INVESTITORI |N PUBLICITATE

Opt speciali[ti, reprezentan]i ai celor mai importante agen]ii de media de pe pia]a local`, au comentat pentru Biz evolu]ia cheltuielilor de publicitate din 2008 [i au f`cut previziuni despre ce se va \ntâmpla \n 2009

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

RETROSPECTIVA ANULUI 2008
Bogdan Pr`ji[teanu, Managing Director, Mediaedge:cia România
Investi]iile nete \n media \n 2008 le-am estimat la 607 milioane euro. Ca distribu]ie pe medii, TV-ul a avut o cot` de 64,3% (390 milioane euro), urmat de print cu 15,2% (92 milioane euro), OOH 11,2% (68 milioane euro), radio 6,4% (39 milioane euro), Internet 2,6% (16 milioane euro), iar cinema 0,3% (aproximativ 2 milioane euro). Fa]` de 2007, pia]a a crescut cu aproximativ 20% \n 2008. Cea mai mare cre[tere procentual` a avut-o Internetul, care a \nregistrat o cre[tere de peste 50%, fiind urmat de televiziune cu 24%. Din cauza crizei financiare ap`rute \n ultimul trimestru din 2008, printul a fost cel mai afectat, \nregistrând o cre[tere minim` \n jurul valorii de 2%. Aceste evolu]ii sunt rodul a doi factori importan]i, respectiv modificarea comportamentului consumatorului legat de accesul la tehnologie avansat` [i Internet, acestea influen]ând semnificativ investi]iile clien]ilor \n ultimii doi datorit` dezvolt`rii exponen]iale a mediului online precum [i cre[terii penetr`rii Internetului \n casele românilor prin ofertele de abonament de acces la Internet de mare vitez` cu costuri foarte mici. |n ciuda faptului c` televiziunile mari au pierdut audien]a, interesul românilor a r`mas treaz datorit` apari]iei canalelor TV de ni[` care au atras \n mare m`sur` aten]ia investitorilor oferind \n plus [i solu]ii de eficientizare a investi]iilor TV. Cel de-al doilea factor s-a numit \nceputul recesiunii, care a generat cel mai negru sezon de vârf (octombrie - decembrie) din ultimii 10 ani comparativ cu anul anterior. oane de euro (338 milioane de euro pentru TV, 82 de milioane pentru print, 35 de milioane de euro pentru radio, 63 de milioane de euro pentru outdoor, 13 milioane de euro pentru online), ceea ce conduce la o cre[tere de 10% fa]` de 2007. Cea mai mic` cre[tere a \nregistrat-o printul (sub 5%). Cea mai bun` evolu]ie a avut-o, ca de obicei, online-ul, cu circa 45%.

INVESTI}II NETE |N 2008 {I 2009 ESTIMARE INI}IATIVE
Cheltuieli nete Totale TV Radio Print OOH Internet Alte medii
|n 2008, cre[tere de 10% fa]` de 2007 |n 2009, sc`dere de 18% fa]` de 2008

2008 530 mil. euro 338 mil. euro 35 mil. euro 82 mil. euro 63 mil. euro 13 mil. euro –

2009 435 mil. euro 280 mil. euro 29 mil. euro 65 mil. euro 45 mil. euro 16 mil. euro –

ESTIMARE MEDIAEDGE:CIA

Carmen Lixandru, General Manager, MediaCom România
|n 2008, valoarea estimat` a investi]iilor nete a fost de 550 de milioane de euro, cu aproximativ 18% mai mult fa]` de 2007. Investi]iile online au crescut cu aproape 50%, urmate de TV [i outdoor. Cel mai pu]in – presa, puternic afectat` \n ultima parte a anului trecut. Dar toate mediile au \nregistrat cre[teri \n 2008, pe fondul unei evolu]ii extrem de pozitive \n prima jum`tate a anului.

Cheltuieli nete Totale TV Radio Print OOH Internet Cinema
|n 2008, cre[tere de 20% fa]` de 2007 |n 2009, sc`dere de 10% fa]` de 2008

2008 607 mil. euro 390 mil. euro 39 mil. euro 92 mil. euro 68 mil. euro 16 mil. euro 2 mil. euro

2009 553 mil. euro 365 mil. euro 36 mil. euro 73 mil. euro 60 mil. euro 18 mil. euro 1,2 - 1,5 mil. euro

ESTIMARE OMNICOM MEDIA GROUP
Cheltuieli nete Totale TV Radio Print OOH, Indoor, TV Screen Internet Alte medii
|n 2008, cre[tere de 8,6% fa]` de 2007 |n 2009, sc`dere de 5,7 – 5,9% fa]` de 2008

Dan Balotescu, Managing Partner, Media Investment
Pia]a a crescut \n 2008 cu 15 - 20% fa]` de anul 2007. Timp de aproape 10 ani am asistat la o cre[tere continu` a bugetelor investite \n media, ceea a ce a determinat o dezvoltare accentuat` a pie]ei de publicitate [i o fragmentare substan]ial` a tuturor canalelor media. |n acest moment sunt monitorizate zilnic 45 de sta]ii TV, 10 radiouri, 113 reviste [i 175 de ziare, precum [i 401 site-uri. Chiar [i nivelul ridicat al cercet`rii dovede[te c` pia]a românesc` de media s-a maturizat. Cu excep]ia OOH, toate vehiculele media sunt m`surate de organiza]ii independente ale industriei, o garan]ie a acurate]ei datelor livrate pie]ei. De[i cre[terea estimat` \n 2008 era la \nceputul anului trecut de 25 - 30%, cifrele reale s-au dovedit a fi la jum`tate din valoarea prognozat`. Cea mai mare cre[tere (aproape 100%) a \nregistrat-o Internetul, ajungându-se la peste 5 mili-

2008 542 mil. euro 321 mil. euro 37 mil. euro 105 mil. euro 66 mil. euro 12 mil. euro 1 mil. euro

2009 510 mil. euro 295 mil. euro 39 mil. euro 92 mil. euro 68 mil. euro 15 mil. euro 1 mil. euro

ESTIMARE SPOON MEDIA
Cheltuieli nete 2008 Totale 530 mil. euro TV 340 mil. euro Radio 30 mil. euro Print 75 mil. euro OOH 65 mil. euro Internet 15 mil. euro Alte medii (indoor [i cinema) 5 mil. euro
|n 2008, cre[tere de 20% fa]` de 2007 |n 2009, sc`dere de 15 – 20% fa]` de 2008

2009 430 – 450 mil. euro 300 – 320 mil. euro 25 mil. euro 40 mil. euro 50 mil. euro 15 mil. euro 3 mil. euro

ESTIMARE ZENITH MEDIA
Cheltuieli nete Totale TV Radio Print Outdoor Internet Cinema
|n 2008, cre[tere de 28% fa` de 2007 |n 2009, sc`dere de 29% fa]` de 2008

Octavian Popescu, Managing Director, Initiative
Conform estim`rilor Initiative de la sfâr[itul anului trecut, valoarea net` a pie]ei de media a fost de 530 mili-

2008 760,3 mil. $ 515,1 mil. $ 40 mil. $ 116,4 mil. $ 63,8 mil. $ 21,2 mil. $ 3,9 mil. $

2009 539,82 mil. $ 365,72 mil. $ 28,4 mil. $ 82,65 mil. $ 45,3 mil. $ 15,06 mil. $ 2,77 mil. $

Biz

2

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

oane de euro investi]i \n anul 2008. Cea mai mare cot` de pia]` o are \ns` TV-ul, cu un share de 60%, calculat la un buget net de aproximativ 350 milioane de euro [i o cre[tere procentual` de aproximativ 20% fa]` de anul 2007. Radioul a avut \n 2008 o cot` de 7 - 8%, pres` de 20 - 25%, iar OOH de 7 - 8%. Cre[terea procentual` fa]` de 2007 a fost de 10% la pres`, 20% la radio, 25% la OOH, respectiv 10% la cinema.

dolari, outdoor 63,8 milioane de dolari [i Internet 21,2 milioane de dolari. Am fost \n situa]ia s` revizuim drastic estim`rile ini]iale pentru anul 2008. Ultimul trimestru a fost \n mod substan]ial sub estim`rile ini]iale, afectând performan]a \ntregului an, influen]a]i fiind de criza economic` mondial`.

Claudia Chirilescu, Director General, Spoon Media
|n 2008, pia]a s-a situat \n jurul valorii de 530 de milioane de euro (340 milioane de euro pentru TV, 30 milioane de euro pentru radio, 65 milioane de euro pentru outdoor, 75 de milioane de euro pentru print, 15 milioane de euro pentru online, 5 milioane de euro pentru alte medii). O cre[tere de doar 20% fa]` de 2007. Cea mai mic` cre[tere a avut-o radioul, care dup` estim`rile noastre a stat cam la acela[i nivel cu 2007. Cea mai mare evolu]ie a avut-o Internetul, cu o rat` de cre[tere de 50% fa]` de 2007. Radioul a ajuns la un nivel de satura]ie [i posibilitate de cre[tere nu prea mai era decât din cre[teri de costuri, nu ca [i nivel de \nc`rcare, iar online-ul cre[te datorit` diversit`]ii posibilit`]ilor de promovare oferite cât [i eficien]ei tacticilor.

C`t`lin Palc`u, Senior Media Planner, Optimedia
Putem considera anul 2008 drept an al stabilit`]ii investi]iilor pe pia]a româneasc` de media, un an al echilibrului \ntre cererea [i oferta de audien]`, \n special pe pia]a de TV, un an de câ[tig pentru to]i factorii implica]i \n aceast` pia]`: furnizori, clien]i [i agen]ii de media. 2008 reprezint` un an al maturiz`rii pie]ei de TV cu un num`r stabil de 30 GRPs-uri livrate fa]` de anii preceden]i, f`r` situa]ii de \nc`rcare extrem` a calupurilor de publicitate, cu o cristalizare a trusturilor media incluzând clustere de business [i de lux mai bine dezvoltate [i cu o structurare a re]elei de outdoor electronic. Estimez un nivel al investi]iilor nete \n 2008 de aproximativ 2 miliarde de lei noi, cu o cre[tere fa]` de anul precedent de aproximativ 30%. Din punctul de vedere al dinamicii, canalul de comunicare cu cel mai mare indice de cre[tere este online-ul, cu o cre[tere de aproximativ +115%, adic` mai mult decât o dublare a inves]iilor atrase comparativ cu anul 2007. Din punct de vedere al ponderii \n cadrul

mixului de media, TV-ul r`mâne media câ[tig`toare cu o diferen]` de 1,6 % (de la 66,1% la 67,7% \n 2008), Internetul câ[tigând doar 1,1% (de la 1,7% la 2,8% pondere \n cadrul mixului de media). Acestea ar fi mediile câ[tig`toare la o compara]ie 2008 / 2007, dar de cre[teri de bugete au beneficiat toate mediile: presa cu aproximativ 12%, radioul cu aproximativ 15%, outdoor-ul cu 31% [i cinemaul cu 15%. Explica]iile sunt evidente: eficien]a de cost a TV-ului [i Internetului (am \n vedere aici CPT-ul specific), faptul c` TV-ul se constituie \n cel mai puternic driver de construc]ie rapid` a awareness-ului, posibilit`]ile nelimitate oferite de Internet pe palierul proiectelor creative.

Nicu Lait`, Media Director, Omnicom Media Group România
Valoarea investi]iilor nete \n 2008 a fost de aproximativ 542 milioane de euro (TV 59%, print 19%, radio 7%, OOH 12%, Internet 2%). Conform estim`rilor noastre, procentul de cre[tere fa]` de 2007 este de 8,6%. Canalul media cu cea mai mic` cre[tere procentual` a fost printul, iar cea mai mare cre[tere a avut-o Internetul. Investi]iile \n cele dou` canale media sunt corelate \ntr-o mare m`sur` deoarece Internetul – mai ieftin, mai dinamic [i interactiv – va continua s` “absoarb`” o parte din investi]iile \n print.

Maria Tudor, Managing Director, Zenith Media
Noi am estimat 760 milioane de dolari cu o cre[tere de 28% fa]` de 2007, dar o parte din aceast` cre[tere este dat` [i de varia]iile de curs. |ntre medii, TV-ul a fost \n continuare dominant (am estimat 67%), presa a luat 15%, panotajul (outdoor [i indoor) undeva la 8%, radioul 5,3% [i Internetul 2,8%. Din totalul de 760,3 milioane de dolari, distribu]ia pe canale media a fost urm`toarea: ziare 57,1 milioane de dolari, reviste 59,3 milioane de dolari, televiziune 515,1 milioane de dolari, radio 40 milioane de dolari, cinema 3,9 milioane de
3

PERSPECTIVA PENTRU 2009
Bogdan Pr`ji[teanu, Managing Director, Mediaedge:cia România
|n 2009, estim`m c` pia]a de media pe TV va ajunge \n jurul valorii de 365 milioane de euro, print \n jur de 73 milioane euro, radio \n jur de 36 milioane euro, OOH \n jur de 60 milioane euro, Internet \n jur de 18 milioane euro, cinema: 1,2 – 1,5 milioane de euro. Anul 2009 a debutat cu foarte multe necunoscute pentru investitorii \n publicitate referitor la evolu]ia vânz`rilor, cre[terea, eventual sc`derea consumului precum [i stabilirea priorit`]ilor \n anul 2009 ori legate de câ[tigare de cot` de pia]` sau conservarea cotei de profit. Toate astea au generat o \ntârziere semnificativ` a investi]iilor \n media la \nceputul acestui an, ceea ce face [i mai grea estimarea pentru 2009. Totu[i privind

Biz

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

anul trecut [i confirm`rile deja primite de la clien]i, cred c` vom avea o u[oar` sc`dere fa]` de 2008, de pân` la 10%, mai ales c` sectoare stabile sau u[or adaptabile precum FMCG ori foarte competitive precum telecomul sunt \ntr-o u[oar` sc`dere. Estim`rile noastre pentru 2009, pe tip de canal media, sunt: 66% TV, 13,1% print, 10,9% OOH, 6,6% radio, 3,1% Internet, 0,2% cinema.

Octavian Popescu, Managing Director, Initiative
|n acest moment al lui 2009 este mai dificil de estimat decât \n al]i ani. Totu[i, estimarea Initiative pentru anul 2009 indic` o pia]` de circa 435 milioane de euro, sc`derea fa]` de 2008 fiind de aproximativ 18%. |n acest total reg`sim: TV 280 milioane (-17%), print 65 de milioane (-21%), radio 29 de milioane (-17%), outdoor 45 de milioane (-29%), online 6 milioane (+23%). Dincolo de volatilitatea oric`rei estim`ri la acest moment, exist` o certitudine pentru pia]a româneasc`: odat` cu 2008 au disp`rut pentru totdeauna ratele procentuale de cre[tere de dou` cifre.

Carmen Lixandru, General Manager, MediaCom România
Estimarea mea este pesimist`, cred c` investi]iile totale vor fi cu 15% 20% sub nivelul anului trecut. Chiar dac` se simte o revenire \n martie ([i nu mai avem situa]ia de -45%, chiar -50% din ianuarie 2009), mi-e greu s` cred c` \n urm`toarele luni vom avea un plus fa]` de anul trecut \n a[a fel \ncât s` mic[or`m diferen]a pe care o avem deja. |n plus, economic vorbind, criza e abia la \nceput \n România. Nu [tiu cum vor evolua lucrurile, nu cred c` [tie cineva. Dar nu cred \ntr-o revenire atât de rapid`.

Dan Balotescu, Managing Partner, Media Investment
Anul 2009 va fi cu siguran]` marcat de descre[terea investi]iei \n media.

