P. 1
Referat malpraxis

Referat malpraxis

|Views: 513|Likes:
Malpraxis
Malpraxis

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Liceul Tehnologic Baile Govora on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

TEMĂ: MALPRAXIS-UL MEDICAL

Ana Camelia Maria Anul III, Drept ID Drept medical Malpraxis-ul medical este un act sau omisiune de către un furnizor de îngrijire a sănătății, care se abate de la standardele acceptate de practică în comunitatea medicală și care lansează un prejudiciu pentru pacient. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, definește malpraxis-ul la art. 642, ca eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacienților, implicând răspunderea voită a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. Răspunderea juridică pentru malpraxis Personalul medical, prin exercitarea profesiunii sale nobile, contribuie la respectarea drepturilor ale omului, consacrate în art. 22 al Constituției României – dreptul la viață și dreptul la integritatea fizică și psihică. Exercitarea profesiunii medicale implică respectarea unor norme deontologice și juridice. Normele deontologice stabilesc minimum de morală specifică pentru exercitarea acestei profesii, iar în măsura în care încălcarea unora dintre aceste norme periclitează valori apărate de drept, acestea din urmă sunt reglementate ca și norme juridice. Sănătatea omului este țelul suprem al actului medical, obligația medicului constând în a apăra sănătatea fizică și mentală a omului, în a ușura suferințele, în a respecta viața și demnitatea persoanei umane, fără discriminări în funcție de vârstă, sex, rasă, etnie, religie, naționalitate, condiție socială, ideologie politică sau din orice alt motiv, în timp de pace, precum și în timp de război1. Unul dintre principiile de bază ale profesiunii medicale se regăsește în cunoscutul aforism medical „PRIMUM NON MOCERE”- înainte de toate să nu vătămăm. În legătură cu profesiunea medicală, întrebuințăm ca și sinonime termenii: etică morală, deontologie medicală; ca atare există două categorii de norme ce conturează regulile practicii medicale: unele de natură etică și altele de natură juridică. Angajarea răspunderii medicului Pentru angajarea răspunderii civile a medicului, potrivit dreptului comun este necesară întrunirea, cumulativă a patru condiții:2 - fapta ilicită - prejudiciu - raportul de cauzalitate - vinovăția medicului

1 2

A se vedea Codul de deontologie medicală din anul 2000, art.3 Codul civil 1

Faptele ilicite sunt conduite ale omului prin care se încalcă normele dreptului obiectiv sau regulile de conviețuire sociale, săvârșite fără intenția de a produce efecte juridice împotriva autorului lor, efecte care totuși, se produc în puterea legii. Pentru angajarea răspunderii civile a medicului trebuie să existe o faptă săvârșită de el în exercitarea profesiunii sale prin neglijență și imprudență, care să cauzeze pacientului un prejudiciu, existând deci o culpă. Conform dreptului medical englez3, elementul de bază în stabilirea neglijenței este caracterul rezonabil al conduitei medicului, apreciat în funcție de împrejurările cauzei, conduita rezonabilă nu este neglijentă, cea nerezonabilă este culpabilă. Neglijența reprezintă omisiunea de a face ceva ce un om cu o prudență modestă, ghidat după aspectele specifice conduitei omului grijuliu, ar face sau dimpotrivă, a face ceva ce un om prudent și diligent nu ar face. Un doctor nu este vinovat de neglijență dacă a acționat în concordanță cu o practică acceptată de un corp medical responsabil, specializat în această direcție. Criteriul principal rămâne grija rezonabilă. Astfel, dacă eroarea este una pe care un doctor rezonabil ar fi putut-o săvârși în aceleași împrejurări, acuzatul nu va fi vinovat, dar dacă același doctor, cu o competență obișnuită, nu ar fi săvârșit-o, acuzatul va fi considerat responsabil, cu toate că, în fapt, aceasta s-a întâmplat în timpul unei urgențe. Acesta este motivul pentru care medicii nu sunt judecați după standardele celui mai experimentat, celui mai îndemânatic sau după cel mai bine pregătit membru al profesiunii, ci prin raportare la standardele unui practician cu o competență obișnuită într-un anumit domeniu medical. Buna credinţă nu poate fi invocată drept cauză exoneratoare de răspundere, dacă în activitatea pe care o desfăşoară, medicul nu reuşeşte să atingă standardele obiective ale unui doctor obişnuit şi prudent, deci cu o diligenţă medie. Obligativitatea consimţământului pentru orice act este corelativă dreptului decizie care aparţine bolnavului. Consimţământul este prezumat uneori prin însăşi prezentarea pacientului la o consultaţie medicală. Este de la sine înțeles că o femeie care are un examen ginecologic se va supune manevrelor concrete incluse în tehnica obișnuită de examinare. Consimţământul pacientului nu este obligatoriu în ipoteza bolilor infecto-contagioase sau în cazul bolnavilor psihici, întrucât în aceste cazuri interesul general prevalează asupra interesului individual, iar medicul are obligaţia de a salvgarda interesul colectivităţii prin instituţionalizarea bolnavului. Pentru intervenţiile laborioase, cum este cazul tratamentelor chirurgicale estetice există formulare tip de consimţământ în scris. În chirurgia de necesitate, cu riscuri vitale pentru bolnav, consimţământul este prezumat. Nu se vor efectua decât operaţii paliative, amânându-se amputaţiile largi dacă riscurile nu sunt iminente. Aceste operaţii se vor face numai după ce bolnavul a redevenit conştient, când se va putea face prealabila informare cu scopul de a obţine consimţământul în continuare. Consimţământul trebuie să fie rezultatul unei deliberări lucide şi trebuie exprimat în cunoştinţă de cauză. El trebuie dat de pacient, iar pentru minori sau incapabili de către părinţi sau de persoanele în grija cărora se află. Majoritatea litigiilor în care sunt implicaţi medicii privesc acţiuni pentru neglijenţă medicală, eroarea medicală (medical malpractice). Este principala acțiune prin care părțile solicită repararea pentru prejudiciile cauzate.

3

Jan Kennedy, Andrew Grubb, Principles of Medical Law, Oxford University Press, 1998, cap. ”Breach of duty”, p. 335-340. 2

Existența unui prejudiciu O condiţie sine qua non a angajării răspunderii civile o reprezintă existenţa unui prejudiciu. Pentru o corectă înțelegere a acestor categorii de prejudicii exemplificăm cu câteva cauze4. dar şi măsura ei.civ răspunderea civilă intervine numai în cazul în care există un prejudiciu ce trebuie reparat. Prejudiciile cauzate personalităţii affective.prejudiciul estetic. în funcţie de vârstă. categorie în care sunt incluse durerile psihice determinate spre exemplu de moartea unei rude. prejudiciul de agrement este limitat la pierderea plăcerilor legate de desfăşurarea unor activităţi determinate. Cluj Napoca. Intr-o concepţie restrictivă. Accidentele medicale pot fi cauza şi a unui prejudiciu special. ”Repararea prejudiciilor nepatrimoniale”. răspunderea civilă delictuală nu poate interveni decât dacă. pe care victima anterior producerii accidentului le practica. Aici sunt incluse mutilările. In conformitate cu prevederile art 998-999 C. Curtea de Casaţie franceză după anul 1973 priveşte prejudiciul de agrement ca pe o privare de toate plăcerile unei vieţi normale. Prejudiciile cauzate persoanei fizice sau prejudiciile corporale. In condiţiile în care anestezia a fost corect efectuată. Ed. Lămurirea noţiunii de prejudiciu de agrement a generat vii discuţii în literatura de specialitate. Prejudiciul reprezintă rezultatele dăunătoare. putând fi evaluate pecuniar. cum ar fi vătămarea sănătăţii unei persoane. Un exemplu poate fi expus de jurisprudenţa franceză “Pacienta a fost operată de doctoral Y. Prejudiciile nepatrimoniale sau daunele morale sunt consecinţele dăunătoare care nu pot fi evaluate în bani şi rezultă din atingerile şi încălcările drepturilor personale. circumstanţele existenţiale cum ar fi izolarea. starea de sănătate. 3 . chiar apartenenţa etnică. care rezultă din atingerile aduse sănătăţii şi integrităţii corporale a omului şi constau în: dureri fizice şi psihice. de natură patrimonială sau nepatrimonială. Prejudiciul este nu numai condiţia răspunderii. efecte ale încălcării drepturilor subiective şi intereselor legitime ale unei persoane. singura cauză a acestuia rămâne intervenţia chirurgicală”. prejudicial de agreement. considerându-i direct răspunzători de accidentul suferit. natura activităţii profesionale. a căror reparare bănească este numită şi pretium doloris.civ la repararea pagubelor cauzate. Natura şi intensitatea durerilor sunt diferit trăite de fiecare victimă. iar anestezia a fost efectuată de medical Z. autorul răspunde numai în limita prejudiciului cauzat. Dacă suma plătită de societatea de asigurare nu acoperă integral 4 Calina Jugastru. Răspunderea civilă delictuală se reduce conform art 998-1003 C. Expertiza efectuată în cauză a evidenţiat legătura de cauzalitate incontestabilă între operaţie şi paralizie. Acesta include vătămările şi leziunile prin care se aduce atingere armoniei fizice sau înfăţisării persoanei. Diagnosticul stabilit a determinat necesitatea unei intervenţii chirurgicale ce a fost efectuată dar s-a soldat cu paralizie. Oricât de condamnabilă ar fi o faptă ilicită şi oricât de gravă ar fi culpa autorului. iar starea anterioară de sănătate a pacientei nu a influenţat în nici un fel rezultatul prejudiciabil. pacientul poate primi despăgubirea direct de la societatea de asigurare. prejudicial estetic prin care se înţeleg atingerile aduse armoniei fizice şi înfăţişării unei persoane. Prejudiciile patrimoniale sunt acelea care au un conţinut economic. În situaţia în care medicul este asigurat de răspundere civilă. Lumina Lex. constând în pierderea sau restrângerea posibilităţilor fiinţei umane de a se bucura de satisfacţiile şi plăcerile normale ale vieţii. 2001. prin fapta ilicită şi culpabilă s-a cauzat un prejudiciu cuiva. Pacienta i-a acţionat în judecată pe cei doi medici. fără conţinut economic. cicatricile şi desfigurările care diminuează posibilităţile de afirmare deplină în viaţă sau răpesc această posibilitate. Prejudiciile pot fi patrimoniale şi nepatrimoniale. la care s-ar putea adăuga alţi factori : echilibrul psihic. Pacientul nu poate cere despăgubiri de la medicautor al faptei prejudiciabile.

prin nepricepere sau abatreri de la reguli îndeobşte recomandate şi recunoscute în practica acestei profesii. pentru a fi reţinută ca o culpă judiciară. neştiinţă. cum de asemenea poate exista culpa autorului faptei ilicite şi să nu existe raport de cauzalitate. 4 . când actul cauzator de prejudiciu este comis pentru că făptuitorul nu reuşeşte să facă ceea ce o persoană prudentă si rezonabilă ar face. între care experiența și calitatea medicului.prejudiciul. 372. Existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu Raportul de cauzalitate este o condiţie esenţială. culpa intenţionată implică intenţia de a face rău. deoarece el este asigurat de răspundere civilă delictuală şi în acest scop a plătit primele de asigurare. fără a deosebi între răspunderea delictuală sau cea contractuală. nepăsare sau nerespectarea unor metode şi procedee specifice. Op. Responsabilitatea medicală fiind o responsabilitate bazată pe greşeală. impariţie. După ce a plătit pacientului despăgubirea. La stabilirea răspunderii se va ține seama de mai multe elemente. a răspunderii civile. poate avea o obligaţie de îngrijire a terţei părţi. ori de câte ori activitatea medicului este desfăşurată fără ca el să aibă cunoştienţele necesare sau prin utilizarea unor cunoştinţe necorespunzătoare. societăţii de asigurare nu îi este recunoscut. incompetenţă). Culpa Spre deosebire de neglijenţă sau imprudenţă. Aceste cazuri apar în stabilirea diagnosticului apar în aplicarea tratamentului. Răspunderea medicului pentru prejudiciile financiare Un medic care este solicitat de pacientul său pentru a furniza un raport medical unei terţe părţi. Fără raport de cauzalitate nu există răspundere civilă. pacientul are dreptul să pretindă diferenţa de despăgubire de la medicul vinovat. generală. Cit. Răspunderea medicului pentru prejudicii psihiatrice Este posibil ca uneori medicii să-și asume riscul intervenției pentru care nu au condiții materiale sau o specializare corespunzătoare. de exemplu unei companii de asigurări sau unui potenţial angajator. ignoranţă. obligaţie a cărei conţinut constă în îndatorirea medicului de a proceda cu maximă diligenţă pentru ca terţul să nu sufere nici o pierdere economică5. Raportul de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu este o condiţie obiectivă a răspunderii civile care nu se confundă cu greşeala sau culpa. Se mai numeşte şi imprundenţă. raportul dintre urgența cauzei și asumarea unor riscuri acceptate de chirurg. Culpa este o condiţie subiectivă. Culpa profesională prin neprevedere (imprudenţă) 5 Aurel Teodor Moldoveanu. Culpa profesională medicală constă în nerespectarea regulilor privind exercitiul profesiei medicale. Aceste culpe sunt : Culpa profesională prin nepregătire (nepricepere. un drept de regres împotriva autorului prejudiciului. problema principală este aceea a definirii greşelii medicale. Poate exista raport de cauzalitate dar să lipsească culpa.. a conturării conţinutului său. provenite din neglijenţă. p.

• neefectuării unor examene paraclinice de rutină. Terbancea Moise. una lângă alta. • neexecutării unui examen clinic corect . 6 7 Almoş Bela Trif.trecute în prospectul medicamentului. Polirom 2000.Pentru ca medicul să se înşele cât mai puţin în practica sa. sterilizare necorespunzătoare. Culpa profesională prin neglijenţă (neatenţie) Neglijenţa în practica medicală ia forma grabei. precum şi unele complicaţii ale bolilor. superficialităţii. Neglijenţa poate lua forma : • neluării corecte a anamnezei . • ignorarea riscurilor la care este supus bolnavul. • aplicarea de seroterapie şi medicaţie la personae care au prezentat fenomene de intoleranţă la aceste substanţe. • neluării tuturor măsurilor de asepsie în vederea unei operaţii6. Editura Medicală. Bucureşti 1989. • neefectuarea terapiei antitetanice la plăgile potenţial tetanigene. în mod neglijent. eventual prin imunizare . • pierderea auzului unui copil prin tratarea mamei cu streptomicină. în mod permanent. pag 214 5 . • injectarea unei alte substanţe decât cea dorită. • imobilizarea inadecvată a unor fracturi. Ed. • expunerea bolnavului la riscuri inutile prin executarea unei intervenţii chirurgicale care nu se impunea de urgenţă.Coordonatele deontologice ale actului medical. Tratarea unui bolnav în lipsa unui consult prealabil. • ignorarea condiţiilor precare de lucru. Constituie imprudenţă: • aplicarea oricărui tratament chirurgical sau chimioterapic fără cunoaşterea contraindicaţiilor. pentru a putea evita erorile. atunci când nu există utilităţile necesare pentru securitatea actului operator. • efectuarea necorespunzătoare a unor injecţii sau puncţii . trebuie să dea dovadă. Sunt considerate neglijenţe grave : • neizolarea bolnavilor contagioşi şi neprevenirea membrilor familiei acestor bolnsvi asupra necesităţii profilaxiei. intervenţia chirurgicală efectuată fără avizul necesar al altui specialist constituie exemple greşite soldate cu prejudicii în practica medicală7. confortul bolnavului şi confortul medicului . • lăsarea în funcţiune a unor sisteme de drenaj şi aparate în ciuda schimbării stării fiziologice a bolnavului (în secţiile de anestezie-reanimare). deşi se putea şi trebuia să se prevadă acest lucru. fără a prevedea că pot apărea consecinţe ilicite.Responsabilitatea juridică medicală în România. Culpa profesională prin uşurinţă (nepăsare) Uşurinţa profesională rezidă în: • neexaminarea clinică şi completă a bolnavului. îndeplinirii neconştiincioase a obligaţiilor. p 108 Gheorghe Scripcaru.mizerie. de prudenţă şi discernământ.prin nerespectarea dozelor maxime. • apariţia de efecte secundare notorii. numai pentru că fiolele au fost puse. • in jectarea de medicamente cu perioada de utilizare depăşită . Imprudenţa constă în comiterea unei activităţi pozitive.

cabinete speciale cu plată sau cooperatiste au în principiu răspundere contractuală chiar atunci când acordă îngrijiri gratuite. a fost de la bun inceput un deces suspect. în exercitarea profesiei sale se plasează. pentru că ea derivă organic din normele de conduită profesională. care si-a dorit atat de mult sa aduca pe lume un copilas. numai în situaţia în care prejudicial este cauzat unui terţ sau atunci când este rezultatul unei intervenţii de urgenţă s-ar pune problema unei răspunderi delictuale. In fine. din felul în care fiecare cadru medico-sanitar își îndeplinește obligațiile. civilă şi penală a medicului. Medicul este responsabil atât când acţionează cât şi când nu acţionează. Unele pledează pentru o răspundere pe teme delictuale. Potrivit unei păreri. Rechizitoriul unei mame ucise de malpraxis Cazul mortii Nataliei Ionescu. a facut ani de zile tratament pentru a putea sa-si implineasca acest vis. cateva proceduri de 6 . Medicul va răspunde penal ori de câte ori săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală română. din punct de vedere al reglementării lor în Titlul II din Partea Specială a Codului Penal. sotia jurnalistului Mihai Ionescu. dupa o cezariana pentru care nu si-a dat acordul scris. Răspunderea disciplinară Este cea mai frecventă formă de răspundere juridică a medicului. Culpa prin omisiune reprezintă atitudinea unei persoane de a se abţine voluntar sau involuntar de la îndeplinirea unei obligaţii de a acţiona pentru a împiedica producerea unui prejudiciu. Natalia. deoarece prejudicial pe care-l cauzează reprezintă o consecinţă a exercitării necorespunzătoare a obligaţiei ce-i revenea din contractul încheiat cu clientul său. a dat nastere unei fetite care a murit in 2005. Cele mai grave infracțiuni pe care le poate săvârși un medic. A urmat o alta perioada de chin cu tratamente. Răspunderea penală Forma cea mai gravă a responsabilității medicale este cea penală. răspunderea medicului se pune mereu pe tărâm contractual. care atrage responsabilitatea disciplinară. inclusiv a modului de stabilire și aplicare a sancțiunilor.Culpa din omisiune. acesta răspunde de tot ceea ce face şi de tot ce refuză să facă. Se consideră că medicii care se află în serviciul statului au o răspundere extracontractuală (delictuală sau cvasidelictuală). în schimb medicii care practică profesia în cadrul unei organizaţii colective. Refuzul de a acorda asistenţă medicală unui bolnav aflat într-o stare disperată sau unei persoane grav accidentate constituie o încălcare evidentă a îndatoririlor profesionale. consideră că răspunderea medicului este de natură contractuală. deoarece aceştia nu sunt aleşi de bolnavi. Răspunderea civilă Această formă de răspundere a stârnit și încă stârnește controverse doctrinare. altele. cu excepţia situaţiilor în care este incidentă vreuna din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Ministerul Sănătății intenționează să schimbe legea malpraxis-ului – noile prevederi trebuie să introducă noțiuni și criterii pentru o mai bună gestionare a situațiilor de culpă medicală sau a suspiciunilor de culpă medicală. la trei saptamani dupa nastere.

printr-o minune a lui Dumnezeu. Ionescu Natalia a fost din nou internata la Spitalul …. trezit singur cu un bebelus care a fost adus pe lume. era casatorita din anul 2001 si nu avea copii.2007. a luptat timp de sase ani pentru ca procurorii sa duca ancheta la bun sfarsit. in care a fost asteptata indelung si expertiza medico-legala. invinuita Bucur Ana-Maria Cezara. si numai pentru examinari complementare. dehiscenta colului uterin si absenta tensiunii la firul de cerclaj (rezultat in urma unui cerclaj uterin efectuat de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara la data de 20.. Natalia a decedat la varsta de 40 de ani. sotul Nataliei. Lumeajustitiei. o ancheta cu mari sincope. Drama a avut loc in 11 octombrie 2007. Incepand cu anul 2004. cu mentiunea ca anumite denumiri sau nume au fost sterse de catre procurori pentru asa-zisa „protejare„ a unor date personale: Ionescu Natalia a decedat la 11. Malpraxisul a fost dovedit cu un lung probatoriu in urma caruia vor fi judecate medicul obstretician Cezara Bucur si anestezista Monica Dumitrascu.fertilizare in vitro si. in perioada 2005-2007 Ionescu Natalia a fost supusa interventiilor medicale pentru transferul de embrioni la mame purtatoare de patru ori. victima Ionescu Natalia a fost supravegheata de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara.ro detine acest rechizitoriu in care procurorii au elucidat. Pentru verificarea starii de sanatate in cursul acestei sarcini. Ionescu Natalia a incercat de mai multe ori sa poarte o sarcina. cauza mortii Nataliei Ionescu. Ingrozit de cele intamplate.2007 si 06-14.06. dar niciuna din incercari nu a reusit. boala abortiva .2007). „La data savarsirii faptelor care fac obiectul prezentului dosar. la doar 26 de saptamani. in calitate de medic curant. iminenta avort. Din acelasi an.mai multe avorturi in antecedente". pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. la Spitalul „Dr.08.2007.. ajutorul medical de specialitate i-a fost acordat victimei numai de medicul Bucur Ana-Maria Cezara. Ionescu Natalia a fost internata in Spitalul … sub supravegherea aceluiasi medic. Iata cum este expusa situatia de fapt de catre procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Bucur Ana-Maria Cezara. Incepand cu saptamana a 7-a a sarcinii din anul 2007. medic anestezist a fost Dumitrascu Monica. jurnalistul Mihai Ionescu. In perioada 2000-2007. victimei i-au fost efectuate mai multe proceduri medicale de fertilizare in vitro. 7 . sarcina conceputa natural. S-a consemnat in foaia de observatie ca starea generala a pacientei era buna la acel moment. Potrivit foii de observatie clinica generala nr…. in urma unor complicatii majore. Panait Sarbu„ din Bucuresti. iar. in sfarsit. diagnosticul stabilit la internare fiind „sarcina 26 saptamani. starea sarcinii sale fiind astfel atent monitorizata. In perioada ianuarie-aprilie 2007. Sub coordonarea medicului Bucur Ana-Maria Cezara. In perioadele 20-25. atunci cand a ramas natural insarcinata. Ionescu Natalia a fost de opt ori la medic. Ionescu Natalia avea 40 de ani. motivele care au determinat internarea victimei Ionescu Natalia au fost sarcina de 26 de saptamani si pierderea lichidului amniotic. Ionescu Natalia a mers la alti medici numai la recomandarea medicului ei curant. In aprilie 2005 Ionescu Natalia a nascut o fetita care a decedat dupa trei saptamani de la nastere. sub supravegherea medicului Bucur Ana-Maria Cezara. dupa nastere. dar si rechizitoriul. membrane rupte. Examenul ginecologic a evidentiat pierderea lichidului amniotic.2007 in Spitalul ”Dr.10. in mari chinuri si disperat. si urma sa aduca pe lume un baietel. ora 104. pentru fiecare procedura de recoltare de ovule.06. Panait Sarbu”. examenul pe aparate si sisteme fiind in limite normale. in sfarsit. pentru ameliorarea problemelor de sanatate aparute in cursul ultimei sarcini. Ionescu Natalia a fost in evidenta aceluiasi medic in cadrul Departamentului de reproducere umana asistata.10./2007. Internarea victimei la Spitalul … La data de 07.

2007. Invinuita Dumitrascu Monica a efectuat examenul preanestezic la ora 1025 si a consemnat in foaia de observatie ca victima era la acel moment constienta. disurie.9 Hb. astfel ca medicul de garda … a consemnat in foaia de observatie la ora 1030: epigastralgii.2007 invinuita Bucur Ana-Maria Cezara a recomandat ca tratament perfuzia cu Gynipral4. Din foaia de observatie rezulta ca victimei Ionescu Natalia i s-au efectuat doar trei seturi de analize de laborator pe parcursul internarii: la data de 07. neregulate. ca urmare a consultului efectuat la ora 9. greu cooperanta si ca fusese adusa de urgenta din sala de nasteri in sala de operatie pentru suspiciune de decolare (dezlipire) de placenta. senzatie de greata persistenta. pierdere de lichid amniotic. reci. urina hipercroma. tonusul uterin fiind normal. Din 09.10. oligurie. in cursul aceleiasi zile. imediat dupa stopul cardiorespirator.2007 cu ocazia internarii. apoplexie utero-placentara). Invinuita Dumitrascu Monica a consemnat in foaia de observatie si ca. La 08. Invinuita Bucur Ana-Maria Cezara a consemnat in foaia de observatie ca starea generala a pacientei era buna la acel moment.2007. la venirea in sala de operatie. evolutia sub tratament a victimei in zilele de 8 si 9 octombrie 2007 s-a mentinut constanta. a leucocitozei6 si a sumarului de urina. Incepand cu data de 10. cu discreta cianoza 8 . victima prezenta paloare tegumentara si secretie vaginala.10.2007 invinuita Bucur AnaMaria Cezara a recomandat completarea tratamentului medicamentos cu No-Spa. Evolutia starii de sanatate a victimei in perioada 8-10. Ampicilina si amestec litic la 6 ore. conform mentiunii efectuate de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara in foaia de observatie. Scobutil. Analizele au fost in limite normale. recomandand investigatii paraclinice . cu exceptia unei usoare anemii 10.10. dureri lombare. Ulterior.10.ecografie abdominala si analize de laborator. Pe parcursul internarii.10. Rezultatele analizelor au fost in limitele normale.2007. Sangerarea a fost motivul pentru care in acel moment s-a solicitat examinarea victimei la sala de nasteri. avand contractii uterine dureroase rare. la data de 10.10. avand in vedere ca firul de cerclaj era in tensiune. precum si doua ecografii: lainternare si preoperator. De asemenea. ca aceasta pierde in continuare sange in cantitate abundenta. Invinuita a recomandat continuarea perfuziei cu Gynipral.10. Examenul ecografic efectuat a ridicat suspiciunea unui hematom retroplacentar. iar victimei i s-au administrat Gynipral. care a relevat hematurie macroscopica7.00.10.4 %. Diazepam si glucoza.10. a leucocitozei si a hiperglicemiei3. in cursul noptii de 10/11 octombrie 2007. „sangerare vaginala cu sange proaspat in cantitate moderata". tocolitice si i s-au prelevat sange si secretie col uterin pentru analize. medicul … a procedat la suprimarea lui. la ora 230. motiv pentru care invinuita Bucur AnaMaria Cezara a decis terminarea nasterii prin operatie de cezariana in interes matern si fetal pentru: metroragii (suspiciune de decolare prematura de placenta normal inserata.Medicul de garda … a instituit tratament de urgenta cu tocolitice si dexametazona pentru maturarea pulmonara a fatului. cu miscari active fetale prezente.2007.2007 si la data de 11. pirozis. cu exceptia unei Hb (Hemoglobina) = 10. starea victimei a inceput sa se altereze.2007. administrarea de antibiotice si Piafen. primiparina de 40 de ani cu sarcina de 26 saptamani cu membrane rupte prematur si boala abortiva. invinuita Bucur Ana-Maria Cezara constatand. Starea generala a victimei Ionescu Natalia s-a alterat in cursul diminetii de 11. medicul …a consemnat in foaia de observatie. victima prezenta: tegumente palide. Ziua de 11.

Nici in perioada 17. In sala de operatie Ionescu Natalia a fost cuplata la ventilatie pe masca cu oxigen si i s-a recoltat sange din vena femurala stanga pentru analize. Decesul a fost declarat la ora 20. din nou. puls prezent la carotida. nu a verificat starea victimei. motiv pentru care starea pacientei s-a inrautatit in orele care au urmat. i s-a practicat cezariana segmento-transversala si s-a extras din prezentatie craniana un fat masculin cu greutatea de 900 grame.medic ATI. Victimei i-au fost administrate adrenalina intravenos si pe sonda de intubatie oro-traheala. atesta ca victimei. invinuita Dumitrascu Monica. sangerare vaginala persistenta.00 s-a repetat stopul cardiac.10. La ora 1700. ora 1033.mana I: invinuita Bucur Ana-Maria Cezara .perioronazala si la nivelul extremitatilor. diureza<100 ml. cianotice. La ora 1230. iar AV13 intre 80100/min si ca. dupa controlul cavitatii uterine. AV = 130/min. invinuita Bucur AnaMaria Cezara a parasit spitalul dupa ce a verificat superficial si formal starea pacientei.30 investigatiile coordonate de medicul de garda Dumitrascu Monica nu au fost suficiente pentru a descoperi cauza inrautatirii starii pacientei. presiunea arteriala fiind de 100/62 mmHg. victima a respirat spontan. conform consemnarilor efectuate de invinuita Dumitrascu Monica in foaia de observatie clinica. echilibrata hemodinamic. … . a consemnat in foaia de observatie valorile saturatiei oxigenului si frecventa cardiaca precum si tratamentul postoperatoriu. Invinuita Bucur Ana-Maria Cezara a consemnat in protocolul operator ca placenta prezenta un hematom de cca. cu monitorizarea presiunii arteriale.2007. cu ritm cardiac prezent pe monitor. In cursul interventiei chirurgicale. semnat de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara. Pana la ora 2000 victima a ramas in sala de operatie ventilata mecanic. la terminarea interventiei chirurgicale.30 Ionescu Natalia prezenta ritm cardiac. care nu a raspuns la manevrele de resuscitare.asistenta . in continuare s-au efectuat masaj cardiac extern si defibrilari repetate. aflata sub anestezie generala cu intubatie oro-traheala. in calitate de medic de garda. . intubatie orotraheala. in vederea efectuarii unei 9 . nedecelabil la periferie. Echipa operatorie (medici si cadre medii) care a efectuat operatia de cezariana a fost compusa din: . puls periferic absent. Protocolul operator. .30-20. midriaza fixa14. La ora 17. tegumente reci./11. i-a administrat adrenalina si a transportat-o de urgenta in sala de operatie.… . avand tegumentele palide. AV = 127 .30 prin stop cardiorespirator. control hemostaza. precum si atropina. a efectuat histerorafie in dublu strat cu surjet10. In ziua de 11 octombrie 2007. victima Ionescu Natalia a intrat in stop cardiorespirator. toaleta cavitatii si parietorafie in straturi anatomice. IA=3. intens hipercroma. ce apare in foaia de observatie sub nr…. PA nedecelabila. a saturatiei arteriale a oxigenului masurata periferic prin pulsoximetrie si a a frecventei cardiace. peritonizare. evolutia postoperatorie sau tratamentul aplicat.mana a III-a: dr. in calitate de medic de garda. invinuita Bucur Ana-Maria Cezara nu a suturat o arteriola (ram arterial de calibru important). cu aspect cianotic. in intervalul orar 1230-1700 invinuita Dumitrascu Monica. multiple echimoze la locurile de punctie venoasa si.….130/min cu modificari de faza terminala. Invinuita a practicat de urgenta masaj cardiac extern.invinuita Dumitrascu Monica .asistenta sala operatie (reanimare). Victima a fost transportata in salonul anestezie-terapie intensiva la ora 1140. cianotice. … . Invinuita Dumitrascu Monica a consemnat in foaia de observatie ca valorile tensionale intraoperator au fost intre 78/40 mmHg si 95/60 mmHg. a fost constienta. 8/10 cm si ca. invinuita a repetat observatia referitoare la tegumentele palide cu cianoza moderata la nivelul extremitatilor.mana a II-a: dr. ventilatie pe masca cu balon Ruben. La ora 20.medic primar obstetrica ginecologie. AV = 98/min.

dezlipire prematura de placenta normal inserata. cat si in neinvestigarea postoperatorie a pacientei. Lipsa de supraveghere din aceasta perioada. daca medicii ar fi intervenit la timp. boala abortiva in antecedente. nastere prematura. iar invinuita Bucur Ana-Maria Cezara cunostea in detaliu situatia pacientei intrucat era medicul curant al acesteia. Desi victima Ionescu Natalia prezenta un risc crescut de avort inca din momentul internarii. depistarea si oprirea sursei sangerarii). . desi. punctie abdominala./2007 din 18.2008 care a fost aprobat de Comisia de Avizare si Control de pe langa INML Bucuresti prin avizul nr….30. diagnostic stabilit in spital. Analiza mijloacelor de proba. Mijloace de proba. nastere unica. insuficiente pentru supravegherea starii de sanatate a victimei.00 cand victima Ionescu Natalia a intrat in stop cardiorespirator. infiltrat sanguin masiv in segmentul inferior in parametre bilateral. complicat cu dezlipire prematura de placenta normal inserata.absenta monitorizarii EKG. Primul act medico-legal dispus in cauza a fost Raportul medico-legal de necropsie nr…. Copilul nascut la 11. Nici dupa ora 17. membrane rupte prematur. pe toata perioada internarii din luna octombrie 2007. fat viu". 10 . a Douglas-ului).10. pentru a corecta dezechilibrul acido-bazic. in conditiile existentei unor elemente elocvente de alterare progresiva a starii acesteia. retard neuropsihomotor. membrana rupta de patru zile.lipsa investigatiilor din punct de vedere al echilibrului acido-bazic.2008 al Institutului de Medicina Legala „Mina Minovici"15 moartea numitei Ionescu Natalia s-a datorat socului hemoragic. victima ar fi avut sanse de supravietuire chiar si in conditiile in care se produsese o eroare in cursul interventiei chirurgicale din ziua respectiva.2009./2009 din 17./2007 din data de 18.lipsa unui consult ginecologic. sarcina 26 saptamani.07. structurat pe mai multe categorii. in scopul verificarii activitatii cardiace. a fost: „stop cardiorespirator. pentru care necesita un program complex de recuperare. aceasta imprejurare demonstrand superficialitatea cadrelor medicale. pentru care s-a intervenit chirurgical practicanduse operatie cezariana. iar simptomele au fost ignorate de cele doua invinuite. constand atat in monitorizarea inadecvata.inexistenta explorarilor paraclinice (ecografie abdominala. Actiunile celor doua invinuite din ziua de 11. pana la ora 20. Concluzii si consecinte. tetrapareza spastica predominant tren inferior prin factori intra si post natali si prematuritate.interventii care sa-i salveze acesteia viata. consemnat in foaia de observatie. victimei iau fost efectuate doar trei seturi de analize de laborator si doua ecografii. este relevata de: . Diagnosticul la externare. sarcina 26 saptamani.10. cauza inrautatirii starii de sanatate a victimei nu a fost investigata.02. postoperatoriu victima a prezentat un tablou clinic tipic socului hemoragic.nerealizarea unei laparotomii exploratorii (pentru evidentierea. iar conform foii de observatie a supravietuit trei ore si jumatate. hematom in spatiul prevezical la o pacienta cu iminenta de avort. urmare a unei hemoragii interne produse prin dehiscenta transei uterine cu hemoperitoneu masiv. precum si deficitele volemice. . iar medicul legist a constatat ca acesta prezinta diagnosticul paralizie celebrala infantila. .2007 a supravetuit.2007 au avut drept consecinta decesul victimei Ionescu Natalia ca urmare a unui stop cardiorespirator. al gazelor sanguine.02. Conform Raportului medico-legal de necropsie nr…. nu s-a luat nicio masura in vederea depistarii sangerarii si nici nu s-a incercat corectarea anemiei si inlocuirea pierderii de sange. De asemenea.

02./2010 din 20. si cauza medicala a decesului exista legatura directa de cauzalitate.Al doilea act medico-legal a fost Raportul de noua expertiza medico-legala nr…/2009 din 29. Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal.04.2012 emis de Comisia Superioara de Medicina Legala. ATI si medicina legala. urmare a unei hemoragii interne produse prin dehiscenta transei uterine cu hemoperitoneu masiv. Acest aviz aproba concluziile primelor doua acte medico-legale si furnizeaza raspunsuri in plus formulate de Comisia Superioara de Medicina Legala.200920./2010 din 11.2008 al Institutului de Medicina Legala „Mina Minovici"18 moartea numitei Ionescu Natalia s-a datorat socului hemoragic. infiltrat sanguin masiv in segmentul inferior in parametre bilateral. membrana rupta de patru zile. fiind corect indicata. iar interventia chirurgicala a fost efectuata.2011 emis de Comisia Superioara de Medicina legala intr-un dosar17 al Tribunalului Bucuresti. iar postoperator „nesupravegherea pacientei" si „administrarea unui tratament 11 . de asemenea. diagnostic stabilit in spital. in conditiile in care avea in ingrijire o pacienta grava". Din continutul aceluiasi raport rezulta ca examinarea medico-legala a placentei (marcro si histopatologica) nu a fost posibila intrucat unitatea de spital nu a pus-o la dispozitie.01. recomandand totodata solicitarea punctului de vedere al Colegiului Medicilor asupra stabilirii deficientelor in acordarea asistentei medicale. Comisia Superioara de Disciplina din cadrul Colegiului Medicilor din Romania foloseste in argumentarea deciziei sale opiniile stiintifice ale unor experti din domeniile obstetrica-ginecologie. constatand deficiente in acordarea actului medical imputabile invinuitei.09. administrarea unei cantitati de masa eritrocitara)". prin decizia nr….02. in ceea ce priveste aceasta din urma recomandare.10. complicat cu dezlipire prematura de placenta normal inserata. Comisia de Avizare si Control din cadrul INML „Mina Minovici" si-a insusit concluziile raportului medico-legal de necropsie nr…. Comisia Superioara de Disciplina. nediagnosticata si netratata in timp util. Colegiul Medicilor din Romania. Conform Raportului medico-legal de necropsie nr…/2007 din data de 18. aprobat de Comisia de Avizare si Control de pe langa INML Bucuresti prin avizul nr…. iar medicul ATI are „o serie de deficiente in acordarea anesteziei generale in cursul operatiei (administrare de droguri hipotensoare. hematom in spatiul prevezical la o pacienta cu iminenta de avort. Prin Avizul . pentru care s-a intervenit chirurgical practicanduse operatie cezariana. sanctionand-o pe invinuita Bucur Ana-Maria Cezara cu interdictia exercitarii activitatii de obstetrica pentru o perioada de 8 luni.2010. Al treilea act medico-legal solicitat de Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie a fost avizul nr….200919. Legistii nu au putut analiza placenta pentru ca nu a fost pusa la dispozitie! Medicii legisti au constatat ca intre complicatia hemoragica survenita postoperator. care concluzioneaza ca „este inacceptabil ca medicul operator sa paraseasca spitalul. Concluzia raportului medico-legal de necropsie este: complicatia hemoragica survenita postoperator si care a determinat decesul a fost provocata de dehiscenta suturilor transei uterine ca o consecinta a deficientei de tehnica chirurgicala./2007 din data de 17./2009 din 15. Totodata s-a retinut si ca tratamentul medical prescris in perioada 7-10 octombrie 2007 a fost administrat corect si in timp util.07./2009 20. in timp util. si a dispus sanctionarea invinuitei Dumitrascu Monica cu interdictia activitatii de anestezie pentru o perioada de 6 luni. si-a exprimat punctul de vedere. si anume avizul nr….2010. sarcina 26 saptamani. Este de mentionat ca../2007. La dosar a fost depus si un act medico-legal cu caracter extrajudiciar fata de prezenta cauza penala.

n). pacienta s-a aflat in sectia de Terapie Intensiva.ireversibil.201021." Administrarea de noi probe Rechizitoriul continua astfel: ”Cu ocazia prezentarii materialului de urmarire penala in data de 19. se consemneaza ca „aspectul infiltratelor sanguine masive pelviene si hemoperitoneul masiv cu sange lichid si coagulat (totalizand circa 2. In acest sens. diureza. Comisia a retinut ca „resuscitarea cardio-respiratorie a fost realizata dupa un protocol neclar. In cadrul raportului de noua expertiza./2009 din 29. fara a monitoriza TA. expertii au constatat ca „supravegherea postoperatorie a pacientei a fost inadecvata atat din punct de vedere chirurgical. in referire la complicatia hemoragica." La dosarul cauzei a fost depusa opinia expertului asistent. „din foaia de observatie rezulta totodata ca. Expertii care au efectuat noua expertiza au constatat ca „deficienta de tehnica chirurgicala a constat intr-o manopera intraoperatorie deficitara si anume. Referitor la orele in care victima a supravietuit dupa efectuarea interventiei chirurgicale. desi postoperator. care. invinuita Dumitrascu Monica a solicitat administrarea de noi probe. constand in suturarea ineficienta a celui de-al doilea strat uterin (musculo-peritoneal). Monitorizarea corecta postoperatorie a sus-numitei in serviciul de Terapie Intensiva ar fi permis sesizarea si evaluarea semnelor si simptomelor tipice tabloului clinic de soc hemoragic si ar fi impus un tratament adecvat (incluzand si o noua interventie chirurgicala de urgenta in scopul depistarii sursei de sangerare si a realizarii hemostazei). Se mai mentioneaza ca dehiscenta celui de-al doilea strat al transei operatorii uterine sa produs urmare a suturarii imperfecte a acestuia. nu numai ca nu s-a intreprins niciun demers terapeutic in sensul depistarii sangerarii. complicata cu dezlipire prematura de placenta normal inserata. „moartea numitei Ionescu Natalia s-a datorat socului hemoragic. pentru care s-a practicat operatie cezariana". Conform acestui raport. intraoperator existasera scaderi ale TA. cu hemoperitoneu masiv. sugereaza o sangerare progresiva". avand drept consecinta ineficienta hemostazei la acest nivel. din suturarea imperfecta a celui de-al doilea strat al peretelui uterin (stratul musculo-peritoneal)". coroborate cu intervalul de timp de circa 6 ore scurs de la terminarea interventiei chirurgicale si pana la producerea stopului cardio-respirator. consecutiv unei hemoragii interne.08. membrane rupte de 4 zile. Mai mult. dar nici nu s-a tentat corectarea anemiei si inlocuirea pierderilor volemice nesesizate. fapt care a dus la nerecunoasterea in timp util a semnelor de sangerare intraperitoneala". Prin ordonanta nr. cat si al terapiei intensive. iar postoperator pacienta a prezentat un tablou clinic sugestiv pentru hemoragia interna" (s. propus de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara. cu toate ca gravida prezentase dezlipire prematura de placenta. invinuita a solicitat efectuarea unei expertize medico-legale. este dedicata analizei formei. In cauza a fost intocmit Raportul de noua expertiza cu nr….5 litri de sange). consecinta unui defect de histerorafie22.2009 s-au admis cererile privind efectuarea unei noi expertize medico-legale.l. produsa prin dehiscenta transei operatorii uterine. oferind astfel sanse de supravietuire bolnavei. se consemneaza ca „medicul operator s-a limitat numai sa controleze contractilitatea uterina si aspectul lohiilor24. continutului si concluziilor raportului de noua expertiza. intre complicatia hemoragica si cauza medicala a decesului exista legatura directa de cauzalitate". in integralitatea sa. la o pacienta cu sarcina de 26 saptamani./P/2008 a Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie din 14. complex 12 .total contraindicat cu fraxiparina si ketonal .. cerere pe care de altfel a reiterat-o si invinuita Bucur Ana-Maria Cezara pe parcursul instrumentarii cauzei penale. infiltrat sanguin masiv in segmentul inferior uterin si in parametre bilateral si hematom in spatiul retrovezical.10. nefiind diagnosticata si tratata in timp util. Aceasta opinie concluzioneaza insa ca moartea victimei Ionescu Natalia „s-a datorat socului in stadiul decompensat .2009. precum si „complicatia hemoragica a survenit postoperator. hemograma.09. In continuare. De asemenea.ambele favorizeaza hemoragia".

tardiv recunoscuta si tratata. In urma analizarii actelor medico-legale. nu s-au recoltat analize preoperatorii de urgenta. raportul de noua expertiza cu nr…. ce ar fi vizualizat hemoperitoneul.2011. primul paragraf sa se mentioneze acumularea subseroasa a sangelui a determinat tensionarea punctelor de sutura". Precizam ca dosarul nr…. Gramada de cereri de avize Prin adresa nr.10. de varsta sarcinii la care s-a declansat nasterea. in calitate de parat. incomplet si tardiv tratat. in actele medico-legale intocmite in cauza. obstetrica si ATI./09 inregistrat la Tribunalul Bucuresti. in calitate de reclamant si Colegiul Medicilor din Romania. dehiscenta transei operatorii uterine fiind consecinta unui defect de histerorafie grefata si pe acumularea subseroasa a sangelui in cavitatea peritoneala. la solicitarea formulata prin adresa …/09 de Tribunalul Bucuresti Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal. urmarirea si tratamentul cauzei au fost corect realizate. consecinta unui defect de histerorafie. manifeste la nivelul transei de sectiune uterina pentru operatie cezariana recenta si al decolarilor inerente adiacente. Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal. se constata ca cele doua formulari enuntate anterior nu sunt contradictorii. analiza acestuia de catre Comisia Superioara de Medicina Legala. intraoperatorii si nici postoperatorii imediate. prin Avizul …/2009 din 20./2009 din 29. intrunita in sedinta din 27. oligo-anurie.201126. extremitati reci. Comisia de avizare si control din cadrul Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici".Comisia Superioara de Medicina Legala. Acestea sunt in mod curent responsabilitatea medicului sef de garda. fenomene hemoragice severe terminale.2010. dezlipire prematura de placenta normal inserata). desi operatia a fost efectuata intr-un interval de timp eficient. din punct de vedere procesual penal. in ciuda faptului ca acestea intra protocolul obisnuit pentru o astfel de urgenta.02. Concluzia avizului Comisiei Superioare de Medicina Legala arata ca in acest caz la producerea decesului au concurat numerosi factori care au tinut deantecedentele si tarele pacientei. impusa de necesitate in interes maternofetal ca urmare a unei dezlipiri prematura de placenta normal inserata. …. in sensul ca „in primul paragraf la punctul 1 si 2. De asemenea. fapt ce ii confera acestui aviz. prin actul nr. consecutiv. avand in vedere complexitatea cazului. din momentul internarii. Analizand obiectiile formulate in opinia expertului parte. Desi aceste semne clinice au aparut.01. Comisia Superioara de Medicina Legala a avizat. confuzie. constatand ca. a examinat actele medico-legale ale cauzei. cu evolutive de coagulopatie si. De asemenea. a aprobat raportul de noua expertiza. pagina 47 se mentioneaza drept cauza a decesului dehiscenta transei operatorii uterine. si nici macar de investigare clinica de specialitate (tuseu vaginal) sau ecografie abdominala.201025. cu boala abortiva si membrane rupte". de urmarirea postoperatorie deficitara. transpiratii.din data de 25 octombrie 2011 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a solicitat Institutului National de Medicina Legala „Mina 13 . S-a mai retinut ca cele patru ore si jumatate care au trecut de la terminarea operatiei pana la aparitia primului stop cardio-respirator sunt cele in care au aparut semnele clinice ale hipovolemiei si anemiei: sete.(indus de o complicatie impredictibila a sarcinii. un caracter extrajudiciar. pentru ca la pct. fenomene explicate. 5 pagina 47 ultimul paragraf si pagina 48. paloare. in mod exhaustiv. are ca obiect „anulare act administrativ". in avizul comisiei se retine ca.09. opinia considera ca in raportul de noua expertiza exista o „contradictie fundamentala" cu privire la cauza mortii victimei Ionescu Natalia. recomandand totodata. fara de care pacienta avea sanse de supravietuire. nu au fost luate masuri terapeutice ferme de combatere a lor. avand ca parti pe invinuita Bucur Ana-Maria Cezara. survenita la o gravida cu sarcina de 26 de saptamari. …2010 din data de 11.

este sustinuta de toate celelalte acte medico-legale. a aparut hemoragia. Comisia Superioara a apreciat ca „accidentul chirurgical" a fost favorizat de valorile scazute ale tensiunii arteriale din cursul interventiei chirurgicale. moartea victimei Ionescu Natalia fiind cauzata de un „accident". ce apare in foaia de observatie sub nr…/11.Comisia Superioara de Medicina Legala suplimentarea avizului nr. constatarea Comisiei Superioare de Medicina Legala este contrazisa de martorul ocular …. audiata in prezentul dosar. fie postoperator (punctul 6-7). semnat la ora 1033 de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara. ci doar de un „accident" determinat de hipotensiunea arteriala din timpul interventiei care a dus la mascarea unei posibile hemoragii determinata de o arteriola de la nivelul peritoneului sau peretelui uterin gros.2007. ci eroarea medicala si nedibacia sau lipsa abilitatii constand manopera intraoperatorie deficitara. in cuprinsul caruia constata ca „moartea numitei Ionescu Natalia s-a datorat unui stop cardiorespirator secundar unui soc hemoragic cu infarct miocardic acut. dupa revenirea tensiunii arteriale la valori normale. Comisia Superioara ajunge la concluzia ca nu este vorba de un defect de tehnica chirurgicala.1 si 2) si 95/60 mmHg. ci constituie o culpa medicala. De asemenea. Comisia Superioara a constatat ca „socul hemoragic s-a datorat unei hemoragii interne produsa probabil prin neprinderea in timpul peritonizarii in firul de sutura surjet a unei arteriole care nu a sangerat in timpul actului operator din cauza valorilor scazute ale TA (70/48). In acest sens se constata ca. a fiecaruia dintre obiectivele la care s-a raspuns in cadrul celor doua rapoarte medico-legale.201227. asistenta … a declarat ca la pacienta Ionescu Natalia operatia a durat ceva mai mult datorita faptului ca la fiecare fir de sutura curgea o cantitate mica de sange. …/2009. Postoperator. Concluzia noastra este sustinuta de expertizele medicolegale efectuate in cauza coroborate cu declaratia martorului ocular …. odata cu cresterea valorilor TA. Astfel. in cazul de fata. Astfel. care retin ca deficienta chirurgicala nesuturarea unui vas de sange. care nu au corespondent in actele medicale depuse la dosar. apare de mai multe ori expresia „nu consideram ca au existat deficiente de tehnica chirurgicala". petrecut probabil cu 3 zile inainte si semnalat la examenul necropsic". Referitor la „neprinderea in timpul peritonizarii in firul de sutura surjet a unei arteriole" Comisia Superioara apreciaza ca a fost „accident chirurgical". valorile tensionale intraoperator au oscilat intre 78/40 mmHg (iar nu 70/48 asa cum in Avizul analizat se mentioneaza la pct. De asemenea. ca de altfel orice cadru medical. ori. intraoperator (punctul 10).10. In aceste conditii. in sensul avizarii atat a Raportului medico-legal de necropsie nr. adica „zemuia". Concluzia noastra. cam o picatura. Pentru aceste motive. In termeni medicali „accidentul" reprezinta un fenomen neasteptat care survine in timpul unei boli. din data de 20./2010. …/2007 cat si a Raportului de noua expertiza medico-legala nr. determinand un hematom in spatiul retrovezical (…)". ca nu „accidentul" a fost cauza hemoragiei. in mod favorabil sau nefavorabil. Comisia Superioara de Medicina Legala a emis avizul nr…. in cuprinsul avizului. Sustine Comisia Superioara ca. apreciem ca nu hipotensiunea din timpul interventiei a fost motivul nesuturarii arteriolei. sau postoperator (punctul 26). conform protocolului operator. nu poate fi pusa pe seama intamplarii neprevazute. …2010. Exact la aceasta din 14 . neprinderea unei arteriole (activitatea daunatoare apartinand insusi medicului operator) urmata de sangerarea progresiva pana la constatarea decesului victimei. urmand a proceda punctual la avizarea. asistenta care a participat in echipa operatorie alaturi de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara. Aceasta pentru ca medicul operator.01. de invinuita Dumitrascu Monica in aceeasi foaie de observatie. arteriola a inceput sa sangereze. maximele fiind apropiate de valorile consemnate postoperator de 100/62 mmHg. cu pregatire profesionala si experienta similare. aparut fie in timpul operatiei. putea si trebuia sa prevada ca o asemenea deficienta duce la aparitia sangerarii.Minovici" . Constatarea Comisiei Superioare se intemeiaza insa pe retinerea unor valori gresite ale tensiunii arteriale.

din nou. Declaratiile acestor persoane se coroboreaza cu lipsa mentiunilor din foaia de observatie si cu concluziile expertizelor medicolegale efectuate in cauza. asistentele au atentionat-o inca o data pe invinuita despre starea victimei. In cuprinsul aceluiasi aviz. care sugera o periferie vasculara inchisa. iar din anamneza rezulta o stare precara a sanatatii acestuia. Asistentele i-au comunicat ca au informat-o pe invinuita Dumitrascu Monica despre starea victimei. aceasta monitorizare n-a fost specificata in foaia de observatie. in timp ce dr… ar fi operat. 15 . in discutiiile ulterioare decesului victimei purtate cu asistentele. unde si cand au fost sustinute aceste declaratii. o coloratie tegumentara cianotica. ineficienta hemostazei la acest nivel. a avut o discutie cu invinuita Dumitrascu Monica cu privire la activitatea din ziua de 11 octombrie 2007 „in ideea de a identifica motivele pentru ca victima nu a fost supravegheata corespunzator". aceasta spunandu-i ca „a fost foarte ocupata ca medic de garda" . afirmand: „lasati-o dracului sa taca". desi in realitate aceasta a fost prezenta in sala de operatie doar pentru intubarea pacientei. seful garzii. ca sa o lase sa taca pentru ca altfel o scoate afara din salonul de reanimare. insa din cauza activitatii mari in acelasi timp. Comisia Superioara de Medicina Legala nu precizeaza in cuprinsul avizului care sunt „declaratiile medicilor" pe care se intemeiaza aceasta concluzie. comunicandu-i ca nu are nimic si ca are o stare normala dupa operatie.apare consemnat ulterior ca invinuita Dumitrascu Monica ar fi efectuat mai multe manevre de resuscitare acesteia. In opinia martorului. acesteia i-au comunicat ca Ionescu Natalia a acuzat postoperator o stare de agitatie verbala si locomotorie. Mai exact in foaia de observatie a pacientei …. ca acuza sete si ca pulsoximetrul arata la un moment dat valoarea de 97 sau 98%. De asemenea. a verificat foaia de observatie clinica a unei alte paciente si a constatat ca la rubrica ATI „apar consemnate date nereale referitoare la activitatea colegei mele". „medicul replicand. martorul … a declarat ca. Marturii socante Din declaratiile persoanelor audiate in prezenta cauza rezulta ca in intervalul 12301700.urma concluzie au ajuns atat raportul medico-legal de necropsie. care a declarat ca. pana in momentul producerii stopului cardiorespirator". ulterior producerii decesului. iar aceasta a avut o replica nefireasca. ceea ce semnifica o lipsa de umplere corespunzatoare a patului vascular". i-a fost comunicata imprejurarea ca invinuita a fost in salonul victimei si a vorbit cu aceasta. are obligatia sa sesizeze medicul sef de sectie." Martorul mai precizeaza ca asistenta sefa … i-a comunicat ca a avertizat-o pe invinuita Dumitrascu Monica in legatura cu diureza victimei. referitor la supravegherea postoperatorie se mentioneaza ca „din declaratiile medicilor reiese ca pacienta a fost urmarita post operator atat de medicul obstetrician. In speta a fost audiata martora … medic ATI. „in situatia in care medicul ATI observa semnele si simptomele pacientului postoperator care nu se situeaza in valorile normale. Martorul mai arata ca. operatorul ginecolog pentru a discuta cazul.. se impunea redeschiderea operatiei". urmarea fiind sangerarea progresiva pana la momentul decesului. in masura in care avea sa se constate ca starea pacientei se datora interventiei chirurgicale. invinuita Dumitrascu Monica „a incercat sa se justifice ca a fost foarte ocupata in garda respectiva si ca din acest motiv nu ar fi avut timp sa se ocupe de pacienta Ionescu Natalia". cat si raportul de noua expertiza. Martorul precizeaza in continuare ca. Martorul a mai declarat ca. acestea indicand drept consecinta a suturarii imperfecte. victima Ionescu Natalia nu a fost supravegheata. seful clinicii. cat si de cel ATI. De asemenea. identifica etiologia semnelor si simptomelor si luarea masurilor ce se impun. ce indeplinea in luna octombrie 2007 functia de sef sectie ATI. drept regula generala si de conduia terapeutica. „spunandu-i de mai multe ori ca are diureza putina. din proprie initiativa. insa aceasta nu a intreprins nicio masura in vederea corectarii deficitului volemic.

stare care a determinat-o sa o anunte pe invinuita . palida. in timp ce se afla in salonul de reanimare. Avizul Comisiei Superioare de Medicina Legala a retinut ca. Dupa ce a parasit spitalul. care se gasea intr-o stare de agitatie (conform declaratiei sale agitatia era mai accentuata fata de starea femeilor operate si consta in miscari ale capului mainilor. Afirmatiile martorului … se coroboreaza cu declaratia martorului … … asistenta sefa in sectia ATI. TA sistolica = 90 mm). In acest sens. a observat-o pe victima. se dezvelea. careia i-a verificat starea uterului. insa aceasta nu i-a raspuns la telefon. dispnee34). ii faci un Diazepam pe vena". cat si cel ATI. extremitati reci. care precizeaza ca. oligurie. asistent principal ATI. care in declaratia data. De asemenea. invinuitele au atribuit simptomatologia aparuta unor fenomene semnalate uneori ca efect al anesteziei induse sau fenomenelor care pot sa apara in lehuzia imediata (frison fiziologic post partum33. arata comportamentul medicului Dumitrascu Monica. insa invinuita declara ca „nu i s-a plans ca ar avea vreo durere". a incercat sa o sune pe invinuita Dumitrascu Monica. ca pacienta nu are nimic". in raportul de noua expertiza se arata ca timpul scurt de la terminarea interventiei chirurgicale (aproximativ 6 ore). in jurul orei 1530. erau suficiente pentru ca invinuitele sa suspicioneze 16 . explicarea eronata a simptomelor pe care victima le-a prezentat postoperator si absenta oricarei investigatii care ar fi putut duce la identificarea cauzei de inrautatire a starii pacientei sunt consecinta dezinteresului manifestat de cei doi medici invinuiti in aceasta cauza. tamponul vaginal pentru a vedea sangerarea si tensiunea arteriala. cerea apa. dupa ce a inchis aponevroza. Atat dupa terminarea celei de-a doua operatii. relevanta este si declaratia martorului …. arata ca in ziua de 11 octombrie 2007. Referitor la medicul Bucur Ana-Maria Cezara retinem ca aceasta „a plecat din spital".Referitor la lipsa de supraveghere postoperatorie si la dezinteresul manifestat de invinuita Dumitrascu Monica. Referitor la conduita medicului Bucur Ana-Maria Cezara retinem ca aceasta a declarat in prezenta cauza ca. verbal si motor.5 dl. Toate aceste declaratii arata ca medicul Dumitrascu Monica. i-a spus „daca o mai aud. mentionate mai sus. in intervalul de timp in care victima a supravietuit dupa efectuarea interventiei chirurgicale. se mai retine ca hemoragia interna nu a fost vizibila chiar in conditiile in care s-ar fi lasat tub de dren. dupa ce a luat la cunostinta despre starea victimei. Astfel. medic de garda ATI. a plecat la alta sala de operatie unde se intervenea chirurgical la o pacienta. sete. ca intraoperator existasera scaderi ale valorilor TA si ca Hb (Hemoglobina) prezenta o valoare scazuta = 5. aceasta i-a spus „sa o las in pace. iar victima era agitata. transpiratii. care au dat dovada de superficialitate in evaluarea starii de sanatate a pacientei. a manifestat un dezinteres clar fata de supravegherea starii pacientei. medicul Bucur Ana-Maria Cezara a interpretat eronat simptomele prezentate de victima. deoarece era sub peritoneul vezical. in momentul in care a informat-o pe invinuita Dumitrascu Monica despre starea victimei. Rezultatele consultului erau normale. Martorul declara ca invinuita. (constatata la ora 1800. victima Ionescu Natalia a sangerat pana a murit. desi a verificat starea pacientei postoperator. paloare tegumentara. cat si dupa ultima cezariana efectuata in ziua respectiva. in proba de sange prelevata imediat dupa producerea stopului cardiorespirator). Deficienta de supraveghere postoperatorie a victimei este evidenta in concluziile actelor medico-legale avizate de Comisia Superioara de Medicina Legala. in intervalul de timp cuprins intre sfarsitul interventiei chirurgicale si momentul intervenirii stopului cardiorespirator final. Astfel. Referitor la acest aspect. Declaratiile martorilor audiati. a trecut pe la salonul in care se gasea victima Ionescu Natalia. tahicardie. combinate cu faptul ca postoperator victima a dezvoltat un tablou clinic tipic de soc hemoragic cu alterarea progresiva a starii generale (agitatie. desi a existat o monitorizare postoperatorie atat din parte medicului operator. nu suporta sa stea invelita). iar hemoragia nu a fost exteriorizata.

depistarea si oprirea sursei sangerarii). ca de altfel nici urmatoarea.24 din Ordonanta Guvernului nr…/2000. fie nu le avizeaza. concluziile diverselor acte medico-legale si se pronunta asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale. Nici aceasta incercare de fertilizare nu a avut succes. valorile retinute de Comisia Superioara neregasindu-se in actele medicale din dosar. Comisia superioara medico-legala recomanda refacerea totala sau partiala a lucrarilor la care se refera actele primite pentru verificare si avizare. Medicul Cezara Bucur nu se considera vinovata Cu ocazia audierii sale. la cererea organelor in drept. Ionescu Natalia a mentinut sarcina doar pana la a 26-a saptamana. pe fond. In pofida eforturilor terapeutice practicate. in ceea ce priveste atributiile legale. apreciem ca. iar opinia referitoare la „supravegherea corespunzatoare a pacientei" se intemeiaza pe declaratii care nu se afla la dosar. referitor la faptul ca hemoragia a fost interna si astfel ar fi fost absolut imposibil pentru invinuite sa „vada" complicatia aparuta.. In speta. prin realizarea hemostazei prin suturarea vaselor sau prin histerectomie totala". in cazul in care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate. punctie abdominala. de data aceasta impreuna cu sora ei. Astfel. efectuarea unui consult ginecologic. comisia superioara are. comisia poate propune refacerea lucrarilor sau formuleaza concluzii proprii. Dupa ecest episod. invinuita Bucur Ana-Maria Cezara a declarat ca o cunostea pe Ionescu Natalia de aproximativ 3-4 ani. a unor investigatii paraclinice (ecografie abdominala. la aproape un an de zile. cand. daca pacienta ar fi fost supravegheata corespunzator si simptomele manifestate de aceasta ar fi fost observate. efectuata cu alta mama purtatoare. care a decedat dupa o luna. a Douglas-ului) sau chiar realizarea unei laparotomii35 exploratorii (pentru evidentierea. in aceste conditii. victima s-a prezentat din nou la spital. „comisia superioara medico-legala verifica si avizeaza. De asemenea. respectiv o boala abortiva. privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala. erau obligatorii. in cazul in care nu avizeaza concluziile actelor medico-legale. invinuitele ar fi luat masurile corespunzatoare pentru salvarea pacientei. Comisia Superioara de Medicina Legala arata ca „este posibil ca semnalarea din timp a hemoragiei interne printr-un examen ecografic ar fi putut induce o terapie de reinterventie si corectare a sindromului hemoragic. in cuprinsul avizului s-a trecut si o analiza proprie. desi potrivit potrivit articolului mentionat mai sus nu era indrituita sa formuleze propriile concluzii. cu prilejul unui consult efectuat acesteia la Spitalul …. cand in urma controlului ecografic 17 ." Asadar. Potrivit art. in scopul de a efectua o procedura de fertilizare in vitro cu mama purtatoare. astfel ca urmatoarea intalnire a avut loc in cursul lunii aprilie 2007. formuland propuneri in acest sens sau concluzii proprii.producerea unei complicatii hemoragice postoperatorii. comisia superioara a avizat concluziile actelor medico-legale anterioare si. opinia referitoare la „accidentul" de tehnica chirurgicala se intemeiaza pe valori eronate ale tensiunii arteriale. a constatat ca era insarcinata in luna a patra si ca prezenta o stare patologica destul de grava. Chiar in cuprinsul avizului analizat. doua optiuni: fie avizeaza concluziile actelor medicale. a imprejurarilor care au condus la decesul victimei Ionescu Natalia. Pentru acest motiv. si opinia potrivit careia hemoragia interna a fost imposibil de observat va fi inlaturata. din punct de vedere stiintific. Comisia Superioara nu a comunicat cine sunt medicii audiati si in ce conditii au dat declaratiile invocate in cuprinsul avizului. Concluziile avizului referitoare la „accidentul" de tehnica chirurgicala si la „supravegherea corespunzatoare a pacientei" vor fi inlaturate pentru motivele expuse mai sus. cu modificarile si completarile ulterioare. cand a nascut un fat viu de 800 grame.

cooperanta si a raspuns la stimuli. Atat dupa terminarea celei de-a doua operatii. invinuita Bucur Ana-Maria Cezara a declarat ca a revazut-o pe Ionescu Natalia la un consult. cat si dupa ultima cezariana efectuata in ziua respectiva. Invinuita a mai mentionat ca. parametrii clinici fiind normali.s-a confirmat ca Ionescu Natalia era insarcinata. intrucat evolutia parametrilor fiziologici. tamponul vaginal pentru a vedea sangerarea si tensiunea arteriala.30-1800 a fost sunata de martorul … care i-a comunicat ca victima era in sala de operatie intubata si ca avusese un stop cardiorespirator. La insistentele sotilor I. prilej cu care i-a verificat anumiti parametri pentru a constata starea functiilor vitale. una din asistente ar trebuia sa supravegheze salonul ATI in permanenta. intrucat acestia. invinuita a mai precizat ca Ionescu Natalia s-a trezit pe masa de operatie si a discutat cu ea. in cursul lunii iunie 2007 a facut un cerclaj uterin37. in urma carora s-a ridicat suspiciunea unui hematom retroplacentar. a fost anuntata de martora … ca Ionescu Natalia fusese mutata la sala de nasteri si ca sangerase pe cale vaginala. Dupa un examen clinic si o ecografie. i-a sectionat ambele fire de cerclaj. iar nu medicii. in luna iulie 2007. controlul hemostazei. clinici ai acesteia a fost normala.2007 victima nu i-a adus la cunostinta stari de rau. In cursul operatiei nu au existat incidente pe linie chirurgicala. La data de 11 octombrie 2007. Dat fiind ca. ocazie cu care nu a constatat nicio sursa de sangerare. a doua zi dupa ce fusese internata cu diagnosticul „sarcina 26 saptamani in evolutie. Conform declaratiei invinuitei. a plecat la alta sala de operatie unde se intervenea chirurgical la o pacienta. a incercat sa o sune pe invinuita Dumitrascu Monica. in opinia invinuitei. Pacienta era constienta. insa aceasta nu i-a raspuns la telefon. era prematura o astfel de procedura.. Ionescu Natalia nu era o problema din punct de vedere ATI. a trecut pe la salonul in care se gasea Ionescu Natalia. apoi in ziua de 8 octombrie 2007. In jurul orei 17. Dupa acest moment. S-a facut toaleta cavitatii. intre orele 1230 . iar analizele efectuate in aceasta perioada conduceau la concluzia ca parametrii fiziologici erau stationari. de regula. insa la data de 10 octombrie a examinat-o. pentru o supraveghere deosebita. membrane rupte spontan. A extras fatul.1700 nu au fost efectuate consemnari in foaia de observatie cu privire la starea victimei. cu secretie vaginala persistenta si cu lichidul amniotic din secretia vaginala usor sanguinolent. amenintare de nastere prematura". invinuita a declarat ca in cursul zilei de 08. Nu se considera vinovata de moartea acesteia. a decis ca se impunea interventia chirurgicala. efectuat in sala) ca avea colul modificat cu firul de cerclaj in tensiune. iar in momentul in care a ajuns inapoi la spital a constatat ca Ionescu Natalia decedase. Rezultatele consultului erau normale. iar victima era agitata. nu a considerat necesar sa atentioneze asistenta ATI. in raport de varsta sarcinii. verbal si motor. motiv pentru care a fost dusa in reanimare. Cu acordul victimei. dupa raportul de garda. Invinuita Dumitrascu Monica a mai aratat ca postoperator. dupa ce a inchis aponevroza. medic de garda ATI. Intraoperator nu au fost probleme din puct de vedere ATI. pus de medicul de garda la internare. Conform declaratiei 18 . invinuita Dumitrascu Monica a declarat39 ca in ziua de 11 octombrie 2007 a fost de garda pe sectia ATI si ca a facut parte din echipa operatorie condusa de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara care a efectuat interventia chirurgicala de urgenta asupra pacientei Ionescu Natalia. constatand (in urma examenului ginecologic. De asemenea. sunt cooptati in alte echipe operatorii sau pentru alte situatii de urgenta. in pofida faptului ca a considerat ca. Fiind audiata. insa invinuita declara ca „nu i s-a plans ca ar avea vreo durere".10. dupa care a suturat transa uterina in dublu strat cu fir surjet musculo-muscular. Dupa ce a parasit spitalul. careia i-a verificat starea uterului. In ziua de 9 octombrie nu a avut niciun contact cu Ionescu Natalia.

parasind salonul in care se afla. aparatura din dotarea spitalului si practica instituita in spital. In continuare invinuita Dumitrascu Monica a mentionat ca „in jurul orei 1700. imprejurari care au condus la decesul victimei Ionescu Natalia. ce se gasea in alta incapere a spitalului. la data de 11. invinuitele Bucur Ana-Maria Cezara si Dumitrascu Monica nu au supravegheato pe victima Ionescu Natalia. dupa care s-a reluat activitatea cardiaca. cat si in neinvestigarea postoperatorie a victimei. Ionescu Natalia a repetat stopul cardiac. in raport cu cunostintele sale medicale. astfel ca s-a produs o hemoragie interna. 19 . insa opineaza ca „nu erau dureri acute. la patul altei bolnave care avea probleme respiratorii. oligurie etc.1 si 2 Cod penal. nu mai dureroase decat la alte paciente". cu toate ca victima a dezvoltat un tablou clinic tipic de soc hemoragic cu alterarea progresiva a starii generale (agitatie. La efectuarea suturii celui de-al doilea strat.2007. iar cusaturile s-au desprins partial. Dupa alte aproximativ 3 ore. la data de 11. sete. de aceasta data iresuscitabil. in calitate de medic de garda. simptome care evidentiau urgenta pentru o noua interventie terapeutica si inlocuirea pierderilor volemice nesesizate. sa-i administreze un analgezic. La aproximativ o ora dupa aducerea acesteia in sala de reanimare a acuzat dureri abdominale in regiunea operatiei. in conditiile existentei unor elemente elocvente de alterare progresiva a starii acesteia. in cadrul Spitalului … care. ca urmare nici nu s-a intervenit pentru salvarea pacientei. extremitati reci. prevazuta de art. moment in care aceasta a facut stop cardiorespirator"(s. Fapta invinuitei Dumitrascu Monica. in cadrul Spitalului … care.178 alin. nu a asigurat urmarirea postoperatorie a victimei Ionescu Natalia. aflat in directa supraveghere a invinuitei. iar victima a sangerat pana a murit. astfel ca hemoragia interna nu a fost detectata. constand atat in monitorizarea inadecvata. aflandu-ma in salonul reanimare. urmata postoperator de o lipsa de supraveghere. medic primar obstetrica ginecologie. Incadrarea juridica „Fapta invinuitei Bucur Ana-Maria Cezara.2007.178 alin.1 si 2 Cod penal. Invinuita a declarat ca „a luat act" de starea victimei.invinuitei.10. Ionescu Natalia era agitata verbal si se misca in pat ca celelalte paciente. fara sa deslusesc ce anume. In urmatoarele 5 minute m-am dus la patul N.). pentru ca apoi sa roage o asistenta ATI. am auzit dinspre patul pacientei Ionescu Natalia o chemare. intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. In cursul interventiei chirurgicale invinuita Bucur Ana-Maria Cezara trebuia sa efectueze la nivelul uterului o sutura in doua straturi: primul strat miometrial si al doilea strat musculo-peritoneal. evenimentul fiind favorizat de sutura necorespunzatoare efectuata asupra celui de-al doilea strat. transpiratii. un vas de sange nu a fost suturat.). concretizata in manopera chirurgicala defectuoasa efectuata de invinuita Bucur Ana-Maria Cezara si in lipsa de supraveghere a victimei in orele care au urmat interventiei chirurgicale. in cursul interventiei chirurgicale efectuate asupra victimei Ionescu Natalia. Sangele scurs in corpul victimei a presat al doilea strat de sutura.n. avand drept consecinta o acumulare subperitoneala masiva progresiva a sangelui (cca. medic specialist A. intruneste elementele constitutive ale infractiunii de ucidere din culpa. paloare tegumentara. prevazuta de art. 2. In orele care au urmat interventiei chirurgicale. determinand tensionarea punctelor de sutura a celui de-al doilea strat al peretului uterin cu smulgerea pe alocuri a peritoneului si dehiscenta transei uterine.10. Urmarea imediata consta in moartea victimei Ionescu Natalia. nu a suturat o arteriola (ram arterial de calibru important).. Nu se considera vinovata de moartea victimei. internata in salonul ATI.T.5 litri) in spatiul retrovezical. Elementul material al laturii obiective consta in activitatea de ucidere.I.A efectuat manevre de resuscitare aproximativ 15 minute.

desi trebuia si puteau sa il prevada. Editura Lumina Lex. Calina Jugastru. Editura Medicală. Editura Hamangiu. Retinem forma agravata a infractiunii de ucidere din culpa. Cluj Napoca. interpretarii eronate a simptomelor.Legatura de cauzalitate: atat manopera chirurgicala deficienta. Repararea prejudiciilor nepatrimoniale. cat si lipsa de supraveghere a pacientei in orele care au urmat au dus la decesul acesteia. Gheorghe Scripcaru. precum si a conduitei medicale necorespunzatoare.2012 invinuitelor le-a fost prezentat materialul de urmarire penala in prezenta aparatorilor alesi. neefectuarii unor teste. si anume: „supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul garzii" si „raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului". Eroarea medicala in cauza de fata nu s-a datorat necunoasterii trecutului medical al victimei (medicul curant. Eroarea medicala si nedibacia sau lipsa abilitatii invinuitelor Bucur Ana-Maria Cezara si Dumitrascu Monica au dus la decesul victimei Ionescu Natalia. Andrew Grubb. 3. a lipsei de supraveghere dupa interventia chirurgicala. iar ca urmare a acestor incalcari s-a produs decesul victimei. Sub aspectul laturii subiective. București. acestea a declarat ca nu mai au de formulat cereri in aceasta faza a procesului penal si nici probe de adus in aparare. La data de 20. 1998. invinuitele nu au prevazut rezultatul. Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Sector 6. Editura All Beck. respectiv invinuita Bucur Ana-Maria Cezara.11. 2001. Aurel Teodor Moldovan. faptele au fost savarsite din culpa.10. București. 1989. Oxford University Press. Mai ramane de subliniat ca procurorii au dispus. 4. 5. In cuprinsul proceselor verbale incheiate. Coordonatele deontologice ale actului medical. Terbancea Moise. Astfel. care a fost si medic operator. Aceasta eroare subiectiva angajeaza raspunderea penala. invinuita Bucur Ana-Maria Cezara a incalcat obligatiile prevazute in fisa postului pentru medicul de specialitate obstetrica-ginecologie40. in vederea repararii pagubelor produse prin infractiunile retinute in sarcina inculpatelor Bucur Cezara Ana-Maria si Dumitrascu Monica. Invinuita Dumitrascu Monica a incalcat obligatiile prevazute in fisa postului pentru medicul de garda. Ediția a 2-a actualizată la 12. BIBLIOGRAFIE 1. intrucat invinuitele au savarsit infractiunea in exercitiul profesiei. medicul de familie si alti medici de specialitate". Noul Cod Civil. instituirea sechestrului asigurator asupra imobilului apartinand inculpatei Bucur Cezara Ana Maria. ci examinarii gresite. Tratat de drept medical. precum si recomandarile catre pacient. Principles of Medical law. 2.2011. Celelalte elemente constitutive ale infractiunii nu necesita discutii suplimentare”. prin incalcarea masurilor de prevedere pentru exercitiul profesiei. Jan Kennedy. cunostea foarte bine starea de sanatate a victimei Ionescu Natalia intrucat o avea in evidenta in cadrul Departamentului de reproducere umana asistata inca din anul 2004). si anume: „raspunde de supravegherea si monitorizarea pacientilor pe care ii trateaza pe tot parcursul tratamentului" si „asigura supravegherea si controlul medical dupa tratament. 20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->