Anexă la Hotărîrea C.N.P.F. nr.

48/5 din 27 septembrie 2007 REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Capitolul I Dispoziţii generale 1. Domeniul de aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (denumit în continuare Regulament) reglementează misiunea, atribuţiile şi drepturile, deciziile şi modul de adoptare a lor, precum şi alte aspecte ce ţin de organizarea activităţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (denumită în continuare Comisia Naţională) şi de funcţionarea acesteia. 2. Statutul juridic al Comisiei Naţionale şi locul ei în administraţia publică centrală 2.1. Comisia Naţională este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei.
[Pct.2.1 modificat prin Hot.CNPF nr.38/10 din 10.09.2010, în vigoare 17.09.2010]

2.2. Comisia Naţională este persoană juridică, cu bilanţ contabil propriu, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa, precum şi de cont de decontare. Autoritatea Comisiei Naţionale se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
[Pct.2.2 modificat prin Hot.CNPF nr.38/10 din 10.09.2010, în vigoare 17.09.2010]

2.3. Comisia Naţională are sediul central în mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.77 şi reprezentanţe teritoriale cu sediul în mun.Bălţi, mun.Comrat şi or.Cahul.
[Pct.2.3 completat prin Hot.CNPF 21/5 din 03.06.2010, în vigoare 11.06.2010]

3. Cadrul legal de activitate a Comisiei Naţionale 3.1. Comisia Naţională îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”, hotărîrilor Parlamentului, altor acte normative, precum şi prezentului Regulament. 3.2. Comisia Naţională prezintă anual, pînă la data de 1 iunie a anului următor celui gestionar, Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului raportul asupra activităţii sale şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare şi asigură publicarea ulterioară a acestuia. Capitolul II Obiectivele de bază, atribuţiile şi drepturile Comisiei Naţionale. Deciziile Comisiei Naţionale şi modul de adoptare a lor 4. Obiectivele de bază Comisia Naţională are drept obiective de bază asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară. 5. Atribuţiile În scopul realizării obiectivelor sale de bază, Comisia Naţională are următoarele atribuţii:

suspendate şi retrase ale participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară. în comun cu Ministerul Finanţelor. inclusiv cerinţe faţă de mărimea capitalului propriu şi normele de prudenţă financiară. în comun cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei. k) stabileşte modul de înregistrare. d) acordă asociaţiilor participanţilor profesionişti statut de organizaţie de autoreglementare.a) elaborează în comun cu Guvernul strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare. la cerere sau din oficiu. p) publică preţurile valorilor mobiliare care circulă în afara bursei de valori. registrul licenţelor eliberate. precum şi baza informaţională publică privind emitenţii. avize de deschidere a filialelor şi reprezentanţelor participanţilor profesionişti. m) ţine Registrul de stat al valorilor mobiliare. registrul certificatelor de calificare a specialiştilor participanţilor profesionişti. interpretarea oficială a deciziilor proprii. emitenţilor şi organizaţiilor de autoreglementare. în conformitate cu legislaţia. în cazurile prevăzute de legislaţie. precum şi stabileşte modul de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti. efectuează controale asupra activităţii acestora în limitele competenţei sale. h) stabileşte regimul. avize prealabile pentru înregistrarea de stat a asigurătorului şi reasigurătorului. precum şi alte registre în conformitate cu legislaţia. precum şi efectuează. b) exercită prerogativele legale privind reglementarea şi supravegherea pieţei financiare nebancare prin adoptarea de decizii şi dispunerea de măsuri executorii pentru participanţii la piaţa financiară nebancară. precum şi cerinţele privind registrul deţinătorilor valorilor mobiliare şi modul de ţinere a lui. în cazurile prevăzute de legislaţie. precum şi rezultatele realizării acestora. precum şi conformarea acestora cerinţelor de activitate stabilite de legislaţie. oferă publicului larg informaţiile cu privire la activitatea sa şi la dezvoltarea pieţei financiare nebancare. conţinutul şi modul de ţinere a registrelor interne ale participanţilor profesionişti. aprobă regulile de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă/ rapoartelor specializate ale participanţilor profesionişti. titularii de licenţă şi funcţionarea pieţei financiare nebancare. precum şi deleagă acestora. cerinţe faţă de asociaţii/acţionarii semnificativi. f) monitorizează situaţia financiară a participanţilor profesionişti. precum şi acordă autorizaţii de reorganizare a acestora. controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei pe piaţa financiară nebancară. necesară supravegherii participanţilor profesionişti. j) creează şi întreţine reţeaua informaţională. una sau mai multe împuterniciri. l) stabileşte modul de plasare şi de circulaţie a valorilor mobiliare străine pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova. g) stabileşte. i) elaborează şi. înregistrează ofertele publice referitoare la valorile mobiliare. forma. avize de dobîndire a participaţiilor calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti. persoanele cu funcţii de răspundere şi specialiştii participanţilor profesionişti. n) exercită. în cazurile stabilite de legislaţie. în corespundere cu legislaţia. cerinţe faţă de operaţiunile cu valori mobiliare şi activitatea participanţilor profesionişti. q) eliberează. retrage. e) stabileşte. c) acordă. suspendă şi reperfectează licenţe şi autorizaţii participanţilor profesionişti. precum şi avize privind înregistrarea modificărilor şi . o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenţilor din Republica Moldova şi eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara ţării. determină publicaţiile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţii de valori mobiliare sînt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi dezvăluită în conformitate cu legislaţia.

Drepturile Comisia Naţională este învestită cu următoarele drepturi: a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislaţiei privind valorile mobiliare. în modul prevăzut de legislaţie. ce a încălcat regulile stabilite de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare. inclusiv în ce priveşte desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor. q1) eliberează. clearingul şi decontările la tranzacţii în scopul protejării drepturilor investitorilor şi ale publicului larg şi în cazul încălcării legislaţiei privind valorile mobiliare. h) să suspende amplasarea valorilor mobiliare şi circulaţia lor la bursa de valori şi pe piaţa extrabursieră. k) să examineze materialele privind contravenţiile în domeniul pieţei financiare nebancare şi să aplice sancţiuni în modul stabilit de legislaţie.CNPF nr. în vigoare 17. în cazurile prevăzute de legislaţie. t) realizează alte atribuţii în conformitate cu legislaţia ce reglementează activitatea participanţilor profesionişti. orice activitate care contravine legislaţiei sau nu este prevăzută de legislaţie. normative obligatorii în ce priveşte mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice. i) să sisteze pe piaţa financiară nebancară. inclusiv privind invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare. rapoartele financiare şi/sau specializate asupra activităţii participanţilor la piaţa financiară nebancară. restricţii în activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară. precum şi asupra modificărilor şi completărilor la acesta. j) să aplice sancţiuni legale faţă de persoanele fizice participanţi la piaţa financiară nebancară în cazul încălcării legislaţiei.09. l) să intenteze în instanţa de judecată acţiuni privind chestiunile ce ţin de competenţa sa.2010. să ceară participanţilor la piaţa financiară nebancară prezentarea documentelor contabile şi a altor documente necesare. g) să desemneze registratorul independent cu care emitentul. în cazurile stabilite de legislaţie. q2) eliberează aviz de constituire a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi avize prealabile asupra statutului Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule. cu Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi cu alte acte legislative. [Pct. avize prealabile privind investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al asigurătorului (reasigurătorului) în capitalul social al unei societăţi comerciale. în modul prevăzut de legislaţie. d) să expedieze participanţilor la piaţa financiară nebancară prescripţii spre executare obligatorie.09.5 modificat prin Hot.completărilor operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice a asigurătorului (reasigurătorului). r) supraveghează activitatea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova. f) să stabilească pentru participanţii profesionişti. . este obligat să semneze contractul de ţinere a acestui registru.38/10 din 10. inclusiv să suspende operaţiunile bancare la conturile curente ale acestora. s) stabileşte modalitatea evidenţei de către asigurători a contractelor de asigurare (poliţelor de asigurare) şi aprobă transferul de portofolii ale asigurătorilor.2010] 6. e) să solicite şi să examineze. c) să aplice. explicaţiilor orale şi scrise. dările de seamă. b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare sau să anuleze emisiunea corespunzătoare a valorilor mobiliare în cazurile stipulate de legislaţie. cu periodicitatea stabilită în legislaţie.

activitatea de administrare a activelor fondurilor nestatale de pensii şi activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut în cazul încălcării normelor prudenţiale. Deciziile Comisiei Naţionale se adoptă prin votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa Consiliului de administraţie.3.CNPF nr. în scopul realizării atribuţiilor sale.09.1.2.38/10 din 10. [Pct.2010] 7.CNPF nr. . o) să califice acţiunile participanţilor la piaţa valorilor mobiliare ca manipulări pe piaţa valorilor mobiliare.09.2010.2010] 7.2010. se semnează de preşedinte sau.38/10 din 10. precum şi aprobă actele de constituire şi de activitate ale acestora.h) exclusă prin Hot. de remediere financiară.2010.09. precum şi Raportul anual asupra activităţii sale şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare.a) exclusă prin Hot. [Pct.CNPF nr.7. Comisia Naţională adoptă decizii pe care le consideră necesare. în vigoare 17. [Lit. q) să dispună crearea grupurilor de lucru. p) să aplice măsurile. t) să exercite alte drepturi ce rezultă din legislaţia ce reglementează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară. controlul asupra respectării cerinţelor de protecţie a formularelor valorilor mobiliare materializate. sub formă de hotărîri şi ordonanţe şi. n) să monitorizeze circulaţia valorilor mobiliare în ţară.2 modificat prin Hot.m) să efectueze. Deciziile Comisiei Naţionale şi modul de adoptare a lor 7. modifică sau abrogă acte normative cu caracter de reglementare. d) fondează şi lichidează instituţii. după caz. j) efectuează înregistrările necesare în Registrul de stat al valorilor mobiliare.2010] b) aprobă Planul anual de activitate. în vigoare 17. în absenţa acestuia. c) adoptă. de reorganizare sau.6 modificat prin Hot. g) acordă statut de autoreglementare asociaţiilor participanţilor profesionişti şi le deleagă împuterniciri în conformitate cu legislaţia. Prin hotărîri Comisia Naţională: [Lit. retrage şi suspendă licenţe/autorizaţii. după caz. conform legislaţiei privind valorile mobiliare.09.09. de declarare a insolvabilităţii asigurătorilor (reasigurătorilor) şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare. din Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi din alte acte legislative.CNPF nr. inclusiv a celor interministeriale. e) fondează ediţii periodice şi desemnează membrii organelor de conducere ale acestora.09. 7. în vigoare 17.2010] i) înregistrează ofertele publice de valori mobiliare.09. în comun cu organele competente. reperfectează.09. r) să fondeze publicaţii periodice de specialitate în scopul asigurării transparenţei şi dezvăluirii de către toţi participanţii la piaţa financiară nebancară a informaţiei referitoare la activitatea lor financiară şi la evenimentele şi acţiunile ce afectează această activitate. inclusiv reprezentanţe teritoriale. eliberează duplicatele licenţelor. în vigoare 17. f) acordă. s) să adopte decizii de suspendare şi reluare a valabilităţii licenţelor pentru activitatea în domeniul asigurărilor. de vicepreşedinte “împuternicit şi sînt obligatorii pentru participanţii la piaţa financiară nebancară. fonduri pe piaţa financiară nebancară. certificate de calificare eliberate specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.38/10 din 10. precum şi în scopul informării acţionarilor despre adunările generale.38/10 din 10. înscrieri protocolare. În limita atribuţiilor stabilite de lege. prevăzute de legislaţie.2010.

09. [Pct. t) aprobă planul de compensare echitabilă a pretenţiilor asiguraţilor rămase nesatisfăcute în cazul în care asigurătorul a cărui licenţă a fost retrasă nu dispune de mijloace suficiente pentru plata tuturor despăgubirilor. CNPF nr.2010] [Pct. f) decide asupra altor chestiuni în limita atribuţiilor stabilite conform legislaţiei. b) aplică restricţii în activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară. y) exonerează asociaţiile de economii şi împrumut de obligaţia executării uneia sau mai multor prevederi ale actelor sale normative în cazul în care aceasta face parte dintr-un plan de stabilizare financiară de lungă durată. q) aprobă componenţa Consiliului de experţi şi Comisiilor de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti.7. în vigoare 17. l) determină publicaţiile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţii de valori mobiliare sînt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi dezvăluită. c) suspendă plasamentul şi circulaţia valorilor mobiliare. Ordonanţele se aduc la cunoştinţa persoanelor vizate la data emiterii. inclusiv cazurile de declarare a insolvabilităţii.09.2010.7.38/10 din 10.02. d) suspendă clearingul şi decontările la tranzacţii cu valorile mobiliare. în vigoare 17.k) eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara ţării. în cazurile stabilite de legislaţie. [Lit. inclusiv suspendă operaţiunile bancare la conturile curente ale acestora. z) reglementează alte chestiuni pentru care Comisia Naţională consideră necesară adoptarea hotărîrilor.09. m) desemnează registratorul independent în modul stabilit. Prin ordonanţe Comisia Naţională: a) dispune efectuarea de expertize şi controale pe piaţa financiară nebancară.CNPF nr.o) exclusă prin Hot. actele participanţilor profesionişti.4.6/3 din 12.2010. g) suspendă dreptul de vot al acţionarilor (asociaţilor) asigurătorului (reasigurătorului) în cazul în care aceştia au dobîndit drept de proprietate sau de administrare a participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale.38/10 din 10. [Lit. n) califică acţiunile participanţilor la piaţa valorilor mobiliare ca manipulări pe piaţa valorilor mobiliare.2009. acordat în modul stabilit prin acte normative.09.CNPF nr. w) excluse prin Hot. [Pct.09. e) dispune efectuarea controalelor suplimentare de către comisia de cenzori ai asociaţiei de economii şi împrumut.2010.09.2009] 7. în vigoare 17.2010] 7. u) aprobă planul de activitate a asigurătorului (reasigurătorului) în perioada de pînă la numirea lichidatorului.3 modificat prin Hot.2010] x) aprobă transferul portofoliului de asigurare.38/10 din 10.5.4 modificat prin Hot. administraţia provizorie.09.CNPF nr. în vigoare 17. în vigoare 24.02.7. s) desemnează administratorii din oficiu.2010.09. r) aprobă.3 completat prin Hot.CNPF nr. . managerul sau depozitarul şi/sau reprezentanţii în componenţa comisiilor de lichidare a participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară sau a genului de activitate profesionistă.v).2010] p) dispune şi aplică măsurile prevăzute de legislaţie de remediere financiară a participanţilor la piaţa financiară nebancară.38/10 din 10.

6.9. în vigoare 17. h) eliberează acorduri privind efectuarea investiţiilor de către asociaţiile de economii şi împrumut în cazurile stabilite de legislaţie. Înscrierile protocolare se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie şi se aduc la cunoştinţa persoanelor vizate în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării. precum şi asupra modificărilor şi completărilor la acesta.7. g) eliberează aviz de constituire a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule şi avize prealabile asupra statutului Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.7 modificat prin Hot.38/10 din 10.09. j) eliberează aviz prealabil privind înregistrarea.09. în vigoare 17.7. k) aprobă planul de reorganizare al asociaţiilor de economii şi împrumut. [Pct.38/10 din 10.7.38/10 din 10. c) conformarea activităţii pe piaţa financiară nebancară cerinţelor legislaţiei. reorganizarea şi lichidarea fondurilor nestatale de pensii. registrului licenţelor eliberate.7. Interpretarea oficială a deciziilor Comisiei Naţionale se face prin decizii adoptate în modul stabilit de legislaţie. 7. avize privind efectuarea tranzacţiilor de proporţii de către asigurător (reasigurător). e) eliberează avize şi acorduri de reorganizare a fondului de investiţii.09. avize privind contractarea unui împrumut în cuantum ce depăşeşte 10% din valoarea capitalului social al asigurătorului (reasigurătorului).7 modificat prin Hot.2010. asigurătorului (reasigurătorului) şi asociaţiei de economii şi împrumut.CNPF nr.09.2010.8.b) exclusă prin Hot.2010] [Pct. în vigoare 24. f) eliberează avize prealabile pentru înregistrarea asigurătorului (reasigurătorului).09. avize prealabile privind investirea a mai mult de 15% din capitalul propriu al asigurătorului (reasigurătorului) în capitalul social al unei societăţi comerciale. registrului certificatelor de calificare a specialiştilor participanţilor profesionişti şi altor registre stabilite de legislaţie.CNPF nr.6/3 din 12.CNPF nr.02. precum şi aviz la operarea modificărilor şi completărilor la statutul asociaţiilor de economii şi împrumut.2010.2009. [Pct. în cazurile stabilite de legislaţie. avize de dobîndire a participaţiilor calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti şi avize de deschidere a filialelor şi reprezentanţelor participanţilor profesionişti.7.09. în vigoare 17. i) eliberează aviz de înregistrare a asociaţiilor de economii şi împrumut. [Lit. aprobă planul de pensii şi transferul activelor de pensii al fondului nestatal de pensii în cazurile stabilite de legislaţie. d) eliberează.2010] . Prin înscrieri protocolare Comisia Naţională: a) eliberează copii ale licenţelor legalizate.2010] c) stabileşte condiţiile de ţinere a Registrului de stat al valorilor mobiliare. explicaţiilor verbale şi scrise. l) aprobă Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale şi alte regulamente de uz intern. 7.02.2009] 7. Comisia Naţională este în drept să expedieze participanţilor la piaţa financiară nebancară prescripţii spre executare obligatorie în ce priveşte: a) desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor. CNPF nr. m) decide asupra altor chestiuni pentru care nu este necesară adoptarea unei decizii sub formă de hotărîre sau ordonanţă. b) prezentarea documentelor contabile şi a altor documente necesare.9 completat prin Hot. suspendate şi retrase ale participanţilor profesionişti pe piaţa financiară nebancară.