Estim`ri sunt greu de f`cut, deoarece contextul crizei actuale nu poate fi comparat cu nicio alt` situa]ie anterioar`. Dac` sc`derea bugetului va fi de 20% (procent des vehiculat \n pia]`), acest lucru \nseamn` o \ntoarcere la nivelul anului 2007. Dac` vom \nregistra o sc`dere cu 35%, nivelul investi]iei va fi similar cu cel al anului 2006. Dac` ne \ntoarcem \n timp, atât anul 2006, cât [i 2007 au fost ani buni pentru industrie, dar este adev`rat c` procesul de descre[tere este unul “dureros” [i greu de controlat. Procentual, sc`derile cele mai \nsemnate se vor \nregistra la mediile care nu \[i pot dovedi eficien]a, \n mod special cele nem`surate. Ca volum, TV-ul va pierde cei mai mul]i bani, dar nu avem o baz` real` de estimare. Internetul este un mediu eficient, ieftin [i m`surabil, fiind singurul vehicul media care are [anse reale de cre[tere \n acest an. Conform datelor de monitorizare, \ncepând din luna noiembrie a anului trecut, se constata o sc`dere atât a num`rului de spoturi difuzate, cât [i a audien]ei livrate de campaniile de publicitate la sta]iile TV, comparativ cu lunile similare din anul precedent. Pentru pres` [i radio, sc`derile din luna ianuarie 2009 sunt de pân` la 10%, comparativ cu ianuarie 2008, pentru volumul de publicitate monitorizat la rate card. Motivele sc`derii pie]ei de publicitate din România sunt \n parte cauzate de criza mondial`. Cu siguran]` c` vor fi clien]i care nu \[i vor sc`dea bugetul anul acesta, precum [i clien]i care vor disp`rea total din monitorizarea media. Sunt câ]iva factori care vor influen]a investi]iile \n publicitate: categoria din care face parte clientul (vor fi categorii afectate \n primul val al crizei – categorii legate de produsele financiare), localizarea businessului (firmele str`ine vor fi \n prima faz` dependente de deciziile din ]ara mam`), criterii concuren]iale locale (aici vor intra \n calcul strategiile locale, valabile atât pentru clien]ii români, cât [i pentru multina]ionale.) Dup` primul val al crizei, \n a doua jum`tate a anului, vom asista la

rea[ezarea ierarhiilor din pia]`. Vor fi categorii care vor domina comunicarea (FMCG), iar alte categorii (precum imobiliare [i auto) \[i vor concentra substan]ial comunicarea. Evolu]ia investi]iei \n media va avea ca rezultat [i evolu]ia pre]urilor de publicitate. A[a cum evolu]ia pozitiv` a investi]iilor a determinat cre[terea pre]urilor, o sc`dere a investi]iilor va determina o sc`dere a costurilor. Fiecare juc`tor de pe pia]` va aborda specific aceast` sc`dere, cu rezultat direct \n cota de pia]` pe care o va atinge la finalul anului.

C`t`lin Palc`u, Senior Media Planner, Optimedia
|n ceea ce prive[te \ntregul an 2009, este foarte dificil` o estimare, având \n vedere c` nu avem pân` acum un benchmark de criz` [i c` perioada luat` \n calcul este destul de lung`. Totu[i, o sc`dere de aproximativ 15% a investi]iilor media poate fi luat` \n considerare. Chiar dac` semnalele nu sunt optimiste, vor fi [i categorii care vor cre[te, categorii stagnante [i chiar categorii care – de[i considerate extrem de senzitive la sc`derea economic` – vor veni cu o remodelare a strategiei de comunicare [i vor fi \n continuare “on air”. Vom avea parte de ratinguri mai mari, de CPP-uri mai mici [i discounturi mai mari. Vom avea parte de o renun]are par]ial` de la angajamentele anuale de consum [i de o abordare secven]ial` a acestora.

Claudia Chirilescu, Director General, Spoon Media
Valoarea total` net` \ntre 430 mil. [i 450 mil. euro, adic` cu o sc`dere de 15 - 20% fa]` de 2008, nu cred sincer, [i sunt convins` de aceast` afirma]ie, c` mai poate fi vorba de cre[tere \n 2009. Televiziunea va atrage, din estim`rile noastre, 300 320 milioane de euro, radioul 25 milioane de euro, printul 40 milioane de euro, outdoor-ul 50 milioane de euro [i alte medii 3 milioane de euro, incluzând indoor [i cinema.
Biz
4

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

Maria Tudor, Managing Director, Zenith Media
|n leg`tur` cu 2009, ne-am uitat la dou` variabile esen]iale \n definirea bugetelor alocate comunic`rii massmedia: gradul de \nc`rcare al mediilor (ceea ce livreaz` acestea, expunerea) [i costul \n perspectiva probabilei reduceri a acestuia, eventual a p`str`rii constante fa]` de anul procedent. Mai e [i moneda, dar r`mânem la hard currency deocamdat`. E u[or hazardant, dar e foarte probabil ca sc`derea pie]ei s` fie \n jur de 30% (29% ne-a ie[it nou`), ceea ce e destul de trist, dar probabil realist \n condi]iile \n care vânz`rile nu vor evolua pozitiv, iar rata de profitabilitate a companiilor va continua s` scad`. |n estim`rile noastre cel mai pu]in au crescut revistele [i cel mai mult Internetul, iar principala explica]ie st` \n evolu]ia acestor canale din perspectiva interesului consumatorului pentru ele. La reviste am avut parte de o fragmentare puternic` \n condi]iile unui readership \n sc`dere, iar la Internet am avut o cre[tere a inventory-ului prin cre[terea num`rului de site-uri comerciale pe de o parte dar [i a evolu]iei naturale a Internetului (penetrare, obi[nuin]e de consum) etc. Este foarte greu de estimat, \ncerc`m s` ne p`stram sim]ul realit`]ii. E un context actual intern, e un context actual extern, care afecteaz` major advertiserii interna]ionali. Ace[tia continu` s` de]in` o pondere \nsemnat` din totalul consumului de publicitate \n România, deci suntem sub aceast` influen]` dual`. |n pofida acestei situa]ii dar [i pentru c` ea exist` \ntr-un fel, Internetul va continua probabil s` creasc`. E m`surabil [i are o “barier` de intrare” mic`. Ziarele vor trebui s` “lupte” pentru a justifica investi]iile publicitare. Nu vom avea cre[tere \n 2009, sper \n continuare s` avem o pia]` stagnant` \n RON, care e deja o veste proast` \n sine.

cu 5,7% - 5,9% pân` la o valoare de aproximativ 510 milioane euro (TV 58%, print 17%, radio 8%, OOH 14%, Internet 3%). Având \n vedere contextul economic actual, nu estim`m o cre[tere \n 2009. Ar fi foarte

bine pentru industria media româneasc` dac` la sfâr[itul anului vom constata c` investi]iile au atins nivelul anului 2008, \ns` acest lucru pare foarte pu]in probabil \n acest moment.

CINE PIERDE? CINE CÂ{TIG~?
Bogdan Pr`ji[teanu, Managing Director, Mediaedge:cia România
Cel mai mult vor avea de suferit printul [i OOH-ul, iar cel mai pu]in TV-ul, care va \ncerca s` atrag` o cot` cât mai mare din bugetul clien]ilor avantajat [i de faptul c` este considerat un mediu eficient cu influen]` direct` asupra vânz`rilor. De asemenea Internetul ar putea s`-[i men]in` ritmul de cre[tere, dar la o valoare diferit` de cea a ultimilor ani, \ntre 10 [i 15%. pensa prin atragerea bugetelor insuficiente pentru o campanie pe print care vor migra, diminuate fiind, c`tre Internet.

Octavian Popescu, Managing Director, Initiative
Cel mai mult va avea de suferit outdoor-ul, iar cel mai pu]in online-ul, urmat de TV.

C`t`lin Palc`u, Senior Media Planner, Optimedia
Estimarea mea ar fi c` presa cotidian` va avea cel mai mult de suferit, iar TV-ul cel mai pu]in.

Carmen Lixandru, General Manager, MediaCom România
Presa, din p`cate, va avea cel mai mult de suferit – deja se \ntâmpl` asta. {i outdoor-ul este afectat, fiind evident` o sc`dere a investi]iilor. Câte mesh-uri a]i v`zut \n ultimele zile? Bucure[tiul era un ora[ asediat: panouri, mesh-uri, orice lua forma unui cub sau a unei prisme – acum au disp`rut! Cel mai pu]in afectate vor fi TV-ul [i radioul. Clien]ii se duc totu[i c`tre aceste dou` medii (motivele sunt multiple), deci m` a[tept s` aib` cele mai mici procente de sc`dere.

Maria Tudor, Managing Director, Zenith Media
Condi]iile de pia]` s-au schimbat atât \n zona media, cât mai ales \n categoriile de produse [i servicii care investesc \n media. Câ[tigurile [i pierderile vor depinde direct de \n]elegerea schimb`rilor [i de adaptarea la ele. Cred c` succesul (sau nu) st` \ntr-o combina]ie de m`surabilitate ([i implicit performan]a e definitorie), flexibilitate [i creativitate (pragmatic, de identificare a solu]iilor pertinente). Asta \nseamn` c` dau o [ans` tuturor vehiculelor media (la nivel individual chiar), chiar dac` media respectiv` ar putea fi mai afectat` decât altele.

Claudia Chirilescu, Director General, Spoon Media
Printul, din punctul meu de vedere, va suferi cel mai mult. Estimez reduceri de buget de 50% fa]` de 2008, iar acest fapt este datorat segment`rii pie]ei [i faptului c` acesta livreaz` audien]` la cel mai mare cost comparativ cu celelalte suporturi media. Cel mai pu]in va fi afectat Internetul, eu nu cred c` va \nregistra cre[tere, pentru c` vor fi reduceri de buget operate de clien]ii clasici ai acestui suport, dar Internetul va com-

Nicu Lait`, Media Director, Omnicom Media Group
Cea mai optimist` estimare a noastr` arat` c` investi]iile nete vor sc`dea
5

Nicu Lait`, Media Director, Omnicom Media Group
Categoriile media care vor avea de suferit sunt printul [i \ntr-o oarecare m`sur` TV-ul. Mai pu]in afectate vor fi Internetul, radioul [i outdoor-ul. Biz

Biz

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

TOP INVESTI}II CATEGORII 2008*
Nr. Categorie 1. Telefonie mobil` 2. Ma[ini 3. B`nci [i servicii bancare 4. Ziare [i reviste 5. Bere 6. {ampoane [i balsamuri 7. Sucuri carbogazoase 8. Detergen]i de rufe 9. Produse de \ngrijire a fe]ei 10. Iaurturi 11. Paste / periu]e de din]i 12. Produse de \ntre]inere casnic` 13. Servicii de Internet 14. Teleshopping 15. Spa]ii de retail 16. Vehicule 4X4 17. Campanii 18. Ape minerale 19. Tablete de ciocolat` 20. Carduri de credit/debit 21. Cafea tradi]ional` 22. Deodorante 23. Vopsea de p`r 24. Vitamine 25. Alte medicamente 26. Remedii contra gripei [i r`celii 27. Batoane de ciocolat` 28. Cosmetice 29. Companii petroliere 30. Condimente 31. Companii de asigur`ri 32. |ndulcitori, dulciuri, miere 33. Sucuri de fructe 34. Bomboane de ciocolat` 35. Gum` de mestecat 36. Auto/moto/ambarca]iuni (Brand Group) 37. Analgezice 38. Produse de \ngrijire corporal` 39. Deodorante de camer` 40. Balsam de rufe 41. Alte tipuri de cafea 42. Telefoane 43. Parfumuri 44. Alte servicii 45. Cafea (Brand Group) 46. Televiziuni 47. Servicii de telefonie fix` 48. Brânzeturi 49. Alte preparate din carne 50. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 12.327 26.608.765,8 33.622 16.028 15.615 12.438 13.535 28.999 20.897 18.738 130.598 14.120 45.035 13.335 11.923 11.882 34.008.326,2 33.843.798,3 32.129.576,1 31.877.972,5 30.979.303,4 30.754.883,5 29.837.659,7 29.430.669,6 29.207.964,7 28.106.541,2 27.831.284,8 27.555.743,1 27.097.254,9 26.756.570,6 Num`r difuz`ri 185.896 142.223 108.580 159.323 101.767 78.197 77.185 49.574 48.829 47.930 47.849 35.263 37.234 25.986 98.410 33.904 32.823 35.386 28.099 22.362 23.858 27.159 25.306 28.318 26.043 24.204 34.549 24.902 14.775 17.843 23.509 14.621 17.624 17.133 24.372 Investi]ie total`** 428.565.069 228.956.074,4 225.498.950,4 215.822.516,6 208.674.765 152.095.294,4 135.162.255,8 127.677.362,6 100.082.175 97.128.889,6 93.347.577,3 88.239.397,9 80.011.951,4 77.102.105,4 72.895.627,9 60.204.310,2 57.970.936,9 57.546.289,6 51.022.532,7 50.461.556,2 49.016.187,8 48.969.957,2 47.741.240,2 46.782.401,6 45.865.546,4 44.799.767,6 43.467.523,7 43.430.278,8 40.533.423,2 38.075.442,4 37.009.648,9 35.816.532 35.176.778 34.796.051,3 34.047.845,8 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Nr. Categorie 51. Brand Group Adv./ ing. produse din carne [i pe[te 52. Brand Group Adv./ ing produse de igien` [i cosmetice12.17324.933.836,10 Altele – ceaiuri, b`uturi energizante Vinuri TV, hi-fi, video, camere video Produse casnice \mpotriva insectelor Aditivi pentru detergen]i Geluri de du[ Institu]ii financiare nonbancare Lacuri / vopsele / aditivi Produse igienice pentru femei Unguente Posturi de radio Auto, altele Coniacuri Chipsuri Electrocasnice mici Alte materiale de construc]ii Partide politice Pastile pentru gât Margarine Restaurante, cafenele, fast-food-uri B`uturi r`coritoare necarbonatate Detergen]i pentru ma[ini de sp`lat vase Napolitane Bomboane Ulei alimentar C`r]i U[i/ferestre Produse pentru hair styling Accesorii pentru ma[ini de sp`lat Agen]ii de turism Biscui]i Alte evenimente Mâncare uscat` pentru animale de cas` Alte produse din lapte Analgezice pentru stomac Imobiliare Produse de cur`]at covoare Produse pentru \ngrijirea bebelu[ilor Brand Group Adv. / produse lactate Produse pentru \ngrijirea mobilei Spray nazal / dropsuri Târguri [i expozi]ii Pensii Guvern / autorit`]i locale Alte servicii de telecomunica]ii Combustibili / petrol / lubrifian]i Cafea instant 16.516 11.831 14.510 9.301 6.967 12.865 16.277 13.810 14.386 10.148 27.774 16.027 6.681 13.267 10.607 28.243 21.845 10.019 8.243 32.737 10.259 7.217 12.581 8.246 7.611 11.257 30.354 7.588 5.598 20.028 7.707 17.612 6.793 7.488 6.256 31.192 3.612 5.739 5.856 4.656 6.164 15.201 5.062 38.535 8.133 7.006 6.657 24.771.502,2 23.901.438,2 23.899.269,8 23.332.120,6 23.064.532,2 22.996.290,2 22.711.444,9 22.658.298,3 22.170.754,1 22.045.965,4 21.944.773,4 21.347.837,1 21.051.189,5 20.592.602,1 19.706.708,0 19.630.348,5 19.125.800,1 18.910.957,1 18.831.156,4 18.774.320,1 17.883.581,3 17.000.617,1 16.988.912,5 16.754.754,8 16.278.219,4 16.237.979,3 15.357.201,4 14.990.463,8 14.961.422,7 14.783.035,1 14.234.090,3 14.191.916,5 13.929.581,8 13.787.949,7 13.652.010,1 13.251.460,4 13.157.842,4 12.921.526,0 12.765.761,6 12.550.740,9 12.322.505,6 12.121.787,9 12.085.102,9 12.070.336,4 12.055.783,7 12.050.482,0 11.959.809,4 11.359.841,9 14.406 24.962.783,70 Num`r difuz`ri Investi]ie total`**

Aparate electrice mici: ventilatoare, radiatoare 6.618

*Rate card, f`r` bartere [i discounturi; ** Sumele sunt exprimate în euro SURSA: ALFA CONT MEDIA WATCH

Biz

6

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

TOP INVESTI}II BRANDURI |N 2008*
Nr. Brand 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Cosmote Vodafone Orange L'Oréal Garnier Nivea Romtelecom Danone Zapp Coca-Cola Renault Jacobs Automobile Dacia Banca Comercial` Român` Colgate Kinder Milka Fiat Head & Shoulders Dero Vanish Dove Rompetrol Poiana Avon Bonux Mastercard Toyota Nescafé Raiffeisen Group Num`r difuz`ri 71.486 60.025 51.268 41.029 39.270 27.390 30.775 28.318 18.751 21.206 20.881 27.309 22.808 15.678 20.053 12.688 19.506 21.196 17.192 12.860 8.737 14.764 10.438 14.692 13.969 8.665 10.947 18.210 19.643 11.007 Investi]ie total`** 167.461.976,3 131.761.937,9 122.216.715,7 76.043.808,7 69.465.249,8 64.646.994,8 62.929.205,1 54.232.332,1 45.946.047 45.440.391,8 42.925.758,8 42.496.759,5 39.533.153,3 39.409.582,9 36.083.338,5 34.651.269,6 33.184.426 32.943.632,4 32.504.723,1 31.381.946,6 30.717.114,5 28.814.064,1 28.119.553,4 27.358.748 26.504.233 25.850.018 25.761.289,4 25.661.499,7 24.960.536,7 24.935.655,8 Nr. Brand 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ariel Tnuva Izvorul Minunilor Stâna de Vale Orbit Banc Post Clear Vichy Frutti Fresh Hyundai Automobile Samsung ING Doncafé Blend-a-med Gillette Adria Nissan Lenor Petrom Nurofen Gazeta Sporturilor Bergenbier C.E.C. Bank (C.E.C.) Revista Money Express Timi[oreana Golden Brau Volkswagen Maggi Milli Pantene Num`r difuz`ri 9.384 10.093 10.092 12.984 8.354 8.922 9.232 11.691 13.139 15.413 8.747 12.279 9.084 8.930 13.128 9.538 7.455 7.954 9.159 12.163 7.440 3.988 11.722 6.450 7.959 10.514 8.079 8.061 8.976 Investi]ie total`** 24.619.356 23.942.517,1 23.347.668,5 22.932.583 21.939.574,8 21.721.319 21.410.645,7 21.277.537,3 21.249.433,6 21.218.689,5 21.021.655,6 20.979.358 20.782.870,4 20.087.350 19.762.518,7 19.227.831,6 19.001.241,8 18.925.324,6 18.729.680,1 18.561.814,2 18.028.892,0 17.804.724,9 17.738.589,5 17.736.530,9 17.421.449,1 17.381.535,3 17.281.362,4 17.241.074,4 17.074.517,1

*Rate card, f`r` bartere [i discounturi; ** Sumele sunt exprimate în euro SURSA: ALFA CONT MEDIA WATCH

INVESTI}II |N PUBLICITATE PE CANALE MEDIA TOP 5 POSTURI DE RADIO |N 2008*
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Sta]ie radio Kiss FM (Contact) Radio 21 Europa FM ProFM Guerrilla Nr. difuz`ri 119.923 80.823 60.465 53.559 45.549 Investi]ie total`** 38.161.075 26.833.734,2 25.387.462,9 12.796.358,5 8.235.972,7

TOP 5 TELEVIZIUNI |N 2008*
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Sta]ie TV Kanal D Antena 1 ProTV Prima TV Acas` TV Nr. difuz`ri 165.086 169.109 170.374 146.763 129.117 Investi]ie total`** 590.168.515 586.649.902,5 526.471.396,4 408.822.955 389.407.132,4

*Rate card, f`r` bartere [i discounturi **Sumele sunt exprimate în euro SURSA: ALFA CONT MEDIA WATCH

*Rate card, f`r` bartere [i discounturi **Sumele sunt exprimate în euro SURSA: ALFA CONT MEDIA WATCH

TOP 5 REVISTE |N 2008*
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Titlu Nr. difuz`ri 24 FUN (B-24-FUN) 15.575 {apte Seri 10.348 Capital 2.002 Cosmopolitan 883 ProTV Magazin 1.521 Investi]ie total`** 22.536.300 12.953.203,4 6.842.069,8 5.340.933,9 5.292.434,8

TOP 5 ZIARE |N 2008*
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Titlu Jurnalul Na]ional Ziarul Financiar Gazeta Sporturilor Libertatea Evenimentul Zilei Nr. difuz`ri 5.765 8.715 4.003 5.879 4.835 Investi]ie total`** 16.432.238,3 16.418.176,3 14.203.970,7 13.656.107 9.883.137,2

*Rate card, f`r` bartere [i discounturi **Sumele sunt exprimate în euro SURSA: ALFA CONT MEDIA WATCH

*Rate card, f`r` bartere [i discounturi **Sumele sunt exprimate în euro SURSA: ALFA CONT MEDIA WATCH

7

Biz

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

Loc \n clasament \n 2008

Loc \n clasament \n 2007

Compania Adresa Telefon / Fax E-mail / Pagin` web

Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2008 (euro) rate card Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2007 (euro) rate card

Agen]ii de publicitate [i media folosite în 2008

M`rcile pentru care s-a f`cut publicitate \n 2008

Director de marketing (Func]ia, dac` este diferit`) Telefon Fax

1

1

PROCTER & GAMBLE Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Cl`direa 2A Bucure[ti, cod 020335 021-301-1110 / 021-319-8329 pgbalkans.im@pg.com / www.pgbalkans.com/ro UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE {os. Bucure[ti-Ploie[ti nr. 42-44, B`neasa Business & Technology Park, Cl`direa B, et. 4 Bucure[ti, cod 013696 021-303-4800 / 021-303-4990 www.unilever.ro L'ORÉAL ROMÂNIA Bd. Ficusului nr. 40 A Bucure[ti, cod 013975 021-204 0000 / 021-204-0001 office@ro.loreal.com / www.lorealparis.ro

335.046.828,60 397.951.071,80

WND

Braun, Duracell, G+G5illette, Oral B, Pampers, Max Factor, A+G5riel, Bonux, Tide, Fairy, Lenor, Always, Hugo Boss, Lacoste Essential Parfum, Head & Shoulders, Londa, Pantene, Wash & Go, Wella, Mr Proper, Fixodent, Ace, Blend-a-med, Naomi Campbell, Christina Aguilera, Puma, Camay, Procter & Gamble, Replay

Narcis Horhoianu Marketing Manager, Paper & Oral Care Cristina Florescu Media & Corporate Marketing Manager 021-301-1110 021-319-8329

2

2

187.407.567,20 257.244.980,70

WND

Fulvio Guarnieri Dero, Omo, Coccolino, Cif, Domestos, Dove, Rexona, Marketing Manager & Brand Building Director Axe, Clear, Sunsilk, Delma, Rama, Becel, Delikat, Knorr, 021-303-4800 Hellmann's, Bertolli, Lipton, Unilever 021-303-4990

3

3

176.854.435,40 256.104.939,20

WND

Garnier, Maybelline, L’Oréal Paris, Biotherm, Kerastase, Diesel, Lancome, Matrix, Vichy

Adriana Nestoriuc Marketing Manager Garnier Maybelline 021-204 0000 021-204-0001

4

VODAFONE ROMÂNIA P-]a Charles de Gaulle nr. 15, Centrul Interna]ional CDG 12 Bucure[ti, cod 011857 037-202-1000 / 037-202-1001 contact_ro@vodafone.com / www.vodafone.ro COSMOTE ROMÂNIA Bd. Nicolae Titulescu nr. 4-8, America House, West Wing 11 Bucure[ti, cod 011141 021-404-1234 / 021-413-7530 info@cosmote.ro / www.cosmote.ro ORANGE ROMÂNIA Bd. Lasc`r Catargiu nr. 51-53 Bucure[ti, cod 010665 021-203-3000 / 021-203-3599 office@orange.ro / www.orange.ro

132.003.647,00 88.015.759,60

media - Universal McCann

Vodafone

Marco Kind Chief Marketing Officer 037-202-1000 037-202-2500

5

129.941.579,30 91.801.034,40

publicitate - Bold Ogilvy; media - Mindshare; PR - V+O Communication

Cosmote, Germanos, Internity, Romtelecom

Costas Kapetanopoulos Marketing & Communication Manager 021-404-1234 021-413-7530

6

9

118.064.574,90 99.463.896,40

crea]ie - Publicis Group, Tempo Advertising; media - Initiative Media

Orange

Dorin Odia]iu 021-203-3000 021-203-3599

7

KRAFT FOODS ROMÂNIA Str. de Mijloc nr. 37A 10 Bra[ov, jud. Bra[ov, cod 500063 021-303-3300 / 021-233-0541 www.kraft.com COCA-COLA ROMÂNIA {os. Bucure[ti-Ploie[ti nr. 1A, Bucharest Business Park, et. 2 Bucure[ti, cod 013681 021-203-2500 / 021-203-2501 www.coca-cola.ro

112.588.693,00 96.130.821,10

publicitate - Ogilvy & Mather, Scala JWT, ADDV Euro RSCG; media - Starcom MediaVest Group

Jacobs, Milka, Poiana, Cote D'or, Barni, Pim's, Pepito, Nova Brasilia

Doina Cavache Manager Corporate Affairs 021-303-3364 021-233-0541

8

4

105.650.812,50 157.599.356,30

WND

Cappy, Burn, Nestea, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Dorna, Izvorul Alb, Poiana Negri, Powerade Energy Drink

Bianca Bourbon Marketing Manager, Adriatic & Balkans Business Unit 021-203-2500 021-203-2501

9

EUROPEAN DRINKS SA & EUROPEAN FOOD SA Str. Lucian Blaga nr. 8, {tei, jud. Bihor, cod 415600 13 Str. Teatrului nr. 1-2, Oradea, jud. Bihor, cod 410020 0259-407-200 / 0259-407-384 www.europeandrinks.ro / www.europeanfood.ro DANONE PDPA SRL Str. Sold. Nicolae Cânea nr. 96 Bucure[ti, cod 023076 021-204-6204 / 021-240-2240 www.danone.com

94.364.602,30 87.516.546,30

WND

Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, Burger, Fresh Tea, Frutimine, Fruttia, Hera, Naty, Regal, Rienergy, Scandic, Tomadelice, Meister Premium Pils, European Drinks, European Food

Csaba Ferenc Elekes (European Drinks) Hora iu Cosma (European Food) 0259-407-200 0259-407-384

10

5

86.431.324,10 138.653.229,30

WND

Activia, Actimel, Danonino, Nutriday, Danette, Casa Buna, Savia, Frutmania, Barni, Pepito, Pim's, Danfruit, Cupa Danone 2008, Danone

Kiril Hadzhidinev 021-204-6204 021-240-2240

11

8

NESTLÉ ROMÂNIA SRL Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Bucure[ti, cod 020335 021-204-4000 / 021-204-4030 www.nestle.ro

81.852.873,20 101.950.879,10

WND

Nescafé, Maggi, Joe, Kit Kat, Lion, Nesquik, Coffeemate, Nestlé Choco, Cookie Crisp, Fitness, Nestle, Perrier, Vittel, Aloma, Best, Delta, Chocapic etc.

Stephen Watson 021-204-4000 021-204-4030

12

RECKITT BENCKISER ROMÂNIA Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 2, et. 3, ap. 40-41 Bucure[ti, cod 030836 18 021-326-6611 / 021-326-6677 office-romania@reckittbenckiser.com / www.reckittbenckiser.com

77.151.612,70 78.155.518,30

WND

Air Wick, Calgon, Cillit, Vanish, Veet

Eugen Popescu 021-326-6611 021-326-6677

Biz

8

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

Loc \n clasament \n 2008

Loc \n clasament \n 2007

Compania Adresa Telefon / Fax E-mail / Pagin` web

Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2008 (euro) rate Card Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2007 (euro) rate card

Agen]ii de publicitate [i media folosite în 2008

M`rcile pentru care s-a f`cut publicitate \n 2008

Director de marketing (Func]ia, dac` este diferit`) Telefon Fax

13

ROMTELECOM SA Str. Gârlei nr. 1B 17 Bucure[ti, cod 013721 021-400-6844 www.romtelecom.ro

72.101.936,00 80.337.402,70

media - United Media; crea]ie Grey Worldwide

Romtelecom Voce, Romtelecom Clicknet, Romtelecom Dolce

Alfred Borcan Director Marketing Segment Reziden]ial 021-400-6844 021-400-6990

14

7

HENKEL ROMÂNIA SRL Str. Ioni]` Vornicul nr. 1-7 Bucure[ti, cod 020325 021-203-2600 / 021-203-2644 henkel.ro@ro.henkel.com / www.henkel.com

71.608.368,70 107.791.468,20

publicitate - TBWA Merlin, DDB, Activ Ad, GK Promotion, HIPPOS, Babel Communications, Heat, Total Advertising; media - OMD

Persil, Silan, Rex, Pur, Bref, Clin, Perwoll, Palette, Fa, Taft, Schauma, Gliss, Vademecum, Ceresit, Thomsit, Moment, Loctite

Tiberiu Mercurian (Detergen]i & produse de cur`]enie) Claudia Dr`goescu-Nicolescu (Cosmetice) Lavinia Ciurtin (Adezivi) 021-203-2600 021-203-2622

15

URSUS BREWERIES SA Str. {tirbei Vod` nr. 26-28, Union Business Center II, et. 2 22 Bucure[ti, cod 010113 021-314-0420 / 021-315-9804 www.ursus.ro COLGATE-PALMOLIVE (ROMÂNIA) SRL {os. Bucure[ti-Ploie[ti nr. 19-21, Fabian Center, et. 4 Bucure[ti, cod 013682 021-209-5000 / 021-209-5038 www.colgate.ro

70.495.982,10 54.817.801,70

Zenith Media

Ursus, Timi[oreana, Peroni, Redd's, Ciuca[, Stejar

Grant McKenzie Marketing Vice President 021-314-0420 021-315-9804

16

6

70.039.725,30 128.456.998,90

Young & Rubicam

Colgate, Palmolive, Lady Speed Stick, Protex, Mennen Speed Stick, Ajax, Axion

Mihaela Ungar 021-209-5026 021-209-5038

17

BEIERSDORF ROMÂNIA SRL Calea {erban Vod` nr. 133 14 Bucure[ti, cod 040205 021-317-0000 / 021-317-2323 www.nivea.ro

69.588.129,90 82.489.925,50

WND

Nivea, Eucerin, Tesa, Beiersdorf

Angela Gavrilescu 021-317-0000 021-317-2323

18

JOHNSON WAX SRL Str. Plantelor nr. 37A 15 Bucure[ti, cod 023972 021-316-3150 / 021-316-3146 mbantoiu@scj.com / www.scjohnson.ro

66.690.124,50 82.378.161,60

Universal McCann, Draft FCB

Glade, Oust, Pronto, Mister Muscle, Duck-Anitra, Raid, Baygon, Autan

Lucian Lazarovici Trade Strategy & Marketing Manager 021-316-3150 021-316-3146

19

RENAULT NISSAN ROMÂNIA SA Bd. Preciziei nr. 24 29 Bucure[ti, cod 062204 021-203-8600 www.renault.ro / www.nissan.ro

61.338.820,00 37.891.466,30

publicitate - Publicis; media Media Direction

Nissan, Renault

Rafael Treguer Marketing Manager Dacia & Renault Ionu] Gheorghe Brand Manager Nissan România 021-203-8725 (Renault) / 021-203-8673 (Nissan) 021-203-8801 (Renault) / 021-406-2708 (Nissan)

20

HEINEKEN ROMÂNIA Str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, et. 4, A2-L 16 Bucure[ti, cod 013714 021-202-7700 / 021-316-0670 office@heineken.ro / www.heinekenromania.ro

55.296.917,20 81.529.184,90

McCann Erickson, Ogilvy & Mather, Sister, Universal McCann

Heineken, Ciuc Premium, Golden Brau, Bucegi

Marius Mele[teu Director Comercial 021-202-7700 021-316-0670

21

MARS ROMÂNIA Splaiul Independen]ei nr. 319C 26 Bucure[ti, cod 060044 021-407-7150 / 021-312-8058 www.mars.com

51.607.586,90 42.062.434,30

Graffiti BBDO, TBWA/Merlin, Snickers, Twix, Mars Delight, M&Ms, Pedigree, Media Direction Whiskas, Chappi, Kitekat, Profilum, Uncle Ben's, Dolmio

Georgiana Sfrija 021-407-7150 021-312-8058

22

FERRERO ROMÂNIA SRL Str. Copilului nr. 22 28 Bucure[ti, cod 012178 021-528-2200 / 021-528-2210 Reception.Rom@ferrero.com / www.ferrero.com

48.829.811,30 40.971.659,70

Mediaedge:cia, Next Advertising, Greater

Kinder Joy, Kinder Chocolate, Kinder Delice, Kinder Pingui, Kinder Felie de Lapte, Kinder Bueno, Tic Tac, Raffaello, Ferrero Rocher

Giorgio Bistagnino Marketing Manager 021-528-2200 021-528-2210

23

GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL Str. Costache Negri nr. 1-5 38 Bucure[ti, cod 050552 021-302-8208 / 021-302-8209 www.gsk.ro

46.575.686,80 28.334.925,60

WND

Eurovita, Vitamax, Ascovit, Paracetamol Sinus, Coldrex, Paradontax, Sensodyne, Aquafresh, Panadol Baby, Lactacyd, Corega, Rotarix, Cetebe, Campania "Cancerul de col uterin - Ofer - i ansa de a tr i!" etc.

Simona T m anu Patricia Monica Amarie Brand Manager 021-302-8208 021-302-8209

24

GERMANOS TELECOM ROMÂNIA {os. Bucure[ti-Ploie[ti nr. 7A 31 Bucure[ti, cod 013682 021-407-7335 / 021-407-7047 contact@germanos.ro / www.germanos.ro

46.102.952,30 33.435.242,70

publicitate - Bold Ogilvy, Activ AD; media - United Media, Mindshare

Germanos

Adelina Pasat 0765-232-928 021-407-7347

9

Biz

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

Loc \n clasament \n 2008

Loc \n clasament \n 2007

Compania Adresa Telefon / Fax E-mail / Pagin` web

Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2008 (euro) rate card Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2007 (euro) rate card

Agen]ii de publicitate [i media folosite în 2008

M`rcile pentru care s-a f`cut publicitate \n 2008

Director de marketing (Func]ia, dac` este diferit`) Telefon Fax

25

TELEMOBIL Splaiul Independen]ei nr. 319 NR Bucure[ti, cod 060044 021-402-3333 / 021-206-3356 office@zapp.ro / www.zapp.ro

45.945.801,00 NA

WND

Zapp, Zapp Fixtel, Zapp Internet, Zapp No Pay

Ionescu Adriana 021-402-3333 021-206-3356

26

INBEV ROMÂNIA SRL Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, cl direa 20, et. 1 23 Bucure[ti, cod 020335 021-243-1100 / 021-243-1001 office@inbev.ro / www.inbev.com

43.000.516,90 54.024.102,30

publicitate - Leo Burnett, Headvertising; media - Starcom MediaVest; Internet - Ileo; BTL Kick-Off, FrontLine Marketing; event - Emagic, Livada, One Event, Blue Music

Stella Artois, Beck’s, Bergenbier, Lowenbrau, Noroc

Simeon Goranov Director Marketing pentru România & Bulgaria 021-243-1100 021-243-1001

27

PORSCHE ROMÂNIA {os. Pipera-Tunari nr. 2 45 Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190 021-203-2888 / 021-203-2999 www.porscheromania.ro / www.seat.ro

42.235.533,50 22.561.217,50

ATL, BTL - Ogilvy One; newsletter - White Image; media Media Planning Group (SEAT)

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen autoturisme, Volkswagen autovehicule comerciale, Porsche, Bentley etc.

Tatiana Stroescu (Audi), Ileana Pisau (Specialist Mkt./Skoda), Elena Apostol (SEAT), Ana Niculescu (Specialist Mkt./VW Autovehicule Comerciale), Sabina Boerescu (Specialist Mkt./VW Autoturisme), Sebastian Vl`sceanu (VW Autoturisme)

28

WRIGLEY ROMÂNIA SRL Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, et. 4 21 Bucure[ti, cod 013714 021-408-2820 / 021-408-2828 office.romania@wrigley.com / www.wrigley.com

42.061.072,50 56.695.151,60

publicitate - Graffiti BBDO; media - Media Direction

Orbit, Orbit Clean, Orbit Professional, Winterfresh, Airwaves, Juicy Fruit Squish, Hubba Bubba, Orbit Professional Mints, Orbit Clean Drops, Juicy Fruit Jelly Chews, Winterfresh Mints, Airwaves Drops, Solano

Carmen Rodica Dinca Marketing Manager Balkan East 021-408-2820 021-408-2828

29

BANCA COMERCIAL~ ROMÂN~ SA Bd. Regina Elisabeta nr. 5 19 Bucure[ti, cod 030016 021-312-6185 / 021-206-9082 contact.center@bcr.ro / www.bcr.ro

41.076.102,80 76.474.372,50

WND

BCR, BCR Asigur`ri, BCR Carduri, BCR Leasing, BCR Pensii

Daniel Pan` 021-312-6185 021-206-9082

30

AUTOMOBILE DACIA SA Str. Uzinei nr. 1-3 43 Mioveni, jud. Arge[, cod 115400 0248-500-000 / 0248-502-001 vocea.clientului@daciagroup.com / www.dacia.ro QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL (PEPSI AMERICAS) {os. Viilor nr. 55 20 Bucure[ti, cod 050152 021-337-4094 / 021-336-3206 www.PepsiAmericas.com STRAUSS ROMÂNIA Bd. Theodor Pallady nr. 54-56 27 Bucure[ti, cod 032266 021-272-1500 / 021-272-1580 corina.marin@strauss-group.ro / www.strauss.ro

38.695.255,50 25.332.559,70

crea]ie - Graffiti BBDO; media Media Direction

Dacia

Rafael Treguer 021-203-8725 021-203-8801

31

36.446.021,70 64.837.601,80

WND

Pepsi, Mountain Dew, Mirinda, Gatorade, Lipton Ice Tea, Prigat, Lipton Green Tea

Oana St ncel 021-337-4094 021-336-3206

32

35.282.261,20 41.008.684,00

TV, print, radio, indoor - Media Vest; OOH - Media Edge; digital ILeo

Selected, Elita; Doncafe, Doncafe Mixes

Luke Lewis 021-272-1500 021-272-1580

33

AUTOITALIA IMPEX SRL Bd. Timi[oara nr. 60D 33 Bucure[ti, cod 061334 021-444-3334 / 021-444-2779 contact@autoitalia.ro / www.autoitalia.ro

34.314.419,50 33.367.593,90

publicitate - Bigger Group; media - Starcom

Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia

Adriana Mitran Commercial Manager - Marketing Sales Logistics 021-444-3334 021-444-2779

34

NR JOHNSON & JOHNSON

33.684.699,10 NA

WND

Ben-Gay, Carefree, Compeed, Hexoral, Johnson's Baby, Johnson's Clean & Clear, Neutrogena, Nicorette, O.B., Olynth, Visine

WND

35

BAYER Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A NR Bucure ti, cod 020335 021-529-5900 / 021- 529-5996 www.bayer.ro

30.250.394,90 NA

WND

Aspirin, Bayer, Bepanthen, Cal-C-Vita, Canesten, Dardia Lipo Line, Elevit Pronatal, Saridon N 200, Supradyn

Handra Dana 021-529-5900 021- 529-5996

36

ING GROUP {os. Kiseleff nr. 11-13 24 Bucure[ti, cod 011342 021-222-1600 / 021-222-1401 contact@ing.ro / www.ing.ro

29.145.254,40 43.663.848,40

WND

ING, ING Asigur`ri, ING Pensii, ING Card Cont'Rol, ING Nederlanden Asigur`ri de Via]`

Cristina Micu 021-222-1600 021-222-1401

37

BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL Str. Ciobanului nr. 133 49 Mogo[oaia, jud. Ilfov, cod 077135 021-301-7474 / 021-301-7475 office@adpharma.ro / www.adpharma.ro

28.546.511,20 19.873.683,40

WND

Nurofen, Strepsils, Clearasil, Boots Expert Baby & Maternity

WND 021-301-7474 021-301-7475

Biz

10

DOSAR INVESTITORI |N PUBLICITATE

Loc \n clasament \n 2008

Loc \n clasament \n 2007

Compania Adresa Telefon / Fax E-mail / Pagin` web

Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2008 (euro) rate card Suma total` cheltuit` pentru publicitate \n 2007 (euro) rate card

Agen]ii de publicitate [i media folosite în 2008

M`rcile pentru care s-a f`cut publicitate \n 2008

Director de marketing (Func]ia, dac` este diferit`) Telefon Fax

38

ROMPETROL RAFINARE SA Drumul Jude]ean 226, km. 23 N`vodari, jud. Constan]a, cod 905700 34 0241-506-000 / 0241-506-930 office.rafinare@rompetrol.com / www.rompetrolrafinare.ro RAIFFEISEN BANK SA P-]a Charles de Gaulle nr. 15 39 Bucure[ti, cod 011857 021-306-1000 / 021-230-0700 centrala@rzb.ro / www.raiffeisen.ro

28.363.986,70 32.447.899,30

WND

Rompetrol, Fill&Go, Efix, Eco Master, Rompetrol Quality Control

Eta Stefan Commercial Manager 0241-506-000 0241-506-930

39

27.523.362,40 28.311.657,20

publicitate - Saatchi & Saatchi, Tempo Advertising; media Media Investment

Card de cump`r`turi, Flexicredit, Flexicredit Plus, Casa Ta, Flexicredit Integral, Acces Plus, Depozite de Top 3, Raiffeisen Bank

Doris Dezzani 021-306-1000 021-230-0700

40

TOYOTA ROMÂNIA {os. Pipera-Tunari nr. 1 Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190 021-200-0300 / 021-200-0301 toyota@toyota.ro / www.toyota.ro

27.327.746,80 NA

WND

Lexus, Toyota

Veronica Mircea (Toyota) Mihai Bordeanu Marketing & Communication Manager Lexus 021-200-0300 021-200-0301

41

AVON COSMETICS ROMÂNIA SRL Str. Ermil Pangratti nr. 30 35 Bucure[ti, cod 011884 021-231-2577 / 021-231-7121 www.avoncosmetics.ro

26.504.233,00 31.215.401,70

WND

Anew, Avon Solutions, Avon Ultra Color Rich, Hello Tomorrow, U By Ungaro, Little Black Dress, Mistake, Advance etc.

Raluca Kisescu 021-231-2577 021-231-7121

42

WALMARK ROMÂNIA Str. Fecioarei nr. 7 32 Bucure[ti, cod 020103 021-212-2723 / 021-210-7764 office@walmark.ro / www.walmark.ro

25.545.597,80 33.375.958,40

publicitate - Lowe & Partners; media - MindShare, OMD

ArtroStop, Urinal, MemoPlus, Mabelle, Spektrum, GinkoPrim, Permen, Viaderm, Clarinol, Minimartieni, Ministelari, Prostenal Perfect, Benosen, Varixinal, Pinnoslim, Pregnium, Salutil

Ionela Nicolau 021-212-2723 021-210-7764

43

INTERSTAR CHIM SA Bd. Basarabia nr. 256 30 Bucure[ti, cod 030352 021-256-4636 / 021-256-4626 danielaplacintaru@interstar.ro / www.interstar.ro

25.432.170,20 36.784.359,00

Bridge, Zenith Media

Peak WC, Biocarpet, Rivex, Aroxol, Evrika Marsilia

Daniela Pl`cintaru 021-256-4636 021-256-4626

44

ALTEX ROMÂNIA SRL Bd. Poligrafiei nr. 1 48 Bucure[ti, cod 013704 021-206-2000 / 021-319-9939 office@altex.ro / www.altex.ro

24.642.582,70 21.816.633,30

publicitate - McCann Erickson, 23 Communication Ideas; media - Media Vest, Mediaedge:cia Romania

Altex, Media Galaxy, Myria

Iulia Urda 021-206-2000 021-319-9939

45

TNUVA ROMANIA DAIRIES {os. Olteni]ei nr. 251 NR Pope[ti-Leordeni, jud. Ilfov, cod 077160 021-316-7070 / 021-316-7064 office@trd.tnuva.com / www.tnuva.ro

23.942.735,10 NA

McCann, Universal McCann

Tnuva, Yoplait

Sagit Tzur Lahav Vice-President Marketing 021-408-8525 021-408-8597

46

BANCPOST Calea Vitan nr. 6-6A NR Bucure[ti, cod 031296 021-380-0381 / 021-331-0143 mariana.iosif@bancpost.ro / www.bancpost.ro

21.982.280,3 NA

Scala JWT; comunicare online MRM Partners

"Un produs Perfect", Depozitul Start, Mega Cont, "S` cre[ti mare", GigaCredit, Creditul Imediat

Mariana Iosif 021-380-0381 021-331-0143

47

ZENTIVA Bd. Theodor Pallady nr. 50 NR Bucure[ti, cod 032266 021-304-7200 / 021-345-4004 zentiva@zentiva.ro / www.zentiva.ro

21.328.628,90 NA

Mather Communications, MPG, Mediacom

Algocalmin, Antinevralgic, Ibalgin, Mucosin, Modafen

Iolanda Bilaus 021-304-6690 021-310-7478

48

HYUNDAI AUTO ROMÂNIA Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A NR Bucure[ti, cod 012103 021-269-2523 / 021-269-2525 office.hyundai@tiriacauto.ro / www.hyundai-motor.ro

21.015.581,70 NA

crea]ie - Team Advertising, The Group; media - Team Advertising, Media Tique

Hyundai

Marius Cocu 0741-333-009 021-269-2525

49

BERLIN-CHEMIE Str. Ghiozdanului nr. 6A NR Bucure[ti, cod 014163 021-232-3432 / 021-233-0826 office@berlin-chemie.ro / www.berlin-chemie.ro

20.667.002,50 NA

WND

Espumisan, Fastum Gel, Lioton Gel, Mezym Forte, Prostamol Uno

Dario Ronco Director General 021-232-3432 021-233-0826

50

PETROM Calea Doroban]ilor nr. 239 NR Bucure[ti, cod 010567 021-406-0039 / 021-406-0437 iliana.stanculet@petrom.com / www.petrom.com

18.995.661,80 NA

comunicare corporate & marketing - Leo Burnett; comunicare CSR - Ogilvy; BTL - Tempo

Petrom, Top Premium +99; campania CSR "Andrei"

Drago[ Ivan 021-406-0039 021-406-0437

INFORMA}IILE AU FOST FURNIZATE DE COMPANII, CU EXCEP}IA CHELTUIELILOR DE PUBLICITATE CARE AU FOST FURNIZATE DE ALFA CONT MEDIA WATCH, PE BAZA TARIFELOR DE PUBLICITATE OFICIALE (RATE CARD)

11

Biz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful