P. 1
Ly thuyet mang

Ly thuyet mang

|Views: 38|Likes:
Published by ttsuperman14

More info:

Published by: ttsuperman14 on Apr 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

-ViÖc ®¸nh gi¸ lu lîng truyÒn th«ng dùa trªn c¸c nguån th«ng tin

chñ yÕu:

•Lu lîng truyÒn th«ng ®ßi hái bëi mçi giao dÞch

•Giê cao ®iÓm cña c¸c giao dÞch

- -

49

Bµi gi¶ng m¹ng LAN

•Sù gia t¨ng dung lîng truyÒn th«ng trong t¬ng lai

-§Ó ®¬n gi¶n, cã thÓ ®a ra c¸c gi¶ thuyÕt ®Þnh lîng ë bíc c¬ së
®Ó tiÕn hµnh tÝnh to¸n ®îc ë bíc sau. Còng cã thÓ gi¶i thiÕt r½ng mçi
giao dÞch còng sö dông mét khèi lîng nh nhau vÒ d÷ liÖu vµ cã lu lîng
truyÒn th«ng gièng nhau
-§Ó x¸c ®Þnh giê cao ®iÓm vµ tÝnh to¸n dung lîng truyÒn th«ng
trong giê cao ®iÓm cÇn thèng kª dung lîng truyÒn th«ng trong tõng
giê lµm viÖc hµng ngµy. Giê cao ®iÓm lµ giê cã dung lîng truyÒn
th«ng cao nhÊt trong ngµy.
-Tû sè gi÷a dung lîng truyÒn th«ng trong giê cao ®iÓm trªn dung
lîng truyÒn th«ng hµng ngµy ®îc gäi lµ ®é tËp trung truyÒn th«ng cao
®iÓm

-Sù gia t¨ng dung lîng truyÒn th«ng trong t¬ng lai cã thÓ ®Õn v×

hai lý do:

•Sù tiÖn lîi cña hÖ thèng sau khi nã ®îc hoµn thµnh lµm ngêi sö
dông nã thêng xuyªn h¬n
•Nhu cÇu më réng hÖ thèng do sù më réng ho¹t ®éng cña c¬
quan trong t¬ng lai.
C«ng thøc tÝnh dung lîng truyÒn th«ng trong giê cao ®iÓm:

Tn = DT. ( TR / 100 ) . (1 + a) . (1 + b)n

Trong ®ã:
n: Sè n¨m kÓ tõ thêi ®iÓm tÝnh hiÖn t¹i
Tn : Dung lîng truyÒn th«ng hµng ngµy t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i
TR: §é tËp trung truyÒn th«ng cao ®iÓm
a: Tû lÖ gia t¨ng truyÒn th«ng v× sù tiÖn lîi
b: Tû lÖ gia t¨ng truyÒn th«ng hµng n¨m

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->