09.2010] Capitolul III Organizarea activităţii Comisiei Naţionale 8. [Pct.1. angajaţii Comisiei Naţionale şi ai reprezentanţelor teritoriale. 8.09. b) reprezintă Comisia Naţională în relaţiile cu autorităţile publice. [Pct. corespondenţa oficială şi curentă. Organe consultative şi de specialitate pe lîngă Comisia Naţională . ordine. în conformitate cu legislaţia. Modu l de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie se stabileşte în Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale.3. în vigoare 11. Consiliul de administraţie aprobă planul anual de activitate a Comisiei Naţionale şi examinează rapoartele privind realizarea acestuia.CNPF nr. [Lit. Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi publice sau închise. La şedinţele publice ale Consiliului de administraţie pot fi prezenţi membrii Consiliului de experţi. licenţe. [Pct. ordine de plată. 8. precum şi cu organismele internaţionale de specialitate respective. c) convoacă şedinţele membrilor Consiliului de administraţie.38/10 din 10.2.f) exclusă prin Hot. h) constituie grupuri de lucru şi grupuri de control. Preşedintele Comisiei Naţionale are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea Comisiei Naţionale. aplică sancţiuni disciplinare.2010.4.2010] g) numeşte şi eliberează. î n vigoare 17. poartă răspundere în faţa Parlamentului pentru îndeplinirea de către Comisia Naţională a sarcinilor atribuite acesteia prin Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi prezentul Regulament.09.9 exclus prin Hot.06. avize. le prezidează şi asigură îndeplinirea deciziilor adoptate.CNPF nr.10.2010. i) semnează decizii.2010] 8.2010.2010] 10. În caz de necesitate.6. 8.CNPF nr. 8.09.5.7. reprezentanţii mijloacelor de informare în masă acreditaţi de către Comisia Naţională. Neprezentarea acestora nu presupune amînarea examinării chestiunii puse în discuţie. în vigoare 17. Rezultatele controalelor activităţii participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară se aprobă prin hotărîre/ înscriere protocolară.09.06.CNPF 21/5 din 03.38/10 din 10. Participarea altor solicitanţi la şedinţele Consiliului de administraţie se admite cu permisiunea prealabilă a Preşedintelui Comisiei Naţionale.2 modificat prin Hot.7. Comisia Naţională este condusă de Consiliul de administraţie. Conducerea 8.38/10 din 10. reprezentanţii organizaţiilor de autoreglementare. j) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de legislaţie.10 introdus prin Hot.09. în vigoare 17. inclusiv grupuri de lucru interministeriale.8.2010. e) repartizează atribuţii şi împuterniciri vicepreşedinţilor şi membrilor Consiliului de administraţie confirmate prin hotărîrile Comisiei Naţionale. Comisia Naţională poate solicita prezenţa participanţilor pieţei la şedinţele Consiliului de administraţie. d) aprobă ordinea de zi a şedinţei şi lista participanţilor la şedinţele Consiliului de administraţie. rapoarte. care este un organ colegial compus din 5 membri desemnaţi de Parlament. după caz.

