Câu 1: Nêu các bước tạo bảng sau

:

(Mơ có thể vẽ giúp chị hình bảng khác, đối với lớp khác nhau) Câu 2: Điều kiện để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau ? Em biết gì về IP và tên miền ? Câu 3: Internet là gì ? Em sử dụng internet ở đâu và để làm gì ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful