm chuyn sang mu . C. Qu tm khng i mu. 71. Dung dch no sau y khng tn ti: A. Dung dch: Mg2+, SO42-, Cl-, Al3+. C. Dung dch: Ba2+, Na+, OH-, NO3-. A. Phenolphtalein. C. Qu tm. gam mui khan: A. 28,3 gam. X, qu tm c mu g: A. . C. Khng i m. B. 31,85 gam.

B. Qu tm chuyn sang mu xanh. D. Khng xc nh c mu ca qu tm. B. Dung dch: Fe2+, SO42-, Cl-, Cu2+. D. Dung dch: Na+, Al3+, NO3-, OH-. B. Na2CO3. D. C 3 thuc th u c.

72. Dng mt thuc th no phn bit c cc dung dch mt nhn sau: NaOH, NaCl, HCl, MgCl2:

73. C cn dung dch X cha Al3+ 0,1 mol; Cu2+ 0,1 mol; SO42- 0,2 mol v ion Cl- th thu c bao nhiu C. 34,5 gam. D. p n khc.

74. Cho 4,6 gam Na vo 100 ml dung dch HCl 1M thu c dung dch X. Nhng qu tm vo dung dch B. Xanh. D. Khng d kin xc nh.

75. Trn 100 ml dung dch B gm Ba(OH) 2 0,05M; NaOH 0,3M vi 100 ml dung dch A cha FeCl 2 0,2M v H2SO4 0,1M th thu c bao nhiu gam kt ta: A. 0,9 gam. B. 1,165 gam. C. 1,8 gam. D. 2,065 gam.