în vigoare 17.08. atribuţiile. 10. inclusiv dările de seamă şi rapoartele participanţilor la piaţa financiară nebancară. 14. orice documente şi explicaţii verbale şi scrise necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.09. iar aceştia sînt obligaţi să prezinte Comisiei Naţionale.12 modificat prin Hot.1 Pe lîngă Comisia Naţională se constituie Consiliul de experţi şi Comisiile de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti.06. Relaţiile Comisiei Naţionale cu participanţii pieţei 14. grupuri de lucru.11.3. consilii. are loc prin următoarele modalităţi: a) concurs.CNPF 21/5 din 03.2010. în vigoare 17. [Pct. 13.2011. organelor publice şi instituţiilor de profil. Procedura de completare a funcţiilor vacante se stabileşte în Regulamentul de ordine interioară a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi se plasează pe pagina web a C.2010.11.11. Comisia Naţională poate constitui. CNPF nr. conferinţelor de presă.2010] 11.. în vigoare 17. briefingurilor. 11.CNPF nr.38/10 din 10.09.32/9 din 04. [Pct. c) numire. în vigoare 11.11.2 Regulile de deontologie profesională.2010.08.2 Pentru realizarea unor chestiuni de importanţă majoră. subpct.1 în redacţia Hot. 14.06. [Pct.38/10 din 10.2011] 12.P.1 Participanţii la piaţa financiară nebancară prezintă Comisiei Naţionale dări de seamă şi rapoarte în condiţiile şi cu periodicitatea stabilită de actele normative.2 Accesul la informaţiile deţinute de Comisia Naţională. experţi independenţi. se face în condiţiile stabilite de legislaţia privind accesul la informaţie şi actele normative ale Comisiei Naţionale. grupuri de control. Corespondenţa Corespondenţa Comisiei Naţionale este semnată de către Preşedinte.1 Comisia Naţională asigură transparenţa activităţii sale prin menţinerea paginii -web oficiale. comisii etc.2 modificat prin Hot. [Pct. Transparenţa activităţii 13. pe perioade provizorii.F. Completarea funcţiilor vacante în cadrul C.09. de către Vicepreşedinte împuternicit.P. iar în lipsa acestuia. 15.1 excluse prin Hot.3 La exercitarea atribuţiilor de control.09. specialişti-practicieni. reprezentanţi ai participanţilor profesionişti.CNPF nr. membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii autorizaţi ai Comisiei Naţionale au drept de acces în sediul.N.2010] 14.N. drepturile. antrenînd în acest scop savanţi. b) transfer.2010.F. încăperile de serviciu şi pe teritoriul participanţilor la piaţa financiară nebancară. responsabilitatea şi regimul disciplinar al angajaţilor se stabilesc prin Regulamentul de ordine interioară al Comisiei Naţionale şi regulamentele de activitate a subdiviziunilor.2 Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei Naţionale au dreptul să solicite participanţilor la piaţa financiară nebancară. precum şi să acorde .CNPF nr.3 introdus prin Hot.38/10 din 10. difuzarea informaţiei prin intermediul comunicatelor informative. atribuţiile şi regimul de activitate al acestora se aprobă de către Comisia Naţională.09. în vigoare 26.09.2010] 13. dezbaterilor publice şi altor mijloace de comunicare. Componenţa. Relaţiile Comisiei Naţionale cu organismele internaţionale Comisia Naţională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate internaţionale şi autorităţi similare din alte state şi să adere la ele.2010] [Pct.10.13.

CNPF 21/5 din 03. str.2010.2010.IV introdus prin Hot. în conformitate cu legislaţia.38/10 din 10. Capitolul IV Evidenţa contabilă şi dările de seamă 16.09. în conformitate cu legislaţia în vigoare.2010] LISTA întreprinderilor de stat administrate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare 1.2010] [Poziţia “Structura Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” exclusă prin Hot.V. 17.Alecsandri. în vigoare 11. .09. [Cap.asistenţă şi să efectueze schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii acesteia. în vigoare 17. Întreprinderea de Stat Ziarul “Capital Market” .Chişinău.06.06. Comisia Naţională ţine evidenţa contabilă şi prezintă rapoartele şi dările de seamă statistice.mun.CNPF nr. Auditul public extern al exerciţiului economico-financiar al Comisiei Naţionale se efectuează de către Curtea de Conturi. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţa Parlamentului Republicii Moldova. 115.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful