For Better Life!

Learn to change.

Phân tích thời gian thực hiện giải thuật.
Posted on 14/01/2011

T h ô n g t h ườn g k h i t í n ht o á nđ ộp h ức t ạpc ủa một t h u ật g i ải t h ì t h ời g i a nt h ực h i ện l à k h í a c ạn hq u a nt r ọn g c ủa một g i ải t h u ật . V i ệc c h ọnmột g i ải t h u ật đ ưa đ ếnk ết q u ản h a n hn h ất l à một đ ò i h ỏi t h ực t ế. T h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật b ằn g c h ươn g t r ì n hmá y t í n hp h ụt h u ộc v à o r ất n h i ềuy ếut ố. B à i v i ết n à y s ẽg i ú pc á c b ạnb i ết một s ốk h á i n i ệm c á c c á c p h â nt í c h , đ á n hg i á đ ộp h ức t ạpc ủa một t h u ật t o á n . 1. Giới thiệu (Introduction) -N h ưc h ú n g t a đ ược b i ết t h ì t h ời g i a nt h ực h i ệnc ủa g i ải t h u ật p h ụt h u ộc v à o r ất n h i ềuy ếut ố. T r o n g đ ó y ếut ố c ầnc h úý n h ất l à k í c ht h ước c ủa d ữl i ệuđ ưa v à o . D ữl i ệuc à n g l ớnt h ì t h ời g i a nx ửl ý c à n g c h ậm. C h ẳn g h ạnn h ư t h ời g i a ns ắpx ếpmột d ã y s ốp h ải c h ịuản hh ưởn g c ủa c á c s ốt h u ộc d ã y s ốđ ó . N ếug ọi nl à k í c ht h ước d ữl i ệuđ ưa v à o t h ì t h ời g i a nt h ực h i ệnc ủa g i ải t h u ật c ó t h ểb i ểud i ễnmột c á c ht ươn g đ ối n h ư một h à mc ủa n :T ( n ) . -P h ầnc ứn g má y t í n h , n g ô nn g ữv i ết c h ươn g t r ì n hv à c h ươn g t r ì n hd ịc hn g ô nn g ữ ấy đ ềuản hh ưởn g t ới t h ời g i a nt h ực h i ện . N h ữn g y ếut ốn à y k h ô n g g i ốn g n h a ut r ê nc á c l o ại má y v ì v ậy k h ô n g t h ểd ựa v à o c h ú n g k h i x á c đ ịn hT ( n )>T ( n ) k h ô n g t h ểb i ểud i ễn b ằn g đ ơnv ịt h ời g i a n( g i ờ, p h ú t , g i â y . . ) .
2 -N ếut h ời g i a nt h ực h i ệnmột g i ải t h u ật l àT 1 ( n ) =n

v à t h ời g i a nt h ực h i ệnc ủa một g i ải t h u ật k h á c l à T 2 ( n ) =1 0 0 nt h ì k h i nđ ủl ớnt h ời g i a nt h ực h i ệnc ủa g i ải t h u ật T 2r õ r à n g n h a n hh ơnT 1 . K h i đ ó , n ếun ó i r ằn g t h ời g i a n
2c ũ n g c h o t a một c á c hđ á n hg i á t ươn g đ ối v ềt ốc đ ột h ực h i ệnc ủa g i ải t h ực h i ệng i ải t h ật t ỉl ệt h u ậnv ới nh a y t ỉl ệt h u ậnv ớin t h u ật đ ó k h i nk h á l ớn . -C á c hđ á n hg i á t h ời g i a nt h ực h i ệnc ủa g i ải t h u ật đ ộc l ậpv ới má yt í n hv à c á c y ếut ốl i ê nq u a nt ới má yt í n hn h ưv ậys ẽd ẫnt ới k h á i n i ệm g ọi l à độ phức tạp của giải thuật.

2. Các ký pháp để đánh giá độ phức tạp tính toán. C h o một g i ải t h u ật t h ực h i ệnt r ê nd ữl i ệuv ới k í c ht h ước n . G i ảs ử T ( n ) l à t h ời g i a nt h ực h i ệnmột g i ải t h u ật đ ó , g ( n ) l à một h à mx á c đ ịn hd ươn g v ới mọi n . K h i đ ó t a n ó i đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa g i ải t h u ật l à : -O ( g ( n ) )n ếut ồnt ại c á c h ằn g s ốd ươn g c v à n a o c h o T ( n ) ≤c . g ( n ) v ới mọi n≥n. ýp h á pn à y đ ược g ọi l à 0s 0 K k ý p h á pc h ữ Ol ớn( b i g o hn o t a t i o n ) . T r o n g k ý p h á pc h ữ Ol ớn , h à m g ( . ) đ ược g ọi l à g i ới h ạnt r ê n( a s y mp t o t i c u p p e r b o u n d ) c ủa h à mT ( . ) . -Ω ( g ( n ) ) n ếut ồnt ại c á c h ằn g s ốd ươn g c v à n 0s a o c h o c . g ( n ) ≤T ( n ) v ới mọi n≥n 0 . K ýh i ệun à y g ọi l à k ý

N ếuf ( n ) =O ( g ( n ) ) v à g ( n ) =O ( h ( n ) ) t h ì f ( n ) =O ( h ( n ) ) . t ồnt ại một h ằn g s ốd ươn g n a o c h o T ( n ) ≤c . g ( n ) ≤f ( n ) ≤c 2 . l ớn( b i g t h e t a n o t a t i o n ) . T r o n g k ýp h á pΘl ớn . t a c ó :T ( n ) =n ≤2 . T h ật v ậy . Một vài tính chất -T í n hb ắt c ầu( t r a n s i t i v i t y ) : T ất c ảc á c k ý p h á pn ê ut r ê nđ ềuc ó t í n hb ắt c ầu . h à mg ( . N ếuf ( n ) =Ω ( g ( n ) ) v à g ( n ) =Ω ( h ( n ) ) t h ì f ( n ) =Ω ( h ( n ) ) . R õ r à n g k h ô n g t ồnt ại nđ ể: n ≤n t ức l à k h ô n g t ồn t ại n 0t h o ả mã n đ ịn hn g h ĩ a c ủa k ý p h á pc h ữo n h ỏ. g ( n ) . ) đ ượcg ọi l à g i ới h ạnd ưới ( a s y mp t o t i c a l l y l o w e r b o u n d ) c ủa h à mT ( . T ( n ) ≠o ( n) T h ật v ậy . g ( n )v ới mọi n≥n. 2+1 2. g ( n ) ≤T ( n )v ới mọi n≥n K ý 0s 0. ω ( g ( n ) ) n ếuv ới mọi h ằn g s ốd ươn g c . f ( n ) =Θ ( f ( n ) ) . Hình dưới đây: biểu diễn đồ thị của ký pháp Θ lớn. n . c h ọnc =2v àn 1 . 2+1 -V í d ụ:N ếuT ( n ) =n . N ếuf ( n ) =ω ( g ( n ) ) v à g ( n ) =ω ( h ( n ) ) t h ì f ( n ) =ω ( h ( n ) ) . R õ r à n g v ới mọi n ≥1 . t ồnt ại một h ằn g s ốd ươn gn a o c h o c . -T í n hp h ảnx ạ( r e f l e c t i v i t y ) :C á c k ý p h á p“ l ớn ” mới c ó t í n hp h ảnx ạ. ) . . p h á pn à y g ọi l à k ý p h á pωn h ỏ( l i t t l e o me g a n o t a t i o n ) . t h ì : 2) 2+1 2= 2 T ( n ) =O ( n . ) . 0= 2. -L ưuý r ằn g k h ô n g c ó k ý p h á pθ n h ỏ. N ếuf ( n ) =Θ ( g ( n ) ) v à g ( n ) =Θ ( h ( n ) ) t h ì f ( n ) =Θ ( h ( n ) ) . ý 0s 0 K p h á pn à y g ọi l à k ý p h á pc h ữo n h ỏ( l i t t l e o hn o t a t i o n ) . ) đ ược g ọi l à g i ới h ạnc h ặt ( a s y mp t o t i c a l l yt i g h t b o u n d ) c ủa h à mT ( . h à mg ( . T r o n g k ý p h á pΩ l ớn .p h á pΩ l ớn( b i g o me g a n o t a t i o n ) . c 2v à n a oc h oc 1 . N ếuf ( n ) =o ( g ( n ) ) v à g ( n ) =o ( h ( n ) ) t h ì f ( n ) =o ( h ( n ) ) . c h ọnc =1 . g ( n )v ới mọ i n ≥n K ýp h á pn à yđ ược g ọi l à k ýp h á pΘ 0s 0. -Θ ( g ( n )n ếut ồnt ại c á c h ằn g s ốd ươn g c 1 . Ο lớn và Ω lớn. Dễ thấy rằng T(n) = Θ(g(n)) nếu và chỉ nếu T(n) = O(g(n)) và T(n) = Ω(g(n)) -T a n ó i đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa g i ải t h u ật l à : o ( g ( n ) ) n ếuv ới mọi h ằn g s ốd ươn g c .

g ( n ) ) ( ∀n≥n . t a 0 >0v 0> 0 0. V ậy T ( n ) ≤C . g ( n ) ≤2 C . g ( n ) ) ) . Θ . 3. c 1 . Θ . Đ ểd ễn h ớt a c o i c á c k ý p h á pΟ . ο v à ω . 0) T ừđ ịn hn g h ĩ a s u y r aT ( n ) =O ( ma x ( f ( n ) . g ( n ) ) ) . f ( n ) )v ới c 1 l à một h ằn g s ốd ươn g t h ì c ó t h ểc o i đ o ạnc h ươn g t r ì n hđ ó c ó đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nl à O ( f ( n ) ) . f ( n ) +C . đ ộp h ức t ạpt í n h t o á nc ủa một s ốg i ải t h u ật t r o n g t h ực t ếc ó t h ểt í n hb ằn g một s ốq u y t ắc đ ơng i ản . ο v à ω .2 Quy tắc lấy MAX N ếuđ o ạnc h ươn g t r ì n hPc ó t h ời g i a nt h ực h i ệnT ( n ) =O ( f ( n ) +g ( n ) ) t h ì c ó t h ểc o i đ o ạnc h ươn g t r ì n hđ ó c ó đ ộ p h ức t ạpt í n ht o á nO ( ma x ( f ( n ) . Ω . T u y n h i ê n . 3. -T í n hc h u y ểnv ịđ ối x ứn g ( t r a n s p o s e s y mme t r y ) : f ( n ) =O ( g ( n ) ) n ếuv à c h ỉn ếug ( n ) =Ω ( f ( n ) ) . < . > . f ( n ) =Ω ( f ( n ) ) . Q u i t ắc n à y c ũ n g đ ú n g v ới c á c k ý p h á pΩ . Q u i t ắc n à y c ũ n g đ ú n g v ới c á c k ý p h á pΩ . 0 c ó T ( n ) =O ( f ( n ) ) . Xác định độ phức tạp tính toán của giải thuật V i ệc x á c đ ịn hđ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa một g i ải t h u ật b ất k ỳ c ó t h ểr ất p h ức t ạp . Θ . . = .f ( n ) =O ( f ( n ) ) . ο . f ( n ) v ới ∀n≥n Đ ặt C=c . ≥ . 3. C h ứn g mi n h : T ( n ) =O ( c 1 . f ( n ) +C . -T í n hđ ối x ứn g ( s y mme t r y ) : c h ỉc ó k ý p h á pΘmới c ó t í n hđ ối x ứn g . f ( n ) =o ( g ( n ) ) n ếuv à c h ỉn ếug ( n ) =ω ( f ( n ) ) .1 Quy tắc bỏ hằng số N ếuđ o ạnc h ươn g t r ì n hPc ó t h ời g i a nt h ực h i ệnT ( n ) =O ( c 1 . T ừđ ó s u y r a c á c t í n hc h ất t r ê n . C h ứn g mi n h : T ( n ) =O ( f ( n ) +g ( n ) ) n ê n∃C>0v à ∃n 0đ ểT ( n ) ≤C . ωl ầnl ượt t ươn g ứn g v ới c á c p h é ps o s á n h≤ . c 1 v àd ù n g đ ịn hn g h ĩ a . f ( n ) =Θ ( g ( n ) ) n ếuv à c h ỉn ếug ( n ) =Θ ( f ( n ) ) . f ( n ) ) n ê n∃ c à ∃n 0đ ểT ( n ) ≤c . g ( n ) . ∀n≥n 0> 0. ma x ( f ( n ) .

f ( n ) ) T.4 Quy tắc nhân N ếuđ o ạnc h ươn g t r ì n h Pc ó t h ời g i a nt h ực h i ệnl àT ( n ) =O ( f ( n ) ) . ο v à ω . n 2 ) v à c =ma x ( c 1 .5 Định lý Master (Master Theorem) C h o a ≥1 v à b> 1 l à h a i h ằn g s ố. f ( n ) v ới ∀ n≥n 1 . 3. f ( n ) +c 2 . 3. f ( n ) +c . C h ọn n x ( n 1 . Θ . f ( n ) ) C h ứn g mi n h T h ời g i a nt h ực h i ệnk ( n ) l ầnđ o ạnc h ươn g t r ì n hPs ẽl àk ( n ) T ( n ) . ( f ( n ) +g ( n ) ) V ậy T 1 ( n ) +T 2 ( n ) =O ( f ( n ) +g ( n ) ) . K h i đ ó .3 Quy tắc cộng N ếuđ o ạnc h ươn g t r ì n hP 1 c ó t h ời g i a nt h ực h i ện T 1 ( n ) =O ( f ( n ) ) v à đ o ạnc h ươn g t r ì n hP 2c ó t h ời g i a nt h ực h i ệnl à T 2 ( n ) =O ( g ( n ) ) t h ì t h ời g i a nt h ực h i ệnP 1 r ồi đ ếnP 2t i ếpt h e o s ẽl à : T 1 ( n ) +T 2 ( n ) =O ( f ( n ) +g ( n ) ) C h ứn g mi n h : T 1 ( n ) =O ( f ( n ) ) n ê n∃ n 1 >0v à c 1 >0đ ểT 1 ( n ) ≤c 1 . g ( n ) ≤c . T 2 ( n ) =O ( g ( n ) ) n ê n∃ n 2>0v à c 2>0đ ểT 2 ( n ) ≤c 2 . -Q u y t ắc c ộn g c ũ n g đ ú n g v ới c á c k ý p h á pΩ . g ( n ) v ới ∀ n≥n 2 . c ( g ( n ) . T h e o đ ịn hn g h ĩ a . ο v à ω . T ( n / b ) +f ( n ) Ởđ â y n / bc ó t h ểh i ểul à n / b h a y n / b . c 2 ) t a c ó : 0 =ma V ới ∀ n≥n 0: T 1 ( n ) +T 2 ( n ) ≤c 1 . g ( n ) ≤c . n ếut h ực h i ện k ( n )l ầnđ o ạnc h ươn g t r ì n hPv ớik ( n ) =O ( g ( n ) ) t h ì đ ộp h ức t ạpt í n ht o á ns ẽl àO ( g ( n ) . K h i đ ó : . T ( n ) l à một h à mx á c đ ịn ht r ê nt ậpc á c s ốt ựn h i ê n đ ược đ ịn hn g h ĩ a n h ưs a u : T ( n ) =a . T ( n ) ≤c .3. ∃c à n> đ ểk ( n ) ≤c ( g ( n ) ) v ới ∀ n≥n k ≥0v k 0 k k ∃c à n đ ểT ( n ) ≤c f ( n ) ) v ới ∀ n≥n T ≥0v T >0 T( T V ậy v ới ∀ n≥ma x ( n n t a c ó k ( n ) . f ( n ) l à một h à mv ới đ ối s ốn . k) T k Q u y t ắc n h â nc ũ n g đ ú n g v ới c á c k ý p h á pΩ . Θ .

+N ếuv i ết t h e o s ơđ ồs a u : Đ o ạnc h ươn g t r ì n hở c á c d ò n g 1 . t a n h ậnt h ấyl o gf n ) = a( l o gb l o g ( n ) . T ức l à : Θ ( l o g ( n ) ) =Θ ( l o g ( n ) ) . -D ưới đ â y l à một s ốh à ms ốh a y d ù n g đ ểk ý h i ệuđ ộp h ức t ạpt í n ht o á nv à b ản g g i á t r ịc h ú n g đ ểt i ệnt h e o d õ i s ự t ă n g c ủa h à mt h e o đ ối s ốn . -V í d ụ: T h u ật t o á nt í n ht ổn g c á c s ốt ừ1 đ ếnn . t ức l à t h ời g i a nt h ực h i ệnk h ô n g p h ụt h u ộc v à o k í c ht h ước d ữ l i ệuv à o t h ì t a k ý h i ệuđ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa t h u ật t o á nđ ó l à Θ ( 1 ) . . T ức l à đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nl à Θ ( n ) . V ới bl à một s ốd ươn g . t r o n g đ ó P ( n ) l à một đ a t h ức b ậc k t h ì đ ộp h ức t ạpt í n h k) t o á nđ ó c ó t h ểv i ết l àΘ ( n .-Đ ịn hl ý Ma s t e r l à một đ ịn hl ý q u a nt r ọn g v i ệc p h â nt í c hđ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa c á c g i ải t h u ật l ặph a y đ ệ q u y . N ếumột t h u ật t o á nc ó t h ời g i a nt h ực h i ệnl à P ( n ) . N ếumột t h u ật t o á nc ó đ ộp h ức t ạpl à h ằn g s ố. 3. R õ r à n g k ý p h á pΘl à “ c h ặt ” h ơnk ý p h á pOv àΩt h e o n g h ĩ a : n ếuđ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa g i ải t h u ật c ó t h ểv i ết l àΘ ( f ( n ) ) t h ì c ũ n g c ó t h ểv i ết l à O ( f ( n ) ) c ũ n g n h ưΩ ( f ( n ) ) . T u y n h i ê nv i ệc c h ứn g mi n hđ ịn hl ý k h á d à i d ò n g n ằm n g o à i p h ạm v i b à i v i ết n à y .6 Một số tính chất -T a q u a nt â mc h ủy ếuđ ếnc á c k ý p h á p“ l ớn ” . D ù n g q u y t ắc c ộn g v à q u y t ắc l ấy ma x t a s u y r a đ ộ p h ức t ạpt í n ht o á nc ủa g i ải t h u ật t r ê nl à Θ ( n ) . n ê nt h ời g i a nt í n ht o á nt ỉl ệt h u ậnv ới n . bf af bf đ ó l àΘ ( l o g ( f ( n ) ) ) mà k h ô n g c ầng h i c ơs ốc ủa l o g a r i t . N ếumột t h u ật t o á nc ó t h ời g i a nt h ực h i ệnl à l o g a f ( n ) . V ậy t a c ó t h ển ó i r ằn g đ ộp h ứct ạpt í n ht o á nc ủa t h u ật t o á n a . D ưới đ â y l à một s ốc á c hb i ểud i ễnđ ộp h ức t ạpt í n ht o á nq u a k ý p h á pΘ . 2v à 4c ó đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nl à Θ ( 1 ) . V ò n g l ặpở d ò n g 3 l ặpnl ầnp h é pg á nS: =S+i .

t r ườn g h ợpt r u n g b ì n hv à t r ườn g h ợpx ấun h ất . 3. Đ ó l à một p h é pt o á n t r o n g một đoạn chương trình mà số lần thực hiện không ít hơn các phép toán khác. L ú c n à y . t h ời g i a nt í n ht o á nk h ô n g p h ụt h u ộc v à o n .+C ò nn ếuv i ết t h e o s ơđ ồs a u : Đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nt r o n g t r ườn g h ợpn à y l à Θ ( 1 ) . -P h â nt í c ht h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật t r o n g t r ườn g h ợpx ấun h ất ( w o r s t c a s e a n a l y s i s ) : v ới một k í c ht h ước d ữl i ệun . t a c h úý đ ặc b i ệt đ ếnmột p h é pt o á nmà t a g ọi l à p h é pt o á nt í c hc ực t r o n g một đ o ạnc h ươn g t r ì n h . C h ẳn g h ạnt h ời g i a ns ắpx ếpmột d ã y s ốt h e o t h ứt ựt ă n g d ầnmà d ã y đ ưa v à o c h ưa c ó t h ứt ựs ẽk h á c v ới t h ời g i a ns ắpx ếpmột d ã y s ốđ ã s ắpx ếpr ồi h o ặc đ ã s ắpx ếpt h e o t h ứt ựn g ược l ại . k h i p h â nt í c ht h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật t a s ẽx é t t r ườn g h ợpt ốt n h ất . t h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật k h ô n g p h ải c h ỉp h ụt h u ộc v à o k í c ht h ước d ữl i ệumà c ò np h ụ t h u ộc v à o t ì n ht r ạn g c ủa d ữl i ệuđ ó n ữa . t ì m T ( n ) l à t h ời g i a nl ớnn h ất k h i t h ực h i ệng i ải t h u ật t r ê nmọi b ộd ữl i ệuk í c ht h ước nv à p h â nt í c ht h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật d ựa t r ê nh à mT ( n ) .7 Phép toán tích cực -D ựa v à o n h ữn g n h ậnx é t đ ã n ê uở t r ê nv ềc á c q u y t ắc k h i đ á n hg i á t h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật . x -X é t 2đ o ạnc h ươn g t r ì n ht í n he b ằn g c ô n g t h ức g ầnđ ú n g : 4. Độ phức tạp tính toán với tình trạng dữ liệu vào C ó n h i ềut r ườn g h ợp . -P h â nt í c ht h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật t r o n g t r ườn g h ợpt ốt n h ất ( b e s t c a s e a n a l y s i s ) : v ới một k í c ht h ước d ữ .

Ýn ó i : c h i p h í t h ực h i ệnt h u ật t o á nt ối đ a l à … . s a uđ ó p h â n t í c ht h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật d ựa t r ê nh à mT ( n ) .A DSAP Textbox) . c á c k ý p h á pΩ . D ẫnt ới v i ệc p h â nt í c ht h u ật t o á nk h á p h ức t ạp . ) đ ò i h ỏi p h ải đ á n hg i á b ằn g c ảk ý p h á pO ( . ) . b a o g ồm c ảc h i p h í v ềt h ời g i a n( l ượn g b ộ n h ớc ầns ửd ụn g ) . N ếuđ á n hg i á đ ược q u a Ωt h ì k h ô n g c ầnđ á n hg i á q u a ω . c a o h ơn … (Theo A. ) l à t ốt n h ất . c á c k ý p h á pO . g ầnn h ưp h ải b i ểud i ễnc h í n hx á c t h ời g i a nt h ực h i ệng i ải t h u ật q u a c á c h à mg i ải t í c h . í t h ơn … . -P h â nt í c ht h ời g i a nt r u n g b ì n ht h ực h i ệng i ải t h u ật ( a v e r a g e c a s e a n a l y s i s ) : g i ảs ửr ằn g d ữl i ệuv à o t u â nt h e o một p h â np h ối x á c s u ất n à o đ ó ( c h ẳn g h ạnp h â nb ốđ ềun g h ĩ a l à k h ản ă n g c h ọnmỗi b ộd ữl i ệuv à o l à n h ưn h a u ) v à t í n ht o á ng i á t r ịk ỳ v ọn g ( t r u n g b ì n h ) c ủa t h ời g i a nc h ạy c h o mỗi k í c ht h ước d ữl i ệu n( T ( n ) ) .K. Chi phí thực hiện thuật toán. c ó t h ểc o i p h é pđ á n hg i á n à y l à c h ủc h ặt v à k h ô n g c ầnđ á n hg i á q u a c á c k ý p h á p k h á c n ữa . N ếuk h ô n g : +Đ ển h ấnmạn ht í n h“ t ốt ” c ủa một g i ải t h u ật . V ì v ậy t r o n g n h ữn g t h u ật t o á nn g ười t a t h ườn g d ù n g k ý p h á pT ( n ) =O ( f ( n ) ) . t u y v ậy v i ệc đ á n hg i á b ằn g k ý p h á pΘ ( . ) l ẫnΩ ( . đ â y l à 2k h á i n i ệm h o à nt o à np h ầnb i ệt . N ếuđ á n hg i á đ ược q u a O t h ì k h ô n g c ầnđ á n hg i á q u a o . -T h ô n g t h ườn g : N ếut a đ á n hg i á đ ược đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nc ủa một g i ải t h u ật q u a k ý p h á pΘ . n g ười t a t h ườn g c h ỉđ á n hg i á đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nt r o n g t r ườn g h ợpx ấu n h ất . K h ô n g n ê nl ẫnl ộnc á c c á c hp h â nt í c ht r o n g t r ườn g h ợpx ấun h ất . v à g i á t ốt n h ất v ới c á c k ý p h á p b i ểud i ễnđ ộp h ức t ạpt í n ht o á n . t r u n g b ì n h . o t h ườn g đ ược s ửd ụn g . 5.l i ệun . K h i k h ó k h ă nt r o n g v i ệc đ ộp h ức t ạpt í n ht o á nt r u n g b ì n h( b ởi v i ệc x á c đ ịn hT ( n ) t r u n g b ì n ht h ườn g p h ải d ù n g t ới n h ữn g c ô n g c ụt í n ht o á np h ức t ạp ) . đ á n hg i á b ằn g k ý p h á pΘ ( . T r ê np h ươn g d i ệnl ý t h u y ết . t ì mT ( n ) l à t h ời g i a ní t n h ất k h i t h ực h i ệng i ải t h u ật t r ê nmọi b ộd ữl i ệuk í c ht h ước nv à p h â nt í c ht h ời g i a nt h ực h i ệnd ựa t r ê nh à m T ( n ) . +Đ ềc ậpđ ếnt í n ht o á n“ t ồi ” c ủa một g i ải t h u ật . -K h á i n i ệm đ ộp h ức t ạpt h u ật t o á nđ ặt r a k h ô n g c h ỉd ù n g đ ểđ á n hg i á c h i p h í t h ực h i ệnmột g i ải t h u ật v ề mặt t h ời g i a nmà l à đ ểđ á n hg i á c h i p h í t h ực h i ệng i ải t h u ật n ó i c h u n g . Ýn ó i c h i p h í t h ực h i ệnt h u ật t o á nt ối t h i ểul à … . ωt h ườn g đ ược s ửd ụn g .

trang says: 02/02/2012 at 8:30 pm r ất h a y . c ảm ơnr ất n h i ều Reply Hà Việ t Đức says: 31/05/2012 at 8:18 pm C ảm ơnn h i ều! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Reply For Better Life! Theme: Twenty Ten Blog at WordPress. 2 Responses to Phân tích thời gian thực hiện giải thuật. About thanhcuong1990 H a n d s o me a n d t a l e n t ! ! ^ ^ V i e wa l l p o s t s b y t h a n h c u o n g 1 9 9 0→ This entry was posted in Data structure and Algorithms. Bookmark the permalink.About these ads Rate this: 3 Votes Share Chia sẽ bài viết này cho bạn bè Like this: Like Be the first to like this.com. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful